Vés al contingut (premeu Retorn)

Expedició del títol de doctor

La superació del tercer cicle dels estudis universitaris dóna dret a l’obtenció del títol de doctor o doctora.

 

El títol de doctor o doctora s’expedeix, a petició de la persona interessada, previ pagament del preu públic establert per a aquesta finalitat i inclou la denominació de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. Així mateix, d’acord amb el que estableix la Normativa sobre l’expedició de títols, s’hi ha d’incloure informació que especifiqui la disciplina sobre la qual s’ha elaborat la tesi doctoral.

 

El títol oficial té validesa des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

 

Així mateix, podeu demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol en català o castellà a la Unitat Gestora del programa de doctorat mitjançant una sol·licitud o bé per correu electrònic. Aquest document és legalitzable per via diplomàtica.

 

Sol·licitud del títol i pagament de la taxa

Per a poder expedir el vostre títol oficial, heu d’abonar la taxa que estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per el curs acadèmic corresponent.

 

 

Què heu de fer ?


 

1) Sol·licitar el títol de doctor o doctora a la Unitat Gestora del programa de doctorat corresponent, un cop defensada i aprovada la tesi.

 

2) Presentar la següent documentació per tal de fer efectiva la sol·licitud;

 

  • Instància de sol·licitud d'expedició del títol universitari oficial de l'Estat
  • Fotocòpia vigent del DNI per als espanyols i de la targeta de residència per als estrangers i el  passaport.

 

 

3) Fer efectiu el pagament de la taxa, que us emetrà la Unitat Gestora del programa de doctorat corresponent, un cop presentada la documentació que s’especifica a l’apart 2.

 

Un cop heu pagat els drets d’expedició del títol, la Unitat Gestora del programa de doctorat us emet el resguard del vostre títol de doctor o doctora.

 

El resguard de pagament dels drets d'expedició del títol es lliura a l'interessat personalment, que s'ha d'identificar amb el document oficial corresponent vigent. Si no el pot recollir personalment, pot autoritzar una altra persona per recollir aquest resguard. Aquesta persona ha d'aportar una autorització signada i acompanyada d'una fotocòpia del DNI vigent del doctorand, en cas que sigui de nacionalitat espanyola, o del passaport, en el cas que tingui nacionalitat estrangera.

Comunicació de la recepció del títol

La Unitat Gestora del programa de doctorat corresponent, us comunica per email que ja teniu a la vostra disposició el títol de doctor o doctora, i que el podeu passar recollir

Lliurament del títol:

El títol es lliura personalment a vosaltres. És necessari que us identifiqueu amb el document oficial (DNI, passaport i NIE) corresponent que estigui vigent i que porteu el resguard del pagament dels drets d'expedició del títol quan el vingueu a recollir. Podeu autoritzar amb un poder notarial a una altra persona perquè reculli el títol.

 

Podeu demanar a la UPC la tramesa del vostre títol a la Delegació provincial d’educació més propera al vostre domicili, en el cas de residir fora de la província de Barcelona, o bé, a l’ambaixada o consolat espanyol, si residiu a l’estranger.

Signatura del títol:

Un cop comproveu que totes les dades personals i acadèmiques detallades en el títol són correctes, heu de signar:

 

  • El títol de doctor o doctora
  • El llibre de registre
  • El comprovant de lliurament del títol

Duplicat de títol:

Podeu sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix (noms, cognoms, nacionalitat...).

 

Heu de seguir els mateixos procediments que per a la sol·licitud d’un títol original. A més a més, haureu de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

 

El pagament per expedició del duplicat del títol corre a càrrec vostre sempre i quan el motiu d’aquest duplicat sigui per causa imputable a vosaltres.

 

En el cas que perdeu el títol, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància. I al cap d’un mes transcorregut d’aquesta publicació al BOE, podeu sol·licitar el duplicat i haureu d’abonar la taxa d’expedició del títol i l’import corresponent a la publicació d’aquest anunci.NOTA: els doctors o doctores que hagin llegit la tesi segons el Reial decret 778/1998 hauran d'entregar, juntament amb la sol·licitud del Títol de Doctor o Doctora, una certificat de naixement en extracte del registre civil.

 

 

MENCIÓ INTERNACIONAL DEL TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA

Consulteu la secció de la menció internacional o el procediment associat per a més informació.