Un cop han transcorregut els 10 dies hàbils de dipòsit sense que s’hi presentin observacions, o una vegada han estat resoltes, la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de defensa, ho comunica a les persones interessades i ho publica.

Un cop la tesi ha estat admesa a tràmit de defensa, s'ha de tirar endavant en un període màxim de sis mesos; en cas contrari, caldrà tornar a formalitzar-ne el dipòsit.