Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis autoritzades per a la defensa

Tesis autoritzades per defensa

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 • VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARCIAL: Investigación sobre la aceptación de los usuarios de los sistemas electrónicos de gestión de recursos humanos (e-HRM) en una empresa del sector de la automoción
  Autor/a: VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARCIAL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  Departament: Departament d'Organització d'Empreses (OE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SUNYER TORRENTS, ALBERT
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA ÁLVAREZ, MARIA ERCILIA
       SECRETARI: PONS PEREGORT, OLGA
       VOCAL: SELVA OLID, CLARA
  Resum de tesi: Esta investigación estudia los factores que influyen en el uso de sistemas digitales para la gestión de los Recursos Humanos en SEAT, una empresa de fabricación de automóviles del Grupo Volkswagen.La gestión electrónica de los recursos humanos (e-HRM) no es un concepto completamente nuevo, sino que se utiliza desde principios de los años 90, cuando el comercio electrónico y la globalización se extendieron en el mundo empresarial. Por esa razón entre otras, la gestión de personal se consideró coma una de las primeras candidatas a introducir la ofimatica en la administración de nóminas y beneficios y en el mantenimiento de los registros de los empleados.Una primera consecuencia de la informatización de los datos de RRHH, fue que el trabajo de los departamentos de RRHH se habia incrementado porque se habia convertido en una necesidad para mantener los niveles de actualización y los procesos de información.Actualmente, es sabido que los sistemas informaticos por si solos no consiguen mejorar el rendimiento de la organización si no se utilizan, por lo que es importante conocer la resistencia al uso de los sistemas digitales por parte de los usuarios finales con el objetivo de aprovechar ese potencial que nos ofrecen las nuevas tecnologias. Sin embargo, la resistencia a su uso por parte de los directivos y profesionales de las empresas, es un problema muy extendido. Para predecir, explicar y aumentar la aceptación de los usuarios, necesitamos entender mejor por que los empleados aceptan o rechazan las nuevas tecnologias.Es por este motivo, que el presente estudio analiza las relaciones entre la aceptación por parte de los usuarios de los sistemas de e-HRM y sus factores de aceptación, coma las expectativas de rendimiento, la facilidad de uso, la influencia social y las condiciones facilitadoras.Para ello, se plantearon un conjunto de hipótesis que se contrastaron empíricamente con datos de los empleados de la empresa SEAT. El estudio empírico se basó en el uso de la forma en que los empleados utilizaron las nuevas tecnologias de e-HRM implementadas por el departamento de Recursos Humanos, con el fin de comprender los factores predictivos de la aceptación de los usuarios de e-HRM, concretamente a trayes de la plataforma Group Connect.Se tomó una muestra de ciento sesenta y nueve empleados de SEAT. La regresión múltiple jerárquica muestra que las expectativas de rendimiento y la facilidad de uso tienen una relación positiva hacia el uso de las tecnologías digitales en la gestión de los recursos humanos.Ademas, esta investigación proporciona algunas implicaciones prácticas para orientar a los profesionales de los Recursos Humanos en el uso de las nuevas tecnologias de e-HRM.

ANÀLISI ESTRUCTURAL

 • BOVÉ TOUS, ORIOL: Improvement of Down-aisle Stability and Ductility for Unbraced Adjustable Pallet Racking Systems.
  Autor/a: BOVÉ TOUS, ORIOL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ANÀLISI ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 15/12/2021
  Data de lectura: 04/02/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala 28.8 E.T.S Enginyeria Industrial de Barcelona - UPC Campus Sud
  Director/a de tesi: LOPEZ ALMANSA, FRANCISCO | FERRER BALLESTER, MIQUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: BENAVENT CLIMENT, AMADEO
       SECRETARI: BONADA BO, JORDI
       VOCAL: SIMONCELLI, MARCO
  Resum de tesi: Les prestatgeries de paletització industrial són estructures destinades a emmagatzemar productes. El seu correcte disseny estructural és de gran importància, ja que el seu col·lapse pot derivar en importants pèrdues econòmiques i fins i tot humanes. Aquest tipus d'estructures és força inestable i poc dúctil; com a conseqüència, la seva integritat està compromesa, especialment quan s'exposen a accions severes com ho poden ser les sísmiques. Per aquesta raó, existeix un interès creixent a millorar l'estabilitat i la ductilitat de les prestatgeries. Tanmateix, la dura competitivitat industrial obliga a minimitzar els costos. L'objectiu d'aquesta tesi és aportar eines numèriques i solucions tecnològiques per millorar l'estabilitat i la ductilitat d'aquest tipus d'estructures sense que això impacti dramàticament als costos. En un primer pas d'aquesta tesi, presentat a l'article: ¿Systemized Structural Predesign Method for Selective Racks¿, s'avalua un nou mètode per al pre-disseny sistematitzat de prestatgeries no regulars mitjançant un model mono-columna elaborat amb barres 2-D; aquest model té en compte el comportament lateral longitudinal (en la direcció del passadís) de prestatgeries no travades sotmeses tant a accions gravitatòries com laterals. L'objectiu (del mètode de pre-disseny) és obtenir prestatgeries òptimes en termes de cost, que alhora satisfacin determinats requisits d'estabilitat definits per l'usuari. Els resultats posen de manifest el paper fonamental dels travessers i les unions puntal-travesser en l'estabilitat global de l'estructura i en la seva optimització econòmica. Atès que les solucions no són intuïtives ni òbvies, no es poden proporcionar regles de disseny simplificades; en lloc d'això, doncs, es proporcionen altres eines numèriques computacionalment eficients. El segon pas d'aquesta investigació se centra en una unió puntal-travesser en concret amb l'objectiu de millorar la seva ductilitat i capacitat de dissipació d'energia sota excitació sísmica. L'objectiu s'aconsegueix modificant el traçat de la soldadura; amb la intenció de distribuir les tensions de manera més eficient i, com a conseqüència, desplaçar el punt de fallada lluny de la soldadura; en fer això, el nou mode de fallada és més dúctil. L'article presentat a la publicació ¿Numerical investigation on a seismic testing campaign on adjustable pallet rack speed-lock connections¿, inclosa en aquesta tesi, demostra l'eficàcia d'aquesta tècnica mitjançant la simulació amb elements finits d'experiments incrementals. Els models numèrics es calibren amb experiments i després s'hi analitzen les distribucions de tensions en profunditat. Finalment, i seguint amb la investigació sobre aquesta unió en concret, es realitza una àmplia campanya experimental, que inclou assaigs incrementals i cíclics, presentada a la publicació: ¿Ductility improvement of adjustable pallet rack speed-lock connections: Experimental study¿. En aquest article, es demostren amb èxit les propietats millorades del nou disseny de la soldadura. A més, es contrasten dos protocols d'assaigs cíclics diferents i es demostra que influeixen en el mode de fallada i, per tant, en la ductilitat i capacitat de dissipació d'energia.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

 • ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID: Programming model abstractions for optimizing I/O intensive applications
  Autor/a: ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/12/2021
  Data de lectura: 28/01/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Aula C6 E101 FIB - UPC CAMPUS NORD - videoconferència https://meet.google.com/cef-iyyp-gdv
  Director/a de tesi: BADIA SALA, ROSA MARIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: JEANNOT, EMMANUEL
       SECRETARI: CORTÉS ROSSELLÓ, ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: CARRETERO PÉREZ, JESÚS
  Resum de tesi: Aquesta tesi contribueix des de la perspectiva dels models de programació basats en tasques als esforços d¿optimitzar les aplicacions intensives de I/O. Al llarg d'aquesta tesi, proposem abstraccions i mecanismes del model de programació que persegueixen un doble objectiu: per una banda, millorar la I/O i el rendiment total de les aplicacions a les complexes infraestructures d'emmagatzematge de l'actualitat. D'altra banda, aconsegueixi aquesta millora del rendiment sense augmentar la complexitat de la programació d'aplicacions. Els paràgrafs següents resumeixen cadascuna de les nostres contribucions.En primer lloc, proposem una sèrie d'abstraccions a què ens referim com a abstraccions de consciència de I/O. Un model de programació basat en tasques amb reconeixement d'I/O pot separar el maneig d'I/O i els càlculs en admetre Tasques d'I/O.L'execució d'aquestes tasques es pot superposar amb l'execució de tasques de càlcul. A més, proporcionem suport de model de programació per millorar el rendiment d'I/O en abordar el problema de la congestió d'I/O. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de restriccions d'amplada de banda d'emmagatzematge per controlar el nivell de paral·lelisme de tasques. Admetem dos tipus d'aquestes restriccions: estàtic i autoajustable.En segon lloc, proposem un conjunt de capacitats a què ens referim com a Consciència d'heterogeneïtat d'emmagatzematge. Un model de programació basat en tasques conscient de l'heterogeneïtat de l'emmagatzematge es basa en els conceptes i les abstraccions que s'introdueixen en la primera contribució per millorar el rendiment d'I/O de les aplicacions en sistemes d'emmagatzematge heterogenis. Més específicament, aquests models de programació admeten les característiques següents: (i)abstreure l'heterogeneïtat dels dispositius d'emmagatzematge i exposar-los com a recurs d'emmagatzematge jeràrquic. (ii) admetre la programació d'I/O dedicada. (iii) Finalment, presentem un mecanisme que descarrega automàticament i periòdicament les dades obsoletes de les capes d'emmagatzematge superiors a les capes d'emmagatzematge inferiors.En tercer lloc, proposem un model de programació híbrid que combina models de programació basats en tasques i MPI. En aquest model de programació, les tasques s'utilitzen per aconseguir un paral·lelisme de gra gruixut en infraestructures distribuïdes a gran escala, mentre que MPI es fa servir per obtenir un paral·lelisme de gra fi en paral·lelitzar l'execució de tasques.Un model d'aquest tipus de programació híbrid ofereix la possibilitat d'habilitar I/O paral·leles i biblioteques d'I/O d'alt nivell en tasques. Habilitem un model de programació híbrid d'aquest tipus en admetre tasques MPI natives que executen codi de tasca en lloc de trucar a binaris o scripts MPI externs. A més, la transferència de dades i el maneig d¿entrada / sortida es realitza d¿una manera completament transparent per als desenvolupadors d¿aplicacions. Per tant, augmenta els nivells de paral·lelisme alhoraque se'n facilita el disseny i la programació d'aplicacions.Finalment proposem un mecanisme Eager per alliberar dependències de dades. A diferència de l'enfocament tradicional per alliberar dependències, alliberar amb entusiasme les dependències de dades permet que les tasques successores s'alliberin per a la seva execució tan aviat com les dependències de dades estiguin llestes, sense haver d'esperar que les tasques predecessores acabin completament l'execució. Per tal de donar suport a l'alliberament ansiós de les dependències de dades, descrivim les següents modificacions centrals al disseny de models de programació basats en tasques: (i) definir i administrar les relacions de dependència de dades com a dependències conscients de paràmetres (ii ) un mecanisme per notificar la model de programació que s'ha generat una dada de sortida abans que finalitzi l'execució de la tasca de productor.
 • RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL: Flexible architecture for the future internet scalability of SDN control plane
  Autor/a: RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/12/2021
  Data de lectura: 28/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala E106 - Edifici C6 - FIB - Campus Nord - Barcelona
  Director/a de tesi: DOMINGO PASCUAL, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: MANZONI, PIETRO
       SECRETARI: PERELLO MUNTAN, JORDI
       VOCAL: MARZO LAZARO, JOSE LUIS
  Resum de tesi: SDN separan el plano de control del plano de datos. El enfoque inicial de SDN implica un único controlador centralizado, que puede no escalar adecuadamente a medida que una red crece en tamaño. Los controladores distribuidos han surgido para abordar las desventajas de un único controlador centralizado. Uno de los retos de investigación más importantes para las arquitecturas de controladores distribuidos es la gestión eficaz de los controladores, que incluye la asignación de suficientes controladores en las ubicaciones adecuadas. Para hacer frente a estos problemas, realizamos las siguientes contribuciones principales:Esta tesis amplía el método de resolución del Problema de Colocación de Controles basado en los algoritmos K-means yK-center para incluir un Problema de Colocación de Controladores Jerárquicos, situado en un nivel alto de Super-controladores, un nivel medio de Controladores Maestros, y el nivel más bajo de controladores de dominio. La métrica de optimización es la latencia entre el controlador y los conmutadores asignados al mismo. . La arquitectura y la metodología propuestas se implementan utilizando la topología de las NREN de Europa Occidental del Topology Zoo. La topología completa de la red se divide en clústeres, y se determina el número óptimo de controladores de dominio y su colocación para cada clúster. La optimización de la colocación de los MC determina el número óptimo de MC y su colocación óptima. Como segunda contribución, se define una latencia acumulada para resolver el CPP, que tiene en cuenta tanto la latencia entre el controlador y conmutadores como la latencia entre los controladores. Bajo la restricción de la latencia, se formula un problema de optimización según la programación lineal de enteros mixtos. El objetivo es reducir la latencia acumulada al tiempo que se reduce el número de controladores de la red y se optimiza su ubicación para lograr un equilibrio óptimo. El rendimiento del método desarrollado se evalúa en la topología de OS3E. Para lograr el tercer objetivo, se desarrolló una métrica que incluye la fiabilidad. La latencia de la comunicación entre controladores también debe tenerse en cuenta, ya que un bajo retardo entre controladores y conmutadores no siempre implica un corto retardo entre controladores para una determinada ubicación de los mismos. Como tercera contribución, proponemos una nueva métrica para el CPP para mejorar la fiabilidad de los controladores que tiene en cuenta tanto la latencia de la comunicación como la fiabilidad de la comunicación entre los conmutadores y los controladores, así como entre los controladores. Se tiene en cuenta la fiabilidad cuando falla un solo enlace. Este aspecto concluye con la identificación de la ubicación óptima de los controladores para lograr bajas latencias en el tráfico del plano de control. El objetivo es reducir la latencia media. Como cuarta contribución, este estudio evalúa el modelo de optimización Joint Latency and Reliability-aware Controller Placement (LRCP). Como métrica de evaluación, la latencia del plano de control se define como la suma de la latencia media entre conmutadores y controladores y la latencia media entre controladores. La latencia del plano de control, utilizando las latencias reales de la topología de la red, se calcula para cada ubicación óptima en la red. En el caso de un fallo de un enlace, se calcula y evalúa la CPL real para las colocaciones de LRCP con el fin de determinar lo buenas que son las colocaciones de LRCP. Las métricas CPL se utilizan para comparar las métricas de latencia y fiabilidad con otros modelos. Este estudio demuestra que las metodologías desarrolladas para redes a gran escala son muy potentes en cuanto a la búsqueda de todas las ubicaciones factibles de los controladores mientras se evalúan los resultados. Además, en comparación con los trabajos anteriores, que incluyen la latencia entre controladores y l
 • SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL: HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointing
  Autor/a: SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/11/2021
  Data de lectura: 04/02/2022
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: C6-E101 - FIB - per videoconferència ( https://meet.google.com/irn-qsmy-xbh )
  Director/a de tesi: RADOJKOVIC, PETAR
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARAZAKIS, EMMANOUIL (MANOLIS)
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: ZIVANOVIC, DARKO
  Resum de tesi: El sistema de memoria es el mayor contribuidor de los desafíos actuales en el campo de la arquitectura de ordenadores como lo son los cuellos de botella en el rendimiento de las aplicaciones, así como los costos operativos en los grandes centros de datos. Con la llegada de tecnologías emergentes de memoria, existe una invitación para que los investigadores mejoren y optimicen las implementaciones actuales con novedosos diseños en la jerarquía de memoria. La simulación de los ordenadores es el enfoque preferido para realizar exploraciones de arquitectura debido al bajo costo que representan frente a la realización de prototipos físicos, arrojando estimaciones de rendimiento aceptables con predicciones precisas. A pesar del amplio uso de simuladores de ordenadores, su validación no está estandarizada ya sea porque el propósito principal del simulador no es imitar al sistema real o porque las suposiciones de diseño son demasiado específicas. Esta tesis proporciona los primeros pasos hacia una metodología sistemática para validar simuladores de ordenadores cuando son comparados con sistemas reales. Primero se descubren los parámetros de microarquitectura en la máquina real a través de un conjunto de micro-pruebas diseñadas para actualizar la infraestructura de simulación con el fin de mejorar la precisión en el dominio de la simulación. Para evaluar la precisión de la simulación, proponemos "el factor de retiro", una extensión a una conocida herramienta para medir el rendimiento de las aplicaciones, pero enfocada al impacto del ajuste de parámetros en el simulador. Además, presentamos "la cola de retardo", una modificación virtual al controlador de memoria que agrega un retraso configurable a todas las transacciones de memoria que alcanzan la memoria principal. Usando el factor de retiro, la cola de retraso nos permite identificar el origen de las desviaciones entre la infraestructura del simulador y el sistema real. Todos los accesos de memoria afectan directamente el rendimiento de la aplicación. Desde el acceso de lectura a una única localidad memoria hasta operaciones simultáneas de lectura/escritura a una o varias localidades de memoria, una propiedad que permite reflejar el uso de memoria de la aplicación es su "huella de memoria". En esta tesis encontramos un vínculo entre la huella de memoria de las aplicaciones de alto desempeño y su rendimiento en simulación. Las tecnologías de memoria emergentes se están implementando en sistemas de alto desempeño en cantidades limitadas en comparación con la memoria principal haciéndolas adecuadas para su uso en aplicaciones con baja huella de memoria. En este trabajo, habilitamos y evaluamos el uso de un sistema de memoria heterogéneo basado en un sistema emergente de memoria. Nuestra implementación agrega una carga despreciable al mismo tiempo que ofrece una interfaz simple para ubicar, administrar y migrar datos entre sistemas de memoria heterogéneos. Además, demostramos que el uso de una tecnología de memoria emergente no es una solución directa a los cuellos de botella en el desempeño. La implementación es fundamental a la hora de obtener el mejor rendimiento ya sea ubicando correctamente los datos, o bien diseñando código especializado. En general, esta tesis proporciona una técnica para validar los simuladores respecto al sistema de memoria principal cuando se integra en una infraestructura de simulación y se compara con sistemas reales. Además, exploramos un vínculo entre la huella de memoria de la carga de trabajo y el rendimiento de la simulación en cargas de trabajo de aplicaciones de alto desempeño. Finalmente, habilitamos aplicaciones de alto desempeño con soporte de resiliencia mientras que se benefician de manera transparente con el uso de un sistema de memoria emergente.

AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ

 • AROCAS PÉREZ, JOSÉ: Técnicas de control para la mejora de la estabilidad en redes eléctricas DC con convertidores operando a potencia constante.
  Autor/a: AROCAS PÉREZ, JOSÉ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRIÑO CUBERO, ROBERTO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CÓBRECES ÁLVAREZ, SANTIAGO
       SECRETARI: BIEL SOLE, DOMINGO
       VOCAL: BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
  Resum de tesi: Algunos dispositivos eléctricos de las redes de corriente continua (DC), bajo determinadas características de funcionamiento, se comportan como cargas de potencia constante (CPLs). Este comportamiento, se define por presentar resistencia incremental negativa, comprometiendo la estabilidad de las redes de suministro. La evolución actual de las redes eléctricas, favorece la proliferación y aumento de este comportamiento inestable.En esta investigación, se presenta un método de análisis de estabilidad que permite comprobar una condición suficiente para la estabilidad local de circuitos de DC lineales e invariantes en el tiempo con CPLs, para todos los posibles equilibrios del sistema que surgen al variar la potencia consumida por las CPLs. Además, este método se expresa en forma de desigualdades matriciales lineales que pueden ser verificadas mediante programación convexa.También se propone la conexión de un dispositivo estabilizador en paralelo, dado un puerto de conexión accesible en la red eléctrica, que mediante una ley de control adecuada, permita asegurar la estabilidad local de redes de DC lineales e invariantes en el tiempo con CPLs. Las técnicas utilizadas en la obtención de la ley de control han sido control H8, control autosintonizado y control no lineal.Además, se demuestra que la solución propuesta cumple los objetivos establecidos a priori, basados en el peor caso respecto a la estabilidad del sistema, mediante resultados numéricos en simulación y resultados experimentales obtenidos en una planta prototipo diseñada y construida en el marco de este trabajo de investigación.

CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS

 • FERNÁNDEZ CANO, JESICA: Modelo sistemático del proceso proyectual para una ingeniería que diseña mediante materiales avanzados
  Autor/a: FERNÁNDEZ CANO, JESICA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 22/11/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MANERO PLANELLA, JOSE M. | PEÑA ANDRES, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTINEZ TORÁN, MANUEL
       SECRETARI: RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
       VOCAL: MORER CAMO, MARIA DE LA PAZ
  Resum de tesi: El proceso de diseño en la ingeniería utiliza un modelo sistémico que destaca por un patrón común que ha ido evolucionando desde Archer (1968), pasando por French (1985), Nigel Cross (2000) y Michael F. Ashby (2009) hasta la actualidad. Aunque en este proceso de diseño el ingeniero o la ingeniera aplica diversos métodos, técnicas y herramientas para la selección de un material óptimo, hasta la fecha, estos no colocan a la ciencia de los materiales como punto de partida en el proceso de diseño. Por otra parte, ocurre que en estos momentos se está planteando una revolución industrial que viene dada de entender una nueva escala matérica, energética y tecnológica que es definida por recientes avances científicos en diversas áreas de conocimiento y también en el campo de los materiales.Es un momento histórico en que existen más descubrimientos científicos desde los nuevos materiales que los obtenidos en períodos históricos anteriores. Por lo tanto, se considera relevante la necesidad de afrontar el proceso de diseño desde un enfoque que posicione a los materiales avanzados como un motor de innovación. Esto genera un reto ya que esta revolución industrial, al cohabitar con un ritmo acelerado del desarrollo tecnológico, científico y social, requiere de una visión en la cual los materiales no sean solo contemplados en las fases finales de selección sino desde el inicio de manera transversal. Dicho reto, requiere que sean las posibilidades de los materiales avanzados, el punto de partida en el proceso de diseño, de modo que inspire a la creación de innovadores escenarios futuros. En este marco, uno de los ejemplos más claros viene dado por el grafeno. La investigación sobre grafeno y materiales grafénicos es una de las áreas de mayor crecimiento y aunque está en pleno proceso de investigación y desarrollo, augura un gran potencial disruptivo.El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es definir un modelo sistémico en un proceso de diseño en la ingeniería que ponga en valor a los materiales avanzados desde el inicio. Este proceso debe realizarse desde una perspectiva científica que busca comprender las posibilidades innovadoras para generar futuras propuestas avanzadas. Esta investigación se estructura en cuatro bloques principales:Primero se define el marco de investigación para que el presente documento exponga el pensamiento de un o una profesional de la ingeniería en referencia a descubrimientos científicos significativos en la historia, procesos y teorías relacionadas a la temática de estudio. Adicionalmente, definir qué materiales avanzados son de interés para el trabajo de esta tesis doctoral.Segundo se determina el proceso necesario en diseño mediante materiales avanzados, se implementa en la práctica y se estudia analíticamente mediante métodos cualitativos y cuantitativos.Tercero se describe uno de los casos de éxito principales y resultados de esta tesis doctoral, que pone en valor tanto el proceso definido como el uso de materiales bidimensionales.Cuarto se detalla del proceso mediante un mapa de los resultados obtenidos y el alcance de estos.En resumen, este documento expone la aplicación teórica y experimental del modelo sistémico transdisciplinar propuesto en el proceso de proyecto para una ingeniería que diseña mediante materiales avanzados, concretamente en la exploración científica de tintas inteligentes. Por otro lado, presenta un caso de éxito y resultado de esta tesis doctoral: Smart Skin Tattoo, un ultrawearable de electrónica epidérmica, no invasivo y efímero que permite almacenar y generar datos personales de un modo no invasivo sin necesidad de incorporar sistemas de alimentación energética y que se implementó de forma real en personas. Por último se muestra el proceso para la concesión de una patente relaciona al diseño de la tecnología Smart Skin Tattoo, con referencia P201830504 y con título de ¿Dispositivo de comunicación

CIÈNCIES DEL MAR

 • SANTIN MURIEL, ANDREU: Exploration and Discovery of Sponge Assemblages on the Continental Shelf and Slope of the Catalano-Balearic Sea by means of non-Invasive Techniques.
  Autor/a: SANTIN MURIEL, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/09/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Institut de Ciències del Mar (ICM). Passeig Marítim de la Barceloneta, 37, 08003 Barcelona (ETSECCPB) videoconferència:https://meet.google.com/wtb-zpqs-nzx
  Director/a de tesi: GILI SARDÁ, JOSEP MARIA | GRINYÓ ANDREU, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: RIOS LOPEZ, MARIA PILAR
       SECRETARI: GEROVASILEIOU, VASILEIOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: PALACÍN CABAÑAS, CREU
  Resum de tesi: Las comunidades de esponjas dominan multitud de entornos de fondo duros, siendo uno de los organismos estructurales dominantes en varias áreas del mundo. Aunque la fauna de esponjas mediterráneas se encuentra entre las más estudiadas del mundo, la información disponible actualmente es mínima para las esponjas que se encuentran en las zonas más profundas del mediterráneo en comparación con sus aguas más someras, y la mayoría de los datos disponibles han sido obtenidos mediante métodos de muestreo indirectos o de capturas accidentales por pesquerías de fondo. Aprovechando el metraje y material recogido durante los proyectos Life + INDEMARES, ABIDES y ABRIC, la presente tesis pretende arrojar luz, mediante métodos no invasivos, sobre las comunidades de esponjas que se dan en dos áreas destacadas del Mar Catalano-Balear (mar Mediterráneo noroccidental): el Sitio de Interés Comunitario (SCI) del Canal de Menorca (archipiélago balear), que se convertirá en un futuro Área Marina Protegida (AMP), y las comunidades de corales de agua fría recientemente descubiertas en el cañón de Blanes.En cuanto al SIC del Canal de Menorca, esta tesis caracterizó, mediante análisis cuantitativos de video-transectos, las principales comunidades de esponjas de la zona, con especial énfasis en la distribución geográfica, batimétrica y estructural de las especies formadoras de hábitat más relevantes. El análisis cuantitativo de 85 video-transectos (una distancia lineal total de 75 km), junto con el análisis de especímenes para confirmar la identificación de especies, permitió discriminar seis comunidades principales, que correspondían principalmente a diferencias en el tipo de sustrato y profundidad. Las mayores densidades y abundancias de esponjas se concentraron en áreas de alto hidrodinamismo, a saber, las zonas rocosas frente a la costa del Cabo Formentor y la cabecera del Cañón de Menorca. También se observó un patrón claro de zonificación en profundidad, que va desde la plataforma continental interior hasta el talud superior. Al mismo tiempo, la plataforma continental albergaba la presencia de diversas morfologías, pero las formas más grandes ocurrieron en el borde de la plataforma y el talud. A su vez, la mayoría de las especies estudiadas estaban dominadas por individuos de tamaño pequeño a mediano, lo que sugiere eventos de reclutamiento a pulsos. En cuanto a las comunidades de esponjas identificadas, en la plataforma continental interior dominaban axinélidos semiesciáfilos que se localizaban sobre afloramientos rocosos. A su vez, los lechos de maërl en la plataforma continental interior estaban dominados por Haliclona (Reniera) mediterranea, mientras que la esponja córnea Aplysina cavernicola y varios haliclonidos dominaban principalmente los lechos de maërl y los sustratos rocosos de la plataforma exterior. Los sedimentos blandos en el borde de la plataforma albergaban una comunidad monoespecífica de Thenea muricata, mientras que los sustratos rocosos del borde de la plataforma se caracterizaron por una mezcla de esponjas incrustantes, columnares y en forma de abanico. Finalmente, la vertiente superior del talud continental estaba dominada por Hamacantha (Vomerula) falcula y la hexactinélida Tetrodictyum reiswigi. Así pues, esta tesis pone en valor la presencia de densas poblaciones de esponjas en el Canal de Menorca y proporciona la base científica para su futuro seguimiento una vez que se declare el área como AMP, pudiendo servir a su vez los datos generados como referencia para otras comunidades de esponjas que se encuentren en la región atlántico-mediterránea.En cuanto al cañón de Blanes, la presente tesis proporciona los primeros datos sobre la fauna de esponjas asociada a las comunidades de corales de agua fría (`CWC provinces¿, del inglés cold water corals) recientemente descubiertas en el área, al tiempo que revisa el conocimiento actual de la fauna de esponjas que

DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA

 • BATBAYAR, KHULAN: Connectivity sharing for wireless mesh network
  Autor/a: BATBAYAR, KHULAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 01/10/2021
  Data de lectura: 07/02/2022
  Hora de lectura: 09:00
  Lloc de lectura: Aulari C6-E106 - FIB- Campus Nord / Link videoconferència: https://meet.google.com/pgq-cfvm-vwp
  Director/a de tesi: MESEGUER PALLARES, ROQUE | SADRE, RAMIN
  Tribunal:
       PRESIDENT: CERDÀ ALABERN, LLORENÇ
       SECRETARI: SADRE, RAMIN
       VOCAL: QUOITIN, BRUNO
       VOCAL NO PRESENCIAL: VEGA D\'AURELIO, DAVIDE
       VOCAL NO PRESENCIAL: MOLINA CLEMENTE, CARLOS MA.
  Resum de tesi: El acceso a Internet aún no está disponible para un tercio de la población mundial debido a la falta de infraestructuras, el alto costo y la brecha digital. Muchas comunidades con acceso limitado optan por el acceso compartido a Internet donde construyen infraestructuras de red comunitaria para mitigar el costo. La conectividad a Internet en dichas infraestructuras suele estar a cargo de varias puerta de enlaces limitadas en recursos, y a veces no dedicadas. Los nodos de cliente, es decir, los hosts de usuario final, utilizan una puerta de enlace y cambian a otra cuando falla la primera. En este esquema, la configuración de la puerta de enlace se realiza manualmente en el lado del usuario final. Esta forma de conectividad a Internet está muy extendida y tiene la ventaja de que no se requiere un control central, pero tampoco es confiable y eficiente debido a varios factores, como una carga desequilibrada de tráfico a través de las puertas de enlace. No hay duda de que la red se beneficiaría de un mecanismo de selección de pasarela que pueda proporcionar una buena conectividad al nodo cliente, así como una distribución equilibrada de la carga y una adaptación dinámica al estado actual de la red. Sin embargo, proporcionar una selección de puerta de enlace tan dinámica es complicado: dado que el rendimiento percibido de las puertas de enlace cambia con frecuencia y podría depender de la ubicación del nodo cliente en la red, y la selección óptima requeriría la supervisión continua del rendimiento de la puerta de enlace por parte del nodo cliente. El costo de dicha supervisión del rendimiento en toda la red es muy alto en redes de gran escala y puede superar los beneficios de la selección de puerta de enlace dinámica.El objetivo de la tesis es diseñar un mecanismo distribuido de bajo costo que proporcione una selección de puerta de enlace dinámica y eficiente al tiempo que considera la distribución general de selección de puerta de enlace equilibrada. Con este fin, hemos dividido el problema de la selección de la puerta de enlace en diferentes subproblemas.Primero, nos enfocamos en reducir el coste del monitoreo del rendimiento de la puerta de enlace. Proponemos un enfoque para reducir la cantidad de solicitudes de monitoreo generadas por cada nodo y analizar su efecto en la selección de la puerta de enlace. Luego, presentamos un método de monitoreo colaborativo que permite a los nodos vecinos compartir la carga del monitoreo de la puerta de enlace. Demostramos que cada nodo puede realizar las tareas necesarias: monitoreo del rendimiento, colaboración con sus vecinos y medidas de tolerancia a fallas, con poca sobrecarga de cómputo y comunicación.En segundo lugar, para mejorar la selección de la puerta de enlace, nos centramos en tomar una decisión de selección que cumpla con los requisitos de rendimiento individuales de los nodos del cliente, así como con los requisitos de equilibrio de carga global. Las soluciones desarrolladas por nosotros para los diferentes subproblemas están integradas en un marco general y extensible en capas para la selección de puertas de enlace que hemos llamado el marco Sense-Share-Select.La validación experimental y la comparación con los métodos existentes muestran que nuestro marco proporciona un monitoreo de rendimiento colaborativo preciso, mejora la QoE para los nodos y distribuye los nodos del cliente a través de las puertas de enlace de manera equilibrada. La simplicidad y flexibilidad del marco lo hacen adaptable a otros dominios de red, como las redes de IoT y otros escenarios donde se requiere monitoreo de recursos y equilibrio de carga.

DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA

 • GARIKAPATI, HASINI: Computational uncertainity quantification in pressure-driven fracture processes
  Autor/a: GARIKAPATI, HASINI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 28/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DIEZ MEJIA, PEDRO | VAN BRUMMELEN, EINAR HARALD | VERHOOSEL, CLEMENS V. | ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: DE GOEY, PHILIP
       SECRETARI: NOBILE, FABIO
       VOCAL: DE LORENZIS, LAURA
  Resum de tesi: La cuantificación de la incertidumbre es importante para evaluar y predecir el desempeño de complejossistemas y procesos de ingeniería, especialmente en ausencia de un mundo experimental o real adecuado datos. Con el aumento de la potencia informática, la cuantificación de la incertidumbre computacional está jugando un papel cada vez más importante en los procesos de toma de decisiones. Hemos estudiado la aplicación de cuantificación de la incertidumbre a los procesos de fractura por presión, que están rodeados de incertidumbre como los datos suelen ser escasos y los modelos disponibles son a menudo rudimentarios. En esta disertación hemos desarrollado un marco computacional que combina simulación. Técnicas para procesos de fractura por presión con cuantificación de incertidumbre de vanguardia técnicas Por un lado, el marco simula la influencia de las incertidumbres en, por ejemplo, datos de formación, sobre cantidades de interés como la longitud de la fractura. Por otro lado, la incertidumbre. El marco de cuantificación nos permite incorporar datos de medición indirecta, como también presiones, en el procedimiento de simulación. El marco de cuantificación de incertidumbre computacional desarrollado mejora la comprensión de la influencia de las incertidumbres en los procesos de fractura por presión.
 • LARION, YGEE: Model order reduction of coupled thermo-hydro-mechanical processes in geo-environmental applications
  Autor/a: LARION, YGEE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 22/11/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DIEZ MEJIA, PEDRO | MASSART, THIERRY J. | ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
  Tribunal:
       CODIRECTOR: MASSART, THIERRY J.
       PRESIDENT: ROZZA, GIANLUIGI
       SECRETARI: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: LARSSON, FREDRIK
  Resum de tesi: En un gran número de aplicaciones geoambientales, es esencial modelar procesos acoplados que dependen de varios parámetros de diseño, como las propiedades de los materiales y las características geométricas. Los procesos termohidromecánicos (THM) son, entre otros, efectos clave a considerar en aplicaciones críticas como los depósitos geológicos profundos de residuos peligrosos. Esta tesis propone novedosas estrategias de reducción de orden del modelo para evaluar la respuesta termo-hidromecánica del material, teniendo en cuenta las complejidades que implican los procesos acoplados para dichas aplicaciones.Para incluir la variabilidad de algunos parámetros de diseño, se aplica un enfoque de reducción de orden del modelo a-posteriori con métodos de base reducida para resolver el sistema paramétrico THM de alta dimensión. La reducción se basa en una estrategia de etapas offline-online. En la etapa offline, los subespacios reducidos se construyen mediante un procedimiento adaptativo codicioso y en la etapa online, se realiza una proyección multisubespacio para obtener rápidamente la respuesta THM acoplada a cualquier valor del parámetro de diseño. El núcleo de la estrategia adaptativa 'greedy' es un 'goal-oriented error estimator' a objetivos que guía la selección de los parámetros de diseño óptimos donde se evalúan las 'snapshots'.Para hacer frente a la no linealidad en forma de comportamiento elastoplástico del material, se combina el método de bases reducidas multisuperficie con 'domain decomposition sub-structuring'. La eficacia de las estrategias de reducción de modelos se demuestra en problemas inversos de problemas inversos que implican geomodelos a gran escala que representan la respuesta acoplada de las rocas anfitrionas en posibles emplazamientos de depósitos geológicos profundos. Se consideran dos tipos de escenarios: (i) se investiga la roca sometida a un proceso geomorfológico a medida que el glaciar avanza sobre ella durante un período de miles de años y (ii) se modela numéricamente la respuesta de la arcilla de un laboratorio de investigación subterráneo para apoyar y validar los experimentos de 'in situ heating¿.

ENGINYERIA AMBIENTAL

 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of CO2 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications far risk assessment of carbon capture storage projects.
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 07/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: MAZADIEGO MARTINEZ, LUIS FELIPE
  Resum de tesi: L'emmagatzematge geológic de CO2 es considera una de les opcions tecnológicament viables per tal de reduir les emissions industrials d'aquest gas que contribueix fortament a l'efecte hivernacle a l'atmosfera (IPCC, 2005 ). Tal i com s'observa a la natura, tant el petroli i com els hidrocarburs gasosos s'emmagatzemen en roques parases que tenen les mateixes característiques geológiques necessaries per a l'emmagatzematge de CO2, de manera que la tecnología de captura i emmagatzematge geológic de carboni (CCS) pretén recrear un procés natural per atrapar el dióxid de carboni en aqüífers salins profunds o en camps de gas i petroli esgotats. L'emissió episódica de CO2 des del subsól pot produir-se a partir de processos naturals pero també poden ocórrer en un projecte industrial de CCS; per tant, la monitorització deis fluxos de gasas presenta un paper important no només durant i després de la injecció, sinó també en l'etapa pre-operacional, en la que es pretén conéixer les condicions originals de la zona d'emmagatzematge, des del reservori profund fins a la superficie. L'objectiu d'aquest projecte de doctorat consisteix a entendre millar el comportament del CO2 a la zona no saturada del sol i durant la seva dispersió atmosférica. Els resultats s'han obtingut a partir de la modelació numérica deis experiments realitzats en una planta pilot dissenyada per entendre la dinamica del CO2 en aquest entorn, i a partir de la informació obtinguda en sistemes analegs naturals que presenten condicions equivalents a les esperades en un context de fuita de gas en un magatzem artificial. La primera part de la recerca ha consistit en una contribució al projecte PISCO2 a les instal·lacions de l'ES.CO2 situades a Ponferrada (Espanya). L'objectiu particular d'aquest projecte era predir com el CO2 injectat es mouria lateralment i verticalment a la zona no saturada i determinar els parametres crítics que afectarien els ecosistemes. Aquesta part ha estat publicada en un article revisat per experts internacionals i presentada en un congrés internacional. La segona part del doctorat s'ha centrat en l'estudi de dos analegs naturals en zones volcaniques. Els analegs naturals proporcionen evidéncies de )'impacte de les fugues de CO2, i proporcionen una informació valuosa sobre l'avaluació i la quantificació deis riscos potencials relacionats amb la fuga de emmagatzematge subterrani de carboni. A causa de la física del dióxid de carboni, per exemple, de densitat incolora, inodora i més alta en comparació amb l'aire, la seva acumulació pot resultar perillosa i fins i tot letal per a la vida. Per als dos llocs estudiats s'ha seguit la mateixa metodología: a) mesurament directe de la concentració de CO2 en l'aire i b) modelització atmosférica numérica amb el codi TWODEE2. Els principals resultats obtinguts en aquest doctorat han estat: ¿ Comparació de dades experimentals i numériques per tal de validar métodes i eines de calcul numéric;¿ Nous aspectes per al coneixement del comportament del CO2 a la zona no saturada;¿ Aplicació de noves técniques de monitorització de gas no invasives per a futurs llocs d'emmagatzematge de CO2;¿ Refon;:ar la utilitat de l'estudi deis analegs naturals en el camp de l'emmagatzematge geológic;¿ L'eficiéncia de la modelació de la dispersió atmosférica de gasas com a metodologia important en l'avaluació de riscos;¿ La necessitat de la generació de mapes de predicció per avaluar escenaris perillosos.¿ Demostració que els models numérics de transport multifasic i dispersió atmosférica de gasas són útils per predir el comportament del gas a la zona de vadosa i en els primers metres de l'atmosfera en contacte amb el sól.
 • LANKO, IRYNA: Comparison of the mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
  Autor/a: LANKO, IRYNA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 20/10/2021
  Data de lectura: 27/01/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB - UPC Campus Nord - videoconferència: https://ja.cat/2pl3K
  Director/a de tesi: FERRER MARTI, IVET | JENICEK, PAVEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: BARTACEK, JAN
       SECRETARI: VAN LIER, JULES
       VOCAL: FERNÁNDEZ GARCÍA, BELÉN
       VOCAL: PÉREZ ELVIRA, SARA ISABEL
       VOCAL: GARFI, MARIANNA
  Resum de tesi: La digestión anaeróbica (DA) está actualmente extendida por todo el mundo para la estabilización de lodos de depuradora, reducción de volumen y producción de energía verde. Su implementación contribuye a convertir una planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR) en una instalación de recuperación de recursos.Los procesos de DA en las depuradoras se han estudiado bastante, sin embargo, todavía hay algunos temas que están abiertos a la investigación. En esta Tesis Doctoral, se estudiaron tres configuraciones de DA diferentes con respecto a los siguientes problemas operacionales:- Calidad del lodo digerido, deshidratación y presencia de patógenos;- Eficiencia de la DA en términos de equipo de agitación y su régimen de operación;- Análisis del ciclo de vida (ACV) del tratamiento de lodos y aguas residuales.Aunque el sistema de doble etapa (TPAD) ya ha sido estudiado, faltan datos experimentales operando simultáneamente varios sistemas de DA alimentados con el mismo sustrato y comparando no solo los principales parámetros operativos de la DA como la degradación de la materia orgánica y la tasa de producción de metano, sino también la calidad de los lodos digeridos en términos de deshidratación, presencia de patógenos y valor energético, considerando también su disposición final.Así, uno de los objetivos de esta Tesis Doctoral fue comparar la digestión anaeróbica mesofílica (MAD), la digestión anaeróbica termofílica (TAD) y la TPAD, y definir las mejores alternativas para la disposición final de los lodos. El complejo parámetro de capacidad de deshidratación se probó mediante dos métodos, centrifugación y prensado mecánico. Aplicando ambos métodos, los resultados experimentales mostraron que TAD y TPAD superan el rendimiento del sistema MAD. La eficiencia de la DA depende de muchos factores, incluido el sistema de mezcla y su régimen de operación. Un sistema de mezcla y su régimen de operación son de gran interés práctico, ya que la agitación puede afectar significativamente la eficiencia del proceso de DA, tanto positiva como negativamente. Por lo tanto, hay varios estudios que han investigado la efectividad del proceso de DA en términos de eficiencia de mezcla. Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfocan en ciertos factores (como la diversidad microbiana o la eficiencia de degradación de la materia orgánica) bajo una única configuración y régimen de temperatura, pero sin una comparación paralela de varios sistemas de DA. Así pues, en esta Tesis Doctoral se compararon dos tipos de agitadores con dos regímenes de rotación. Estas alternativas se probaron simultáneamente en tres sistemas de DA de laboratorio con tres regímenes de temperatura diferentes (TAD, MAD y TPAD) y dos configuraciones (DA en una y dos etapas) y posteriormente se modelaron. Los experimentos mostraron que el agitador más simple a una velocidad de mezcla lenta afectaba en mayor medida la eficiencia de la DA que el agitador más complicado a una velocidad de rotación más alta.Otro tema estudiado fue un HRT breve de la primera etapa del sistema TPAD. Se descubrió que incluso a los dos días de HRT en el TPAD1, pueden alcanzarse un cierto contenido y volumen de metano en el fermentador y mantenerse en una cantidad significativa en la segunda etapa (TPAD2). Estos hallazgos fueron comprobados mediante el análisis microbiológico de muestras tomadas de ambas etapas de los sistemas TPAD.Finalmente, se compararon los mismos tres sistemas TAD, MAD y TPAD para determinar qué sistema podría tener el menor impacto ambiental. Se realizaron dos análisis de ciclo de vida considerando: la depuradora completa (WWTP) y solo la línea de lodos (SL). Los datos para el ACV se obtuvieron en los trabajos experimentales de laboratorio previos, complementados con datos de depuradoras reales y de la literatura. Según los resultados, a mejor alternativa de DA fue TAD en todas las categorías de i

ENGINYERIA CIVIL

 • HASHEMI, MOHAMMAD REZA: Direct Numerical Simulation of Multi-phase Flow in Complex Media
  Autor/a: HASHEMI, MOHAMMAD REZA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: RYZHAKOV, PAVEL | ROSSI, RICCARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: BUSCAGLIA, GUSTAVO CARLOS
       SECRETARI: CODINA ROVIRA, RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: SEVENO, DAVID
  Resum de tesi: Existen numerosas aplicaciones industriales en las que transporte bifásico (líquido-gas) a escalas submilimétricas resulta crucial para la determinación del comportamiento del sistema en cuestión. Entre todas ellas, el presente trabajo se centra en las pilas de combustible con membrana de electrolito polimérico (PEMFC). El rendimiento deseable y la vida útil operativa de esta clase de dispositivos de conversión de energía de alto rendimiento requieren una gestión eficaz del agua (conocida como ¿water management¿), que per se depende de la predicción adecuada de los mecanismos de transporte de agua y aire. Así pues, el análisis del flujo microfluídico de dos fases obliga considerar fuerzas y fenómenos interfaciales, tales como la histéresis, que están asociados con las propiedades fisicoquímicas del líquido, el gas y, si está presente, el sustrato sólido. En este contexto, la modelización numérica es una alternativa viable para obtener una predicción precisa de los mecanismos de transporte, especialmente en aquellos casos en los que los análisis experimentales son prohibitivos, ya sea por su complejidad o coste económico.En este trabajo, se desarrolla un marco eficiente, basado en la combinación del método de elementos finitos y el método de ¿level-set¿, para la simulación tridimensional de flujos bifásicos. Con el fin de lograr una herramienta numérica robusta para aplicaciones prácticas, las complejidades físicas se incluyen consistentemente y los problemas numéricos involucrados se abordan adecuadamente. Concretamente, la discontinuidad de la presión en la interfaz líquido-gas se captura consistentemente utilizando un espacio de elementos finitos enriquecido. La estabilización del método se consigue mediante la introducción de la técnica de multiescalas variacionales. Asimismo, se propone también un tratamiento novedoso para el problema de la inestabilidad de tipo ¿small-cut¿. Se muestra que el modelo propuesto puede proporcionar resultados precisos minimizando las corrientes espurias en la interfaz liquido-gas. Complementariamente, se presenta una nueva metodología para filtrar el ruido en el campo de ¿level-set¿. Esta metodología resulta ser crucial para prevenir las irregularidades provocadas por el remanente persistente de las corrientes espurias. El comportamiento de la línea de contacto es considerado a través de la inclusión los modelos correspondientes en la formulación variacional. A este respecto, el presente trabajo aborda la importancia de la inclusión de la hidrodinámica subelemental. Los resultados presentados se basan en la combinación de la cinética molecular linealizada y las teorías hidrodinámicas. Para representación del comportamiento realista de los líquidos en contacto con sustratos sólidos, el fenómeno de histéresis del ángulo de contacto se tiene en cuenta imponiendo un mecanismo de anclado / desanclado consistente desarrollado en el marco del método de level-set. Aparte de los desarrollos principales, también se propone una técnica novedosa para la convección de la función ¿level-set¿. Ésta permite mejorar significativamente la precisión, minimizando a su vez la pérdida en las características geométricas de la interfaz asociadas al transporte. Esta nueva metodología está basada en el algoritmo de corrección de compensación de errores (BFECC). La herramienta numérica desarrollada en esta tesis es validada para varios casos que involucran burbujas de gas en un líquido y pequeñas gotas de líquido en un gas. Para el último escenario, además de las gotas libres, se evalúa la precisión de la herramienta propuesta para capturar la dinámica de las gotas sobre sustratos sólidos. A continuación, se analiza el rendimiento del modelo para capturar la configuración de una gota de agua sobre un sustrato inclinado en presencia de la histéresis del ángulo de contacto. El método propuesto finalmente se aplica
 • KHADIVIPANAH, PEIMAN: Modelling thermo-mechanical response of metal canister disposed in engineered barrier systems
  Autor/a: KHADIVIPANAH, PEIMAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN | VAUNAT, JEAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: PINTADO LLURBA, XAVIER CESAR
       SECRETARI: RODRIGUEZ DONO, ALFONSO
       VOCAL NO PRESENCIAL: KRISTENSSON, OLA
  Resum de tesi: El principal objetivo de esta tesis es describir e implementar una ecuación constitutiva dependiente de la velocidad (viscoplástica) para un contenedor a base de cobre usando una única variable de estado interna y usarlo para modelar esquemas de almacenamiento sujetos a condiciones de cizallamiento.Para ello se considera el modelo de Bodner y Partom (BP) (Bodner & Partom, 1975). Para evaluar la respuesta del cobre a las variaciones en la velocidad de deformación a lo largo de un rango de temperatura, este modelo utiliza ecuaciones constitutivas viscoplásticas basadas en una única variable de estado interno que es una función del trabajo plástico. El modelo constitutivo de BP se ha implementado en programa de ordenador CODE_BRIGHT (DIT-UPC, 2021; Olivella et al., 1994; Olivella et al., 1996). La ecuación constitutiva se verifica con los resultados existentes y su validación se lleva a cabo evaluando la capacidad para reproducir experimentos. Para la verificación, se simuló la respuesta tensión-deformación de una barra en condiciones de tracción uniaxial a velocidad constante con CODE_BRIGHT y se compararon los resultados con la solución obtenida de Stealth Finite Difference Code y las soluciones semi-analíticas.Además, se analiza la reacción de un contenedor instalado dentro de una barrera de ingeniería, que sufre hidratación e hinchazón hasta que alcanza la saturación completa antes del cizallamiento. El modelo elasto-viscoplástico implementado realmente representa el comportamiento del contenedor en condiciones de plastidad. Aunque el contenedor es muy rígido y resistente en comparación con los componentes de arcilla donde se colocará, las deformaciones por cizallamiento que ocurren en el sistema de barrera de ingeniería (EBS) tendrán un impacto en el contenedor (Börgesson, 1986). Por último, el contenedor de combustible nuclear gastado se podrá analizar en condiciones extremas, ya que es un sistema de larga duración y debe resistir todo tipo de condiciones ambientales, por ejemplo, terremotos y glaciaciones.Después de la implementación y verificación del modelo en CODE BRIGHT, este programa se ha utilizado para modelar las pruebas de cizallamiento en 2D y 3D. En la escala Mock-up y Full-scale en modelos 2D y 3D, se ha llevado a cabo una comparación entre el método de tensiones totales (solo análisis mecánico) y el método de tensiones efectivas (análisis hidromecánico). Los resultados experimentales de una prueba de cizallamiento canister en arcilla (Börgesson, 1986) se han comparado con los resultados del modelo numérico utilizando CODE BRIGHT. El análisis de sensibilidad sobre la viscosidad para los cálculos de tensión total y la permeabilidad para los cálculos de tensión efectiva se han realizado en la escala Mock-up y Full-scale. En la prueba de cizalla de contenedor-arcilla, se ha realizado un análisis de sensibilidad de la malla y también una comparación entre el método que actualiza la malla con los desplazamientos (método Lagrangiano) y el método de malla fija.Finalmente, en dos y tres dimensiones, se ha realizado la simulación de ensayos de cizallamiento contenedor-arcilla basados en el impacto de la presencia de una discontinuidad (la discontinuidad está en la roca y por ello hay cizallamiento en el sistema), así como análisis de sensibilidad de parámetros. y malla en análisis mecánico e hidromecánico acoplado.

ENGINYERIA DE PROJECTES: MEDI AMBIENT, SEGURETAT, QUALITAT I COMUNICACIÓ

 • MARTÍNEZ MÉNDEZ, MIGUEL: Relación entre la Cultura Organizacional dominante y los Estilos de Liderazgos en la Policía de Puerto Rico
  Autor/a: MARTÍNEZ MÉNDEZ, MIGUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROJECTES: MEDI AMBIENT, SEGURETAT, QUALITAT I COMUNICACIÓ
  Departament: Departament de Projectes d'Enginyeria (PE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/06/2014
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: FIGUEROA GONZÁLEZ, JOSE MANUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: TEJEDOR CALVO, SANTIAGO
       SECRETARI: GONZALEZ BENITEZ, MARIA MARGARITA
       VOCAL: ARZAMENDI SÁEZ DE IBARRA, JESÚS
  Resum de tesi: Históricamente, los teóricos han intentado desarrollar un modelo efectivo para los conceptos filosóficos de liderazgo que consideramos en la actualidad. Al presente los teóricos continúan identificando y definiendo el liderazgo transformacional como un estilo de liderazgo efectivo en los cuales los líderes motivan a los subordinados a comprometerse con las metas, visión y misión organizacional por medio del apoderamiento para tomar acción en la persecución de la efectividad organizacional. Este esfuerzo por mejorar la efectividad organizacional es también evidente en la historia de la sicología industrial organizacional, con los trabajos de Gilbreths (1911) y de Henry Ford 1913 en la industria automotriz en los Estados Unidos Shenhaw (1999).En este estudio se investiga la relación entre la cultura organizacional y los estilos de liderazgos en la Policía de Puerto Rico. La cultura organizacional es un importante factor que influencia las fortalezas competitivas de cualquier entidad organizacional. El liderato, es además, un componente crítico en los logros de una organización Muchinsky (2000).Es importante entender cómo estas dos fuerzas son determinantes en el desarrollo organizacional, cultural y del propio liderazgo, mediante el efecto que ejerce uno al otro. Las investigaciones son importantes para determinar cuáles son los tipos específicos de cultura organizacional que favorecen un estilo particular de liderazgo. Esto, permitirá a los líderes organizacionales identificar cuál estilo de liderazgo es más adecuado para conseguir los resultados deseados en sus culturas. Más aún, si el deseo de la organización es cambiar su estilo de liderazgo, puede que tenga que comenzar modificando su cultura para apoyar un estilo de liderazgo diferente. En este estudio se utiliza el Modelo de Referencias de Valores Competitivos para definir las culturas organizacionales como: clan, adhocracia, jerarquía o mercado. Los estilos de liderazgo fueron definidos como transformacional, transaccional o dejar hacer. La cultura organizacional fue medida usando el Instrumento de Medición de la Cultura Organizacional (OCAI) y los estilos de liderazgo fueron determinados por el MLQ 5X Survey. La correlación de Pearson y regresión se utilizó para determinar las relaciones entre las variables.Los tres estilos de liderazgo transaccional, transformacional y dejar hacer no fueron identificados de modo estadísticamente significativo en la cultura jerárquica. Por otro lado, los resultados de este estudio indican que no hay una relación significativa entre la cultura dominante organizacional y los estilos de liderazgos.

ENGINYERIA ELÈCTRICA

 • BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED: Sag effects on protection system in distributed generation grids
  Autor/a: BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: 07/02/2022
  Hora de lectura: 09:30
  Lloc de lectura: ESEIAAT- UPC, aula 3.6, Edifici TR5, Campus de Terrassa. https://meet.google.com/dim-uebu-hrd
  Director/a de tesi: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO | CORCOLES LOPEZ, FELIPE
  Tribunal:
       PRESIDENT: GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA
       SECRETARI: SAINZ SAPERA, LUIS
       VOCAL: BOLZONI, ALBERTO
  Resum de tesi: El objetivo inicial de este estudio es emplear diferentes estrategias de control posibles para un inversor conectado a la red segun el código de red español y analizar el comportamiento de la tensión de salida durante caídas de tensión simétricas y asimétricas. El desarrollo analítico de las estrategias propuestas muestra los impactos de los huecos de tensión en las corrientes, tensiones, potencias activas y reactivas.Otro objetivo de esta investigación es proponer una estrategia de protecclón basada en lnteligencia Artificial para una red del Sistema de Distribución, radial o en anillo, con elevada penetración de Generación Distribuida. La estrategia de protección se basa en tres algoritmos diferentes para desarrollar un sistema de protección más seguro, redundante, y fiable, que asegure la continuidad de suministro durante perturbaciones en redes radiales o en anillo sin comprometer la estabilidad del sistema. Para clasificar, localizar y distinguir entre faltas permanentes o transitorias, se proponen en este trabajo nuevos algoritmos de protección basados en inteligencia artificial, permitiendo la mejora de la disponibilidad de la red, al desconectar sólo la parte del sistema en falta. Esta investigación introduce la innovación del uso del rele direccional basado en un sistema de comunicación y Redes Neuronales Artificiales (ANN). El primer algoritmo, Algoritmo Central (CE), recibe los datos de todos los PDs de la red en un control central. Este algoritmo detecta la dirección de flujo de cargas y calcula la corriente de secuencia positiva de todos los PDs de la red. El entrenamiento de ANNs incluye variaciones en la corriente de cortocircuito y la dirección del flujo de potencia en cada PD. Los beneficios mas significativos de este sistema son que concentra la seguridad total del sistema en un único dispositivo, lo que puede facilitar el control de la seguridad del sistema. Sin embargo, el CE no determinara con precisión la localización exacta de la falta si hay alguna perdida de información debida a una pobre comunicación. Por lo tanto, la redundancia del sistema se puede mejorar cooperando con un segundo algoritmo, el algoritmo de Zona (ZO). El algoritmo ZO se basa en un control de zona usando la conectividad entre dispositivos de protección de una misma línea. La línea en falta en esa zona puede identificarse combinando los datos de los dos PDs de la misma línea.. La ventaja mas relevante de este algoritmo es su flexibilidad para adaptarse a cualquier modificación de la red o perturbación, incluso si sólo son temporales, a diferencia del CE, que se ha adaptado para la configuración de la red existente. El tercer algoritmo de protección, algoritmo Local (LO), ha sido propuesto sin dependencia de la comunicación entre PDs; por lo tanto, el sistema de protección puede operar correctamente en el caso de una pérdida total de comunicación. Cada PD debe poder detectar si la falta esta ubicada en la línea protegida o en otra línea, utilizando sóIo la información local del PD. Según el tipo de falta, y en base a medidas locales en cada PD, de tensiones y corrientes abc, se aplican diferentes algoritmos en función del cálculo de las componentes simétricas. La principal ventaja de este algoritmo es la actuación por separado de cada PD, evitando los problemas de comunicación.En el caso de las redes radiales, se utilizan tanto interruptores mecánicos como réles de estado sóIido (SSR) para verificar las estrategias de protección, y en el caso de las redes en anillo se utilizan interruptores mecánicos, debido a las limitaciones de tensión para su conexión.Los algoritmos de protección propuestos se comparan con protecciones convencionales (Sobrecorriente y Diferencial) para validar la contribución de los algoritmos propuestos, especialmente en redes inteligentes reconfigurables.

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

 • RILLO MORAL, FRANCESC IU: New Autonomous sensor system for the continous monitoring of the composting process from the inside
  Autor/a: RILLO MORAL, FRANCESC IU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 11/01/2016
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CASAS PIEDRAFITA, JAIME OSCAR
  Tribunal:
       PRESIDENT: BRETTERKLIEBER, THOMAS
       SECRETARI: QUILEZ FIGUEROLA, MARCOS
       VOCAL: CASAS NEBRA, ROBERTO JOSE
  Resum de tesi: El procès de compostatge és la forma que té la natura de reciclar els residus organics amb un fertilitzant orgànic de bona qualitat com a resultat. Aquest procès, però, necesita d¿una monitorització de la temperatura i la humitat per a obtener un bon material resultant. Durant aquesta tesi doctoral s¿ha desenvolupat un sistema autònom sense fils de mesura de temperatura i humitat des de dins del compost. El fet de que la mesura i la tranmissió s¿hagin fet des de dins comporta la necesitat d¿un material protector per l¿electrònica, la qual cosa esdevé un problema en la mesura.La temperatura pateix retards quan es mesura des de dins d¿un material protector, i per això, s¿ha desenvolupat un algoritme implemetanble en microcontroladors per contrarrestar els efectes de respostes esglaó de primer ordre. S'ha optimitzat el condicionament des del punt de vista de components i consum, obtenint una comparativa teòrica i experimental entre els mètodes de condicionamient clàssic i l'ús d'interfícies directes.Els sensors de humitat comercials necessiten estar en contacte directe amb l¿ambient a mesurar. Això no és possible en el compost ja que es poden malmetre. Per això s¿ha dissenyat un sensor d¿humitat basat en electrodes capacitius plans que poden mesurar a través de capes de protecció. S'han extret models teòrics per l'optimitzacio fisica tant del sensor com de la influencia de la capa protectoraEl compost no ha estat mai caracteritzat com un medi de transmissió, y per tant, les comunicacions dins del compost suposen una novetat. La heterogeneitat del material i els seus canvis en temperatura, humitat i densitat fan de la transmissió un tema complex. S¿ha trobat, a més, la banda de freqüència òptima per treballar comercialment y el seu model de transmissió RF estimant l¿atenuació en funció de la distància.

ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA

 • SOHRABI, SHAHIN: Active control of noise transmitted from barriers
  Autor/a: SOHRABI, SHAHIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PÀMIES GÓMEZ, TERESA | ROMEU GARBI, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
       SECRETARI: DENIA GUZMÁN, FRANCISCO DAVID
       VOCAL: MEGGITT, JOSHUA
  Resum de tesi: La cancelación activa de ruido es un enfoque único que ayuda al control pasivo del ruido a reducir los niveles de sonido a bajas frecuencias; sin embargo, el uso exitoso de la cancelación activa de ruido requiere la realización de numerosos y tediosos experimentos junto con la definición adecuada de varios parámetros. La ubicación y la cantidad de transductores del sistema de control activo se encuentran entre estos parámetros.La presente investigación proporciona un marco completo para colocar fuentes de control y micrófonos de error cerca de una barrera de ruido con el fin de mejorar su eficiencia en espectros de ruido de banda estrecha y banda ancha. Para lograr esto, primero se determinan las ubicaciones apropiadas para las fuentes de control usando un método de cálculo repetitivo, y luego se completan las optimizaciones determinando la mejor posición para el micrófono de error.Varias ubicaciones de transductores alternativas cerca de la barrera se incorporan en el cálculo repetitivo, y los sitios óptimos para las fuentes de control y los micrófonos de error se encuentran utilizando métodos de optimización de dos pasos, así como el enfoque de algoritmos genéticos.Los hallazgos revelan que los mejores lugares para colocar las fuentes de control están en el lado del incidente, debajo del borde de la barrera, y los mejores lugares para colocar los micrófonos de error están en el lado de la sombra, lo más cerca posible del área objetivo. También se investiga el efecto de la reflexión del suelo sobre la eficiencia del sistema de control de ruido activo, y se descubre que si bien la reflexión del suelo no tiene un efecto significativo en el rendimiento del sistema de control de ruido activo para rangos de frecuencia de banda ancha, sí reduce el rendimiento del sistema de control. eficiencia en ruidos tonales.Para optimizar más parámetros, se realizan más cálculos basadosen el optimizador genético. El resultado de los cálculos de GA encontró nuevas configuraciones para las unidades de control que dan como resultado una mayor reducción del nivel de ruido en el área objetivo.Además de la barrera de ruido activa, se explora la aplicación de la cancelación de ruido activa para ventanas abiertas como un caso particular de la barrera. Se estudian cuatro disposiciones para las unidades de control cercanas a las ventanas abiertas. Las unidades de control en una configuración de límite se colocan en el borde de la abertura, mientras que en el control plano, se ubican en la superficie de la abertura. En una configuración de contorno, las unidades de control se colocan en el borde de la abertura, mientras que en un diseño plano, se colocan en la superficie de la abertura.Se investiga el efecto de varios parámetros como el ángulo de incidencia de las ondas de ruido, la distancia entre los micrófonos de error y la apertura, y el número de unidades de control. Los resultados demuestran que el sistema de control de ruido activo con configuración plana tiene un rendimiento más alto que el control de límites. Además, cuando la frecuencia y el ángulo de incidencia aumentan, la eficacia de la reducción activa del ruido disminuye.
 • YAGO LLAMAS, DANIEL: A new computational approach to topology optimization in solid mechanics problems
  Autor/a: YAGO LLAMAS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 09/12/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala C1-002, edifici C-1 - UPC Campus Nord
  Director/a de tesi: CANTE TERAN, JUAN CARLOS | LLOBERAS VALLS, ORIOL
  Tribunal:
       CODIRECTOR: LLOBERAS VALLS, ORIOL
       PRESIDENT: CUETO PRENDES, ELIAS
       SECRETARI: MARTINEZ FRUTOS, JESUS
       VOCAL: NAVARRINA MARTÍNEZ, FERMIN LUIS
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis doctoral es abordar el problema de optimización topológica a una única escala. En base a este propósito, se desarrolla una nueva técnica de optimización capaz de competir con técnicas ya existentes y extendidas entre la comunidad investigadora sobre el tema. Esta técnica presenta características que superan algunas de las dificultades bien conocidas en optimización topológica manteniendo un buen grado de simplicidad.En primer lugar, se presenta la formulación de la técnica de optimización topológica, así como su algoritmia. El método se fundamenta en 4 aspectos básicos: (1) la utilización de una función característica 1-0, así como la definición precisa de las fronteras materiales a partir de una función de discriminación (isonivel 0 de la función level-set), (2) la definición de una derivada topológica coherente con el método ersatz (utilizado en la ecuación de estado), como aproximación a la derivada topológica exacta, (3) la inclusión de una regularización Laplaciana con control de tamaño mínimo de los diferentes componentes, y (4) la definición de una condición de optimalidad analítica para la determinación de la solución óptima de la topología.La metodología se aplica a diferentes problemas de optimización topológica bien detallados en la literatura y utilizados como ensayos numéricos para examinar su respuesta frente a problemas estructurales y térmicos. En estos campos, se incluyen problemas de maximización de la rigidez y de la conductividad, respectivamente. Además, se resuelven diferentes problemas de optimización topológica con gran interés ingenieril en los campos estructurales con el diseño de mecanismos y térmicos con el diseño de dispositivos de camuflaje térmicos.Finalmente, se realiza una comparación de la formulación con otras técnicas ya existentes, por ejemplo: (1) SIMP, (2) ESO/BESO, y (3) Level-set con Hamilton-Jacobi como ecuación de evolución. El análisis de los resultados permite comparar la calidad de la topología de cada método, el coste computacional de las soluciones óptimas, así como la simplicidad de implementación, demostrando el potencial de la metodología desarrollada principalmente en estos términos de comparación.Con la finalidad de acercar el método a otros investigadores y de promover su utilización, se ha publicado una versión educativa del mismo (en MATLAB) en un repositorio online, junto a documentación, permitiendo así la divulgación del mismo y la posible utilización en otras aplicaciones de interés.

ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL

 • MONCUNILL MARIMON, JORGE: MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
  Autor/a: MONCUNILL MARIMON, JORGE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/11/2021
  Data de lectura: 21/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala Juntes Facultat de Nàutica de Barcelona - Videoconferència: https://meet.google.com/gew-pqvy-cti
  Director/a de tesi: MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS
  Tribunal:
       PRESIDENT: PINIELLA CORBACHO, FRANCISCO
       SECRETARI: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis es mejorar la eficiencia en la compensación de agujas náuticas.En primer lugar, se realiza un estudio completo, ordenado, sintético y actualizado de esta materia, incluyendo el estado de la técnica, así como la normativa internacional y nacional, y a continuación, se plantean cuatro casos de estudio enfocados a:i) La obtención de un método que permite aprovechar la información de rumbo efectivo dada por el GPS, a fin de confeccionar la tablilla de los desvíos residuales en embarcaciones menores, cuyo único indicador de rumbo es el compás magnético, una vez se han compensado los desvíos a dos enfilaciones próximas a rumbos magnéticos cardinales separados 90º.ii) Un estudio sobre la incidencia de las varillas asimétricas d, b (causantes de los coeficientes A, E), a fin de simplificar la metodología para compensar. Aparte, también se propone una mejora en la exactitud del cálculo de los desvíos residuales cuando se compensa siguiendo enfilaciones que no coinciden exactamente con rumbos magnéticos cardinales o cuadrantales. iii) El estudio de la problemática en la selección del rumbo cuadrantal para confeccionar la tablilla de los desvíos residuales mediante la fórmula práctica de la ecuación del desvío, ya que la experiencia muestra que, de los cuatro desvíos a los rumbos cuadrantales, siempre hay uno que se desajusta; esto es: que da un coeficiente D diferente del que se obtiene con cualquiera de los otros tres.iv) La obtención de un método para compensar y levantar la tablilla de los desvíos residuales con un solo borneo a cuatro rumbos magnéticos. Esto supone un ahorro de tiempo y combustible, así como un aumento de la seguridad de los buques, al estar menos tiempo borneando cerca de tierra y de otros buques.Formalmente, la tesis se estructura en cuatro partes. La primera de ellas es introductoria, y trata sobre magnetismo, agujas magnéticas y sistemas de unidades electromagnéticas. La segunda parte corresponde a un estudio actualizado sobre los fundamentos de la compensación de agujas náuticas. En la tercera parte, se describe el estado de la técnica en lo referente a la investigación sobre compases magnéticos y su compensación. Y en la cuarta parte, se desarrollan los casos de estudio citados. Finalmente, se extraen las conclusiones. Además, se incorpora un anexo con la normativa internacional y nacional sobre compases magnéticos y su compensación.

ENGINYERIA ÒPTICA

 • SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA: Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
  Autor/a: SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 03/12/2021
  Data de lectura: 21/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió. Facultat - UPC Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - videoconferencia: meet.google.com/hjq-ovqx-era
  Director/a de tesi: CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA | GISPETS PARCERISAS, JOAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÁNDEZ VERDEJO, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
       VOCAL: BIARNÉS PÉREZ, MARCOS
  Resum de tesi: Les persones amb pèrdua de camp visual perifèric perceben una informació limitada sobre l¿entorn i presenten una problemàtica accentuada per aconseguir una orientació i mobilitat exitosa. En els últims anys, s¿estan incorporant sistemes de realitat virtual i augmentada amb l¿objectiu d¿aprofitar les prestacions de les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida de les persones i sorgeix la necessitat de dissenyar i proposar un sistema d¿avaluació que permeti valorar-les.L¿objectiu d¿aquest treball és dissenyar i construir un laboratori (MoviLab) que permeti l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual amb limitació en el camp visual perifèric.S¿han detectat dues àrees de treball: la creació d¿un sistema d¿avaluació de les habilitats visuals i d¿un sistema d¿avaluació de la mobilitat.Per a l¿avaluació de les habilitats s¿ha dissenyat i implementat un sistema informàtic (programa Movilab i dispositius auxiliars) que permet adaptar les proves a la capacitat visual del pacient i facilita el registre dels resultats. Aquest sistema informàtic permet incloure en la pràctica clínica aspectes en general poc avaluats en aquest perfil de pacients com són l¿enlluernament, la cerca visual i determinades àrees de la percepció visual. Per a l¿avaluació de la mobilitat, s¿ha dissenyat i implementat un espai físic dotat d¿un sistema de registre de vídeo i control de les condicions d¿il·luminació, on es puguin realitzar itineraris segurs en què es col·loquen obstacles, que no tenen perillositat, i que representen la problemàtica real. El laboratori permet detectar variacions en la velocitat de marxa dels pacients si es modifica la il·luminació o els obstacles.El resultat principal d¿aquesta tesi és el laboratori MoviLab en el seu conjunt, que és ara un actiu de la UPC inclòs en el catàleg de serveis científic-tècnics externs, a l¿àrea de Healthtech. MoviLab permetrà impulsar l¿R+D en l¿àmbit de l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, de l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual.S¿han obtingut valors de referència de normalitat de les noves proves d¿avaluació. Aquests valors permeten la comparació de resultats respecte als resultats de poblacions especials.S¿ha creat un informe model que inclou els paràmetres de discapacitat visual mencionats en el BOE. Aquest informe ha tingut molt bona acceptació per part dels pacients i professionals com són els oftalmòlegs que els tracten.S¿ha realitzat un estudi de validació del laboratori i itineraris de mobilitat en una mostra d¿observadors sans als quals es redueix el camp visual amb unes ulleres de simulació i en una mostra de pacients amb limitació de camp perifèric i els resultats han confirmat la seva sensibilitat per detectar variacions en la velocitat de marxa pel que es considera validat per avaluar ajudes a la mobilitat.S¿ha analitzat l¿efecte de dues ajudes dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de limitació de camp perifèric i s¿ha demostrat la importància de realitzar aquest tipus d¿estudis en dues fases, la fase preclínica i la fase clínica. S¿han proposat els següents protocols:¿ Protocol d¿avaluació de les habilitats visuals per a pacients afectats de discapacitat visual amb disminució del camp visual perifèric.¿ Protocol de valoració de la mobilitat.Paraules Clau: baixa visió, limitació de camp perifèric, habilitats visuals, cerca visual, enlluernament, percepció visual, avaluació de la mobilitat, ajudes a la mobilitat y detecció d¿obstacles.

FOTÒNICA

 • CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN: Photodetectors based on graphene pn-junctions for mid-infrared and terahertz range
  Autor/a: CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/12/2021
  Data de lectura: 27/01/2022
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO ¿ The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona)
  Director/a de tesi: KOPPENS, FRANK
  Tribunal:
       PRESIDENT: SCALARI, GIACOMO
       SECRETARI: PRUNERI, VALERIO
       VOCAL: TREDICUCCI, ALESSANDRO
  Resum de tesi: La luz de longitudes de onda largas consiste en el rango de infrarojo y terahercio (THz) del espectro. Este rango de longitud de ondas oscila entre los valores de 1 µm a 1 mm. En esta frecuencias, muchas aplicaciones pueden ser exploradas como por ejemplo las cámaras térmicas, monitorización de temperatura, visión nocturna, etc. Además, las vibraciones moleculares de muchos materiales oscilan en este rango de energías. Estas resonancias son utilizadas como huellas dactilares para la identificación de compuestos utilizando la espectroscopía molecular. También, la luz de terahercio juega un papel importante en el sector de seguridad. Esto se debe a que en estas frecuencias se puede conseguir una mayor resolución de imagen en comparación a las ondas milimétricas que son utilizadas mayoritariamente en los aeropuertos. A pesar de todo este potencial para diferentes sectores, la tecnología basada en luz de longitudes de onda largas sigue sin ser explotada del todo. Una de las razones es por la falta de equipos eficaces como por ejemplo las fuentes de luz, moduladores, detectores, sensores, etc. En particular, los detectores que se comercializan actualmente presentan limitaciones significativas como la temperatura de operación,velocidad, sensitividad, rango dinámico, ancho de banda de frecuencias, compatibilidad con CMOS, tamaño, etc. La investigación exhaustiva durante los últimos años en grafeno y otro materiales bidimensionales (2D) ha abierto nuevas posibilidades de nuevas interacciones entre materia y luz que podría contribuir para la nueva generación de fotodetectores y sensores debido a las ventajas de estos materiales respecto a los semiconductores convencionales.En esta tesis nos enfocaremos en el desarrollo de plataformas novedosos en fotodección en el infrarrojo medio, largo y en el rango de terahercio. Estas plataformas están basadas en junciones pn de grafeno integradas con nanoestructuras metálicas y materiales 2D hiperbólicos. Hemos integrado satisfactoriamente una antena con una junción pn de grafeno para una detección sensitividad alta y rápida de terahercio. Este fotodetector novedoso de terahercio utiliza eficientemente el efecto fototermoeléctrico, el cual esta basado en un diseño que emplea una antena con un nanogap que a su vez actúa como doble puerta. También hemos demostrado que este novedoso detector realiza un gran desempeño, consiguiendo una combinación de aspectos a destacar que actualmente no se encuentran en los detectores en literatura. Además. superamos el mayor desafío de los detectores de infrarrojo, el cual consiste en dirigir este tipo de luz en la nanoescala hacia el área activa del detector y convertirla en una señal eléctrica. Conseguimos esto mediante una acoplación eficiente de una antena plasmónica con los fonones polaritones hiperbólicos (HPPs) para concentrar altamente la luz infrarroja media a una junción pn de grafeno. Utilizamos una antenna "bowtie" metálica y unas puertas resonantes con forma de H que además de concentrar la luz en su nanogap, sus resonancias plasmónicas solapan espectralmente con la banda reststrahlen (RB) superior del hBN (6-7 µm). Esto induce a que se puedan excitar eficientemente los HPPs y se guian hacia la área activa del fotodetector mediante intereferencias constructivas. Más aún, hemos demostrado en la espectroscopía de fotocorriente en el infrarrojo medio y largo mediante la deteción eléctrica de polaritones 2D. Hemos combinado en una sola plataforma el material plasmónico que a su vez actúa como el fotodetector. Hemos identificado picos en el espectro de fotocorriente que evoluciona a medida que aumentamos el potencial de puerta, lo cual es una insignia de una resonancia polaritónica. Finalmente, investigamos la deteción eléctrica de vibraciones moleculares acopladas a HPPs en hBN. Hemos detectado esta fuerte interacción de luz y materia mediante una junción pn de grafeno que esta próxima a este
 • ÖZDEMIR, ONUR: Further Into the Infrared With Quantum Dot Photodetectors
  Autor/a: ÖZDEMIR, ONUR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/12/2021
  Data de lectura: 04/02/2022
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona) - SPAIN
  Director/a de tesi: KONSTANTATOS, GERASIMOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTIN GARCIA, BEATRIZ
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: CURRY, RICHARD JAMES
  Resum de tesi: En el infrarrojo, los fotodetectores son los componentes clave en una amplia variedad de aplicaciones, como escaneotérmico, teledetección, espectroscopia, además de otras tecnologías más nuevas, como LiDaR o escaneo de tejidosprofundos. A medida que aumenta la demanda de fotodetectores con aplicaciones hacia longitudes de onda más largas, necesitamos alternativas de alto rendimiento, escalables y de bajo consumo de energía a las tecnologías actuales de fotodetectores infrarrojos.Los puntos cuánticos coloidales (CQD) son semiconductores de tamaño nanométrico con portadores de carga confinados cuánticamente en las 3 dimensiones. Se sintetizan en soluci ón y se pueden depositar fácilmente sobre cualquier sustrato en forma de película de puntos cuánticos (QD) que permite una fácil integración con las tecnologías actuales basadas en silicio. Los QDs son absorbentes de luz eficientes y sus bandas prohibidas se pueden ajustar controlando su tamaño durante la síntesis. Los QDs de calcogenuro de plomo, como PbS y PbSe, tienen bandas sintonizables que cubren el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR) hasta 3 µm, lo que los convierte en sensibilizadores ideales para fotodetectores.En esta tesis, utilizamos PbS QD con una banda prohibida excitónica de 1,8 µm en combinación con dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales (TMDCs) para formar fotodetectores híbridos que operan en el infrarrojo. Con su estructura en capas similar al grafeno y su carácter semiconductor, los TMDC tienen propiedades electrónicassobresalientes. La incorporación de unas pocas capas de TMDC en nuestros detectores de PbS QD permite una transferencia de carga rápida y eficiente desde los QDs a los contactos del fotodetector a través de la capa TMDC, lo que aumenta la capacidad de respuesta del detector. Al combinar PbS QD con dos tipos de TMDCs, WS2 y MoS2, podemos alcanzar detectividades superiores a 1012 Jones a temperatura ambiente con una respuesta de hasta 2 µm.Profundizando más en el infrarrojo, ampliamos la respuesta espectral de nuestros detectores híbridos hasta 3 µm mediante la utilización de QDs de PbSe, de banda prohibida más estrecha, con capas de MoS2. Después de un análisis cuidadoso y utilizando estrategias como el aislamiento de los contactos metálicos mediante óxido de aluminio, alcanzamos detectividades de 7,7 x 1010 Jones a 2,5 µm a temperatura ambiente. Con su bajo nivel de ruido y alta responsividad, nuestros detectores mejoran el potencial de los detectores híbridos y demuestran un rendimiento comparable al de los detectores comerciales sin la necesidad de un enfriamiento externo, costosas técnicas de deposición de vapor o una integración compleja con la tecnología de silicio.Además, se ha ampliado el alcance de los QDs de PbS hasta 9 µm, sobrepasando el límite de su banda prohibida en bulk.Mediante el uso de un método de dopaje novedoso, demostramos los primeros fotodetectores intrabanda de PbS QDs.Este método nos permite obtener un alto dopaje tipo n de los PbS QDs, que hace posible la observación de las transiciones intrabanda entre los dos primeros niveles de conducci ón. Estas transiciones intrabanda tienen energías más bajas en comparación con la banda prohibida, lo que abre otro grado de libertad en la respuesta óptica sintonizable de nuestros QDs entre 6-9 µm. Este método también estabiliza los PbS QDs dopados, evitando su oxidación en contacto con el aire.Adicionalmente, estudiamos cómo funciona el dopaje en una amplia gama de tamaños QD y a diferentes temperaturas.Nuestros fotodetectores, que utilizan las transiciones intrabandas en pel ículas de PbS QDs altamente dopadas, tienen detectividades que se acercan a 105 Jones.En resumen, demostramos fotodetectores basados en QDs de calcogenuro de plomo con un rendimiento mejorado y respuestas espectrales que se desplazan progresivamente más profundamente en el infrarrojo. Nuestr
 • PÉREZ SALINAS, DANIEL: Inhomogeneity and disorder in ultrafast phase transitions
  Autor/a: PÉREZ SALINAS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/12/2021
  Data de lectura: 31/01/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ICFO ¿ The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona) - SPAIN
  Director/a de tesi: WALL, SIMON ELLIOT
  Tribunal:
       PRESIDENT: MIHAILOVIC, DRAGAN DRAGOLJUB
       SECRETARI: VAN HULST, NIEK
       VOCAL: RETTIG, LAURENZ
  Resum de tesi: En las últimas décadas hemos podido observar un gran aumento en el interés sobre la gran variedad de fenómenos emergentes que se pueden encontrar en los materiales fuertemente correlacionados. Comprender los mecanismos internos de este tipo de sistemas supone un gran desafío, debido a la complejidad con la que múltiples grados de libertad, como el electrónico, esctructural o spin, interactúan entre ellos y si mismos de forma no-trivial. Uno de los resultados más llamativos de éstas sutiles interacciones en materiales correlacionads es la riqueza de sus diagramas de fase, los cuales incluyen estados exóticos para los que todavía no se dispone de una descripción física completa. Es precisamente en la transición de una fase a otra donde el conocimiento sobre las complejas interacciones microscópicas estan a un mayor alcance y, por ello, el estudio de las transiciones de fase es fundamental en el campo de los materiales fuertemente correlacionados.Las técnicas experimentales que se usan para observar cambios de fase son cada vez más precisas y, gracias a estas mejoras, aspectos de las transiciones previamente pasados por alto se vuelven evidentes. Es el caso de la heterogeneidad o el desorden, que añaden otra capa de complejidad que puede entrar en conflicto con nuestro conocimiento actual. Esto es particularmente importante en el relativamente joven campo de los estudios ultrarrápidos en materiales correlacionados, que emprende el estudio de estos materiales en un territorio ampliamente inexplorado: el no equilibrio. En esta tesis hemos desarrollado novedosas técnicas experimentales con el objetivo de evaluar el efecto del desorden y/o la heterogeneidad en cambios de fase en el no equilibrio, siempre manteniendo una observación precisa de las dinámicas de los grados de libertad involucrados. Hemos puesto en práctica estas técnicas en dos sistemas de actualidad: La0.5Sr1.5MnO4, una manganita prototípica, y VO2, uno de los materiales correlacionados más emblemático. Para el estudio del La0.5Sr1.5MnO4, presentamos un montaje experimental óptico del tipo \textit{pump-probe}, que permite observar la destrucción ultrarrápida de la ordenación orbital y de carga con gran precisión. Mostramos cómo, contrastando con descripciones previas, la transición es incoherente y resulta compatible con el paradigma de un cambio de fase mediante un proceso de orden-desorden. Otro elemento clave en estas dinámicas, en ocasiones pasado por alto, es la presencia de separación de fase en la dirección en profundidad del material. Con nuestra técnica, el papel de la heterogeneidad inicial y su evolución pueden ser estudiados.Para el estudio del VO2 hemos empleado fuentes de rayos-X de gran escala para tomar imágenes directas de la heterogeneidad de fase en la transición metal-a-aislante por medio de ténicas difractivas coherentes. Presentamos imágenes con información cuantitativa sobre la separación de fase y crecimiento de dominios en función de la temperatura. Con nuestra puesta en práctica de estas técnicas podemos distinguir fases intermedias entre aislante monoclínico y conductor rutilo. No encontramos ninguna prueba de la presencia de fases intermedias previamente sugeridas, como el VO2 en presentación de metal monoclínico. Finalmente, mostramos la primera observación (con una técnica no basada en barridos) de la transición de fase ultrarrápida en VO2 con resolución espacial de nanómetros, en la que identificamos un cambio inmediato y global de la distribución de dominios en una escala de femtosegundos.

MATEMÀTICA APLICADA

 • WÖTZEL, MAXIMILIAN: Probabilistic and Extremal studies in Additive Combinatorics
  Autor/a: WÖTZEL, MAXIMILIAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/12/2021
  Data de lectura: 26/01/2022
  Hora de lectura: 14:30
  Lloc de lectura: FME - UPC CAMPUS SUD - Videoconferència: Sala G-meet: meet.google.com/fty-utgm-qxq
  Director/a de tesi: RUE PERNA, JUAN JOSÉ | SERRA ALBO, ORIOL
  Tribunal:
       PRESIDENT: PERSON, YURY
       SECRETARI: PERARNAU LLOBET, GUILLEM
       VOCAL: CANDELA POKORNA, PABLO
  Resum de tesi: L'objectiu de la combinatòria additiva ¿històricament també anomenada teoria combinatòria de nombres¿ és la d¿estudiar l'estructura additiva de conjunts en determinats grups ambient. La combinatòria extremal estudia quant de gran pot ser una col·lecció d'objectes finits abans d'exhibir determinats requisits estructurals. La combinatòria probabilística analitza estructures combinatòries aleatòries, identificant en particular l'estructura dels objectes combinatoris típics. Entre els estudis més celebrats hi ha el treball de grafs aleatoris iniciat per Erdös i Rényi. Un exemple especialment rellevant de com aquestes tres àrees s'entrellacen és el desenvolupament per Erdös del mètode probabilístic en teoria de nombres i en combinatòria, que mostra l'existència de moltes estructures extremes en configuracions additives utilitzant tècniques probabilistes.Tots els temes d'aquesta tesi es troben en la intersecció d'aquestes tres àrees, i apareixen en els problemes següents. Solucions enteres de sistemes d'equacions lineals. Els darrers anys s'han obtingut resultats pel que fa a l¿existència de llindars per a determinades solucions enteres a un sistema arbitrari d'equacions lineals donat, responent a la pregunta de quan s'espera que el subconjunt aleatori binomial d'un conjunt inicial de nombres enters contingui solucions gairebé sempre. La següent pregunta lògica és la següent. Suposem que estem en la zona en que hi haurà solucions enteres en el conjunt aleatori binomial, com es distribueixen aleshores aquestes solucions? Al capítol 1, avançarem per respondre aquesta pregunta proporcionant condicions suficients per a quan una gran varietat de solucions segueixen una distribució normal. També parlarem de com, en determinats casos, aquestes condicions suficients també són necessàries. Conjunts amb suma acotada. Què es pot dir de l'estructura de dos conjunts finits en un grup abelià si la seva suma de Minkowski no és molt més gran que la dels conjunts? Un resultat clàssic de Kneser diu que això pot passar si i només si la suma de Minkowski és periòdica respecte a un subgrup propi. En el capítol 3 establirem dos tipus de resultats. En primer lloc, establirem les anomenades versions robustes dels teoremes clàssics de Kneser i Freiman. Robust aquí es refereix al fet que en comptes de demanar informació estructural sobre els conjunts constituents amb el coneixement que la seva suma és petita, només necessitem que això sigui vàlid per a un subconjunt gran. La segona part del capítol es refereix a l'estructura típica de parells de conjunts amb una suma de Minkowski petita, és a dir, què passa si només volem donar una informació estructural per a gairebé tots els parells de conjunts amb una suma d'una mida determinada? Donem un teorema d'estructura aproximat que s'aplica a gairebé la majoria dels rangs possibles per la mida dels conjunts suma. Sistemes de conjunts de Sidon. Les preguntes clàssiques sobre els conjunts de Sidon són determinar la seva mida màxima o saber quan un conjunt aleatori és un conjunt de Sidon. Al capítol 4 generalitzem la noció de conjunts de Sidon per establir sistemes i establim els límits corresponents per a aquestes dues preguntes. També demostrem un resultat de densitat relativa, resultat condicionat a una conjectura sobre l'estructura específica dels sistemes màxims de Sidon. Conjunts independents en hipergrafs. El mètode dels contenidors d'hipergrafs és una eina general que es pot utilitzar per obtenir resultats sobre el nombre i l'estructura de conjunts independents en els hipergrafs. La connexió amb la combinatòria additiva apareix perquè molts problemes additius es poden codificar com l'estudi de conjunts independents en hipergrafs. En el capítol 2 establirem una extensió d'una versió asimètrica recent del mètode del contenidor deguda a Morris, Samotij i Saxton a hipergrafs multipartits. Aquesta extensió és un dels i

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS

 • BAGHERI MOGHADDAM, FAEZEH: Urban Vertical Garden: Ways to Improve Living Conditions by Applying Green Façades in Buildings Refurbishment at Semi-Arid Climate
  Autor/a: BAGHERI MOGHADDAM, FAEZEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 29/09/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSAB- Sala de Graus ETSAB
  Director/a de tesi: FORT MIR, JOSEP MARIA | NAVARRO DELGADO, ISIDRO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SUNGUR, ASLI
       SECRETARI: MORET VIÑALS, ORIOL
       VOCAL: NECCHI, SILVIA
  Resum de tesi: Esta tesis tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en los edificios de oficinas mediante la implementación de sistemas de vegetación vertical, como fachadas verdes y muros vivos en climas semiáridos. Dado que el rendimiento energético de los edificios se caracteriza por sus sistemas eléctricos e intercambios térmicos a través de la envolvente del edificio, que se define principalmente por sistemas de acristalamiento en las fachadas, cubrir las fachadas acristaladas con una capa de vegetación puede desempeñar un papel clave en el ahorro de energía y el confort térmico de los edificios. Esta investigación evalúa, a través del método de simulación de edificios, la influencia de las fachadas verdes en el confort térmico, el consumo de energía y las cargas de calefacción y refrigeración de un edificio de oficinas en la ciudad de Denver con una condición climática semiárida. Además, el desempeño psicológico y físico de los jardines verticales como una solución basada en la naturaleza y, desde la perspectiva de las ciudades biofílicas y la filosofía, ha sido evaluado a través de una revisión de estudios previos relacionados con el efecto de los sistemas de vegetación en edificios de oficinas. Una fachada verde también se puede utilizar como una opción de modernización para la renovación de edificios de oficinas. Se creó un estudio de caso como modelo conceptual para investigar la influencia de las fachadas verdes y la configuración de las fachadas verdes en su predicción de rendimiento en climas semiáridos. Además, para una mejor comprensión del rendimiento del jardín vertical en regiones semiáridas, se llevaron a cabo estudios de caso de simulación en Barcelona con un clima mediterráneo (como artículos) y Denver con un clima semiárido como el contexto de esta disertación y se compararon sus resultados. La información generada a partir de la simulación de configuraciones de fachadas desnudas y verdes como una fachada de doble piel se incorporó a teorías cualitativas que intentan predecir los aspectos de comodidad humana en el entorno de trabajo. Para equilibrar las medidas de ahorro de energía a través de la renovación de fachadas verdes, cuatro criterios cualitativos sirven como base para la comodidad psicológica y física de los ocupantes, y se ha establecido su impacto en la productividad. Estos criterios son: el requisito de una temperatura del aire interior adecuada, la calidad del aire interior, la disponibilidad de luz natural para el desempeño psicológico de los usuarios y el control percibido sobre la fachada por una capa de vegetación en los lugares de trabajo. Finalmente, se introdujo un nuevo concepto de jardines verticales mediante la integración de la biología y la tecnología en la arquitectura, que puede resolver el problema de las condiciones climáticas y la escasez de agua en algunos climas, como los climas semiáridos, para la implementación de jardines verticales.
 • DIEZ BLANCO, MARIA TERESA: El espacio a partir del plano: el Neoplasticismo en la arquitectura contemporánea
  Autor/a: DIEZ BLANCO, MARIA TERESA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/09/2021
  Data de lectura: 07/02/2022
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC CAMPUS SUD - Avinguda Diagonal, 649, 08028 Barcelona
  Director/a de tesi: MILLAN GOMEZ, ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: MENDOZA RAMIREZ, HECTOR
       SECRETARI: RINCÓN BORREGO, IVÁN ISRAEL
       VOCAL: CARRASCO HORTAL, JOSE
  Resum de tesi: El grupo holandés De Stijl nació en un momento de interés común entre los artistas y arquitectos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX por la depuración de los medios de expresión, basados hasta entonces en una tradición imitativa: de las formas naturales, en el arte y de los estilos antiguos, en arquitectura. Los neoplasticistas, sin embargo, fueron más allá de una simple renovación formal, llegando a generar un nuevo concepto espacial, gracias a la influencia que ejerció el pintor Piet Mondrian sobre el resto de componentes del grupo. Mondrian concebía la pintura en base a combinaciones asimétricas de planos que se neutralizan mutuamente, cosa que hizo extensible a su idea de arquitectura. Otra influencia primordial en este cambio de paradigma fue la obra del arquitecto americano Frank Lloyd Wright, basada igualmente en romper la envolvente maciza y unitaria de la vivienda tradicional. De este modo, quedó establecido el plano como unidad mínima de la arquitectura, consiguiendo así continuidad y fluidez entre espacios, tanto interiores como exteriores. Esta concepción, presente ya en la arquitectura tradicional japonesa, continuó más allá del movimiento neoplástico, dejando una considerable impronta en grandes maestros como Le Corbusier o Mies van der Rohe. De igual manera, a principios de los años treinta, la que había sido durante siglos tradicional solidez y compacidad de la arquitectura dio paso a un cambio radical, mediante una concepción `desmaterializada¿ de la misma, en la que el volumen quedaba definido a partir de la suma de planos independientes, transparencias y esquinas abiertas. Así, el vocabulario formal de De Stijl pasó a quedar integrado en el Movimiento Moderno -también conocido como International Style- cerrando con ello el círculo en su deseo de ser un estilo universal. El objetivo fundamental de la presente tesis doctoral es, por tanto, el análisis de la influencia del grupo De Stijl en arquitectura, desde el punto de vista actual, en base a tres conceptos clave para el movimiento holandés: el color (es decir, la aplicación y significado del color en la arquitectura neoplástica), el espacio (en cuanto a la generación de una nueva concepción espacial) y el estilo, que dio nombre al grupo (De Stijl significa ¿El Estilo¿ en neerlandés), con la finalidad de valorar la pervivencia de algún rasgo o vestigio neoplástico en la arquitectura contemporánea. De este modo, encontramos la obra del finlandés Juha Leiviskä, generada a partir de composiciones de planos ortogonales que van delimitando ámbitos y que a su vez se difuminan por medio del uso de la luz natural, así como varios diseños del arquitecto Steven Holl, basados igualmente en una lectura del espacio en base a planos y en la aplicación del color como recurso arquitectónico. Todo ello permite establecer analogías con el Neoplasticismo, reflejando con ello una simbiosis de ideas, de la que también es ejemplo el Museo de Arte Romano de Mérida, de Rafael Moneo. Por tanto, la conclusión principal que se extrae es que las propuestas arquitectónicas de De Stijl siguen vigentes hoy en día, aunque como referencias formales, al ser aplicadas al margen del significado y contenido teórico que tenían para este movimiento de vanguardia. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio comparado de casos, fundamentado en el análisis de las arquitecturas -a partir de conceptos espaciales compartidos- y complementado con los escritos y declaraciones de sus principales protagonistas.

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

 • LÓPEZ ANDRADE, JAIME: La forma urbana en áreas naturales protegidas: El caso del archipiélago de Galápagos. Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz y el proyecto de la ciudad endémica
  Autor/a: LÓPEZ ANDRADE, JAIME
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GONZALEZ RAVENTOS, AQUILES | BARDÍ MILÀ, BERTA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FELIX
       SECRETARI: PARGA VÁZQUEZ, ANDREA MARÍA
       VOCAL: FREDIANI I SARFATI, ARTURO
       VOCAL: BOADA JUNCA, MARTI
       VOCAL: GIORDANO, PAOLO
  Resum de tesi: El archipiélago de Galápagos es uno de los ecosistemas naturales protegidos mejor preservados del planeta. Es reconocido en todo el mundo como un destino turístico privilegiado, y publicitado como un reducto de naturaleza prístina. Gracias a su geología volcánica y posición geográfica aislada en el océano Pacífico, cuenta con ambientes muy específicos que lo han hecho hogar de especies muy particulares que existen únicamente en este sitio, y ha sido declarado por la UNESCO como ¿patrimonio natural de la humanidad¿. Sin embargo, el archipiélago de Galápagos también es hogar de más de 30.000 habitantes permanentes, y recibe mas de 275.000 turistas al año. Sus varios asentamientos humanos siguen un proceso de urbanización que ha sido ignorado en la planificación y la gestión de la conservación. A pesar de ser considerado como uno de los territorios más estudiados del mundo, el estudio de la arquitectura y el urbanismo han sido relegados, en la mayoría de los casos, a levantamientos de información sobe la infraestructura existente. Por la creencia que la comunidad es dañina para el medio ambiente, los asentamientos humanos han sido excluidos de la política de protección que se aplica en casi todo el territorio. Esta posición ha construido un espacio urbano descuidado, insertado en medio del espacio protegido, generando conflictos entre ambas definiciones espaciales. A pesar de todo, la forma de la ciudad ha tenido que responder a la geografía física del archipiélago, que ha definido la posición y forma de las zonas urbanas y del territorio agrícola. En esta tesis se analiza la construcción de la forma urbana del archipiélago de Galápagos en relación a las condiciones geográficas del paisaje volcánico de las islas, y la forma en que la ciudad se ha construido tomando en cuenta o ignorando condiciones físicas de la estructura geográfica tan particular de Galápagos. Esta tesis se compone de dos volúmenes. En el primero se analiza, desde una perspectiva histórica y morfológica, el proceso de desarrollo de la ciudad de Puerto Ayora en la isla de Santa Cruz, estudiando la relación entre el ambiente construido y el ambiente protegido en una lógica de escala. En primer lugar, se muestra un análisis de la ciudad y sus componentes en relación con su entorno inmediato. En segundo lugar, se realiza una lectura de la ciudad en relación a la región circundante, que en el caso del archipiélago se define por la isla que contiene la ciudad. En tercer lugar, se estudia la posición de Galápagos en la geografía mundial y el panorama político internacional. Por último, se establece una posición genérica que permite integrar conceptos generales al caso particular, siempre manteniendo la interacción entre el ambiente natural y el ambiente construido como común denominador en los todos los capítulos. El segundo volumen de la tesis presenta una retrospectiva del Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos, un programa académico llevado a cabo por el autor, que se desarrolló por 8 años consecutivos y que reunió a más de 280 estudiantes y 40 profesores de diversas partes del mundo para proyectar propuestas arquitectónicas en el contexto urbano ¿ natural de Galápagos. En este segundo volumen se seleccionan y clasifican las propuestas desarrolladas en este taller, mostrando igualmente una lógica de escala: primero una escala edilicia, donde prima el diseño del objeto individual, una segunda escala que explora la condición de borde entre el espacio urbano y el espacio protegido, y una tercera escala, territorial que desarrolla estrategias generales ligadas a las restricciones propias de la insularidad del territorio

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA

 • NAVARRO GONZALEZ, RUBEN: El vol de l'ararauna. Arquitectura de Xavier Busquets Sindreu entre São Paulo i Barcelona (1947-1963)
  Autor/a: NAVARRO GONZALEZ, RUBEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA
  Departament: (THATC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRAUS ROVIRA, RAMON | ROSELL COLOMINA, JAUME
  Tribunal:
       PRESIDENT: MELLO DE CARVALHO E SILVA, JOANA
       SECRETARI: GARCIA ESTEVEZ, CAROLINA BEATRIZ
       VOCAL: SUSTERSIC, PAOLO
  Resum de tesi: La tesi explora la figura i l¿obra de l¿arquitecte català Xavier Busquets Sindreu (1917-1990), tot centrant-se en les seves primeres etapes professionals, l¿excepcional experiència laboral i formativa que visqué a São Paulo entre 1951 i 1955, i com adaptà aquest coneixement a la realitat catalana de l¿època quan tornà a Barcelona. La recerca s¿ha recolzat principalment en l¿estudi del fons documental dipositat a l¿Arxiu Històric del Col·legi d¿Arquitectes de Catalunya, un valuós material amb bona part de les obres que Busquets bastí. L¿apropament a la complexa realitat paulista dels anys 1950s s¿ha efectuat a partir de fonts secundàries. Per tal de contextualitzar altres aspectes de la seva biografia, s¿ha investigat en altres institucions, com ara l¿Escola d¿Arquitectura de Barcelona, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, el Monestir de Montserrat o el Ministeri de l¿Exèrcit. En no tenir Busquets descendents directes i haver-se destruït la seva documentació més personal, també s¿ha buscat el testimoni de persones que el van conèixer professionalment o formaren part del seu cercle familiar. Fill del conegut arquitecte Guillem Busquets Vautravers i de Maria Sindreu i Oliva, integrants de la burgesia barcelonina de principi del s. XX, Busquets creixé en un ambient familiar germanòfil caracteritzat pel domini d¿idiomes i les inquietuds intel·lectuals i artístiques. Però la seva trajectòria acadèmica fou inconstant i es veié interrompuda en diverses ocasions per una controvertida participació a la guerra civil espanyola i la segona guerra mundial. Acabada la guerra, assolit el títol d¿arquitecte i arribat al Brasil, Busquets pogué treballar amb dos reconeguts professionals de l¿arquitectura internacional: el polonès Lucjan Korngold i l¿alemany Adolf Franz Heep, procedents d¿una sòlida branca de la modernitat arquitectònica europea com a deixebles de mestres incontestables com Adolf Meyer o Le Corbusier. Havent viscut l¿impuls vibrant de São Paulo i participat en projectes com els dels edificis Lausanne, Lucerna i Araraúnas, Busquets va haver de traslladar posteriorment a Catalunya les lliçons d¿aquesta experiència formativa, modulant aquest singular bagatge de partença i encetant un procés d¿adaptació i consolidació a la cerca d¿una praxi professional pròpia. Això propiciaria obres significatives, com ara el polígon d¿habitatge de Bellvitge, les cases residencials dels carrer Escoles Pies, Dalmases o Carulla a Barcelona i també una col·lecció d¿edificis corporatius, entre ells les seus del Col·legi d¿Arquitectes de Catalunya a la Plaça Nova, de la Caixa d¿Estalvis i Mont de Pietat i de Mutua General de Seguros a la Diagonal, la farmacèutica Sandoz a la Gran Via de les Corts Catalanes, la Société Générale de Banque a la Plaça Catalunya, o d¿Hispano Olivetti a Madrid.Aquestes obres anirien acompanyades d¿altres fets notables, com ara la participació de Busquets en un dels primers meetings del Team X, la III Bienal Hispanoamericana de Arte i la fundació del primer Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o la seva col·lecció de peces d¿art, pensada per a vestir els singulars espais de la seva pròpia llar.Arquitecte culte, cosmopolita i atent a l¿actualitat internacional, Busquets practicà una arquitectura de vegades mestissa i heterodoxa que planteja temes com la modernització del despatx d`arquitectura, el paper de les arts a l¿arquitectura, el bagatge del racionalisme europeu, els esforços de racionalització i industrialització de la construcció o la referència tecnològica a l¿International Style d¿arrel nord-americana, entre d¿altres, i que no sempre ha estat fàcil d¿encaixar en el relat local de l¿arquitectura moderna catalana de la segona meitat del segle XX. Però per aquestes i altres raons que la tesi prova de mostrar, es defensa que l¿obra de Busquets,

URBANISME

 • PÉREZ BAZÁN, CYNTHIA CECILIA: Supernovas, constelaciones y nebulosas. Algunas singularidades del turismo urbano en Barcelona
  Autor/a: PÉREZ BAZÁN, CYNTHIA CECILIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: URBANISME
  Departament: Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 24/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SABATE BEL, JOAQUIN | PESOA MARCILLA, MELISA
  Tribunal:
       PRESIDENT: PIE NINOT, RICARDO
       SECRETARI: ANTÓN CLAVÉ, SALVADOR
       VOCAL: MILANO, CLAUDIO
  Resum de tesi: Los atractivos turísticos son parte esencial del turismo urbano. Se suele pensar que los atractivos son equiparables entre sí, y que sus impactos pueden acotarse como si las ciudades pudieran manejar sus flujos turísticos como lo hacen los parques temáticos. La dificultad del control del turismo urbano y de los flujos de turistas surge por una condición de las ciudades: que los turistas y residentes comparten el espacio y los servicios haciendo imposible delimitar lo que es de uso excluso de uno u otro grupo. Por esta dificultad nace la idea de buscar otras herramientas para medir las concentraciones en las ciudades. Una de estas son los heatmaps. El estudio de la concentración de personas/imágenes/datos en los espacios turísticos refleja que la densidad depende más de las sinergias entre atractivos, que de los atractivos en sí. Esto se corrobora estudiando los atractivos principales y secundarios, donde vemos que, por más relevantes que sean, no generan un gran impacto en su entorno inmediato a menos que cuenten con otro atractivo próximo, y afín, que les permita fortalecer y extender los flujos turísticos. Este flujo es el que permite dinamizar ciertas zonas, aprovechar sinergias, y extender la concentración de visitantes. Radiografiar en este sentido la ciudad de Barcelona permite revelar detalles que van más allá del número de visitas y estadísticas, y que podemos descubrir gracias a la interpretación de los heatmaps. Los heatmaps permiten evaluar y valorar esa conectividad y presuponer el impacto de los atractivos en su entorno. Las concentraciones de fotos, posts y tweets completan una radiografía mucho más real del uso turístico de la ciudad. Entender que no todos los atractivos responden del mismo modo, ya es un paso más para la comprensión de este fenómeno tan cambiante que es el turismo urbano.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.