Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio

Las razones para hacer un doctorado en la UPC

Video Home 2

Por la excelencia

La UPC se posiciona en los principales rankings internacionales como una de las principales universidades tecnológicas y de investigación del sur de Europa y está entre las 40 mejores universidades jóvenes del mundo.

Lo mejor: las personas

La satisfacción con la tarea del director o directora de la tesis es el rasgo diferencial más destacado para 7 de cada 10 doctorandos UPC. El soporte recibido y la accesibilidad reciben las mejores valoraciones.

La internacionalización

Más de la mitad de los estudiantes de la Escuela de Doctorado de la UPC son internacionales y un tercio obtiene la mención internacional a su título.

 

Una inserción laboral de calidad

Los doctores y doctoras UPC disfrutan de ocupación laboral casi total y mayoritariamente en posiciones correspondientes a la su titulación.

El mejor doctorado industrial

La UPC lidera la oferta con un tercio de los programes del doctorado industrial de Catalunya y un centenar de empresas implicadas.

El entorno industrial

La ubicación geográfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnológico y especialmente creativo y innovador es un valor añadido para los doctorados UPC.

Agenda de tesis para defensa

Fecha de lectura: 03/10/2023
 • PALOMINO GAYETE, ARTURO: Metodologia d'identificació de seqüències Web per a business intelligence basada en tècniques de mineria de dades.
  Autor/a: PALOMINO GAYETE, ARTURO
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
  Departamento: Departamento de Estadística e Investigación Operativa (EIO)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 23/05/2023
  Fecha de lectura: 03/10/2023
  Hora de lectura: 11:30
  Lugar de lectura: Sala de Teleensenyament. Edifici B3 - Campus Nord UPC, Carrer de Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona.
  Director/a de tesis: GIBERT OLIVERAS, CARINA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SOLE CASALS, JORDI
       SECRETARI: MONTERO MERCADÉ, LIDIA
       VOCAL: HERRERA FERNANDEZ, MANUEL
  Resumen de tesis: Internet ha canviat la forma en què les empreses venen i els usuaris compren. Avui dia tenir presència en línia és una oportunitat, mentre que no fer-ho suposa un desavantatge competitiu, i les empreses esforcen per aparèixer com la primera opció quan els usuaris busquen un producte i la publicitat encadenada és una de les eines més utilitzades actualment per aconseguir-ho.La clau en aquestes campanyes de publicitat encadenada és triar correctament en quina seqüència de dominis web es col·locaran les peces de la campanya per a que resulti exitosa, i aquest és un problema obert actualment, de naturalesa altament combinatòria, amb una solució molt costosa computacionalment de partida. Aquesta tesi dóna resposta al problema de com garantir que els usuaris siguin realment impactats per una campanya de publicitat encadenada veient tots els bàners que la composen en l¿ordre adient, incrementant així les possibilitats que arribin a realitzar una compra online. La tesi proposa un mètode per descobrir les millors seqüències de webs per a la compra d'espais publicitaris òptims per ubicar bàners de campanyes de publicitat encadenada que guïin el consumidor cap a una compra potencial de forma menys intrusiva.El model proposat s¿ha construït a partir de dades de clickstream de tipus user-centric de manera original i nova i s¿ha pogut formular un mètode basat en dades que troba aquestes seqüències en temps gairebé constant. El mètode proposat, Quick Sequence Detector (QSD) es basa en una combinació estratègica de fórmules matemàtiques que permeten transformar les seqüències a codis numèrics sobre els que operar de forma eficient, i operacions d¿enginyeria de dades molt concretes, que formen part de gairebé tots els conjunts de primitives dels llenguatges de programació estàndard, i de baixíssima complexitat algorísmica. Aquests dos recursos formals es combinen en articular un càlcul molt eficient en temps computacional de la funció de probabilitat conjunta de l¿espai producte de dominis web, amb una potència igual a la longitud de les seqüències desitjades, la qual va directament lligada a la naturalesa de la campanya publicitària encadenada que es vol llençar. La proposta QSD redueix de forma tan significativa els temps d¿execució en el càlcul d¿aquesta funció de probabilitat conjunta que es passa de desenes d¿anys de computació a pocs segons en aplicacions reals d¿envergadura, per aquest motiu el mètode és objecte de patent actualment en tramit. Per damunt de la conceptualització de la solució, s¿ha realitzat una millora addicional que utilitza la paral.lelització i la programació de processadors gràfics per accelerar encara més el processament de les dades i obtenir resultats encara més millorats. Cal dir que la solució que es proposa no es circumscriu a l¿àmbit del màrqueting digital sinó que es presenta una formalització general que permet traslladar el mètode a altres àmbits d¿aplicació. En una segona part de la tesi s¿estén el mètode a la introducció de condicionants sobre les característiques sociodemogràfiques de l¿usuari de manera que les campanyes es puguin orientar a les poblacions diana adequades, i aquesta extensió del mètode, que anomenem COND-QSD, va acompanyada d¿una proposta addicional sobre com realitzar la inferència necessària per identificar quines pàgines realment són significatives i específiques del perfil respecte població general.Per altra banda també s¿ha desenvolupat una eina software amb una interfície d¿usuari que permet fer una proba pilot amb una mostra d¿internautes reals, tot recollint dades user-centric, i comparar els resultats amb els resultats dels algoritmes per confirmar les hipòtesis. Mentre l¿usuari navega per internet també és impactat per una campanya de publicitat encadenada dissenyada per a l¿ocasió i d¿aquesta manera mesurar si els usuaris del perfil diana seg
Fecha de lectura: 04/10/2023
 • ANGELATS COMPANY, EDUARD: On hybrid positioning using non-semantic image information
  Autor/a: ANGELATS COMPANY, EDUARD
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: CIENCIA Y TECNOLOGÍA AEROESPACIALES
  Departamento: Departamento de Física (FIS)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 18/07/2023
  Fecha de lectura: 04/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: CTTC, parc Mediterrani de la Tecnologia ¿ Edifici B6 Av. Carl Friedrich Gauss 7 08860 ¿ Castelldefels Barcelona, Sala de la defensa: Auditori Edifici B6
  Director/a de tesis: COLOMINA FOSCH, ISMAEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS PIEDRAFITA, JAIME OSCAR
       SECRETARI: DELGADO GARCIA, JORGE
       VOCAL NO PRESENCIAL: MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAQUIN
  Resumen de tesis: El posicionamiento híbrido o multisensorial ha sido un tema de investigación muy estudiado en la última década. En este contexto, la posibilidad de utilizar información extraída de sensores de imagen para el posicionamiento es muy prometedora para mitigar los problemas que presentan las trayectorias basadas en GNSS o INS/GNSS en términos de robustez y precisión. Por otra parte, los distintos flujos de trabajo durante el procesamiento, la calidad de los sensores utilizados o los errores de calibración del sistema, también pueden producir, incluso en condiciones favorables de visibilidad de satélites GNSS, que múltiples conjuntos de datos geoespaciales no estén correctamente co-registrados. Esta tesis propone el uso de información no semántica, es decir, el uso de un conjunto de entidades o características geométricas, para mejorar la estimación de la trayectoria en un enfoque multisensorial. Esta tesis aborda el modelado matemático de este tipo de información, implementa diversas aproximaciones híbridas para la estimación de trayectoria basada en esta información y explora su uso para modelar el error de una trayectoria.La implementación de modelos combinados que permiten utilizar observaciones de cámaras o sensores LiDAR es la primera contribución de esta tesis. Los modelos propuestos han permitido mejorar la determinación de trayectorias tanto en entornos urbanos, como en aerotransportados con buena precisión (nivel centimétrico). La modelización del error de las trayectorias INS/GNSS es relativamente sencilla, pero ha demostrado ser eficiente. Los modelos combinados se han probado, utilizando un ajuste de redes, con datos reales de cámaras métricas y de sistemas LiDAR tanto aerotransportados como en sistemas de cartografía móvil terrestre (TMM).La segunda contribución de esta tesis es la caracterización de los errores de las trayectorias TMM en escenarios urbanos poco propicios para el GNSS. La información no semántica extraída de las imágenes ha permitido, utilizando una orientación integrada, modelizar estos errores, y ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos modelos de error más avanzados.La determinación de trayectorias en tiempo real utilizando características no semánticas, en entornos poco propicios para GNSS, también se explora en esta tesis. Para ello se ha implementado una aproximación basada en mínimos cuadrados secuenciales no lineales acoplados profundamente, utilizando posiciones GNSS, coordenadas de imagen y medidas inerciales. El enfoque propuesto se basa en una técnica de ajuste de redes que utiliza las coordenadas imagen de los puntos de enlace y las posiciones y actitudes derivadas de las últimas épocas, para estimar los parámetros de posición y actitud de la época más actual. La aproximación se ha evaluado utilizando datos reales y simulados de una campaña de TMM en una zona urbana con largos períodos de interrupción de la señal GNSS, con resultados prometedores.Esta tesis también presenta una aproximación para mejorar la determinación de las trayectorias de los vehículos aéreos no tripulados (RPAS) utilizando datos aéreos, obtenidos en el marco de un proyecto cartográfico nacional (PNOA). El desarrollo de esta metodología tiene como objetivo garantizar la coherencia geoespacial entre las ortofotos y los modelos digitales de elevación obtenidos con un RPAS y las ortofotos y modelos digitales del PNOA. Los resultados, utilizados por la documentación arqueológica multitemporal y multisensorial de alta resolución, muestran que pueden generarse productos fotogramétricos con una precisión similar (precisión a nivel de cm) a los generados con aproximaciones más complejas. Por último, esta tesis explora un método de posicionamiento continuo tanto en interior como exterior con resultados alentadores (precisión a nivel de metros) en varios escenarios. Esta contribución abre la puerta a la mejora del seguimiento de los miembros
 • CHO, MEEHWA: Dos crecimientos en una ciudad. Dos ciudades en crecimiento
  Autor/a: CHO, MEEHWA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: URBANISMO
  Departamento: (DUTP)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 26/06/2023
  Fecha de lectura: 04/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: Sala de Graus ETSAB. Planta Baixa (E.T.S. Arquitectura de Barcelona)Presencialment
  Director/a de tesis: SABATE BEL, JOAQUIN
  Tribunal:
       PRESIDENT: LLOP TORNE, CARLOS JUAN
       SECRETARI: BROSSA I BALCELLS, MARCOS
       VOCAL: SOARES RIBEIRO GOMES CAVACO, CRISTINA
  Resumen de tesis: La constatación de que, tras más de un siglo de existencia, una parte considerada marginal en mi ciudad, está trágicamente desapareciendo sin dejar rastro, me llevó a examinar su desarrollo y destrucción. La ciudad de Busan, la primera industrial y la segunda más grande de Corea del Sur, ha experimentado una considerable explosión demográfica en tres ocasiones desde la aparición de la ciudad moderna, yendo la planificación urbana siempre por detrás de los procesos de expansión. Hoy conviven una parte planificada y otra no, en la misma ciudad. Pero ambas se han desarrollado con un proceso de reiterada exclusión, expulsión y eventualmente aculturación de la población más desfavorecida. Una discriminación espacial no solo borra la ¿otra ciudad¿ en la vida real sino asimismo en la historia oficial, tanto en descripciones como en planos. Antes de abordar su análisis morfológico, hacer visible su existencia y incorporarla a la narración histórica resulta imprescindible.Esta historia no se limita a ofrecer un testimonio del sufrimiento de parte de la ciudadanía, sino que desvela la turbulenta historia moderna de la sociedad surcoreana, que está condensada en el crecimiento de una ciudad, que entra en la modernidad desde el rincón más periférico del imperialismo del siglo XIX; inicia el siglo XX ocupada por un ejército extranjero; sufre una pobreza extrema tras la guerra, real e ideológica, a mediados del siglo pasado; y en pocas décadas pasa de ser un país en vías de desarrollo, a alcanzar recientemente un milagroso crecimiento socioeconómico, que sin embargo, oculta vergonzosamente una parte de su historia.La discriminación, que nace de imponer nuevos órdenes urbanos, se reproduce cada vez que aparece un nuevo poder, inevitablemente vinculada a un conflicto de clases. Para desvelar los sucesivos intentos de aculturación, o directamente de expulsión, hemos analizado el devenir de dos tipos de crecimiento urbano a lo largo de cinco períodos, en los que las políticas urbanas se subordinan reiteradamente a los objetivos del grupo dominante y del gobierno, ya sea de un país externo o de la propia sociedad coreana. Observar la dinámica de los diversos agentes que intervienen en las políticas de vivienda, revela la relación recíproca entre dos crecimientos y las sucesivas transformaciones urbanas como resultado.Se han abordado muy pocos estudios morfológicos en Corea, con lo que esta investigación supone un aporte novedoso al conocimiento de la forma urbana, y revela, además, como contribuye a construir una dramática desigualdad. Busan dispone aún de menos estudios, tanto relativos a su historia urbana, como a su análisis morfológico, a pesar de su importancia central en el desarrollo de la historia moderna de Corea. Hemos querido elaborar y poner a disposición de futuras investigaciones, un intenso análisis con documentación muy variada de la formación y transformación a lo largo de quince ejes representativos.Frente a la aparente irregularidad de esa ¿otra ciudad¿, supuestamente informal, los análisis desvelan patrones, un orden propio, resultado de una organización colectiva, fundamentado en una composición espacial tradicional. Resulta que esa ¿otra ciudad¿ no surge espontáneamente ni es marginal, sino que esta anclada en la historia, siendo el único lugar donde las huellas de la vida tradicional permanecen en los espacios cotidianos, bien diferente a algunos elementos patrimoniales que se preservan artificialmente, ajenos a su contexto urbano. Si un día la sociedad surcoreana tratara de recuperar una tradición que ha despreciado y ocultado, al considerarla inferior, mientras perseguía una modernización tardía, y quisiera reconectar con la contemporaneidad, esa ¿otra ciudad¿ ofrecería, si aún llegamos a tiempo, el único testimonio físico para conseguirlo.
Fecha de lectura: 05/10/2023
 • ROBLES GONZÁLEZ, ANTONIO: Private user-centric management of electronic services in smart communities
  Autor/a: ROBLES GONZÁLEZ, ANTONIO
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA TELEMÁTICA
  Departamento: Departamento de Ingeniería Telemática (ENTEL)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 13/07/2023
  Fecha de lectura: 05/10/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lugar de lectura: Aula Màster C3-005, Campus Nord (ENTEL-MAT)
  Director/a de tesis: PARRA ARNAU, JAVIER | ARIAS CABARCOS, PATRICIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ALMENARES MENDOZA, FLORINA
       SECRETARI: PALLARES SEGARRA, ESTEVE
       VOCAL: MENG, WEIZHI
  Resumen de tesis: Los servicios de comunidades inteligentes o smart community services (SCS) están en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, y a menudo requieren información privada de sus usuarios. Estas contribuciones son para beneficiar todos los interesados, entre otros, ciudadanos (usuarios), organizaciones, escuelas e instituciones de gobierno. La contribución de usuarios puede ser participativa (intencionada) o los SCS pueden recoger casi automáticamente información de modo oportunista de sensores y/o APIs o con poca influencia por el usuario. La tesis doctoral se centra en contribuciones participativas de usuarios.Los SCS demandan más contribuciones participativas, que predominantemente requieren un proceso de verificación de usuario basado en una entrada al sistema (login) aplicando un proceso de identificación (I) y autentificación (A). En este proceso el usuario lleva a cabo un login con una identidad de usuario, sea una real o no. El proceso de verificación contiene amenazas inherentes para la privacidad del usuario. Este puede contribuir etiquetando, publicando o subiendo cualquier información solicitada. El SCS requiere evidencia con veracidad. En la actualidad los usuarios son más conscientes de su privacidad y del derecho de autodeterminación y no están dispuestos a contribuir incondicionalmente, llevando esto a un conflicto entre la privacidad del usuario y requerimientos de los SCS.El proceso de verificación del login del usuario y las contribuciones contienen amenazas de privacidad. Capítulo 3 y 4 de la tesis doctoral se centran en el análisis de amenazas de privacidad (privacy threat analysis (PTA)) del proceso de verificación y el capítulo 5 en contribuciones autodeterminadas por el usuario que respetan su privacidad.Capítulo 3 se centra en el PTA del proceso de verificación en la fase del modelamiento. Extendemos el LINDDUN PTA framework para ser aplicable sistemáticamente en el modelamiento del proceso de verificación del login de usuario. Nuestra contribución modela el proceso de I y A, considera métodos de IA, extiende los límites de confianza y amplía extensamente la tabla de mapeo de amenazas de privacidad. Hemos agrupado nuestras contribuciones en una guía paso a paso sistemática y reproducible, que incluye conocimiento y soporte de decisión, por lo cual los resultados no dependen del conocimiento o intuición del auditor. Los resultados facilitan los requerimientos para elegir o implementar sistemas de autentificación (authentication systems, AS).Capítulo 4 se centra en el PTA del proceso de verificación de los AS desarrollados. Los AS son evaluados ampliamente respecto a su usabilidad (U), posibilidad de despliegue (D) y seguridad (S) con el UDS framework de Bonneau et al. Extendemos UDS con una nueva categoría de privacidad (P) y se convierte en el UDSP framework. Nuestra evaluación de los 38 AS con el UDSP framework entre otras revela amenazas de privacidad elementales, así que proponemos pautas para una implementación más segura.Capítulo 5 se centra en la autodeterminación y revocabilidad de la privacidad del usuario, aceptada por este. Él está en particular expuesto a amenazas de privacidad cuando contribuye a incidentes críticos del SCS, que requieren una contribución con evidencia y veracidad. Esta es la razón por la que proponemos una taxonomía para la clasificación de la criticalidad de los incidentes incluyendo requerimientos de privacidad de usuario ampliados y primitivas criptográficas, que facilitan una realización manteniendo la privacidad. La taxonomía para la autodeterminación del usuario incluye ¿ ejecutable por el usuario ¿ privacidad escalonadamente revocable, que no obstante ya es parcialmente aplicable al derecho al olvido. Esta taxonomía se explica en dos pruebas de concepto aplicando ejemplarmente primitivas criptográficas como blacklistable anonymous credentials y group signatures with distributed management.
Fecha de lectura: 06/10/2023
 • EL GHARBI, MARIAM: Design and Characterization of Wearable Antenna Sensors for Healthcare Applications
  Autor/a: EL GHARBI, MARIAM
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA ELECTRÓNICA
  Departamento: Departamento de Ingeniería Electrónica (EEL)
  Modalidad: Compendio de publicaciones
  Fecha de depósito: 24/07/2023
  Fecha de lectura: 06/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: Sala de Conferències TR1-ESEIAAT (Terrassa)
  Director/a de tesis: GIL GALI, IGNACIO | FERNANDEZ GARCIA, RAUL
  Tribunal:
       PRESIDENT: BONACHE ALBACETE, JORDI
       SECRETARI: AMANTE GARCIA, BEATRIZ
       VOCAL: GIL BARBA, MARTA
  Resumen de tesis: Los sensores de antena portátiles son una tecnología prometedora para el desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo de la salud, ya que los textiles son ampliamente utilizados por todos debido a la madurez de los métodos de fabricación textil. De acuerdo con el comportamiento del mercado de la última década, se espera que los consumidores reclamen sistemas de comunicaciones más pequeños e inteligentes que mejoren su calidad de vida. En este sentido, la tecnología de sensor de antena portátil es una de las implementaciones clave del futuro campo de la ropa inteligente y puede encontrar su lugar en nuestra vida diaria. Actualmente, las investigaciones sobre sensores de antena portátiles están recibiendo un interés creciente, mientras que los sensores de antena portátiles en textiles han sido sometidos a menor investigación, por lo que es una novedad y motivación de esta tesis. Esta tesis aborda los desafíos relacionados con el diseño, la caracterización y las mediciones de sensores antena portátiles.En base al análisis del estado del arte actual, hay varias investigaciones nuevas que merecen ser exploradas y que constituyen los objetivos específicos de esta tesis. El primer objetivo es desarrollar nuevos sensores de antena textil con alto rendimiento que incluyan bajo perfil, alta sensibilidad, bajo costo y alta durabilidad; el segundo objetivo es explorar sensores portátiles basados en antenas que se puedan integrarse en la ropa para propósitos de comunicación y monitoreo de señales corporales/salud; el tercer objetivo es probar el rendimiento del sensor de antena en escenarios del mundo real, como el control de la respiración, y el cuarto objetivo es desarrollar sensores de antena que se puedan integrar en la ropa para para monitorear la respiración junto con otros componentes electrónicos comerciales, como el transmisor Bluetooth/WIFI.Para lograr el primer objetivo, se propone un sensor basado en una antena totalmente textil bordado para detectar diferentes concentraciones de sal y azúcar utilizando señales de microondas. Las diferentes concentraciones de sal y azúcar se identifican a través de variaciones en los cambios de frecuencia y los niveles de magnitud observados en las mediciones del coeficiente de reflexión. Además, se realizan las medidas de validación de la fiabilidad del enjuague. El sensor propuesto ofrece alta sensibilidad y tamaño compacto. Para lograr el segundo objetivo, se propone un sensor de antena textil para el diagnóstico in vitro de diabetes para monitorear los niveles de glucosa en sangre. Los experimentos se realizan para detectar diferentes condiciones diabéticas que incluyen hipoglucemia, normoglucemia e hiperglucemia. Para lograr el tercer objetivo, se propone un nuevo sensor basado en una antena dipolo de meandro bordado para la detección de la respiración en tiempo real utilizando la técnica basada en el análisis del movimiento del pecho. Para el cuarto objetivo, se integra un sensor basado en antena bordado en la camiseta para demostrar el mecanismo de detección basado en la detección de diferentes patrones de respiración a través de la frecuencia de cambio de resonancia y el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) usando un transmisor Bluetooth. Los resultados muestran un buen rendimiento de detección y su capacidad para detectar y monitorear diferentes patrones de respiración.Esta tesis ha sido desarrollada en el grupo RFLEX (Identificación por Radio Frecuencia y Electrónica Flexible), que forma parte del Departamento de Ingeniería Electrónica en la UPC apoyado parcialmente por los proyectos: TEC2016-79465-R, TED2021-131209B-I0, y PID2021-124288OB-I0. Esta tesis doctoral se ha escrito bajo la modalidad de compendio de artículos. Cinco artículos indexados en el Journal Citation Report ya están publicados y uno adicional está en proceso de presentación, los cuales se incluyen como anexo en esta tesis.

La Escuela de Doctorado hoy

 • 45programas de doctorado
 • 2131doctorandos/das 21/22
 • 1591directores/as de tesis 21/22
 • 305tesis leídas 2021
 • 98tesis doctorales 2021 con M.I. i/o D.I.
 • 233proyectos  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Mención Internacional, D.I.: Doctorado Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya