Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / La tesis doctoral / Depósito y evaluación / Tesis autorizadas para la defensa

Tesis autorizadas para la defensa

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

 • BELLVER BUENO, MÍRIAM: Image and video object segmentation in low supervision scenarios
  Autor/a: BELLVER BUENO, MÍRIAM
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
  Departamento: (DAC)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 07/01/2021
  Fecha de lectura: pendiente
  Hora de lectura: pendiente
  Lugar de lectura: pendiente
  Director/a de tesis: TORRES VIÑALS, JORDI | GIRÓ NIETO, XAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: AKATA, ZEYNEP
       SECRETARI: MORENO NOGUER, FRANCESC D\'ASSIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: KALANTIDIS, YANNIS
  Resumen de tesis: La visió per computador té un paper clau en la intel·ligència artificial pel ric contingut semàntic dels píxels i la ubiqüitat de càmeres avui en dia.  El contingut multimèdia creix exponencialment degut a què les xarxes socials tenen una gran influència en la nostra societat, i a que l¿accés a l¿internet és cada cop més generalitzat. Aquesta contextura permet  la recol·lecció de grans bases de dades que impulsen avenços gràcies a les xarxes d¿aprenentatge profund. Des de generació d¿Imagenet, una base de dades de gran escala pel problema de classificació d¿imatges, moltes tasques de visió s¿han beneficiat de les xarxes d¿aprenentatge profund. D¿entre les diferents tasques de visió, localitzar objectes en imatges i vídeos és de les més rellevants, ja que té moltes aplicacions en àmbits com la conducció autònoma, la videovigilància, l¿edició d¿imatges i vídeos, el diagnòstic mèdic per imatge, i aplicacions biomètriques d¿entre altres. La localització d¿objectes es pot resoldre amb el que popularment s'anomenen bounding boxes, o amb segmentacions a nivell de píxel, sent aquesta segona una una tasca més complexa. En aquesta tesis investiguem la segmentació d¿instàncies, que consisteix en, a partir d¿una imatge o un vídeo, predir segmentacions de cada instància que hi apareix de certes categories semàntiques. Per tal d¿entrenar un model de segmentació, les solucions actuals entrenen amb grans bases de dades que tenen anotacions a nivell de píxel. Aquests anotacions són molt costoses d¿obtenir ja que es requereix molt temps de feina manual. A més, per certes anotacions és necessària la intervenció d¿experts, com per exemple per imatges mèdiques. Per aquests motius hi ha molt interés tant en sistemes que es puguin entrenar amb formes més senzilles d¿anotacions com en sistemes semi-supervisats. En algunes tasques l¿esforç d¿anotar no només es requereix per les dades d¿entrenament, sinó que també és necessari en fase de testeig. En certs models semi-automàtics l¿usuari ha d¿introduir alguna mena d¿anotació per tal de què funcioni el sistema. Un exemple d¿aquest tipus de tasca és la segmentació semi-supervisada d'objectes en vídeos, on es necessita com a entrada al sistema una màscara a nivell de píxel per cada objecte que es vulgui segmentar en la primera imatge del vídeo. A continuació, el model prediu segmentacions per la resta del vídeo. Aquesta inicialització és imprescindible per obtenir màscares precises, però és molt costosa. Una alternativa és treballar amb senyals més fàcils d¿obtenir. Aquesta tesis explora diferents nivells de supervisió per la tasca de segmentació d¿instàncies, diferenciant entre supervisió en entrenament i en inferència. En concret, el nostre objectiu és treballar amb poca supervisió. En la primera part de la tesis presentem una arquitectura recurrent per la tasca de segmentació d¿objectes en vídeos, que es pot entrenar end-to-end de forma totalment supervisada, i que no requereix cap post-processament, és a dir, la sortida del model directament solventa la tasca final. La segona part es centra en reduir el cost d¿anotacions de bases de dades per entrenar models de segmentació d¿imatges. Explorem arquitectures semi-supervisades i presentem resultats quan només es disposa d¿un pressupost d¿anotació molt limitat. La tercera part de la tesis es centra en reduir el nivell de supervisió en sistemes semi-automàtics en inferència. En concret, investiguem la tasca de segmentació semi-supervisada d¿objectes en vídeos, tasca que tradicionalment requereix que l¿usuari indiqui quins objectes cal segmentar amb màscares a nivell de píxel. En canvi, nosaltres presentem un model que utilitza el llenguatge natural. Estudiem les bases de dades actuals i proposem una categorització d¿expressions de llenguatge per tal d¿identificar els majors reptes.

ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

 • GONZÁLEZ MATTERSON, MARÍA LEANDRA: Natural lighting in Mediterranean climates. Visual comfort in top-lit sports halls: from the Barcelona 1992 Olympics to the Tarragona 2018 Mediterranean Games
  Autor/a: GONZÁLEZ MATTERSON, MARÍA LEANDRA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
  Departamento: Departamento de Tecnología de la Arquitectura (TA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 25/11/2020
  Fecha de lectura: 01/03/2021
  Hora de lectura: 11:30
  Lugar de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/zgy-cbtc-inz
  Director/a de tesis: ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROGORA, ALESSANDRO
       SECRETARI: COCH ROURA, HELENA
       VOCAL NO PRESENCIAL: SALVATI, AGNESE
  Resumen de tesis: El rol de la luz natural en la salud y el bienestar de los usuarios es un tema central del diseño arquitectónico actual. La sostenibilidad y la eficiencia energética son también aspectos a considerar. Por lo tanto, los edificios nuevos, así como los existentes, deben proporcionar condiciones óptimas de confort mientras se reduce la demanda de energía para iluminación, ventilación y calefacción.En este contexto, esta tesis investiga el desempeño de la luz natural en los pabellones deportivos en un clima mediterráneo, en relación tanto con los usuarios, atletas y espectadores, como con los requerimientos para la retransmisión televisiva. Además, explora el impacto de las estrategias de diseño de iluminación natural para lograr el confort visual.Aunque hay gran cantidad de investigación en el campo del confort visual y la luz natural, los espacios deportivos están menos estudiados. Debido a que los atletas y sus objetivos visuales están en movimiento, el campo visual se vuelve tridimensional y su evaluación es compleja. Por ello, esta tesis se aplica una metodología específica, que se diseñó e implementó desde un enfoque arquitectónico y abarcador. Se evaluaron parámetros cualitativos y cuantitativos del confort visual en pabellones deportivos con iluminación natural. Se obtuvieron datos objetivos y subjetivos de casos de estudio, por medio de mediciones in-situ, como la iluminancia horizontal y vertical. Asimismo, se obtuvieron imágenes de rango dinámico ampliado y se realizaron: la evaluación de contraste y deslumbramiento en el campo visual, un test experimental y encuestas de confort visual. Además, se analizó la optimización de luz natural en las etapas iniciales del proyecto de diseño en una nueva instalación deportiva.Esta investigación se desarrolla en tres partes principales, completadas en varios años. La primera parte de este trabajo evalúa el rendimiento de los pabellones deportivos con iluminación natural, y en particular con iluminación cenital, construidos para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Se evaluaron trece edificios deportivos en Catalunya, donde se correlaciona, en general, el uso extendido de lucernarios y claraboyas para iluminación natural y un rendimiento adecuado. Sin embargo, las situaciones de disconfort visual por deslumbramiento absoluto y por adaptación son frecuentes. Esto es debido a la falta de control de la luz natural y sistemas de protección solar, entre otros.En la segunda parte, y en base a los resultados obtenidos, se sugieren estrategias de diseño para optimizar la luz natural y mejorar el confort visual. La pista deportiva se presenta como el elemento principal y central del espacio luminoso para los usuarios.La tercera parte se realizó en el Institut de Recerca en Energía de Catalunya ¿ IREC, donde se compilaron y presentaron estrategias de diseño para la optimización de la luz natural en los pabellones deportivos de Cataluña. Estas recomendaciones fueron implementadas en el diseño del nuevo Palau d¿Esports Catalunya, construido para los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018. Los objetivos de optimización de la claraboya central también se contrastaron y verificaron con dos campañas de evaluación post-ocupación.Finalmente, este trabajo destaca la complejidad del diseño del espacio luminoso y promueve la inclusión de la luz natural desde las primeras fases de diseño. Esto puede ser útil en ambos casos, para estrategias de rehabilitación o para nuevos proyectos de pabellones deportivos en climas mediterráneos, así como también para otros climas y latitudes, ya que se evaluaron cielos nublados y cielos despejados.

AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN

 • MONTAÑO SARRIA, ANDRES FELIPE: Object Manipulation Based on Tactile Information
  Autor/a: MONTAÑO SARRIA, ANDRES FELIPE
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN
  Departamento: Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales (IOC)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 01/02/2021
  Fecha de lectura: 18/03/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: Sala de reunions IOC, Planta 1, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Avinguda Diagonal, 647, 08028 Barcelona Enllaç Google meet: meet.google.com/hsf-souy-qop
  Director/a de tesis: SUAREZ FEIJOO, RAUL
  Tribunal:
       PRESIDENT: INDRI, MARINA
       SECRETARI: ROSELL GRATACOS, JOAN
       VOCAL: ROA, MAXIMO A.
  Resumen de tesis: La manipulación diestra es la capacidad de cambiar la configuración (posición y/u orientación) de un objeto mientras es sostenido en la mano. Esta es una habilidad que ha permitido a los humanos usar herramientas e interactuar con el medio ambiente de forma efectiva. En las últimas décadas, los investigadores en robótica han trabajado para proporcionar la capacidad de ejercer manipulación diestra a los robots mediante el diseño de manos robóticas que imitan a la mano humana y mediante el desarrollo de aplicaciones que permiten realizar manipulación autónoma o teleoperación en entornos hostiles. A pesar de los avances logrados, gestionar las incertidumbres que existen en el mundo real es uno de los problemas en los que aún hay que seguir trabajando. Muchos enfoques existentes para controlar las manos robóticas, requieren información a priori sobre el objeto manipulado y sensores de alta fidelidad que normalmente se encuentran solo en laboratorios.El principal objetivo de esta tesis es desarrollar estrategias para la manipulación diestra de objetos desconocidos, utilizando la información táctil generada durante la prensión del objeto y el propio proceso de manipulación. En aplicaciones de manipulación basadas en información táctil, la mano robótica tiene acceso solo a datos táctiles y propioceptivos, además, no se conoce información a priori sobre el objeto manipulado. Esto va acorde con el mundo real, donde hay incertidumbre en los modelos de los objetos que se manipulan, así como en las mediciones de los sensores.En esta tesis se proponen nuevas estrategias de manipulación basadas en métodos heurísticos y de optimización del gradiente. Se eligieron tres índices para medir la calidad de la prensión durante la manipulación, los cuales están relacionados con la configuración de la mano, la calidad de la prensión y la configuración del objeto. A partir de una prensión inicial dada, las estrategias de manipulación pueden mejorar un índice de calidad o una combinación de ellos. Las estrategias de manipulación han sido validadas en experimentación real utilizando manos robóticas equipadas con sensores táctiles, permitiendo la ejecución de aplicaciones prácticas, como el reconocimiento de objetos, la optimización de fuerzas y la telemanipulación.

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

 • MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL: From RNA to histological images: linking the transcriptome with human phenotypes through statistical learning
  Autor/a: MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
  Departamento: Departamento de Estadística e Investigación Operativa (EIO)
  Modalidad: Compendio de publicaciones
  Fecha de depósito: 03/02/2021
  Fecha de lectura: pendiente
  Hora de lectura: pendiente
  Lugar de lectura: pendiente
  Director/a de tesis: GUIGÓ SERRA, RODERIC | GRAFFELMAN, JAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: VALENCIA HERRERA, ALFONSO
       SECRETARI: RADEVA, PETIA IVANOVA
       VOCAL NO PRESENCIAL: BUTTE, ATUL JANARDHAN
  Resumen de tesis: Los conjuntos de datos genómicos son fundamentales para ampliar nuestra comprensión de la biología humana en el contexto de la salud y la enfermedad. Sin embargo, la alta dimensionalidad de la expresión génica y otros rasgos moleculares constituye un desafío para vincular estos tipos de datos con fenotipos humanos. Esta tesis se apoya en herramientas de aprendizaje estadístico para mitigar el problema de la dimensionalidad y vincular el transcriptoma humano con fenotipos a diferentes niveles de complejidad: desde el ARN, pasando por enriquecimientos de tipos celulares inferidos computacionalmente, y terminando con imágenes histológicas y sus correspondientes anotaciones en formato de texto libre. Hacemos cuatro aportaciones específicas. Primero, construimos modelos computacionales basados en la expresión génica de tejidos humanos post-mortem para realizar estimaciones del intervalo post-mortem. En segundo lugar, redefinimos los tipos histológicos básicos de clasificación de tejidos con base en cinco amplios programas transcripcionales que definen tipos celulares principales: epitelial, endotelial, mesenquimal, neural y sanguíneo. Generamos estimaciones computacionales para el enriquecimiento de estos tipos celulares principales y las validamos mediante el análisis de imágenes histológicas e informes de patología en formato de texto libre, encontrando que las desviaciones respecto a la normalidad en los enriquecimientos celulares correlacionan con fenotipos histológicos asociados con enfermedades. En tercer lugar, caracterizamos el panorama de la expresión diferencial de los genes respecto al sexo en humanos, y descubrimos que los efectos son pequeños pero ubicuos y tienden a ser específicos al tejido, con algunos de estos genes involucrados en funciones biológicas y moleculares relacionadas con enfermedades y fenotipos clínicos. En cuarto lugar, hemos propuesto una metodología in-silico para deconvolucionar espacialmente la expresión génica a partir de muestras emparejadas de imágenes histológicas y expresión génica (bulk RNA-seq), con el objetivo de replicar la tecnología experimental de transcriptómica espacial. Dentro de este estudio, también desarrollamos una herramienta de software para procesar imágenes histológicas y generar mosaicos de imágenes para aplicaciones de aprendizaje automático.

INGENIERÍA AMBIENTAL

 • BENVENISTE PEREZ, GABRIELA: Análisis de Ciclo de Vida de sistemas innovadores de almacenamiento eléctrico en Li-azufre para vehiculos
  Autor/a: BENVENISTE PEREZ, GABRIELA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA AMBIENTAL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 27/11/2020
  Fecha de lectura: 05/03/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lugar de lectura: Escola de Camins - UPC Campus Nord - videocofnerència: meet.google.com/mtk-zbzs-gye
  Director/a de tesis: AMANTE GARCIA, BEATRIZ | CORCHERO GARCIA, CRISTINA
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ AMADOR, DIEGO
       SECRETARI: ÁLVAREZ DEL CASTILLO, MARÍA DOLORES
       VOCAL NO PRESENCIAL: FERREIRA FERREIRA, VICTOR JOSE
  Resumen de tesis: El crecimiento continuo y previsto de la electrificación en el sector del transporte, la así llamada revolución de la "electromobilidad", es uno de los principales motores de los avances en el almacenamiento de energía destinado para la propulsión de vehículos.Los vehículos eléctricos (VE) actuales utilizan baterías de ion de litio (Li-ion) debido a su alta densidad energética respecto a otros tipos de baterías. Las actuales baterías de Li-ion recargables para VE son capaces de almacenar alrededor de 180 Wh / kg de densidad de energía a nivel de la celda y 120 Wh / kg a nivel de batería, mientras que el consumo típico de un kg de gasolina produce 3350 Wh de trabajo útil. Todavía hay un factor de 19 entre la energía entregada por un kilo de gasolina y 1 kg de batería (por ejemplo, una autonomía del automóvil con un peso similar que es impulsado por batería es 5-10 veces menor que con gasolina). Por lo tanto, si se quiere alcanzar, o incluso acercar, el objetivo de autonomía de 500 kilómetros con vehículos de baterías en el corto plazo es necesario investigar sobre nuevos materiales y configuraciones de baterías. A tal propósito, las baterías de litio-azufre (Li-S) son la tecnología de batería candidata a satisfacer estas expectativas.A pesar de que a nivel técnico existan soluciones, o estén en vías de implantación para superar las barreras tecnológicas que el almacenamiento de energía eléctrica presenta para VE, la implantación del VE en nuestras carreteras sigue siendo un reto y está por debajo a las expectativas previstas. Uno de los motivos por los cuales dicha implantación no está siendo satisfactoria es el alto coste de los vehículos eléctricos debido principalmente al alto coste de las baterías.Las nuevas tecnologías de almacenamiento eléctrico como las baterías de Li-S deben pues tener en cuenta no sólo el factor técnico para su diseño, sino también estrategias para poder ser reutilizadas en una segunda vida con el objetivo de reducir su coste potencial y de esta manera ayudar a la reducción del precio del VE que paga el usuario final. Por otro lado, además de ofrecer una solución tecnológica adecuada y de presentarse como una alternativa económicamente viable, debido al gran volumen de producción que se espera asociado a este sector en los próximos años, es necesario estudiar el impacto sobre el medio ambiente producido a lo largo del ciclo de vida de las baterías de Li-S.Por este motivo, esta tesis doctoral se centra en el análisis ambiental de todas las etapas del ciclo de vida de dichas baterías, a partir del escalado de celdas botón en Li-S producidas en laboratorio hasta una batería de 50 kWh. La metodología que se ha utilizado para calcular los impactos ambientales de las baterías es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según las ISO 14040 y 14044:2006, que permite evaluar cuantitativamente el perfil ambiental de las baterías para todas las etapas de su ciclo de vida, haciendo hincapié en aquellos aspectos más críticos y que pueden ser sujetos a mejora. Además, la tesis también aborda los temas relativos a la adecuación de las baterías para su uso en segunda vida, partiendo de la experiencia actual con baterías de Li-ion. Para ello, por un lado, se han llevado a cabo ensayos de envejecimiento sobre las celdas para determinar su comportamiento y su longevidad. Por otro lado, se ha evaluado económicamente las acciones de desmontaje de una batería una vez que termina su primera vida en el vehículo, siendo esta la primera etapa para poder preparar la batería para su segunda vida en un sistema de almacenamiento energético secundario.
 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of C02 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications for risk assessment of carbon capture storage projects
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA AMBIENTAL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Compendio de publicaciones
  Fecha de depósito: 21/01/2021
  Fecha de lectura: 04/03/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: ETSECCPB - UPC Campus Nord - Videoconferència: https://meet.google.com/bfk-jhbi-qks
  Director/a de tesis: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: MAZADIEGO MARTINEZ, LUIS FELIPE
  Resumen de tesis: El almacenamiento geológico de CO2 se considera una de las opciones tecnológicamente viables para _di sminuir las emisiones industriales de esta especie de gas que contribuye fuertemente al efecto invernadero en la atmósfera (IPCC. 2005). Como es natural, el petróleo y el gas se almacenan en rocas porosas que tienen las mismas características geológicas clave requeridas para el almacenamiento de CO2. por lo que CCS tiene como objetivo recrear un proceso natural para atrapar dióxido de carbono durante millones de años en un acuífero salino profundo o en campos de petróleo y gas agotados. La liberación episódica de CO2 del subsuelo puede ocurrir por procesos naturales (es decir. desgasificación del manto, descarbonatación térmica. áreas volcánicas) o industriales (almacenamiento geológico de CO2. CCS). Debido a que las fugas pueden ocurrir en cada paso de un proyecto de CCS. el monitoreo asume un papel importante no solo durante y después de la inyección. sino también antes para conocer el estado de todo el sitio desde las profundidades del subsuelo (nivel del yacimiento) hasta la superficie. En este sentido. el uso de modelos numéricos de dispersión atmosférica ayuda a predecir l·a dispersión de la columna de gas enriquecido con CO2 una vez emitida desde el subsuelo y permite un mapa preciso del nivel de riesgo a lo largo del tiempo bajo condiciones meteorológicas particulares. El objetivo de este proyecto de doctorado consiste en dar una mejor comprensión del comportamiento del CO2 en la zona insaturada y su dispersión atmosférica.Los resultados se obtienen a partir de modelos experimentales y numéricos de fugas de CO2 de un sitio de fugas artificiales y de análogos naturales aplicados a la evaluación de riesgos para sitios de CCS. Para alcanzar los objetivos antes mencionados y probar los resultados. este plan de investigación combina la actividad experimental en el sitio y la modelización numérica. La primera parte del plan de investigación consistió en una aportación al proyecto PISCO2 en las instalaciones de ES.CO2 situadas en Ponferrada (España). El objetivo de este proyecto fue predecir cómo el CO2 inyectado se moverá lateralmente y verticalmente en la zona insaturada y determinar los parámetros críticos que afectarán los ecosistemas. Esta parte ha sido publicada en una revista de revisión por pares y presentada en un congreso internacional.La segunda parte del proyecto de doctorado se ha centrado en el estudio de dos análogos naturales en áreas volcánicas . Losanálogos naturales proporcionan evidencias del impacto de la fuga de CO2. para ambos sitios se han seguido dos enfoques: a) medición directa de la concentración de aire y b) modelado atmosférico numérico con el código TW ODEE2. El estudio de las emisiones de CO2 en los sistemas naturales proporciona una valiosa información sobre la evaluación y cuantificación de los riesgos potenciales relacionados con las fugas de almacenamiento subterráneo de carbono. Las emisiones de CO2 se estudian en una gran variedad de entornos geológicos, es decir, cuencas sedimentarias, áreas volcánicas activas y no activas, regiones sísmicas y campos geotérmicos.Los resultados obtenidos de este doctorado aportan:¿ Acoplamiento de datos experimentales y numéricos para probar nuevos métodos y/o códigos numéricos;¿ Nuevos elementos para el conocimiento de los comportamientos del CO2 en la zona insaturada como se ve en PISCO2;¿ Nuevas pistas sobre técnicas de monitoreo no invasivas para sitios CCS y análogos naturales;¿ La utilidad de estudiar análogos naturales;¿ La utilidad del sistema SAP, como buen método para evaluar altas emisiones de gases subterráneos;¿ La eficiencia de la modelización atmosférica como metodología valiosa en la evaluación de riesgos ;¿ La importancia de los mapas de evaluación de riesgos en áreas de desgasificación activa;¿ La necesidad de produci

INGENIERÍA CIVIL

 • GONZALEZ GUZMAN, CARLOS ALBERTO: REDISTRIBUCIÓN DEL USO DEL ESPACIO VIARIO COMO GESTOR EFICIENTE DE LA MOVILIDAD
  Autor/a: GONZALEZ GUZMAN, CARLOS ALBERTO
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA CIVIL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 01/02/2021
  Fecha de lectura: 18/03/2021
  Hora de lectura: 16:30
  Lugar de lectura: VIDEOCONFERENCIA Estat alarma Covid-19 - ETSECCPB, aula C2-001, Campus Nord, C/ Jordi Girona 1-3, 08034 BCN - enllaç: meet.google.com/pfg-eqyp-xk
  Director/a de tesis: ROBUSTÉ ANTÓN, FRANCESC
  Tribunal:
       PRESIDENT: MONZÓN DE CACERES, ANDRÉS
       SECRETARI: ESTRADA ROMEU, MIGUEL ANGEL
       VOCAL: SARMIENTO ORDOSGOITIA, IVÁN REINALDO
  Resumen de tesis: El uso eficiente y equitativo del espacio viario urbano considerado como un bien público y un recurso escaso conlleva a otorgar prioridad a los modos de transporte sostenible (caminar, bicicleta y transporte público) en detrimento del vehículo particular por sus externalidades negativas (consumo de espacio, además de contaminación, ruido, accidentes, efecto barrera, etc.).Esta tendencia es internacional y se aplica progresivamente desde los últimos decenios (con el decalaje temporal y graduación condicionados por el tipo de urbanismo local imperante), pero aún no cuenta con una formulación metodológica que le dé soporte científico: las decisiones se toman en el terreno político o basadas en ¿ modelos de oferta vial¿, que no siempre gozan de un respaldo técnico.Esta tesis desarrolla las bases conceptuales y metodológicas de un instrumento alternativo de gestión de la movilidad denominado ¿ Retribución de Espacio Viario según Costes Sociales de Congestión¿. A partir de los principios de la microeconomía aplicada al transporte, se obtiene la cantidad (oferta) de espacio viario urbano actualmente usado por el vehículo privado que debe ser transferido a los modos de transporte sostenible, de forma similar a la tarifa o tasa internalizadora de externalidades de congestión formulada por Pigou hace un siglo.La restricción del espacio al tránsito vehicular conlleva aumentos de los tiempos de viaje para el vehículo particular, pero aun así puede favorecer la movilidad global de la ciudad: los modos alternativos gozan de más espacio de uso exclusivo y aumentan su velocidad comercial y su cuota de participación, mientras que el tránsito remanente puede reasignarse en la red de forma más eficiente. El bienestar social mejora y el desincentivo en el uso del vehículo particular es similar a la tarifa.El desarrollo metodológico se aplica al centro histórico de Santiago de Cali (Colombia), resultando que un esquema híbrido de ¿ Redistribución del Uso del Espacio Viario¿ y ¿ Gestión y Control del Tráfico¿ es el más adecuado para la internalización de externalidades por congestión. Los resultados de la aplicación práctica sugieren que los beneficios sociales del escenario deseable con respecto al escenario base, incluyen una reducción del 26% en las emisiones contaminantes y un incremento de 52 puntos porcentuales en la participación de los modos de transporte sostenible en el uso del espacio viario urbano.La investigación desarrollada es de aplicación general a ciudades o parte de ellas que pretendan humanizar y recuperar parte del espacio hoy en día ocupado por el tránsito rodado de vehículos particulares. También puede usarse para decidir implantar proyectos urbanos como las ¿ súper-manzanas¿ (restricción del acceso y tránsito de paso en unidades de pocas manzanas contiguas) o en plasmaciones de ¿ urbanismo táctico¿ como la nueva normalidad post-pandemia de la Covid19.La investigación futura debería enlazar la metodología aquí desarrollada con el ¿ Diagrama Fundamental Macroscópico¿ del tránsito urbano (relación entre flujo y densidad vehicular a nivel de zona), podría incluir otros efectos positivos ambientales y sociales, mejoras en el modelo de simulación y una sistematización para la generación de ¿ paquetes¿ de secciones de calles y su continuidad a nivel de zona/barrio.Palabras clave: gestión de la movilidad, redistribución de espacio viario, Santiago de Cali, tasa de Pigou, urbanismo táctico, pacificación del tránsito, movilidad sostenible.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

 • SEGURA GARCIA, DANIEL: Development of silicon photonic structures for sensing and signal processing
  Autor/a: SEGURA GARCIA, DANIEL
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA ELECTRÓNICA
  Departamento: Departamento de Ingeniería Electrónica (EEL)
  Modalidad: Embargo temporal
  Fecha de depósito: 19/11/2020
  Fecha de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lugar de lectura: Aula Teleensenyament B3 planta 1 - UPC Campus Nord - videoconferència: meet.google.com/cek-kqof-dnt
  Director/a de tesis: RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARSAL GARVI, LLUIS FRANCESC
       SECRETARI: PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
       VOCAL: MORENO SERENO, MAURICIO
  Resumen de tesis: La fotónica del silici és l'oportunitat que un dels materials més sorprenents de la naturalesa, el silici, ha ofert una vegada que les seves possibilitats tecnológiques dintre de l'electrónica estan arribant al seu límitº La transparencia d'aquest material en l'infraroig próxim i mitja, juntament amb els processos de fabricació ampliament desenvolupats, obre la porta a la miniaturització de complexos sistemes óptics utilitzats en innombrables aplicacions. Les comunicacions ultrarapides amb baix consum d'energia o els sensors altament selectius i sensibles són algunes de les més prometedores. En aquesta tesi s'han explotat les propietats óptiques del silici des de dues perspectives diferenciades: l'estudi dels cristalls fotónics de silici macroporosos aplicats a la detecció selectiva de gasos, i el desenvolupament d'un procés de fabricació propi per als circuits fotónics integrats de silici. En la primera part de la tesi, dedicada al cristall fotónic de silici macroporoso, els esfor¿¿os s'han centrat en la comprensió de les múltiples fonts de distorsió de la resposta óptica d'aquest, així com en la millora d'algunes figures de merit com l'augment del bloqueig de les bandes laterals, el factor de qualitat o la transmitancia. La millora d'aquestes figures de merit podria conduir a l'obtenció d'estructures fotóniques amb possibles aplicacions en el mercat de filtrat selectiu de llum infraroja, en el nostre cas, enfocades a la detecció espectroscópica de gasos. D'altra banda, en la segona part de la tesi s'ha fet un treball prospectiu sobre el desenvolupament d'un procés normalitzat de fabricació-simulació-mesurament propi. Al nostre grup, i dintre del nostre coneixement, a la UPC, no hi havia cap experiencia previa sobre la fabricació d'aquests dispositius Per tant, hem hagut de desenvolupar º tant els protocols de fabricació/mesurament com les eines de mesura. Amb aquests processos optimitzats, s'han obtingut diferents estructures óptiques ressonants amb alts factors de qualitat i perdues relativament baixes. Aquesta tesi obre la porta a la fabricació propia de circuits óptics més complexos, que poden utilitzar-se per a moltes aplicacions, com els sensors óptics de gas integrats o l'agit

INGENIERÍA SÍSMICA Y DINÁMICA ESTRUCTURAL

 • MONTALBAN TURON, CARLOS: Análisis estructural de escaleras para edificios frente a viento y sismo
  Autor/a: MONTALBAN TURON, CARLOS
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA SÍSMICA Y DINÁMICA ESTRUCTURAL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 14/01/2021
  Fecha de lectura: pendiente
  Hora de lectura: pendiente
  Lugar de lectura: pendiente
  Director/a de tesis: BRUFAU NIUBÓ, ROBERTO | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: MAÑA REIXACH, FRUCTUOSO
       SECRETARI: MARTÍN SÁIZ, RODRIGO
       VOCAL: DE SOUSA CRUZ, PAULO JORGE
  Resumen de tesis: Esta tesis investiga el comportamiento estructural de los edificios con escaleras frente a empujes laterales. Ante la histórica desconsideración en la práctica profesional y científica de los efectos de interacción entre estructura principal y escaleras, el objetivo es resolver la actual incerteza en torno a la seguridad estructural de las salidas de evacuación de los edificios frente a amenaza sísmica. Por ello, se investigan soluciones en busca de la óptima interacción entre la estructura principal y de las escaleras. Actualmente, el proyecto de edificios con escaleras está controlado por distintos tipos de normas, para garantizar que, en situación accidental, las escaleras sean el lugar y el recorrido de evacuación más seguro del edificio. Sin embargo, frente a amenaza sísmica, se recomienda no permanecer en zonas del edificio con escaleras, porque está demostrado que son elementos altamente vulnerables frente a los efectos del terremoto. Los criterios de seguridad contra incendios y frente a amenaza sísmica son contradictorios. Se constata la necesidad de replantear el modo de diseñar escaleras y su interacción con la estructura del edificio. En situación accidental (sea por fuego o sismo) la integridad de la escalera es indispensable para asegurar una rápida evacuación y asistencia de los usuarios del edificio, y por ello, se debería garantizar la seguridad estructural de las vías de evacuación, frente a cualquier situación accidental. En esta investigación, se han definido cuatro modelos de análisis en tres dimensiones (3D) y en cada uno de ellos, se ha realizado un análisis estático no lineal frente a empujes incrementales en dos direcciones principales, lo que supone un total de ocho cálculos pushover. Dos modelos de análisis corresponden al modo habitual de analizar el comportamiento sísmico hoy en día, es decir, sin considerar la presencia estructural de las escaleras en el modelo de cálculo. Los otros dos, proponen dos soluciones de escaleras distintas, modelizadas como parte de la estructura principal. La investigación se realiza a través de tres ámbitos de conocimiento distintos, cuya coordinación ha permitido resolver un problema de interés internacional que cada año provoca la pérdida de centenares de vidas humanas, graves accidentes e importantes daños materiales en todos los continentes del mundo. Los tres ámbitos principales de conocimiento son: 1) arquitectura, 2) ingeniería en edificación con acero, y 3) el estudio del comportamiento sísmico. La contribución de esta tesis frente al problema de la fragilidad de las escaleras, difícilmente se podría haber realizado desde la especialización en un único ámbito de los tres mencionados. Durante el desarrollo se cuestionan y superan algunas imposiciones preestablecidas en cada ámbito de estudio: 1) La función de las escaleras en la arquitectura, 2) La razón de ser del sistema de arriostrado y las acciones externas que realmente actúan sobre ellas y 3) La determinante incidencia de las escaleras sobre el comportamiento dinámico y sísmico del edificio (dinámica estructural y sismología). La contribución principal, es ofrecer por primera vez, un proyecto de arquitectura que facilite una solución transversal a los tres ámbitos de estudio. Partiendo de la definición de Le Corbusier, "...la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes organi-zados bajo la luz¿". Aquí, se podría matizar el paralelismo: " ... y de las masas organizadas frente a la aceleración". El alcance de la tesis es proyectar edificios en que la estructura principal y de las escaleras constituyan un tipo estructural eficaz frente a los efectos de la aceleración vertical (gravedad) y horizontal (viento o sismo). Los resultados obtenidos verifican que la integración de los elementos esenciales de la arquitectura (la estructura principal y de las escaleras) permite crear nuevos tipos estructurales más seguro
 • SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA: Inspección no destructiva de estructuras mediante georradar: análisis de daños por corrosión y por otras patologías
  Autor/a: SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA SÍSMICA Y DINÁMICA ESTRUCTURAL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 30/11/2020
  Fecha de lectura: 11/03/2021
  Hora de lectura: 11:30
  Lugar de lectura: PhD thesis by videoconference. Escola Camins. https://meet.google.com/ckz-kgee-amp
  Director/a de tesis: PEREZ GRACIA, MARIA DE LA VEGA | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: SOLLA CARRACELA, MERCEDES
  Resumen de tesis: En este trabajo de tesis se propone estudiar las capacidades y limitaciones de la tecnología de georradar para dar soporte a tareas de inspección, evaluación, mantenimiento y reparación mediante la detección temprana yla evaluación de patologías en construcciones de mampostería no reforzada yen estructuras de hormigón armado.Una de las patologías más comunes en estructuras es la que ocasiona la oxidación en elementos metálicos. Se trata de una patología que, en fases avanzadas, puede comprometer la integridad de los elementos o del conjunto estructural. La corrosión reduce la sección efectiva de los elementos metálicos o del armado, disminuye la adherencia entre acero y hormigón y afecta, por interacción química y física, el hormigón que rodea las armaduras corroídas. En estructuras de hormigón armado, la corrosión en las armaduras queda, en general, oculta. En este sentido, son deseables técnicas de prospección remotas o a distancia, con el propósito de evaluar elementos metálicos inaccesibles por contacto.El empleo de ensayos no destructi1.0s (NDT) y no invasi1.0s, es habitual en el análisis de patologías en edificios históricos, donde las inteMnciones deben ser mínimamente invasivas. Métodos comunes para evaluar la corrosión como el potencial de corrosión, análisis petrográfico y resistivímetro, tienen deswntajas frente al georradar. La utilización de estos métodos requiere un tiempo considerable, son lewmente invasi1.0s ysu aplicación es puntual de modo que las prospecciones suelen cubrir áreas relativamente reducidas constituidas por unos pocos elementos (armaduras).Para determinar la capacidad de la tecnología de georradar para detectar el fenómeno de la corrosión, se han diseñado diferentes experimentos en laboratorio. Los resultados obtenidos son razonablemente satisfactorios. Se ha definido una metodología para la planificación de prospecciones rápidas; Se han identificado los elementos y parámetros claw para interpretar, en análisis cualitati1.0s, la presencia de corrosión; Se han identificado y controlado los efectos de contorno relacionados con cambios en la geometría; Se ha propuesto una aproximación numérica, basada en la atenuación de la energía en la señal de georradar, para evaluar la presencia yel grado de corrosión en muestras afectadas . Este resultado constituye una contribución original y significativa del trabajo de tesis.Se han realizado cuatro campañas de prospección sobre construcciones y estructuras reales con objeto de aplicar las metodologías, resultados y conclusiones obtenidos en los ensayos de laboratorio. Tres casos de estudio se corresponden con construcciones históricas pertenecientes al patrimonio arquitectónico y cultural de Barcelona. Los resultados, obtenidos con prospecciones georradar combinadas, en algún caso, con sondeos y tomografía sísmica, han permitido identificar patologías causadas por la humedad, la corrosión y asentamientos diferenciales del terreno. Un cuarto caso de estudio, realizado sobre una estructura contemporánea en hormigón armado y utilizando únicamente tecnología de georradar, ha permitido identificar y localizar patologías ocasionadas por la corrosión.En los ensayos de laboratorio yen los casos de estudio descritos, la tecnología de georradar, combinada con otras técnicas, ha demostrado una buena capacidad para detectar y evaluar patologías en fases tempranas, especialmente por corrosión, mediante prospecciones rápidas, no invasivas y no destructivas.Esta estrategia tiene wntajas económicas y sociales. Una pronta detección de patologías, permite recuperar las construcciones con inwrsiones mínimas si se comparan con los importantes recursos que deben utilizarse frente a una elñdencia del daño en etapas sewras. La evaluación de patologías en etapas tempranas y con tecnología de georradar combinada con otras técnicas, nos orienta hacia construcciones más seguras yresilie

MATEMÁTICA APLICADA

 • CODONY GISBERT, DAVID: Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at mesoscopic and atomistic scales
  Autor/a: CODONY GISBERT, DAVID
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: MATEMÁTICA APLICADA
  Departamento: Facultad de Matemáticas y Estadística (FME)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 19/01/2021
  Fecha de lectura: 01/03/2021
  Hora de lectura: 15:30
  Lugar de lectura: FME: DEFENSA PER VIDEOCONFERÈNCIA COVID-19 https://meet.google.com/pju-kaur-xnx
  Director/a de tesis: ARIAS VICENTE, IRENE
  Tribunal:
       PRESIDENT: SHARMA, PRADEEP
       SECRETARI: RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
       VOCAL: CIRAK, FEHMI
  Resumen de tesis: Esta tesis doctoral se centra en el desarrollo de modelos matemáticos i computacionales para la fleexoelectricidad, unacoplamiento electromecánico relativamente nuevo presente en cualquier material diel éctrico a las escalas microscópica imesoscópica. El trabajo se enmarca tanto en el contexto de la mecánica del medio continuo como de la mecánica cuántica,i explora el espacio entre estas dos disciplinas.Por una parte, se estudian los modelos matemáticos del efecto flexoeléctrico mediante la mecánica del medio continuo, i sedesarrollan técnicas computacionales necesarias para la resolución numérica de los problemas de valor de contornoasociados. La nueva infraestructura computacional desarrollada en este trabajo es capaz de predecir el rendimiento dedispositivos funcionales para la transducción electromecánica a la nanoescala, donde la flexoelectricidad está siemprepresente, sin ningún tipo de limitación en cuanto a geometría, propiedades materiales, condiciones de contorno o nolinearidad.Los ejemplos numéricos en este documento demuestran que la flexoelectridad se puede aprovechar dediferentes maneras con tal de desarrollar aplicaciones nanotecnológicas innovadoras.Por otra parte, el efecto flexoeléctrico se estudia también a nivel atomístico mediante la mecánica quántica. Este trabajopropone una metodología novedosa para cuantificar las propiedades flexoeléctricas de materiales dieléctricos, conectandolas simulaciones atomísticas con los modelos continuos propuestos. El método desarrollado clarifica un tema controvertidoen la comunidad de la teoría del funcional de la densidad (DFT), donde los cálculos teóricos están típicamente endesacuerdo entre ellos. Las simulaciones atomísticas no solo sirven para calcular los parámetros flexoeléctricos de losmateriales considerados en modelos continuos, sino también para validar las hipótesis en las cuales se basan en relacióncon las físicas relevantes a la nanoescala.
 • GATTI, FRANCESCA: Special values of the triple product p-adic L-function
  Autor/a: GATTI, FRANCESCA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: MATEMÁTICA APLICADA
  Departamento: Departamento de Matemáticas (MAT)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 19/01/2021
  Fecha de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 16:30
  Lugar de lectura: Facultat de Matemàtica i Estadística - UPC Campus Sud - Videoconferència: https://meet.google.com/ikv-ruuz-spt
  Director/a de tesis: ROTGER CERDÀ, VICTOR
  Tribunal:
       PRESIDENT: XARLES, XAVIER
       SECRETARI: QUER BOSOR, JORDI
       VOCAL: LONGO, MATTEO
  Resumen de tesis: H el cuerpo de nu ´meros cortado por V. Los puntos de E que tienen coeficientes en H forman el grupo abeliano finitamente generado E(H), y podemos asociar al par (E,V) el L- espacio vectorial MW(E,V) de los homomorfismos entre V y E(H) que sean equivariantes con respecto a la acci ´on del grupo de Galos absoluto de los racionales. La dimensi ´on de MW(E,V) sobre L es el rango algebraico de (E,V). Por otro lado, podemos asociar a (E,V) una funci ´on compleja L(E,V;s), que satisface una ecuaci ´on funcional con centro de simetr ´ia s=1. Segu ´n la versi ´on Galois¿equivariante de la conjetura de Birch y Swinnerton¿Dyer, el rango algebraico de (E,V) tendr ´ia que ser igual al orden de anulamiento de L(E,V;s) en s=1, lo que llamamos el rango anal ´itico de (E,V). Una manera interesante de abordar este tipo de problemas (que en gen- eral siguen abiertos) es a trav ´es del an ´alisis p- ´adico. En este contexto, va- mos a considerar la funci ´on L p- ´adica del triple producto Lp(F,G,H)(k,l,m), definida por Darmon y Rotger a partir de una tripleta de familias de Hida F,G y H cuyas especializaciones en pesos 2,1,1 son respectivamente f,g y h. La funci ´on Lp(F,G,H)(k,l,m) interpola p- ´adicamente los valores centrales de las funciones L complejas asociadas a las especializaciones de F,G y H en pesos cl ´asicos k,l,m tales que l sea mayor o igual que la suma de los otros pesos (en este caso decimos que k es ¿dominante¿). En particular la tripleta (2,1,1), que corresponde al par (E,V), no pertenece a la regi ´on de interpolaci ´on de la funci ´on L p-adica del triple producto. En esta tesis vamos a estudiar el valor Lp(F,G,H)(2,1,1), y, mas en gen eral, los valores de Lp(F,G,H) en pesos (k,l,m) con k dominante, en contextos diferentes. En el caso en que los rangos de (E,V) son iguales a 2, Darmon, Lauder y Rotger establecieron la ¿Elliptic Stark Conjecture¿, con la cual suponen (y demuestran en algunos casos particulares) que Lp(F,G,H)(2,1,1) se puede expresar en t ´erminos de un regulador p- ´adico que involucra el logaritmo p- ´adico de puntos en E(H), dividido por el logaritmo de una unidad de Stark. En la tesis, generalizamos esta conjetura para pesos generales (k,l,m) con k dominante, y demostramos algunos casos de la conjetura. En este contexto, p es un primo impar que no divide los conductores de g y h y divide como m ´aximo una vez el conductor de E. Si p no divide ninguno de los conductores y si los rangos algebraicoy anal ´itico de (E,V) son 0, demostramos, bajo la hipotesis adicional que el grupo de Selmer de (E,V) sea trivial, una f ´ormula por el valor Lp(F,G,H)(2,1,1) en t ´erminos del logaritmo de Bloch¿Kato de una clase no-cristalina can ´onica que pertenece al grupo de Selmer p-relajado de (E,V), en una direcci ´on cristalina. Como corolario demostramos que, en el caso particular dondeg y h son series theta de caracteres de Hecke del mismo cuerpo cuadr ´atico imaginario donde p es split, la funci ´on L p-adica del triple producto se anula en el punto (2,1,1). Como ultimo, estudiamos el caso en que E tiene reduccion multiplicativa en p, g y h son series teta del mismo cuerpo cuadratico imaginarion donde p es inerte, p no divide al conductor de g y h y el rango analitico de (E,V) es 0. En este caso, Bertolini y Darmon construyeron una clase de cohomologia (clase de Kolyvagin) con interesantes propiedades aritmeticas y perteneciente al grupo de Selmer p-relajado de E sobre H. En la tesis demostramos una forula que relaciona Lp(F,G,H)(2,1,1) en este contexto al logaritmo p-adico en una direccion cristalina de la clase de Kolyvagin.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

 • NAEIMI, TAHMINEH: Urban Park a New Typology of Built-Up Nature: Towards a New Urban Green Language for Barcelona
  Autor/a: NAEIMI, TAHMINEH
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
  Departamento: Departamento de Proyectos Arquitectónicos (PA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 30/11/2020
  Fecha de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 09:00
  Lugar de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649
  Director/a de tesis: GONZALEZ RAVENTOS, AQUILES | LLOBET RIBEIRO, XAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: GAUSA NAVARRO, MANUEL
       SECRETARI: FERRER FORES, JAIME JOSE
       VOCAL: RUBERT DE VENTOS, MARIA
       VOCAL: FREDIANI I SARFATI, ARTURO
       VOCAL: MUNAR BAUZA, MARGARITA
  Resumen de tesis: Esta tesis aspira a generar una nueva visión dentro de las características de los parques introduciendo un nuevo concepto llamada Parque Urbano. El Parque Urbano tiene unos rasgos característicos y definidos que lo hacen adecuado a estar integrado en cualquier tejido urbano. Por lo que, un estudio de un significativo grupo de parques ha permitido comparar tanto las características de dichos parques como así mismo sus instalaciones y servicios para poder poder formular unos principios de diseño para un parque urbano. Ayuda al estudio el recorrer la formulación de un modelo flexible para un Parque Urbano que pueda responder a las actuales y futuras necesidades de los habitantes. Esta tesis está compuesta por tres capítulos que principalmente estudia tres periodos en el diseño del parque: el tiempo pasado, el tiempo moderno y el tiempo contemporáneo.El primer capítulo está basado en una investigación bibliográfica que conduce la tesis a estudiar el concepto de Paraíso y relacionarlos con los jardines. Un itinerario historiográfico clarifica que los primeros indicios de lo que es un parque se remontan al año 500 AC en el Imperio Persa donde se crearon jardines unidos al concepto de paraíso. Se clarifica que esos jardines eran jardines reales y privados que eran abiertos al público solo esporádicamente cuando se realizaban festivales locales o nacionales y en las vacaciones. Las características y elementos de los paraísos persas hicieron de ellos un referente para el mundo occidental durante siglos. Comparando y analizando los jardines persas la tesis encontró importantes y estructurales elementos en estos jardines y parques que sirvieron para iluminar otras características del para urbano contemporáneo.El segundo capítulo se refiere al periodo moderno y se inicia con el primer parque público que rompió los límites del diseño simétrico que hasta entonces había sido implementado hasta entonces por el modelo del jardín persa y que ofrecía una nueva actitud al diseño de los parques. Una comparación de los casos de estudio muestra la evolución de los parques públicos en parques urbanos. El estudio y la comparación del plan de Randel para Manhattan y plan para Barcelona de Cerdá clarifican los elementos fundamentales para la renovación de estos dos tejidos urbanos. Además, analizando la evolución de la vegetación en Barcelona y Manhattan, y también diversas técnicas de redibujo de Central Park y edificios de ambas ciudades sirvió como referencias fundamentales para clarificar la idea qué es un parque urbano y explicar las características del parque urbano contemporáneo.El tercer y último capítulo estudia el momento presente y trata de introducir un patrón verde para las ciudades. Por esto se tomaron como referencia los dos modelos de Kevin Lynch como el modelo Star y el modelo Galaxy. De acuerdo al propósito de la tesis y también de la información obtenida del análisis de los modelos seleccionados de Lynch, Star y Galaxy. El nuevo modelo contiene características que son la base del parque urbano contemporáneo. Además, este capítulo clarifica las características de la metrópolis moderna y su relación con la naturaleza urbana seleccionando Barcelona como referencia. Este capítulo abre una nueva visión de la ciudad de Barcelona en la que se encuentra la máxima expresión entre el tejido urbano construido y la naturaleza. Explica las características del nuevo sistema de la vegetación urbana a través del nuevo Parque Urbano de la Plaza de Las Glorias.Al final de este tour desde la era Persa a los días presentes, transfiriendo toda la información que va de la investigación de metodologías a las teorías de hoy. El modelo implementado en el tejido urbano de Barcelona puede ser considerado como un modelo contemporáneo de referencia para un parque urbano. Abre una visión de una nueva manera de entender la vegetación urbana que se considerará como una refere

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

 • GARCÍA PASTOR, DAVID: Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
  Autor/a: GARCÍA PASTOR, DAVID
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES
  Departamento: Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC)
  Modalidad: Confidencialidad
  Fecha de depósito: 03/02/2021
  Fecha de lectura: 09/03/2021
  Hora de lectura: 14:00
  Lugar de lectura: Aula Teleensenyament - B3 - ETSETB - Campus Nord - videoconferència: meet.google.com/frc-hbet-ydy
  Director/a de tesis: MATEU MATEU, JORDI | COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: UBEDA FARRE, EDUARDO
       VOCAL NO PRESENCIAL: MIREA, TEONA
  Resumen de tesis: Avui en dia, els dispositius mòbils s¿han convertit en una tecnologia clau a les nostres vides, fent-nos formar part d¿un món connectat, en el qual es venen milions de telèfons mòbils cada any. Per tal de satisfer les demandes dels usuaris, molts estàndards de comunicacions mòbils treballen junts en el mateix dispositiu (LTE-A, 5G-NR, IEEE Wireless LAN Standards, etc.). Es requereixen altes velocitats de transmissió de dades per als diferents serveis de comunicació sense fils, treballant en un espectre de freqüències molt concorregut, on tots els dispositius i sistemes han de funcionar al mateix temps sense interferir-se mútuament.Tot i que aquest objectiu principal s¿ha d¿afrontar des de diferents perspectives, com ara noves modulacions i nous protocols de xarxa, els components de radiofreqüència i de microones, que formen la cadena de comunicacions en un transceptor, tenen un paper important en el rendiment de tot el sistema.Els dispositius passius, com els filtres, contribueixen a la degradació del senyal a causa de la intermodulació passiva (PIM). La PIM es pot generar per el desajust entre contactes metàl·lics, l¿oxidació o, bàsicament, per les propietats no lineals inherents dels materials que s¿utilitzen en la fabricació dels dispositius. Tot i que l¿impacte de la PIM és inferior a la distorsió introduïda pels dispositius actius, per als serveis sense fils actuals i els seus requisits exigents, qualsevol tipus de generació no lineal és sens dubte un problema.Els dispositius d¿ona acústica (AW) s¿han convertit en una tecnologia fonamental per a telèfons mòbils treballant a les xarxes de comunicació sense fils actuals. La tecnologia Bulk Acoustic Wave (BAW) s¿ha convertit avui en dia en la principal tecnologia per filtres d¿alta freqüència. Aquesta tecnologia permet un alt grau de miniaturització, podent fabricar més de 40 filtres per dispositiu i també ofereix altres avantatges com baixes pèrdues d¿inserció i el funcionament a freqüències múltiples. Malgrat aquests avantatges, els ressonadors BAW presenten un comportament no lineal considerable, per exemple, poden sofrir generació d¿intermodulació i distorsió harmònica, cosa que podria convertir-se en un autèntic coll d'ampolla per a la plena expansió de la tecnologia amb requisits, cada vegada, més estrictes.L¿objectiu d¿aquesta tesi es centra en la caracterització d¿aquesta limitació no lineal, força present en els ressonadors acústics, definint l¿origen de diferents manifestacions no lineals en els ressonadors BAW i proporcionant nous models no lineals per reduir el temps de càlcul necessari per simular aquests efectes no desitjats.La primera part d¿aquest treball explica els coneixements bàsics sobre la propagació acústica i la piezoelectricitat, presentant les equacions constitutives lineals i no lineals, incloses les manifestacions no lineals típiques que apareixen en aquests dispositius. A continuació, es presenten els models de circuits típics per a dispositius AW i, més concretament, la seva aplicabilitat a dispositius BAW.La segona part d¿aquest treball es centra en l¿anàlisi no lineal de ressonadors BAW, mesurant diferents manifestacions no lineals de 8 dispositius BAW diferents, identificant l¿origen dels efectes no lineals i demostrant que aquesta hipòtesi única es consistent amb aquestes manifestacions per tots els ressonadors mesurats.

TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

 • JAIMES BOTÍA, SAMUEL: La vivienda en Bucaramanga (1948 - 1962): Una crítica a la modernidad en Colombia
  Autor/a: JAIMES BOTÍA, SAMUEL
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
  Departamento: (THATC)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 26/11/2020
  Fecha de lectura: 04/03/2021
  Hora de lectura: 16:30
  Lugar de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/twb-xuus-tie
  Director/a de tesis: GUARDIA BASSOLS, MANUEL | RAMÍREZ NIETO, JORGE VICENTE
  Tribunal:
       PRESIDENT: MUNTAÑOLA THORNBERG, JOSE
       SECRETARI: MONCLUS FRAGA, FRANCISCO-JAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: DIAZ GUERRERO, RUTH MARCELA
  Resumen de tesis: La vivienda realizada en Bucaramanga durante el período de estudio de los años cincuenta no solo muestra la transferencia de conocimientos técnicos mediante la cooperación internacional, sino también, el frenesí capitalista por el consumo de la tecnología como forma de contención ideológica, el entusiasmo de empresarios e industriales por la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas y materiales que expresan un ¿nuevo estilo de vida modernizada¿. El experimentalismo formal en busca de este ¿estilo de vida¿ por los arquitectos locales, estuvo más ligado al ¿vinculo corporativo¿ interinstitucional de intereses particulares, en la exploración de rendimientos de la construcción de proyectos habitacionales junto a una planificación burocrática y de financiación extranjera, que a la búsqueda de la accesibilidad de la vivienda a las clases bajas de obreros y campesinos migrados a la ciudad para disminuir el déficit real. Particularmente, los cambios espaciales de la vivienda en cocinas, cuartos de costura, bibliotecas, patios, jardines interiores, antejardines, vías y espacios públicos urbanos dieron distinción y exclusividad expresando el ¿ascenso social¿ de las clases medias y el ¿progreso¿ de una emergente sociedad empresarial, industrial y comercial bumanguesa. Esta modernización ideológica de grandes ¿expectativas de progreso¿ se sintetizan en las actuaciones urbanas de Bucaramanga, las casas realizadas en el piedemonte de los barrios de Sotomayor (Bolarquí), El Prado y Cabecera del Llano para la emergente sociedad empresarial, industrial y comercial, las casas realizadas en las pequeñas mesetas de la periferia sur en los barrios de La Victoria, La Salle y Conucos para las clases trabajadoras y, las realizadas por autoconstrucción en los archipiélagos de la periferia norte y la escarpa occidental de los barrios Arenales (Kennedy), Las Olas, La Joya y Campo Hermoso de trabajadores y obreros con el fin de contener el avance comunista y cubrir medianamente el déficit de la vivienda en Bucaramanga.La finalidad de esta tesis es la reflexión crítica de los intereses interinstitucionales de cooperación que determinaron el desarrollo urbano y arquitectónico de la meseta de Bucaramanga, un aporte académico a la modernización de la ciudad, que recupera la información dispersa y poco valorada en archivos desaparecidos, aprovechar su conocimiento en su reconstrucción y desarrollar las ideas a partir de las evidencias encontradas, un trabajo dispendioso pero indispensable para la comprensión de la hoy área metropolitana de la ciudad contemporánea. Precisamente, por ser este, el caso de una ciudad intermedia como Bucaramanga, es innegable su contribución a posibles aproximaciones comparadas, pues ofrece múltiples referencias a nivel Latinoamericano especialmente a los estados miembros de la OEA.

Última actualización: 27/02/2021 06:03:59.