Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio

Las razones para hacer un doctorado en la UPC

Video Home 2

Por la excelencia

La UPC se posiciona en los principales rankings internacionales como una de las principales universidades tecnológicas y de investigación del sur de Europa y está entre las 40 mejores universidades jóvenes del mundo.

Lo mejor: las personas

La satisfacción con la tarea del director o directora de la tesis es el rasgo diferencial más destacado para 7 de cada 10 doctorandos UPC. El soporte recibido y la accesibilidad reciben las mejores valoraciones.

La internacionalización

Más de la mitad de los estudiantes de la Escuela de Doctorado de la UPC son internacionales y un tercio obtiene la mención internacional a su título.

Una inserción laboral de calidad

Los doctores y doctoras UPC disfrutan de ocupación laboral casi total y mayoritariamente en posiciones correspondientes a la su titulación.

El mejor doctorado industrial

La UPC lidera la oferta con un tercio de los programes del doctorado industrial de Catalunya y un centenar de empresas implicadas.

El entorno industrial

La ubicación geográfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnológico y especialmente creativo y innovador es un valor añadido para los doctorados UPC.

Agenda de tesis para defensa

Fecha de lectura: 26/07/2021
 • BADO, MATTIA FRANCESCO: Performance of distributed optical fiber sensors embedded inside Reinforced Concrete Structural elements.
  Autor/a: BADO, MATTIA FRANCESCO
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Compendio de publicaciones
  Fecha de depósito: 15/06/2021
  Fecha de lectura: 26/07/2021
  Hora de lectura: 15:00
  Lugar de lectura: ETSECCPB_https://univ-eiffel.zoom.us/j/88232176174
  Director/a de tesis: CASAS RIUS, JUAN RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: TURMO CODERQUE, JOSE
       SECRETARI: BENZARTI, KARIM
       VOCAL NO PRESENCIAL: HOULT, NEIL ANTHONY
  Resumen de tesis: L'ús d'una nova eina per a monitoritzar deformacions, anomenada Sensors de Fibra Òptica Distribuïda (DOFS), s'utilitza cada vegada amb més freqüència per la Monitorització de Salut Estructural (SHM en anglès) d'elements en Formigó Armat (FA). La seva popularitat es pot atribuir a múltiples motius els més importants dels quals són (1) la possibilitat de realitzar un seguiment completament distribuït de les deformacions al llarg de la fibra -amb distàncies de mesura inferiors a 1 mm-, (2) l'elevat grau de complexitat de les possibles configuracions de desplegament, (3) la facilitat d'adhesió i (4) la resistència a interferències electromagnètiques, corrosió i temperatures extremes. A causa de la naturalesa inherent del SHM, fins ara l'aplicació DOFS més comuna ha sigut la supervisió d'estructures ja construïdes i, conseqüentment, la majoria dels desplegaments DOFS han sigut simples adhesions a la superfície externa d'estructures. Tot i així, una nova forma de desplegament que s'ha consolidat en els últims anys consisteix en utilitzar DOFS per controlar l'evolució de les deformacions presents a l'interior d¿estructures de FA. Segons aquest mètode, DOFS pot ser adhereix tant a la superfície de les barres de reforç com directament dins el formigó. A causa d'aquesta novetat, l'aplicació es caracteritza per un potencial gairebé inexplorat. De fet, aquest sistema de monitorització intern, continu i altament sensible permet començar a detectar deformacions i danys tan aviat com apareixen a l'interior de l'estructura sense haver d'esperar la seva aparició a la superfície. Això pot ser aconseguit enganxant DOFS a la superfície de les barres de reforç o directament introduin-les dintre el formigó.No obstant, quan es despleguen DOFS dins d'estructures en FA, diversos fenòmens poden danyar els resultats extrets. Entre aquests, la no-negligible possibilitat d'alteració/dany de la fibra durant l'abocament de formigó i la possibilitat de mesures errònies causades per la fricció/pessigament dels àrids a la fibra. Tot i que el desplegament de DOFS amb diversos recobriments pot compensar aquests problemes, la presència d'un cert retard ¿causada per aquests recobriments- en la transmissió de deformacions des de la superfície monitoritzada al nucli del DOFS redueix la precisió de les mesures. Per a aplicacions de gran precisió, els DOFS preferibles han de ser fibres primes i sense recobriments i, per tant, la funció protectora dels DOFS contra fenòmens externs recau totalment sobre les capes adhesives amb les quals s'enganxen les fibres. La present tesi té com a objectiu millorar la viabilitat dels desplegaments DOFS sense recobriment dins d'estructures FA (en el context del SHM). Aquest objectiu s'aborda amb un enfocament preventiu i un curatiu; el primer s'aconsegueix mitjançant una investigació experimental amb la finalitat d'extreure metodologies i tècniques -de desplegament DOFS- que redueixen els factors danyant. El segon, s'aconsegueix creant algoritmes de post-processament dirigits a identificar les distorsions i anomalies presents en les mesures DOFS i eliminar-les.
 • PONS I RIGAT, ALEIX: Essays on second-best pricing schemes for transport infrastructure
  Autor/a: PONS I RIGAT, ALEIX
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: INGENIERÍA CIVIL
  Departamento: (DECA)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 03/06/2021
  Fecha de lectura: 26/07/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lugar de lectura: ETSECCPB aula C2-001 - Campus Nord - C/ Jordi Girona 1-3, 08034 BCN - enllaç: https://meet.google.com/usg-bjnc-haa
  Director/a de tesis: TURRO CALVET, MATEU | SAURI MARCHAN, SERGI
  Tribunal:
       PRESIDENT: SANTOS, GEORGINA
       SECRETARI: ESTRADA ROMEU, MIGUEL ANGEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: ASENSIO, JAVIER
  Resumen de tesis: La tarifació ha estat defensada durant molt de temps com un instrument adequat per a tractar les externalitats del transport. La tecnologia actual permet l'aplicació de sistemes tarifaris més sofisticats a uns costos de transacció assequibles. Tanmateix, els responsables polítics s'enfronten a nombroses restriccions i objectius polítics contraposats a l¿hora de posar en pràctica sistemes de tarifació al transport. L¿anàlisi de casos d¿estudi des d¿una òptica ¿second-best¿ contribueix a traduir idees dels marcs teòrics en consells pràctics per al disseny i avaluació de polítiques tarifàries. Aquesta tesi estudia alguns dels problemes essencials per a la definició d¿esquemes tarifaris en infraestructures de transport amb tres assajos independents.Existeix una forta interdependència entre mobilitat i estructura urbana, especialment en els entorns urbans. Aquest fet causa friccions entre els instruments tarifaris per a fer front a les externalitats del transport urbà i altres distorsions dins de l'economia urbana, especialment les economies d'aglomeració i l'expansió urbana.La primera part de la tesi estudia aquesta qüestió en el context de l'aplicació de les polítiques d¿aparcament en empresa a Barcelona. A través d'un model microeconòmic analític i una il·lustració numèrica per a l'àrea metropolitana de Barcelona s¿estudien possibles polítiques que abordin les ineficiències associades a l¿aparcament subvencionat per part de l¿empresa. El model analític indica que l¿eliminació del subsidi a l¿aparcament en empresa té un efecte positiu en les economies d'aglomeració i l'expansió urbana. Els resultats de l'aplicació numèrica suggereixen que els beneficis econòmics estan dominats pels efectes d¿aglomeració i, en menor mesura, pels efectes del transport i de l¿ús del sòl.L'aplicació d¿una tarifació mediambiental que afavoreixi l¿adopció de tecnologies més netes en el transport públic sovint es confronta amb un dilema: la internalització dels costos mediambientals per part dels operadors de transport públic podria causar un canvi modal cap a formes de transport individuals amb una major petjada mediambiental.La segona part de la tesi analitza aquesta qüestió per als cànons d'accés a la infraestructura ferroviària a Europa. Els actuals cànons relatius al soroll i la contaminació atmosfèrica s'analitzen qualitativament per a determinar com s¿aborden problemes específics del context ferroviari, incloent el seu entorn imperfectament competitiu i els possibles desplaçaments modals al transport per carretera. Aquesta anàlisi suggereix que el nivell de cànons ambientals pot augmentar-se en general, quan l¿elasticitat creuada entre el ferrocarril i el transport per carretera és relativament baixa. A més, es conclou que el ventall de possibilitats de reducció d¿externalitats hauria d'ampliar-se a través d'una major diferenciació dels cànons.Mentre que els peatges urbans s'utilitzen essencialment per a tractar les externalitats del trànsit urbà, l'aplicació dels peatges a escala regional o nacional sovint es considera un instrument financer. En aquest sentit, cal que el disseny d¿una tarifació a la xarxa de carreteres interurbanes equilibri els objectius financers i de gestió de la demanda, i consideri condicions d'acceptabilitat pública, com l'equitat espacial.L'última part de la tesi tracta aquest problema en el context d'una reforma del sistema tarifari de carreteres a Catalunya. El model tarifari i la implementació proposada es basa en un estudi dels ingressos i costos per a la xarxa interurbana, i una anàlisi qualitativa del balanç entre la sostenibilitat financera, la gestió de la mobilitat i l'equitat espacial. L'avaluació detecta una incorrecta assignació de costos entre els usuaris de la carretera. La reforma proposada defineix un model de dues tarifes (fixa i variable) per a la xarxa bàsica i la xarxa de v
 • TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS: Automatic control advances in CPS security
  Autor/a: TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN
  Departamento: Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI)
  Modalidad: Embargo temporal
  Fecha de depósito: 30/06/2021
  Fecha de lectura: pendiente
  Hora de lectura: pendiente
  Lugar de lectura: pendiente
  Director/a de tesis: PUIG CAYUELA, VICENÇ | CEMBRANO GENNARI, M.GABRIELA ELENA
  Tribunal:
       PRESIDENT: FRANZÈ, GIUSEPPE
       SECRETARI: OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
       VOCAL: FERRARI, RICCARDO
  Resumen de tesis: Los sistemas ciberfísicos (SCF) constituyen una nueva generación de sistemas de control que busca una mejor integración entre la parte computacional y los procesos físicos. Sin embargo, los notables avances que ofrecen estos sistemas en términos de eficiencia y modularidad, tienen como contrapartida la introducción de nuevas vulnerabilidades de seguridad. Como consecuencia, la complementación de los ya existentes métodos de ciberseguridad con técnicas basadas en modelo que analicen los posibles efectos que producen los ataques en las dinámicas del sistema, aparece como una necesidad imperiosa que, a su vez, plantea un gran reto académico. Por consiguiente, esta tesis presenta varias contribuciones en la seguridad de los SCF desde la perspectiva del control automático. En particular, motivado por su interés industrial, la atención se ha centrado en dos problemas concretos: la detección de ataques de repetición lanzados sobre un sistema de control, y la reconfiguración de un sistema que presenta redundancia de componentes físicos después de que una anomalía cause la inadmisibilidad de la configuración de elementos nominal. Durante esta tesis, el efecto no negligible de la incertidumbre que aparece al modelar un sistema físico es abordado mediante una descripción desconocida pero acotada.En lo referente a la detección de los ataques de repetición, la premisa de considerar técnicas basadas en conjuntos, las cuales permiten inferir de forma determinista si el sistema se encuentra, o no, bajo ataque. En particular, los conjuntos zonotopicos son utilizados para desarrollar un análisis de invariancia sobre la detectabilidad de los ataques de repetición que afectan la capa de supervisión de un sistema de control, así como para la obtención de expresiones analíticas que relacionan la consigna que es fijada desde el centro de supervisión con la detección del ataque. Las ventajas que ofrecen los zonotopos son aprovechadas en el diseño de distintos esquemas de marca de agua física mediante los cuales se puede garantizar la detección del ataque, bien a través de la inyección discreta de señales secuenciales, o bien mediante una degradación continua de la operación del sistema. Además, se ha estudiado la relación entre las técnicas deterministas propuestas y las técnicas de detección estocásticas, que son ampliamente usadas en los esquemas de control óptimos, obteniéndose expresiones análogas que permiten conectar ambas aproximaciones.Por otro lado, también se han investigado distintas técnicas para el aprovechamiento inteligente de la redundancia física que es común en sistemas de gran escala. En concreto, se analiza como seleccionar los componentes de respaldo que dan lugar a una nueva configuración óptima tras la detección de una anomalía en una red de flujo. En una primera instancia, se aborda el problema desde la capa de planificación, proponiéndose una metodología general donde la selección de la configuración es formulada como una optimización multiobjetivo mixta en enteros, que es previamente filtrada con la evaluación fuera de línea de propiedades necesarias. Esta metodología es extendida con la inclusión de garantías de estabilidad en lazo cerrado e incertidumbres. A este respecto, la admisibilidad de cada configuración es evaluada en función de la trayectoria periódica óptima hacia la que se puede hacer converger de forma robusta el sistema, mientras que la selección de la configuración es planteada usando esquemas de control de modelo predictivo (CMP) de una capa, cuyo controlador local es diseñado usando la configuración de actuadores mínima que garantiza una operación admisible. Con ese fin, también se proponen distintos algoritmos para buscar tales configuraciones mínimas.
Fecha de lectura: 27/07/2021
 • TABARES GIRALDO, YEISON ALEJANDRO: Transmission impairments mitigation in next generation coherent optical access networks
  Autor/a: TABARES GIRALDO, YEISON ALEJANDRO
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES
  Departamento: Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 07/07/2021
  Fecha de lectura: 27/07/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lugar de lectura: ETSETB - Sala de Juntes de l'edifici D4 - TSC - Campus Nord - meet.google.com/nap-qiea-wpb
  Director/a de tesis: PRAT GOMA, JOSEP JOAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: KILLEY, ROBERT
       SECRETARI: GENE BERNAUS, JOAN MANUEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: FREUND, RONALD
  Resumen de tesis: A nivel mundial, las tecnologías coherentes han revolucionado los sistemas de comunicaciones ópticas, aumentando significativamente la capacidad del canal de fibra gracias a la transmisión de formatos de modulación avanzados y a la mitigación efectiva de las degradaciones en la propagación. Sin embargo, las soluciones comerciales actuales para redes troncales de largo alcance siguen siendo complejas y costosas y, por lo tanto, difícilmente viables para su implementación en redes ópticas de acceso. En particular, las principales limitaciones surgen del equipo de usuario cuyo coste, tamaño y consumo de energía deben mantenerse bajos. Por lo tanto, las soluciones óptimas para las redes ópticas de acceso coherentes de nueva generación deben lograr un alto rendimiento pero con menor complejidad y coste, ya que en el escenario de acceso la relación coste-eficiencia toma más relevancia que lograr el mejor rendimiento del sistema.La investigación descrita en esta tesis se enfoca principalmente en el desarrollo del equipo de usuario, es decir, el transceptor coherente¿, para una red óptica pasiva de acceso que implementa el nuevo concepto de longitud de onda al usuario, al servir a cientos de usuarios (e.g., 256 usuarios) con longitudes de onda dedicadas y asignadas en una rejilla óptica ultra estrecha. La red de acceso propuesta implementa tecnologías coherentes de complejidad reducida al aprovechar la integración fotónica, láseres y dispositivos ópticos comerciales y de bajo coste, y electrónica de consumo. Con tal fin, la tesis investiga las principales degradaciones en la transmisión que afectan la integridad de la señal desde la fuente hasta el destino en la red de acceso, y propone nuevas y mejoradas estrategias de mitigación usando tanto procesamiento digital de señales de baja complejidad como diseño de hardware analógico.Los temas tratados abarcan desde el transmisor óptico hasta los subsistemas del receptor coherente. La modulación óptica simplificada se aborda mediante modulación directa de fase de láseres de semiconductor, aprovechando el chirp del láser. Se investiga la pre-ecualización digital de la respuesta frecuencial no ideal de dispositivos electrónicos/fotónicos tales como láseres, amplificadores y conversores de datos, centrándose en la tolerancia al ruido de cuantificación de los conversores digital-analógico con resolución limitada. Las estrategias para la recuperación de la portadora óptica basadas en la detección diferencial de fase y eficientes en hardware, se exploran en dos escenarios: receptores homodinos asistidos por procesamiento digital de señales, o receptores heterodinos completamente analógicos. Finalmente, para hacer frente al crítico ajuste de la polarización en sistemas coherentes, se investigan arquitecturas simplificadas para receptores coherentes independientes de la polarización utilizando óptica de bajo coste y un front-end óptico del receptor más simple.
Fecha de lectura: 28/07/2021
 • BECERRA SÁNCHEZ, ENRIQUETA PATRICIA: Development of cognitive workload models to detect driving impairment
  Autor/a: BECERRA SÁNCHEZ, ENRIQUETA PATRICIA
  Tesis completa: (contacta con la Escuela de Doctorado para confirmar que eres un doctor acreditado y obtener el enlace a la tesis)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
  Departamento: (DAC)
  Modalidad: Normal
  Fecha de depósito: 29/06/2021
  Fecha de lectura: pendiente
  Hora de lectura: pendiente
  Lugar de lectura: pendiente
  Director/a de tesis: REYES MUÑOZ, MARIA ANGELICA
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCIA RUIZ, MIGUEL ANGEL
       SECRETARI: BARRADO MUXI, CRISTINA
       VOCAL NO PRESENCIAL: COSIO LEON, MARIA DE LOS ÁNGELES
  Resumen de tesis: La conducción de un vehículo es una actividad compleja que está expuesta a demandas que cambian continuamente por diferentes factores, tales como, el límite de velocidad, obstáculos en la vía, tráfico vehicular, entre otros. Al desempeñar esta actividad, los conductores requieren un alto grado de concentración incrementando la cantidad de demanda mental conocida como carga. En los últimos años, se han propuesto mecanismos para monitorear y/o predecir los niveles de carga cognitiva de los sujetos al conducir un vehículo, centrándose en el uso de herramientas subjetivas y de rendimiento vehicular. Otras investigaciones, han enfatizado en el uso y análisis de la información fisiológica, siendo las señales electroencefalográficas (EEG) las más utilizadas para identificar los estados cognitivos por su alta precisión. A pesar del gran avance realizado, estas investigaciones se han basado en técnicas tradicionales o en el análisis de la información proveniente de fuentes específicas para identificar el estado interno del sujeto, obteniendo modelos sobreentrenados o robustos, incrementando el tiempo de análisis afectando el desempeño del modelo.En esta tesis doctoral se presenta un nuevo modelo para predecir los estados de baja y alta carga cognitiva de los sujetos al enfrentarse a escenarios de la conducción de un vehículo denominado GALoRSI-SVMRBF (Genetic Algorithms and Logistic Regression for the Structuring of Information-Support Vector Machine with Radial Basis Function Kernel). GALoRSI-SVMRBF fue desarrollado utilizando los algoritmos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas basado en la información proveniente de las señales EEG. Primero, GALoRSI-SVMRBF crea una base de datos extrayendo las características que serán utilizadas en el modelo a través de técnicas estadísticas. Posteriormente, propone un nuevo método para el reconocimiento de patrones basado en la selección de características que combina pruebas estadísticas, algoritmos genéticos y regresión logística. Este método consiste principalmente en seleccionar un conjunto de datos EEG y explorar la combinación de la información para identificar las características claves que contribuyan al reconocimiento de dos estados cognitivos. Después, la información seleccionada es definida como un índice para el reconocimiento de patrones y utilizada para estructurar un nuevo conjunto de datos que soporta información de uno o múltiples canales para optimizar el proceso de aprendizaje y clasificación del modelo. Por último, es desarrollado el clasificador del modelo de predicciones el cual consiste en dos etapas definidas como entrenamiento y prueba. Nosotros encontramos que GALoRSI-SVMRBF predice de manera exitosa la carga cognitiva baja y alta de los sujetos durante la conducción de un vehículo. En general, se observó que el modelo utiliza la información extraída de una o múltiples señales EEG y logrando una tasa de precisión >90% en la clasificación de la información.

La Escuela de Doctorado hoy

 • 45programas de doctorado
 • 1969doctorandos/das 18/19
 • 1378directores/as de tesis 18/19
 • 283tesis leídas 2019
 • 93tesis doctorales 2019 con M.I. i/o D.I.
 • 214proyectos  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Mención Internacional, D.I.: Doctorado Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya