Presentació

Què és el doctorat industrial?

El doctorat industrial té com a objectiu estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat, així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic mitjançant la formació de joves investigadors.

L’element essencial és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic de l’empresa o institució on el doctorand o doctoranda desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

Fotografia de la pàgina de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya

Quines condicions s’han de complir per fer un doctorat industrial?

El títol de doctor o doctora pot incloure en l’anvers la menció “Doctorat Industrial” sempre que concorrin les circumstàncies següents:

  1. El doctorand o doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es faci en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand o doctoranda ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.

  2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o doctoranda. El contracte es podrà establir amb una empresa del sector privat o del sector públic, així com amb una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria, que haurà de ser visada per la Universitat.

Què cal saber?

Es pot fer un doctorat industrial dins de qualsevol programa de doctorat de la UPC i sota les mateixes condicions que un doctorat estàndard.

En finalitzar la tesi, si es compleixen els requisits, es pot sol·licitar la menció de doctor o doctora Industrial

En cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es dugui a terme en col·laboració entre la Universitat i l’empresa o administració pública on presti serveis el doctorand o doctoranda, s’haurà de subscriure un conveni marc de col·laboració entre les parts. En aquest conveni s’hauran d’indicar les obligacions de la Universitat i les de l’empresa o administració, així com el procediment de selecció del doctorand o doctoranda. El doctorand o doctoranda tindrà un tutor o tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, director o directora de la tesi, d'acord amb la normativa pròpia de doctorat.


Qui finança el doctorat industrial?

El doctorand o doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses):

Els projectes UPC del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya:

  • 272 projectes atorgats (28 % del total de la Generalitat de Catalunya)
  • 228 investigadors i investigadores propis dirigint tesis
  • 96 grups SGR involucrats
  • 210 empreses implicades
  • 100 tesis doctorals llegides