Comparteix:

Presentació de l’Escola de Doctorat

 

Foto de l'acte de presentació als nous estudiants de doctorat del curs 2019-2020

 

El doctorat correspon als estudis oficials universitaris superiors, que es realitzen un cop s’han superat els estudis universitaris de grau i màster, i finalitza amb el títol oficial de doctor o doctora. El doctorat és, per tant, la màxima qualificació acadèmica que es pot assolir.

Durant el doctorat, els estudiants i les estudiants adquireixen les habilitats i competències necessàries per desenvolupar una recerca de qualitat. La recerca és una de les activitats més apassionants, constructives i solidàries que es poden dur a terme, i és necessària per millorar el desenvolupament econòmic i cultural de la societat.

És per això que la formació d’aquests doctors i doctores com a futurs investigadors i investigadores constitueix l’objectiu principal de l’Escola de Doctorat de la UPC. En aquest sentit, l’Escola de Doctorat gestiona i organitza les activitats i ensenyaments propis del doctorat, amb el compromís que es durà a terme una docència i una recerca de qualitat. Els diferents àmbits de recerca de la UPC s’organitzen en programes de doctorat.

L’Escola de Doctorat de la UPC també actua com a catalitzador de les col·laboracions que s’estableixen entre empreses i centres aliens a la Universitat amb els nostres programes de doctorat i grups de recerca propis, per trobar solucions als reptes científics i tecnològics que demana actualment la societat, i per gestionar i organitzar els diferents processos administratius i jurídics que són propis d’aquestes col·laboracions.

Convençuts que la recerca de qualitat només es pot aconseguir amb una veritable internacionalització dels estudis de doctorat, l’Escola de Doctorat de la UPC és membre actiu del Council for Doctoral Education de la European University Association, participa habitualment en la Master Class d’UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) i pertany a la SEEEP Platform  de CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research), en què participen de manera activa els nostres estudiants.

 

Ressenya històrica

La creació de l'Escola de Doctorat de la UPC va ser aprovada pel Consell de Govern el febrer de 2012 i els seus òrgans de govern van ser creats un any més tard, el febrer de 2013. L’actual equip directiu va prendre possessió al llarg de l'any 2022.

L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya està subjecta al marc normatiu comprès pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 6 d’octubre de 2011, sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat; els articles 34 i 35 dels Estatuts de la UPC, que recullen la naturalesa i les funcions de l’Escola de Doctorat; el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya; el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat, i la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.