Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Premis extraordinaris

Premis extraordinaris de doctorat

L'Escola de Doctorat promou anualment, al llarg del segon quadrimestre de cada any acadèmic, la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat.

Aquesta convocatòria és aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, està adreçada a doctors o doctores que hagin obtingut menció cum laude en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.

Els premis són valorats per un jurat designat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat per a cada àmbit i convocatòria; resolts per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i ratificats pel Consell de Govern de la UPC.

El reconeixement consisteix en l'entrega de diplomes durant l'acte públic d'inauguració del curs acadèmic següent de doctorat.

Volem animar-vos a participar en aquestes convocatòries a premis extraordinaris, com a oportunitat per a fer visible i compartir amb la societat una fita d'un treball continu d'esforç i investigació doctoral.

CONVOCATÒRIA 2020
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(PROMOCIÓ DEL CURS 2017-2018)

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per l'Acord núm. CG/2019/05/19 del Consell de Govern en data 8 d'octubre de 2019,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat de 2020 corresponent a les tesis doctorals defensades en el curs acadèmic 2017-2018, de conformitat amb les bases i normativa següents:

 


NORMATIVA LEGAL

Normativa general

Les bases contingudes en aquesta convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i seran l'únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte a l'efecte del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria, sense perjudici que s'utilitzin, amb caràcter complementari i no oficial, avisos per correu electrònic a les persones interessades o qualsevol altre mitjà de publicació que la UPC consideri adequat per garantir-ne la màxima difusió entre els candidats i candidates de la convocatòria. La comunicació amb les persones que hi participin s'haurà de fer a través de l'adreça de correu que facilitin en la inscripció.

Tots els participants hauran d'acceptar íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l'organització de qualsevol incidència que no estigui prevista en aquestes bases, d'acord amb els criteris que consideri més adients.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. L'Escola de Doctorat es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases i el calendari, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases seran efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. Els candidats i candidates disposaran d'un termini de tres dies per retirar-se del concurs per aquest motiu o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hi hagin estat incorporades. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a deixar fora de concurs qualsevol participant que, d’acord amb el seu criteri, cometi frau o n'alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer corresponent de la Universitat per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les activitats pròpies dels Premis Extraordinaris de Doctorat de l'Escola de Doctorat. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa s'hauran d'adreçar a l'Escola de Doctorat.

Barcelona, 20 de febrer de 2020

 

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat