Comparteix:

La tesi doctoral

Què és una tesi doctoral?

La tesi doctoral és un treball original de recerca en qualsevol àmbit del coneixement i que elabora un doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada. Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand o doctoranda ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

La tesi doctoral s'avalua en un acte públic en el qual el doctorand o doctoranda exposa el seu treball de recerca davant d'un tribunal avaluador expert en l’àmbit.

 


 

En aquesta figura pots identificar les fases i mecanismes que, d’acord amb la legislació vigent, la UPC estableix a fi de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en tots els seus programes.

 

Fase 1: Garantia i qualitat

 • Quan el director o directora de la tesi considera que la tesi està preparada per a la defensa pública, elabora un informe en què justifica la qualitat de la tesi i el presenta a la comissió acadèmica del programa perquè la valori i l’aprovi.

 • Per a la valoració de la sol·licitud de dipòsit, la comissió acadèmica pot sol·licitar informes a experts externs que avalin la qualitat de la tesi.

 • Si cal, a petició de la comissió acadèmica del programa, es poden haver d'introduir modificacions i correccions en el document de tesi.

 • La comissió acadèmica del programa de doctorat autoritza el dipòsit de la tesi.

Fase 2: Dipòsit

 • La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat revisa i admet a tràmit el dipòsit de la tesi.

 • La tesi roman durant 10 dies hàbils en exposició pública.

 • Un cop acaba el termini de dipòsit, la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de defensa.

Fase 3: Defensa

 • La comissió acadèmica del programa, junt amb la sol·licitud de dipòsit, presenta una proposta prioritzada dels membres que han de compondre el tribunal avaluador de la tesi.

 • La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat revisa/valida la composició del tribunal avaluador.

 • El Vicerectorat de Política Acadèmica designa el tribunal avaluador de la tesi.

 • El secretari o secretària del tribunal fixa la data, l’hora i el lloc en què es farà la defensa pública i ho comunica a l'Escola de Doctorat.

 • L'Escola de Doctorat difon en el web les dades de la defensa pública.

 • La defensa pública de la tesi té lloc en la data acordada i, en finalitzar, el tribunal comunica la qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda.

 • El secretari del tribunal custodia l'acta i la documentació de la defensa, i les fa arribar a l'Escola de Doctorat,que hi introduirà la qualificació obtinguda a l'expedient.

 • En cas que la qualificació obtinguda hagi estat d’excel·lent, la Comissió Permanent de l'Escola du a terme l'escrutini del vot cum laudei comunica el resultat a la persona interessada i als membres del tribunal.

Fase 4: Sol·licitud i obtenció del títol de doctor o doctora

 • La persona interessada sol·licita a la unitat gestora el títol de doctora o doctora i abona les taxes corresponents.

 • La unitat gestora expedeix el certificat de sol·licitud de títol.

 • Una vegada s’ha expedit i arriba a la Universitat, la persona interessada pot recollir el títol.

Més informació

Dipòsit i avaluació de la tesi doctoral

 

Marc normatiu: