Política de qualitat de l'Escola de Doctorat de la UPC

L’Escola de Doctorat (ED) té com a missió garantir una formació de qualitat dels estudis de doctorat en els àmbits de coneixement que li són propis (Arquitectura, Urbanisme i Edificació, Ciències, Enginyeria Civil, Enginyeria de les TIC i Enginyeria Industrial), alhora que impulsa la generació de coneixement innovador al servei de la societat amb voluntat de convertir-se en referent internacional en la formació investigadora.

A continuació s’exposen les línies de la política de qualitat de l’Escola de Doctorat (2023-2025), aprovades per acord de la Junta d’Escola el 17 de gener de 2023:

  • Proporcionar als doctorands i doctorandes una formació dirigida a l’excel·lència en un entorn adequat per al desenvolupament de la investigació tot potenciant infraestructures científiques de primer nivell.

  • Fomentar la recerca científica d’excel·lència i la seva transferència a la societat, impulsant col·laboracions de les unitats de recerca de la universitat (grups de recerca i instituts) amb sectors estratègics amb elevat impacte social, econòmic i tecnològic.

  • Fomentar la mobilitat internacional dels doctorands i doctorandes, així com del professorat, mitjançant la creació d’aliances col·laboratives amb altres institucions i organismes internacionals que afavoreixin l’intercanvi i la transferència de coneixement.

  • Donar la màxima visibilitat i difusió a les tesis doctorals produïdes a la UPC com a element estratègic de valorització de la recerca de la nostra universitat amb l’objectiu de captar talent tant a escala nacional com internacional.

  • Proporcionar el suport i la formació necessaris al personal de l’Escola de Doctorat, tant acadèmic com de gestió, per orientar-los en la millora de la realització de les seves activitats i afavorir el seu desenvolupament professional.

  • Impulsar les estratègies de millora contínua per garantir la qualitat dels programes de doctorat de la universitat i aconseguir l’excel·lència dels seus programes formatius.

  • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola de Doctorat es manté vigent i es revisa de manera periòdica, i s’adapta a les necessitats específiques de cada moment.

  • Promoure que la política de qualitat de l’Escola de Doctorat estigui a disposició dels grups d’interès i sigui coneguda i acceptada per tots ells.

La direcció de l’ED es compromet a dedicar tots els seus recursos tècnics, econòmics i humans al compliment d’aquestes línies i del que disposa el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ED.

Assoliment dels objectius de qualitat

D’acord amb el procés PE.164.01 Definició de la política i objectius de qualitat, s’ha elaborat i aprovat l’informe següent:

Informe d’assoliment dels objectius de qualitat de l’Escola de Doctorat

Aquest document es publica en aquest apartat perquè hi puguin accedir tots els grups d’interès.

Elaborat per

Responsable de l’aprovació

Data de l’aprovació

Director de l’Escola de Doctorat

Junta de l’Escola de Doctorat

17 de gener de 2023