Comparteix:

El director o directora de la tesi doctoral

El director o directora de tesi és el doctor o doctora que la Universitat assigna a un doctorand o doctoranda perquè controli el seu progrés en l’elaboració de la tesi doctoral i li faciliti la relació amb la comissió acadèmica. La UPC vetlla perquè l’assignació i la relació entre el doctorand o doctoranda amb el director o directora sigui satisfactòria durant tota la seva estada a fi que adquireixi les competències en recerca i, a més, per afavorir el desenvolupament de la tesi.

A la UPC donem molta importància a la relació que estableixen els nostres doctorands i doctorandes amb el supervisor o supervisora de la tesi, i per això,  entre altres coses, oferim formació  específica per a supervisors i supervisores i per a doctorands i doctorandes orientada a treure el màxim profit de la relació.

  

Les funcions del director o directora de tesi

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i la novetat en el camp de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i adequació, si n’hi ha, a la d’altres projectes i activitats en quès’inscrigui el doctorand o doctoranda.

Qui pot ser director o directora de tesi?

Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució i país en el qual presta els seus serveis.

A l’article 27 del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat es defineix el rol del director o directora de tesi a la UPC, junt amb els drets i deures d’aquesta figura.

A l’apartat de professorat i línies de recerca de la fitxa de cada programa, pots consultar la relació de PDI de la UPC vinculat a cada programa de doctorat i que, per tant, dirigeix i pot dirigir tesis.

Com i quan s’assigna un director o directora de tesi a un doctorand o doctoranda?

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l’admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d’admissió al programa.

Un cop el doctorand o doctoranda té assignat un director o directora de tesi, i sempre abans de presentar el pla de recerca, s’estableix un compromís documental, signat pel director o directora de l'Escola de Doctorat, el doctorand o doctoranda, el responsable de la comissió acadèmica del programa, el director o directora, el codirector o codirectora de tesi i el tutor o tutora (en cas que n'hi hagi), que inclou un procediment de resolució de conflictes i preveu aspectes de drets de propietat intel·lectual o industrial i de confidencialitat.