Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 02/10/2023
 • FINOGINA, TAMARA: Coercion-resistant cast-as-intended verifiability in electronic voting systems
  Autor/a: FINOGINA, TAMARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 26/07/2023
  Data de lectura: 02/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, Edifici U, Campus Sud
  Director/a de tesi: HERRANZ SOTOCA, JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: RONNE, PETER BROWNE
       SECRETARI: VILLAR SANTOS, JORGE LUIS
       VOCAL: HAENNI, ROLF
  Resum de tesi: Una de les preocupacions més comunes pel que fa al vot electrònic és que el dispositiu de votació no tingui en compte la intenció del votant i emeti un vot diferent. Un atac com aquest, si no fos detectable, a gran escala permetria a l'adversari controlar completament el resultat electoral. Per tant, és crucial permetre la propietat de verificació de la intenció del vot emès, la qual garanteix que la papereta contingui la intenció del votant i no una altra cosa. Una altra preocupació és la coacció, que engloba una varietat de maneres que el coaccionador pot utilitzar per obligar que els votants expressin la seva voluntat. La prevenció de la coacció també és una propietat valuosa del vot electrònic .Una tasca especialment difícil és trobar un compromís entre assegurar que un votant no pot ser coaccionat i, al mateix temps, evitar que un dispositiu de vot compromès faci trampes. Aquesta tesi analitza aquesta problemàtica; les contribucions de la tesi es poden dividir en tres parts: (1) estudi de les configuracions d¿escenaris de vot estàndards, (2) exploració de la criptografia post-quàntica i (3) construccions pràctiques i cerca de les limitacions d'ambdues propietats. A la primera part, donem una visió general de l'estat actual de la literatura sobre el vot electrònic relacionada a aquestes propietats. A continuació, proposem dues definicions formals per assolir una verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès, en escenaris on no existeix un intercanvi de dades previ. Després, presentem dues propostes pràctiques i demostrem la seva seguretat sota les definicions proposades. També mostrem l'eficàcia de les nostres propostes implementant proves de concepte A la segona part, canviem a l¿escenari post-quàntic amb matemàtiques basades en reticles i identifiquem els problemes d'usabilitat que afectarien ambdues solucions proposades en aquest nou escenari. Per solucionar-los, presentem una transformació genèrica que parteix d'un sistema interactiu de coneixement nul (que podria requerir múltiples re-execucions per completar el protocol) i que obté un sistema de coneixement nul de 3 moviments (sense re-execucions). La transformació combina la coneguda tècnica Fiat-Shamir amb diversos missatges intercanviats inicialment. A la part final, ens centrem en els aspectes pràctics de la verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès. En primer lloc, presentem el cas d'un votant limitat computacionalment, que considerem el més realista. Mostrem que fins i tot un votant amb limitacions computacionals pot gaudir d'una verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès, però requereix l'ajuda d'un dispositiu senzill per a la generació d¿una prova. A més, demostrem que la nostra definició genèrica s'adapta fàcilment a les limitacions del votant. Després d'això, presentem un treball recent que se centra en els casos de coacció extrema basats en mecanismes nous i poc explorats com ara el xifrat amb retard i la cadena de blocs. Mostrem un atac coercitiu avançat a la nostra primera proposta genèrica i descrivim una millora de la segona que redueix el nombre d'interaccions a tres rondes òptimes. Com a resum, comencem estudiant la verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès en entorns criptogràfics estàndard, que dóna lloc a definicions formals i dues solucions pràctiques. Aleshores ens movem al món de la criptografia post-quàntica, on cal un pas addicional per preservar la usabilitat de les dues solucions proposades anteriorment: una transformació genèrica per evitar repeticions del protocol. Després d'això, ens concentrem en un votant computacionalment limitat, que condueix a una altra solució senzilla i mostra l'adaptabilitat de les nostres definicions originals. Finalment, explorem les amenaces de coacció extremes, que donen lloc a un nou atac de coerció a la primera solució i a una actualitza
Data de lectura: 03/10/2023
 • PALOMINO GAYETE, ARTURO: Metodologia d'identificació de seqüències Web per a business intelligence basada en tècniques de mineria de dades.
  Autor/a: PALOMINO GAYETE, ARTURO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/05/2023
  Data de lectura: 03/10/2023
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: Sala de Teleensenyament. Edifici B3 - Campus Nord UPC, Carrer de Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona.
  Director/a de tesi: GIBERT OLIVERAS, CARINA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SOLE CASALS, JORDI
       SECRETARI: MONTERO MERCADÉ, LIDIA
       VOCAL: HERRERA FERNANDEZ, MANUEL
  Resum de tesi: Internet ha canviat la forma en què les empreses venen i els usuaris compren. Avui dia tenir presència en línia és una oportunitat, mentre que no fer-ho suposa un desavantatge competitiu, i les empreses esforcen per aparèixer com la primera opció quan els usuaris busquen un producte i la publicitat encadenada és una de les eines més utilitzades actualment per aconseguir-ho.La clau en aquestes campanyes de publicitat encadenada és triar correctament en quina seqüència de dominis web es col·locaran les peces de la campanya per a que resulti exitosa, i aquest és un problema obert actualment, de naturalesa altament combinatòria, amb una solució molt costosa computacionalment de partida. Aquesta tesi dóna resposta al problema de com garantir que els usuaris siguin realment impactats per una campanya de publicitat encadenada veient tots els bàners que la composen en l¿ordre adient, incrementant així les possibilitats que arribin a realitzar una compra online. La tesi proposa un mètode per descobrir les millors seqüències de webs per a la compra d'espais publicitaris òptims per ubicar bàners de campanyes de publicitat encadenada que guïin el consumidor cap a una compra potencial de forma menys intrusiva.El model proposat s¿ha construït a partir de dades de clickstream de tipus user-centric de manera original i nova i s¿ha pogut formular un mètode basat en dades que troba aquestes seqüències en temps gairebé constant. El mètode proposat, Quick Sequence Detector (QSD) es basa en una combinació estratègica de fórmules matemàtiques que permeten transformar les seqüències a codis numèrics sobre els que operar de forma eficient, i operacions d¿enginyeria de dades molt concretes, que formen part de gairebé tots els conjunts de primitives dels llenguatges de programació estàndard, i de baixíssima complexitat algorísmica. Aquests dos recursos formals es combinen en articular un càlcul molt eficient en temps computacional de la funció de probabilitat conjunta de l¿espai producte de dominis web, amb una potència igual a la longitud de les seqüències desitjades, la qual va directament lligada a la naturalesa de la campanya publicitària encadenada que es vol llençar. La proposta QSD redueix de forma tan significativa els temps d¿execució en el càlcul d¿aquesta funció de probabilitat conjunta que es passa de desenes d¿anys de computació a pocs segons en aplicacions reals d¿envergadura, per aquest motiu el mètode és objecte de patent actualment en tramit. Per damunt de la conceptualització de la solució, s¿ha realitzat una millora addicional que utilitza la paral.lelització i la programació de processadors gràfics per accelerar encara més el processament de les dades i obtenir resultats encara més millorats. Cal dir que la solució que es proposa no es circumscriu a l¿àmbit del màrqueting digital sinó que es presenta una formalització general que permet traslladar el mètode a altres àmbits d¿aplicació. En una segona part de la tesi s¿estén el mètode a la introducció de condicionants sobre les característiques sociodemogràfiques de l¿usuari de manera que les campanyes es puguin orientar a les poblacions diana adequades, i aquesta extensió del mètode, que anomenem COND-QSD, va acompanyada d¿una proposta addicional sobre com realitzar la inferència necessària per identificar quines pàgines realment són significatives i específiques del perfil respecte població general.Per altra banda també s¿ha desenvolupat una eina software amb una interfície d¿usuari que permet fer una proba pilot amb una mostra d¿internautes reals, tot recollint dades user-centric, i comparar els resultats amb els resultats dels algoritmes per confirmar les hipòtesis. Mentre l¿usuari navega per internet també és impactat per una campanya de publicitat encadenada dissenyada per a l¿ocasió i d¿aquesta manera mesurar si els usuaris del perfil diana seg
Data de lectura: 04/10/2023
 • ANGELATS COMPANY, EDUARD: On hybrid positioning using non-semantic image information
  Autor/a: ANGELATS COMPANY, EDUARD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/07/2023
  Data de lectura: 04/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: CTTC, parc Mediterrani de la Tecnologia ¿ Edifici B6 Av. Carl Friedrich Gauss 7 08860 ¿ Castelldefels Barcelona, Sala de la defensa: Auditori Edifici B6
  Director/a de tesi: COLOMINA FOSCH, ISMAEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS PIEDRAFITA, JAIME OSCAR
       SECRETARI: DELGADO GARCIA, JORGE
       VOCAL NO PRESENCIAL: MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAQUIN
  Resum de tesi: El posicionament híbrid o multisensorial ha estat un tema de recerca molt estudiat durant la darrera dècada. En aquest context, la possibilitat d'utilitzar informació extreta de sensors d'imatge per al posicionament és molt prometedora per mitigar els problemes que presenten les trajectòries basades en GNSS o INS/GNSS en termes de robustesa i precisió. D'altra banda, els diferents fluxos de treball durant el processament, la qualitat dels sensors utilitzats per al posicionament o els errors de calibratge del sistema, també poden produir, fins i tot en condicions favorables de visibilitat de satèl·lits GNSS, que múltiples conjunts de dades geoespacials no estiguin correctament co-registrats. Aquesta tesi proposa l¿ús d¿informació no semàntica, és a dir, l¿ús d¿un conjunt d¿entitats o característiques geomètriques, per millorar l¿estimació de la trajectòria en un enfocament multisensorial. Aquesta tesi aborda el modelatge matemàtic de la informació no semàntica, implementa diverses aproximacions híbrides per a l'estimació de trajectòria basada en aquest tipus d'informació i també explora l'ús de característiques no semàntiques per modelar l'error d'una trajectòria. La implementació de models combinats que permeten utilitzar observacions de càmeres o sensors LiDAR és la primera contribució d'aquesta tesi. Els models han permès millorar la determinació de trajectòries tant en entorns urbans, com en aerotransportats amb una bona precisió (nivell centimètric). La modelització de l¿error de les trajectòries INS/GNSS implementada és relativament senzilla, però ha demostrat ser eficient. Els models combinats s'han provat, en post procés, utilitzant un ajust de xarxes, amb dades reals de càmeres mètriques i de sistemes LiDAR tant aerotransportats com embarcats en sistemes de cartografia mòbil terrestre (TMM).La segona contribució d¿aquesta tesi és la caracterització dels errors de les trajectòries TMM en escenaris urbans poc propicis per al GNSS. La informació no semàntica extreta de les imatges ha permès, utilitzant una orientació integrada, modelitzar aquests errors en aquest entorn, i ha obert la porta al desenvolupament de nous models d¿error més avançats.La determinació de trajectòries en temps real fent servir característiques no semàntiques, en entorns poc propicis per a GNSS, també s'explora en aquesta tesi. Per a això s'ha implementat una aproximació basada en mínims quadrats seqüencials no lineals acoblats profundament, i que utilitza posicions GNSS, coordenades d'imatge i mesures inercials. L¿enfocament proposat es basa en una tècnica d¿ajust de xarxes utilitzant les coordenades imatge dels punts d¿enllaç i les posicions i actituds derivades de les últimes èpoques, per determinar els paràmetres de posició i actitud de l¿època més recent. L¿aproximació s¿ha avaluat utilitzant dades reals i simulades d¿una campanya de cartografia mòbil sobre una zona urbana amb llargs períodes d¿interrupció del senyal GNSS, amb resultats prometedors.Aquesta tesi també presenta una aproximació per millorar la determinació de les trajectòries dels vehicles aeris no tripulats (RPAS) utilitzant dades aèries d'accés obert, obtingudes en el marc d'un projecte cartogràfic nacional (PNOA). El desenvolupament d¿aquesta metodologia busca garantir la coherència geoespacial entre les ortofotos i els models digitals d¿elevació obtinguts amb un RPAS i les ortofotos i els models digitals del PNOA. Els resultats, utilitzats per la documentació arqueològica multitemporal i multisensorial d'alta resolució, mostren que es poden generar productes fotogramètrics amb una precisió similar (precisió a nivell de cm) als generats amb aproximacions més complexes.
 • CHO, MEEHWA: Dos crecimientos en una ciudad. Dos ciudades en crecimiento
  Autor/a: CHO, MEEHWA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: URBANISME
  Departament: (DUTP)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 26/06/2023
  Data de lectura: 04/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB. Planta Baixa (E.T.S. Arquitectura de Barcelona)Presencialment
  Director/a de tesi: SABATE BEL, JOAQUIN
  Tribunal:
       PRESIDENT: LLOP TORNE, CARLOS JUAN
       SECRETARI: BROSSA I BALCELLS, MARCOS
       VOCAL: SOARES RIBEIRO GOMES CAVACO, CRISTINA
  Resum de tesi: La constatación de que, tras más de un siglo de existencia, una parte considerada marginal en mi ciudad, está trágicamente desapareciendo sin dejar rastro, me llevó a examinar su desarrollo y destrucción. La ciudad de Busan, la primera industrial y la segunda más grande de Corea del Sur, ha experimentado una considerable explosión demográfica en tres ocasiones desde la aparición de la ciudad moderna, yendo la planificación urbana siempre por detrás de los procesos de expansión. Hoy conviven una parte planificada y otra no, en la misma ciudad. Pero ambas se han desarrollado con un proceso de reiterada exclusión, expulsión y eventualmente aculturación de la población más desfavorecida. Una discriminación espacial no solo borra la ¿otra ciudad¿ en la vida real sino asimismo en la historia oficial, tanto en descripciones como en planos. Antes de abordar su análisis morfológico, hacer visible su existencia y incorporarla a la narración histórica resulta imprescindible.Esta historia no se limita a ofrecer un testimonio del sufrimiento de parte de la ciudadanía, sino que desvela la turbulenta historia moderna de la sociedad surcoreana, que está condensada en el crecimiento de una ciudad, que entra en la modernidad desde el rincón más periférico del imperialismo del siglo XIX; inicia el siglo XX ocupada por un ejército extranjero; sufre una pobreza extrema tras la guerra, real e ideológica, a mediados del siglo pasado; y en pocas décadas pasa de ser un país en vías de desarrollo, a alcanzar recientemente un milagroso crecimiento socioeconómico, que sin embargo, oculta vergonzosamente una parte de su historia.La discriminación, que nace de imponer nuevos órdenes urbanos, se reproduce cada vez que aparece un nuevo poder, inevitablemente vinculada a un conflicto de clases. Para desvelar los sucesivos intentos de aculturación, o directamente de expulsión, hemos analizado el devenir de dos tipos de crecimiento urbano a lo largo de cinco períodos, en los que las políticas urbanas se subordinan reiteradamente a los objetivos del grupo dominante y del gobierno, ya sea de un país externo o de la propia sociedad coreana. Observar la dinámica de los diversos agentes que intervienen en las políticas de vivienda, revela la relación recíproca entre dos crecimientos y las sucesivas transformaciones urbanas como resultado.Se han abordado muy pocos estudios morfológicos en Corea, con lo que esta investigación supone un aporte novedoso al conocimiento de la forma urbana, y revela, además, como contribuye a construir una dramática desigualdad. Busan dispone aún de menos estudios, tanto relativos a su historia urbana, como a su análisis morfológico, a pesar de su importancia central en el desarrollo de la historia moderna de Corea. Hemos querido elaborar y poner a disposición de futuras investigaciones, un intenso análisis con documentación muy variada de la formación y transformación a lo largo de quince ejes representativos.Frente a la aparente irregularidad de esa ¿otra ciudad¿, supuestamente informal, los análisis desvelan patrones, un orden propio, resultado de una organización colectiva, fundamentado en una composición espacial tradicional. Resulta que esa ¿otra ciudad¿ no surge espontáneamente ni es marginal, sino que esta anclada en la historia, siendo el único lugar donde las huellas de la vida tradicional permanecen en los espacios cotidianos, bien diferente a algunos elementos patrimoniales que se preservan artificialmente, ajenos a su contexto urbano. Si un día la sociedad surcoreana tratara de recuperar una tradición que ha despreciado y ocultado, al considerarla inferior, mientras perseguía una modernización tardía, y quisiera reconectar con la contemporaneidad, esa ¿otra ciudad¿ ofrecería, si aún llegamos a tiempo, el único testimonio físico para conseguirlo.
Data de lectura: 05/10/2023
 • ROBLES GONZÁLEZ, ANTONIO: Private user-centric management of electronic services in smart communities
  Autor/a: ROBLES GONZÁLEZ, ANTONIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 13/07/2023
  Data de lectura: 05/10/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Aula Màster C3-005, Campus Nord (ENTEL-MAT)
  Director/a de tesi: PARRA ARNAU, JAVIER | ARIAS CABARCOS, PATRICIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ALMENARES MENDOZA, FLORINA
       SECRETARI: PALLARES SEGARRA, ESTEVE
       VOCAL: MENG, WEIZHI
  Resum de tesi: Los servicios de comunidades inteligentes o smart community services (SCS) están en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, y a menudo requieren información privada de sus usuarios. Estas contribuciones son para beneficiar todos los interesados, entre otros, ciudadanos (usuarios), organizaciones, escuelas e instituciones de gobierno. La contribución de usuarios puede ser participativa (intencionada) o los SCS pueden recoger casi automáticamente información de modo oportunista de sensores y/o APIs o con poca influencia por el usuario. La tesis doctoral se centra en contribuciones participativas de usuarios.Los SCS demandan más contribuciones participativas, que predominantemente requieren un proceso de verificación de usuario basado en una entrada al sistema (login) aplicando un proceso de identificación (I) y autentificación (A). En este proceso el usuario lleva a cabo un login con una identidad de usuario, sea una real o no. El proceso de verificación contiene amenazas inherentes para la privacidad del usuario. Este puede contribuir etiquetando, publicando o subiendo cualquier información solicitada. El SCS requiere evidencia con veracidad. En la actualidad los usuarios son más conscientes de su privacidad y del derecho de autodeterminación y no están dispuestos a contribuir incondicionalmente, llevando esto a un conflicto entre la privacidad del usuario y requerimientos de los SCS.El proceso de verificación del login del usuario y las contribuciones contienen amenazas de privacidad. Capítulo 3 y 4 de la tesis doctoral se centran en el análisis de amenazas de privacidad (privacy threat analysis (PTA)) del proceso de verificación y el capítulo 5 en contribuciones autodeterminadas por el usuario que respetan su privacidad.Capítulo 3 se centra en el PTA del proceso de verificación en la fase del modelamiento. Extendemos el LINDDUN PTA framework para ser aplicable sistemáticamente en el modelamiento del proceso de verificación del login de usuario. Nuestra contribución modela el proceso de I y A, considera métodos de IA, extiende los límites de confianza y amplía extensamente la tabla de mapeo de amenazas de privacidad. Hemos agrupado nuestras contribuciones en una guía paso a paso sistemática y reproducible, que incluye conocimiento y soporte de decisión, por lo cual los resultados no dependen del conocimiento o intuición del auditor. Los resultados facilitan los requerimientos para elegir o implementar sistemas de autentificación (authentication systems, AS).Capítulo 4 se centra en el PTA del proceso de verificación de los AS desarrollados. Los AS son evaluados ampliamente respecto a su usabilidad (U), posibilidad de despliegue (D) y seguridad (S) con el UDS framework de Bonneau et al. Extendemos UDS con una nueva categoría de privacidad (P) y se convierte en el UDSP framework. Nuestra evaluación de los 38 AS con el UDSP framework entre otras revela amenazas de privacidad elementales, así que proponemos pautas para una implementación más segura.Capítulo 5 se centra en la autodeterminación y revocabilidad de la privacidad del usuario, aceptada por este. Él está en particular expuesto a amenazas de privacidad cuando contribuye a incidentes críticos del SCS, que requieren una contribución con evidencia y veracidad. Esta es la razón por la que proponemos una taxonomía para la clasificación de la criticalidad de los incidentes incluyendo requerimientos de privacidad de usuario ampliados y primitivas criptográficas, que facilitan una realización manteniendo la privacidad. La taxonomía para la autodeterminación del usuario incluye ¿ ejecutable por el usuario ¿ privacidad escalonadamente revocable, que no obstante ya es parcialmente aplicable al derecho al olvido. Esta taxonomía se explica en dos pruebas de concepto aplicando ejemplarmente primitivas criptográficas como blacklistable anonymous credentials y group signatures with distributed management.

 

 

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 2131doctorands/des 21/22
 • 1591directors/es de tesi 21/22
 • 305tesis llegides 2021
 • 98tesis doctorals 2021 amb M.I. i/o D.I.
 • 233projectes  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya