Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 24/06/2022
 • LUMBRERAS CARRASCO, DAVID: Development of an active power filter based on wide-bandgap semiconductors
  Autor/a: LUMBRERAS CARRASCO, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 27/05/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ZARAGOZA BERTOMEU, JORDI | MON GONZÁLEZ, JUAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROMERO CADAVAL, ENRIQUE
       SECRETARI: LAMICH AROCAS, MANUEL
       VOCAL: ESPINA MASRAMON, JORGE
  Resum de tesi: Els equips elèctrics i electrònics necessiten corrents i tensions sinusoidals per funcionar correctament. Existeixen equips com els ordinadors, els electrodomèstics, els carregadors de vehicle elèctric o les llums LED, que poden distorsionar la xarxa i empitjorar la qualitat d'aquesta. Les xarxes elèctriques distorsionades poden causar el mal funcionament dels equips que s'hi connecten, reduir la seva vida útil i també empitjorar la seva eficiència. A la indústria és habitual utilitzar filtres actius per a solucionar aquests problemes. Els filtres actius permeten minimitzar els harmònics presents a la xarxa, eliminar la potència reactiva no desitjada i equilibrar xarxes elèctriques desequilibrades.Aquesta tesi tracta sobre el disseny i la implementació d'un filtre actiu basat en semiconductors de banda ampla. Aquests semiconductors presenten propietats superiors als clàssics dispositius de silici. El disseny d'un filtre actiu ha d'aprofitar aquests avantatges per a construir convertidors més petits, eficients i que consumeixin menys recursos. Tanmateix, els semiconductors de banda ampla també presenten problemes que el disseny ha de solucionar. Els filtres actius més utilitzats en la indústria són els basats en convertidors de font de tensió (voltatge source converters) amb dos nivells. La recerca d'aquesta tesi doctoral està focalitzada en aquesta topologia de convertidor, i el seu principal objectiu és l'aportació de noves tècniques de modulació especialment dissenyades per treballar amb semiconductors de banda ampla. Les modulacions proposades tenen en compte diferents aspectes: el cost computacional dels algoritmes, les pèrdues del convertidor i la distorsió electromagnètica generada.En primer lloc, es presenta una modulació sigma-delta hexagonal (H-S¿) que es basa en la modulació sigma-delta (S¿). S'estudien les propietats d'aquesta modulació i la tècnica es compara amb altres modulacions àmpliament usades. La comparativa realitzada considera l'eficiència, la distorsió harmònica, la compatibilitat electromagnètica del convertidor i el tipus de semiconductor de banda ampla emprat. Addicionalment, es desenvolupa matemàticament un algoritme ràpid per simplificar la modulació presentada i reduir el seu cost computacional.En segon lloc, es presenta una família de modulacions sigma-delta especialment dissenyades per millorar la compatibilitat electromagnètica: les modulacions sigma-delta amb tensió en mode comú reduïda (RCMV-S¿). Aquestes modulacions eviten fer servir els vectors que generen la màxima tensió en mode comú. D'aquesta manera es redueix significativament la distorsió electromagnètica generada sense afectar de forma notable al rendiment del convertidor ni a la seva distorsió harmònica.Finalment, les modulacions proposades s'apliquen en un convertidor de potència, basat en semiconductors de banda ampla, que treballa com a filtre actiu. Així es verifica que les tècniques presentades en aquesta tesi poden ser implementades en filtres actius comercials obtenint resultats satisfactoris.
Data de lectura: 27/06/2022
 • CARDOSO DUARTE, AMANDA: Data and methods for a visual understanding of sign languages
  Autor/a: CARDOSO DUARTE, AMANDA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 24/05/2022
  Data de lectura: 27/06/2022
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSETB- D5-010 link videoconferència: https://meet.google.com/acd-dukb-ywq
  Director/a de tesi: GIRÓ NIETO, XAVIER | TORRES VIÑALS, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: SMEATON, ALAN
       SECRETARI: SAYROL CLOLS, ELISA
       VOCAL NO PRESENCIAL: ROGEZ, GRÉGORY
  Resum de tesi: Les llengües de signes són llengües completes i naturals que utilitzen milions de persones de tot el món com mode de comunicació primer o preferit. Tanmateix, malauradament, continuen essent llengües marginades. Dissenyar, construir i avaluar tecnologies que funcionin amb les llengües de signes presenta reptes de recerca que requereixen d¿esforços interdisciplinaris i col·laboratius. Els avenços recents en l¿aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial (IA) poden millorar l¿accessibilitat tecnologògica dels signants, i alhora reduir la barrera de comunicació existent entre la comunitat sorda i les persones no-signants. Tanmateix, les tecnologies més modernes en IA encara no consideren les llengües de signes en les seves interfícies amb l¿usuari. Això es deu principalment a que les llengües de signes són llenguatges visuals, que utilitzen característiques manuals i no manuals per transmetre informació, i no tenen una forma escrita estàndard. Els objectius principals d¿aquesta tesi són la creació de recursos multimodals a gran escala adequats per entrenar models d¿aprenentatge automàtic per a llengües de signes, i desenvolupar sistemes de visió per computador adreçats a una millor comprensió automàtica de les llengües de signes. Així, a la Part I presentem la base de dades How2Sign, una gran collecció multimodal i multivista de vídeos de la llengua de signes nord-americana. A la Part II, contribuïm al desenvolupament de tecnologia per a llengües de signes, presentant al capítol 4 una solució per anotar signes automàticament anomenada Spot-Align, basada en mètodes de localització de signes en seqüències contínues de signes. Després, presentem els avantatges d¿aquesta solució i proporcionem uns primers resultats per la tasca de reconeixement de la llengua de signes a la base de dades How2Sign. A continuació, al capítol 5 aprofitem de les anotacions i diverses modalitats de How2Sign per explorar la cerca de vídeos en llengua de signes a partir de l¿entrenament d¿incrustacions multimodals. Finalmet, al capítol 6, explorem la generació de vídeos en llengua de signes aplicant xarxes adversàries generatives al domini de la llengua de signes. Avaluem fins a quin punt els signants poden entendre els vídeos generats automàticament, proposant un nou protocol d¿avaluació basat en les categories dins de How2Sign i la traducció dels vídeos a l¿anglès escrit.
 • CASTILLO ESCARIO, YOLANDA: Biomedical signal interpretation and smartphone sensors for the assessment of trunk function and sleep disorders in patients with spinal cord injury
  Autor/a: CASTILLO ESCARIO, YOLANDA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 30/05/2022
  Data de lectura: 27/06/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Sala Actes de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE), Campus Diagonal Besòs, Av. d'Eduard Maristany, 16, 08019 Barcelona
  Director/a de tesi: JANE CAMPOS, RAIMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: REILLY, RICHARD
       SECRETARI: VALLVERDU FERRER, MARIA MONTSERRAT
       VOCAL: CARRAULT, GUY
  Resum de tesi: La lesió medul·lar (LM) és una de les primeres causes de discapacitat al món. La LM causa dèficit motor i sensitiu, però també molts altres problemes de salut, com l'afectació dels músculs del tronc i els trastorns del son. Una funció del tronc malmesa compromet el control postural i l'equilibri, crítics per a les activitats del dia a dia. Els trastorns del son sovint provoquen fatiga, somnolència i diverses comorbiditats, empitjorant l'estat i la recuperació del pacient. Malgrat tot, a causa de les múltiples complicacions de la LM i les limitacions de les eines diagnòstiques actuals, el tronc i el son rarament s'examinen en aquests pacients. L'adquisició no invasiva i anàlisi de senyals biomèdics pot ajudar a adreçar aquest problema, proveint mesures quantitatives per a l'avaluació dels pacients. Els telèfons mòbils poden contribuir a aquest repte, gràcies a la seva gran disponibilitat i potents sensors.L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és proposar noves eines mòbils i tècniques d'anàlisi de senyals biomèdics per a l'avaluació quantitativa de la funció del tronc i els trastorns del son en pacients amb LM. La dissertació es divideix en dues parts i inclou quatre articles de revista. La primera part conté la caracterització de la funció del tronc en subjectes sans i pacients amb LM cervical (LMC) i toràcica (LMT). La segona part aborda el desenvolupament d'un sistema mHealth basat en senyals d'àudio d'un mòbil per al diagnòstic de l'apnea obstructiva del son (AOS) i la detecció i monitoratge de l'AOS en pacients amb LM. La primera part de la tesi introdueix una nova metodologia per avaluar quantitativament la funció del tronc, combinant electromiografia (EMG) i l'acceleròmetre d'un mòbil. Al primer estudi, vam caracteritzar el moviment i activitat muscular de la flexió de tronc en humans sans i vam investigar si un estímul acústic de sobresalt (SAS, per les sigles en anglès) n'afecta l'estabilitat. Vam trobar que el SAS reduïa notablement el temps de resposta (RespT) i les latències de tots els músculs (l'anomenat efecte StartReact), tant impulsors del moviment com músculs posturals. Al segon estudi, vam mesurar la funció del tronc i els efectes d'un SAS en pacients amb LMC i LMT. Els resultats indiquen dèficits al control postural i estratègies compensatòries emprades pels pacients amb LM, com ara respostes retardades i grans desviacions laterals, amb possibles conseqüències per a la rehabilitació. Aquest és el primer estudi sobre l¿efecte StartReact en músculs del tronc en pacients amb LM. El SAS va reduir significativament el RespT al grup amb LMT, però no amb LMC, suggerint un major control cortical en LMC.La segona part de la tesi presenta eines mHealth per monitorar trastorns del son i investigar-ne l'impacte en pacients amb LM. Al primer estudi d'aquesta part, vam dissenyar un dispositiu mòbil i nous algoritmes basats en l'anàlisi de senyals acústics per al cribratge de l'AOS. El sistema va mostrar una gran concordança amb un equip comercial per diagnosticar l'AOS a domicili, permetent una correcta detecció i estratificació de tots els pacients. Al darrer article, vam fer estudis de son amb el mòbil en individus amb LM, trobant una prevalença molt alta d'AOS moderada o severa en aquesta població. Aquest estudi remarca el problema de l'AOS en la LM i aporta eines senzilles i eficients per millorar la detecció i gestió dels trastorns del son.En conjunt, la tesi avala l'ús de mòbils i l'anàlisi de senyals biomèdics per a l'avaluació de la funció del tronc i l'AOS en pacients amb LM. Els mètodes proposats ofereixen mesures quantitatives i objectives per a la valoració i seguiment dels pacients, de manera fàcil i no invasiva. A més a més, s'ha pogut aprofundir en els mecanismes del control postural, la funció respiratòria durant el son i els canvis que es produeixen amb la LM. Així doncs, els resultats obren el camí per millorar la ges
 • QUIRÓS COLLAZOS, LUCÍA: Estudio paleoclimático del afloramiento ecuatorial del Océano Pacífico durante los últimos 160.000 años a partir de biomarcadores moleculares.
  Autor/a: QUIRÓS COLLAZOS, LUCÍA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/04/2022
  Data de lectura: 27/06/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB - Saló d'Actes Ramon Margalef de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC.
  Director/a de tesi: CALVO COSTA, EVA | PELEJERO I BOU, CARLES
  Tribunal:
       PRESIDENT: FLORES VILLAREJO, JOSE-ABEL
       SECRETARI: CERMEÑO AÍNSA, PEDRO
       VOCAL: VILLANUEVA ALVAREZ, LAURA
  Resum de tesi: La presente tesis doctoral se centra en la reconstrucción de las condiciones paleoclimáticas del afloramiento ecuatorial del Océano Pacífico, al este de las Islas Galápagos, a lo largo de los últimos 160.000 años. Esta región es de gran interés para comprender las dinámicas del clima dentro del contexto de cambio global actual. Se trata de una región que juega un papel clave en los ciclos biogeoquímicos globales, en especial el del carbono, pues es una de las zonas que presenta mayor flujo de CO2 del océano a la atmósfera, además de ejercer un papel clave en el clima global regulando la transferencia de energía térmica de las bajas a las altas latitudes.Este estudio se ha realizado a partir del análisis de biomarcadores moleculares en el testigo sedimentario ODP 1240, obtenido durante la campaña 202 del Ocean Drilling Program. Los principales compuestos analizados son las cetonas de cadena larga (alquenonas C37), el 24-metilcolesta-5,22-dien-3ß-ol (brasicasterol), n-alcanos de cadena larga, tetraéteres de glicerol dialquil glicerol (GDGTs) y alquil dioles 1,14.A partir de estos biomarcadores se han obtenido los índices UK¿37 y TEXH86 y se ha evaluado su utilidad como indicadores de temperatura para reconstruir las condiciones de las aguas superficiales del afloramiento del Pacífico oriental a escala glacial-interglacial. Éstos reflejan las variaciones en la temperatura superficial media anual de la zona y registran el calentamiento y enfriamiento típicos de las variaciones glacial-interglacial, aunque con ciertos matices asociados con cada indicador. El registro derivado del UK¿37 muestra sensibilidad a los períodos con unas condiciones de estacionalidad similares a las de La Niña, cuando el afloramiento fue más intenso y las temperaturas superficiales del mar en esta zona fueron más frías. Por otro lado, se ha observado que, durante los glaciales, el índice TEXH86 tiende a sobreestimar el enfriamiento de las aguas superficiales, tal y cómo se ha observado en reconstrucciones similares de ésta y otras regiones tropicales. Esto se debería a la influencia combinada de los cambios en la temperatura superficial y las variaciones en las tasas de oxidación de amonio sobre las Thaumarchaeotas que sintetizan los GDGTs y que proliferan en la parte superficial de la columna de agua.La información paleoclimática aportada por otros registros de la zona indica que los cambios en la desnitrificación oceánica vinculados al aporte de oxígeno a través de las aguas subsuperficiales e intermedias pudo tener un efecto regulador sobre la disponibilidad de amonio en superficie. Esto, a su vez, habría provocado cambios en la abundancia relativa de los GDGTs sintetizados por las Thaumarchaeotas, causando una sobreestimación del enfriamiento estimado durante los glaciales por parte del índice TEXH86.La alta resolución que caracteriza al testigo ODP 1240 ha permitido estudiar las variaciones climáticas de esta región a escala milenaria. En concreto, se han estudiado los cambios en la productividad primaria ocurridos durante la penúltima deglaciación, la Terminación II, un período que resulta interesante como laboratorio para conocer las dinámicas del clima en períodos de rápido calentamiento global. Los resultados muestran que la producción de fitoplancton se vio favorecida por la creciente influencia de aguas procedentes del Océano Austral ricas en nutrientes y por un aumento de las deposiciones de polvo atmosférico que habrían aportado hierro a la zona de estudio. Estos procesos experimentaron su mayor expresión durante el desarrollo del Evento Heinrich 11 en el Atlántico Norte, cuando en el afloramiento del Pacífico ecuatorial se registró el mayor aumento de productividad primaria de la Terminación II. Los resultados de esta tesis ponen de manifiesto la relación que existe entre las dinámicas globales de los ciclos biogeoquímicos y las del Pacífico ecuatorial oriental, y el p
Data de lectura: 28/06/2022
 • ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO: Una nueva perspectiva del modelado y control de microrredes eléctricas y convertidores de potencia
  Autor/a: ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 02/05/2022
  Data de lectura: 28/06/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: EPSVG - Videoconferència https://meet.google.com/chf-vxcd-enn
  Director/a de tesi: GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS | GUZMAN SOLA, RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: FIGUERES AMORÓS, EMILIO
       SECRETARI: CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL
       VOCAL: GARCERÁ SANFELIU, GABRIEL
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral se enfoca en el modelado y control de microrredes el éctricas y convertidores trifásicos. Los puntos de partida de este trabajo de investigación se basan en trabajos previos de modelado de microrredes el éctricas trabajando enmodo aislado, y en la base teórica del control basado en el método de la pendiente, ampliamente estudiado en microrredes eléctricas. Además, este trabajo tiene como base trabajos previos de control predictivo aplicado a convertidores trifásicos, yen las bases teóricas de este tipo de control ampliamente utilizado en la Electrónica de Potencia. La principal aportación de esta tesis doctoral es la deducción de un modelo matemático en gran señal que describe las dinámicas de las potenciasactiva y reactiva que fluyen a través convertidores conectados en la microrred. Esta propuesta permitirá obtener nuevas técnicas de control de convertidores trifásicos conectados en microrredes, como, por ejemplo, control predictivo basado enmodelo. Cabe destacar que el uso de este modelo puede ser utilizado como herramienta para la deducci ón de la estabilidad global de la microrred. Los sistemas tratados en esta tesis son un rectificador trifásico con factor de potenciaunitario y una microrred trifásica compuesta por cinco inversores trifásicos.Vilanova

 

 

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 1969doctorands/des 20/21
 • 1378directors/es de tesi 20/21
 • 283tesis llegides 2020
 • 93tesis doctorals 2020 amb M.I. i/o D.I.
 • 234projectes  D.I. (28% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya