Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 14/04/2021
 • COSTA MIRADA, NÚRIA: Long-term privacy in electronic voting systems
  Autor/a: COSTA MIRADA, NÚRIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 08/03/2021
  Data de lectura: 14/04/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: FME - Videoconferència e-meet: https://meet.google.com/ezh-ckis-phe
  Director/a de tesi: MORILLO BOSCH, MARIA PAZ
  Tribunal:
       PRESIDENT: RÀFOLS SALVADOR, CARLA
       SECRETARI: HERRANZ SOTOCA, JAVIER
       VOCAL: GUASCH CASTELLÓ, SANDRA
  Resum de tesi: Aquest tesi es centra en la criptografia basada en reticles i com aplicar-la a la construcció de sistemas de votació electrònica post-quàntics. És el fruit de la recerca feta per l'autora de la tesi a Scytl en estreta col·laboració amb la Dra. Paz Morillo, del Departament de Matemàtica Aplicada de la UPC i en Ramiro Martínez, estudiant de doctorat. Com a part de la seva feina a l'empresa de vot electrònic Scytl, l'autora ha participat tant en el disseny de sistemes de votació electrònica com en la seva implementació, donant suport a l'equip de desenvolupament. No obstant, tots aquests sistemes utilitzen primitives criptgràfiques estàndard (primitives no basades en reticles) per assegurar que els requisists de seguretat es compleixen, i és per aquest motiu que un dels principals reptes d'aquest doctorat ha estat fer en recerca en un camp que no era familiar per l'autora, i contribuir-hi. Per altra banda, això ha permès a l'empresa endinsar-se en el món post-quàntic i participar en un projecte que té per objectiu implementar un sistema de vot electrònic basat en reticles. Aquest tesi consta dels següents continguts: una introducció a la teoria dels reticles on es descriuen alguns dels seus conceptes bàsics i els problemes computacionals dels quals depén la seguretat dels criptosistemes basats en reticles. En aquesta primera part també es descriuen en detall aquells criptosistemes utilitzats en la construcció dels tres nous protocols presentats en aquesta tesi: un protocol basat en reticles resistent a la coacció i que ofereix verificabilitat cast-as-intended; una mix-net post-quàntica i una prova de coneixement nul totalment post-quàntica que permet demostrar que la barreja de vots s'ha realitzat correctament. El primer protocol és la versió basada en reticles d'un protocol ja existent i permet que el votant comprovi que el vot emès conté les opcions que havia seleccionat. El segon i el tercer protocol són el resultat de la recerca feta en el camp de les mix-nets basades en reticles. Es proposen dues construccions: la primera d'elles permet demostrar que un node de la mix-net ha barrejat i rexifrat una llista de xifrats RLWE sense modificarlos, però no es pot considerar totalment post-quàntica ja que la propietat de lligar de l'esquema de compromís utilitzat per construir la prova es basa en problemes computacionals clàssics. La segona construcció és totalment post-quàntica ja que tots els esquemes criptogràfics utilitzats en el seu disseny, és a dir, esquema de compromís i proves de coneixement nul, estan basats en reticles. Finalment, però no per això menys important, per aquesta segona proposta també es dóna una definició de seguretat i una prova de seguerat. L'última part de la tesi consisteix en construir un sistema de vot online post-quàntic, utilitzant com a components els protocols prèviament presentats i construccions ja existents basades en reticles. El sistema es considera segur en front atacs quàntics i ofereix privadesa a llarg plaç. També garanteix l'anonimat del vot, la seva autenticitat i integritat, verificabilitat individual i resistència a la coacció. Es descriuen en detall tant els algoritmes executats a cada fase com la interacció entre els seus participants. Com a part de la tesi no s'inclou cap implementació del sistema tot i que l'empresa està implementant un sistema de vot online basat en el que es presenta en aquesta tesi.
 • KERIDOU, INA: Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
  Autor/a: KERIDOU, INA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 16/02/2021
  Data de lectura: 14/04/2021
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: Aula A1.03 Edifici A EEBE - CAMPUS DIAGONAL BESOS - Av. d'Eduard Maristany, 16, 08930 Barcelona - videoconferència: https://meet.google.com/icx-eqyd-eab
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
  Tribunal:
       PRESIDENT: MEAURIO ARRATE, EMILIANO
       SECRETARI: FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
       VOCAL: REINA LOZANO, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: En los últimos años se ha extendido el uso de los biomateriales poliméricos en una amplia variedad de aplicaciones quirúrgicas y farmacéuticas debido a sus óptimas propiedades físicas y mecánicas. En esta tesis doctoral se presenta un estudio sobre la crislalinidad, propiedades y degradabilidad del poli-4-hidroxibutirato (P4HB) y poliésteres relacionados. El P4HB se comercializa por la empresa B. Braun Surgical S.A.U. bajo la marca comercial MonoMax® como sutura monofilamento absorbible.Parte de este trabajo se ha realizado bajo un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña, concretamente entre el_grupo de investigación PSEP (Polímeros Sint_éticos. Estructura y Propiedades) y la empresa B. Braun Surgical S.A.U. (Centro de Excelencia para Cierre de Heridas) con el principal objetivo de investigar acerca de sistemas poliméricos con determinadas aplicaciones biomédicas.El estudio abarca diferentes temas relacionados con el P4HB como son: (a) la caracterización física, química, térmica y mecánica, (b} el estudio de la cinética de cristalización, (c) el estudio del comportamiento de degradación y d) la producción de nanofibras mediante la técnica de electrohilado. Además, el trabajo incluye un estudio de mezclas de dos sistemas poliméricos diferentes, por una parte mezclas de dos poliésteres: poliglicolato (PGA) y poliéaprolactona (PCL) y por otra mezclas de ácido pollláctico (PLA) y poliamida.Los procesos de cristalización se estudiaron en condiciones isotérmicas y no-isotérmicas utilizando microscopía óptica y calorimetría diferencial de barrido. También, se llevaron a cabo experimentos con fuentes de luz sincrotrón que proporcionaron información adicional sobre las morfologías de las !amelas, la estructura cristalina y la orientación molecular.La degradación hidrolítica y enzimática de las diferentes matrices de P4HB se realizó en medios tamponados. La degradación hidrolítica se estudió en medios con diferente pH y temperatura y la degradación enzimática en condiciones fisiológicas con dos lipasas diferentes. El mecanismo de degradaciórthidrolítica resultó ser diferente al de degradación enzimática, caracterizándose el primero por una degradación en masa con rotura de cadenas al azar y el segundo por una erosión de la superficie y posterior eliminación de unidades de monómero. Los estudios de difracción de rayos X a bajo ángulo de fibras templadas revelaron una estructura supramolecular con dos diferentes tipos de apilamiento de lamelas. La morfología de las esferulitas se puedo observar en películas de material degradado enzimáticamente al eliminar la parte amorfa. ·Mediante electrohilado se prepararon nanofibras de PGA/PC.L y P4HB. Las primeras se cargaron con agentes farmacológicos para su uso como reforzantes de matrices poliméricas biodegradables. Por otra parte, la funcionalidad biológica de las na11ofibras de P4HB se logró con la incorporación de factores de crecimiento y se estudió la cicatrización de heridas con dos líneas celulares diferentes, epiteliales y fibroblastos.Por último se ha estudiado la mezcla inmiscible formada por poliamida 6,1O y PLA para investigar sobre el efecto del confinamiento de pequeños dominios de polímero en la separación de fases y sobre la influencia de la fase dispersa depoliamida en la cristalización de PLA.
Data de lectura: 15/04/2021
 • AZNAR LUQUE, ARACELI: Barocaloric effects at first-order phase transitions
  Autor/a: AZNAR LUQUE, ARACELI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física Aplicada (FA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 24/02/2021
  Data de lectura: 15/04/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Aula 1.6 Edifici A. EEBE - UPC DIAGONAL-BESÒS - videoconferencia: https://meet.google.com/xdg-tuvk-tjg
  Director/a de tesi: LLOVERAS MUNTANE, POL MARCEL | TAMARIT MUR, JOSE LUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: VIVES SANTA EULÀLIA, EDUARD
       SECRETARI: MACOVEZ, ROBERTO
       VOCAL: GONZALEZ SILVEIRA, MARTA
  Resum de tesi: Els sistemes de refrigeració actuals, basats en cicles de compressió de gasos, fan servir refrigerants com els HFCs, que presenten un PEG (potencial d¿escalfament global) milers de vegades major que el del CO2. Atesa la necessitat de frenar l¿emissió de gasos d¿efecte hivernacle, especialment en un context de creixent demanda mundial de refrigeració, la recerca de materials ecològics esdevé urgent.Els efectes calòrics en l¿estat sòlid han estat proposats com a potencials alternatives a les tecnologies de refrigeració actuals. Aquests efectes poden esdevenir gegants sota l¿aplicació cíclica d¿un camp extern, que indueix canvis en l¿entropia i la temperatura associades a una transició de fase de primer ordre. En aquesta tesi ens enfoquem en els efectes calòrics obtinguts mitjançant pressió hidrostàtica (barocalòrics, BC), que permeten treballar amb pols i que per tant eviten problemes relacionats amb la fatiga. Altrament, gran varietat de materials amb efectes BC poden ser emprats amb finalitats refrigeratives degut a la possibilitat de treballar amb pols i a que aquests efectes estan associats a qualsevol transició de fase que impliqui un canvi de volum.S¿ha dut a terme l¿estudi BC de materials pertanyents a 4 famílies de compostos: Cristalls plàstics (PC), perovskites híbrides orgàniques-inorgàniques (HOIP), aliatges magnètics i un conductor superiònic. La selecció dels compostos no és arbitrària, sinó que recau en característiques que ens anticipen un bon comportament BC, com grans canvis d¿entropia a la transició, sensibilitat de la temperatura de transició respecte la pressió i histèresis tèrmiques petites. Una histèresi petita evita pèrdues relacionades amb el cicle de refrigeració i assegura canvis de pressió més petits a partir de les quals observem reversibilitat. Finalment, altres propietats s¿han de considerar al dissenyar un equip de refrigeració: la densitat, conductivitat tèrmica i costos de producció.Els efectes BC són obtinguts mitjançant la combinació dels mètodes quasi-directe i indirecte. Primer, es duen a terme mesures de calorimetria a pressió atmosfèrica i a altes pressions (DSC i DTA, respectivament), juntament amb experiments de rajos-X i dilatometria. Aleshores podem construir les corbes d¿entropia isobàriques, a partir de les quals s¿obtenen els efectes BC. A més, hem posat especial èmfasi en la reversibilitat, ja que ha de ser possible dur a terme cicles complets en un sistema de refrigeració real.Dins la família dels PC, hem estudiat materials derivats de l¿adamantà (1- and 2-adamantanol) i del neopentà (neopentylglycol, neopentyl alcohol, pentaglycerine, tris(hydroxymethyl)aminomethane and 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol). S¿han obtingut resultats colossals de canvis d¿entropia reversibles isoterms entre 300-500 JK-1kg-1 i 150-500 JK-1kg-1 pels derivats del neopentà i adamantà respectivament. Aquest valors estan associats amb canvis de temperatura adiabàtics entre 10-20 K per canvis de pressió de ~2.5 kbar.Els compostos estudiats de la família dels HOIPs ([TMA](Mn(N3)3) and [TMA]2(NaFe(N3)6)) presenten valors gegants de ~100 J K-1 kg-1 amb 15-20 K per canvis de pressió de ~2 kbar. És important emfatitzar els baixos canvis de pressió necessaris per obtenir reversibilitat, que són ~0.1 kbar.Pel que fa als aliatges magnètics, s¿han estudiat el MnCoGeB0.03, Mn3NiN, Mn3(Zn0.45In0.55)N i Ni50Mn31.5Ti18.5. No obstant, només el MnCoGeB0.03 i el Mn3(Zn0.45In0.55)N presenten reversibilitat. Mostren valors ~25 J K-1 kg-1 i 4-10 K per canvis de pressió de ~3 kbar.Per acabar, el AgI, l¿únic conductor superiònic, assoleix ~50 J K-1 kg-1 i ~10 K per canvis de pressió de 2 kbar. Aquest resultats esdevenen els més destacats quan es normalitzen pel volum. Finalment, hem representat vàries figures comparatives en que avaluem els materials estudiats entre ells i amb altres compostos prèviament public
 • SAEMISCH, LISA CHRISTIN: Large-scale imaging of optical antennas and single molecules
  Autor/a: SAEMISCH, LISA CHRISTIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 10/03/2021
  Data de lectura: 15/04/2021
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO - Avda. Carl Friedrich Gauss, 3 - videoconferència: http://s.ic.fo/D0Qyj
  Director/a de tesi: VAN HULST, NIEK
  Tribunal:
       PRESIDENT: NOVOTNY, LUKAS
       SECRETARI: GARCÍA PARAJO, MARÍA
       VOCAL: WERTZ, ESHTER ALEXANDRA
  Resum de tesi: La interacción entre la luz y la materia tiene una alta importancia en la ciencia fundamental, así como en la tecnología de punta. En última instancia, esto se refiere a la interacción entre un fotón y un sistema cuántico, por ejemplo la absorción oemisión de un fotón por una sola molécula. En condiciones ambientales y temperatura ambiente, esta interacción es muy ineficiente ya que la sección transversal de absorción de una molécula es pequeña en comparación con la longitud de ondade la luz, lo cual inhibe la interacción de muchos fotones y, por lo tanto, limita la detección de absorción, emisión y dispersión. Un problema equivalente, y su solución, se puede encontrar en nuestra vida cotidiana: pequeños circuitoseléctricos (como los que se encuentran, por ejemplo, en nuestros smartphones) están conectados a antenas (de radiofrequencia) para emitir y transferir información de manera eficiente. De manera análoga, las antenas que trabajan en el visible, así llamadas nanoantenas, son una herramienta eficaz para vincular la materia y la luz. La fuerza del acoplamiento de una sola molécula con una nanoantena depende de muchos factores: la superposición del espectro de la resonancia de la antena y de absorción/emisión molecular, la orientación del dipolo de la molécula, la distancia entre la molécula y la nanoantena, etc. Por lo tanto, la interacción fuerte necesita condiciones bastante especiales, que son difíciles de generar. Además, para obtener una imagen completa de la interacción, se necesitan muchos encuentros de una solamolécula con diferentes nanoantenas, por un lado para hacer un estudio stadísticamente relevante que incluya los multiples factores y, por otro lado, para poder observar las menos frequentes interacciones más fuertes, lo que habríapermanecido oculto en experimentos de solo unos pocos encuentros.La idea central de esta tesis es mapear y controlar estadísticamente las interacciones de un gran número de moléculas individuales con diferentes nanoantenas adaptadas, para considerar todos los factores de interacción y así ampliar el conocimiento actual de la interacción mutua. Para este propósito, un microscopio hecho en casa de campo amplio se combina con una gran variedad de nanoantenas fabricadas litográficamente, que son todas probadas por moléculas que se difunden libremente. Así, con el tiempo, se registran millones de encuentros en paralelo.El capítulo 2 introduce el conocimiento y la metodología necesarios para comprender el trabajo de investigación presentado en los capítulos 3 a 5. El capítulo 3 muestra mapas de interacción nanoescalar superresueltos de moléculas y nanoantenas, vinculando la fuerza de interacción con la polarización de emisión e intensidad de cada encuentro. El Capítulo 4 amplía este enfoque al registrar simultáneamente la fluorescencia de emisión y el espectro de cada evento de una sola molécula, revelando una fuerte manipulación espectral. Aquí, se observa una supresión así como una mejora extrema de la banda lateral vibratoria de la molécula utilizada. Además, el mapeo estadístico permite que las moléculas que se difundenlibremente encuentren puntos inusuales de intensidades extremas del campo eléctrico, lo que permite la observación de la espectrometría Raman de superficie mejorada.Finalmente, el capítulo 5 da el primer paso para caracterizar la interacción de la molécula y la nanoantena con alta sensibilidad a través de mediciones de fase. Aquí, un microscopio interferométrico de campo amplio permite la medición de la fase absoluta de nanopartículas y demuestra la distinción de diferentes partículas plasmónicas y dieléctricas a través de su comportamiento de fase. Además, se implementa un novedoso método de excitación de dos colores, capaz deidentificar rápidamente dos tipos de nanopartículas en una imagen de un solo disparo.
Data de lectura: 19/04/2021
 • COELLO DE PORTUGAL - MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME MARIA: Local Optics Corrections in the HL-LHC
  Autor/a: COELLO DE PORTUGAL - MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME MARIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS
  Departament: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 17/03/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: TOMAS GARCÍA, ROGELIO | KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI ALEXANDROVICH
  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE
       SECRETARI: CORTES ROSSELL, GUILLEM PERE
       VOCAL: DALENA, BARBARA
  Resum de tesi: Con el fin de incrementar la eficiencia de los colisionadores de partículas, es crucial reducir el tamaño de los haces en el punto de colisión tanto como sea posible. Esto causa un incremento del tamaño de los haces en las regiones que rodean al punto de colisión, lo cual incrementa el efecto dañino de los errores magnéticos. Los errores en esta región deben, por tanto, mantenerse bajo estricto control para asegurar que el acelerador se comporta de forma eficiente y segura.Esta tesis estudia los efectos de los errores magnéticos alrededor de los puntos de colisión en la óptica del haz, la cual determina su tamaño en estos puntos, en la futura mejora de Alta-Luminosidad del Gran Colisionador de Hadrones (HL-LHC por sus siglas en inglés), un colisionador de partículas de 27 km de circunferencia situado en Ginebra.En los últimos años se ha hecho evidente que, para corregir los errores magnéticos en estas regiones, es crucial una medida precisa de la óptica del haz en el punto de colisión. Esta tesis demuestra que la técnica de medida usada tradicionalmente, llamada ¿K-modulation¿, no es lo suficientemente precisa para asegurar la eficiencia del HL-LHC y que por lo tanto se deben estudiar métodos alternativos.Para llevar a cabo este estudio, se ha desarrollado y se presenta en esta tesis una nueva herramienta automática de corrección de la óptica. Esta nueva herramienta permite calcular correcciones de los errores magnéticos alrededor de los puntos de interacción de forma más rápida y sistemática, y ha sido probada experimentalmente con éxito en el LHC.Se proponen dos técnicas complementarias que mejoran la precisión de la determinación de los tamaños de los haces en los puntos de colisión: la determinación del minimo tamaño del haz en la región cercana al punto de colisión usando el ¿avance de fase¿ de las oscilaciones del haz y la localización de la posición de este minimo, desplazándolo y buscando maximizar la frecuencia de las colisiones. En la tesis se estudian estas técnicas de forma teórica y se presentan los primeros resultados de su validación experimental en el LHC.Este impulso para reducir el tamaño de los haces en los puntos de colisión no solo incrementa su tamaño alrededor de este punto sino también, en menor medida, en los arcos. Por tanto, estas regiones también se vuelven sensibles a errores magnéticos mas pequeños. Dado que algunas de estas regiones no disponen de imanes correctores, en la tesis se presentan los primeros resultados experimentales en el LHC de una corrección de la óptica atravesando sextupolos con un haz desplazado de su centro.Otra consecuencia del crecimiento del tamaño de los haces en las regiones alrededor de los puntos de colisión es la necesidad de tubos del haz de mayor diámetro. Ese es el caso en HL-LHC, donde las lentes magnéticas alrededor de los puntos de colisión van a ser remplazadas para aumentar su diámetro. Para poder mantener el mismo campo magnético, una nueva tecnología de superconductores se va a utilizar para construir estos imanes. Una desventaja de esta nueva tecnología es que es susceptible a un tipo de inestabilidad llamada ¿salto de flujo¿. En esta tesis los efectos de estos saltos en el tamaño del haz se estudian de forma teórica y se dan predicciones concretas para el HL-LHC. Este estudio se extrapola también al Futuro Colisionador Circular de hadrones-hadrones (FCC-hh por sus siglas en ingles), un colisionador circular propuesto de 100 km en el cual se espera utilizar superconductores de este tipo alrededor de toda su circunferencia.Finalmente, la tesis presenta un resumen de diferentes desarrollos de software realizados durante los estudios antes mencionados, incluyendo una interfaz de usuario para facilitar el uso de la herramienta automática de corrección, un nuevo programa de análisis harmónico que remplaza código heredado y diversas mejoras y rescrituras de software que han

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 1969doctorands/des 20/21
 • 1378directors/es de tesi 20/21
 • 283tesis llegides 2020
 • 93tesis doctorals 2020 amb M.I. i/o D.I.
 • 208projectes  D.I. (30% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya