Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 21/01/2022
 • MONCUNILL MARIMON, JORGE: MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
  Autor/a: MONCUNILL MARIMON, JORGE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/11/2021
  Data de lectura: 21/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala Juntes Facultat de Nàutica de Barcelona - Videoconferència: https://meet.google.com/gew-pqvy-cti
  Director/a de tesi: MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS
  Tribunal:
       PRESIDENT: PINIELLA CORBACHO, FRANCISCO
       SECRETARI: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis es mejorar la eficiencia en la compensación de agujas náuticas.En primer lugar, se realiza un estudio completo, ordenado, sintético y actualizado de esta materia, incluyendo el estado de la técnica, así como la normativa internacional y nacional, y a continuación, se plantean cuatro casos de estudio enfocados a:i) La obtención de un método que permite aprovechar la información de rumbo efectivo dada por el GPS, a fin de confeccionar la tablilla de los desvíos residuales en embarcaciones menores, cuyo único indicador de rumbo es el compás magnético, una vez se han compensado los desvíos a dos enfilaciones próximas a rumbos magnéticos cardinales separados 90º.ii) Un estudio sobre la incidencia de las varillas asimétricas d, b (causantes de los coeficientes A, E), a fin de simplificar la metodología para compensar. Aparte, también se propone una mejora en la exactitud del cálculo de los desvíos residuales cuando se compensa siguiendo enfilaciones que no coinciden exactamente con rumbos magnéticos cardinales o cuadrantales. iii) El estudio de la problemática en la selección del rumbo cuadrantal para confeccionar la tablilla de los desvíos residuales mediante la fórmula práctica de la ecuación del desvío, ya que la experiencia muestra que, de los cuatro desvíos a los rumbos cuadrantales, siempre hay uno que se desajusta; esto es: que da un coeficiente D diferente del que se obtiene con cualquiera de los otros tres.iv) La obtención de un método para compensar y levantar la tablilla de los desvíos residuales con un solo borneo a cuatro rumbos magnéticos. Esto supone un ahorro de tiempo y combustible, así como un aumento de la seguridad de los buques, al estar menos tiempo borneando cerca de tierra y de otros buques.Formalmente, la tesis se estructura en cuatro partes. La primera de ellas es introductoria, y trata sobre magnetismo, agujas magnéticas y sistemas de unidades electromagnéticas. La segunda parte corresponde a un estudio actualizado sobre los fundamentos de la compensación de agujas náuticas. En la tercera parte, se describe el estado de la técnica en lo referente a la investigación sobre compases magnéticos y su compensación. Y en la cuarta parte, se desarrollan los casos de estudio citados. Finalmente, se extraen las conclusiones. Además, se incorpora un anexo con la normativa internacional y nacional sobre compases magnéticos y su compensación.
 • SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA: Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
  Autor/a: SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 03/12/2021
  Data de lectura: 21/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió. Facultat - UPC Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - videoconferencia: meet.google.com/hjq-ovqx-era
  Director/a de tesi: CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA | GISPETS PARCERISAS, JOAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÁNDEZ VERDEJO, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
       VOCAL: BIARNÉS PÉREZ, MARCOS
  Resum de tesi: Les persones amb pèrdua de camp visual perifèric perceben una informació limitada sobre l¿entorn i presenten una problemàtica accentuada per aconseguir una orientació i mobilitat exitosa. En els últims anys, s¿estan incorporant sistemes de realitat virtual i augmentada amb l¿objectiu d¿aprofitar les prestacions de les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida de les persones i sorgeix la necessitat de dissenyar i proposar un sistema d¿avaluació que permeti valorar-les.L¿objectiu d¿aquest treball és dissenyar i construir un laboratori (MoviLab) que permeti l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual amb limitació en el camp visual perifèric.S¿han detectat dues àrees de treball: la creació d¿un sistema d¿avaluació de les habilitats visuals i d¿un sistema d¿avaluació de la mobilitat.Per a l¿avaluació de les habilitats s¿ha dissenyat i implementat un sistema informàtic (programa Movilab i dispositius auxiliars) que permet adaptar les proves a la capacitat visual del pacient i facilita el registre dels resultats. Aquest sistema informàtic permet incloure en la pràctica clínica aspectes en general poc avaluats en aquest perfil de pacients com són l¿enlluernament, la cerca visual i determinades àrees de la percepció visual. Per a l¿avaluació de la mobilitat, s¿ha dissenyat i implementat un espai físic dotat d¿un sistema de registre de vídeo i control de les condicions d¿il·luminació, on es puguin realitzar itineraris segurs en què es col·loquen obstacles, que no tenen perillositat, i que representen la problemàtica real. El laboratori permet detectar variacions en la velocitat de marxa dels pacients si es modifica la il·luminació o els obstacles.El resultat principal d¿aquesta tesi és el laboratori MoviLab en el seu conjunt, que és ara un actiu de la UPC inclòs en el catàleg de serveis científic-tècnics externs, a l¿àrea de Healthtech. MoviLab permetrà impulsar l¿R+D en l¿àmbit de l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, de l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual.S¿han obtingut valors de referència de normalitat de les noves proves d¿avaluació. Aquests valors permeten la comparació de resultats respecte als resultats de poblacions especials.S¿ha creat un informe model que inclou els paràmetres de discapacitat visual mencionats en el BOE. Aquest informe ha tingut molt bona acceptació per part dels pacients i professionals com són els oftalmòlegs que els tracten.S¿ha realitzat un estudi de validació del laboratori i itineraris de mobilitat en una mostra d¿observadors sans als quals es redueix el camp visual amb unes ulleres de simulació i en una mostra de pacients amb limitació de camp perifèric i els resultats han confirmat la seva sensibilitat per detectar variacions en la velocitat de marxa pel que es considera validat per avaluar ajudes a la mobilitat.S¿ha analitzat l¿efecte de dues ajudes dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de limitació de camp perifèric i s¿ha demostrat la importància de realitzar aquest tipus d¿estudis en dues fases, la fase preclínica i la fase clínica. S¿han proposat els següents protocols:¿ Protocol d¿avaluació de les habilitats visuals per a pacients afectats de discapacitat visual amb disminució del camp visual perifèric.¿ Protocol de valoració de la mobilitat.Paraules Clau: baixa visió, limitació de camp perifèric, habilitats visuals, cerca visual, enlluernament, percepció visual, avaluació de la mobilitat, ajudes a la mobilitat y detecció d¿obstacles.
Data de lectura: 24/01/2022
 • BAGHERI MOGHADDAM, FAEZEH: Urban Vertical Garden: Ways to Improve Living Conditions by Applying Green Façades in Buildings Refurbishment at Semi-Arid Climate
  Autor/a: BAGHERI MOGHADDAM, FAEZEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 29/09/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSAB- Sala de Graus ETSAB
  Director/a de tesi: FORT MIR, JOSEP MARIA | NAVARRO DELGADO, ISIDRO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SUNGUR, ASLI
       SECRETARI: MORET VIÑALS, ORIOL
       VOCAL: NECCHI, SILVIA
  Resum de tesi: Esta tesis tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en los edificios de oficinas mediante la implementación de sistemas de vegetación vertical, como fachadas verdes y muros vivos en climas semiáridos. Dado que el rendimiento energético de los edificios se caracteriza por sus sistemas eléctricos e intercambios térmicos a través de la envolvente del edificio, que se define principalmente por sistemas de acristalamiento en las fachadas, cubrir las fachadas acristaladas con una capa de vegetación puede desempeñar un papel clave en el ahorro de energía y el confort térmico de los edificios. Esta investigación evalúa, a través del método de simulación de edificios, la influencia de las fachadas verdes en el confort térmico, el consumo de energía y las cargas de calefacción y refrigeración de un edificio de oficinas en la ciudad de Denver con una condición climática semiárida. Además, el desempeño psicológico y físico de los jardines verticales como una solución basada en la naturaleza y, desde la perspectiva de las ciudades biofílicas y la filosofía, ha sido evaluado a través de una revisión de estudios previos relacionados con el efecto de los sistemas de vegetación en edificios de oficinas. Una fachada verde también se puede utilizar como una opción de modernización para la renovación de edificios de oficinas. Se creó un estudio de caso como modelo conceptual para investigar la influencia de las fachadas verdes y la configuración de las fachadas verdes en su predicción de rendimiento en climas semiáridos. Además, para una mejor comprensión del rendimiento del jardín vertical en regiones semiáridas, se llevaron a cabo estudios de caso de simulación en Barcelona con un clima mediterráneo (como artículos) y Denver con un clima semiárido como el contexto de esta disertación y se compararon sus resultados. La información generada a partir de la simulación de configuraciones de fachadas desnudas y verdes como una fachada de doble piel se incorporó a teorías cualitativas que intentan predecir los aspectos de comodidad humana en el entorno de trabajo. Para equilibrar las medidas de ahorro de energía a través de la renovación de fachadas verdes, cuatro criterios cualitativos sirven como base para la comodidad psicológica y física de los ocupantes, y se ha establecido su impacto en la productividad. Estos criterios son: el requisito de una temperatura del aire interior adecuada, la calidad del aire interior, la disponibilidad de luz natural para el desempeño psicológico de los usuarios y el control percibido sobre la fachada por una capa de vegetación en los lugares de trabajo. Finalmente, se introdujo un nuevo concepto de jardines verticales mediante la integración de la biología y la tecnología en la arquitectura, que puede resolver el problema de las condiciones climáticas y la escasez de agua en algunos climas, como los climas semiáridos, para la implementación de jardines verticales.
 • SANTIN MURIEL, ANDREU: Exploration and Discovery of Sponge Assemblages on the Continental Shelf and Slope of the Catalano-Balearic Sea by means of non-Invasive Techniques.
  Autor/a: SANTIN MURIEL, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/09/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Institut de Ciències del Mar (ICM). Passeig Marítim de la Barceloneta, 37, 08003 Barcelona (ETSECCPB) videoconferència:https://meet.google.com/wtb-zpqs-nzx
  Director/a de tesi: GILI SARDÁ, JOSEP MARIA | GRINYÓ ANDREU, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: RIOS LOPEZ, MARIA PILAR
       SECRETARI: GEROVASILEIOU, VASILEIOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: PALACÍN CABAÑAS, CREU
  Resum de tesi: Las comunidades de esponjas dominan multitud de entornos de fondo duros, siendo uno de los organismos estructurales dominantes en varias áreas del mundo. Aunque la fauna de esponjas mediterráneas se encuentra entre las más estudiadas del mundo, la información disponible actualmente es mínima para las esponjas que se encuentran en las zonas más profundas del mediterráneo en comparación con sus aguas más someras, y la mayoría de los datos disponibles han sido obtenidos mediante métodos de muestreo indirectos o de capturas accidentales por pesquerías de fondo. Aprovechando el metraje y material recogido durante los proyectos Life + INDEMARES, ABIDES y ABRIC, la presente tesis pretende arrojar luz, mediante métodos no invasivos, sobre las comunidades de esponjas que se dan en dos áreas destacadas del Mar Catalano-Balear (mar Mediterráneo noroccidental): el Sitio de Interés Comunitario (SCI) del Canal de Menorca (archipiélago balear), que se convertirá en un futuro Área Marina Protegida (AMP), y las comunidades de corales de agua fría recientemente descubiertas en el cañón de Blanes.En cuanto al SIC del Canal de Menorca, esta tesis caracterizó, mediante análisis cuantitativos de video-transectos, las principales comunidades de esponjas de la zona, con especial énfasis en la distribución geográfica, batimétrica y estructural de las especies formadoras de hábitat más relevantes. El análisis cuantitativo de 85 video-transectos (una distancia lineal total de 75 km), junto con el análisis de especímenes para confirmar la identificación de especies, permitió discriminar seis comunidades principales, que correspondían principalmente a diferencias en el tipo de sustrato y profundidad. Las mayores densidades y abundancias de esponjas se concentraron en áreas de alto hidrodinamismo, a saber, las zonas rocosas frente a la costa del Cabo Formentor y la cabecera del Cañón de Menorca. También se observó un patrón claro de zonificación en profundidad, que va desde la plataforma continental interior hasta el talud superior. Al mismo tiempo, la plataforma continental albergaba la presencia de diversas morfologías, pero las formas más grandes ocurrieron en el borde de la plataforma y el talud. A su vez, la mayoría de las especies estudiadas estaban dominadas por individuos de tamaño pequeño a mediano, lo que sugiere eventos de reclutamiento a pulsos. En cuanto a las comunidades de esponjas identificadas, en la plataforma continental interior dominaban axinélidos semiesciáfilos que se localizaban sobre afloramientos rocosos. A su vez, los lechos de maërl en la plataforma continental interior estaban dominados por Haliclona (Reniera) mediterranea, mientras que la esponja córnea Aplysina cavernicola y varios haliclonidos dominaban principalmente los lechos de maërl y los sustratos rocosos de la plataforma exterior. Los sedimentos blandos en el borde de la plataforma albergaban una comunidad monoespecífica de Thenea muricata, mientras que los sustratos rocosos del borde de la plataforma se caracterizaron por una mezcla de esponjas incrustantes, columnares y en forma de abanico. Finalmente, la vertiente superior del talud continental estaba dominada por Hamacantha (Vomerula) falcula y la hexactinélida Tetrodictyum reiswigi. Así pues, esta tesis pone en valor la presencia de densas poblaciones de esponjas en el Canal de Menorca y proporciona la base científica para su futuro seguimiento una vez que se declare el área como AMP, pudiendo servir a su vez los datos generados como referencia para otras comunidades de esponjas que se encuentren en la región atlántico-mediterránea.En cuanto al cañón de Blanes, la presente tesis proporciona los primeros datos sobre la fauna de esponjas asociada a las comunidades de corales de agua fría (`CWC provinces¿, del inglés cold water corals) recientemente descubiertas en el área, al tiempo que revisa el conocimiento actual de la fauna de esponjas que
 • YAGO LLAMAS, DANIEL: A new computational approach to topology optimization in solid mechanics problems
  Autor/a: YAGO LLAMAS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 09/12/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala C1-002, edifici C-1 - UPC Campus Nord
  Director/a de tesi: CANTE TERAN, JUAN CARLOS | LLOBERAS VALLS, ORIOL
  Tribunal:
       CODIRECTOR: LLOBERAS VALLS, ORIOL
       PRESIDENT: CUETO PRENDES, ELIAS
       SECRETARI: MARTINEZ FRUTOS, JESUS
       VOCAL: NAVARRINA MARTÍNEZ, FERMIN LUIS
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis doctoral es abordar el problema de optimización topológica a una única escala. En base a este propósito, se desarrolla una nueva técnica de optimización capaz de competir con técnicas ya existentes y extendidas entre la comunidad investigadora sobre el tema. Esta técnica presenta características que superan algunas de las dificultades bien conocidas en optimización topológica manteniendo un buen grado de simplicidad.En primer lugar, se presenta la formulación de la técnica de optimización topológica, así como su algoritmia. El método se fundamenta en 4 aspectos básicos: (1) la utilización de una función característica 1-0, así como la definición precisa de las fronteras materiales a partir de una función de discriminación (isonivel 0 de la función level-set), (2) la definición de una derivada topológica coherente con el método ersatz (utilizado en la ecuación de estado), como aproximación a la derivada topológica exacta, (3) la inclusión de una regularización Laplaciana con control de tamaño mínimo de los diferentes componentes, y (4) la definición de una condición de optimalidad analítica para la determinación de la solución óptima de la topología.La metodología se aplica a diferentes problemas de optimización topológica bien detallados en la literatura y utilizados como ensayos numéricos para examinar su respuesta frente a problemas estructurales y térmicos. En estos campos, se incluyen problemas de maximización de la rigidez y de la conductividad, respectivamente. Además, se resuelven diferentes problemas de optimización topológica con gran interés ingenieril en los campos estructurales con el diseño de mecanismos y térmicos con el diseño de dispositivos de camuflaje térmicos.Finalmente, se realiza una comparación de la formulación con otras técnicas ya existentes, por ejemplo: (1) SIMP, (2) ESO/BESO, y (3) Level-set con Hamilton-Jacobi como ecuación de evolución. El análisis de los resultados permite comparar la calidad de la topología de cada método, el coste computacional de las soluciones óptimas, así como la simplicidad de implementación, demostrando el potencial de la metodología desarrollada principalmente en estos términos de comparación.Con la finalidad de acercar el método a otros investigadores y de promover su utilización, se ha publicado una versión educativa del mismo (en MATLAB) en un repositorio online, junto a documentación, permitiendo así la divulgación del mismo y la posible utilización en otras aplicaciones de interés.

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 1969doctorands/des 20/21
 • 1378directors/es de tesi 20/21
 • 283tesis llegides 2020
 • 93tesis doctorals 2020 amb M.I. i/o D.I.
 • 214projectes  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya