Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

TD4min_nou_redimensionat.jpg

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 04/03/2024
 • COLLADOS RODRÍGUEZ, CARLOS: Stability analysis of modern power systems
  Autor/a: COLLADOS RODRÍGUEZ, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/12/2023
  Data de lectura: 04/03/2024
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: Aula 28.8 - (Escola Tècnica Superioir d'Engineria Industrial de Barcelona-ETSEIB) Av. Diagonal, 647, Les Corts, 08028 BarcelonaUPC
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | PRIETO ARAUJO, EDUARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: ANTA MARTINEZ, ADOLFO
       SECRETARI: CEBALLOS RECIO, SALVADOR
       VOCAL: D\'ARCO, SALVATORE
  Resum de tesi: La instal·lació massiva de convertidors de potència, com les centrals eòliques i solars fotovoltaiques i els sistemes de corrent continu d'alta tensió (HVDC), està donant lloc a una profunda transformació dels sistemes elèctrics i del seu funcionament. En aquest context de sistemes de potència moderns dominats per l'electrònica de potència, el control dels convertidors jugarà un paper clau en el seu comportament i estabilitat. Aquesta tesi se centra en l'anàlisi de l'estabilitat dels sistemes de potència dominats per convertidors, abastant tant l'estabilitat de senyal petit com l'estabilitat transitòria, amb l'objectiu d'entendre el funcionament fonamental i les limitacions d'aquests sistemes de potència moderns.En primer lloc, es comparen les dos estratègies de control del convertidor de font de tensió (VSC) més emprades a la literatura, el seguiment de la xarxa (grid-following, GFOL) i la formació de la xarxa (grid-forming, GFOR), mitjançant simulacions en el domini del temps sota diferents pertorbacions per identificar les característiques principals i les limitacions potencials d'ambdues estratègies de control.ndependentment del control del convertidor seleccionat, sempre s'ha de garantir l'estabilitat del sistema elèctric, tant per a pertorbacions de petit senyal com per a transitòries. En aquest treball, es duen a terme una anàlisi fonamental de petit senyal per entendre els principis que regeixen l'estabilitat de la xarxa en sistemes elèctrics de potència dominats per convertidors. Amb aquest propòsit, s'ha implementat una metodologia per construir models lineal d'espai d'estat lineals de grans sistemes de potència que permeten capturar amb precisió las dinàmiques electromagnètiques (EMT). Amb aquests models, es desenvolupa una anàlisi detallada per identificar els límits d'estabilitat de l'operació grid-following en un sistema essencial, investigant la influència dels controladors del convertidor en l'estabilitat del sistema, revelant els principals mecanismes d'interacció i identificant la generació síncrona mínima per garantir estabilitat del sistema. Aquest treball s'amplia posteriorment a un sistema elèctric més complex, amb diversos generadors i en presència d'un enllaç HVDC. Per a això, s'ha desenvolupat una metodologia basada en índexs, que determina les regions d'estabilitat en estat estacionari, de petit senyal i d'anàlisi transitòria.Per altra banda, estudis previs a la literatura han demostrat que l'operació grid-forming pot millorar l'estabilitat del sistema elèctric per a altes penetracions dels convertidors. En aquesta tesi, s'ofereix un estudi exhaustiu de la dinàmica de freqüència en sistemes de potència de baixa inèrcia, que revela que el domini dels convertidors pot ser una oportunitat per dissenyar la dinàmica de freqüència. No obstant això, considerar les limitacions del convertidor GFOR pot provocar una pèrdua de sincronització. Per tant, aquest treball analitza el risc de pèrdua de sincronització durant grans desviacions de freqüència per als convertidors GFOR basats droop quan es consideren limitacions de potència activa. A més, es proposa una modificació de control per ampliar el rang de freqüència de funcionament d¿aquests convertidors.Finalment, es realitza un estudi d'estabilitat transitòria per a un sistema HVDC futur que connectarà el sistema elèctric balear amb la península ibèrica. En aquest escenari realista, s'estudia el comportament del convertidor operant tant en mode GFOL com en GFOR, considerant diverses contingències del sistema, com desconnexions de diversos generadors, faltes en diferents ubicacions i desconnexions de línies.
Data de lectura: 05/03/2024
 • TURON PUJOL, FRANCESC: Definition of multidimensional reduced order models for the elastic analysis of large composite structures.
  Autor/a: TURON PUJOL, FRANCESC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ANÀLISI ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/02/2024
  Data de lectura: 05/03/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Presencial Sala O.C. Zienkiewicz (Centre Internacional Mètodes Numèrics a l'Eng. C. Gran Capità, s/n Edifici C1 2a planta. Campus Nord, UPC Video call link: https://meet.google.com/aqc-mknb-erp
  Director/a de tesi: MARTINEZ GARCIA, JAVIER | OTERO GRUER, FERMÍN ENRIQUE
  Tribunal:
       PRESIDENT: BONET CARBONELL, JAVIER
       SECRETARI: TURON TRAVESA, ALBERT
       VOCAL: TIJS, BAS
  Resum de tesi: Els materials composts moderns, basats principalment en la unió de matrius polimèriques i fibres de vidre, carboni o qualsevol altra fibra de rigidesa elevada, han aplanat el camí per al disseny i la fabricació d'estructures lleugeres que són al mateix temps extremadament rígides i resistents. La pròpia naturalesa d'aquests materials composts i els seus mètodes de fabricació han incrementat la complexitat tant de les formes com dels dissenys de les estructures fabricades, donant lloc a sofisticats laminats units per transicions i amb presència de reforços i/o alleugeriments.Els mètodes numèrics, entre els quals destaca el mètode dels elements finits, exerceixen un paper fonamental en el disseny i desenvolupament contemporanis d'aquestes estructures d'última generació. En els últims cinquanta anys, aquests mètodes han evolucionat exponencialment juntament amb la potència de càlcul. No obstant això, la creixent complexitat dels càlculs derivats de reproduir el comportament d'aquests materials i de discretitzar les seves geometries, entre altres, exigeix un esforç continu per a reduir i optimitzar els costos computacionals associats.La discretització d'aquestes geometries i la malla resultant tenen un impacte directe en el cost computacional, particularment pronunciat en l'anàlisi d'estructures esveltes com son los formades per bigues i làmines, característiques dels materials composts, on la discretització exigeix un gran nombre d'elements finits per a captar les variacions de tensions que s¿hi originen. Tot això accentua encara més la necessitat de metodologies d'anàlisis que equilibrin l'eficiència computacional i la precisió.Per a abordar aquest repte, al llarg del temps s'han proposat múltiples models cinemàtics que parametritzen la cinemàtica de les bigues o làmines amb un nombre reduït de variables, concentrant tota la discretització en línies o superfícies de referència, respectivament. No obstant això, aquests no són capaços de predir el comportament quan el laminat perd la seva regularitat, és a dir, en i al voltant de les discontinuïtats, regions que solen ser més crítiques i, per tant, de major interès.En, aquest context, aquest treball explora dues metodologies, l'anàlisi multiescalar de segon ordre per a models de biga i làmines i l'acoblament cinemàtic entre models basats en l'equilibri del treball, que una vegada presentats, adapta a bigues i àrees laminars irregulars. En el primer cas, es proposa un procés d'homogeneïtzació per a caracteritzar, a nivell constitutiu, la rigidesa de les regions irregulars dels laminats mitjançant la definició d'un conjunt de condicions de contorn a aplicar durant l'homogeneïtzació. Quant a l'acoblament cinemàtic, s'adapta a models laminars de múltiples capes, característiques de les estructures de materials composts, la qual cosa permet utilitzar el model més eficient des del punt de vista computacional en cada regió de l'estructura. A continuació, l'acoblament desenvolupat s'utilitza per a definir models d'ordre reduït compatibles amb elements biga i làmines, capaços de capturar la rigidesa de regions tant regulars com irregulars.Aquest treball constata el potencial existent per a continuar millorant i innovant en aquestes metodologies, especialment pel que fa a l'estudi d'estructures de materials composts amb regions de discontinuïtats no fàcilment tractables pels models convencionals de bigues i lamines.
Data de lectura: 06/03/2024
 • PRAT ORTELLS, JAUME: Espai núvol: una anàlisi de l¿arquitectura de RCR arquitectes a través de les seves atmosferes.
  Autor/a: PRAT ORTELLS, JAUME
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/02/2024
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: COLL LOPEZ, JAIME | MASIP BOSCH, ENRIC
  Tribunal:
       PRESIDENT: BATLLE DURANY, ENRIC
       SECRETARI: CALLÍS FREIXAS, EDUARD
       VOCAL: PRIETO GONZÁLEZ, NURIA
       VOCAL: LACASTA CODORNIU, MIGUEL
       VOCAL: BAILO ESTEVE, MANUEL
  Resum de tesi: L¿obra de RCR arquitectes és recognoscible i reconeguda, basada com està en intervencions intenses gairebé sempre representades de dins cap a fora, profundes, ombrívoles, que tot sovint incorporen aquest fora, aquest entorn, en la seva expressió: obres, per tant, teixides a través de les seves relacions amb aquest entorn, amb els habitants, obres que defineixen espais profunds, gradacions a través d¿elements arquitectònics convertits en sistemes de filtres; més un ambient, una escena, una atmosfera, que un objecte. Aquesta consideració atmosfèrica és la base de la comprensió de l¿obra d¿aquest estudi que proposa aquesta tesi, i ho fa a través d¿un recorregut per tres escales de relació de l¿obra d¿arquitectura amb el seu entorn -amb l¿atmosfera que generen- a través d¿un projecte associat a cada una d¿aquestes escales: La Casa Entremurs per l¿escala de relació de la persona, el Espai La Lira per la ciutat, el Pavelló del Bany -el més petit- pel territori. L¿anàlisi dels projectes -feta a través d¿una consulta de la documentació original dipositada als arxius de l¿estudi, bona part d¿ella inèdita-, la seva posada en relació tant amb la seva pròpia arquitectura com amb moltes altres, i una interpretació de cada un d¿aquests projectes -tot acompanyat d¿una revisita de cada un d¿ells- permetran introduir-nos en la lògica de l¿obra de RCR arquitectes fins a poder-nos interrogar sobre una possible definició dels espais que proposa aquest estudi en aquesta clau atmosfèrica.
Data de lectura: 07/03/2024
 • ORELLANA BECH, BERNAT: Towards the automation of colon segmentation in magnetic resonance images
  Autor/a: ORELLANA BECH, BERNAT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/02/2024
  Data de lectura: 07/03/2024
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes Manuel Martí Recober de la FIB, edifici B5, Campus Barcelona Nord URL per a la videoconferència pública: https://meet.google.com/coy-mczi-cvj
  Director/a de tesi: MONCLUS LAHOYA, EVA | NAVAZO ALVARO, ISABEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: OELTZE-JAFRA, STEFFEN
       SECRETARI: VINACUA PLA, ALVARO
       VOCAL: BOADA OLIVERAS, IMMACULADA
  Resum de tesi: L'estudi del volum colònic és especialment rellevant per a la gastroenterologia i contribueix al diagnòstic i la recerca de malalties de caràcter lleu com poden ser el restrenyiment, la diarrea o la síndrome del còlon irritable. En el context d'aquestes afectacions, l'ús de tècniques invasives o ionitzants no està prou justificat i els equips mèdics han optat per l'ús d'imatges per ressonància magnètica (MRI) adquirides sense contrast ni cap altra forma de preparació, evitant així l'alteració de l'estat natural del còlon. Existeixen dues modalitats de MRI d'especial interès per a aquest propòsit: T2-weighted half-Fourier acquisition single-shot turbo spin echo sequence (T2-HASTE), que permet la segmentació del lumen del còlon, i la seqüència T1-weighted Fat-Sat (T1-FS), en la que es pot distingir el contingut fecal i el gas intestinal.L'anàlisi del còlon requereix la segmentació completa a les dues modalitats, T1-FS i T2-HASTE, el que comporta un procés manual summament lent i laboriós. Addicionalment, la segmentació manual duu associada un alt grau d'incertesa al voltant dels contorns del còlon, que es tradueix en arbitrarietat i una baixa repetitividad dels mesuraments.Aquesta tesi proposa un sistema automatitzat extrem a extrem, que inclou tots els passos necessaris per a aconseguir una segmentació de còlon precisa en imatges T2-HASTE i T1-FS, permetent l'estudi de la morfologia i la distribució dels continguts colònics. Per a facilitar la validació dels resultats de la segmentació automàtica, s'ha desenvolupat una eina per a la visualització sincronitzada de totes dues modalitats T1-FS/T2-HASTE.La segmentació d'imatges T2-HASTE és un procés constituït per tres fases. En la primera, s'utilitza un filtre de tubularidad especialitzat per a detectar àrees candidates. Els metges marquen uns punts de referència al llarg del còlon, que en combinació amb la informació de tubularidad permeten calcular una estimació de la línia medial del còlon. En una segona fase, es determina la regió d'interès mitjançant algorismes dissenyats per a detectar regions circumdants al còlon i la capsula de greix que allotja els òrgans abdominals. Finalment, una vegada establert un espai de cerca més reduït, es procedeix a la segmentació basada en l'algorisme 3D graph-cuts usant una estratègia multi-escala a tres nivells.La segmentació d'imatges T1-FS es fonamenta en un registre no-rígid de la modalitat T2-HASTE cap a T1-FS. La transformació espacial obtinguda pel registre s'utilitza per traslladar la segmentació del còlon de T2-HASTE cap a l'espai T1-FS. Un nou procés iteratiu de registre del còlon corregeix els desajustaments del registre inicial mitjançant una estratègia de deformació de malles guiada per un model probabilístic. El model proporciona informació sobre la presència de femta, gas colònic i greixos circumdants. A cada iteració s'alterna una fase de deformació amb una fase de preservació de geometria per tal de compensar la falta d'informació de contorn que caracteritza algunes regions del còlon, especialment aquelles que contenen gas. Aquest procés convergeix en un ajust òptim de la segmentació a la imatge T1-FS.Els experiments han demostrat la precisió i usabilitat dels algorismes dissenyats, que han contribuït a la integració de l'anàlisi basada en imatges de ressonància magnètica a la rutina clínica. Els resultats impliquen un avanç substancial cap a la segmentació totalment automàtica, accelerant l'adquisició de noves dades per a la recerca i els diagnòstics clínics, millorant al seu torn la repetitividad dels experiments.
 • RAMIREZ CASAS, JUDITH: El ciment natural a Catalunya
  Autor/a: RAMIREZ CASAS, JUDITH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/12/2023
  Data de lectura: 07/03/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Presencial a la Sala de Graus - Planta Baixa- ETSAB
  Director/a de tesi: ROSELL AMIGÓ, JUAN RAMON | ROSELL COLOMINA, JAUME
  Tribunal:
       PRESIDENT: GRAUS ROVIRA, RAMON
       SECRETARI: CHAMORRO TRENADO, MIGUEL ÁNGEL
       VOCAL: VEGAS LOPEZ-MANZANARES, FERNANDO
  Resum de tesi: El ciment natural, és en l¿àmbit de l¿arquitectura i la construcció, el gran desconegut dels conglomerants tradicionals. La majoria de professionals del sector, interessats pels conglomerants, coneixen abastament els dos tipus de calçs i potser també el guix tradicional, però és poc habitual que estiguin al corrent del ciment natural. Aquesta tesi pretén precisament, donar a conèixer aquest tipus de ciment, per una banda, com d¿important va ser la seva indústria a Catalunya, i per l¿altre quina és la seva significació en el dia d¿avui. Amb aquesta idea, hem estructurat la recerca en dues parts; una primera d¿estudi històric del material; les primeres referències escrites que ens van arribar aquí, molt abans que es comencés a fabricar, quan i on va produir-se el primer ciment natural, com i on es va difondre aquesta indústria arreu del país, quins tipus de ciments naturals es van fabricar, les seves característiques i propietats, com i on es comercialitzava, les primeres normatives reguladores del material, usos, etc. Una producció anònima, però que ha estat rellevant, amb més de cent cinquanta anys d¿història, des dels seus inicis a mitjan segle XIX fins a l¿actualitat, i repartida en diverses regions del país: el Gironès, l¿Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, entre moltes altres. La segona part, que hem anomenat l¿avui, emmarcat des de l¿etapa transitòria de la guerra civil i la postguerra, fins arribar a l¿estudi dels ciments naturals fabricats en l¿actualitat, en total quatre ciments naturals d¿adormiment ràpid, i que n¿hem descobert les seves propietats, característiques i particularitats, fent una valoració final de les seves fortaleses i debilitats.

 

 

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 2131doctorands/des 21/22
 • 1591directors/es de tesi 21/22
 • 305tesis llegides 2021
 • 98tesis doctorals 2021 amb M.I. i/o D.I.
 • 233projectes  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya