Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Les raons per fer un doctorat a la UPC

Video Home 1

Per l'excel·lència

La UPC es posiciona als principals rànquings internacionals com una de les principals universitats tecnològiques i de recerca del sud d'Europa i està entre les 40 millors universitats joves del món.

El millor: les persones

La satisfacció amb la tasca del director o directora de la tesi és el tret diferencial més destacat per 7 de cada 10 doctorands UPC. El suport rebut i l’accessibilitat reben les millors valoracions.

La internacionalització

Més de la meitat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC són internacionals i un terç obté la menció internacional al seu títol.

 

Una inserció laboral de qualitat

Els doctors i doctores UPC gaudeixen d'ocupació laboral quasi plena i majoritàriament en posicions corresponents a la seva titulació.

El millor doctorat industrial

La UPC lidera l'oferta amb un terç dels programes del doctorat industrial de Catalunya i un centenar d'empreses implicades.

L'entorn industrial

La ubicació geogràfica de la UPC en un ecosistema industrial, tecnològic i especialment creatiu i innovador és un valor afegit per als doctorats UPC.

Agenda de tesis per a defensa

Data de lectura: 30/11/2023
 • GIULIODORI PICCO, AGUSTINA: DEVELOPMENT OF MULTISCALE REDUCED-ORDER MODELS FOR THE ANALYSIS OF MEDICAL DEVICES
  Autor/a: GIULIODORI PICCO, AGUSTINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/11/2023
  Data de lectura: 30/11/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala OCZ-CIMNE. CIMNE - Edifici C1 Campus Nord UPC C/ Gran Capità, S/N 08034 Barcelona
  Director/a de tesi: SOUDAH PRIETO, EDUARDO | HERNANDEZ ORTEGA, JOAQUIN ALBERTO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CONTI, MICHELE
       SECRETARI: OTERO GRUER, FERMÍN ENRIQUE
       VOCAL: MARTORELL LOPEZ, JORDI
  Resum de tesi: Els avenços en ciència de materials i tècniques innovadores de fabricació han creat àmplies possibilitats per a millorar la funcionalitat dels dispositius mèdics i adaptar-los a necessitats específiques. No obstant això, aquesta creixent complexitat quant a geometria i materials subratlla una creixent demanda d'eines de modelatge predictiu que puguin avaluar amb exactitud el comportament mecànic de tals dispositius. Per a abordar aquest problema, aquesta tesi proposa una metodologia multiescala robusta capaç d'abordar escenaris estructurals complexos que normalment serien difícils d'analitzar mitjançant mètodes tradicionals. Ens esforcem per desenvolupar una eina computacional que incorpori eficaçment efectes localitzats provinents de l'escala fina dins de l'escala gruixuda, la qual cosa permet avaluar el comportament mecànic d'estructures complexes mantenint baixos costos computacionals.A través de l'estudi de stents trenats recoberts de silicona, il·lustrem com els mètodes tradicionals no s'adeqüen a l'anàlisi de tals dispositius. Si bé es poden desenvolupar algunes formulacions analítiques i incorporar enfocaments addicionals per a millorar els resultats, advoquem per un canvi allunyat d'aquestes solucions ad hoc en favor d'un enfocament robust i general, aplicable a una àmplia gamma de dispositius mèdics. Proposem una metodologia multiescala que es pot considerar un tipus especial de tecnologia de FE, la qual aprofita l'aprenentatge automàtic per a construir un model incorporant característiques apreses de models prèviament computats. Això implica que el nostre mètode substitueix certes matrius de FE basades en polinomis per operadors `empírics' derivats de dades obtingudes en experiments computacionals resolts prèviament. Al llarg d'aquesta tesi, demostrem que el nostre enfocament condueix a una representació exacta de les heterogeneïtats i no linealitats dins del model de major escala, la qual cosa s¿aconsegueix gràcies a la combinació apropiada de tècniques de descomposició de domini i reducció dimensional.
 • PRADES VALLS, ALBERT: Aportaciones de técnicas geomáticas al análisis de los desprendimientos rocosos
  Autor/a: PRADES VALLS, ALBERT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 15/09/2023
  Data de lectura: 30/11/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de Graus, Av Doctor Marañón 44-50, Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona Campus SUD.
  Director/a de tesi: LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES | COROMINAS DULCET, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: PRAT CATALAN, PERE
       SECRETARI: BLANCH GÓRRIZ, XABIER
       VOCAL: COPONS LLORENS, RAMON
  Resum de tesi: S'entén per despreniments rocosos les masses de roca que, per algun motiu, se separen d'una paret i es propaguen pelpendent en caiguda lliure, rebotant, rodant i fragmentant-se. Aquest fenomen t é un gran potencial destructiu a causa de lagran energia cinètica que poden assolir els blocs durant la propagaci ó. Els edificis, les infraestructures civils i les xarxes detransport es veuen sovint amenaçats per despreniments de roques. Aquest fenomen es fa més complex si es pren enconsideració la fragmentació dels blocs durant la caiguda. Aquesta tesi pretén contribuir al coneixement del procés dedespreniments rocosos mitjançant l'ús de tècniques geomàtiques i el desenvolupament de models específics quecontribueixin a monitorar els penya-segats rocosos.El monitoratge té un paper rellevant en la gesti ó dels riscos deguts als despreniments rocosos en un ampli espectred'aplicacions. L'escaneig làser terrestre o aeri i la fotogrametria s ón tècniques que se solen fer servir per a quantificar lesmasses rocoses despreses al llarg del temps. Aquestes observacions permeten estimar la magnitud-freq üència esperadadel massís, que és necessària, finalment, per avaluar quantitativament el risc. En aquesta tesi s'ha desenvolupat iimplementat un sistema automatitzat de baix cost amb càmeres fixes per a monitorar un penya-segat bas àltic. L'objectiu eraprovar la capacitat de detecció de moviments precursors de possibles despreniments i quantificar el volum de la massa deroca mobilitzada en cas que es produeixi el despreniment. S'ha desenvolupat una metodologia per fer servir les imatgescapturades en diferents dates i detectar els possibles moviments precursors a partir de trobar difer ències entre elles. Aquestprocediment requereix que, prèviament, s'eliminin els efectes que resten sensibilitat al sistema, com ara la pres ència devegetació, els canvis d'il·luminació i els petits desplaçaments que es donen a la càmera. Posteriorment es comparenmitjançant un procés de correlació creuada. Si es detecta un desplaçament, es construeix un model 3D per quantificar-lo. Elsistema basat en el processament d'imatges pot detectar moviments precursors al voltant d'un cent ímetre.Per a l'estudi de la propagació dels despreniments rocosos, es van fer quatre assajos a escala real. Les traject òries deblocs i fragments van ser enregistrades per tres càmeres de vídeo d'alta velocitat. En aquesta tesi s'ha implementat un codiespecífic per seguir aquestes trajectòries a l'espai i permet mesurar les velocitats abans i despr és de l'impacte. S'hanimplementat dos programes diferents, un per als blocs que es trenquen i un altre per als que no. Els par àmetres capturatspermeten obtenir la distribució de velocitats dels fragments, els coeficients de restituci ó i el balanç energètic dels impactes.Els res ultats d¿aques tes proves s ¿han incorporat al s imulador de propagaci ó de despreniments de roques RockGIS.Una darrera qüestió que s'ha abordat és la caracterització de la rugositat, que és un paràmetre fonamental de la propagacióde blocs en dipòsits formats per acumulacions de fragments. Una de les limitacions de considerar un enfocament delumped mass a l'hora de simular la propagaci ó de blocs és que se'n desconeix la posició relativa en el moment de l'impacteamb el terreny, ja que no es té en compte explícitament la geometria. En aquesta tesi s'han desenvolupat diferentsalgorismes per quantificar volums de fragments de roca i definir la rugositat espacialment distribu ïda del terreny fent servirnúvols de punts 3D d'alta resolució recollits amb TLS o fotogrametria.
 • PÉREZ PÉREZ, ESVAN DE JESÚS: Fault diagnosis in wind turbines using machine learning techniques
  Autor/a: PÉREZ PÉREZ, ESVAN DE JESÚS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 29/09/2023
  Data de lectura: 30/11/2023
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Sala conferencias Joaquín Montes Edificio Z, México
  Director/a de tesi: PUIG CAYUELA, VICENÇ | LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY
  Tribunal:
       PRESIDENT: ODGAARD, PETER FOGH
       SECRETARI: NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
       VOCAL: REYES REYES, JUAN
  Resum de tesi: En els últims anys, l'energia eòlica s'ha convertit en una alternativa prometedora als combustibles fòssils, amb aerogeneradors àmpliament utilitzats per generar energia neta. Sense embargo, a l'igual que la maquinaria compleja, els aerogeneradors són propensos a falles que poden generar costosos temps d'inactivitat i despeses de manteniment. Per abordar aquest desafiament, aquesta tesis s'ha proposat un enfocament integral per al diagnòstic de falles en aerogeneradors utilitzant aprenentatge automàtic, anàlisi estructural i observadors d'interval i zonotòpics. Aquestes tècniques es complementen per generar un mètode híbrid de diagnòstic de falles. L'anàlisi estructural ha proporcionat informació valiosa sobre les relacions redundants entre els components i les variables medibles de l'aerogenerador. Aquestes relacions redundants són identificades amb un sistema d'inferència neuro difuso adaptable ANFIS i la seva versió millora multi-salida MANFIS. L'entrenament dels sistemes neuro difusos es basa en dades completament lliures de falles, a diferència d'altres mètodes que requereixen l'aprenentatge de les diferents falles possibles. Com a resultat de la identificació amb ANFIS i MANFIS s'obtienen un conjunt de models convexos Takagi Sugeno. A partir dels convexos es dissenyen models observadors intervals i zonotòpics per a la detecció de falles. L'aïllament es produeix avaluant les matrius de firma de falles sota diferents mètriques. Per avaluar l'efectivitat dels mètodes proposats, van ser avaluats sota diferents escenaris de falles i comparats amb altres enfocaments de diagnòstic reportats a la literatura.
Data de lectura: 01/12/2023
 • AGUILAR VILLAJOS, JAVIER: Desarrollo de competencias de Inteligencia Emocional (IE) en el perfil profesional de la Ingeniería Civil
  Autor/a: AGUILAR VILLAJOS, JAVIER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  Departament: Departament d'Organització d'Empreses (OE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 20/09/2023
  Data de lectura: 01/12/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala de Reunions, Planta 0 de l'edifici C5 - Campus Nord - UPC
  Director/a de tesi: PONS PEREGORT, OLGA
  Tribunal:
       PRESIDENT: GASCÓ GASCÓ, JOSE LUIS
       SECRETARI: SUNYER TORRENTS, ALBERT
       VOCAL: GONZALEZ RAMIREZ, Mª DE LOS REYES
  Resum de tesi: Aquesta tesi té per objecte discutir, contrastar i demostrar la necessitat d'incidir en la formació i el desenvolupament de les competéncies d'intel·ligéncia emocional en el perfil professional de l'enginyeria civil, així com proposar un model d'assimilació i integració de competéncies en el marc d'actuació de les funcions de gestió i analitzar la relació entre la lntel·ligéncia emocional deis Enginyers/es Civils d'Espanya amb el seu nivell de satisfacció professional.A partir d'una recerca documental i entrevistes semiestructurades a professionals de l'enginyeria civil aplicant el métode Delphi s'identifiquen i s'agrupen les competéncies d'intel·ligéncia emocional segons les dimensions de Goleman (1998). Posteriorment, es confecciona un qüestionari adaptat a partir de l'instrument de mesura de Bar-on (1007)L'àmbit d'actuació es centra en els professionals de l'enginyeria civil col·legiats al col·legi dEnginyers civils i Enginyers tècnics d'obres públiques a tot l'àmbit nacional.L'enfocament metodológic va ser qualitatiu i quantitatiu exploratori, amb analisis descriptives i correlacionals, amb enquestes a 220 enginyers/es civils. Els resultats principals mostren que hi ha una relació positiva i significativa entre la IE i la satisfacció professional dels enquestats, i que hi ha diferències significatives en la seva satisfacció professional segons els anys d'experiència.En base, tant a l'estudi bibliografic com als resultats obtinguts als qüestionaris autoinformes s'obté la rellevancia que les competències de la IE suposen peral desenvolupament de l'enginyeria civil, tant pera les persones que l'exerceixen, com pera les organitzacions on treballen i els sistemes socials en que impacten la seva feina.
 • CORTES DUARTE, MARIA CAROLINA: RELACION ENTRE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EXPOSICIÓN AL MATERIAL PARTICULADO (MP10 Y MP2.5) EN EL AREA URBANA DE BOGOTÁ (COLOMBIA)
  Autor/a: CORTES DUARTE, MARIA CAROLINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 29/09/2023
  Data de lectura: 01/12/2023
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Aula TR5 2.05 en la ESEIAAT, Campus de Terrassa
  Director/a de tesi: CREMADES OLIVER, LAZARO VICENTE | GÓMEZ YEPES, MILENA ELIZABETH
  Tribunal:
       PRESIDENT: TEJADA TEJADA, MACARENA
       SECRETARI: AMANTE GARCIA, BEATRIZ
       VOCAL NO PRESENCIAL: YEZID ROJAS, NÉSTOR
  Resum de tesi: Les mètriques de desigualtat ambiental requereixen anàlisis complexes entre variables socials, econòmiques i ambientals a diferents escales. La investigació actual desenvolupa mètriques en aquest marc per determinar correlacions entre la posició socioambiental i la qualitat de l'aire en zones altament densificades, centrant-se en l'entorn urbà de la ciutat de Bogotà, Colòmbia (Amèrica del Sud). A més de les variables relacionades amb la salut pública, hi ha altres variables que també s'han proposat per mesurar la desigualtat ambiental, com ara la densitat de població per UPZ, població en edat de treballar, institucions sanitàries, pensionistes actius, renda per càpita, empreses creades, demografia. de la població víctime per localitat, val d'aliments, matriculació total als centres oficials i, finalment, taxa d'abandonament escolar als centres oficials, augmentant les aportacions al concepte de marc de justícia ambiental. .Durant la investigació es van oferir eines per construir una proposta metodològica que afavoreixi el benestar i la qualitat de vida dels residents de Bogotà, integrant factors socioambientals a l'estat socioeconòmic actual, entre ells, l'exposició a les partícules.

 

 

L'Escola de Doctorat avui

 • 45programes de doctorat
 • 2131doctorands/des 21/22
 • 1591directors/es de tesi 21/22
 • 305tesis llegides 2021
 • 98tesis doctorals 2021 amb M.I. i/o D.I.
 • 233projectes  D.I. (29% del total de la G.C.)

M.I.: Menció Internacional, D.I.: Doctorat Industrial, G.C.: Generalitat de Catalunya