Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Escola / Funcions

Funcions

Són funcions de l’Escola de Doctorat:

a)

Dins del seu àmbit de competència, organitzar el doctorat a la Universitat.

b)

Proposar al Consell de Govern l’aprovació de la creació, modificació i supressió dels programes de doctorat.

c)

Vetllar per la qualitat dels programes de doctorat.

d)

Garantir que els programes de doctorat s’adeqüin a l’estratègia de recerca de la Universitat.

e)

Proposar al Consell de Govern la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

f)

Avaluar el rendiment de la política de beques i ajuts predoctorals de la Universitat i, si escauen, fer propostes per millorar-ne l’eficàcia.

g)

En el marc de la normativa de la Universitat, proposar al Consell de Govern un reglament intern que reguli els drets i deures dels doctorands i doctorandes, dels tutors i tutores i dels directors i directores de tesi.

h)

En el marc de la normativa de la Universitat, reglamentar les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, tenint en compte les seves especificitats.

i)

Proposar al rector o rectora, perquè l’aprovi, la composició dels tribunals de les tesis doctorals, previ informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat en què es fan.

j)

Proposar al Consell de Govern, perquè l’aprovi, la normativa relativa als premis extraordinaris de doctorat.

k)

Planificar l’oferta d’activitats transversals o específiques, per a una formació adequada dels doctorands i doctorandes.

l)

Assegurar que en els programes de doctorat hi hagi una massa crítica de personal docent i investigador i doctorands i doctorandes suficient per garantir-ne la qualitat.

m) 

Fomentar la cooperació interuniversitària en els àmbits nacional i internacional.

n)

Afavorir la incorporació de doctors i doctores al sector empresarial i la internacionalització del doctorat.

 

Correspon a l’Escola de Doctorat, en l’àmbit de la gestió:

o)  

Elaborar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.

p)  

Presentar al Consell de Govern la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions

q)

Participar en el procés de selecció, formació, avaluació i promoció del personal d’administració i serveis que té adscrit, en els termes que estableixen els Estatuts i en la normativa que els desplegui.

r)

Proposar i administrar el pressupost anual de funcionament.

 

També corresponen a l’Escola de Doctorat totes les funcions que li atribueixen la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, o que li encomana el Consell de Govern.

Secció 5. Escola de Doctorat,article 35. Funcions, Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya de 2012, DOGC núm. 6140, d’1 juny de 2012; correcció d’errades: DOGC núm. 6257, de 20 novembre de 2012.