Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Escola / Òrgans de govern i representació / Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat

Les comissions acadèmiques són òrgans vinculats a cada programa de doctorat responsables de definir-lo, actualitzar-lo, assegurar-ne la qualitat i coordinar-lo. També són responsables de vetllar pel progrés de la recerca i de la formació, així com d’autoritzar el dipòsit de la tesi de cada doctorand o doctoranda del programa de doctorat.

Funcions

Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat: 

 • Organitzar, coordinar, definir i actualitzar el programa de doctorat.

 • Elaborar el reglament d’organització i funcionament i fer-ne les modificacions que hi escaiguin.

 • Organitzar, dissenyar i coordinar les activitats de formació transversal i de recerca del programa de doctorat.

 • Promoure la qualitat dins del seu programa i establir els mecanismes adients de seguiment i millora.

 • Participar i promoure internament els processos de verificació, seguiment, modificació  acreditació del programa de doctorat.

 • Elaborar l’informe de seguiment i l’informe d’acreditació del programa de doctorat.

 • Establir els requisits i criteris addicionals per a la selecció i l’admissió dels doctorands i doctorandes en un programa de doctorat, i aprovar-ne l’admissió.

 • Assignar el tutor o tutora de tesi un cop el doctorand o doctoranda ha estat admès en el programa de doctorat.

 • Assignar al doctorand o doctoranda, en el termini màxim de 6 mesos des que s’ha matriculat, un director o directora de tesi, que pot coincidir o no amb el tutor o tutora de tesi.

 • Autoritzar la codirecció de la tesi doctoral a petició justificada del doctorand o doctoranda i del director o directora de la tesi.

 • Canviar el director o directora de tesi assignat a un doctorand o doctoranda a petició justificada del doctorand o doctoranda o del director o directora de tesi.

 • Arbitrar i garantir el dret a la propietat intel·lectual del doctorand o doctoranda i del director o directora de tesi en cas de conflicte o canvi en la direcció de la tesi.

 • Autoritzar a petició del doctorand o doctoranda el canvi de programa de doctorat en el qual està matriculat.

 • Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al director o directora de tesi, la realització de la tesi doctoral a temps parcial.

 • Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al director o directora de tesi, la pròrroga d’un o dos anys per presentar la tesi.

 • Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al director o directora de tesi, la baixa temporal del programa de doctorat per un període màxim d’un any ampliable un any més.

 • Vetllar perquè el document d’activitats en què s’inscriuran les activitats d’interès per al desenvolupament formatiu de l’estudiant sigui revisat i avaluat anualment pel tutor o tutora i el director o directora.

 • Avaluar anualment el pla de recerca i el document d’activitats del doctorand o doctoranda amb els informes del director o directora i el tutor o tutora.

 • Proposar la formalització dels convenis de cotutela.

 • Escollir, si escau, els experts o expertes externs perquè facin l’informe sobre la qualitat de la tesi.

 • Autoritzar o denegar la inscripció i defensa de les tesis doctorals.

 • Establir els criteris per a la presentació de la tesi per compendi d’articles i autoritzar-ne la presentació.

 • Proposar els tribunals d’avaluació de les tesis doctorals i designar-ne, entre els seus membres, el president o presidenta i el secretari o secretària.

 • Avaluar i decidir, si escau, si la participació en el tribunal d’un membre que sigui coautor de publicacions derivades de la tesi doctoral està justificada.

 • Arbitrar en conflictes entre estudiants i/o directors o directores de tesis.

 • Aprovar el reglament de funcionament intern de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

 • Qualsevol altra funció que la legislació vigent, la normativa de doctorat o la Direcció de l’Escola de Doctorat els atribueixi o els pugui delegar.

Composició

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat estan formades per:

 • El coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

 • Un mínim de dos professors o professores de l’Escola de Doctorat pertanyents a la unitat promotora.

 • Un representant dels doctorands i doctorandes matriculats en el programa de doctorat, si ho determina la normativa específica del programa de doctorat.

 • Investigadors doctors o investigadores doctores d’organismes públics de recerca i d’altres institucions d’R+D+I, nacionals i internacionals.

 • En el cas dels programes de doctorat amb més d’una unitat promotora o en programes interuniversitaris, hi ha d’haver personal docent i investigador que les representi, d’acord amb el que s’hagi establert en el conveni de col·laboració subscrit.

 • Cada comissió acadèmica de programa ha de tenir una persona que n’exerceixi la funció de secretari o secretària, que pot ser un dels membres doctors.

Pots consultar la composició de la CAPD  de cada programa a l'apartat d'informació general / organització de la fitxa.