Comparteix:

La Comissió Permanent

Foto: Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat

La Comissió Permanent, presidida pel director o directora, és l’òrgan executiu de representació permanent de la Junta de l’Escola de Doctorat.

Funcions

 • Vetllar perquè es compleixi aquest reglament i els acords adoptats en la Junta.

 • Regular l’ús de la denominació de l’Escola i de la seva identitat corporativa, en el marc de la normativa de la Universitat.

 • Crear les comissions consultives que consideri oportunes.

 • Elaborar el pla estratègic de l’Escola de Doctorat, en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.

 • Dissenyar i implementar el sistema de qualitat per al seguiment de les activitats i els resultats dels programes de doctorat.

 • Aprovar la liquidació i la distribució anual del pressupost assignat a l’Escola de Doctorat.

 • Autoritzar les partides econòmiques per cobrir les necessitats d’infraestructura i manteniment que no estiguin assignades en el pressupost anual de funcionament.

 • Vetllar perquè el funcionament de l’Escola de Doctorat sigui àgil, d’acord amb la normativa vigent.

 • Fixar les activitats de formació transversal dels doctorands i doctorandes, i també regular les activitats d’interès per a la seva formació en l'àmbit de la recerca.

 • Afavorir la incorporació de doctors i doctores al sector empresarial, i la internacionalització del doctorat.

 • Avaluar el rendiment de les polítiques de beques i ajuts predoctorals de la Universitat, i, si escauen, fer propostes per millorar-ne l’eficàcia.

 • Proposar al rector o rectora, perquè l’aprovi, la composició dels tribunals de les tesis doctorals, previ informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat en què es fan.

 • Dur a terme o delegar en un altre òrgan l’escrutini de les votacions de la Menció cum laude.

 • Resoldre les convocatòries corresponents dels premis extraordinaris de doctorat.

 • Establir els procediments que cal seguir per al reconeixement d'activitats formatives i altres aspectes de la formació dels investigadors i investigadores.

 • Establir els procediments de resolució de conflictes dins els estudis de doctorat.

 • Fomentar accions per portar a terme la direcció i el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar al Consell de Govern el nomenament d’un doctor o doctora honoris causa.

 • Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre qüestions que afectin l'Escola de Doctorat i el seu entorn.

 • Proposar a la Junta entitats col·laboradores que poden participar en les activitats de l’Escola de Doctorat.

 • Participar en el procés de selecció, formació, avaluació i promoció del personal d'administració i serveis adscrit, en els termes establerts en els Estatuts.

 • Proposar assumptes per incloure'ls en l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 

Composició 

Membres nats

Membres electes