Comparteix:

El Director

Dr. Josep Maria Font Llagunes

Catedràtic d'escola universitària


El director exerceix la representació de l’Escola de Doctorat i les funcions de direcció, coordinació i supervisió de les activitats de l’Escola que li són pròpies.

Les seves funcions, recollides en el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat, són:

 • Representar, dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat i dels seus serveis administratius.

 • Vetllar pel compliment de la missió, els objectius, el pla estratègic i les funcions de l’Escola de Doctorat.

 • Elaborar, juntament amb el sotsdirector o sotsdirectora, el secretari o secretària i el cap d’administració, el pla estratègic de l’Escola de Doctorat, i elevar-lo a la Junta perquè l'aprovi.

 • Nomenar i cessar els subdirectors i subdirectores i el secretari o secretària.

 • Convocar i presidir la Junta i la Comissió Permanent.

 • Executar i fer complir els acords de la Junta i la Comissió Permanent.

 • Supervisar que el personal de l’Escola de Doctorat compleixi el codi de bones pràctiques, així com adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que hi pugui haver.

 • Potenciar la difusió d’experiències de bones pràctiques dins l'àmbit del doctorat.

 • Gestionar la dotació d’infraestructures necessàries per a l’Escola de Doctorat, i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.

 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que determini el Consell Social.

 • Elaborar i sotmetre a la sanció de la Junta l’informe de gestió anual de l’Escola de Doctorat.

 • Informar la Junta de les propostes de designació dels coordinadors i coordinadores de programes de doctorat.

 • Potenciar el treball col·laboratiu entre els coordinadors i coordinadores de programes de doctorat, així com les activitats adreçades a la formació i millora contínua de les funcions de supervisió i tutoria dels directors i directores i codirectors i codirectores de tesis doctorals.

 • Promoure el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar directrius a la Junta per establir els reglaments de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

 • Exercir totes les funcions pròpies de l’Escola de Doctorat no atribuïdes expressament en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, o en la normativa que els desplega, a altres òrgans de govern de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar el rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i contractes de col·laboració a què fa referència l'article 164 dels Estatuts de la Universitat.

 • Les competències que li atribueixin la normativa vigent, els Estatuts, la resta de normativa de la UPC i aquest reglament.

El catedràtic d'Enginyeria Mecànica Josep Maria Font Llagunes ha pres possessió, el 25 de gener, del càrrec de director de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Postdoc per la McGill University de Montreal (Canadà), doctor en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Girona, Màster en Enginyeria Biomèdica i Enginyer Industrial (ambdós per la UPC), Josep Maria Font és el fundador i el director del Laboratori d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC), integrat en el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat i del qual també n’és sotsdirector. També és investigador principal del Grup Tecnologies Mèdiques: Biomecànica, adscrit a l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), centre CERCA del qual en forma part el CREB.

Com a catedràtic del Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC, imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i també col·labora amb l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)., ha estat vinculat a l’equip directiu de l’ETSEIB: com a sotsdirector de Recerca i Transferència de Tecnologia (2017-2021) i, anteriorment, com a sotsdirector Cap d’Estudis de Postgrau (2013-2017).

En l’àmbit de la recerca en Enginyeria Mecànica, és un investigador reconegut en els camps de la Biomecànica, la Simulació de Sistemes Mecànics, i l’Enginyeria de Neurorehabilitació. Una de les seves contribucions principals en aquest darrer camp ha estat el desenvolupament de l’exoesquelet ABLE, un sistema robòtic lleuger i fàcil d'utilitzar que permet caminar a persones amb lesió medul·lar. Fruit d’aquesta recerca, Josep Maria Font va impulsar i fundar la spin-off ABLE Human Motion, reconeguda com la Millor Start-up Europea de Robòtica (2020) pel Fòrum Europeu de Robòtica, entre altres distincions.

Josep Maria Font ha investigat altres tecnologies de rehabilitació destinades a pacients amb discapacitats neuromusculars. Una tasca d’R+D reconeguda amb diversos guardons i ajuts, com són la prestigiosa Beca Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals de la Fundació BBVA, el 2018, l’Outstanding Researcher Award, del National Center for Simulation in Rehabilitation Research (NCSRR) de la Universitat de Stanford (Estats Units), el 2017, i, el mateix any, la Medalla Agustín de Betancourt y Molina, atorgada per la Real Academia de Ingeniería (RAI). També ha estat guardonat amb el Premi UPC al Compromís Social (àmbit de la Inclusió) 2021 del Consell Social de la Universitat.

Des del 2019 presideix el Technical Committee for Multibody Dynamics de la International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM). També és membre del consell editorial de les revistes científiques Multibody System Dynamics, Frontiers in Mechanical Engineering i Frontiers in Rehabilitation Sciences.