Comparteix:

La Junta de l'Escola de Doctorat

Foto: Junta de l’Escola de Doctorat en la sessió de 12 de desembre de 2019

 

La Junta, presidida pel director o directora, és el màxim òrgan de govern col·legiat de l'Escola de Doctorat. La Junta vetlla perquè l’Escola de Doctorat compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat.

La Junta actua com a comitè de direcció, d’acord amb el que preveu l'article 9.6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Funcions

 • Aprovar el pla estratègic de l’Escola de Doctorat, en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.

 • Sancionar l’informe de gestió de l’Escola de Doctorat que presenti el director o directora de l’Escola de Doctorat.

 • Fomentar accions per afavorir la direcció i el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar al Consell de Govern l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat i les seves modificacions.

 • Proposar al Consell de Govern l’aprovació d’un reglament de règim intern que reguli els drets i deures dels doctorands i doctorandes, dels tutors i tutores i dels directors i directores de tesi, així com la composició i les funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

 • Proposar al Consell de Govern la normativa acadèmica dels estudis de doctorat i les seves modificacions.

 • Aprovar el document de disseny i implementació del sistema de qualitat dels programes de doctorat i fer-ne el seguiment.

 • Proposar al Consell de Govern l’aprovació de la creació, modificació i supressió dels programes de doctorat.

 • Proposar al Consell de Govern la normativa relativa als premis extraordinaris de doctorat i resoldre les convocatòries corresponents.

 • Reglamentar les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, d’acord amb les propostes facilitades per la direcció de l’Escola, en el marc de la normativa de la Universitat.

 • Proposar al Consell de Govern la creació, modificació o supressió d’àmbits de coneixement de l'Escola de Doctorat, perquè ho aprovi.

 • Presentar al Consell de Govern, perquè l'aprovi, la proposta o modificació del codi de bones pràctiques (carta doctoral).

 • Aprovar la proposta del pressupost anual de funcionament que li correspon i aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.

 • Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre qüestions que afectin l'Escola de Doctorat i el seu entorn.

Composició

Membres nats:

Membres electes: