Vés al contingut (premeu Retorn)

El Secretari

Dr. David Artigas Garcia

Titular d'universitat 

 

 

Les seves funcions, recollides en el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat, són:

  • Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta.

  • Organitzar els processos electorals dels òrgans col·legiats de l'Escola de Doctorat.

  • Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'Escola de Doctorat.

  • Redactar i custodiar les actes i, si s'escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats que correspongui.

  • Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de funcionament institucional entre els membres de la comunitat de l'Escola de Doctorat.

  • Expedir certificacions, consultes, dictàmens i acords aprovats.

  • Elaborar la memòria anual de l'Escola de Doctorat.

  • Altres funcions inherents al càrrec que li encomani la Junta, el director o directora o la normativa de la Universitat.

David Artigas és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1990), va obtenir el Doctorat en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1995.


Des de 1998 és professor titular d'universitat a la UPC, al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, i imparteix docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) en assignatures de l’àmbit de l'electromagnetisme, el làser i la fotònica en general .


El 2001 va fer una estada d'un any a la Heriot-Watt University, a Escòcia, Regne unit. El 2006 és assignat a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), del qual és nomenat cap d'Estudis el 2009 i cap de Relacions Acadèmiques el 2015, i en el qual és coordinador del programa de doctorat de Fotònica i del programa de doctorat Erasmus Mundus EUROPHOTONICS.


Des del setembre de 2014 és secretari de l'Escola de Doctorat de la UPC. La seva àrea d'investigació es va iniciar en l'anàlisi teòrica i la modelització de processos òptics no lineals, la caracterització de polsos làser ultracurts, la generació del segon harmònic i els processos paramètrics. Aquest coneixement va ser reorientat cap a la microscòpia, les aplicacions d'ones superficials i la propagació d'ones en metamaterials birefringents i hiperbòlics.


Ha codirigit dues tesis doctorals i ha estat tutor d'una tercera. És coautor de més de 60 articles en revistes indexades, com ara ‘Nature Nanotechnology’, ‘Nature Photonics’, ‘Physical Review Letters’ o ‘Optica’, amb un índex ‘h’ = 23 (WoS). Posseeix 4 patents, una de els quals està llicenciada, ha escrit 2 llibres i ha participat en més de 70 conferències i congressos.