Comparteix:

El Secretari

Dr. Lluís Jofre Cruanyes

Professor titular

 

 

Les seves funcions, recollides en el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat, són:

  • Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta.

  • Organitzar els processos electorals dels òrgans col·legiats de l'Escola de Doctorat.

  • Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'Escola de Doctorat.

  • Redactar i custodiar les actes i, si s'escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats que correspongui.

  • Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de funcionament institucional entre els membres de la comunitat de l'Escola de Doctorat.

  • Expedir certificacions, consultes, dictàmens i acords aprovats.

  • Elaborar la memòria anual de l'Escola de Doctorat.

  • Altres funcions inherents al càrrec que li encomani la Junta, el director o directora o la normativa de la Universitat.

Lluís Jofre Cruanyes és doctor en Mecànica de Fluids per la UPC, professor Beatriz Galindo al Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), director del Grup de Recerca en Ciència i Enginyeria de Fluids (GReCEF) de la UPC i investigador principal del Multiscale Fluid Mechanics Lab. Anteriorment, ha estat investigador postdoctoral al Center for Turbulence Research de la Stanford University (EUA) i investigador predoctoral a la University of Groningen (Països Baixos) i al Royal Institute of Technology (KTH, Suècia).


Com a professor del Departament de Mecànica de Fluids de la UPC, imparteix docència de grau i màster a l'Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i també col·labora amb l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). A més a més, dirigeix recerca en temes relacionats amb la mecànica dels fluids multiescala, ciència de dades, reducció de models, quantificació de la incertesa i enginyeria computacional amb aplicacions en sistemes avançats d'energia, propulsió i transport, biomedicina i tecnologia de fabricació.


Des de 2022, és investigador principal del projecte ERC Starting Grant Turbulence-On-a-Chip: Supercritically Overcoming the Energy Frontier in Microfluidics (SCRAMBLE). El projecte se centra a assolir règims de flux turbulent en condicions microfluídiques mitjançant l'ús de fluids supercrítics. El coneixement científic obtingut es farà servir per proposar i dissenyar sistemes microfluídics altament millorats des del punt de vista energètic.