Ciències del Mar

COORDINADOR/A

Mösso Aranda, Cesar

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.CMAR.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/ciencies-mar

El Doctorat en Ciències del Mar és un programa interuniversitari en què participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, i també tres centres del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Institut de Ciències del Mar (ICM), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i el Centre d'Investigació i Desenvolupament (CID). El programa ha estat verificat positivament per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (juliol de 2013) i pel Consell d'Universitats (setembre de 2013).

Les ciències del mar, com tants altres àmbits científics i tècnics, estan immerses en un procés ràpid de canvi relacionat amb la seva naturalesa (hi ha qui les defineix com “un lloc de trobada de totes les disciplines científiques”), però també amb el nivell elevat de desenvolupament i innovació inherent a la majoria de les seves activitats. Per tant, es fa necessari completar, actualitzar i aprofundir la formació de l'estudiantat de màster, tant en l'àmbit de les ciències del mar en si com en les disciplines que hi convergeixen (enginyeria civil, enginyeria naval, geologia, biologia, física, química, matemàtiques). Aquesta és la millor via per assegurar una formació adequada dels futurs professionals i futures professionals en aquest àmbit, del qual sorgeixen contínuament activitats emergents, com l'explotació d'energies renovables marines (inexistent fins fa ben poc al nostre país) o la prospecció de recursos minerals i energètics en aigües profundes i ultraprofundes.

El Doctorat en Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, coordinadora) combina elements formatius avançats i flexibles amb una massa crítica de personal investigador i tècnic reconegut, un conjunt d'infraestructures de primer nivell (tant de laboratori com al mar), una activitat científica rellevant i una activitat socioeconòmica lligada al mar altament significativa. Per això, constitueix el millor marc per guiar i dirigir l'estudiantat interessat a completar la formació elaborant una tesi doctoral en aquest àmbit.

La tradició de col·laboració fructífera i eficaç entre les dues institucions que ofereixen conjuntament aquest doctorat des del 1985, així com el nombre de tesis presentades, les qualificacions obtingudes i les publicacions internacionals associades, avalen la fortalesa i el grau de compenetració assolits en els plantejaments formatius i científics i la capacitat per continuar formant adequadament els futurs doctors i doctores en aquest àmbit. En el marc espanyol, la UB gaudeix d'una posició de lideratge en ciències experimentals, mentre que la UPC destaca en el camp de l'enginyeria. Les dues universitats, i en particular els centres i els grups de recerca que donen suport a aquest programa, ocupen una posició destacada en els rànquings internacionals de manera sistemàtica. La UB és la primera d'Espanya en física, química, enginyeria química, ciències biològiques, ciències de la terra i mediambientals. La UPC és la primera en enginyeria i la segona en matemàtiques. En els rànquings internacionals com el de Shanghai, les dues universitats ocupen llocs destacats, en concret la UB, primera en l'àmbit nacional. Així mateix, cal destacar la inclusió de la UPC en el rànquing Top 50 Under 50, que classifica les 50 millors universitats joves del món. Els projectes de recerca conjunts (tant nacionals com europeus) de les dues institucions en l'àmbit de les ciències del mar es troben a la frontera del coneixement. Aquesta circumstància queda il·lustrada clarament pel reconeixement que el Barcelona Knowledge Campus (BKC) ha obtingut tan aviat com a campus internacional d'excel·lència conjunt, en el si del qual són dominants les disciplines que convergeixen en l'àmbit de les ciències del mar. Es demostra així l'alt grau de competitivitat (també en projectes amb una baixa taxa d'èxit, com els europeus) de les dues universitats que donen suport a aquest doctorat i dels investigadors i investigadores. La UB i la UPC i els departaments i grups implicats ofereixen a l'estudiantat l'enfocament pluridisciplinari necessari per assegurar-ne la formació en les diferents branques de les ciències del mar (biologia, geologia, física, química, enginyeria i gestió), una circumstància que ve afavorida per l'oportunitat que se'ls ofereix d'implicar-se en projectes i contractes de recerca actius. Així mateix, la xarxa extensa de col·laboracions externes, que inclouen el CSIC, l'IEO i altres organismes públics i privats de recerca, es concreta també en oportunitats addicionals que permeten als doctorands i doctorandes trobar l'acomodament i la referència científica millors en funció de la línia temàtica escollida. Es dona la circumstància que a Catalunya, i especialment a Barcelona, hi ha una de les concentracions més grans i més riques d'universitats i centres de recerca en l'àmbit marí d'Espanya, el caràcter complementari dels quals es revela tant en les infraestructures disponibles com en el capital humà. Tant l'oferta com l'enfocament i les capacitats són com a mínim comparables, i sovint superiors, als dels programes de doctorat en ciències del mar d'universitats europees i nord-americanes. En concret, la situació de Barcelona, amb les universitats promotores d'aquest doctorat, els centres del CSIC i el Port de Barcelona, a més d'altres factors rellevants, només té equivalent a Europa amb la Universitat de Southampton i el National Oceanography Centre (NOC), l'eix Kiel-Bremen (Geomar i Marum) i Brest (IFREMER i Universitat de Bretanya Occidental).

La UB i la UPC mantenen col·laboracions estretes amb els centres esmentats, així com amb molts d'altres a Europa, en el marc de projectes tant de recerca com formatius (p. ex., Màster Erasmus Mundus CoMEM amb les universitats de Delft, Trondheim i Southampton, o la Research Training Network EURODOM sobre European Deep Ocean Margins, ja finalitzada). Per part de la UB, són sòlides particularment les col·laboracions en recerca marina de frontera amb el NOC, l'IFREMER, l'Institut Holandès per a l'Estudi del Mar (NIOZ), l'Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), GEOMAR, l'Institut per a les Ciències Marines Italià (Ismar), l'Institut Alfred Wegener, la Universitat de Tromso, la Universitat Nacional d'Irlanda, l'Institut Hidrogràfic de Portugal, la Universitat de Gant, l'Institut Max Planck i la Universitat de Bremen, per citar-ne només uns quants. Per part de la UPC, assenyalem les col·laboracions amb el NOC i l'estació HR Wallingford del Regne Unit, el Deltares dels Països Baixos, DHI de Dinamarca i IFREMER, el Servei Hidrogràfic i Oceanogràfic de la Marina (SHOM) i Météo France de França. Aquesta xarxa àmplia de col·laboracions amb institucions europees en projectes de recerca, activitats formatives i altres activitats permet contrastar de manera contínua el nivell i la competitivitat del programa de doctorat ofert amb els que es fan en institucions i aliances similars de la Unió Europea, i, addicionalment, establir relacions de cooperació concretes intercanviant tant professorat (habitualment en el marc dels ajuts de mobilitat) com investigacions i estudiants de doctorat, amb una tendència creixent cap a l'elaboració de tesis cotutelades conjuntes i, en tot cas, amb beneficis clars i un marc de referència internacional per a tots els doctorands i doctorandes.

Dins d'aquest marc, l'objectiu principal del Doctorat en Ciències del Mar, de caràcter interuniversitari, és mantenir dins dels millors estàndards internacionals la formació de l'estudiantat provinent de màsters relacionats amb aquest àmbit. Entre aquests, cal esmentar explícitament el de Ciències del Mar, Oceanografia i Gestió del Medi Marí (també conjunt entre UB i UPC). Els dos títols són la plasmació més recent d'un esforç formatiu de llarg recorregut, iniciat als anys vuitanta amb l'oferiment conjunt de cursos de doctorat i que culmina amb la participació en la docència del màster interuniversitari que la UB i la UPC ofereixen també conjuntament des de ja fa sis anys. Com a resultat, tant el màster com el programa de doctorat han rebut, des que es van implantar, les etiquetes de qualitat ministerials. El doctorat, en concret, té la Menció cap a l'Excel·lència des de l'any 2010 (MEE2011-0703: 2011, 2012, 2013) i ha estat distingit anteriorment amb la Menció de Qualitat des de l'any 2003 (MCD2003-00141: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

El programa de doctorat permet als doctorands i doctorandes endinsar-se en els últims avenços en ciències del mar a través de personal docent i de recerca propi i visitant (per mobilitat o amb motiu dels projectes de recerca que es desenvolupen en les dues institucions). Això permet a l'estudiantat una actualització i un contrast permanent de la formació i dels progressos en l'elaboració de la tesi, entesa com el seu primer —i per això més important— projecte de recerca, que ha de saber conduir i portar a bon terme amb el suport del director o directora i el tutor o tutora assignats. També s'ofereixen a l'estudiantat la riquesa i els beneficis de la interdisciplinarietat dels departaments i els grups de les dues institucions que donen suport al doctorat. A títol il·lustratiu, destaca la participació en campanyes oceanogràfiques amb grans vaixells (observacions, mesuraments, mostratges in situ, adquisició de dades geofísiques), els seminaris de presa de mesures de camp a la zona costanera i a la plataforma continental, l'aprenentatge del processament i la visualització de grans volums de dades (batimètrics, geofísics, oceanogràfics o d'una altra mena), el desenvolupament de models numèrics (onatge, transport de sediment) o les anàlisis de gestió integrada (zones costaneres, llit marí), de manera que al nucli del programa de doctorat hi trobem els usos del llit marí, el coneixement i l'explotació sostenible dels recursos marins, l'avaluació de la qualitat de les aigües i l'ecosistema, i la gestió dels àmbits costaner i marí. Tot això comporta naturalment l'ús de fonts d'informació i tipologies de dades i mostres molt diverses (des d'imatges de satèl·lit fins a microorganismes i partícules sedimentàries) i a escales espacials i temporals altament diversificades, si bé cada doctorand o doctoranda se centrarà en els més apropiats per al desenvolupament de la seva tesi.

Tot això convergeix en una caracterització de la dinàmica i la salut de la nostra costa, tant a la zona terrestre com a la marina, que s'ha convertit en una necessitat imperiosa per a Catalunya i, per extensió, per a Espanya, ja que ambdues depenen de la franja costanera pel que fa tant al percentatge del producte interior brut que genera com al volum de població que acull. Igualment, el coneixement de les variables (naturals o antropogèniques) que influeixen en el rendiment pesquer és altament rellevant des d'un punt de vista tant social com de gestió, atès l'impacte de les activitats pesqueres i les amenaces de futur que pengen sobre el sector. Per això, la formació en la dinàmica de poblacions i la caracterització genètica d'organismes, explotats i no explotats, és altament necessària. El nostre país també necessita experts i expertes formats en els riscos marins, com els que han generat els tsunamis i temporals catastròfics recents. Finalment, tampoc es pot prescindir d'especialistes en la prospecció del llit i el subsol marins, que són una font cada vegada més important d'hidrocarburs i un reservori de recursos potencials extraordinàriament importants, com els hidrats de gas. A tot això cal afegir-hi la presència creixent d'infraestructures rígides al nostre litoral, les quals en modifiquen les característiques i produeixen un ampli ventall d'impactes.

Els exemples anteriors (així com molts d'altres que es podrien citar) posen en relleu la conveniència de desenvolupar un plantejament formatiu i investigador que prepari especialistes doctors i doctores en l'àmbit de les ciències del mar, de manera que ofereixi a les poblacions costaneres, i a la societat en general, els resultats d'aquestes investigacions mitjançant tesis i articles científics, entesos com a elements imprescindibles per millorar l'eficiència (i, per tant, la sostenibilitat) del desenvolupament dels nostres mars i les nostres costes. Per exemple, cal mantenir “prou” platges sense generar costos econòmics o un impacte ambiental excessius i generar valor afegit mitjançant les eines pròpies de l'oceanografia operacional per a la gestió de riscos a la zona costanera, per a l'extracció de recursos minerals i energètics del llit i el subsol marins, per a la prevenció de riscos o per a la gestió de pesqueries.

El teixit social i industrial de Catalunya i Espanya necessita incorporar aquest coneixement avançat per assolir uns nivells d'eficiència que permetin enfrontar-se als desafiaments d'aquesta època econòmica tan convulsa i en un ecosistema marí sotmès a un alt nivell d'estrès, de manera que es puguin mitigar els impactes naturals i antropogènics a la zona costanera. Cal pensar, si no, en els contaminants orgànics persistents o en els microplàstics que han penetrat fins als llocs més remots de l'oceà global i a la cadena tròfica.

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències del Mar abasta sis de les àrees prioritàries de recerca establertes a Catalunya. Més concretament:

 • Medi ambient, on la zona costanera i les aigües marines properes a la costa representen una de les productivitats biològiques més grans i una de les concentracions de població i valor socioeconòmic més grans, en particular a la conca mediterrània.
 • Sensibilitat al clima i a la variació, atesa la importància i el paper equilibrador de la frontera mar-terra enfront dels impulsors climàtics, tant marins com terrestres.
 • Espai, ja que en l'actualitat i els anys vinents la major part de les observacions de variables ambientals a la franja costanera i al mar es faran a partir d'imatges i dades remotes, siguin d'avió, globus sonda o satèl·lit, tal com estableixen també les prioritats de recerca a la Unió Europea.

Així mateix, les ciències del mar inclouen les àrees següents:

 • Transport, en el qual el marítim és un dels més eficients energèticament.
 • Materials, ja que la construcció de tot tipus de noves estructures mar endins requereix una anàlisi diferenciada respecte de la que es porta a terme per a construccions en terra ferma.
 • Energies no renovables i renovables, a causa del gran impuls que aquestes últimes han experimentat els últims anys en l'àmbit marí.

Així mateix, el Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències del Mar manté una íntima relació d'interès mutu amb el desenvolupament tecnològic en sentit ampli. En particular, en relació amb el disseny, la construcció, la verificació i l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de vehicles dirigits i autònoms capaços de penetrar a l'interior de l'oceà i de sistemes per a l'execució de mesuraments i operacions in situ al llit marí i al subsol, fins a grans profunditats. Així, l'aplicació avançada de les TIC en el medi marí respon a la necessitat de transmetre informació a distància, tant per observar-lo com per quantificar-ne els riscos i els processos diversos que hi tenen lloc. Per exemple, els LIDAR de boies oceanogràfiques de desenvolupament recent i els sistemes de detecció i alerta primerenca de tempestes i altres fenòmens geofísics.

Les àrees d'actuació esmentades abans també són prioritàries dins dels plans de desenvolupament estratègic de la UB i la UPC, com ho il·lustren infraestructures de recerca consolidades (p. ex., el canal d'onatge de la UPC o el pool d'instruments de monitoratge de l'entorn marí profund de la UB) i d'altres en desenvolupament (p. ex., el laboratori d'anàlisi no destructiva de mostres geològiques de la UB, pensat de manera molt particular per a l'estudi de testimonis de sediment extrets del fons marí).

El potencial de la UB i la UPC s'observa, en fi, en el nombre de projectes d'investigació competitius aconseguits en les últimes convocatòries i de contractes amb empreses, consorcis i administracions; en el reconeixement de la Generalitat de Catalunya als respectius grups de recerca consolidats (p. ex., els dels dos coordinadors d'universitat, vigents ininterrompudament des de 1994), o en el fet d'oferir als doctorands i doctorandes l'accés a grans instal·lacions, tant de la Unió Europea com instal·lacions cientificotècniques singulars (ICTS) espanyoles, per a l'elaboració de treballs relacionats amb les seves tesis. En aquest sentit, podem esmentar com a exemples el canal d'onatge de la UPC, ja mencionat, o els vaixells oceanogràfics de gran port gestionats per diferents organismes dels quals la UB i la UPC són usuaris principals. La creació de centres mixtos entre el CSIC, la UPC i la UB o entre aquestes universitats i la Generalitat (tots vinculats a aquest doctorat) demostra encara més el potencial de les institucions promotores i dels seus investigadors i investigadores, així com l'existència de sinergies adequades per a la formació d'especialistes doctors i doctores en aquest àmbit. L'estratègia de recerca, desenvolupament i innovació de les dues institucions, i de les administracions i empreses que hi col·laboren, es beneficia d'aquest programa de doctorat mitjançant la generació de nous especialistes i de resultats de recerca transferibles i, a l'inrevés, el doctorat es beneficia de l'existència de l'entramat científic, social i econòmic que facilita la generació de noves idees i genera interaccions fructíferes per a la recerca i, de vegades, per al finançament.

Els resultats obtinguts en els més de vint anys de doctorat conjunt en ciències del mar entre les dues institucions, tant en termes de tesis, articles i projectes de recerca com en termes de valor formatiu afegit i retorn a la societat, justifiquen de sobres aquesta proposta, avalada a més per unes ràtios de tesis per nombre d'estudiants matriculats, pel nombre de beques aconseguides i pel nombre de publicacions en revistes amb factor d'impacte molt notable. Aquestes fortaleses han estat reconegudes, entre d'altres, per països llatinoamericans com el Brasil, Xile o Mèxic, que prioritzen aquest programa o li atorguen un caràcter excloent en la concessió de beques per fer tesis doctorals en ciències del mar a Espanya, fet que mostra també la percepció exterior tan positiva que té el programa en el món hispanoparlant.

Altres Universitats

Universitat de Barcelona

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat en Ciències del Mar està dirigit a estudiants amb una sòlida formació a nivell de grau i màster, d’acord amb el que especifica el Reial decret 99/2011, en l’àmbit de les ciències del mar o en àmbits relacionats.

Està, per tant, dirigit també a estudiants provinents de titulacions en els àmbits de la biologia, la geologia, les ciències ambientals, la física, la química, les matemàtiques, la geografia i àmbits afins. És també un programa concebut i dissenyat per i per a enginyers, preferentment de l’àmbit de les enginyeries civil i naval, obert igualment als enginyers industrials, de telecomunicacions i arquitectes. També hi són benvinguts els estudiants amb una titulació equivalent atorgada per una universitat estrangera.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostraran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, si s’escau, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat de Barcelona


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Laboratori d'Enginyeria Marítima
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/ciencies-mar

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.CMAR.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenio colaboración_UB_UPC Ciencias del Mar.pdf

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat en Ciències del Mar està dirigit a estudiants amb una sòlida formació a nivell de grau i màster, d’acord amb el que especifica el Reial decret 99/2011, en l’àmbit de les ciències del mar o en àmbits relacionats.

Està, per tant, dirigit també a estudiants provinents de titulacions en els àmbits de la biologia, la geologia, les ciències ambientals, la física, la química, les matemàtiques, la geografia i àmbits afins. És també un programa concebut i dissenyat per i per a enginyers, preferentment de l’àmbit de les enginyeries civil i naval, obert igualment als enginyers industrials, de telecomunicacions i arquitectes. També hi són benvinguts els estudiants amb una titulació equivalent atorgada per una universitat estrangera.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El principal criteri d'admissió és una formació de títol oficial espanyol de grau, o equivalent, més màster, o equivalent, que permetin seguir amb aprofitament el plantejament formatiu de recerca del Programa de Doctorat en Ciències del Mar.

Per aquest motiu es consideraran preferentment:

• Qualificacions acadèmiques i pla docent del màster, o equivalent, dels sol·licitants.
• Qualificacions acadèmiques i pla docent del grau, o equivalent, dels sol·licitants.
• Altres mèrits acreditats documentalment, com estades en centres relacionats amb l’àmbit de les ciències del mar, publicacions o experiència professional prèvia.

El procés d’admissió es concreta en els passos següents:

I. S’examina el títol d’accés de tots els sol·licitants i es preadmet de manera automàtica els que provenen de titulacions plenament compatibles amb el Programa de Doctorat, en concret:

a) Ciències del Mar i Oceanografia;
b) Enginyeria Civil i Naval;
c) Biologia, Geologia, Química, Física, Ciències Ambientals i Matemàtiques.

Per a altres estudis, la Comissió del programa analitza el pla d’estudis del sol·licitants i eleva una proposta a la universitat on aquest hagi de fer la seva matrícula.

En tots els casos, la Secretaria del Programa de Doctorat en Ciències del Mar fa una comprovació d’ofici, en la qual verifica que el pla d’estudis seguit inclogui les assignatures més relacionades amb les quatre branques bàsiques de les ciències de la mar. D’aquesta comprovació en podria desprendre la necessitat de fer complements formatius per part de l’alumne o l’alumna, la qual es concretaria amb una entrevista prèvia individualitzada amb aquest o aquesta.

II. Amb el conjunt d’estudiants preadmesos es portarà a terme una priorització en la qual es consideren, amb les ponderacions que s’indiquen entre parèntesis, els elements següents:

a) les notes d’estudis previs (55%);
b) treballs d’iniciació a la recerca (p. ex., en màsters), publicacions i contribucions a congressos i reunions científiques esmentats en el CV (30%);
c) beques i ajuts obtinguts (10%);
d) altres mèrits (5%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics, que estaran lligats a crèdits de recerca. Aquests crèdits tindran caràcter obligatori per als estudiants que hagin cursat un grau de 300 ECTS o més que doni accés al Programa de Doctorat i que no inclogui crèdits d’aquesta naturalesa. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai no podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst que es modifiquin per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els complements de formació s’estableixen en el Programa de Doctorat en Ciències de la Mar a partir de la proposta de tutor o la tutora i amb el vistiplau de la comissió interuniversitària del Programa de Doctorat en Ciències de la Mar. Es procurarà sempre evitar complements per als alumnes procedents del Màster Interuniversitari en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí, conjunt entre la UB i la UPC, o títols assimilables.

Per als alumnes la trajectòria anterior dels quals suggereixi al tutor o la tutora la necessitat d’una formació addicional, es plantejaran crèdits basats en el màster conjunt en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí. El criteri general que utilitzaran els tutors serà seleccionar els mòduls d’especialitat del màster de manera que signifiquin un valor afegit per a la formació de l’alumnat. Per exemple, als alumnes que accedeixin al Programa de Doctorat en Ciències del Mar i mostrin deficiències en el camp de la química o el de l’enginyeria, se’ls recomanaran mòduls de formació corresponents

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Activitat: Tutories.

Hores: 432.

Caràcter: obligatòria.

- Activitat: Cursos.

Hores: 72.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Seminaris.

Hores: 25.

Caràcter: optativa.

- Activitat: ‘Workshops’.

Hores: 10.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Estades de recerca.

Hores: 480.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Formació en habilitats informacionals.

Hores: 8.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Metodologia de la recerca.

Hores: 12.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Innovació i creativitat.

Hores: 8.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Hores: 18.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Avaluació del seguiment del DAD y del pla de recerca.

Hores: 4.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències de la Mar compta amb els recursos que aportaran les dues institucions implicades (UPC i UB), a les quals s’afegeixen els de les altres institucions col·laboradores, sobretot els centres del CSIC a Catalunya que donen suport a aquesta activitat conjunta. Per aquest motiu, els estudiants tenen accés a:

• Equips d’investigació, tant de camp i mar com de laboratori, que constitueixen una de les infraestructures tecnicocientífiques més potents dedicades a aquest camp en l’àmbit de les ciències del mar a Espanya.

Entre els equips disponibles destaquen els següents:

• Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM)

• Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM)

• ’Pool’ d’instrumentació per a fondejos (UB)

• Laboratoris del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (UPC)

• Laboratoris del Departament d’Ecologia (Facultat de Biologia, UB)

• Laboratoris del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines (Facultat de Geologia

UB)

• Laboratoris del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Ciències de la Mar (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Química Avançada de Catalunya

• Accés a vaixells oceanogràfics de l’IEO, del CSIC i de la SEGEMAR i a embarcacions de port mitjà i petit de la Generalitat de Catalunya, la UB, la UPC i privades, així com a bucs oceanogràfics i perforadores d’altres països

• Boia oceanogràfica del CEAB

• Facilitats numèriques que inclouen tant els diferents models desenvolupats pels grups de recerca participants com les llibreries i recursos de màquina que hi ha a les institucions implicades i col·laboradores. Val la pena destacar que es pot utilitzar el Centre de Supercomputació de Barcelona i l’ordinador Mare Nostrum (recentment actualitzat i modificat)

• Programari específic de processament i visualització de grans volums de dades sota llicència (UB, UPC i institucions col·laboradores)

• Els estudiants també compten amb accés a les diferents biblioteques de les dues universitats i dels organismes col·laboradors. Mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), els estudiants poden accedir en línia a tots els fons de Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), amb més de 9 milions de documents. A més, per al seu treball específic poden accedir als fons documentals dels diferents grups de recerca implicats en el Programa de Doctorat, els quals contenen informes, mapes i altres tipus de documents englobables en el concepte de bibliografia anomenada ’grisa’, sovint necessaris per al desenvolupament eficient de les tasques d’investigació. Tot plegat facilita als alumnes encara més, si és possible, l’enfocament i el desenvolupament de la seva tesi.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • ASTUDILLO GUTIERREZ, CARLOS SALVADOR: Posidonia oceanica: A Perspective From Coastal Protection
  Autor/a: ASTUDILLO GUTIERREZ, CARLOS SALVADOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 23/04/2024
  Data de lectura: 26/06/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Edifici C1 Aula 002, ETSECCPB, Campus nord, Universitat Politècnica de Catalunya
  Director/a de tesi: GRACIA GARCIA, VICENTE | CACERES RABIONET, IVAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: COLOMER FELIU, JORDI
       SECRETARI: GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
       VOCAL: FERNÁNDEZ MORA, MARIA DE LOS ANGELES
  Resum de tesi: Al llarg de les dècades, les costes mundials han estat el marc del desenvolupament de les societats actuals. No obstant això, el cost d'aquest creixement ha portat com a conseqüència la depredació dels ambients naturals. Major freqüència de tempestes, l'augment de temperatures o elevació en el nivell del mar són símptomes que l'entorn presenta per indicar la gran pressió a la qual han estat sotmeses les costes. En els últims anys, s'ha anat accelerant encara més el deteriorament dels hàbitats costaners, deixant en evidència que les solucions clàssiques de l'enginyeria per si soles no són capaces d'abordar el problema a llarg termini. D'aquesta manera, la natura ha tornat a ser considerada com un element potencial capaç d'afrontar i contrarestar els canvis adversos que està patint el paisatge costaner. Per això, és necessari estudiar a fons els elements naturals que componen la costa, centrant-se en avaluar els impactes que beneficiïn l'estabilitat de l'entorn. En aquest context, aquest treball té com a objectiu conèixer els efectes de les praderies marines de Posidonia oceanica sobre la costa, tant en el seu estat submergit com emergit.Utilitzant un model real de praderia amb un material substitutiu de plàstic, que ha mantingut acuradament les dimensions,moviments, hàbitats d'una planta de Posidonia oceanica real i mantenint un ratio de submersió i densitat de praderia constant, s'ha realitzat un nou experiment el canal experimental CIEM del LIM/UPC Barcelona. L'objectiu ha estat avaluar l'efecte protector de les praderies submergides davant d'onatges irregulars erosius en una platja de sorra amb pendent 1:15. El treball s'ha centrat en mesurar l'atenuació de l'altura d'ona, els canvis de velocitats, la implicació en el transport de sediments i l'erosió de la riba. Els resultats van mostrar una disminució persistent en l'altura de les ones des de la zona posterior a la praderia fins a la zona de trencant, directament correlacionada amb la longitud de la praderia i l'energia de l'onatge. En conseqüència, es va observar una menor erosió de la línia de riba, en funció de l'atenuació de l'altura de l'ona en els casos amb presència de praderia, sent encara menor quan la praderia era més llarga. Els canvis de velocitat van ser significatius immediatament després de la praderia llarga, generant un desequilibri de les velocitats màximes, inclosa una disminució en les velocitats màximes negatives i un augment en les velocitats màximes positives. Això va significar un augment del valor Skewness de la velocitat en aquesta zona. Les velocitats orbitals van mostrar una reducció exclusivament per al cas de la praderia llarga, la qual cosa va contribuir a una disminució en el volum de transport de sediments i a la formació d'una barra trencadora més a prop de la costa.La part emergida de les praderies s'han avaluat des de treballs de camp, analitzant les acumulacions a la línia de vora.Mitjançant diversos recorreguts a la costa sud Catalana, es van identificar els sectors més freqüents d'acumulació que es van associar a la posició de la praderia submergida. Els sectors on les praderies marines es localitzaven a profunditats majors a 5 m es van correlacionar amb zones de freqüència limitada d'esdeveniments d'acumulació. La informació sobre la gestió de les acumulacions es va obtenir mitjançant entrevistes amb els responsables de cada municipi costaner amb la finalitat de conèixer què fan amb els banquettes en època d'alta demanda de turisme. A més, en aquest treball s'han avaluat la caracterització de paràmetres com la resistència a la penetració i la permeabilitat de les acumulacions. També, s'ha presentat una metodologia basada en l'oxidació tèrmica per quantificar de manera precisa la quantitat de sediment que pot acumular als banauettes. Es va poder destacar que els banquettes propers a la línia de riba, van acumular menys sediments que els posicionats en zones més enllà.

Darrera actualització: 19/06/2024 06:45:33.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 19/06/2024 06:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • MASDEU NAVARRO, MARTA: Distribution and cycling of volatile organic compounds in a tropical coral reef and the adjacent ocean.
  Autor/a: MASDEU NAVARRO, MARTA
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/05/2024
  Director/a de tesi: SIMÓ MARTORELL, RAFAEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: RIBES LLORDES, MARTA
       SECRETARI: DEL CAMPO GARCIA-RAMOS, JAVIER
       VOCAL: LLUSIÀ BENET, JOAN
  Resum de tesi: En els darrers anys s'ha mostrat que els esculls de corall són productors d'alguns VOCs, però encara queda per descriure tota la col·lecció de volàtils i quins són els processos de formació de molts d'aquests compostos dins de l'escull, si són essencialment biològics (pelàgics i bentònics) o abiòtics (governats per la radiació solar o la temperatura de l'aigua). És per això que en aquesta tesi hem estudiat els VOCs en les aigües internes i externes de l'escull de corall de Mo'orea, a la Polinèsia Francesa. Es tracta d'un escull ben conservat, que es caracteriza per un flux d'aigua pràcticament unidireccional i amb corrents forts, de manera que permet estudiar la connexió entre les aigües entrants, i les aigües interiors.Hem descrit la variabilitat espacial i temporal d'una sèrie de VOCs d'interès climàtic (COS, CS2, isoprè, iodometans (CH3I i CH2ClI), bromometans (CHBr3 i CH2Br2) i DMS), i compostos relacionats no volàtils, com ara dimetilsulfoniopropionat (DMSP), acrilat i dimetilsulfòxid (DMSO), dins de les aigües de la llacuna i les aigües oceàniques properes. També hem realitzat comparacions amb mesures concurrents de la temperatura de la superfície del mar, la radiació solar, les variables biogeoquímiques (nutrients, matèria orgànica) i les abundàncies i afiliacions taxonòmiques del plàncton microbià amb l'objectiu d'explicar les interconnexions entre els compostos derivats del DMSP, els VOCs i el seu entorn a través dels cicles dia/nit.La concentració de tots els VOCs estudiats augmentava quan l'aigua de l'oceà entrava a l'interior del escull, sent els bromometans els compostos que mostraven un augment més gran. Experiments d'incubació amb aigües de l'interior de l'escull van indicar que (a) les reaccions fotoquímiques eren la principal font de COS i el principal embornal de DMS; (b) el plàncton microbià era la font principal de DMS, isoprè i CH3I, i un embornal important de COS; (c) les algues eren la font principal dels polihalometans CH2ClI, CHBr3 i CH2Br2; (d) els sediments de carbonat eren una font important de CS2 i CH2ClI, DMS i isoprè, i la principal pèrdua de COS. L'holobiont de corall dominant (Pocillopora sp) era una font de DMS i COS. Un altre corall estudiat (A. pulchra) era una font important de DMSPC, la concentració dels quals a prop dels pòlips era paral·lela a la intensitat de la llum solar, amb grans augments durant el dia i disminucions a la nit. Aquesta variació era probablement generada per (i) el paper dels DMSPC com a antioxidants en els Symbiodinoceae endosimbiòtics i en el mateix coral, i (ii) l'expulsió d'endosimbionts en condicions de molt elevada radiació solar, tal com suggeria la descripció molecular de la comunitat microbiana. La identificació i quantificació de gens funcional per metagenòmica van indicar que els bacteris propers a la colonia d'A. pulchra estaven ben preparats per a la utilització i transformació dels DMSPC alliberats pel corall holobiont. Per altra banda, l'estudi detallat dels gradients de concentració de VOCs a curta distància entre les branques d'A. pulchra va il·lustrar la complexitat hidrogràfica que té lloc a l'interior d'una colònia de corall ramificat.A l'oceà obert adjacent a l'escull, els VOCs tenien origen bàsicament en l'activitat planctònica però regulats de forma principal per la llum, amb gran importància de les reaccions fotoquímiques, productores d'alguns compostos i destructores d'altres.En general, durant un mes, l'escull era productor i emissor net de VOCs en comparació amb l'oceà obert. Utilitzant els VOCs més enriquits a l'escull, així com el nitrat i matèria orgànica terrígena dissolta, com a traçadors d'aigües de l'escull que en surten a través del canal de sortida, hem estimat que el 35% de l'aigua que entra a l'escull per la cresta és aigua recirculada del mateix escull. En conjunt aquesta tesi avança en la comprensió de la producció i reciclatge de VOCs en un escull de corall tropical i la seva relació amb la radiació solar.

 • PIRACHA, AQEEL MOHAMMED ZAHID: An updated framework for inferring interior ocean circulation from high resolution marine satellite observations.
  Autor/a: PIRACHA, AQEEL MOHAMMED ZAHID
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 16/02/2024
  Director/a de tesi: TURIEL MARTÍNEZ, ANTONIO | OLMEDO CASAL, ESTRELLA

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASTELLANOS OSSA, PAOLA
       SECRETARI: SOLÉ OLLÉ, JORDI
       VOCAL: DE ANDRES, EVA
  Resum de tesi: No va ser fins al 1982 que G ̈oosta Walin va proposar un marc formal per connectar l'entrada de calor del sol a la circulació tèrmica a gran escala de l'oceà mitjançant la quantificació d'una "deriva" superficial de l'aigua des de temperatures altes a baixes. Aquell treball seminal va establir els fonaments d'un nou camp d'oceanografia dedicat a inferir patrons de circulació oceànica a través de la dinàmica en la interfície aire-mar i l'estat superficial de l'oceà. La circulació oceànica s'inicia i es controla no només per la temperatura, sinó també per la salinitat; actuen junts per establir la densitat o circulació termohalina de l'oceà. A més, l'acció dels vents sobre la superfície oceànica indueix canvis tèrmics en l'estat de la superfície del mar, i són aquests canvis en l'estat de la superfície del mar els que són capturats pel marc.En aquesta línia, treballs posteriors han intentat construir un marc basat en la flotabilitat per inferir la circulació a gran escala resultant de la dinàmica de la flotabilitat superficial. Per fer això, es necessita un coneixement tant del flux de calor (HF) (compost per components llatents, sensibles, de ones curtes i d’ones llargues) com del flux d'aigua dolça (FWF) (la diferència entre evaporació i precipitació). Normalment s'empren fórmules globals per quantificar aquests fluxes; no obstant això, sovint és difícil recuperar els paràmetres atmosfèrics necessaris per al seu ús. Per tant, es va fer una altra actualització al marc: en lloc de ser termodinàmic, aquest nou marc es basa en la cinemàtica i es va derivar utilitzant l'equació de conservació per a la física de l'oceà.Les masses d'aigua són grans volums d'aigua amb històries de formació i propietats traçadores comunes, com ara temperatura, salinitat i densitat. L'oceà es pot dividir en molts tipus d'aigua; cadascun amb les seves pròpies propietats característiques. Aquests tipus d'aigua interactuen entre ells i són inevitablement subduïts al règim quasi-conservador de l'oceà interior. Això connecta els marcs esmentats anteriorment amb la dinàmica climàtica, ja que aquestes masses d'aigua són sovint àrees crucials per al confinament i, per tant, la desacceleració de l'efecte de les emissions antropogèniques de gasos d'efecte hivernacle en els extrems climàtics.Aquesta tesi representa la fusió de tres treballs; en primer lloc, es proporciona la viabilitat dels satèl·lits per proporcionar estimacions termodinàmiques de masses d'aigua, juntament amb un anàlisi de la propagació d'errors a partir de recuperacions satel·litals de la Temperatura de la Superfície del Mar (SST) i la Salinitat de la Superfície del Mar (SSS) a incerteses en les estimacions de la ubicació de subducció/formació de masses d'aigua; el segon article és una modificació del marc cinemàtic en presència de la Profunditat de la Capa de Barreja (MLD) i, en fer-ho, connecta la cinemàtica superficial i de capa de barreja (ML) i les interaccions aire-mar amb la ventilació per sota de la ML mitjançant la formació de masses d'aigua; el tercer treball representa un esborrany preliminar de l'aplicació del marc cinemàtic (del segon article) per avaluar la estacionalitat en la formació d'aigua densa a l'Atlàntic durant 10 anys.A la tesi mostrem que l'enfocament cinemàtic aplicat als conjunts de dades satel·litals combinats amb estimacions derivades in situ per a la MLD resulta en una major resolució de l'activitat mesoescalar que els mateixos conjunts de dades satel·litals utilitzats en l'enfocament termodinàmic; amb HF i FWF derivats satel·litalment. D'altra banda, la suposició d'una capa de barreja homogènia té la conseqüència de negligir l'efecte penetrant en profunditat de la radiació solar d'ones curtes, cosa que pot tenir un impacte negatiu en les estimacions quantitatives de la formació de masses d'aigua.

Darrera actualització: 19/06/2024 07:00:55.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:FERNÁNDEZ TEJEDOR, MARGARITA
Títol:Challenges for shellfish aquaculture in Mediterranean coastal areas.
Data lectura:18/12/2023
Director/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Codirector/a:DIOGENE FADINI, JORGE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Toxic pelagic harmful algal blooms impacting shellfish safety
Fernández, M.; Garrido, E.; Englander, K.
Data de publicació: 20/03/2023
Capítol en llibre

Pharmaceuticals and endocrine disruptors in raw and cooked seafood from European market: Concentrations and human exposure levels
Álvarez, D.; Rodríguez-Mozaz, Sara; Jacobs, S.; Barbosa, V.; Fernández, M.
Environment international, ISSN: 0160-4120 (JCR Impact Factor-2019: 9.9
Data de publicació: 10/2018
Article en revista

Oral bioaccessibility of toxic and essential elements in raw and cooked commercial seafood species available in European markets
Alves, R.; Maulvault, A.; Barbosa, V.; Fernández, M.
Food chemistry, ISSN: 0308-8146 (JCR Impact Factor-2019: 10.7
Data de publicació: 11/2018
Article en revista

Use of a hydrodynamic model for the management of water renovation in a coastal system
Cerralbo, P.; Balsells, M.; Mestres, M.; Fernández, M.; Espino, M.; Grifoll, M.; Sanchez-arcilla, A.
Ocean science, ISSN: 1812-0784 (JCR Impact Factor-2019: 2.864; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Colorimetric DNA-based assay for the specific detection and quantification of Ostreopsis cf. ovata and Ostreopsis cf. siamensis in the marine environment
Toldrà, A.; Alcaraz, C.; Andree, K.; Fernández, M.; Diogene, J.
Harmful algae, ISSN: 1568-9883 (JCR Impact Factor-2019: 8.8
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

Marine dinoflagellate assemblage in the Galápagos Marine Reserve
Carnicer, O.; De La Fuente, P.; Canepa, A.; Keith, I.; Diogene, J.; Fernández, M.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2019: 4.4
Data de publicació: 07/05/2019
Article en revista

First results of phytoplankton spatial dynamics in two NW-Mediterranean bays from chlorophyll-a estimates using sentinel 2: potential implications for aquaculture
Soriano-González, J.; Angelats, E.; Alcaraz, C.; Diogene, J.; Fernández, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/07/2019
Article en revista

Breeding, planktonic and settlement factors shape recruitment patterns of one of the last remaining major population of Pinna nobilis within Spanish waters
Prado, P.; Andree, K.; Trigos, S.; Carrasco, N.; Caiola, N.; García, J.; Tena, J.; Fernández, M.
Hydrobiología, ISSN: 0018-8158 (JCR Impact Factor-2020: 2.694; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Assessing nature based solutions for managing coastal bays
Balsells, M.; Mestres, M.; Fernández, M.; Cerralbo, P.; Espino, M.; Grifoll, M.; Sanchez-arcilla, A.
Journal of coastal research, ISSN: 0749-0208 (JCR Impact Factor-2020: 0.854; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Ostreopsis cf. ovata and Ostreopsis lenticularis (Dinophyceae: Gonyaulacales) in the Galapagos Marine Reserve
Carnicer, O.; Okolodkov, Y.; García, M.; Keith, I.; Andree, K.; Diogene, J.; Fernández, M.
Scientia Marina, ISSN: 1886-8134 (JCR Impact Factor-2020: 1.576; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/09/2020
Article en revista

Further advance of Gambierdiscus species in the Canary Islands, with the first report of Gambierdiscus belizeanus
Tudó, À.; Gaiani, G.; Rey, M.; Andree, K.; Fernández, M.
Toxins, ISSN: 2072-6651 (JCR Impact Factor-2020: 4.546; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/10/2020
Article en revista

Gambierdiscus and Fukuyoa as potential indicators of ciguatera risk in the Balearic Islands
Tudó, À.; Toldrà, A.; Rey, M.; Andree, K.; Fernández, M.
Harmful algae, ISSN: 1568-9883 (JCR Impact Factor-2020: 4.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Improved culture enrichment broth for isolation of Arcobacter-like species from the marine environment
Ur Rahman, F.; Andree, K.; Salas, N.; Fernández, M.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Pinna nobilis in suboptimal environments are more tolerant to disease but more vulnerable to severe weather phenomena
Fernández, M.
Marine environmental research, ISSN: 0141-1136 (JCR Impact Factor-2021: 3.737; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Toxic marine microalgae and noxious blooms in the Mediterranean Sea: A contribution to the Global HAB Status Report
Fernández, M.
Harmful algae, ISSN: 1568-9883 (JCR Impact Factor-2021: 5.905; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Diversity and regional distribution of harmful algal events along the Atlantic margin of Europe
Fernández, M.
Harmful algae, ISSN: 1568-9883 (JCR Impact Factor-2021: 5.905; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Short-term response of chlorophyll a concentration due to intense wind and freshwater peak episodes in estuaries: The case of fangar Bay (Ebro Delta)
Balsells, M.; Grifoll, M.; Fernández, M.; Espino, M.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2021: 3.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/03/2021
Article en revista

Capacity of the potentially toxic diatoms Pseudo-nitzschia mannii and Pseudo-nitzschia hasleana to tolerate polycyclic aromatic hydrocarbons
Melliti Ben Garali, S.; Sahraoui, I.; Ben Othman, H.; Kouki, A.; de la Iglesia, P.; Diogene, J.; Lafabrie, C.; Andree, K.; Fernández, M.; Mejri, K.; Meddeb, M.; Pringault, O.; Sakka Hlaili, A.
Ecotoxicology and environmental safety, ISSN: 0147-6513 (JCR Impact Factor-2021: 7.129; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Combined flooding and water quality monitoring during short extreme events using Sentinel 2: the case study of Gloria storm in Ebro delta
Angelats, E.; Soriano, J.; Fernández, M.; Alcaraz, C.
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9050
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Molecular identification, life cycle characterization, and hatchery seed production of dwarf oysters from the Ebro Delta (Spain)
Prado, P.; Fernández, M.; Cordero, D.; Saavedra, C.; Carella, F.; Alcaraz, C.; Gairin, I.
Aquatic living resources, ISSN: 1765-2952 (JCR Impact Factor-2022: 1.1; Quartil: Q3)
Data de publicació: 20/05/2022
Article en revista

Accurate estimation of chlorophyll-a concentration in the coastal areas of the Ebro Delta (NW Mediterranean) using sentinel-2 and Its application in the selection of areas for mussel aquaculture
Fernández, M.; Velasco , J.E.; Angelats, E.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2022
Article en revista

The endoparasite Perkinsus olseni affecting the Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Italian and Spanish waters: a new possible threat for mussel aquaculture and wild animal population
Carella, F.; Fernández, M.; Villari, G.; Andree, K.; De Vico, G.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2021: 5.2
Data de publicació: 24/02/2023
Article en revista

The endoparasite Perkinsus olseni affecting the Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Italian and Spanish waters: A new possible threat for mussel aquaculture and wild animal population
Carella, F.; Fernández, M.; Villari, G.; Andree, K.; De Vico, G.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2021: 5.2
Data de publicació: 24/02/2023
Article en revista

Influence of the hydrodynamics in spatio-temporal variability of clorophyll a in a small-scale and microtidal bay: Fangar Bay case (Ebro Delta)
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 29/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FRANCESCANGELI, MARCO
Títol:Technologically-sustained ecological monitoring of a coastal fish community with a highly integrated biological and environmental data.
Data lectura:30/10/2023
Director/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Codirector/a:AGUZZI, JACOPO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep-sea litter in the Gulf of Cadiz (Northeastern Atlantic, Spain)
Mecho, A.; Francescangeli, M.; Ercilla, G.; Fanelli, E.; Estrada, F.; Valencia, J.; Sobrino, I.; Danovaro, R.; Company Claret, Joan Baptista; Aguzzi, J.
Marine pollution bulletin, ISSN: 0025-326X (JCR Impact Factor-2019: 4.049; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

The Hierarchic treatment of marine ecological information from spatial networks of benthic platforms
Aguzzi, J.; Chatzievangelou, D.; Francescangeli, M.; Marini, S.; Bonofiglio, F.; Del Rio, J.; Danovaro, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/03/2020
Article en revista

The potential of video imagery from worldwide cabled observatory networks to provide information supporting fish-stock and biodiversity assessment
Aguzzi, J.; Chatzievangelou, D.; Company, J.; Thomsen, L.; Bonofiglio, F.; Juanes, F.; Rountree, R.; Berry, A.; Chumbinho, R.; Lordan, C.; Doyle, J.; Del Rio, J.; Navarro, J.; De Leo, F.; Bahamón Rivera, Nixon; García, J.; Danovaro, R.; Francescangeli, M.; López-Vázquez, V.; Gaughan, P.
ICEs journal of marine science, ISSN: 1054-3139 (JCR Impact Factor-2020: 3.593; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/11/2020
Article en revista

The EMSO Generic Instrument Module (EGIM): standardized and interoperable instrumentation for ocean observation
Lantéri, N.; Ruhl, H.; Gates, A.; Martinez, E.; Del Rio, J.; Aguzzi, J.; Cannat, M.; Delory, E.; Matabos, M.; Petihakis, G.; Rolin, J.; Van Der Schaar, M.; Andre, M.; Blandin, J.; Francescangeli, M.; Lagadec, J.; Pagonis, P.; Piera, J.; Toma, D.M.; Moreau, B.; Wright, H.; Dañobeitia, J.; Favali, P.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/03/2022
Article en revista

Long-term monitoring of diel and seasonal rhythm of dentex dentex at an artificial reef
Francescangeli, M.; Sbragaglia, V.; Del Rio, J.; Trullols, E.; Antonijuan, J.; Massana, I.; Prat, J.; Nogueras, M.; Toma, D.M.; Aguzzi, J.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/03/2022
Article en revista

Assessing the image concept drift at the OBSEA coastal underwater cabled observatory
Ottaviani, E.; Francescangeli, M.; Gjeci, N.; Del Rio, J.; Aguzzi, J.; Marini, S.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/04/2022
Article en revista

Megafaunal assemblages in deep-sea ecosystems of the Gulf of Cadiz, northeast Atlantic ocean
Grinyó, J.; Francescangeli, M.; Santin, A.; Ercilla, G.; Estrada, F.; Mecho, A.; Fanelli, E.; Costa, C.; Danovaro, R.; Company Claret, Joan Baptista; Sobrino, I.; Valencia, J.; Aguzzi, J.
Deep-sea research. Part I, oceanographic research papers, ISSN: 0967-0637 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Automatic detection and classification of coastal Mediterranean fish from underwater images: good practices for robust training
Catalán, I.; Alvarez, A.; Lisani, J.L.; Sánchez, J.; Vizoro, G.; Heinrichs, A.; Hinz, H.; Alós, J.; Signarioli, M.; Aguzzi, J.; Francescangeli, M.; Palmer, M.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2021: 5.2
Data de publicació: 05/04/2023
Article en revista

A new coastal crawler prototype to expand the ecological monitoring radius of OBSEA cabled observatory
Falahzadehabarghouee, A.; Toma, D.M.; Francescangeli, M.; Chatzievangelou, D.; Nogueras, M.; Martinez, E.; Carandell, M.; Tangerlini, M.; Thomsen, L.; Picardi, G.; Le Bris, M.; Aguzzi, J.; Del Rio, J.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2021: 2.8
Data de publicació: 18/04/2023
Article en revista

Multisensor acoustic tracking benthic landers to evaluate connectivity of fishes in marine protected areas
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 19/06/2023
Article en revista

The video-based EGIM development
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 20/06/2023
Article en revista

Image dataset for benchmarking automated fish detection and classification algorithms
Francescangeli, M.; Marini, S.; Martínez, E.; Del Rio, J.; Toma, D.M.; Nogueras, M.; Aguzzi, J.
Scientific data, ISSN: 2052-4463 (JCR Impact Factor-2021: 12.6
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

Multiparametric monitoring and ecological indicators at the OBSEA cabled observatory network
EMSO Conference 2020
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Implementation of the obsea coastal seafloor observatory to derive ecological indicators
VII International Symposium on Marine Sciences
Data de presentació: 01/07/2020
Presentació de treball en congressos

Tele-operated ecological monitoring at the seafloor observatory (OBSEA)
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

A decade of time series as produced by multiparametric ecological monitoring at the OBSEA
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Photic niche of a top predator in the Mediterranean Sea, the case study of Dentex dentex at the cabled observatory OBSEA.
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Automated networks for fishery monitoring across marine and inland waters to track exploited stocks of anadromous and catadromous species
EIFAAC symposium on inland fisheries and aquaculture: advances in technology, stock assessment and citizen science in an era of climate change, Killarney, Ireland, 20-21 June 2022
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

Resource pulse in shallow waters: characterization of the scavenger community associated with a dolphin carcass
Oceans 2023 MTS/IEEE Limerick
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

Multiparametric benthic landers for monitoring fishing-impacted deep-sea ecosystems
Oceans 2023 MTS/IEEE Limerick
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LOMELI QUINTERO, VICTOR MANUEL
Títol:El costo del impacto sobre el Litoral Debido al cambio climático en Cataluña.
Data lectura:13/10/2023
Director/a:MÖSSO ARANDA, OCTAVIO CESAR
Codirector/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Impact costs due to climate change along the coasts of Catalonia
Lomeli, V.; Calderon, F.; Mosso, O.; Sanchez-arcilla, A.; García, A.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2023
Article en revista

AUTOR/A:MARÍN VINDAS, CAROLINA ALEXANDRA
Títol:Patrones de conectividad de comunidades microbianes marinas.
Data lectura:06/09/2023
Tutor/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Director/a:GASOL PIQUÉ, JOSEP MARIA
Codirector/a:SEBASTIÁN CAUMEL, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Seasonal impact of grazing, viral mortality, resource availability and light on the group-specific growth rates of coastal Mediterranean bacterioplankton
Olga Sánchez; Isabel Ferrera; Mabrito, I.; Ruiz, C.; Marta Sebastian; Auladell, A.; Marín, C.; Clara Cardelús; Sanz, I.; Massimo Pernice; Marrasé, C.; Sala M. Montserrat; Gasol, J M.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Effect of metal concentration on growth and luminescence of luminous bacteria strains isolated from golfo de Nicoya, Costa Rica
Marín, C.
REVMAR, ISSN: 1659-455X
Data de publicació: 20/01/2021
Article en revista

Microbial community gradient across the Deep Chlorophyll Maximum in the North Western Mediterranean.
- 16 Symposium of Aquatic Microbial Ecology (SAME16)
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GROSSMANN, FLORIAN
Títol:The Sand Transport Processes of Bar Cross-shore Migration and Beach Recovery.
Data lectura:05/09/2023
Director/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Codirector/a:ALSINA TORRENT, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Near-bed sediment transport during offshore bar migration in large-scale experiments
Grossmann, F.; Hurther, D.; Van der Zanden, J.; Caceres, I.; Sanchez-arcilla, A.; Alsina, J.
Journal of geophysical research. Oceans, ISSN: 2169-9275 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Near-bed sediment transport processes during onshore bar migration in large-scale experiments: comparison with offshore bar migration
Grossmann, F.; Hurther, D.; Van der Zanden, J.; Sanchez-arcilla, A.; Alsina, J.
Journal of geophysical research. Oceans, ISSN: 2169-9291 (JCR Impact Factor-2021: 3.938; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Influence of the initial beach profile on the sediment transport processes during post-storm onshore bar migration
Grossmann, F.; Hurther, D.; Sanchez-arcilla, A.; Alsina, J.
Journal of geophysical research. Oceans, ISSN: 2169-9291 (JCR Impact Factor-2021: 3.938; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Measurements and modeling of sediment transport during offshore and onshore bar migration
Coastal Sediments 2023: Inclusive Coastal Science and Engineering for Resilient Communities
Data de presentació: 14/04/2023
Presentació de treball en congressos

NbS to reduce flooding and erosion risks. Application to Mediterranean beaches
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2023
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODERO GARCÍA, CARLOS
Títol:Citizen sciences technologies for operational monitoring of aquatic ecosystems.
Data lectura:29/05/2023
Tutor/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Director/a:PIERA FERNANDEZ, JAIME
Codirector/a:OLMEDO CASAL, ESTRELLA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New radiometric approaches to compute underwater irradiances: potential applications for high-resolution and citizen science-based water quality monitoring programs
Rodero, C.; Olmedo, E.; Bardají, R.; Piera, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

Operational monitoring of water quality with a Do-It-Yourself modular instrument
Rodero, C.; Bardají, R.; Olmedo, E.; Piera, J.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/12/2022
Article en revista

Underwater annular irradiance: New concept to measure the light diffuse attenuation coefficient through the KduSTICK, a Do-It-Yourself device
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 26/04/2021
Presentació de treball en congressos

Monitoring water transparency through the KduSTICK, a low-cost and do-it-yourself instrument connected by the Internet of Things
CitSciVirtual
Data de presentació: 14/05/2021
Presentació de treball en congressos

Water quality monitoring program through the KduSTICK, a low-cost and Do-It-Yourself instrument connected by the Internet of Things
9th International Workshop on Marine Technology
Presentació de treball en congressos

Monitoring water quality with the KduPRO, a do-it-yourself modular instrument
4th European Citizen Science Association Conference
Data de presentació: 06/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANZ LANZAS, CLAUDIA
Títol:Assessment of the biological risks associated to the use of biosolids and wastewater.
Data lectura:26/05/2023
Tutor/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Director/a:PIÑA CAPÓ, BENJAMIN
Codirector/a:NAVARRO MARTÍN, LAIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Antibiotic and antibiotic-resistant gene loads in swine slurries and their digestates: Implications for their use as fertilizers in agriculture
Sanz, C.; Casado, M.; Navarro-Martín, L.; Tadic, D.; Parera, J.; Tugues, J.; Bayona, J.; Piña Capó, Benjamin
Environmental research, ISSN: 0013-9351 (JCR Impact Factor-2021: 8.431; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Implications of the use of organic fertilizers for antibiotic resistance gene distribution in agricultural soils and fresh food products. A plot-scale study
Sanz, C.; Casado, M.; Navarro-Martín, L.; Cañameras, N.; Carazo, N.; Matamoros Mercadal, Víctor; Bayona, J.; Piña Capó, Benjamin
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Impact of organic soil amendments in antibiotic levels, antibiotic resistance gene loads, and microbiome composition in corn fields and crops
Sanz, C.; Tadic, D.; Pastor-Lopez, E.; Navarro-Martín, L.; Tugues, J.; Bayona, J.; Casadoi, M.; Piña, B.; Parera, J.; Ortiz, C.
Environmental research, ISSN: 0013-9351 (JCR Impact Factor-2022: 8.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Impact of Carboxylated Polystyrene Nanoplastics on some physiological and biochemical aspects of Artemia parthenogenetica
11º Congreso Ibérico y 8º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental
Data de presentació: 12/07/2018
Presentació de treball en congressos

From soil to mouth: Assessment of the effect of organic fertilizers on the rate of incorporation of Antibiotic Resistant Genes in Lactuca sativa and Raphanus sativus. Real-scale studies.
SETAC Europe 30th Annual Meeting
Data de presentació: 04/05/2020
Presentació de treball en congressos

Use of mesoescaled Soil Aquifer Treatment as wastewater treatment to efficiently reduce antibiotic resistance gene loads
International Conference Groundwater: Keys of Sustainable Development Goals
Data de presentació: 18/05/2022
Presentació de treball en congressos

Assessment of the potential of Soil Aquifer Treatment for the reduction of toxicological risks associated to effluents from wastewater treatment plants
International Conference Groundwater: Keys of Sustainable Development Goals
Data de presentació: 18/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LATORRE PÉREZ, FRANCISCO
Títol:Population dynamics, interactions and evolution of marine microbes using genomic approaches.
Data lectura:03/02/2023
Tutor/a:MÖSSO ARANDA, OCTAVIO CESAR
Director/a:LOGARES HAURIE, RAMIRO ERNESTO
Codirector/a:JAILLON, OLIVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparative genomics reveals new functional insights in uncultured MAST species
López-Escardó, D.; Latorre, F.; Leonard, G.; Bucchini, F.; Obiol, A.; Cruaud, C.; Sieracki, M.; Jaillon, O.; Wincker, P.
ISME journal, ISSN: 1751-7362 (JCR Impact Factor-2021: 11.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Niche adaptation promoted the evolutionary diversification of tiny ocean predators
Latorre, F.; Deutschmann, I.; Labarre, A.; Obiol, A.; Krabberod, A.; Pelletier, E.; Sieracki, M.; Cruaud, C.; Jaillon, O.; Massana, R.; Logares, R.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/06/2021
Article en revista

Comparative genomics of unculturable marine flagellates (MAST-4) using co-assembled single-amplified genomes
Comparative genomics of Eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity
Data de presentació: 15/10/2017
Presentació de treball en congressos

Ecoevolution among the smallest ocean predators investigated with Single Cell Genomics
Microbes / Microbis 5th Interlab meeting Barcelona / Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan linage of tiny ocean grazers
VIII ECOP – ISOP Joint Meeting
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Evolutionary diversification of tiny ocean predators
ISME: Virtual Meeting Ecology Summit: #UnityInDiversity
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

POPULATION GENOMICS OF SELECTED MARINE MICROBES INDICATE STRUCTURE OVER SPATIOTEMPORAL SCALES
ASLO 2021 Aquatic Science Virtual Meeting
Data de presentació: 25/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OBIOL PLANA, ALEIX
Títol:Return of the marine heterotrophic flagellates: diversity, distribution and gene expression patterns.
Data lectura:27/01/2023
Tutor/a:MÖSSO ARANDA, OCTAVIO CESAR
Director/a:MASSANA MOLERA, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Constant abundances of ubiquitous uncultured protists in the open sea assessed by automated microscopy
Obiol, A.
Environmental microbiology, ISSN: 1462-2912 (JCR Impact Factor-2019: 9.1
Data de publicació: 10/2018
Article en revista

Expression of genes involved in phagocytosis in uncultured heterotrophic flagellates
Obiol, A.
Limnology and oceanography, ISSN: 0024-3590 (JCR Impact Factor-2020: 4.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

A metagenomic assessment of microbial eukaryotic diversity in the global ocean
Obiol, A.; Giner, C.R.; Sánchez, P.; Duarte, C.; Acinas, S.G.; Massana, R.
Molecular ecology resources, ISSN: 1755-098X (JCR Impact Factor-2020: 7.09; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Ciliate diversity and distribution across horizontal and vertical scales in the open ocean
Canals, O.; Obiol, A.; Muhovic, I.; Vaqué Vidal, Dolors; Massana, R.
Molecular ecology, ISSN: 0962-1083 (JCR Impact Factor-2020: 6.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Functional Seasonality of Free-Living and Particle-Associated Prokaryotic Communities in the Coastal Adriatic Sea
Steiner, P.A.; Geijo, J.; Fadeev, E.; Obiol, A.; Sintes, E.; Rattei, T.; Herndl, G.J.
Frontiers in microbiology, ISSN: 1664-302X (JCR Impact Factor-2020: 5.64; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/11/2020
Article en revista

Gene expression during bacterivorous growth of a widespread marine heterotrophic flagellate
Obiol, A.; Cruaud, C.; Sieracki, M.; Jaillon, O.; Wincker, P.; Vandepoele, K.; Logares, R.
ISME journal, ISSN: 1751-7362 (JCR Impact Factor-2021: 11.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Oceanic heterotrophic flagellates are dominated by a few widespread taxa
Obiol, A.; Muhovic, I.; Massana, R.
Limnology and oceanography, ISSN: 0024-3590 (JCR Impact Factor-2021: 5.019; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/10/2021
Article en revista

Global patterns and rates of habitat transitions across the eukaryotic tree of life
Jamy, M.; Biwer, C.; Vaulot, D.; Obiol, A.; Jing, H.; Peura, S.; Massana, R.; Burki, F.
Nature ecology & evolution, ISSN: 2397-334X (JCR Impact Factor-2022: 16.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/08/2022
Article en revista

Assessment of the diversity and bacterivory-related genes of marine heterotrophic flagellates using multiomics
ASLO 2018 Summer Meeting
Presentació de treball en congressos

Pushing the limits of 18S rDNA variants: A temporal and spatial study on marine heterotrophic flagellates
ISOP/PSA Joint Meeting
Presentació de treball en congressos

A metagenomic assessment of picoeukaryotic diversity along the water column of the global ocean
The Royal Society Scientific Meetings: Single Cell Ecology
Data de presentació: 01/12/2018
Presentació de treball en congressos

Unveiling the seasonality of Ciliphora: from the whole community to individual species
1st Meeting of the Iberian Ecological Society
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan lineage of tiny ocean grazers
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Presentació de treball en congressos

Setting up Single-Cell Genomics: A new collection of microeukaryotic SAGs from Blanes Bay
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Presentació de treball en congressos

Microbial community gradient across the Deep Chlorophyll Maximum in the North Western Mediterranean
16 Symposium of Aquatic Microbial Ecology (SAME16)
Presentació de treball en congressos

Dynamics of heterotrophic flagellates in a dark incubation
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Data de presentació: 01/05/2019
Presentació de treball en congressos

Fine-scale structuring of microbial populations across the deep chlorophyll maxima layers in the NW Mediterranen and Central Atlantic
ASLO 2021 Virtual Meeting
Presentació de treball en congressos

Minute predators in the ocean: ecology of dominant heterotrophic flagellates
ASLO 2021 Virtual Meeting
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

Grazing on Bacteria in the Oceans: Players and Genes
Marine Microbes GRC
Data de presentació: 31/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALLESTEROS MASCARELL, AINARA
Títol:Pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa) como un modelo de investigación industrial: Mejoras en las técnicas de acuicultura y medidas preventivas contra sus picaduras.
Data lectura:13/01/2023
Tutor/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Director/a:GILI SARDÁ, JOSEP MARIA
Codirector/a:JOURDAN RENE, ERIC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Differing effects of vinegar on Pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa) and Carybdea marsupialis (Cnidaria: Cubozoa) stings—Implications for first aid protocols
Ballesteros, A.; Marambio, M.; Fuentes, V.; Narda, M.; Santin, A.; Gili Sardá, Josep Maria
Toxins, ISSN: 2072-6651 (JCR Impact Factor-2021: 5.075; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/07/2021
Article en revista

Cnidome and morphological features of Pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa) throughout the different life cycle stages.
Ballesteros, A.; Östman, C.; Santin, A.; Marambio, M.; Narda, M.; Gili Sardá, Josep Maria
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2021: 5.247; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/08/2021
Article en revista

Trial assay for safe first-aid protocol for the stinging sea anemone anemonia viridis (Cnidaria: Anthozoa) and a severe toxic reaction
Ballesteros, A.; Salazar, J.; Marambio, M.; Tena, J.; García, J.; López, D.; Tellez, C.; Trullas, C.; Jourdan, E.; Granger, C.; Gili Sardá, Josep Maria
Toxins, ISSN: 2072-6651 (JCR Impact Factor-2022: 4.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Versatile aquarium for jellyfish: A rearing system for the biomass production of early life stages in flow-through or closed systems
Ballesteros, A.; Siles, P.; Jourdan, E.; Gili Sardá, Josep Maria
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/08/2022
Article en revista

Inhibition of nematocyst discharge from pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa)—prevention measures against jellyfish stings
Ballesteros, A.; Trullas, C.; Jourdan, E.; Gili Sardá, Josep Maria
Marine drugs, ISSN: 1660-3397 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2022
Article en revista

AUTOR/A:QUIRÓS COLLAZOS, LUCÍA
Títol:Estudio paleoclimático del afloramiento ecuatorial del Océano Pacífico durante los últimos 160.000 años a partir de biomarcadores moleculares.
Data lectura:27/06/2022
Tutor/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Director/a:CALVO COSTA, EVA
Codirector/a:PELEJERO I BOU, CARLES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Distribution and sources of organic matter in size-fractionated nearshore sediments off the Barcelona city (NW Mediterranean)
Quirós-Collazos, L.; Pedrosa-Pàmies, R.; Sánchez, A.; Guillén, J.; Durán, R.; Cabello, P.
Estuarine coastal and shelf science, ISSN: 0272-7714 (JCR Impact Factor-2019: 4.5
Data de publicació: 04/2017
Article en revista

Paleoproductivity in the SW Pacific Ocean During the Early Holocene Climatic Optimum
Bostock, H.; Prebble, J. G.; Cortese, G.; Hayward, B.; Calvo, E.; Quirós-Collazos, L.; Kienast, M.; Kim, K.
Paleoceanography and Paleoclimatology, ISSN: 2572-4517 (JCR Impact Factor-2019: 2.888; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

Rare earth elements and Nd isotopes as tracers of modern ocean circulation in the central Mediterranean Sea
Garcia-Solsona, E.; Pena, L. D.; Edurado, P.; Pérez-Asensio, J.N.; Quirós-Collazos, L.; Lirer, F.; Cacho, I.
Progress in oceanography, ISSN: 0079-6611 (JCR Impact Factor-2020: 4.08; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Controls on Primary Productivity in the Eastern Equatorial Pacific, East of the Galapagos Islands, During the Penultimate Deglaciation
Quirós-Collazos, L.; Calvo Costa, Eva; Schouten, S.; van der Meer, M. T. J.; Rodrigo-Gámiz, M.; Pena, L. D.; Cacho, I.; Pelejero, C.
Paleoceanography and Paleoclimatology, ISSN: 2572-4517 (JCR Impact Factor-2020: 3.277; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Comparison of the Eastern Equatorial Pacific UK’37, TEX86 and Globigerinoides ruber derived sea temperatures: insights from Termination II
5th Open Science Meeting: Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective
Data de presentació: 09/05/2017
Presentació de treball en congressos

Ocean productivity across the subtropical front over the last deglaciation
5th Open Science Meeting: Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective
Data de presentació: 09/05/2017
Presentació de treball en congressos

Rare Earth Elements and Nd isotopes as tracers of modern circulation in the central Mediterranean Sea
5th Open Science Meeting: Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective
Data de presentació: 09/05/2017
Presentació de treball en congressos

Rare Earth Elements and Nd isotopes as tracing modern circulation in the central Mediterranean Sea
VI International Symposium on Marine Sciences
Data de presentació: 20/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALSELLS FERNÀNDEZ-PEDRERA, MARTA
Títol:LINKING HYDRODYNAMIC AND BIOLOGICAL PROCESSES IN A SHALLOW AND MICRO TIDAL ESTUARY: THE CASE OF FANGAR BAY (EBRO DELTA)
Data lectura:24/05/2022
Director/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Codirector/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Artificial upwelling using offshore wind energy for mariculture applications
Viúdez, Á.; Balsells, M.; Rodríguez-Marroyo, R.
Scientia marina, ISSN: 0214-8358 (JCR Impact Factor-2018: 1.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 30/09/2016
Article en revista

Wind-Driven hydrodynamics in the shallow, micro-tidal estuary at the Fangar Bay (Ebro Delta, NW Mediterranean Sea)
Balsells, M.; Grifoll, M.; Cerralbo, P.; Sanchez-arcilla, A.; Espino, M.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/10/2020
Article en revista

Cálculo de tiempos de residencia para la gestión de la calidad de aguas en una bahía costera mediterránea (Bahía dels Alfacs)
XIV Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas
Data de presentació: 25/05/2017
Presentació de treball en congressos

Coastal oceanographic tools for coastal lagoons: the Alfacs bay in the Spanish Mediterranean
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Water exchange processes in a Mediterranean coastal bay (Fangar, Ebro Delta)
V Encuentro de Oceanografía Física
Data de presentació: 21/06/2018
Presentació de treball en congressos

Sub-tidal hydrodinamic wind response in a small and shallow coastal bay
MONGOOS General Assembly & Modelling and Observations Workshop
Data de presentació: 03/12/2019
Presentació de treball en congressos

Hydrodynamics wind response in a small, shallow and subtidal environment
Eight MonGOOS Meeting & Workshop
Data de presentació: 03/12/2019
Presentació de treball en congressos

Nature-based strategies for water renewal in micro-tidal coastal bays: application to the Ebre delta in the NW Mediterranean
9th EUROLAG Conference on Coastal Lagoons and Transitional Environments
Data de presentació: 23/01/2020
Presentació de treball en congressos

Influence of the hydrodynamics in spatio-temporal variability of clorophyll a in a small-scale and Influence of the hydrodynamics in spatio-temporal variability of clorophyll a in a small-scale and microtidal bay: Fangar Bay case (Ebro Delta)bay: Fangar Bay case (Ebro Delta)
Gather Online
Data de presentació: 29/04/2021
Presentació de treball en congressos

Wind-driven hydrodynamics in the shallow, micro-tidal estuary at the Fangar Bay (Ebro Delta, NW Mediterranean sea)
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

High-resolution hydrodynamic modelling for pollutant discharge in a small-size bay (the case of Fangar Bay)
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Relationship between the biological variables and hydrodynamic factors in a micro-tidal estuary; the case of Fangar bay (Ebro Delta)
EOF 2022 - VII Expanding Ocean Frontiers
Data de presentació: 06/07/2022
Presentació de treball en congressos

Relationship between the biological variables and hydrodynamic factors in a micro-tidal estuary; the case of Fangar bay
VII Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 06/07/2022
Presentació de treball en congressos

BIOLOGICAL RESPONSE TO HYDRODYNAMIC FACTORS IN A SHALLOW MICROTIDAL ESTUARY
MonGOOS Annual Meeting & workshop
Data de presentació: 23/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ VARELA, ALÍCIA
Títol:Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the surface ocean.
Data lectura:29/04/2022
Tutor/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Director/a:VILA COSTA, MARIA
Codirector/a:PIÑA CAPÓ, BENJAMIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Biodegradation as an important sink of aromatic hydrocarbons in the oceans
González-Gaya, B.; Martinez-Varela, A.; Vila-Costa, M.; Casal, P.; Cerro, E.; Berrojalbiz, N.; Lundin, D.; Vidal Barcelona, Montse; Mompeán, M.; Bode, A.; Jiménez, B.; Dachs Marginet, Jordi
Nature geoscience, ISSN: 1752-0894 (JCR Impact Factor-2020: 16.908; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2019
Article en revista

Large Enrichment of Anthropogenic Organic Matter Degrading Bacteria in the Sea-Surface Microlayer at Coastal Livingston Island (Antarctica)
Martinez-Varela, A.; Casas , G.; Piña Capó, Benjamin; Dachs Marginet, Jordi; Vila-Costa, M.
Frontiers in microbiology, ISSN: 1664-302X (JCR Impact Factor-2020: 5.64; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2020
Article en revista

Anthropogenic dissolved organic carbon and marine microbiomes
Vila-Costa, M.; Cerro, E.; Martinez-Varela, A.; Casas, G.; Dachs Marginet, Jordi
ISME journal, ISSN: 1751-7362 (JCR Impact Factor-2020: 10.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Enrichment of perfluoroalkyl substances in the sea-surface microlayer and sea-spray aerosols in the Southern Ocean
Casas , G.; Martinez-Varela, A.; Roscales, J.; Vila-Costa, M.; Dachs Marginet, Jordi; Jiménez , B.
Environmental pollution, ISSN: 0269-7491 (JCR Impact Factor-2020: 8.071; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Bacterial responses to background organic pollutants in the northeast subarctic Pacific Ocean
Martinez-Varela, A.; Cerro, E.; Auladell, A.; Sharma, S.; Moran, M.; Kiene, R.; Piña Capó, Benjamin; Dachs Marginet, Jordi; Vila-Costa, M.
Environmental microbiology, ISSN: 1462-2912 (JCR Impact Factor-2021: 5.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Rain amplification of persistent organic pollutants
Casas, G.; Martinez-Varela, A.; Vila-Costa, M.; Jimenez, B.; Dachs Marginet, Jordi
Environmental science and technology, ISSN: 0013-936X (JCR Impact Factor-2021: 11.357; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:SANTIN MURIEL, ANDREU
Títol:Exploration and Discovery of Sponge Assemblages on the Continental Shelf and Slope of the Catalano-Balearic Sea by means of non-Invasive Techniques.
Data lectura:24/01/2022
Tutor/a:MÖSSO ARANDA, OCTAVIO CESAR
Director/a:GILI SARDÁ, JOSEP MARIA
Codirector/a:GRINYÓ ANDREU, JORDI
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sponge assemblages on the deep Mediterranean continental shelf and slope (Menorca Channel, Western Mediterranean Sea)
Santin, A.; Grinyó, J.; Ambroso, S.; Uriz, M. J.; Gori, A.; Domínguez-Carrió, C.; Gili Sardá, Josep Maria
Deep-sea research. Part I, oceanographic research papers, ISSN: 0967-0637 (JCR Impact Factor-2019: 4.8
Data de publicació: 01/2018
Article en revista

Distribution patterns and demographic trends of demosponges at the Menorca Channel (Northwestern Mediterranean Sea)
Santin, A.; Grinyó, J.; Ambroso, S.; Uriz, M. J.; Domínguez-Carrió, C.; Gili Sardá, Josep Maria
Progress in oceanography, ISSN: 0079-6611 (JCR Impact Factor-2019: 5.6
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

First report of the carnivorous sponge Lycopodina hypogea (Cladorhizidae) associated with marine debris, and its possible implications on deep-sea connectivity
Santin, A.; Grinyó, J.; Bilan, M.; Ambroso, S.; Puig Alenyà, P.
Marine pollution bulletin, ISSN: 0025-326X (JCR Impact Factor-2020: 5.553; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

First deep-sea Hamigera (Demospongiae: Porifera) species associated with Cold-Water Corals (CWC) on antipodal latitudes of the world
Santin, A.; Grinyó, J.; Uriz Lespe, Maria Jesus; Gili Sardá, Josep Maria; Puig Alenyà, P.
Deep-sea research. Part I, oceanographic research papers, ISSN: 0967-0637 (JCR Impact Factor-2020: 2.955; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Mediterranean Coral Provinces as a Sponge Diversity Reservoir: Is There a Mediterranean Cold-Water Coral Sponge Fauna?
Santin, A.; Grinyó, J.; Uriz, M. J.; Lo Iacono, C.; Gili Sardá, Josep Maria; Puig Alenyà, P.
Frontiers in marine science, ISSN: 2296-7745 (JCR Impact Factor-2021: 5.247; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALLÈS CASANOVA, IGNASI
Títol:Retroflections in the tropical Atlantic Ocean
Data lectura:19/11/2021
Tutor/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Director/a:PELEGRÍ LLOPART, JOSE LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The gulf nutrient stream
Data de publicació: 04/2019
Capítol en llibre

Subtropical-tropical transfer in the South Atlantic Ocean
Cabré, A.; Pelegrí, J.; Vallès, I.
Journal of geophysical research. Oceans, ISSN: 2169-9275 (JCR Impact Factor-2019: 3.559; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2019
Article en revista

Temperature Spatiotemporal Correlation Scales in the Brazil-Malvinas Confluence from High-Resolution In Situ and Remote Sensing Data
Castellanos, P.; Sans, J.; Emelianov, M.; Vallès, I.; Pelegrí, J.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2019: 7.7
Data de publicació: 28/11/2019
Article en revista

On the Spatiotemporal Diversity of Atlantic Niño and Associated Rainfall Variability Over West Africa and South America
Vallès, I.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2020: 4.72; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/04/2020
Article en revista

Dataset on the RETRO-BMC cruise onboard the R/V Hespérides, April 2017, Brazil-Malvinas Confluence
Pelegrí, J.; Castellanos, P.; Paniagua, G.; Peña-Izquierdo, J.; Rodriguez-Fonseca, B.; Roget, E.; Rosell-Fieschi, M.; Salat, J.; Salvador, J.; Vallès, I.; Viúdez, Á.
Data in brief, ISSN: 2352-3409 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

A view of the Brazil-Malvinas confluence, March 2015
García-Olivares, A.; Piola, A.; Vallès, I.
Deep-sea research. Part I, oceanographic research papers, ISSN: 0967-0637 (JCR Impact Factor-2021: 3.101; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Anàlisi comparatiu entre velocitats inferides a partir de les boies argo i derivadors
Planeta Oceà
Presentació de treball en congressos

Detection of drogue loss from drifter positioning data
IV Encuentro Oceanografía Fisica Española
Data de presentació: 2016
Presentació de treball en congressos

High-resolution Argo float deployments during regional cruises
Euro Argo Users Meeting
Presentació de treball en congressos

Lagrangian stream-functions and transit times
International Workshop on Marine Pollution and Maritime Safety 2017
Presentació de treball en congressos

Circulation patterns in South Atlantic Intermediate Waters as seen from Argo inferred velocities
Euro Argo Users Meeting
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Taking the Pulse of the Ocean
5a Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària
Presentació de treball en congressos

Multi-scale products from Argo float deployments during regional cruises
7th Euro-Argo Science Meeting
Presentació de treball en congressos

Adapting the existing coastal patí a vela fleet for scientic purposes
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

From weekly to seasonal variability of the North Brazil-Equatorial Undercurrent retroflection
EGU 2021
Presentació de treball en congressos

A Lagrangian view of the transfer of Southern waters to the South Atlantic Ocean
EGU 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE VREESE, STEFFEN
Títol:MORPHO-FUNCTIONALITY of the TOOTHED WHALE EXTERNAL EAR CANAL
Data lectura:17/06/2021
Director/a:ANDRE SANCHEZ, MICHEL
Codirector/a:MAZZARIOL, SANDRO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Marine mammal acoustic detections in the Greenland and Barents Sea, 2013 – 2014 seasons
De Vreese, S.; Van Der Schaar, M.; Weissenberger, J.; Erbs, F.; Kosecka, M.; Sole, M.; Andre, M.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2018: 4.011; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Morphology of the external ear canal in toothed whales
De Vreese, S.; Andre, M.; Mazzariol, S.
Proceedings of meetings on acoustics, ISSN: 1939-800X (JCR Impact Factor-2017: 0.18
Data de publicació: 07/2019
Article en revista

Morphological evidence for the sensitivity of the ear canal of odontocetes as shown by immunohistochemistry and transmission electron microscopy
De Vreese, S.; Andre, M.; Cozzi, B.; Centelleghe, C.; Van Der Schaar, M.; Mazzariol, S.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/03/2020
Article en revista

The follicle-sinus complex of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). Functional anatomy and possible evolutional significance of its somato-sensory innervation
Gerussi, T.; Graïc, J.; De Vreese, S.; Grandis, A.; Tagliavia, C.; de Silva, M.; Huggenberger, S.; Cozzi, B.
Journal of anatomy, ISSN: 0021-8782 (JCR Impact Factor-2020: 2.61; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/10/2020
Article en revista

Pathology of coronavirus infections : a review of lesions in animals in the One-Health perspective
Zappulli, V.; Ferro, S.; Bonsembiante, F.; Brocca, G.; Calore, A.; Cavicchioli, L.; Centelleghe, C.; Corazzola, G.; De Vreese, S.; Mazzariol, S.
Animals, ISSN: 2076-2615 (JCR Impact Factor-2020: 2.752; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/12/2020
Article en revista

Seagrass Posidonia is impaired by human-generated noise
Sole, M.; Lenoir, M.; Durfort, M.; Fortuño, J.M.; Van Der Schaar, M.; De Vreese, S.; Andre, M.
Communications biology, ISSN: 2399-3642 (JCR Impact Factor-2021: 6.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2021
Article en revista

Sea lice are sensitive to low frequency sounds
Sole, M.; Lenoir, M.; Fortuño, J.M.; De Vreese, S.; Van Der Schaar, M.; Andre, M.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2021: 2.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/07/2021
Article en revista

Multilevel contributions to the study of the fin whale in the Garraf marine area, a foraging hotspot in the North-western Mediterranean
31st Annual Conference of the European Cetacean Society: Conservation in the Light of Marine Spatial Use
Data de presentació: 01/05/2017
Presentació de treball en congressos

La Percezione Uditiva nei Cetacei: Ruolo del sistema nervoso periferico
II Workshop Nazionale Cre.Di.Ma.
Data de presentació: 05/04/2018
Presentació de treball en congressos

Preliminary findings on the morphology of the peripheral nervous system of the external ear canal in odontocetes
32nd Annual European Cetacean Society Conference
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Comparative morphology of the external ear canal in several species of odontocetes
5th International Conference on the Effects of Noise on Aquatic Life
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

The unprecedented sensitivity of the external ear canal of odontocetes, evolutionary adaptation, functional morphology, and histopathology
World Marine Mammal Conference 2019
Data de presentació: 07/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LOPEZ-DORIGA SANDOVAL, UXIA
Títol:The influence of Climate Change on the coastal Risk Landscape of the Catalan coast.
Data lectura:18/12/2020
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Impact of sea-level rise on the tourist-carrying capacity of Catalan beaches
López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Valdemoro, H.; Nicholls, R.J.
Ocean and coastal management, ISSN: 0964-5691 (JCR Impact Factor-2019: 2.482; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Financing and implementation of adaptation measures to climate change along the Spanish coast
López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Bisaro, A.; Hinkel, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Impact of relative sea-level rise on low-lying coastal areas of Catalonia, NW Mediterranean, Spain
López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

The economic impact of sea level rise-induced decrease in the carrying capacity of Catalan beaches (NW Mediterranean, Spain)
Garola, A.; López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.
Ocean and coastal management, ISSN: 0964-5691 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

La gestión costera ante los escenarios de cambio climático: un análisis de percepción social
Conama Local València 2017: Las ciudades conectan naturalmente
Data de presentació: 27/11/2017
Presentació de treball en congressos

“ The impacts of sea-level rise on the recreational use of Catalan beaches: Application in the Costa Brava”.
Young Coastal Scientist and Engineers
Data de presentació: 11/04/2017
Presentació de treball en congressos

Adaptation measures to climate change along the Spanish coast. How are we doing?
European Climate Change Adaptation Conference
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Relative sea-level rise induced changes in habitat distribution in the Ebro Delta: implications for adaptation strategies
ICE Coastal Management 2019
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

¿Y qué playas mantengo? Una ayuda a la toma de decisiones en adaptación costera: aplicación al litoral catalán
XVI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Data de presentació: 11/05/2022
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/12/202331/12/2024I-01679CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA
01/12/202330/11/2026The MARINERG-i Distributed Research Infrastructure (DRI) unites and consolidates the EU Offshore Renewable Energy (ORE) testing facilities to accelerate development and realise potential of this sectoCommission of European Communities
02/11/202331/12/2024Realització del projecte d’R+D consistents en dissenyar i desplegar un sistema de gestió de dadesOCEAN ECOSTRUCTURES S.L.
01/10/202330/09/2024Desenvolupament d'un sistema de tracking de baix cost i baix consum que permeti la seva geo-localització a través d'una aplicació basada en tecnologia web LTE/NOIoTTOP-CABLE, SA
01/09/202331/08/2026MUltiscale CHaracterization Of GroUndwater and Solutes discharge into The OceanAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
01/06/202331/05/2025Red Temática de Matemática Discreta y AlgorítmicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202331/12/2023Contrato de servicio técnico para la actuación preventiva de reubicación de arenas en el borde liltoral del Delta del Ebro (Tarragona)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
09/02/202308/02/2025Contracte per a la Realització de comparació de transport de sediment entre dades de satél.lit i dades batimétriques obtingudes a la platja d'Altafulla i Tamarit considerant les variacions estacionalsAjuntament d'Altafulla
02/02/202302/02/2023Sistema de información marina costera
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202330/06/2027Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructuresCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemSCommission of European Communities
19/12/202231/12/2022Collaboration contract related to Trackers embarcacions IoTEMS, S.L.
03/12/202203/12/2022UBathy: A software to obtain the bathymetry from video imagery (version 2.0.0)
01/12/202230/11/2024Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de las costas deltaicas: evaluación de las respuestas morfodinámicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on marine species (DIAPHONIA)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Sistema multiescala híbrido para la predicción en el corto plazo y las proyecciones de cambio climático de la inundacíon debida a fenómenos compuestos (MyFlood)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/11/202230/10/2024Into The Deep: Marine Image Analysis Hub for CitizenEURCOM-EDU.AUDIO&CULTURE EX.AG
01/11/202231/01/2024Collaboration contract related by EMSO ERIC physical access 2022 call pilotANB Sensors Ltd
01/11/202230/09/2024Collaboration contract related by EMSOTNA CALL 2022UNIVERSITY OF BREMEN
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
01/10/202230/09/2026Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearchCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
14/09/202213/01/2023Contracte de col·laboració per l'elaboració de les rutes d'adaptació climàtica d'un tram de la costa catalanaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202231/08/2025Fundamentos y optimización de la producción de bioproductos a partir de cianobacterias tratando efluentes residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202215/11/2022Contracte de serveis per a la realització dels treballs sobre/'Metodologia per a l'avaluació de la capacitat de càrrega física a aplicació en un tram de la costa de Catalunya/'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Resolviendo carencias de conocimiento críticas para mejorar las proyecciones morfodinámicas de costas bajas en el siglo XXI: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/202225/07/2025Desenvolupament de nous materialsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/06/202231/01/2024XPrize RainforestXprize foundation
01/06/202231/05/2023Siren SongTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION; Prince Albert II de Monaco
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
13/05/202213/05/2022Generating device for quasi-cyclic ldpc codes from generalized quadrangles
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
19/04/202218/07/2022Contrato de apoyo técnico para la redacció del/'Informe técnico sobre los efectos de determinados elementos rígidos en la costa exterior del hemidelta norte del río Ebro, en el término municipal de DeSERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN TA
01/03/202230/06/2023Passsive Acoustic Monitoring of river dolphins in the varzeáROLEX 
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202229/07/2022Contracte de col·laboració per la fabricació de 50 trackers i app per instal·lació a boiesONA SAFE & CLEAN SL
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202131/03/2025iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Evaluación del rol de protección costera de las acumulaciones de plantas marinas en la playaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2025HARNESSING THE POWER OF NATURE THROUGH PRODUCTIVE MICROBIAL CONSORTIA IN BIOTECHNOLOGY- MEASURE, MODEL, MASTERCommission of European Communities
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202130/11/2024Procution of Biostimulatns,Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy form OLIVE.oil chain residues and by products. 4BIOLIVEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202130/06/2023CONTRACTE DE DONACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA SENSE OF SILENCE FOUNDATION per a proporcionar suport al desenvolupament de tècniques acústiques en el projecte PROVIDENCE, projecte que té com a objectiTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
01/02/202131/01/2025Solutions @ Underwater Radiated Noise Projecte europeu Call H2020-MG-2020-SingleStage-INEACommission of European Communities
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202130/06/2021Blue Boat InitiativeMelimoyu Ecosystem Research Institute
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/12/202015/04/2021Prestació d’assistència per a la millora de l’agitació de l’avantport i clota petita del Club Nàutic de L’Escala. Avaluació de l’impacte sobre la platja de RiellsClub Nàutic l'Escala
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202030/06/2021Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
18/12/201931/12/2019Ampliació del contracte de col·laboració per experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
03/09/201903/09/2019SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING SEA LICE EXPOSURE IN MARINE FISH FARMING
02/09/201931/12/2021Ampliació del contracte de col·laboració entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrrec.MONOCROM, S.L.
01/06/201931/12/2020Noise influence for cuttlefish invertebrate - St Brieuc Wind Farm Site. (Ref. CPCS – 771596)IBERDROLA S. A.
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
01/04/201931/12/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201924/09/2022Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201931/01/2024Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023Ampliació del contracte de col.laboració per al disseny, optimització i validació d'impressió de peces 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201930/09/2022Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
24/07/200930/11/2025Desarrollo de un programa de control de la calidad del agua en zonas portuarias mediante simulacion numerica y observacionesORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:


Grups externs:

 • Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC)
 • Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)
 • Empresa Oceans CAT
 • Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
 • Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
 • Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners
 • Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO)
 • Grup de Recerca en Biologia i Ecologia Bentòniques (Bentonic)
 • Centre de Recerca i Desenvolupament (CID)
 • Grup de Recerca en Geociències Marines (Geociema)

Línies d’investigació:

 • Oceanografia física i química
 • Geociències marines
 • Biologia marina
 • Ecologia marina
 • Enginyeria marítima
 • Gestió de la zona costanera i de les àrees marines

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/12/202331/12/2024I-01679CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA
01/12/202330/11/2026The MARINERG-i Distributed Research Infrastructure (DRI) unites and consolidates the EU Offshore Renewable Energy (ORE) testing facilities to accelerate development and realise potential of this sectoCommission of European Communities
02/11/202331/12/2024Realització del projecte d’R+D consistents en dissenyar i desplegar un sistema de gestió de dadesOCEAN ECOSTRUCTURES S.L.
01/10/202330/09/2024Desenvolupament d'un sistema de tracking de baix cost i baix consum que permeti la seva geo-localització a través d'una aplicació basada en tecnologia web LTE/NOIoTTOP-CABLE, SA
01/09/202331/08/2026MUltiscale CHaracterization Of GroUndwater and Solutes discharge into The OceanAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
01/06/202331/05/2025Red Temática de Matemática Discreta y AlgorítmicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202331/12/2023Contrato de servicio técnico para la actuación preventiva de reubicación de arenas en el borde liltoral del Delta del Ebro (Tarragona)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
09/02/202308/02/2025Contracte per a la Realització de comparació de transport de sediment entre dades de satél.lit i dades batimétriques obtingudes a la platja d'Altafulla i Tamarit considerant les variacions estacionalsAjuntament d'Altafulla
02/02/202302/02/2023Sistema de información marina costera
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202330/06/2027Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructuresCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemSCommission of European Communities
19/12/202231/12/2022Collaboration contract related to Trackers embarcacions IoTEMS, S.L.
03/12/202203/12/2022UBathy: A software to obtain the bathymetry from video imagery (version 2.0.0)
01/12/202230/11/2024Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de las costas deltaicas: evaluación de las respuestas morfodinámicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on marine species (DIAPHONIA)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Sistema multiescala híbrido para la predicción en el corto plazo y las proyecciones de cambio climático de la inundacíon debida a fenómenos compuestos (MyFlood)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/11/202230/10/2024Into The Deep: Marine Image Analysis Hub for CitizenEURCOM-EDU.AUDIO&CULTURE EX.AG
01/11/202231/01/2024Collaboration contract related by EMSO ERIC physical access 2022 call pilotANB Sensors Ltd
01/11/202230/09/2024Collaboration contract related by EMSOTNA CALL 2022UNIVERSITY OF BREMEN
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
01/10/202230/09/2026Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearchCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
14/09/202213/01/2023Contracte de col·laboració per l'elaboració de les rutes d'adaptació climàtica d'un tram de la costa catalanaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202231/08/2025Fundamentos y optimización de la producción de bioproductos a partir de cianobacterias tratando efluentes residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202215/11/2022Contracte de serveis per a la realització dels treballs sobre/'Metodologia per a l'avaluació de la capacitat de càrrega física a aplicació en un tram de la costa de Catalunya/'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Resolviendo carencias de conocimiento críticas para mejorar las proyecciones morfodinámicas de costas bajas en el siglo XXI: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/202225/07/2025Desenvolupament de nous materialsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/06/202231/01/2024XPrize RainforestXprize foundation
01/06/202231/05/2023Siren SongTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION; Prince Albert II de Monaco
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
13/05/202213/05/2022Generating device for quasi-cyclic ldpc codes from generalized quadrangles
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
19/04/202218/07/2022Contrato de apoyo técnico para la redacció del/'Informe técnico sobre los efectos de determinados elementos rígidos en la costa exterior del hemidelta norte del río Ebro, en el término municipal de DeSERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN TA
01/03/202230/06/2023Passsive Acoustic Monitoring of river dolphins in the varzeáROLEX 
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202229/07/2022Contracte de col·laboració per la fabricació de 50 trackers i app per instal·lació a boiesONA SAFE & CLEAN SL
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202131/03/2025iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Evaluación del rol de protección costera de las acumulaciones de plantas marinas en la playaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2025HARNESSING THE POWER OF NATURE THROUGH PRODUCTIVE MICROBIAL CONSORTIA IN BIOTECHNOLOGY- MEASURE, MODEL, MASTERCommission of European Communities
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202130/11/2024Procution of Biostimulatns,Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy form OLIVE.oil chain residues and by products. 4BIOLIVEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202130/06/2023CONTRACTE DE DONACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA SENSE OF SILENCE FOUNDATION per a proporcionar suport al desenvolupament de tècniques acústiques en el projecte PROVIDENCE, projecte que té com a objectiTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
01/02/202131/01/2025Solutions @ Underwater Radiated Noise Projecte europeu Call H2020-MG-2020-SingleStage-INEACommission of European Communities
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202130/06/2021Blue Boat InitiativeMelimoyu Ecosystem Research Institute
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/12/202015/04/2021Prestació d’assistència per a la millora de l’agitació de l’avantport i clota petita del Club Nàutic de L’Escala. Avaluació de l’impacte sobre la platja de RiellsClub Nàutic l'Escala
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202030/06/2021Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
18/12/201931/12/2019Ampliació del contracte de col·laboració per experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
03/09/201903/09/2019SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING SEA LICE EXPOSURE IN MARINE FISH FARMING
02/09/201931/12/2021Ampliació del contracte de col·laboració entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrrec.MONOCROM, S.L.
01/06/201931/12/2020Noise influence for cuttlefish invertebrate - St Brieuc Wind Farm Site. (Ref. CPCS – 771596)IBERDROLA S. A.
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
01/04/201931/12/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201924/09/2022Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201931/01/2024Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023Ampliació del contracte de col.laboració per al disseny, optimització i validació d'impressió de peces 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201930/09/2022Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
24/07/200930/11/2025Desarrollo de un programa de control de la calidad del agua en zonas portuarias mediante simulacion numerica y observacionesORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors