Enginyeria Electrònica

Aquest Doctorat procedeix d’un programa existent prèviament denominat Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Electrònica, organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat dels Illes Balears (UIB) i que ha estat reconegut amb la Menció cap a l’Excel·lència (MEE2011 - 0690). En data 6 de juny de 2012, es va signar un nou conveni entre la UPC i la UIB per a l’organització i desenvolupament conjunt del programa, que va tenir en compte els canvis normatius sorgits arran de Reial decret 99/2011. Al llarg dels últims anys, el programa ha anat creixent en volum, i actualment compta amb una matrícula al voltant de 110 estudiants (105 a UPC i 6 a UIB, xifres aproximades [1]) i al voltant de 14 tesis llegides cada any.

Els grups de recerca del Departament de Física de la UIB mantenen una àmplia tradició de col·laboració amb diversos grups del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, que durant els últims vint anys s’ha materialitzat en nombroses publicacions conjuntes i en col·laboracions en projectes comuns i xarxes temàtiques. La proximitat tant geogràfica com temàtica en temes de recerca proporciona una complementarietat ideal per als estudiants de doctorat d’ambdues institucions, que poden beneficiar-se d’un marc de treball més ampli i complet, la qual cosa justifica la idoneïtat d’una oferta de doctorat conjunta.

Objectius

El programa té per objectiu la formació conduent al Doctorat d’estudiants nacionals i estrangers que provinguin de títols de grau superior amb formació en electrònica. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en els àmbits temàtics següents, beneficiant-se de l’experiència investigadora complementària dels grups de recerca que hi treballen:

 • Electrònica Industrial i de Potència
 • Dispositius Semiconductors i Microsistemes
 • Circuits i Sistemes Integrats
 • Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica

Així, l’objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica és la formació d’especialistes nacionals i estrangers amb competència en les seves àrees de recerca a nivell internacional, capacitats per investigar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits d’electrònica de potència, dispositius i microsistemes, circuits i sistemes integrats i instrumentació i mesures, on els professors del Programa de Doctorat tenen una experiència de recerca contrastada. Els doctors del programa podran contribuir a l’avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d’aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres de recerca, universitats i departaments d’investigació, desenvolupament i innovació d’empreses amb un fort contingut tecnològic.


[1] Informació estadística a http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-general/estadisticas-del-programa.

Altres Universitats

Universitat dels Illes Balears (UIB)

Informació general

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat dels Illes Balears (UIB)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Electrònica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://electronicengineering.phd.upc.edu/en

CONTACTE:

doctorat.eel@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica verifica el compliment de les condicions d’accés segons la legislació vigent, i decideix sobre l’admissió i sobre la necessitat d’encarregar complements de formació, atenent a la documentació aportada i respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats.


Per a cada candidat o candidata, es valoraran els aspectes següents i s’atorgaran punts per cada un d’aquests:

 • Adequació de les competències adquirides pels estudiants en els seus estudis d’accés al doctorat (fins a 3 punts).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Coneixement de llengua anglesa (fins a 1 punt).
 • Valoració del grup de recerca i integració en projectes (fins a 3 punts).

Se sumaran les diverses valoracions, la qual cosa produirà per a cada candidat o candidata una puntuació d’accés. En general, s’admetran els candidats que acreditin les condicions del perfil d’ingrés i que obtinguin una puntuació d’accés d’almenys 6 punts. En el cas que la demanda superi l’oferta de places, s’ordenaran els candidats segons la puntuació obtinguda i s’admetrà primer els que obtinguin més puntuació.

Criteris d’establiment dels complements de formació

Per als següents tres supòsits d’admissió:

 1. Candidats que comptin amb un títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i de màster universitari.
 2. Candidats que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que habiliti per a l’accés a estudis de màster i que hagin superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals 60 com a mínim siguin d’estudis de màster.
 3. Candidats que estiguin en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat de la qual aquest acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en l país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

 • Si el candidat acredita els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, és admès al programa sense encàrrec de complements formatius, i se li assigna tutor o tutora.
 • Si, després d’examinar l’expedient acadèmic de màster, els candidats no acrediten suficient formació de recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica però compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la realització de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

4. Per al supòsit en què la persona candidata estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, segons les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits ECTS:

 • Si els candidats acrediten els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, ja que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, són admesos al programa sense encàrrec de complements formatius, i se’ls assigna tutor o tutora.
 • Si el pla d’estudis del corresponent títol de grau no inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, però els candidats compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la confecció de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb la consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Com s’ha detallat en els criteris d’admissió, l’encàrrec de complements formatius només es fa als estudiants admesos que no acreditin haver adquirit formació investigadora específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica. Els estudiants que acreditin un dels principals títols d’ingrés especificades en els criteris d’admissió no rebran encàrrec de complements de formació.

Els complements formatius encarregats consistiran sempre en crèdits ECTS matriculats en assignatures de recerca del Màster en Enginyeria Electrònica de la UPC o de la UIB, o altres màsters afins, a proposta del tutor o la tutora.

En el cas d’estudiants indicats en els supòsits 1, 2 o 3 descrits a l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 5 i 30, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i després de consultar el tutor o la tutora proposats.

En el cas d’estudiants que indica el supòsit 4 descrit en l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 15 i 50, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Els complements formatius hauran de ser superats en el termini màxim d’un any des de la primera matrícula, i la Comissió Acadèmica del programa és l’encarregada de verificar-ho coincidint amb l’avaluació anual de tutoria. La superació dels complements formatius s’acredita superant les avaluacions establertes en les assignatures de màster matriculades.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.
Descripció:
Assessorament, ajuda, seguiment i control dels doctorands amb l’objecte que assoleixin les competències definides en el perfil de sortida.
La tutoria es fa de manera periòdica durant tot el programa.

Activitat: Elaboració d’informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats.
Hores: 20.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en projectes de recerca finançats i elaboració d’informes de progrés i finals, com a formació de realització de recerca conjuntament amb equips de la pròpia i altres institucions, i amb estructuració contractual.

Activitat: Assistència a congressos.
Hores: 24.
Caràcter: opcional.
Descripció: Assistència a congressos científics relacionats amb la temàtica de recerca, preferentment internacionals i de contrastada rellevància, amb l’objectiu de conèixer els últims avenços en la temàtica de recerca dels doctorands, i poder contactar, presentar i discutir el progrés de la recerca amb altres investigadors de la mateixa temàtica.

Activitat: Publicacions.
Hores: 30.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Publicació dels resultats de la tesi en revistes indexades, preferentment d’alt impacte (índex JCR), patents acceptades o publicacions en actes de congressos internacionals de contrastada rellevància (congrés notable, segons classificació UPC).
Caràcter: obligatòria. Estimació en nombre d’hores per a la redacció d’un article de 4 pàgines = 30 hores.
S’espera que els doctorands portin a terme aquesta activitat entre el segon i tercer any de la tesi.
És un requisit justificar una publicació en l’avaluació anual de tutoria del segon any.
També és un requisit justificar una publicació rellevant abans d’autoritzar el dipòsit de la tesi. En tots els casos, el doctorand o doctoranda n’ha de ser el primer autor.

Activitat: Jornades de doctorat o doctorat-empresa.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en jornades de doctorat, amb l’objectiu de difondre el treball investigador dins de la comunitat universitària i en l’entorn social i empresarial proper, amb la perspectiva de la inserció professional.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: opcional.
Descripció: Estada en centres estrangers per confeccionar part de la tesi, amb l’objectiu de participar d’equips/sistemes de treball diferents de l’habitual, establir col·laboracions i beneficiar-se de l’experiència i mitjans d’altres equips de treball.
Estades: Càlcul de 40 hores setmanals per 12 setmanes aproximadament.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Validació del progrés acadèmic dels doctorands i dels objectius i metodologia que segueixen en el treball de recerca.

Activitat: Cursos i conferències.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Millora dels coneixements de temàtica relacionada amb la recerca de la tesi doctoral, a través de l’assistència a cursos i conferències impartits per professors externs al programa. Exemples previs: http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-academica/cursos-y-seminarios.

Activitat: Participació en seminaris específics interns dels grups de recerca.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en seminaris interns organitzats pels grups de recerca, com a fòrum intern de presentació i discussió del progrés investigador individual i conjunt.


Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la investigació qualitativa i quantitativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Descripció:
Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Espais per a doctorands

Els estudiants del Doctorat en Enginyeria Electrònica s’integren en els diversos grups de recerca de l’est, que estan localitzats, en el cas de la UPC, en diverses seus departamentals de Barcelona, Castelldefels, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, mentre que per a la UIB els laboratoris d’electrònica estan situats al campus de la Universitat als afores de Palma. A la seu departamental de Barcelona es compta amb un gran espai amb 30 llocs disponibles (taula de treball + ordinador) que acull els becaris del Campus Nord, que es complementa amb un altre espai al Campus Sud barceloní amb espai per a cinc estudiants. Hi ha espais similars a les altres seus, especialment a les de Castelldefels (12), Terrassa (10) i Vilanova i la Geltrú (3). A la UIB es disposa d’un espai per a nou estudiants de doctorat a l’edifici del Departament de Física.

A més d’aquests espais en seus departamentals, recentment s’ha habilitat un gran espai per a estudiants de doctorat a la Biblioteca de Campus Nord de la UPC, amb 78 llocs de treball

(Http://doctorat.upc.edu/noticias/nuevos-espacios-de-doctorado).

Aules i laboratoris

A més de les instal·lacions comunes a tota la Universitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica compta, a la seu de Campus Nord de la UPC, amb una aula de postgrau per a la realització de cursos, seminaris i conferències, i amb un laboratori amb vuit terminals PC i un servidor d’alta capacitat per realitzar activitats formatives pròpies del doctorat. Hi ha un laboratori similar a la seu de Terrassa i a la UIB. Cal esmentar, a més, que tant la seu del programa a Barcelona com la de Palma compten amb aules de videoconferències dotades amb els mateixos equips de comunicació (Polycom), orientats a la impartició de cursos i seminaris des de qualsevol de les dues seus amb participació en ambdós centres.

L’existència de laboratoris ben equipats per a la realització de prototips, mesura i caracterització experimental de dispositius i circuits és fonamental per dur a terme tasques de recerca en les diverses àrees del programa. Els diferents grups de recerca del Programa de Doctorat disposen d’un total de 17 laboratoris de recerca a la UPC, entre els quals destaquem:

 • Sala Blanca classe 100-1000, de 100 metres quadrats, per a la recerca en el procés d’implementació de dispositius en el camp de les micro- i nanotecnologies. Els elements disponibles inclouen un perfilòmetre superficial, equipament divers per al dipòsit de capes fines (polvorització catòdica o ’sputtering’, evaporació tèrmica, canó electrònic, PECVD), equipament per al dipòsit de semiconductors orgànics (evaporació tèrmica), forns d’oxidació i de difusió, equip de fotolitografia, equipament per a processament amb làser (Rofin-Starmark), banc químic i equipament divers per fer components mecànics i mesures elèctriques.
 • La sala de caracterització de cèl·lules solars, o sala fosca, disposa d’un simulador solar Oriel 81.102 i d’instruments de mesura de la resposta espectral i dels paràmetres elèctrics de cèl·lules solars sotmeses a diversos espectres i condicions d’il·luminació.
 • Laboratori de Test i Caracterització. Conté una estació de puntes de prova Karl Suss PM8, més una estació digital Tektronix: generador programable d’ones arbitràries, fonts d’alimentació dual, analitzador de senyal de 6 canals i oscil·loscopi de precisió i banda ampla (fins a GHz). També es disposa d’una estació de caracterització de dispositius (analitzador de precisió de semiconductors, expansor-generador de polsos, analitzador d’impedància de precisió, analitzador LCR multifreqüència i un criostat.
 • Laboratori de mesura de circuits d’alta freqüència. Conté equips de caracterització de circuits de radiofreqüència i digitals, alta velocitat i precisió (oscil·loscopi de 8 GHz, generador de senyal de 20 GHz, analitzador de senyal de 26,5 GHz, Vector Network Analyzer de 20 GHz, mesurador de potència, Function Generator, Multimeter de 8,5 bits, Premi Function Arbitrary Noise Generator.
 • Diversos laboratoris per a la caracterització de circuits analògics i digitals. Compten amb equips de test de circuits integrats, oscil·loscopis de diverses prestacions, generadors de funcions arbitràries i generadors de senyal, multímetres, analitzadors de xarxes, analitzadors lògics, sondes i puntes de mesura, taules de puntes, taules antivibratòries, cambres climàtiques i forns, microscopis i càmeres fotogràfiques, maquinari de prototipatge i programació de dispositius, etc.
 • Laboratoris de sistemes sensors. Inclouen un laboratori dedicat al desenvolupament, caracterització i posada a punt de tot tipus de sistemes electrònics d’instrumentació i mesura, i un laboratori de muntatge i encapsulament equipat amb eines i instrumental per al muntatge de prototips i la mecanització de peces.
 • Laboratori de Metrologia i Calibratge, Observatori Submarí, Laboratori de Disseny Electrònic i Fabricació de Prototips i Laboratori de Desenvolupament de Sistemes Automàtics de Test i Mesura, tots ells a la seu departamental de Vilanova i la Geltrú.
 • Laboratoris de desenvolupament d’instrumentació i equips biomèdics, que inclouen analitzadors d’impedància, oscil·loscopis digitals, analitzadors d’espectre, generadors de senyal, mesuradors de fase, multímetres i electròmetres, càmera climàtica, estacions de muntatge PCB amb components SMD ‘low-pitch’, a les seus de Barcelona i Castelldefels.
 • Laboratori de compatibilitat electromagnètica, que inclou equips per a la caracterització i mesura d’emissions conduïdes (’conducted emissions’), emissions radiades (’radiated emissions’), immunitat conduïda (’conducted immunity’), immunitat radiada (’radiated immunity’) i descàrregues electrostàtiques.
 • Laboratoris de desenvolupament i caracterització de circuits d’alta potència i alt voltatge, incloent-hi fonts AC trifàsica programable de 12 kVA, fonts programables de DC de 1000V-10A, càrregues electròniques monofàsiques de fins a 2 kW, analitzadors de distorsió.
 • Smart Grid Lab. Microxarxa elèctrica capaç d’operar fins 20 kVA distribuïts en tres generadors trifàsics (15 kVA, 3 kVA, 3 kVA).

A la UIB:

 • Laboratori de caracterització avançada de dispositius i circuits digitals, que compta, entre altres equips, amb una càmera climàtica Feutron KPK200 amb ambient de temperatura (-40°C a 180°C) i humitat controlades, sistema d’anàlisi lògica Agilent 16700 amb 128 canals d’adquisició fins a 1 GHz i 80 canals de generació de fins a 200 MVect, a més d’un oscil·loscopi de 6 GHz / 2,5 Gs/s. Aquest laboratori també compta amb un sistema semiautomàtic per l’encapsulament de circuits microelectrònics.
 • Laboratori d’emulació de partícules de ionització mitjançant làser de titani-safir amb sistema de selecció de polsos.
 • Laboratori de muntatge de plaques PCB amb sistema automatitzat de posicionament i soldadura de components de muntatge superficial.
 • Equip d’accés directe a oblia dotat amb un sistema làser per a la manipulació de capes d’interconnexió i aïllament.

A més d’aquests laboratoris d’equipament, els diversos grups compten amb servidors equipats amb programes per a disseny i simulació de dispositius, circuits i sistemes electrònics, incloent Cadence Design Framework II, Agilent ADS, OrCAD, Modelsim / PE, Mentor Graphics Leonardo, Labview, simuladors electromagnètics 2D i 3D, Synopsys Advanced TCAD suite, Atlas-Silvaco TCAD, Agilent IC-CAP, anàlisi i simulació de dispositius HBT, Synopsys Saber suite, Coventor Analyzer, Ansys, COMSOL Multiphysics.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 24/07/2024 04:45:27.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 24/07/2024 04:30:27.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ARNAIZ MARTÍNEZ, DAVID MARIANO: Bringing Self-Awareness to the Extreme Edge - A Distributed Approach for Adaptive Energy Management in WSNs Applied to Structural Health Monitoring
  Autor/a: ARNAIZ MARTÍNEZ, DAVID MARIANO
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/07/2024
  Director/a de tesi: ALARCON COT, EDUARDO JOSE | MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA | VILAJOSANA GUILLEN, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: CHOWDHURY, KAUSHIK ROY
       SECRETARI: ABADAL CAVALLÉ, SERGI
       VOCAL: DINI, PAOLO
  Resum de tesi: En el panorama actual, les dades esdevenen cada cop un recurs més valuós per millorar la presa de decisions, generar coneixements predictius, augmentar l'eficiència operativa, entre moltes altres aplicacions. En el context actual, els sensors sense fils juguen un paper facilitador, permetent la recopilació de dades d'una manera senzill, flexible i econòmica.Un dels reptes pendents de les tecnologies dels nodes sensors sense fils és la seva disponibilitat energètica limitada, especialment la seva vida útil de la bateria. Per allargar la vida de la bateria, els nodes sensors han d'utilitzar la seva energia de la manera més frugal possible. El comportament òptim d'un node sensor depèn en gran mesura de les condicions de funcionament variables. Per tant, per funcionar de manera òptima, els nodes sensors necessiten incorporar mecanismes adaptatius per ajustar dinàmicament el seu comportament en temps d'execució. Aquests mecanismes adaptatius s'anomenen habitualment Gestió Dinàmica d'Energia (DEM).Malgrat els progressos realitzats en DEM, els nodes sensors comercials continuen funcionant principalment amb comportaments estàtics, malgastant energia. La principal limitació que impedeix l'adopció generalitzada de DEM és que fa que el comportament del node depengui de les condicions de funcionament, fent que el comportament del node sigui imprevisible. En els últims anys, la consciència de si mateix s'ha plantejat com una solució prometedora a aquest repte. Els sistemes autoconscients ajusten autònomament el seu comportament en temps d'execució en funció de les seves condicions operatives internes i externes per assolir els seus objectius operacionals de la manera més eficient possible. En conseqüència, encara que el comportament d'un sistema autoconscient pugui no ser conegut en un moment donat, aquests sistemes proporcionen cert nivell de predictibilitat complint els seus objectius operacionals.Aquesta tesi s'endinsa en l'ús de la consciència de si mateix a nivell del node sensor per guiar el comportament adaptatiu del node. L'objectiu principal d'aquesta tesi és proporcionar una base sòlida per donar suport al progrés futur dels nodes sensors autoconscients. En persecució d'aquest objectiu, presenta una arquitectura de referència d'un node sensor autoconscient resolent la manca actual d'estandardització en el seu disseny. A més, proposa dos mètodes de monitorització autoconscient que permeten al node complir amb el seu objectiu de vida útil de la bateria optimitzant alhora la seva assignació d'energia per maximitzar la seva precisió de monitorització. Un altre aspecte clau que limita l'adopció de la consciència de si mateix a nivell del node sensor és la falta d'informació i capacitats de computació del node per modelar entorns complexos, com sol passar en les aplicacions de monitorització de la salut estructural (SHM). Aquesta tesi aborda aquest problema proposant un mètode de monitorització conscient d'anomalies adaptat per a aplicacions SHM, que modela els patrons de vibració local mesurats pel node per determinar els requisits de monitorització actuals del node. Finalment, la tesi acaba explorant com es pot ampliar el concepte de consciència de si mateix a través de la xarxa, permetent la interacció entre nodes sensors autoconscients i una aplicació de monitorització autogestionada que s'executa al núvol.

 • CEDEÑO MATA, KRISTEL MICHELLE: Use of nanoparticles for energy and sensing applications
  Autor/a: CEDEÑO MATA, KRISTEL MICHELLE
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 17/06/2024
  Director/a de tesi: BERMEJO BROTO, ALEXANDRA

  Tribunal:
       PRESIDENT: CABOT CODINA, ANDREU
       SECRETARI: RAMOS CASTRO, JUAN JOSE
       VOCAL: PLATIKANOV, STEFAN
  Resum de tesi: En aquest treball s'han incorporat diferents materials en forma de nano, submicro i micropartícules en diversos tipus d'electròlits, incloent-hi electròlits polimèrics gelificats amb líquids iònics (ILGPEs, per lesseves sigles en anglès) i clorur de sodi (NaCl), amb l'objectiu de millorar el rendiment de dispositius capacitius fabricats sense partícules per a aplicacions d'energia i detecció. La integració d'aquestespartícules depèn de les seves propietats i del seu beneficiós rol, prèviament demostrat, en dispositius per a aquestes aplicacions. En el camp de l'energia, aquesta tesi explora l'efecte d'incorporar submicro i nanopartícules de SiO2 i Si@c en un ILGPE amb la finalitat de potenciar la seva capacitat d'emmagatzematge de càrrega. Aquest treball destaca la integració d'aquestes nanopartícules per a millorar les característiques fisicoquímiques d'un ILGPE i, per tant, el seu rendiment elèctric, amb la finalitat d'abordar les limitacions típiques dels electròlitslíquids, com les fugides, o dels GPEs, com la conducció iònica restringida o la seva fase cristal·lina. Els ILGPEs amb partícules de SiO2 i Si@c van mostrar millores en la capacitancia del 71% i 42%,respectivament, demostrant així el seu paper beneficiós. En referència al camp dels sensors, aquesta tesi explora dues noves capes que incorporen partícules de SiO2en aplicacions de detecció d'humitat i proximitat. Primer, s'avalua la viabilitat d'un ILGPE com a capa sensible a la humitat. Una vegada validada la seva sensibilitat a la humitat, es van incorporar diferentscombinacions de nanopartícules de SiO2 i polivinilpirrolidona (PVP) en el ILGPE amb l'objectiu de millorar el seu rendiment en la detecció mitjançant una major sensibilitat i una reducció de la histèresi. Els resultatsmostren que els ILGPEs amb partícules de SiO2 aconsegueixen majors sensibilitats i menor histèresi. En segon lloc, es desenvolupa un sensor de proximitat utilitzant una capa dielèctrica formada per una mesclade partícules de SiO2 i NaCl. El sensor de proximitat fabricat va revelar una sensibilitat màxima de la capacitancia de 47.4 cm-1 i un rang d'operació de 2 a 14 cm. Totes dues capes basades en partícules de SiO2no sols van revelar un potencial per a aplicacions de detecció, sinó que també ofereixen els beneficis d'usar materials ecològics i econòmics.Finalment, en aquesta tesi s'ha investigat una nova modificació superficial d'una capa de politetrafluoretilè (PTFE), que permet canviar entre característiques hidrofíliques i hidrofòbiques. El mètode proposat pot serútil per a optimitzar la tècnica de deposició per "electrospray" per a recobriments de partícules, oferint una forma ràpida i senzilla per a realitzar “patterned electrospray”.En resum, aquesta tesi ha suggerit l'ús de nanopartícules de SiO2 com una bona alternativa per a adaptar les propietats dels electròlits, ha definit un punt de partida en l'ús de nanopartícules de SiO2 com a capa sensible a la proximitat, i ha revelat nous CILGPEs que poden integrar-se en aplicacions de detecció d'humitat i energia.

 • COLL VALENTÍ, ARNAU: Advanced c-Si solar cell structures: application of laser processes and optical nanostructures
  Autor/a: COLL VALENTÍ, ARNAU
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691490
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 26/04/2024
  Director/a de tesi: BERMEJO BROTO, ALEXANDRA | MARTIN GARCIA, ISIDRO

  Tribunal:
       PRESIDENT: VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL
       SECRETARI: GARIN ESCRIVA, MOISES
       VOCAL: HERNÁNDEZ GARCÍA, DAVID
  Resum de tesi: El focus de la tesi es la creació de mètodes eficients i rendibles per millorar l’eficiència de les cèl·lules solars de silici prim. Centrant-se en dos objectius principals, la tesi desenvolupa tècniques noves per millorar la producció de cristalls col·loïdals i la possibilitat d'aplicar-los per millorar l'eficiència capturant llum, així com la creació d'estructures úniques per a cèl·lules solars dopades amb làser. Ambdós avanços es centren a millorar la producció de cèl·lules solars utilitzant processos de baixa temperatura i làmines primes, evitant així les dependències dels processos d'alta temperatura, mentre reforcen les capacitats de captura de llum. Aquest enfocament està motivat per la tendència de reiniciar la reducció del gruix de la oblea de silici, per tant, aquest treball es impulsat per la necessitat de superar les restriccions tècniques i físiques actuals.La part inicial de la tesi es centra en la implementació d'un sistema d'electrospray per a la creació de cristalls col·loïdals. Aquests cristalls estan destinats a ser aplicats com a estructures de captura de llum en cèl·lules solars. Posteriorment, aquestes estructures es proven dins d'un procés de làser per tal de verificar la viabilitat de ser adaptades a la tècnica de dispar làser utilitzada en la fabricació de cèl·lules solars.Els principals assoliments dins de la tècnica de dipòsit per electrospray són el desenvolupament de cristalls col·loïdals de poliestirè i SiO2 amb àrees en el rang de 1-2 cm2 i fins a 17 capes de partícules ordenades mantenint una bona qualitat òptica. Aquestes capes es creen a temperatura ambient i amb un procés que podria fer-se en cadena i paral·lelitzat per augmentar l'àrea. La tècnica també s'ha adaptat per ser utilitzada en superfícies no uniformes com piràmides de C-Si o silici negre. Al mateix temps, aquestes estructures s'han utilitzat per crear cristalls col·loïdals inversos d'Al2O3 i Al2O3/TiO2 eliminant les nanopartícules de poliestirè. L'estructura final d'Al2O3/TiO2 obté valors de reflectivitat alts de fins a 98,2%. Finalment, aquests òpals inversos es creen sobre oblies de C-Si passivades amb Al2O3. Aquestes estructures són capaces de suportar un procés de dispar làser mantenint la passivació, demostrant la possibilitat de ser utilitzades en el processos de fabricació de cèl·lules solars.La segona part de la tesi es centra en la creació d'un procés per aconseguir cèl·lules solars de baixa temperatura mitjançant regions altament dopades que estan definides puntualment a través de pel·lícules dielèctriques processades amb làser. Aquesta tècnica anomenada "DopLaCell" significa cèl·lula solar dopada per làser. En les etapes inicials del procés i com a prova de concepte, es van crear cèl·lules solars de 1x1 cm2 en substrats tant p com n, amb eficiències del 11,6% i 12,8%, respectivament. En un segon pas, es van crear cèl·lules solars de Si tipus n de 1x1 cm2 utilitzant els emissors p+ "freds" com els utilitzats en l'estructura "DopLaCell". Aquest segon lot de cèl·lules solars utilitza una Heterojunció amb Capa Fina Intrínseca (HIT) a la cara frontal. Aquest enfocament evita l'ús d'òxid conductor transparent (TCO) al costat posterior de la cèl·lula, millorant així la reflectivitat especialment per als fotons infrarojos i aconseguint eficiències de fins al 18,1%. Finalment, el procés es va millorant cap a una "DopLaCell" texturitzada pura. En aquest últim pas, es van fabricar cèl·lules solars totalment "fredes" de 2x2 cm2 amb una eficiència de fins al 17,0%.Aquest treball representa un gran avanç cap a un futur de fabricació de cèl·lules solars de silici prim, abordant les limitacions tecnològiques actuals i permetent la possibilitat de superar els problemes principals. Aquesta investigació estableix les bases per la creació de cèl·lules solars primes, assequibles i eficients, millorant el camí cap a un futur energètic més viable i respectuós amb el medi ambient.

 • PUSAY VILLARROEL, BENJAMÍN ANDRÉS: Fabricación de células solares con absorbedores inorgánicos emergentes y contactos selectivos
  Autor/a: PUSAY VILLARROEL, BENJAMÍN ANDRÉS
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/07/2024
  Director/a de tesi: PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN | ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: ASENSI LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL
       SECRETARI: PLACIDI, MARCEL JOSE
       VOCAL: RIERA LORENTE, SERGI
  Resum de tesi: El silici és àmpliament present a la natura i té un paper preponderant en la indústria fotovoltaica per la generació d'energia elèctrica. Tot i això, el cost actual d'aquesta tecnologia solar segueix sent elevat, especialment en l' àmbit comercial, on l'eficiència arriba al 22%. Una estratègia per reduir el cost de producció de l'energia solar consisteix en millorar l'eficiència dels mòduls solars. Això es pot aconseguir mitjançant la integració de noves tècniques i tecnologies en els processos de fabricació de la indústria, així com fent servir materials abundants i poc tòxics.Les cèl·lules solars multiunió (tàndem) representen una integració de dues tecnologies diferents per aprofitar les seves respectives qualitats com a absorbidors de llum, millorant així el seu rendiment elèctric. A més, aquest tipus de cèl·lules faciliten la simplificació i l'adopció de noves tècniques durant el procés de fabricació. Amb un band gap de 1,1 eV, el silici emergeix com un candidat excepcional per a la capa inferior en les cèl·lules solars multiunió o tàndem.L'objectiu d'aquesta tesi és millorar l'eficiència de les cèl·lules solars de silici utilitzant-les com a cèl·lules inferiors en sistemes multiunió per a la creació de cèl·lules solars en configuració tàndem. Aquesta millora es realitzarà incorporant una cèl·lula solar frontal basada en tecnologies emergents. Per aconseguir aquest objectiu, es desenvolupa la introducció, que inclou una breu visió general de l'estat de l'art de les cèl·lules solars basades en silici, el desenvolupament de cèl·lules solars en tàndem i les alternatives més prometedores per als absorbents inorgànics emergents amb band gap, com ara les kesterites o les calcopirites (per exemple, CuGaSe). L'anàlisi teòrica permet la selecció de les tecnologies i els processos desenvolupats en els laboratoris disponibles.S'està investigant l'aplicació de mètodes robusts per dipositar contactes selectius en silici. Aquest procés té com a objectiu preparar el silici per als processos tèrmics i químics necessaris en el creixement de cèl·lules solars inorgàniques, com les kesterites o el CGS. Aquest enfocament permet el desenvolupament d'una c èl·lula solar multiunió robusta, eficient i de llarga durada. En un segon apartat, es presenta l'estudi sobre contactes selectius semitransparents per a c èl·lules solars amb absorbents inorgànics, com les kesterites o el CGS. L'objectiu és obtenir un substrat compatible per a cèl·lules solars en tàndem. Com a alternativa al CdS tradicional per a la capa d'ETL, es proposa l' ús de capes d'Al2O3/TiO2/Mg,i:ZnO. A més, s'està investigant el potencial de millorar les seves caracter ístiques mitjançant l'addició de polímers (PEI, glicina) com a dipols.Pel que fa a la capa de transport de forats (HTL), s'ha desenvolupat una alternativa semitransparent als materials opacs com el MoSe2 mitjançant el V2Ox. Aquesta capa actua com a interfície entre l'absorbidor i l'elèctrode transparent (TCO). La integració d'aquesta capa en cèl·lules solars de kesterita ha donat lloc a un dispositiu semitransparent amb caracter ístiques prometedores, i la seva implementaci ó té un impacte significatiu en l'eficiència de les cèl·lules solars.En l'últim apartat, es proposa un procés de fabricació de cèl·lules solars en tàndem que utilitza la tecnologia de silici com a cèl·lula inferior i cèl·lules solars inorgàniques emergents, com ara kesterita i CGS, com a cèl·lula solar superior. Es realitzen estudis sobre estratègies per a la creació d'un dispositiu monolític de dos terminals (2T), amb especial atenci ó a preservar les característiques físiques i elèctriques de cada dispositiu al llarg del procés de fabricació i durant exposicions químiques i tèrmiques. A més, es presenta un estudi sobre les estratègies per a la formació d'un dispositiu monolític amb tres terminals de tipus IBC (contacte posterior interdigitat), el qual és crucial per aconseguir dispositius eficients i estables a llarg termini.

 • RALLIS, KONSTANTINOS: Novel nanoelectronic circuits and systems
  Autor/a: RALLIS, KONSTANTINOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691415
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/05/2024
  Director/a de tesi: RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO | SIRAKOULIS, GEORGIOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DAVID
       SECRETARI: ABADAL CAVALLÉ, SERGI
       VOCAL: CUCU LAURENCIO, NICOLETA
  Resum de tesi: En definitiva, a l'altura de l'era dels materials bidimensionals, el grafè és un dels materials que s'ha investigat àmpliament per la seva possible integració en dispositius informàtics i circuits informàtics. Això es deu principalment al seu conjunt molt gran de propietats atractives. La combinació de les seves propietats electròniques amb altres, com ara mecàniques, òptiques o químiques, pot ampliar el ventall d'ús dels dispositius informàtics i aportar aplicacions interdisciplinàries revolucionàries. Sense embargo, aquesta integració del grapheno en elements de commutació i còmput no és fàcil. En aquesta tesi, el mètode Non-Equilibrium Green's Function (NEGF), juntament amb els Tight Binding Hamiltonians, s'ajusten a les dades experimentals dels dispositius de grafè fabricats. Tot i que NEGF és adequat per a la simulació de dispositius a petita escala en règim de nanòmetres, es presenta la seva capacitat d'ampliar-se de manera eficient per a la descripció de dispositius més grans. Les propietats electròniques esmentades en el material estan molt relacionades amb la seva forma i estructura. Per tant, requereix un mètode de fabricació molt precís que pugui garantir la mínima presència de defectes a la graella de grafè. Per aquesta raó, l'efecte dels errors s'investiga profundament. El mètode NEGF es millora encara més per poder incorporar defectes a la xarxa. Inclouen vacants individuals i dobles. D'aquesta manera, s'ha creat un marc perquè l'usuari pugui seleccionar zones d'interès de la quadrícula, en les quals es concentraran els defectes. Aquestes concentracions poden ser variables. A més, es porta a la tesi es realitza un extens estudio en reixes defectes amb diferents concentracions de singles i dobles vacancies. Les quadrícules investigades no són rectangulars i tenen regions amb diferents amplades. S'investiga l'efecte d'aquestes vacants sobre les propietats electròniques del grafè i, més concretament, el seu efecte sobre la conductància i el gap of energy del dispositiu, així com l'efecte sobre característiques centrades en el circuit com ara el corrent de fuga i la relació de corrent ON/OFF. Tenint un model robust i versàtil, el focus d'aquesta tesi s'estén al nivell de circuits. El model s'importa a SPICE mitjançant Verilog-A. En aquesta part, la tesi posa èmfasi en la investigació de les capacitats de commutació dels nanoribbons de grafè (GNR) en forma de L. S'ha demostrat que aquestes estructures poden funcionar com a interruptors, sense l'ús de porta posterior, i aquí, las propietats que depenen de les seves dimensions es explorar i optimitzar. Les estructures optimitzades s'utilitzen llavors per a la realització d'un conjunt de topologies d'ordinador. Inicialment, s'introdueix una topologia en forma de quadrícula de 2 branques optimitzada en àrea per a la realització d'un conjunt de computació universal que consta d'una porta AND, OR, NOT i un buffer. Totes aquestes operacions lògiques es poden mapejar a la mateixa topologia mitjançant un biaix adequat. Aleshores, es proposa una extensió d'aquesta, la topologia en forma d'arbre de 3 branques, que és capaç d'operar com a porta 2-XOR, 3-XOR i 3-MAJ. També es presenta el circuit d'un sumador complet d'1 bit. Per a l'avaluació del rendiment de les topologies s'utilitzen diverses mètriques com ara l'àrea, el retard, la dissipació de potència i el producte de retard de potència. El funcionament d'aquestes topologies es basa en els principis de Pass Transistor Logic (PTL) i informàtica reconfigurable. Finalment, en un intent d'anar més enllà de la lògica booleana convencional, s'investiga la conformitat del grafè amb els circuits i aplicacions de la lògica de valors múltiples (MVL). Es presenta la capacitat d'un dispositiu de contacte quàntic puntual de grafè per codificar els dígits del sistema numèric de base-4 i com a prova de concepte, s'explica el funcionament d'un sumador arbitrari de base-4.

 • ROS COSTALS, ELOI: Unconventional semiconductor junctions and their application in photovoltaic devices
  Autor/a: ROS COSTALS, ELOI
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 10/07/2024
  Director/a de tesi: VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL | PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: DUEÑAS, SALVADOR
       SECRETARI: JEHL, ZACHARIE VICTOR SAMUEL NATHANAEL
       VOCAL: CAMPOY QUILES, MARIANO
  Resum de tesi: Una cèl·lula solar consisteix en un material absorbidor que transforma la llum en portadors de carrega excitats, i contactes selectius que permeten el flux d'aquests portadors (electrons/ forats) només en una direcci6 determinada. En aquest treball s'han estudiat i caracteritzat diferents materials que poden ser utilitzats com a contactes selectius mitjan9ant metodologies utilitzades en cèl·lules solars de Silici per entendre els seus principis de funcionament. L'exploraci6 d'aquests nous materials intenta resoldre alguns dels problemes de les tecnologies actuals. Aquests inclouen la dificultat per generar contactes òhmics a causa de la gran quantitat de defectes a la superfície dels semiconductors (Fermi Level Pinning (FLP)) per exemple en Silici tipus n. Aixi com l'us de dopants tipus no tipus p (electrons i forats) perillosos i que requereixen passos d'alta temperatura utilitzatsavui altres en dia tecnologies per a per fabricar demostrar cel·lules que solars les de seves silici. aplicacions Finalment, va el mes coneixement enllà del silici adquirit cristal·lí.

Darrera actualització: 24/07/2024 05:01:18.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ROS COSTALS, ELOI
Títol:Unconventional semiconductor junctions and their application in photovoltaic devices
Data lectura:10/07/2024
Director/a:VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL
Codirector/a:PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Physics and technology of carrier selective contact based heterojunction silicon solar cells
Springer
Data de publicació: 12/09/2022
Capítol en llibre

Influence of co-sputtered Ag:Al ultra-thin layers in transparent V2O5/Ag:Al/AZO hole-selective electrodes for silicon solar cells
Tom, T.; Ros, E.; Asensi, J.M.; Andreu Batallé, Jordi; Bertomeu Balagueró, Joan; Puigdollers, J.; Voz, C.; López-Pintó, N.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/10/2020
Article en revista

LIFT front-contact metallization of silicon solar cells
Canteli, D.; Muñoz, C.; Ortega, P.; Ros, E.; Morales, M.; Lauzurica, S.; Voz, C.; Molpeceres, C.
Results in Physics, ISSN: 2211-3797 (JCR Impact Factor-2021: 4.565; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Deposition and characterisation of sputtered molybdenum oxide thin films with hydrogen atmosphere
López-Pintó, N.; Tom, T.; Bertomeu, J.; Asensi, J.M.; Ros, E.; Ortega, P.; Voz, C.
Applied surface science, ISSN: 0169-4332 (JCR Impact Factor-2021: 7.392; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Atomic layer deposition of vanadium oxide films for crystalline silicon solar cells
Ros, E.; Masmitjà, G.; Almache, R.; Pusay, B.; Tiwari, K.; Saucedo Silva, Edgardo; Justin Raj, C.; Chul Kim, B.; Puigdollers, J.; Martin, I.; Voz, C.; Ortega, P.
Materials advances, ISSN: 2633-5409 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 2022
Article en revista

Influence of wavelength and pulse duration on the selective laser ablation of WOx, VOx and MoOx thin films
Muñoz, C.; Canteli, D.; Lauzurica, S.; Morales, M.; Molpeceres, C.; Ros, E.; Ortega, P.; Lopez-Gonzalez, Juan M.; Voz, C.
Surfaces and Interfaces, ISSN: 2468-0230 (JCR Impact Factor-2022: 6.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells fully manufactured with atomic layer deposited selective contacts
Masmitjà, G.; Ros, E.; Almache, R.; Pusay, B.; Martin, I.; Voz, C.; Saucedo Silva, Edgardo; Puigdollers, J.; Ortega, P.
Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2022: 6.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/04/2022
Article en revista

Expanding the perspective of polymeric selective contacts in photovoltaic devices using branched polyethylenimine
Ros, E.; Tom, T.; Rovira, D.; Lopez, J.; Masmitjà, G.; Pusay, B.; Almache, R.; Martin, I.; Jimenez-Guerra, M.; Saucedo Silva, Edgardo; Tormos, E.; Asensi, J.M.; Ortega, P.; Bertomeu Balagueró, Joan; Puigdollers, J.; Voz, C.
ACS applied energy materials, ISSN: 2574-0962 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2022
Article en revista

Transport mechanisms in hyperdoped silicon solar cells
García, R.; Duarte, S.; Pérez, F.; Caudevilla, D.; Algaidy, S.; Garcia, E.; Olea, J.; Pastor, D.; Del Prado, A.; San Andrés, E.; Martil, I.; Ros, E.; Puigdollers, J.; Ortega, P.; Voz, C.
Semiconductor science and technology, ISSN: 0268-1242 (JCR Impact Factor-2022: 1.9; Quartil: Q3)
Data de publicació: 16/11/2022
Article en revista

Impact of graphene monolayer on the performance of non-conventional silicon heterojunction solar cells with MoOx hole-selective contact
Ros, E.; Fernández, S.; Ortega, P.; Taboada, E.; Arnedo, I.; Gandía, J.; Voz, C.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 4.7
Data de publicació: 31/01/2023
Article en revista

Polymeric interlayer in CdS-Free electron-selective contact for Sb2Se3 thin-film solar cells
Rovira, D.; Ros, E.; Tom, T.; Jimenez-Guerra, M.; Asensi, J.M.; Voz, C.; Lopez, J.; Puigdollers, J.; Bertomeu Balagueró, Joan; Saucedo Silva, Edgardo
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.9
Data de publicació: 04/02/2023
Article en revista

Deoxyribonucleic acid-based electron selective contact for crystalline silicon solar cells
Tom, T.; Ros, E.; Rovira, D.; Lopez, J.; Asensi, J.M.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Bertomeu Balagueró, Joan
Advanced materials technologies (Weinheim), ISSN: 2365-709X (JCR Impact Factor-2021: 11.9
Data de publicació: 10/02/2023
Article en revista

Hole selective contacts based on transition metal oxides for c-Ge thermophotovoltaic devices
Martin, I.; Lopez, G.; Garín, M.; Ros, E.; Ortega, P.; Voz, C.; Puigdollers, J.
Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2021: 13.2
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

Enhanced selective contact behavior in a-Si:H/oxide transparent photovoltaic devices via dipole layer integration
López, A.; Alvarez, G.; Ros, E.; Ortega, P.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Perez Rodriguez, A.
Solar RRL, ISSN: 2367-198X (JCR Impact Factor-2022: 11.7
Data de publicació: 14/06/2024
Article en revista

Fully atomic layer deposited transparent carrier-selective contacts for bifacial Cd-free Cu2ZnSnSe4 thin-film solar cells
Almache, R.; Masmitjà, G.; Pusay, B.; Ros, E.; Tiwari, K.; Vidal, P.; Izquierdo, V.; Saucedo Silva, Edgardo; Voz, C.; Puigdollers, J.; Ortega, P.
Materialia, ISSN: 2589-1529 (JCR Impact Factor-2023: 3.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/07/2024
Article en revista

Atomic layer deposition of SnO2 films for c-Si solar cells
13th Spanish Conference on Electron Devices (CDE 2021)
Data de presentació: 10/06/2021
Presentació de treball en congressos

Patterning of WOx, VOx, and MoOx thin-films with picosecond and nanosecond laser sources
12th CIRP Conference on Photonic Technologies
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Study of LIFT front-contact metallization of silicon solar cells using different conductive materials
XXVII Laser Applications in Microelectronic and Optoelectronic Manufacturing
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

Polyethienimine interface dipole tuning for electron selective contacts
49th IEEE Photovoltaic Specialists Conference
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CEDEÑO MATA, KRISTEL MICHELLE
Títol:Use of nanoparticles for energy and sensing applications
Data lectura:17/06/2024
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Surface modification of polytetrafluoroethylene thin films by non-coherent UV light and water treatment for electrowetting applications
López, C.; Cedeño, K.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Progress in organic coatings, ISSN: 0300-9440 (JCR Impact Factor-2020: 5.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Space-charge limited ionic conductivity enhancement in gel polymer electrolyte capacitors by emb e dding nanoparticles
Cedeño, K.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2021: 7.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/08/2021
Article en revista

Novel capacitive proximity sensor based on electrosprayed silica nanoparticles embedded in NaCl electrolyte
Cedeño, K.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Sensors and actuators. A, Physical, ISSN: 873-3069 (JCR Impact Factor-2021: 4.291; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2023
Article en revista

Boosting the sensitivity and hysteresis of a gel polymer electrolyte by embedding SiO2 nanoparticles and PVP for humidity applications
Cedeño, K.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Gels, ISSN: 2310-2861 (JCR Impact Factor-2022: 2.9
Data de publicació: 10/01/2024
Article en revista

A novel dual-parameter proximity and touch sensor using SiO2 nanoparticles and NaCl with commercial acrylic-based encapsulation
Cedeño, K.; Coloma, A.; Bragos, R.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Micro and Nano Engineering, ISSN: 2590-0072 (JCR Impact Factor-2023: 0.0
Data de publicació: 06/2024
Article en revista

AUTOR/A:COLL VALENTÍ, ARNAU
Títol:Advanced c-Si solar cell structures: application of laser processes and optical nanostructures
Data lectura:26/04/2024
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Codirector/a:MARTIN GARCIA, ISIDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mechanical properties of Al2O3 inverse opals by means of nanoindentation
Roa, J.J.; Coll, A.; Bermejo, S.; Jimenez-Pique, E.; Alcubilla, R.; Castañer, L.; Llanes, L.
Journal of physics D. Applied physics, ISSN: 0022-3727 (JCR Impact Factor-2016: 2.588; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2016
Article en revista

From random to order: colloidal crystals on non-flat surfaces
Coll, A.; Bermejo, S.; Martin, I.; Ortega, P.; Alcubilla, R.
Microelectronic engineering, ISSN: 0167-9317 (JCR Impact Factor-2016: 1.806; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/03/2016
Article en revista

Influence of amorphous silicon carbide intermediate layer in the back-contact structure of Cu2ZnSnSe4 solar cells
Colina, M.A.; Martin, I.; Giraldo, S.; Sánchez González, Yudania; Kondrotas , R.; Oliva, F.; Izquierdo, V.; Pérez Rodríguez, Alejandro; Coll, A.; Alcubilla, R.; Saucedo Silva, Edgardo
IEEE journal of photovoltaics, ISSN: 2156-3381 (JCR Impact Factor-2016: 3.712; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2016
Article en revista

Al2O3/TiO2 inverse opals from electrosprayed self-assembled templates
Coll, A.; Bermejo, S.; Hernández, D.; Castañer, L.
Beilstein Journal of Nanotechnology, ISSN: 2190-4286 (JCR Impact Factor-2018: 2.269; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/01/2018
Article en revista

AUTOR/A:GONZALEZ MARIÑO, ANGELA
Títol:Contributions to the design, development and evaluation of network processors for automotive zonal gateway controllers
Data lectura:27/10/2023
Director/a:MORENO AROSTEGUI, JUAN MANUEL
Codirector/a:FONS LLUÍS, FRANCISCO
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
The future roadmap of in-vehicle network processing: a HW-centric (R-)evolution
Gonzalez, A.; Fons, F.; Moreno, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/06/2022
Article en revista

Elastic Gateway Functional Safety Architecture and Deployment: A Case Study
Kane, A.; Gonzalez, A.; Fons, F.; NUEESCH, S.; Serwa, P.; Schoetz, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2022
Article en revista

EnGINE: Flexible Research Infrastructure for Reliable and Scalable Time Sensitive Networks
Rezabek, F.; Bosk, M.; Paul, T.; Holzinger, K.; Gallenmuller, S.; Gonzalez, A.; Kane, A.; Fons, F.; Zhang, H.; Carle, G.; Ott, J.
Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Methodology and Infrastructure for TSN-Based Reproducible Network Experiments
Bosk, M.; Rezabek, F.; Holzinger, K.; Gonzalez, A.; Kane, A.; Fons, F.; Ott, J.; Carle, G.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/10/2022
Article en revista

Hardware Acceleration of Data Distribution Service (DDS) for Automotive Communication and Computing
Scordino, C.; Gonzalez, A.; Fons, F.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/10/2022
Article en revista

Elastic gateway SoC proof of concept: experiments design and performance evaluation
Gonzalez, A.; Fons, F.; Moreno, J.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2021: 8.373; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2023
Article en revista

Vehicular network processor design for scalability & automation: elastic Gateway SoC concept & builder
Gonzalez, A.; Fons, F.; Moreno, J.
Journal of systems architecture, ISSN: 1873-6165 (JCR Impact Factor-2022: 4.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2024
Article en revista

Elastic Gateway SoC design: a HW-centric architecture for inline In-Vehicle Network processing
Gonzalez, A.; Fons, F.; Moreno, J.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2022: 12.4
Data de publicació: 02/2024
Article en revista

Elastic queueing engine for time sensitive networking
2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference
Presentació de treball en congressos

PDU normalizer engine for heterogeneous in-vehicle networks in automotive gateways
17th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

Loopback strategy for in-vehicle network processing in automotive gateway network on chip
14th International Workshop on Network on Chip Architectures
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

EnGINE: Developing a Flexible Research Infrastructure for Reliable and Scalable Intra-Vehicular TSN Networks
17th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 29/10/2021
Presentació de treball en congressos

Precise real-time monitoring of time-critical flows
CoNEXT 21- International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 01/12/2021
Presentació de treball en congressos

Traffic shaping engine for time sensitive networking integration within in-vehicle networks
2021 IEEE Vehicular Networking Conference
Data de presentació: 12/11/2021
Presentació de treball en congressos

Demo: environment for generic in-vehicular network experiments - EnGINE
2021 IEEE Vehicular Networking Conference
Data de presentació: 12/11/2021
Presentació de treball en congressos

Loopback strategy for TSN-compliant traffic queueing and shaping in automotive gateways
2021 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

Enhancements for hardware-based IEEE802.1CB embedded in automotive gateway system-on-chip
16th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communication Systems
Data de presentació: 31/12/2021
Presentació de treball en congressos

SmartNIC-based Load Management and Network Health Monitoring for Time Sensitive Applications
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2022
Data de presentació: 28/04/2022
Presentació de treball en congressos

Build automation framework for design validation of automotive gateway controllers
2022 IFIP Networking Conference
Data de presentació: 13/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PALMA CARMONA, KENNETH
Títol:Exploration of FDSOI back-biasing techniques to hinder cryptographic attacks based on leakage current
Data lectura:18/10/2023
Director/a:MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of random body bias application in FDSOI cryptosystems as a countermeasure to leakage-based power analysis attacks
Palma, K.; Moll, F.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Current balancing random body bias in FDSOI cryptosystems as a countermeasure to leakage power analysis attacks
Palma, K.; Moll, F.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Simulated leakage power analysis attack of the trivium stream cipher
37th Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARELLANO ESPITIA, FRANCISCO
Títol:Deep learning based methodologies applied to industrial electromechanical systems monitoring
Data lectura:10/10/2023
Director/a:DELGADO PRIETO, MIGUEL
Codirector/a:OSORNIO RIOS, ROQUE ALFREDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Novel methods based on deep learning applied to condition monitoring in smart manufacturing processes
Arellano, F.; Ruiz, L.
IntechOpen
Data de publicació: 25/03/2020
Capítol en llibre

Deep-learning-based methodology for fault diagnosis in electromechanical systems
Arellano, F.; Delgado, M.; Martinez, V.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

Deep-compact-clustering based anomaly detection applied to electromechanical industrial systems
Arellano, F.; Delgado, M.; González, A.D.; Saucedo, J.; Osornio, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/08/2021
Article en revista

Diagnosis methodology based on deep feature learning for fault identification in metallic, hybrid and ceramic bearings
Saucedo, J.; Arellano, F.; Delgado, M.; Osornio, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/08/2021
Article en revista

Autoencoder based feature reduction analysis applied to electromechanical systems condition monitoring
24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of multiclass novelty detection algorithms for electric machine monitoring
IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives
Data de presentació: 27/08/2019
Presentació de treball en congressos

Novel condition monitoring approach based on hybrid feature extraction and neural network for assessing multiple faults in electromechanical systems
IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives
Data de presentació: 27/08/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis of machine learning based condition monitoring schemes applied to complex electromechanical systems
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 08/09/2020
Presentació de treball en congressos

Deep learning based condition monitoring approach applied to power quality
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Presentació de treball en congressos

Anomaly detection in electromechanical systems by means of deep-autoencoder
26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 07/09/2021
Presentació de treball en congressos

Diagnosis electromechanical system by means CNN and SAE: an interpretable-learning study
5th IEEE International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Deep Learning-Based Partial Transfer Fault Diagnosis Methodology for Electromechanical Systems
IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 12/09/2023
Presentació de treball en congressos

Deep learning-based partial transfer fault diagnosis methodology for electromechanical systems
IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 15/09/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EL GHARBI, MARIAM
Títol:Design and characterization of wearable antenna sensors for healthcare applications
Data lectura:06/10/2023
Director/a:GIL GALI, IGNACIO
Codirector/a:FERNANDEZ GARCIA, RAUL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A novel ultra-wide band wearable antenna under different bending conditions for electronic-textile applications
El Gharbi, M.; Martinez-Estrada, M.; Fernandez-Garcia, R.; Ahyoud, S.; Gil, I.
The journal of the Textile Institute, ISSN: 0040-5000 (JCR Impact Factor-2020: 1.88; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/05/2020
Article en revista

A review of flexible wearable antenna sensors: design, fabrication methods, and applications
El Gharbi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Ahyoud, S.; Gil, I.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/08/2020
Article en revista

Textile antenna-sensor for In vitro diagnostics of diabetes
El Gharbi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

Determination of salinity and sugar concentration by means of a circular-ring monopole textile antenna-based sensor
El Gharbi, M.; Martinez-Estrada, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2021: 4.325; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Embroidered wearable antenna-based sensor for real-time breath monitoring
El Gharbi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Measurement (London), ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/05/2022
Article en revista

Wireless communication platform based on an embroidered antenna-sensor for real-time breathing detection
El Gharbi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/11/2022
Article en revista

Mutual coupling reduction in a textile ultra-wide band MIMO antenna
Yilmazer, N.; El Gharbi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
The journal of the Textile Institute, ISSN: 1754-2340
Data de publicació: 05/06/2023
Article en revista

Textile antenna sensor in SIW technology for liquid characterization
El Gharbi, M.; Bozzi, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 12/09/2023
Article en revista

Analysis on the effects of the human body on the performance of wearable textile antenna in substrate integrated waveguide technology
2020 Global Mosharaka Congress on Electrical Engineering
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Breathing pattern characterization based on wireless e-textile antenna-sensor for respiratory disease surveillance
17th European Conference on Antennas and Propagation
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ACOSTA CAMBRANIS, FERNANDO GEOVANY
Títol:Design and multiparameter optimization of a multiphase SiC converter with operation under faults applied to an electric traction system
Data lectura:11/07/2023
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:ZARAGOZA BERTOMEU, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparative analysis of SVM techniques for a five-phase VSI based on SiC devices
Acosta, F.; Zaragoza, J.; Romeral, L.; Berbel, N.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 14/12/2020
Article en revista

New modulation strategy for five-phase high-frequency VSI based on sigma–delta modulators
Acosta, F.; Zaragoza, J.; Romeral, L.; Berbel, N.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2021: 5.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/10/2021
Article en revista

Common-mode voltage mitigation strategies using sigma-delta modulation in five-phase VSIs
Acosta, F.; Zaragoza, J.; Berbel, N.; Capella, G.; Romeral, L.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Constant common-mode voltage strategies using sigma-delta modulators in five-phase VSI
Acosta, F.; Zaragoza, J.; Berbel, N.; Capella, G.; Romeral, L.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 1557-9948 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

A comprehensive analysis of SVPWM for a Five-phase VSI based on SiC devices applied to motor drives
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 17/10/2019
Presentació de treball en congressos

A Versatile workbench simulator: Five-phase inverter and PMa-SynRM performance evaluation
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Multiphase PMSM and PMaSynRM flux map model with space harmonics and multiple plane cross harmonic saturation
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Vector control of crosswise saturating five-phase PMaSynRM in wide speed range
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALMACHE HERNANDEZ, ROSA ESTEFANIA
Títol:Contactos selectivos de portadores basados en óxidos metálicos de transición para células solares de kesterita
Data lectura:29/06/2023
Director/a:ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL
Codirector/a:PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Transition metal oxides for kesterite solar cells developed on transparent substrates
Becerril, I.; D. Sylla; Placidi, M.; Sánchez, Y.; Andrade, J.; Izquierdo, V.; Guc, M.; Pérez Rodríguez, Alejandro; Grini, S.; Vines, L.; Pusay, B.; Almache, R.; Puigdollers, J.; Pistor, J.; Saucedo Silva, Edgardo; Espindola, M.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Hole Transport Layer based on atomic layer deposited V2Ox films: paving the road to semi-transparent CZTSe solar cells
Almache, R.; Pusay, B.; Tiwari, K.; Ros, E.; Masmitjà, G.; Becerril, I.; Martin, I.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Saucedo Silva, Edgardo; Ortega, P.
Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2021: 7.188; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

Interdigitated back-contact c-Si solar cells with non-conventional selective contacts
European Materials Research Society Spring Meeting, E-MRS
Data de presentació: 29/05/2019
Presentació de treball en congressos

Effect of permanent dipole layers in the electrical characteristics of electronic devices and solar cells
2nd Interface Properties in Organic and Hybrid Electronics: Perspectives & Key Challenges
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

Hole selective contact based on transition metal oxides for CZTSE solar cells
2021 Spring Meeting of the European Materials Research Society
Data de presentació: 02/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SELSELEH JONBAN, MANSOUR
Títol:Intelligent secondary control for energy management in a micro-grid by using multi-agent system
Data lectura:09/06/2023
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Autonomous energy management system with self-healing capabilities for green buildings (Microgrids)
Selseleh Jonban, M.; Romeral, L.; Akbarimajd, A.; Ali, Z.; Ghazimirsaeid, S.; Marzband, M.; Putrus , G.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2021: 7.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Multi-agent-based energy management of multiple grid-connected green buildings
Ghazimirsaeid, S.; Selseleh Jonban, M.; Wijesooriya, M.; Marzband, M.; Romeral, L.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2023
Article en revista

AUTOR/A:URBANO GONZÁLEZ, EVA MARÍA
Títol:Modelling and optimization of industrial prosumers with renewable energy sources
Data lectura:01/06/2023
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:KAMPOUROPOULOS, KONSTANTINOS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Energy investment optimization software for prosumers
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 14/12/2022
Patent

Energy-Investment Decision-Making for Industry: Quantitative and Qualitative Risks Integrated Analysis
Urbano, E.; Martinez, V.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/06/2021
Article en revista

Energy equipment sizing and operation optimisation for prosumer industrial SMEs – A lifetime approach
Urbano, E.; Martinez, V.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2021: 11.446; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/07/2021
Article en revista

Risk assessment of energy investment in the industrial framework – Uncertainty and Sensitivity analysis for energy design and operation optimisation
Urbano, E.; Martinez, V.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L.
Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2021: 8.857; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Semi-supervised transfer learning methodology for fault detection and diagnosis in air-handling units
Martinez, V.; Urbano, E.; Torres, J.; Delgado, M.; Romeral, L.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/09/2022
Article en revista

Automatic model calibration for coupled HVAC and building dynamics using Modelica and Bayesian optimization
Martinez, V.; Urbano, E.; Delgado, M.; Romeral, L.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Quantitative and qualitative risk-informed energy investment for industrial companies
Urbano, E.; Martinez, V.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L.
Energy reports, ISSN: 2352-4847 (JCR Impact Factor-2021: 4.937; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

Modular software platform design for supporting a Circular Supply-Chain
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

Future European energy markets and Industry 4.0 potential in energy transition towards decarbonization
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

HVAC early fault detection using a fuzzy logic based approach
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Supervision and fault detection system for photovoltaic installations based on classification algorithms
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Renewable energy source and storage systems sizing optimization for industrial prosumers
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 09/09/2020
Presentació de treball en congressos

Support vector machine based novelty detection and FDD framework applied to building AHU systems
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 09/09/2020
Presentació de treball en congressos

Industry 4.0 and the energy transition
Applied Machine Learning Days 2021
Data de presentació: 26/04/2021
Presentació de treball en congressos

Uncertainty analysis for industries investing in energy equipment and renewable energy sources
19th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 29/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ ESTRADA, MARC
Títol:Development of textile capacitive sensor
Data lectura:10/03/2023
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, RAUL
Codirector/a:GIL GALI, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sensor resistivo de elongación
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/09/2019
Patent

Wearable ring resonator antenna
Moradi, Bahareh; Martinez-Estrada, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Physica status solidi A. Applications and materials science (Print edition), ISSN: 1862-6300 (JCR Impact Factor-2018: 1.606; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/10/2018
Article en revista

Impact of manufacturing variability and washing on embroidery textile sensors
Martinez-Estrada, M.; Moradi, Bahareh; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/11/2018
Article en revista

Embroidery textile moisture sensor
Martinez-Estrada, M.; Moradi, Bahareh; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Proceedings (MDPI), ISSN: 2504-3900
Data de publicació: 21/11/2018
Article en revista

Impact of conductive yarns on an embroidery textile moisture sensor
Martinez-Estrada, M.; Moradi, Bahareh; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/02/2019
Article en revista

Experimental analysis of fabric substrate on a moisture sensor
Martinez-Estrada, M.; Fernandez-Garcia, R.; Gil, I.
The journal of the Textile Institute, ISSN: 0040-5000 (JCR Impact Factor-2020: 1.88; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

A smart textile system to detect urine leakage
Martinez-Estrada, M.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2021: 4.325; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/05/2021
Article en revista

An alternative method to develop embroidery textile strain sensors
Martinez-Estrada, M.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Textiles, ISSN: 2673-7248
Data de publicació: 13/11/2021
Article en revista

A full textile capacitive woven sensor
Martinez-Estrada, M.; Ventura, H.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Advanced materials technologies (Weinheim), ISSN: 2365-709X (JCR Impact Factor-2021: 8.856; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/01/2023
Article en revista

A smart chair to monitor sitting posture by capacitive textile sensors
Martinez-Estrada, M.; Vuohijoki, T.; Poberznik, A.; Shaikh, A.; Virkki, J.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2023
Article en revista

Study of double ring resonator embroidered wearable antennas for microwave applications
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 02/04/2019
Presentació de treball en congressos

Effect of bending on a textile UHF-RFID tag antenna
14th European Conference on Antennas and Propagation
Presentació de treball en congressos

A wearable system to detect urine leakage based on a textile sensor.
2nd IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems
Data de presentació: 16/08/2020
Presentació de treball en congressos

Experimental abrasion analysis of textile capacitive sensors
21st World Textile Conference
Data de presentació: 07/06/2022
Presentació de treball en congressos

Automotive seat occupancy sensor based on e-textile technology
4th International Conference on the Challenges, Opportunities, Innovations and Applications in Electronic Textiles
Data de presentació: 09/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALEHI, NAVID
Títol:Energy management in collaborative power electronics-based microgrid integrated with renewable energies
Data lectura:08/02/2023
Director/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Codirector/a:VELASCO QUESADA, GUILLERMO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modified cascaded Z-source high step-up boost converter
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/11/2020
Article en revista

Optimization of a microgrid integrated with renewable energies using PSO
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.; Garcia, E.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Inverter control analysis in a microgrid community based on droop control strategy
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.; Garcia, E.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2021: 0.148; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

A comprehensive review of control strategies and optimization methods for individual and community microgrids
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.; Guerrero, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/01/2022
Article en revista

Networked microgrid energy management based on supervised and unsupervised learning clustering
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/07/2022
Article en revista

Component sizing of an isolated networked hybrid microgrid based on operating reserve analysis
Salehi, N.; Martinez, H.; Velasco, G.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 27/08/2022
Article en revista

Inverter control analysis in a community microgrid based on droop control strategy
Clustering & Global Challenges 2021
Data de presentació: 08/04/2021
Presentació de treball en congressos

Optimization of a microgrid integrated with enewable energies with PSO
28º Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
Data de presentació: 08/07/2021
Presentació de treball en congressos

A novel component sizing procedure in off-grid networked microgrids
2021 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies
Data de presentació: 10/12/2021
Presentació de treball en congressos

Neural networks-generalized predictive control for MIMO grid-connected Z-source inverter model
24th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAFIEZADEH, ROYA
Títol:Contributions to the Characterization and Design Optimization of Power Converters Based on Switching-Cell Arrays
Data lectura:10/11/2022
Director/a:BUSQUETS MONGE, SERGIO
Codirector/a:ALEPUZ MENENDEZ, SALVADOR SIMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fast Reliability Assessment of Neutral-Point-Clamped Topologies through Markov Models
Busquets-Monge, S.; Rafiezadeh, R.; Alepuz, S.; Filbà-Martínez, A.; Nicolas-Apruzzese, J.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2021: 5.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Benefits of finer semiconductor device granularity on power converter thermal stress and MTTF
38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 14/10/2021
Presentació de treball en congressos

Design optimization of switching-cell-array-based power converters
31st IEEE International Symposium on Industrial Electronics
Data de presentació: 01/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANZIANI AMICO, FRANCO
Títol:Design and Implementation of Rural Microgrids – Laguna Grande Case Study
Data lectura:22/07/2022
Director/a:CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL
Codirector/a:MIRET TOMAS, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid photovoltaic-wind microgrid with battery storage for rural electrification : a case study in Perú
Canziani, F.; Vargas, R.; Gastelo, J.
Frontiers in energy research, ISSN: 2296-598X (JCR Impact Factor-2021: 3.858; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/02/2021
Article en revista

Reliability and energy costs analysis of a rural hybrid microgrid using measured data and battery dynamics: a case study in the coast of Perú
Canziani, F.; Vargas, R.; Castilla, M.; Miret, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/10/2021
Article en revista

AUTOR/A:LUMBRERAS CARRASCO, DAVID
Títol:Development of an active power filter based on wide-bandgap semiconductors
Data lectura:19/07/2022
Director/a:ZARAGOZA BERTOMEU, JORDI
Codirector/a:MON GONZÁLEZ, JUAN
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Trends in power quality, harmonic mitigation and standards for light and heavy industries: a review
Lumbreras, D.; Galvez, E.; Collado, A.; Zaragoza, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/11/2020
Article en revista

Comprehensive analysis of hexagonal sigma-delta modulations for three-phase high-frequency VSC based on wide-bandgap semiconductors
Lumbreras, D.; Zaragoza, J.; Berbel, N.; Mon, J.; Galvez, E.; Collado, A.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2021: 5.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Effect of the heat dissipation system on hard-switching GaN-based power converters for energy conversion
Lumbreras, D.; Vilella, M.; Zaragoza, J.; Berbel, N.; Jordà, J.; Collado, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/10/2021
Article en revista

Fast-processing sigma-delta strategies for three-phase wide-bandgap power converters with common-mode voltage reduction
Lumbreras, D.; Zaragoza, J.; Berbel, N.; Mon, J.; Galvez, E.; Collado, A.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Efficiency analysis of wide band-gap semiconductors for two-level and three-level power converters
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

High-frequency spread-spectrum modulations for wide-bandgap voltage source converters
22nd IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 10/03/2021
Presentació de treball en congressos

Efficiency comparison of power converters based on SiC and GaN semiconductors at high switching frequencies
30th IEEE International Symposium on Industrial Electronics
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CISNEROS FERNÁNDEZ, JOSE AGUSTÍN
Títol:Low-Power High-Channel-Count CMOS ROICs for Multiplexed Arrays of Graphene Transistors in Large-Area µECoG
Data lectura:07/07/2022
Tutor/a:ARAGONES CERVERA, XAVIER
Director/a:SERRA GRAELLS, FRANCESC
Codirector/a:GUIMERA BRUNET, ANTON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Switchless multiplexing of graphene active sensor arrays for brain mapping
García-Cortadella, R.; Schafer, N.; Cisneros, J.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

A 1024-Channel 10-Bit 36-µW/ch CMOS ROIC for Multiplexed GFET-Only Sensor Arrays in Brain Mapping
Cisneros, J.; Garcia, R.; Illa, X.; Martinez, J.; Paetzold, J.; Mohrlok, R.; Kurnoth, M.; Jeschke, C.; Teres, L.; Garrido, J.; Serra-Graells, F.
IEEE transactions on biomedical circuits and systems, ISSN: 1940-9990 (JCR Impact Factor-2020: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/09/2020
Article en revista

Novel transducers for high-channel-count neuroelectronic recording interfaces
Guimerà, A.; Masvidal, E.; Cisneros, J.; Serra-Graells, F.; Garrido, J.
Current opinion in biotechnology, ISSN: 1879-0429 (JCR Impact Factor-2021: 10.279; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/10/2021
Article en revista

Design methodology for power-efficient SC delta-sigma modulators based on switched-VMAs
XXXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 22/11/2017
Presentació de treball en congressos

A compact switched-capacitor multi-bit quantizer for low-power high-resolution delta-sigma ADCs
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 27/05/2018
Presentació de treball en congressos

Switch-less frequency-domain multiplexing of GFET sensors and low-power CMOS frontend for 1024-channel uECoG
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

A 1024-Channel GFET 10-bit 5-kHz 36-µW Read-Out Integrated Circuit for Brain JLECoG
27th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
Data de presentació: 24/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO
Títol:Una nueva perspectiva del modelado y control de microrredes eléctricas y convertidores de potencia
Data lectura:28/06/2022
Director/a:GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS
Codirector/a:GUZMAN SOLA, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A distributed control for accurate active-power sharing in islanded microgrids subject to clock drifts
Alfaro, C.; Castilla, M.; Camacho, A.; Marti, P.; Velasco, M.
IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2021: 2.112; Quartil: Q3)
Data de publicació: 28/01/2021
Article en revista

Dual-loop continuous control set model predictive control for a three-phase unity power factor rectifier
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2021: 5.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2021
Article en revista

Complex power sharing is not complex
Velasco, M.; Alfaro, C.; Camacho, A.; Borrell, A.; Marti, P.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2022: 9.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/05/2022
Article en revista

Constrained predictive control based on a large-signal model for a three-phase inverter connected to a microgrid
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/07/2022
Article en revista

Distributed direct power sliding-mode control for islanded AC microgrids
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Komurcugil, H.; Martín, H.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Decoupled simultaneous complex power sharing and voltage regulation in islanded AC microgrids
Duarte, J.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Alfaro, C.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 1557-9948 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Dual-switch quadratic zeta converter
2022 IEEE Texas Power and Energy Conference
Data de presentació: 28/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LUO, CHENGYANG
Títol:Textile UHF-RFID Antenna Sensors Based on Material Features, Interfaces and Application Scenarios
Data lectura:21/06/2022
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, RAUL
Codirector/a:GIL GALI, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wearable textile UHF-RFID sensors: a systematic review
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/07/2020
Article en revista

Textile UHF-RFID antenna sensor for measurements of sucrose solutions in different levels of concentration
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Measurement science and technology, ISSN: 0957-0233 (JCR Impact Factor-2021: 2.398; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/06/2021
Article en revista

Experimental comparison of three electro-textile interfaces for textile UHF-RFID tags on clothes
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
AEU: international journal of electronics and communications, ISSN: 1434-8411 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Electro-textile UHF-RFID compression sensor for health-caring applications
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2022: 4.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2022
Article en revista

Textile UHF-RFID antenna embroidered on surgical masks for future textile sensing applications
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
IEEE transactions on antennas and propagation, ISSN: 0018-926X (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Embroidered textile capacitive sensor for sucrose solutions measurement
2th IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems
Data de presentació: 19/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGHAZADEH DAFSARI, SEYED RASOUL
Títol:Timed Array Antenna System: Application to Wideband and Ultra-Wideband Beamforming Receivers
Data lectura:03/05/2022
Director/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
5GHz CMOS all-pass filter-based true time delay cell
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Saberkari, A.
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Tunable active inductor-based second-order all-pass filter as a time delay cell for multi-GHz operation
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Saberkari, A.; Alarcon, E.
Circuits systems and signal processing, ISSN: 0278-081X (JCR Impact Factor-2019: 1.681; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/08/2019
Article en revista

A 3–5-GHz, 385–540-ps CMOS true time delay element for ultra-wideband antenna arrays
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Barajas, E.; Saberkari, A.
AEÜ. International journal of electronics and communications, ISSN: 1618-0399 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Tunable wide–band second–order all–pass filter–based time delay cell using active inductor
XXXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 23/11/2017
Presentació de treball en congressos

CMOS RF first-order all-pass filter
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

Review study of tunable intermediate-resonator for selective wireless power transfer system over various distances
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

A 250-ps integrated ultra-wideband timed array beamforming receiver in 0.18 um CMOS
27th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
Data de presentació: 24/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARANDELL WIDMER, MATIAS
Títol:Contributions to the design of energy harvesting systems for autonomous sensors in low power marine applications
Data lectura:28/04/2022
Director/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Codirector/a:GASULLA FORNER, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Obsea: a decadal balance for a cabled observatory deployment
Del Rio, J.; Nogueras, M.; Toma, D.; Martinez, E.; Artero, C.; Bghiel, I.; Cadena-Muñoz, F.J.; Garcia, A.; Sarria, D.; Aguzzi, J.; Masmitja, I.; Carandell, M.; Olive, J.; Gomariz, S.; Santamaria, J.; Manuel, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/02/2020
Article en revista

Design and testing of a kinetic energy harvester embedded into an oceanic drifter
Carandell, M.; Toma, D.; Carbonell, M.; Del Rio, J.; Gasulla, M.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/02/2020
Article en revista

Electromagnetic rolling mass wave energy harvester for oceanic drifter applications
Carandell, M.; Tichy, J.; Smilek, J.; Toma, D.; Gasulla, M.; Del Rio, J.; Hadas, Z.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6355 (JCR Impact Factor-2022: 2.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/03/2022
Article en revista

Effect of the sampling parameters in FOCV-MPPT circuits for fast-varying EH sources
Carandell, M.; Holmes, A. S.; Toma, D.; Del Rio, J.; Gasulla, M.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/10/2022
Article en revista

Experimental validation of a fast-tracking FOCV-MPPT circuit for a wave energy converter embedded into an oceanic drifter
Carandell, M.; Toma, D.; Holmes, A. S.; Del Rio, J.; Gasulla, M.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/04/2023
Article en revista

A new coastal crawler prototype to expand the ecological monitoring radius of OBSEA cabled observatory
Falahzadehabarghouee, A.; Toma, D.; Francescangeli, M.; Chatzievangelou, D.; Nogueras, M.; Martinez, E.; Carandell, M.; Tangerlini, M.; Thomsen, L.; Picardi, G.; Le Bris, M.; Aguzzi, J.; Del Rio, J.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2021: 2.8
Data de publicació: 18/04/2023
Article en revista

Power gain from energy harvesting sources at high MPPT sampling rates
Gasulla, M.; Carandell, M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2023
Article en revista

The video-based EGIM development
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 20/06/2023
Article en revista

Underwater acoustic slant range measurements related to weather and sea state
XXII World Congress of the International Measurement Confederation
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

A nonlinear kinetic energy harvester for light surface ocean drifters
International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

Evaluation of sigfox LPWAN technology for autonomous sensors in coastal applications
International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

Kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
1st Materials for Clean Energy Conference
Data de presentació: 09/04/2019
Presentació de treball en congressos

Design and development of a kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

Experimental validation of a kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
OCEANS 2019 MTS/IEEE Marseille
Data de presentació: 18/06/2019
Presentació de treball en congressos

Obsea, ten years of coastal ocean monitoring and test site observatory
American Geophysical Union Fall Meeting 2013
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

Impact on the wave parameters estimation of a kinetic energy harvester embedded into a drifter
Global Oceans 2020
Data de presentació: 05/10/2020
Presentació de treball en congressos

Optimum MPPT strategy for low-power pendulum-type wave energy converters
2020 IEEE Sensors
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Kinetic Energy Harvester embedded on a Drifter
Energy Harvesting 2020
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

Pendulum-type wave energy converter system for low-power marine monitoring applications
International Conference on Advances in Energy Harvesting Technology 2021
Data de presentació: 20/03/2021
Presentació de treball en congressos

Real-time wave monitoring on coastal areas using LPWAN-based embedded systems
IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 20/05/2021
Presentació de treball en congressos

Evaluation of two MPPT techniques in low-power pendulum-type wave energy converters
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Dynamic analysis of a pendulum-type wave energy converter for oceanic drifters by means of a 4 DoF model
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Tele-operated ecological monitoring at the seafloor observatory (OBSEA)
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

An integrated biogeochemistry observation system at Besòs estuary
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

Remotely-operated Ecological Monitoring at the Seafloor Observatory (OBSEA)
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Contributions to the pendulum-type wave energy converter system for oceanic drifter applications
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Nonlinear dynamic analysis of pendulum-type Wave Energy Converter for low-power marine monitoring applications
14th European Wave and Tidal Energy Conference
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

A new nonlinear compliant mechanism for harvesting energy from ocean waves
Oceans 2022 MTS/IEEE Chennai
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

Performance of WAVY ocean Lagrangian drifters for surface characterization of ocean dynamic structures
2022 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea
Data de presentació: 05/10/2022
Presentació de treball en congressos

Resource pulse in shallow waters: characterization of the scavenger community associated with a dolphin carcass
Oceans 2023 MTS/IEEE Limerick
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLE FRAGA, JUAN JOSÉ
Títol:Design, Fabrication, Characterization and Reliability Study of CMOS-MEMS Lorentz-Force Magnetometers
Data lectura:06/04/2022
Director/a:FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL
Codirector/a:MADRENAS BOADAS, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental analysis of vapor HF etch rate and its wafer level uniformity on a CMOS-MEMS process
Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.
Journal of microelectromechanical systems, ISSN: 1057-7157 (JCR Impact Factor-2016: 2.124; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2016
Article en revista

Curvature of BEOL cantilevers in CMOS-MEMS processes
Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.; Barrachina, L.
Journal of microelectromechanical systems, ISSN: 1057-7157 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2017
Article en revista

Closed-form equation for natural frequencies of beams under full range of axial loads modeled with a spring-mass system
Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
International journal of mechanical sciences, ISSN: 0020-7403 (JCR Impact Factor-2019: 4.631; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

A mixed-signal control system for Lorentz-force resonant MEMS magnetometers
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2019: 3.073; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

A cmos-mems beol 2-axis lorentz-force magnetometer with device-level offset cancellation
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

Manufacturing Issues of BEOL CMOS-MEMS Devices
Valle, J.; Fernández, D.; Gibrat, O.; Madrenas, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/06/2021
Article en revista

A test setup for the characterization of Lorentz-force MEMS magnetometers
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
IEEE Open Journal of Circuits and Systems, ISSN: 2644-1225 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 13/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:VEGA BRU, DIDAC
Títol:Silicio macroporoso para cristales fotónicos y otras aplicaciones avanzadas
Data lectura:14/01/2022
Director/a:RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Macroporous silicon. Technology and applications
Vega, D.; Rodriguez, A.
InTech
Data de publicació: 06/2017
Capítol en llibre

Macroporous silicon for gas detection
Vega, D.; Rodriguez, A.
Data de publicació: 14/11/2018
Capítol en llibre

Macroporous silicon structures in 700 nm and 500 nm
Rodriguez, A.; Vega, D.; Llorca, J.
Editora ARTEMIS
Data de publicació: 2023
Capítol en llibre

The effect of absorption losses on the optical behaviour of macroporous silicon photonic crystal selective filters
Vega, D.; Cardador, D.; Trifonov, T.; Garin, M.; Rodriguez, A.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2016
Article en revista

Study of resonant modes in a 700 nm pitch macroporous silicon photonic crystal
Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Rodriguez, A.
Infrared physics and technology, ISSN: 1350-4495 (JCR Impact Factor-2017: 1.851; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2017
Article en revista

Effect of fabrication tolerances in macroporous silicon photonic crystals
Segura, D.; Vega, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A.
Sensors and actuators. A, Physical, ISSN: 873-3069 (JCR Impact Factor-2017: 2.311; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

Macroporous silicon coated with M/TiO2 (M=Au,Pt) as a highly efficient photoreactor for hydrogen production
Serafin, J.; Soler, L.; Vega, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2020
Article en revista

Effect of morphological changes and absorption losses in the operating frequency of macroporous silicon photonic crystals
10th International Conference Porous Semiconductors - Science and Technology
Data de presentació: 10/03/2016
Presentació de treball en congressos

Absorption effects on resonant modes of cavities in macroporus silicon photonic crystals
8th Franco-Spanish Workshop IBERNAM - CMC2
Data de presentació: 10/2016
Presentació de treball en congressos

Improved transmission and thermal emission in macroporous silicon photonic crystals with 700 NM pitch
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Development of gas sensors based in photonic crystal slabs
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Electrochemical etching of silicon with sub-500 nm feature size
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Macroporous silicon with 500 nm periodicity for near-infrared applications
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Fabrication and characterization of ring resonators for biochemical analysis
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Coupling defects in macroporous silicon photonic crystals
11th Spanish Conference on Electron Devices
Presentació de treball en congressos

Transmission and thermal emission in the NO2 and CO absorption lines using macroporous silicon photonic crystals with 700 Nm pitch
PHOTOPTICS 2017 - 5th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology
Data de presentació: 28/03/2017
Presentació de treball en congressos

Analysis of optimized geometries in macroporous silicon ophotonic crystals for gas sensing purposes
Porous Semiconductors Science and Technology Conference 2018
Data de presentació: 03/2018
Presentació de treball en congressos

Silicon-based micro-fuel reformers and photoreactors
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Presentació de treball en congressos

High yield hydrogen production enabled by macroporous silicon monoliths
Nanospain Conference 2023
Data de presentació: 25/04/2023
Presentació de treball en congressos

Exerimental observation of memristive behaviour on a Sb2Se3 solar cell
14th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

Macroporous silicon membranes for hydrogen production from multiple fuel sources
14th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ PADRÓ, ENOC
Títol:Marine Sensor Interoperability Applied to in situ Ocean Sound Processing
Data lectura:09/07/2021
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
From sensor to user-interoperability of sensors and data systems. Sensor interoperability protocol for seamless cross-platform sensor integration
Del Rio, J.; Toma, D.; Martinez, E.; Jirka, S.; O'Reilly, T.C.
Elsevier
Data de publicació: 27/09/2018
Capítol en llibre

Data acquisition system development for EGIM on EMSODEV EU Project
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 01/10/2016
Article en revista

SWE bridge: software interface for plug & work instrument integration into marine observation platforms
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 01/10/2016
Article en revista

Middleware for plug and play integration of heterogeneous sensor resources into the sensor web
Martinez, E.; Toma, D.; Jirka, S.; Del Rio, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/12/2017
Article en revista

Smart embedded passive acoustic devices for real-time hydroacoustic surveys
Toma, D.; Masmitja, I.; Del Rio, J.; Martinez, E.; Artero, C.; Casale, A.; Figoli, A.; Pinzani, D.; Cervantes, P.; Ruiz, P.; Memè, S.; Delory, E.
Measurement (London), ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/05/2018
Article en revista

A sensor web architecture for integrating smart oceanographic sensors into the semantic sensor web
Del Rio, J.; Toma, D.; Martinez, E.; O'Reilly, T.C.; Delory, E.; Pearlman, J.; Waldmann, C.; Jirka, S.
IEEE journal of oceanic engineering, ISSN: 0364-9059 (JCR Impact Factor-2018: 2.567; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2018
Article en revista

Sensor web enablement implementations in marine observation platforms
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 12/12/2018
Article en revista

Metadata-driven universal real-time ocean sound measurement architecture
Martinez, E.; Garcia, A.; Toma, D.; Delory, E.; Gomariz, S.; Del Rio, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/02/2021
Article en revista

Multifunctional web enabled ocean sensor systems for the monitoring of a changing ocean
European Geosciences Union General Assembly 2016
Data de presentació: 20/04/2016
Presentació de treball en congressos

Efficient sensor integration on platforms (NeXOS)
American Geophysical Union Fall Meeting 2016
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

European Multidisciplinary seafloor and the Observatory of the water column for Development. The setup of an interoperable generic sensor module
American Geophysical Union Fall Meeting 2016
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

NeXOS Sensor Systems Integration into the Sensor Web Enablement Framework
Oceanology International 2016 London
Data de presentació: 14/03/2016
Presentació de treball en congressos

NeXOS A1: Smart hydrophone integration into the sensor web enablement framework
SAS 2016 - IEEE Sensors Applications Symposium
Data de presentació: 21/04/2016
Presentació de treball en congressos

Applying OGC sensor web enablement to ocean observing systems
Geospatial Sensor Webs Conference 2016
Data de presentació: 29/08/2016
Presentació de treball en congressos

OGC SWE-based Data Acquisition System Development for EGIM on EMSODEV EU Project
Geospatial Sensor Webs Conference 2016
Data de presentació: 29/08/2016
Presentació de treball en congressos

Interoperable data management and instrument control architecture for ocean observing systems
21st IMEKO TC-4 International Symposium on Understanding the World through Electrical and Electronic Measurement, and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Standard-based middleware for marine sensor networks
A connected ocean: new approaches, new technologies, new challenges for knowledge of ocean processes
Data de presentació: 11/10/2016
Presentació de treball en congressos

Nexos contributions to end-to-end data flow in marine sensor systems
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2017
Data de presentació: 28/02/2017
Presentació de treball en congressos

Acquisition system for the “EMSO Generic Instrument Module” (EGIM) and analysis of the first data obtained during its deployement at OBSEA (Spain)
European Geosciences Union General Assembly 2017
Data de presentació: 13/04/2017
Presentació de treball en congressos

SWE-based observation data delivery from the instrument to the user - sensor web technology in the NeXOS project
European Geosciences Union General Assembly 2017
Data de presentació: 28/04/2017
Presentació de treball en congressos

Remote configuration service for marine observation platforms through Sensor Web Enablement components
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 22/06/2017
Presentació de treball en congressos

Seamless integration of EMSO generic instrument module into the internet using sensor web components based on OGC SWE framework
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 22/06/2017
Presentació de treball en congressos

SensorML-based plug & play sensor integration into research data infrastructures
GSW 17 - Geospatial Sensor Webs Conference 2017
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

An embedded passive acoustic device for realtime hydroacoustic surveys
22nd IMEKO TC4 International Symposium
Data de presentació: 14/09/2017
Presentació de treball en congressos

Effortless Integration of Underwater Noise Measurements into EMODnet data portal through Sensor Web Standards
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

OGC PUCK for sensor interoperability
Oceanology International 2018
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

Use of OGC standards in marine sensors
Internet of Things Workshop: Live Repositories of Streaming Data
Data de presentació: 13/09/2018
Presentació de treball en congressos

SWE implementations in marine observation platforms
2018 International marine science & technology week
Data de presentació: 10/10/2018
Presentació de treball en congressos

Sensor metadata for automated integration of sensor resources into research data infrastructures
International Conference on Marine Data Information Systems 2018
Data de presentació: 06/11/2018
Presentació de treball en congressos

Interoperable data management and instrument control experiences with the EMSO generic instrument module at OBSEA
International Conference on Marine Data Information Systems 2018
Data de presentació: 06/11/2018
Presentació de treball en congressos

Dataflow of underwater noise measurements: from OBSEA to EMODnet
8th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 10/12/2018
Presentació de treball en congressos

A flexible cyberinfrastructure for integrating data from large-scale ocean observing systems and delivering online added-value services
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

Towards web-enabled ocean sensor networks
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

OBSEA: an acoustic-enabled observatory for underwater noise monitoring, sound source localization and tracking
EMSO Conference 2020
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Miniaturised bidirectional acoustic tag to enhance marine animal tracking studies
IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 17/05/2021
Presentació de treball en congressos

An interoperable architecture for in situ ocean noise monitoring
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

Multiparametric benthic landers for monitoring fishing-impacted deep-sea ecosystems
Oceans 2023 MTS/IEEE Limerick
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GALINDO GUARCH, FRANCISCO JAVIER
Títol:DIGITAL HARDWARE ARCHITECTURES FOR BEAM SYNCHRONOUS PROCESSING AND RF SYNCHRONIZATION OF PARTICLE ACCELERATORS
Data lectura:01/07/2021
Director/a:MORENO AROSTEGUI, JUAN MANUEL
Codirector/a:BAUDRENGHIEN, PHILIPPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An architecture for real-time arbitrary and variable sampling rate conversion with application to the processing of harmonic signals
Galindo Guarch, F.J.; Baudrenghien, Philippe; Moreno, J.
IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2020: 3.605; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

A new beam synchronous processing architecture with a fixed frequency processing clock: application to transient beam loading compensation in the CERN SPS machine
Galindo Guarch, F.J.; Baudrenghien, Philippe; Moreno, J.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2021: 1.335; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Beam Synchronous Processing: Fixed Clock and RF Regeneration. New Paradigms for CERN SPS LLRF
Low Level RF Workshop 2017
Data de presentació: 18/10/2017
Presentació de treball en congressos

Compensation of transient beam loading in ramping synchrotrons using a fixed frequency processing clock
9th International Particle Accelerator Conference
Data de presentació: 03/05/2018
Presentació de treball en congressos

A One Turn Delay Feedback with fixed clock. Application to the CERN SPS synchrotron.
LLRF2019 - Low Level RF Workshop
Data de presentació: 02/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA GARCIA, DANIEL
Títol:Development of silicon photonic structures for sensing and signal processing
Data lectura:19/03/2021
Director/a:RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/04/2019
Patent

Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/07/2020
Patent

Enhanced geometries of macroporous silicon photonic crystals for optical gas sensing applications
Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Trifonov, T.; Rodriguez, A.
Photonics and nanostructures, ISSN: 1569-4410 (JCR Impact Factor-2017: 1.575; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Photonic molecules for improving the optical response of macroporous silicon photonic crystals for gas sensing purposes
Cardador, D.; Segura, D.; Rodriguez, A.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2018
Article en revista

Bandgap widening in macroporous silicon photonic crystals by multiperiodic structures
Segura, D.; Cardador, D.; Vega, D.; Santos, M.; Dios, V.; Rodriguez, A.
Journal of Physics Communications, ISSN: 2399-6528
Data de publicació: 14/05/2018
Article en revista

Absorption mechanisms in macroporous silicon photonic crystals
Segura, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Sensors and actuators. A, Physical, ISSN: 873-3069 (JCR Impact Factor-2019: 2.904; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Macroporous silicon filters, a versatile platform for NDIR spectroscopic gas sensing in the MIR
Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Journal of the Electrochemical Society, ISSN: 0013-4651 (JCR Impact Factor-2019: 3.721; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Empirical demonstration of CO2 detection using macroporous silicon photonic crystals as selective thermal emitters
Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Garín, M.; Llorca, J.; Rodriguez, A.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2019
Article en revista

AUTOR/A:AYMERICH GUBERN, JOAN
Títol:Low-Power Read-Out Ics for Smart Electrochemical Sensors
Data lectura:18/03/2021
Tutor/a:ARAGONES CERVERA, XAVIER
Director/a:SERRA GRAELLS, FRANCESC
Codirector/a:DEI, MICHELE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cost-effective smartphone-based reconfigurable electrochemical instrument for alcohol determination in whole blood samples
Aymerich, J.; Marquez, A.; Terés, L.; Muñoz-Berberl, X.; Jimenez, C.; Dominguez, C.; Serra-Graells, F.; Dei, M.
Biosensors and bioelectronics, ISSN: 0956-5663 (JCR Impact Factor-2018: 9.518; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2018
Article en revista

CMOS interfaces for internet-of-wearables electrochemical sensors: trends and challenges
Dei, M.; Aymerich, J.; Piotto, M.; Bruschi, P.; Del Campo, F.; Serra-Graells, F.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/01/2019
Article en revista

Reconfigurable multiplexed point of care system for monitoring type 1 diabetes patients
Marquez, A.; Aymerich, J.; Dei, M.; Rodríguez-Rodríguez, R.; Vazquez-Carrera, M.; Pizarro-Delgado, J.; Gimenez-Gomez, P.; Merlos, A.; Terés, L.; Serra-Graells, F.; Jimenez-Jorquera, C.; Dominguez, C.; Muñoz-Berbel, X.
Biosensors and bioelectronics, ISSN: 0956-5663 (JCR Impact Factor-2019: 10.257; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

A 15-µ 105-dB 1.8-Vpp potentiostatic delta-sigma modulator for wearable electrochemical transducers in 65-nm CMOS technology
Aymerich, J.; Marquez, A.; Muñoz Berbel, X.; Del Campo, J.; Guirado, G.; Terés, L.; Serra-Graells, F.; Dei, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Design of a low-power potentiostatic second-order CT delta-sigma ADC for electrochemical sensors
13th Conference on Ph.D
Data de presentació: 12/06/2017
Presentació de treball en congressos

A 6.5-µW 70-dB 0.18-µm CMOS potentiostatic Delta-Sigma for electrochemical sensors
14th Conference on Ph.D
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

A 72-µW 90-dB wide-range potentiostatic CMOS delta-sigma modulator with flicker noise cancellation for smart electrochemical eensors
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 01/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEU MATEUS, MARC
Títol:A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.
Data lectura:01/12/2020
Director/a:RAMOS CASTRO, JUAN JOSE
Codirector/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Respiratory signal extraction
Data de registre: 28/12/2016
Patent

Comparison of video-based methods for respiration rhythm measurement
Mateu, M.; Guede, F.; Ferrer, V.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 3.137; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Non-contact infrared-depth camera-based method for respiratory rhythm measurement while driving
Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2019
Article en revista

A photoplethysmography smartphone-based method for heart rate variability assessment: device model and breathing influences
Guede, F.; Ferrer, V.; Mateu, M.; Ramos, J.; Garcia, M.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2020: 3.88; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Camera-based method for respiratory rhythm extraction from a lateral perspective
Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/08/2020
Article en revista

A non-contact camera-based method for respiratory rhythm extraction
Mateu, M.; Guede, F.; Rodriguez, N.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2021: 5.076; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Prototipo de pulsera para la medida de ECG bajo demanda y la medida continua de la onda de pulso
XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingenieria Biomédica
Data de presentació: 24/11/2016
Presentació de treball en congressos

Electromagnetic characterization of 3D printed antennas employing conductive filament
2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 24/09/2020
Presentació de treball en congressos

3D printed probe for simultaneous E and H fields measurements
2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 07/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIRERA BALCELLS, JOSEP
Títol:Contributions to the energy management of industrial refrigeration systems: a data-driven perspective
Data lectura:09/09/2020
Director/a:ORTEGA REDONDO, JUAN ANTONIO
Codirector/a:ZURITA MILLAN, DANIEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Data analytics for performance evaluation under uncertainties applied to an industrial refrigeration plant
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

A data-driven-based industrial refrigeration optimization method considering demand forecasting
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
Processes, ISSN: 2227-9717 (JCR Impact Factor-2020: 2.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/05/2020
Article en revista

Improving the energy efficiency of industrial refrigeration systems by means of data-driven load management
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
Processes, ISSN: 2227-9717 (JCR Impact Factor-2020: 2.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/09/2020
Article en revista

Data-driven operation performance evaluation of multi-chiller system using self-organizing maps
19th IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 02/2018
Presentació de treball en congressos

Semisupervised refrigeration plant cooling disaggregation by means of deep neural network ensemble
28th IEEE International Symposium on Industrial Electronics
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAREDES CAMACHO, ALEJANDRO
Títol:Active Gate Drivers for High-Frequency Application of SiC MOSFETs
Data lectura:17/07/2020
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Control and modulation techniques applied to converters with impedances networks for traction systems
Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L.
IEEE Latin America transactions, ISSN: 1548-0992 (JCR Impact Factor-2017: 0.502; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/01/2017
Article en revista

A novel active gate driver for improving SiC MOSFET switching trajectory
Paredes, A.; Sala, V.; Ghorbani, H.; Romeral, L.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2017
Article en revista

Embedding a feedforward controller into the IGBT gate driver for turn-on transient improvement
Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L.
Microelectronics reliability, ISSN: 0026-2714 (JCR Impact Factor-2018: 1.483; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

A simple closed-loop active gate voltage driver for controlling diC/dt and dvCE/dt in IGBTs
Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/01/2019
Article en revista

AUTOR/A:VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO
Títol:Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles
Data lectura:30/01/2020
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Impedance spectroscopy interpretation of silica and polystyrene colloidal suspensions
Véliz, B.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Materials chemistry and physics, ISSN: 0254-0584 (JCR Impact Factor-2020: 4.094; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Condution mechanisms and charge trapping control in SiO2 nanoparticle MIM capacitors
Bheesayagari, C.; Pons, J.; Orpella, A.; Véliz, B.; Bermejo, S.; Dominguez, M.
Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2020: 6.901; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN
Títol:Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles
Data lectura:21/01/2020
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:AGUZZI, JACOPO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
New monitoring technologies assisting deep-water and deep-sea crustacean decapods stock assessment
The Crustacean Society Mid - Year Meeting 2019
Data de presentació: 26/05/2019
Presentació de treball en congressos

Underwater Technology from sea surface to seabed
I Jornada de Recerca del Campus Diagonal Besòs
Data de presentació: 28/06/2019
Presentació de treball en congressos

Obsea: a test site to develop marine ecosystems monitoring techniques by acoustic devices
IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Creel fishing and acoustic tracking trials in the No-Take zone off Palamós-Roses (Northwester Mediterranean Sea) at 350-420 m depth
Workshop on Methodologies for Nephrops Reference Points 2019
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARAGUZ LÓPEZ, CARLES
Títol:In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems
Data lectura:05/12/2019
Director/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Codirector/a:BOU BALUST, ELISENDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design guidelines for general-purpose payload-oriented nanosatellite software architectures
Araguz, C.; Marí, M.; Bou, E.; Alarcon, E.; Selva, D.
Journal of aerospace information systems, ISSN: 2327-3097 (JCR Impact Factor-2018: 0.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends, challenges, and future prospects
Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E.
Systems engineering, ISSN: 1520-6858 (JCR Impact Factor-2016: 0.5; Quartil: Q4)
Data de publicació: 26/03/2018
Article en revista

Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System
Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2018
Article en revista

Architectural optimization framework for earth-observing heterogeneous constellations : marine weather forecast case
Araguz, C.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Bou, E.; Camps, A.; Alarcon, E.; Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario, G.; Lluch, I.; Matevosyan, H.; Golkar, A.; Cote, J.; Pierotti, S.; Rodríguez, P.; Alvaro, A.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.
Journal of spacecraft and rockets, ISSN: 0022-4650 (JCR Impact Factor-2019: 1.36; Quartil: Q3)
Data de publicació: 25/01/2019
Article en revista

Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes
Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/06/2020
Article en revista

General-purpose Payload-oriented Software Architecture for Nano-Satellites
7th Annual Flight Software Workshop
Data de presentació: 27/10/2015
Presentació de treball en congressos

Applying autonomy to distributed satellite systems
4th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 10/2016
Presentació de treball en congressos

Architectural optimization results for a network of earth-observing satellite nodes
5th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 02/11/2017
Presentació de treball en congressos

Optimized model-based design space exploration of distributed multi-orbit multi-platform Earth observation spacecraft architectures
IEEE Aerospace Conference 2018
Data de presentació: 10/03/2018
Presentació de treball en congressos

Towards an integral model-based simulator for autonomous earth observation satellite networks
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

A design-oriented characterization framework for decentralized, distributed, autonomous systems: the nano-satellite swarm case
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

System-level autonomous decision-making for earth observation satellite systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 22/10/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Architecting optimized spaceborne Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, GERARD
Títol:Design, fabrication and characterisation of interdigitated back-contacted c-Si solar cells based on transition metal oxides
Data lectura:25/10/2019
Director/a:ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Transition metal oxides as hole-selective contacts in silicon heterojunctions solar cells
Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Morales, A.; Masmitjà, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.
Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2016: 4.784; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2016
Article en revista

V2Ox-based hole-selective contacts for c-Si interdigitated back-contacted solar cells
Masmitjà, G.; Gerling Sarabia, L.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2017: 9.931; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2017
Article en revista

Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells with lowerature dopant-free selective contacts
Masmitjà, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2018: 10.733; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Improved electron selectivity in silicon solar cells by cathode modification with a dipolar conjugated polyelectrolyte interlayer
Ros, E.; Barquera, Z.; Ortega, P.; Gerling Sarabia, L.; Masmitjà, G.; Martin, I.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.; Voz, C.
ACS applied energy materials, ISSN: 2574-0962 (JCR Impact Factor-2019: 4.473; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Low-cost high-sensitive suns-Voc measurement instrument to characterize c-Si solar cells
Ortega, P.; Piñol, J.; Martin, I.; Orpella, A.; Masmitjà, G.; Lopez, G.; Ros, E.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2020: 4.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

AUTOR/A:TAPIA TLATELPA, TECILLI
Títol:Optoelectronic optimization of Photocatalytic processes for wastewater treatment
Data lectura:03/10/2019
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
In situ decolorization monitoring of textile dyes for an optimized UV-LED/TiO2 reactor
Tapia, T.; Trull, J.; Romeral, L.
Catalysts, ISSN: 2073-4344 (JCR Impact Factor-2019: 3.52; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Performance analysis and methodology for replacing conventional lamps by optimized LED arrays for photocatalytic processes
Tapia, T.; Buscio, V.; Trull, J.; Sala, V.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2020: 3.739; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Methodology for lighting optimization applied to photocatalytic reactors
19th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Hibridación de Redes energéticas INTELIGENTES: desde los componentes al sistemaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202330/11/2024C-12699INS.NAC.TÉCNICA AEROESPACIAL
15/12/202314/12/2024Assesorament i suport tècnic en el Control d'un Filtre Actiu trifàsic i de 4 filsVECTORTECH SLU
01/12/202330/11/2024AI for chemical gas sensorsNANOCHRONIA, S.L. EN CONSTITUCIÓN
02/11/202331/12/2024Realització del projecte d’R+D consistents en dissenyar i desplegar un sistema de gestió de dadesOCEAN ECOSTRUCTURES S.L.
01/10/202330/09/2024Desenvolupament d'un sistema de tracking de baix cost i baix consum que permeti la seva geo-localització a través d'una aplicació basada en tecnologia web LTE/NOIoTTOP-CABLE, SA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
07/09/202306/09/2026Sistema de medida Multiparamétrico para la Integración Laboral y Educativa de personas con parálisis cerebral (eSMILE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Cargador de a bordo altamente integrado y bidireccional basado en dispositivos GaN para vehículos eléctricos urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS EMERGENTES PARA COMPUTACION NEUROMORFICA EN ESPACIO - UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202331/08/2027Tecnologías y plataformas emergentes para computación neuromórfica en espacio - UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Síntesis Automática del Sistema de Gestión de Energía para Microrredes EléctricasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ensayos avanzados de inmunidad electromagnética para sistemas aeroespaciales en entornos electromagnéticos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Próxima generación de conversión de potencia basada en matrices de celdas de conmutación - Hacia la electrónica de potencia cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Captación eficiente de Energía Lumínica en Interiores para Sensores AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Integración de nuevos contactos selectivos y capas activas en dispositivos de nueva generación para aplicaciones de energía renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Diseño y control de centrales hidroeléctricas flexibles por hibridación con baterías de 2ª vidaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
19/07/202318/07/2026Desenvolupament i control d’un carregador d’alta densitat de potència per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202318/07/2026Modelling and characterization of new generation bateries for BMS integrationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/07/202317/01/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un sistema de calibrado automático de cajas de merluza mediante visión artificialNUEVA RULA DE AVILES SA
08/06/202307/06/2024Mars Meteo Spherical Wind SensorCRISA
01/06/202331/05/2027SCALABLE MULTI-CHIP QUANTUM ARCHITECTURES ENABLED BY CRYOGENIC WIRELESS / QUANTUM -COHERENT NETWORK-IN PACKAGEEuropean Innovation Council and
01/06/202331/05/2024Projecte de millora de la qualitat del servei de l’hospital general i de l’escola d’educació secundaria de Kanzenze.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
11/05/202317/04/2024Diseño y gestión inteligente de comunidades energéticas con blockchain y baterías. BlockBatCE IIMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
04/05/202304/05/2026Real-Time Hand Gesture Recognition Using combination Biomechanical Sensors , Surface Electromyography and Machine LearningAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202331/12/202315A Aula d'automatització i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
01/03/202301/03/20262022 DI 073AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
20/02/202315/09/2023Intel·ligència artificial aplicada a l'estimació de la talla d'espècies pesqueresGENERALITAT DE CATALUNYA
02/02/202302/02/2023Sistema de información marina costera
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2023Soporte a la empresa en el ámbito de la compatibilidad electromagnética (EMC) utilizando los bancos de ensayosEMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.
01/01/202330/06/2027Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructuresCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemSCommission of European Communities
01/01/202315/11/2023Red Española de Investigación en tecnologías TIC aplicadas a las ciencias del deporte y la salud.CONSEJO SUPERIOR DEPORTES
19/12/202231/12/2022Collaboration contract related to Trackers embarcacions IoTEMS, S.L.
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202214/12/2022Energy investment optimization software for prosumers
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema de teleasistencia basado en tejidos inteligentes para monitorización de enfermedades respiratorias en colectivos vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo de materiales y componentes para dispositivos híbridos termiónico-fotovoltaicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Funcionalización de electrodos transparentes en estructuras híbridas metal-óxido con capas dipolares para la mejora de contactos selectivos en dispositivos optoelectrónicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202224/11/2022Método para monitorizar y compensar el envejecimiento en circuitos integrados y circuito integrado
01/11/202230/10/2024Into The Deep: Marine Image Analysis Hub for CitizenEURCOM-EDU.AUDIO&CULTURE EX.AG
01/11/202231/01/2024Collaboration contract related by EMSO ERIC physical access 2022 call pilotANB Sensors Ltd
01/11/202230/09/2024Collaboration contract related by EMSOTNA CALL 2022UNIVERSITY OF BREMEN
01/11/202231/10/2023Collaboration contract of scientific and technical advisory to the company StageInHome in the fields of expertise of prof Eduard AlarcónSTAGEINHOME TECHNOLOGY LAB SL
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/10/202230/11/2022Asesoramiento y asistencia técnica en el diseño y desarrollo de los sistemas electrónicos de excitación necesarios para la ejecución del proyecto de I+D “Dispositivos biomédicos de diagnóstico y terapUNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
07/10/202230/09/2023Digitalización y valorización de la pesca en el Mediterráneo español: DIGIPESCAM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
05/10/202205/10/2025Contribution to the Prediction of Thermal Incidents for Cryolipolysis Equipments connected to Digital Infrastructure.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202231/03/2026HE-101071179- SUSTAIN: Smart Building Sensitive to Daily SentimentEuropean Innovation Council and
01/10/202230/09/2026Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearchCommission of European Communities
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Estratègies d’aprenentatge continu aplicades al control predictiu de sistemes HVAC a edificis del sector terciariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Sensores textiles para aplicaciones sanitariasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Integración sin fisuras de redes de satélites LEO, aeronáticas y terrestresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sensores Compatibles CMOS de Bajo Consumo con Procesado Eficiente Bioinspirado en EdgeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2023Contrato de colaboración para el asesoramiento y soporte en el ensamblado de circuitos integradosYOCTO TECHNOLOGIES SL
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Optimización de la tecnología fotovoltaica para el autoconsumo en la edificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Piel Inteligente para la Monotorización de flujo de aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Desenvolupament de nous materialsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
25/07/202229/04/2023Diseño y gestión inteligente de comunidades energéticas con blockchain y bateríasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/07/202201/07/2023Collaboration contract related to consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Avatar Cognition in the fields of expertise of prof. Eduard Alarcon.AVATAR COGNITION BARCELONA, S.L.
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Digital Innovation Hub de CatalunyaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
01/03/202229/04/2022Collaboration contract for advising in electrical bioimpedanceIB.ECO.BV
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/02/202230/06/2022Contracte de col·laboració amb SITEXSITEX 45 SRL
01/02/202231/12/2023Convenio de colaboración en I+D en el marco del proyecto “TECNOLOGÍAS ÁGILES PARA LA EVALUACIÓN MULTI-DOMINIO DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS”, subvencionado por el CDTI, convocatoria NEOTEC 2021, Expediente: SNEO-20211223. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.Unión Europea; EMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.; CDTI - Convocatoria NEOTEC 2021
31/01/202214/10/2022Taula de calibratge automàtic per al peix blau i la gambaGENERALITAT DE CATALUNYA
12/01/202212/01/2025Design and development of pulser electronics for an innovative non-invasive cell counting deviceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202203/10/2022Inteligencia artificial aplicada al calibre automático de especies pesqueras : iCalPezFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para el diseño y optimización de los sistemas electrónicos de productos de Zanini AutoZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Aj.Terrassa-14a Aula Automatizació RoboticaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202229/07/2022Contracte de col·laboració per la fabricació de 50 trackers i app per instal·lació a boiesONA SAFE & CLEAN SL
01/01/202231/12/2022Red de Investigación Aplicada a la Mujer Competidora en Carreras por MontañaCONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202230/09/2023Viabilitat del Internet of Things aplicat al sector editorialINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIO
15/12/202131/12/2024FOTO-CER: ACABADOS FOTOVOLTAICOS TRANSPARENTES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOSKERAFRIT SA
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2022Contrato de colaboración para estudio y desarrollo de algoritmos para el control predictivo sobre maquinaria de climatización tales como enfriadoras o climatizadoras en edificios del sector terciarioTHE PREDICTIVE COMPANY SL
01/12/202117/06/2024Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de produccióGENERALITAT DE CATALUNYA
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202121/08/2022HOSPITALES 4.0 - Machine learning para una gestión más efectiva MACHINE LEARNING PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVAMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202130/09/2025Subproyecto del Programa de Comunicación Cuántica - ICFOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/202130/10/2024European Master Network on Embedded System SecurityCommission of European Communities
30/10/202130/06/2024Ampliación del contracto de colaboración para la realización de análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
13/10/202113/02/2022Diagnostico de anomalias en equipos de potencia mediante el análisis del sonido DIAPASONCIRCUTOR S.A.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/11/2021Time-domain EMI Measurement & ProcessingResearch Institutes of Sweden
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos de germanio de alta eficiencia para aplicaciones termofotovoltaicas de bajo costeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nuevos materiales basados en calco-haluros de baja dimensión para integración avanzada de dispositivos fotovoltaicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/08/202106/08/2021Un sensor y un método para detección de la dirección de la luz
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/05/2023DIGITAL TECHNOLOGIES FOR LECTURING AND LEARNINGCommission of European Communities
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
22/04/202130/06/2021Anàlisi del comportament electromagnètic d’un teixit tècnic conductiu.MONTJUICH & SARRIÓN, S.L.
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
25/01/202112/03/2021Informes adicionales sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
13/01/202131/12/2022Interference Measurement & Evaluation on VehiclesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
02/11/202031/12/2024Ampliación del contracto de colaboración para la fabricación de dados de silicio y tapaderas de vidrio Coverglass para sensores solares de uso satelitalSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202031/12/2020Diseño y desarrollo de los dispositivos de excitación eléctrica de los elementos piezoeléctricos de terapia para un sistema de insonación transcraneal.UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
01/10/202031/01/2021El trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo con las funcionalidades descritas en la patente VA2, que consta de una placa electrónica con comunicaciones inalámbricas y una aplVADOS WORLD, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/09/202031/08/2024DISRUPTIVE KESTERITES-BASED THIN FILM TECHNOLOGIES CUSTOMISED FOR CHALLENGING ARCHITECTURAL AND ACTIVE URBAN FURNITURE APPLICATIONSCommission of European Communities
01/09/202028/02/2022Desenvolupar i aplicar noves tècniques de mesura i avaluació per assegurar el compliment de la Compatibilitat ElectromagnèticaEMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021Xarxes autònomes de monitorització d'amoníac: benestar animal i reducció dels esdeveniments amb olors nocivesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Naptilus Technology Lab in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
15/07/202015/12/2022Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Reby in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconREBY RIDES
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: Nuevos paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202015/07/2020Informes sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
22/05/202022/05/2020Simple direct microcontroller interface for capacitively-coupled resistive sensors
01/05/202031/12/2020MANAGER OF THE INNOVATION AND ENTREPREURNESHIP JOURNEYEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
26/03/202026/03/2021Sustratos litográficos micrométricosAcondicionamiento Tarrasense
26/03/202026/03/2021Desarrollo de sustratos por litografía para medidas ópticasCentro Tecnológico LEITAT
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
13/03/202031/03/2021Cooperación científico-tecnológica para el desarrollo de soluciones de electrónica flexibleIDEADED, S.L.
01/03/202031/12/2020Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202009/12/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Textile electronics (e-textiles) for smart clothing and wearablesShaoxing University
18/12/201931/12/2019Ampliació del contracte de col·laboració per experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
19/10/201918/04/2021Miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201904/01/2023Urban epowerkit, bepowerAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/10/201902/01/20232019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/10/201907/10/2022Investigación, formación y prospectiva en sistemas RISC-VMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
01/10/201930/09/2023Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/10/201930/09/2020Switching Cell Arrays Power Conversion Technology TransferGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Unió Europea
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
02/09/201931/12/2021Ampliació del contracte de col·laboració entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrrec.MONOCROM, S.L.
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2023Ampliació del contracte de col.laboració per al disseny, optimització i validació d'impressió de peces 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201930/09/2022Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Professorat extern


Alorda Ladaria, Bartomeu (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE3MzA5

Bota Ferragut, Sebastián (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE3MjAw

Canals Guinand, Vicente José (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE5Njk1

Isern Riutort, Eugenio Miguel (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDQ1NjE

Roca Adrover, Miguel Jesús (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDU0MDI

Rosselló Sanz, José Luis (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTExMzIx

Segura Fuster, Jaume Agapit (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDUzMjE

Verd Martorell, Jaume (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE5Mzg5


Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Hibridación de Redes energéticas INTELIGENTES: desde los componentes al sistemaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202330/11/2024C-12699INS.NAC.TÉCNICA AEROESPACIAL
15/12/202314/12/2024Assesorament i suport tècnic en el Control d'un Filtre Actiu trifàsic i de 4 filsVECTORTECH SLU
01/12/202330/11/2024AI for chemical gas sensorsNANOCHRONIA, S.L. EN CONSTITUCIÓN
02/11/202331/12/2024Realització del projecte d’R+D consistents en dissenyar i desplegar un sistema de gestió de dadesOCEAN ECOSTRUCTURES S.L.
01/10/202330/09/2024Desenvolupament d'un sistema de tracking de baix cost i baix consum que permeti la seva geo-localització a través d'una aplicació basada en tecnologia web LTE/NOIoTTOP-CABLE, SA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
07/09/202306/09/2026Sistema de medida Multiparamétrico para la Integración Laboral y Educativa de personas con parálisis cerebral (eSMILE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Cargador de a bordo altamente integrado y bidireccional basado en dispositivos GaN para vehículos eléctricos urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS EMERGENTES PARA COMPUTACION NEUROMORFICA EN ESPACIO - UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202331/08/2027Tecnologías y plataformas emergentes para computación neuromórfica en espacio - UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Síntesis Automática del Sistema de Gestión de Energía para Microrredes EléctricasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ensayos avanzados de inmunidad electromagnética para sistemas aeroespaciales en entornos electromagnéticos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Próxima generación de conversión de potencia basada en matrices de celdas de conmutación - Hacia la electrónica de potencia cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Captación eficiente de Energía Lumínica en Interiores para Sensores AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Integración de nuevos contactos selectivos y capas activas en dispositivos de nueva generación para aplicaciones de energía renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Diseño y control de centrales hidroeléctricas flexibles por hibridación con baterías de 2ª vidaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
19/07/202318/07/2026Desenvolupament i control d’un carregador d’alta densitat de potència per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202318/07/2026Modelling and characterization of new generation bateries for BMS integrationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/07/202317/01/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un sistema de calibrado automático de cajas de merluza mediante visión artificialNUEVA RULA DE AVILES SA
08/06/202307/06/2024Mars Meteo Spherical Wind SensorCRISA
01/06/202331/05/2027SCALABLE MULTI-CHIP QUANTUM ARCHITECTURES ENABLED BY CRYOGENIC WIRELESS / QUANTUM -COHERENT NETWORK-IN PACKAGEEuropean Innovation Council and
01/06/202331/05/2024Projecte de millora de la qualitat del servei de l’hospital general i de l’escola d’educació secundaria de Kanzenze.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
11/05/202317/04/2024Diseño y gestión inteligente de comunidades energéticas con blockchain y baterías. BlockBatCE IIMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
04/05/202304/05/2026Real-Time Hand Gesture Recognition Using combination Biomechanical Sensors , Surface Electromyography and Machine LearningAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202331/12/202315A Aula d'automatització i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
01/03/202301/03/20262022 DI 073AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
20/02/202315/09/2023Intel·ligència artificial aplicada a l'estimació de la talla d'espècies pesqueresGENERALITAT DE CATALUNYA
02/02/202302/02/2023Sistema de información marina costera
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2023Soporte a la empresa en el ámbito de la compatibilidad electromagnética (EMC) utilizando los bancos de ensayosEMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.
01/01/202330/06/2027Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructuresCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemSCommission of European Communities
01/01/202315/11/2023Red Española de Investigación en tecnologías TIC aplicadas a las ciencias del deporte y la salud.CONSEJO SUPERIOR DEPORTES
19/12/202231/12/2022Collaboration contract related to Trackers embarcacions IoTEMS, S.L.
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202214/12/2022Energy investment optimization software for prosumers
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema de teleasistencia basado en tejidos inteligentes para monitorización de enfermedades respiratorias en colectivos vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo de materiales y componentes para dispositivos híbridos termiónico-fotovoltaicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Funcionalización de electrodos transparentes en estructuras híbridas metal-óxido con capas dipolares para la mejora de contactos selectivos en dispositivos optoelectrónicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202224/11/2022Método para monitorizar y compensar el envejecimiento en circuitos integrados y circuito integrado
01/11/202230/10/2024Into The Deep: Marine Image Analysis Hub for CitizenEURCOM-EDU.AUDIO&CULTURE EX.AG
01/11/202231/01/2024Collaboration contract related by EMSO ERIC physical access 2022 call pilotANB Sensors Ltd
01/11/202230/09/2024Collaboration contract related by EMSOTNA CALL 2022UNIVERSITY OF BREMEN
01/11/202231/10/2023Collaboration contract of scientific and technical advisory to the company StageInHome in the fields of expertise of prof Eduard AlarcónSTAGEINHOME TECHNOLOGY LAB SL
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/10/202230/11/2022Asesoramiento y asistencia técnica en el diseño y desarrollo de los sistemas electrónicos de excitación necesarios para la ejecución del proyecto de I+D “Dispositivos biomédicos de diagnóstico y terapUNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
07/10/202230/09/2023Digitalización y valorización de la pesca en el Mediterráneo español: DIGIPESCAM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
05/10/202205/10/2025Contribution to the Prediction of Thermal Incidents for Cryolipolysis Equipments connected to Digital Infrastructure.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202231/03/2026HE-101071179- SUSTAIN: Smart Building Sensitive to Daily SentimentEuropean Innovation Council and
01/10/202230/09/2026Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearchCommission of European Communities
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Estratègies d’aprenentatge continu aplicades al control predictiu de sistemes HVAC a edificis del sector terciariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Sensores textiles para aplicaciones sanitariasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Integración sin fisuras de redes de satélites LEO, aeronáticas y terrestresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sensores Compatibles CMOS de Bajo Consumo con Procesado Eficiente Bioinspirado en EdgeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2023Contrato de colaboración para el asesoramiento y soporte en el ensamblado de circuitos integradosYOCTO TECHNOLOGIES SL
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Optimización de la tecnología fotovoltaica para el autoconsumo en la edificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Piel Inteligente para la Monotorización de flujo de aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Desenvolupament de nous materialsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
25/07/202229/04/2023Diseño y gestión inteligente de comunidades energéticas con blockchain y bateríasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/07/202201/07/2023Collaboration contract related to consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Avatar Cognition in the fields of expertise of prof. Eduard Alarcon.AVATAR COGNITION BARCELONA, S.L.
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Digital Innovation Hub de CatalunyaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
01/03/202229/04/2022Collaboration contract for advising in electrical bioimpedanceIB.ECO.BV
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/02/202230/06/2022Contracte de col·laboració amb SITEXSITEX 45 SRL
01/02/202231/12/2023Convenio de colaboración en I+D en el marco del proyecto “TECNOLOGÍAS ÁGILES PARA LA EVALUACIÓN MULTI-DOMINIO DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS”, subvencionado por el CDTI, convocatoria NEOTEC 2021, Expediente: SNEO-20211223. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.Unión Europea; EMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.; CDTI - Convocatoria NEOTEC 2021
31/01/202214/10/2022Taula de calibratge automàtic per al peix blau i la gambaGENERALITAT DE CATALUNYA
12/01/202212/01/2025Design and development of pulser electronics for an innovative non-invasive cell counting deviceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202203/10/2022Inteligencia artificial aplicada al calibre automático de especies pesqueras : iCalPezFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para el diseño y optimización de los sistemas electrónicos de productos de Zanini AutoZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Aj.Terrassa-14a Aula Automatizació RoboticaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202229/07/2022Contracte de col·laboració per la fabricació de 50 trackers i app per instal·lació a boiesONA SAFE & CLEAN SL
01/01/202231/12/2022Red de Investigación Aplicada a la Mujer Competidora en Carreras por MontañaCONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202230/09/2023Viabilitat del Internet of Things aplicat al sector editorialINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIO
15/12/202131/12/2024FOTO-CER: ACABADOS FOTOVOLTAICOS TRANSPARENTES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOSKERAFRIT SA
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2022Contrato de colaboración para estudio y desarrollo de algoritmos para el control predictivo sobre maquinaria de climatización tales como enfriadoras o climatizadoras en edificios del sector terciarioTHE PREDICTIVE COMPANY SL
01/12/202117/06/2024Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de produccióGENERALITAT DE CATALUNYA
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202121/08/2022HOSPITALES 4.0 - Machine learning para una gestión más efectiva MACHINE LEARNING PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVAMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202130/09/2025Subproyecto del Programa de Comunicación Cuántica - ICFOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/202130/10/2024European Master Network on Embedded System SecurityCommission of European Communities
30/10/202130/06/2024Ampliación del contracto de colaboración para la realización de análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
13/10/202113/02/2022Diagnostico de anomalias en equipos de potencia mediante el análisis del sonido DIAPASONCIRCUTOR S.A.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/11/2021Time-domain EMI Measurement & ProcessingResearch Institutes of Sweden
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos de germanio de alta eficiencia para aplicaciones termofotovoltaicas de bajo costeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nuevos materiales basados en calco-haluros de baja dimensión para integración avanzada de dispositivos fotovoltaicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/08/202106/08/2021Un sensor y un método para detección de la dirección de la luz
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/05/2023DIGITAL TECHNOLOGIES FOR LECTURING AND LEARNINGCommission of European Communities
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
22/04/202130/06/2021Anàlisi del comportament electromagnètic d’un teixit tècnic conductiu.MONTJUICH & SARRIÓN, S.L.
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
25/01/202112/03/2021Informes adicionales sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
13/01/202131/12/2022Interference Measurement & Evaluation on VehiclesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
02/11/202031/12/2024Ampliación del contracto de colaboración para la fabricación de dados de silicio y tapaderas de vidrio Coverglass para sensores solares de uso satelitalSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202031/12/2020Diseño y desarrollo de los dispositivos de excitación eléctrica de los elementos piezoeléctricos de terapia para un sistema de insonación transcraneal.UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
01/10/202031/01/2021El trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo con las funcionalidades descritas en la patente VA2, que consta de una placa electrónica con comunicaciones inalámbricas y una aplVADOS WORLD, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/09/202031/08/2024DISRUPTIVE KESTERITES-BASED THIN FILM TECHNOLOGIES CUSTOMISED FOR CHALLENGING ARCHITECTURAL AND ACTIVE URBAN FURNITURE APPLICATIONSCommission of European Communities
01/09/202028/02/2022Desenvolupar i aplicar noves tècniques de mesura i avaluació per assegurar el compliment de la Compatibilitat ElectromagnèticaEMC ELECTROMAGNETIC BCN, S.L.
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021Xarxes autònomes de monitorització d'amoníac: benestar animal i reducció dels esdeveniments amb olors nocivesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Naptilus Technology Lab in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
15/07/202015/12/2022Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Reby in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconREBY RIDES
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: Nuevos paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202015/07/2020Informes sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
22/05/202022/05/2020Simple direct microcontroller interface for capacitively-coupled resistive sensors
01/05/202031/12/2020MANAGER OF THE INNOVATION AND ENTREPREURNESHIP JOURNEYEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
26/03/202026/03/2021Sustratos litográficos micrométricosAcondicionamiento Tarrasense
26/03/202026/03/2021Desarrollo de sustratos por litografía para medidas ópticasCentro Tecnológico LEITAT
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
13/03/202031/03/2021Cooperación científico-tecnológica para el desarrollo de soluciones de electrónica flexibleIDEADED, S.L.
01/03/202031/12/2020Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202009/12/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Textile electronics (e-textiles) for smart clothing and wearablesShaoxing University
18/12/201931/12/2019Ampliació del contracte de col·laboració per experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
19/10/201918/04/2021Miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201904/01/2023Urban epowerkit, bepowerAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/10/201902/01/20232019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/10/201907/10/2022Investigación, formación y prospectiva en sistemas RISC-VMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
01/10/201930/09/2023Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/10/201930/09/2020Switching Cell Arrays Power Conversion Technology TransferGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Unió Europea
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
02/09/201931/12/2021Ampliació del contracte de col·laboració entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrrec.MONOCROM, S.L.
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2023Ampliació del contracte de col.laboració per al disseny, optimització i validació d'impressió de peces 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201930/09/2022Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors