Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Electrònica

Enginyeria Electrònica

Aquest Doctorat procedeix d’un programa existent prèviament denominat Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Electrònica, organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat dels Illes Balears (UIB) i que ha estat reconegut amb la Menció cap a l’Excel·lència (MEE2011 - 0690). En data 6 de juny de 2012, es va signar un nou conveni entre la UPC i la UIB per a l’organització i desenvolupament conjunt del programa, que va tenir en compte els canvis normatius sorgits arran de Reial decret 99/2011. Al llarg dels últims anys, el programa ha anat creixent en volum, i actualment compta amb una matrícula al voltant de 110 estudiants (105 a UPC i 6 a UIB, xifres aproximades [1]) i al voltant de 14 tesis llegides cada any.

Els grups de recerca del Departament de Física de la UIB mantenen una àmplia tradició de col·laboració amb diversos grups del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, que durant els últims vint anys s’ha materialitzat en nombroses publicacions conjuntes i en col·laboracions en projectes comuns i xarxes temàtiques. La proximitat tant geogràfica com temàtica en temes de recerca proporciona una complementarietat ideal per als estudiants de doctorat d’ambdues institucions, que poden beneficiar-se d’un marc de treball més ampli i complet, la qual cosa justifica la idoneïtat d’una oferta de doctorat conjunta.

Objectius

El programa té per objectiu la formació conduent al Doctorat d’estudiants nacionals i estrangers que provinguin de títols de grau superior amb formació en electrònica. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en els àmbits temàtics següents, beneficiant-se de l’experiència investigadora complementària dels grups de recerca que hi treballen:

 • Electrònica Industrial i de Potència
 • Dispositius Semiconductors i Microsistemes
 • Circuits i Sistemes Integrats
 • Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica

Així, l’objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica és la formació d’especialistes nacionals i estrangers amb competència en les seves àrees de recerca a nivell internacional, capacitats per investigar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits d’electrònica de potència, dispositius i microsistemes, circuits i sistemes integrats i instrumentació i mesures, on els professors del Programa de Doctorat tenen una experiència de recerca contrastada. Els doctors del programa podran contribuir a l’avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d’aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres de recerca, universitats i departaments d’investigació, desenvolupament i innovació d’empreses amb un fort contingut tecnològic.


[1] Informació estadística a http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-general/estadisticas-del-programa.

Altres Universitats

Universitat dels Illes Balears (UIB)

COORDINADOR/A

Moll Echeto, Francesc

CONTACTE

doctorat.eel@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat dels Illes Balears (UIB)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Electrònica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://electronicengineering.phd.upc.edu/en

CONTACTE:

doctorat.eel@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica verifica el compliment de les condicions d’accés segons la legislació vigent, i decideix sobre l’admissió i sobre la necessitat d’encarregar complements de formació, atenent a la documentació aportada i respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats.


Per a cada candidat o candidata, es valoraran els aspectes següents i s’atorgaran punts per cada un d’aquests:

 • Adequació de les competències adquirides pels estudiants en els seus estudis d’accés al doctorat (fins a 3 punts).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Coneixement de llengua anglesa (fins a 1 punt).
 • Valoració del grup de recerca i integració en projectes (fins a 3 punts).

Se sumaran les diverses valoracions, la qual cosa produirà per a cada candidat o candidata una puntuació d’accés. En general, s’admetran els candidats que acreditin les condicions del perfil d’ingrés i que obtinguin una puntuació d’accés d’almenys 6 punts. En el cas que la demanda superi l’oferta de places, s’ordenaran els candidats segons la puntuació obtinguda i s’admetrà primer els que obtinguin més puntuació.

Criteris d’establiment dels complements de formació

Per als següents tres supòsits d’admissió:

 1. Candidats que comptin amb un títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i de màster universitari.
 2. Candidats que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que habiliti per a l’accés a estudis de màster i que hagin superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals 60 com a mínim siguin d’estudis de màster.
 3. Candidats que estiguin en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat de la qual aquest acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en l país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

 • Si el candidat acredita els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, és admès al programa sense encàrrec de complements formatius, i se li assigna tutor o tutora.
 • Si, després d’examinar l’expedient acadèmic de màster, els candidats no acrediten suficient formació de recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica però compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la realització de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

4. Per al supòsit en què la persona candidata estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, segons les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits ECTS:

 • Si els candidats acrediten els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, ja que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, són admesos al programa sense encàrrec de complements formatius, i se’ls assigna tutor o tutora.
 • Si el pla d’estudis del corresponent títol de grau no inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, però els candidats compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la confecció de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb la consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Com s’ha detallat en els criteris d’admissió, l’encàrrec de complements formatius només es fa als estudiants admesos que no acreditin haver adquirit formació investigadora específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica. Els estudiants que acreditin un dels principals títols d’ingrés especificades en els criteris d’admissió no rebran encàrrec de complements de formació.

Els complements formatius encarregats consistiran sempre en crèdits ECTS matriculats en assignatures de recerca del Màster en Enginyeria Electrònica de la UPC o de la UIB, o altres màsters afins, a proposta del tutor o la tutora.

En el cas d’estudiants indicats en els supòsits 1, 2 o 3 descrits a l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 5 i 30, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i després de consultar el tutor o la tutora proposats.

En el cas d’estudiants que indica el supòsit 4 descrit en l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 15 i 50, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Els complements formatius hauran de ser superats en el termini màxim d’un any des de la primera matrícula, i la Comissió Acadèmica del programa és l’encarregada de verificar-ho coincidint amb l’avaluació anual de tutoria. La superació dels complements formatius s’acredita superant les avaluacions establertes en les assignatures de màster matriculades.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.
Descripció:
Assessorament, ajuda, seguiment i control dels doctorands amb l’objecte que assoleixin les competències definides en el perfil de sortida.
La tutoria es fa de manera periòdica durant tot el programa.

Activitat: Elaboració d’informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats.
Hores: 20.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en projectes de recerca finançats i elaboració d’informes de progrés i finals, com a formació de realització de recerca conjuntament amb equips de la pròpia i altres institucions, i amb estructuració contractual.

Activitat: Assistència a congressos.
Hores: 24.
Caràcter: opcional.
Descripció: Assistència a congressos científics relacionats amb la temàtica de recerca, preferentment internacionals i de contrastada rellevància, amb l’objectiu de conèixer els últims avenços en la temàtica de recerca dels doctorands, i poder contactar, presentar i discutir el progrés de la recerca amb altres investigadors de la mateixa temàtica.

Activitat: Publicacions.
Hores: 30.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Publicació dels resultats de la tesi en revistes indexades, preferentment d’alt impacte (índex JCR), patents acceptades o publicacions en actes de congressos internacionals de contrastada rellevància (congrés notable, segons classificació UPC).
Caràcter: obligatòria. Estimació en nombre d’hores per a la redacció d’un article de 4 pàgines = 30 hores.
S’espera que els doctorands portin a terme aquesta activitat entre el segon i tercer any de la tesi.
És un requisit justificar una publicació en l’avaluació anual de tutoria del segon any.
També és un requisit justificar una publicació rellevant abans d’autoritzar el dipòsit de la tesi. En tots els casos, el doctorand o doctoranda n’ha de ser el primer autor.

Activitat: Jornades de doctorat o doctorat-empresa.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en jornades de doctorat, amb l’objectiu de difondre el treball investigador dins de la comunitat universitària i en l’entorn social i empresarial proper, amb la perspectiva de la inserció professional.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: opcional.
Descripció: Estada en centres estrangers per confeccionar part de la tesi, amb l’objectiu de participar d’equips/sistemes de treball diferents de l’habitual, establir col·laboracions i beneficiar-se de l’experiència i mitjans d’altres equips de treball.
Estades: Càlcul de 40 hores setmanals per 12 setmanes aproximadament.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Validació del progrés acadèmic dels doctorands i dels objectius i metodologia que segueixen en el treball de recerca.

Activitat: Cursos i conferències.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Millora dels coneixements de temàtica relacionada amb la recerca de la tesi doctoral, a través de l’assistència a cursos i conferències impartits per professors externs al programa. Exemples previs: http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-academica/cursos-y-seminarios.

Activitat: Participació en seminaris específics interns dels grups de recerca.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en seminaris interns organitzats pels grups de recerca, com a fòrum intern de presentació i discussió del progrés investigador individual i conjunt.


Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la investigació qualitativa i quantitativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Descripció:
Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Espais per a doctorands

Els estudiants del Doctorat en Enginyeria Electrònica s’integren en els diversos grups de recerca de l’est, que estan localitzats, en el cas de la UPC, en diverses seus departamentals de Barcelona, Castelldefels, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, mentre que per a la UIB els laboratoris d’electrònica estan situats al campus de la Universitat als afores de Palma. A la seu departamental de Barcelona es compta amb un gran espai amb 30 llocs disponibles (taula de treball + ordinador) que acull els becaris del Campus Nord, que es complementa amb un altre espai al Campus Sud barceloní amb espai per a cinc estudiants. Hi ha espais similars a les altres seus, especialment a les de Castelldefels (12), Terrassa (10) i Vilanova i la Geltrú (3). A la UIB es disposa d’un espai per a nou estudiants de doctorat a l’edifici del Departament de Física.

A més d’aquests espais en seus departamentals, recentment s’ha habilitat un gran espai per a estudiants de doctorat a la Biblioteca de Campus Nord de la UPC, amb 78 llocs de treball

(Http://doctorat.upc.edu/noticias/nuevos-espacios-de-doctorado).

Aules i laboratoris

A més de les instal·lacions comunes a tota la Universitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica compta, a la seu de Campus Nord de la UPC, amb una aula de postgrau per a la realització de cursos, seminaris i conferències, i amb un laboratori amb vuit terminals PC i un servidor d’alta capacitat per realitzar activitats formatives pròpies del doctorat. Hi ha un laboratori similar a la seu de Terrassa i a la UIB. Cal esmentar, a més, que tant la seu del programa a Barcelona com la de Palma compten amb aules de videoconferències dotades amb els mateixos equips de comunicació (Polycom), orientats a la impartició de cursos i seminaris des de qualsevol de les dues seus amb participació en ambdós centres.

L’existència de laboratoris ben equipats per a la realització de prototips, mesura i caracterització experimental de dispositius i circuits és fonamental per dur a terme tasques de recerca en les diverses àrees del programa. Els diferents grups de recerca del Programa de Doctorat disposen d’un total de 17 laboratoris de recerca a la UPC, entre els quals destaquem:

 • Sala Blanca classe 100-1000, de 100 metres quadrats, per a la recerca en el procés d’implementació de dispositius en el camp de les micro- i nanotecnologies. Els elements disponibles inclouen un perfilòmetre superficial, equipament divers per al dipòsit de capes fines (polvorització catòdica o ’sputtering’, evaporació tèrmica, canó electrònic, PECVD), equipament per al dipòsit de semiconductors orgànics (evaporació tèrmica), forns d’oxidació i de difusió, equip de fotolitografia, equipament per a processament amb làser (Rofin-Starmark), banc químic i equipament divers per fer components mecànics i mesures elèctriques.
 • La sala de caracterització de cèl·lules solars, o sala fosca, disposa d’un simulador solar Oriel 81.102 i d’instruments de mesura de la resposta espectral i dels paràmetres elèctrics de cèl·lules solars sotmeses a diversos espectres i condicions d’il·luminació.
 • Laboratori de Test i Caracterització. Conté una estació de puntes de prova Karl Suss PM8, més una estació digital Tektronix: generador programable d’ones arbitràries, fonts d’alimentació dual, analitzador de senyal de 6 canals i oscil·loscopi de precisió i banda ampla (fins a GHz). També es disposa d’una estació de caracterització de dispositius (analitzador de precisió de semiconductors, expansor-generador de polsos, analitzador d’impedància de precisió, analitzador LCR multifreqüència i un criostat.
 • Laboratori de mesura de circuits d’alta freqüència. Conté equips de caracterització de circuits de radiofreqüència i digitals, alta velocitat i precisió (oscil·loscopi de 8 GHz, generador de senyal de 20 GHz, analitzador de senyal de 26,5 GHz, Vector Network Analyzer de 20 GHz, mesurador de potència, Function Generator, Multimeter de 8,5 bits, Premi Function Arbitrary Noise Generator.
 • Diversos laboratoris per a la caracterització de circuits analògics i digitals. Compten amb equips de test de circuits integrats, oscil·loscopis de diverses prestacions, generadors de funcions arbitràries i generadors de senyal, multímetres, analitzadors de xarxes, analitzadors lògics, sondes i puntes de mesura, taules de puntes, taules antivibratòries, cambres climàtiques i forns, microscopis i càmeres fotogràfiques, maquinari de prototipatge i programació de dispositius, etc.
 • Laboratoris de sistemes sensors. Inclouen un laboratori dedicat al desenvolupament, caracterització i posada a punt de tot tipus de sistemes electrònics d’instrumentació i mesura, i un laboratori de muntatge i encapsulament equipat amb eines i instrumental per al muntatge de prototips i la mecanització de peces.
 • Laboratori de Metrologia i Calibratge, Observatori Submarí, Laboratori de Disseny Electrònic i Fabricació de Prototips i Laboratori de Desenvolupament de Sistemes Automàtics de Test i Mesura, tots ells a la seu departamental de Vilanova i la Geltrú.
 • Laboratoris de desenvolupament d’instrumentació i equips biomèdics, que inclouen analitzadors d’impedància, oscil·loscopis digitals, analitzadors d’espectre, generadors de senyal, mesuradors de fase, multímetres i electròmetres, càmera climàtica, estacions de muntatge PCB amb components SMD ‘low-pitch’, a les seus de Barcelona i Castelldefels.
 • Laboratori de compatibilitat electromagnètica, que inclou equips per a la caracterització i mesura d’emissions conduïdes (’conducted emissions’), emissions radiades (’radiated emissions’), immunitat conduïda (’conducted immunity’), immunitat radiada (’radiated immunity’) i descàrregues electrostàtiques.
 • Laboratoris de desenvolupament i caracterització de circuits d’alta potència i alt voltatge, incloent-hi fonts AC trifàsica programable de 12 kVA, fonts programables de DC de 1000V-10A, càrregues electròniques monofàsiques de fins a 2 kW, analitzadors de distorsió.
 • Smart Grid Lab. Microxarxa elèctrica capaç d’operar fins 20 kVA distribuïts en tres generadors trifàsics (15 kVA, 3 kVA, 3 kVA).

A la UIB:

 • Laboratori de caracterització avançada de dispositius i circuits digitals, que compta, entre altres equips, amb una càmera climàtica Feutron KPK200 amb ambient de temperatura (-40°C a 180°C) i humitat controlades, sistema d’anàlisi lògica Agilent 16700 amb 128 canals d’adquisició fins a 1 GHz i 80 canals de generació de fins a 200 MVect, a més d’un oscil·loscopi de 6 GHz / 2,5 Gs/s. Aquest laboratori també compta amb un sistema semiautomàtic per l’encapsulament de circuits microelectrònics.
 • Laboratori d’emulació de partícules de ionització mitjançant làser de titani-safir amb sistema de selecció de polsos.
 • Laboratori de muntatge de plaques PCB amb sistema automatitzat de posicionament i soldadura de components de muntatge superficial.
 • Equip d’accés directe a oblia dotat amb un sistema làser per a la manipulació de capes d’interconnexió i aïllament.

A més d’aquests laboratoris d’equipament, els diversos grups compten amb servidors equipats amb programes per a disseny i simulació de dispositius, circuits i sistemes electrònics, incloent Cadence Design Framework II, Agilent ADS, OrCAD, Modelsim / PE, Mentor Graphics Leonardo, Labview, simuladors electromagnètics 2D i 3D, Synopsys Advanced TCAD suite, Atlas-Silvaco TCAD, Agilent IC-CAP, anàlisi i simulació de dispositius HBT, Synopsys Saber suite, Coventor Analyzer, Ansys, COMSOL Multiphysics.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 26/11/2022 05:45:14.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 26/11/2022 05:30:19.

Llistat de tesis defensades per any

 • AGHAZADEH DAFSARI, SEYED RASOUL: Timed Array Antenna System: Application to Wideband and Ultra-Wideband Beamforming Receivers
  Autor/a: AGHAZADEH DAFSARI, SEYED RASOUL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674303
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/05/2022
  Director/a de tesi: MARTINEZ GARCIA, HERMINIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: LOPEZ VILLEGAS, JOSE MARIA
       SECRETARI: COSP VILELLA, JORDI
       VOCAL: URANGA DEL MONTE, ARANTZAZU
  Resum de tesi: Els sistemes matricials d¿antenes tenen una àmplia gamma d¿aplicacions en radiofreqüència (RF) i comunicacions de banda ultraampla (UWB) per rebre i transmetre ones electromagnètics. Poden millorar l¿amplitud dels senyals d¿entrada rebuts, dirigir els feixos electrònicament i rebutjar les interferències gràcies a la tècnica de formació de feixos (beamforming). En un sistema beamforming de matriu d¿antenes, les cèl·lules de retard amb capacitat ajustable del retard, compensen aquest retard relatiu dels senyals rebuts per les diferents antenes. De fet, cada antena gairebé actua individualment depenent dels efectes de retard de temps sobre el senyals d¿entrada. Com a resultat, les cel·les de retard són els elements bàsics en el disseny dels actuals sistemes beamforming.Amb aquest propòsit, en aquesta tesi es presenten noves cèl·lules actives de retard en temps real (TTD, true time delay) adequades per a matrius d¿antenes de RF. Aquestes cèl·lules de retard actives es basen en cèl·lules de primer i segon ordre passa-tot (APF), i aconsegueixen un guany i un retard força plans, en el rang de freqüència de fins a 10 GHz. Diverses tècniques com ara la linealitat de fase i la sintonització del retard s¿han aconseguit per millorar el disseny i el rendiment. La cèl·lulas APF de primer ordre s¿ha dissenyat per a un rang de freqüències de fins a 5 GHz, mostrant unes respostes freqüencials i linealitat que són comparables amb l¿estat de l¿art actual. Aquestes cél·lulas APF de primer ordre es poden convertir en un APF de segon ordre afegint un condensador més connectat a massa. També s¿ha dissenyat un APF compacte de segon ordre que utilitza una emulació d¿inductor actiu per a freqüències de treball de fins a 10 GHz. S¿ha utilitzat l'inductor actiu per ajustar la quantitat de retard introduït i reduir les dimensions del filtre al xip.Per validar les prestacions de les cel·les de retard propostes, s¿han proposat dos receptors beamforming basats en matrius d¿antenes de 4 canals, realitzats por célules TTD actives. Cada canal d¿antena aprofita el guany i el retard controlables digitalment aplicats al senyal d¿entrada, i demostra resolucions de guany i retard desitjables. Els receptors beamforming s¿han dissenyat per a diferents aplicacions UWB segons els seus rangs de freqüències de funcionament (en aquest cas, 3-5 i 3,1-10,6 GHz) i, per tant, tenen diferents requisits i especificacions de disseny del sistema. Tots els circuits i topologies presentats en aquesta tesi s¿han dissenyat en tecnologies CMOS estàndards de 180 nm, amb una freqüència de guany unitari (ft) de fins a 60 GHz.

 • ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO: Una nueva perspectiva del modelado y control de microrredes eléctricas y convertidores de potencia
  Autor/a: ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/06/2022
  Director/a de tesi: GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS | GUZMAN SOLA, RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: FIGUERES AMORÓS, EMILIO
       SECRETARI: CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL
       VOCAL: GARCERÁ SANFELIU, GABRIEL
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral se enfoca en el modelado y control de microrredes el éctricas y convertidores trifásicos. Los puntos de partida de este trabajo de investigación se basan en trabajos previos de modelado de microrredes el éctricas trabajando enmodo aislado, y en la base teórica del control basado en el método de la pendiente, ampliamente estudiado en microrredes eléctricas. Además, este trabajo tiene como base trabajos previos de control predictivo aplicado a convertidores trifásicos, yen las bases teóricas de este tipo de control ampliamente utilizado en la Electrónica de Potencia. La principal aportación de esta tesis doctoral es la deducción de un modelo matemático en gran señal que describe las dinámicas de las potenciasactiva y reactiva que fluyen a través convertidores conectados en la microrred. Esta propuesta permitirá obtener nuevas técnicas de control de convertidores trifásicos conectados en microrredes, como, por ejemplo, control predictivo basado enmodelo. Cabe destacar que el uso de este modelo puede ser utilizado como herramienta para la deducci ón de la estabilidad global de la microrred. Los sistemas tratados en esta tesis son un rectificador trifásico con factor de potenciaunitario y una microrred trifásica compuesta por cinco inversores trifásicos.Vilanova

 • CANZIANI AMICO, FRANCO: Design and Implementation of Rural Microgrids ¿ Laguna Grande Case Study
  Autor/a: CANZIANI AMICO, FRANCO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675056
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/07/2022
  Director/a de tesi: CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL | MIRET TOMAS, JAUME

  Tribunal:
       PRESIDENT: FIGUERES AMORÓS, EMILIO
       SECRETARI: GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS
       VOCAL: GARCERÁ SANFELIU, GABRIEL
  Resum de tesi: En el año 2015 las Naciones Unidas estableció los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: un conjunto de objetivos interrelacionados y una guía para alcanzar un futuro más sostenible y de mayor calidad para toda la humanidad. Las metas se establecieron con una línea de tiempo para el 2030, la séptima meta se refiere específicamente al acceso universal a ¿energía limpia y asequible¿. Teniendo encuenta la fracción considerable de la población mundial que no tiene acceso a la electricidad, especialmente en las zonas rurales, este objetivo aún requiere un gran esfuerzo e inversión. Las microrredes híbridas rurales, que integran y gestionan los recursos de energía solar y eólica para proporcionar servicio eléctrico a lugares remotos, son una solución prometedora para llegar a este escenario de ¿última milla¿. Sin embargo, como se reporta en la literatura, aún existe poca información sobre el desempeño de estos sistemas basada en datos medidos y obtenidos en condicionesoperativas, reales de campo. Este trabajo busca contribuir en este aspecto principalmente mediante el análisis de los datos obtenidos en la microrred híbrida comunitaria de 9 kW en Laguna Grande, que está operativa desde 2016 en la costa de Perú. Esta microrred ha sido equipada con sensores y sistemas de adquisición de datos que miden y registran la energía solar. radiación, velocidad del viento,temperaturas y todos los parámetros eléctricos relevantes.Como estudio preliminar se evalúa la brecha y costos de electrificación rural, así como la disponibilidad de recurso solar y eólico en la zona de interés. Se realiza una revisión bibliográfica y del estado del arte, seguida de la definición del concepto de microrred y las diferentes formas en que se puede configurar una microrred rural. Se describe la forma particular en que se configura e instrumenta la microrred Laguna Grande. Las condiciones meteorológicas medidas como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura se analizan y relacionan con la energía generada por los paneles fotovoltaicos y la turbina eólica. Esto a su vez conduce al balance con respecto a la potencia entregada a la comunidad y consecuentemente a los niveles de voltaje del banco de baterías. Los conceptos de dinámica de batería se utilizan para determinar la profundidad de descarga (DOD) de las baterías en unrégimen de tiempo real. Las estadísticas de los valores DOD permiten estimar la duración de la batería, lo cual es un factor clave para la economía y confiabilidad de la microrred.Se realiza un estudio paramétrico para evaluar el efecto de variar el tamaño de la batería en el desempeño técnico y económico de la microrred; de igual forma, con capacidad de generación tanto en arreglos fotovoltaicos como en aerogeneradores. Complementariamente, se utiliza un software comercial para optimizar la microrred, introduciendo componentes de última generación como baterías de iones de litio, electrónica de potencia y módulos fotovoltaicos para una futura actualización.Finalmente, este estudio no estaría completo sin enfatizar la importancia y la adecuada consideración del factor humano para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de electrificación rural.

 • CARANDELL WIDMER, MATIAS: Contributions to the design of energy harvesting systems for autonomous sensors in low power marine applications
  Autor/a: CARANDELL WIDMER, MATIAS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674152
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/04/2022
  Director/a de tesi: DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | GASULLA FORNER, MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: SEAN HOLMES, ANDREW
       SECRETARI: GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
       VOCAL: CHUMBINHO, ROGERIO
  Resum de tesi: Les plataformes d¿observació oceanogràfiques integren sensors que proporcionen dades físiques i biogeoquímiques de l¿oceà que ajuden a entendre canvis en l¿entorn marí. Un exemple d¿aquestes plataformes són les boies de deriva (drifters), que sóndispositius autònoms i passius utilitzats en l¿àmbit de la recerca climàtica per obtenir dades in-situ de la superfície marina.Aquests instruments són de baix cost, versàtils, fàcils de desplegar i poden cobrir grans superfícies quan s¿utilitzen en grup. L¿autonomia és un dels principals desafiaments en el disseny de drifters. Per tal d¿evitar els costos en la substitució de bateries, s¿estudien diferents fonts de captació d¿energia com per exemple la solar. Els drifters utilitzats per l¿estudi dels corrents marins superficials han d¿evitar l¿impacte directe del vent ja que afecta al correcte seguiment de les corrents i, per tant, cal que estiguin majoritàriament submergides. Això compromet la viabilitat de l¿energia solar, fet que requereix l¿estudi d¿altres fonts de captació com el propi moviment de la boia causat per les onades. Els convertidors d¿energia de les onades (WEC, wave energyconverters) compleixen aquesta funció. El moviment dels drifters pot explicar-se bàsicament a través de 3 graus de llibertat oscil¿latoris: la translació vertical i lahoritzontal i el balanceig. La translació vertical inclou la flotabilitat del dispositiu, que es pot descriure mitjançant el model massamolla- amortidor. Incloure la càrrega hidrodinàmica de l¿onada en aquest model el converteix en un sistema no lineal amb una resposta freqüencial que inclou la de l¿onada i les naturals del sistema lineal. Una opció per maximitzar l¿energia captada és dissenyar el WEC amb una freqüència natural similar a la del moviment de la boia. En aquesta tesis es proposa un model de 4 graus de llibertat per a l¿estudi del moviment del drifter. Aquest inclou els 3 graus de llibertat de la boia i el moviment del pèndul relatiu a ella. En paral¿lel, es proposen diferents WEC del tipus pendular per drifters de reduïdes dimensions. Un d¿aquests WEC consisteix en un doble braç articulat amb massa flotant que genera energia a través del seu moviment relatiu al drifter. S¿han dut a terme diferents proves experimentals amb un prototip inferior a 10 cm de diàmetre i 300 g de massa, les quals demostren la seva capacitat de captar centenars de microwatts en condicions marines estàndard.Utilitzar fonts de captació d¿energia requereix incloure una unitat gestora de potència (PMU, power management unit) per tal de convertir la seva sortida variable en una font constant i neta que alimenti l¿electrònica dels sensors. Les PMU també tenen lafunció d¿assegurar que es recull la màxima energia mitjançant un algoritme de seguiment del punt de màxima potència. Els WEC requereixen un seguiment d¿aquest punt ràpid perquè la seva sortida consta de variacions relativament ràpides. Tanmateix, augmentar la freqüència de mostreig pot reduir l¿energia captada. En aquesta tesi, s'analitza a fons aquesta relació utilitzant la tècnica de seguiment de la tensió en circuit obert fraccionada basada en resistències, que és molt adequada per a fonts de baixa potència. Diversos experiments realitzats en el medi marí mostren la necessitat d'augmentar la freqüència de mostreig, així que es proposa l'ús de PMU comercials amb una electrònica addicional de baix consum. S¿han fabricat tres circuits diferents amb un període de mostreig de 60 ms i s¿han avaluat experimentalment en un WEC de reduïdes dimensions. Els resultats mostren que aquestes configuracions milloren l'energia recollida en un 26% en comparació a PMU amb mostreig més lent.Finalment, s¿ha dissenyat un sistema autònom de monitorització marina que inclou un algoritme de mesura d'ones propi. Aquest sistema és capaç de transmetre fins a 22 missatges al dia

 • CARRIÓ DÍAZ, DAVID: Simulació 2D/3D de cèl.lules solars de silici de contactes posteriors
  Autor/a: CARRIÓ DÍAZ, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675063
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/07/2022
  Director/a de tesi: ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DELLA PIRRIERA, MÓNICA BEATRIZ
       SECRETARI: VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL
       VOCAL: GALINDO LORENTE, SERGI
  Resum de tesi: Amb la finalitat d¿optimitzar l¿eficiència de conversió fotovoltaica, diverses arquitectures de cèl·lules solars basades en silici monocristal·lí (c-Si) han sorgit al llarg del temps. Les cèl·lules solars de contactes posteriors interdigitats IBC (Interdigitated Back-Contacted cell), en disposar els contactes a la part posterior, permeten una major absorció de llum, i milloren la integració de les cèl·lules al mòdul. Al llarg de la tes i s ¿es tudiaran, mitjançant l¿eîna de simulació comercial de dispositius semiconductors 2D/3D Sentaurus Synopsis TCAD, diversos dissenys i tipologies de cèl·lules IBC de c-Si, alguna d¿elles, fabricades finalment al laboratori del grup de Micro i Nanotecnologies MNT de la UPC. Després d¿es tudiar l¿es tat de l¿art en aques t tipus d¿es tructures al capíitol 1 de la tesi, es farà una introducció als models fíísics utilitzats a la simulació al capítol 2. A més , s ¿introduirà el concepte de cèl·lula unitària i càl·lula míinima de simulació amb la finalitat de reduir el temps i els recursos de memòria de les simulacions. La repetició periòdica de la cèl·lula unitària als eixos X i Y reprodueix la cèl·lula solar total mitjançant escalat de corrent. Al capítol 3, s ¿es tudien es tructures IBC amb contactes puntuals del darrere amb cel· la unitària cons tant. Aques t tipus d¿es tructura de contactes s ¿adequa a la tecnologia làser de què disposa el grup MNT per a la fabricació de cèl·lules solars. En aquest cas, lasejant capes dielèctrics amb contingut d¿alumini i de fòsfor s¿aconsegueixen els contactes p+ i n+ respectivament. Les simulacions permetran determinar la distància òptima o pitch entre contactes, així com el potencial d¿eficiència que es pot aconseguir mitjançant aquest concepte atenent a la velocitat de recombinació del contacte de base. Al capíitol 4, s ¿analitzen alternatives de més complexitat per mitigar l¿efecte d¿una mala passivació dels contactes de base, ja sigui utilitzant contactes puntuals o bé estructures basades en tècniques més convencionals fent servir regions dopates en tires, per exemple. En aquest capítol es defineix un paràmetre geomètric important i nou com és el factor de cobertura d¿emis s or (FE). Aques t paràmetres os pes a el pes dels contactes /regions d¿emis s or a les prestacions del dispositiu, interessant que sigui elevat, per a mitigar l¿efecte perniciós de tenir un contacte de base amb mala passivació. A més, es discutiran diverses estratègies, ja sigui o bé mantenint la cel·la unitària constant o bé augmentant-la tant a contactes puntuals com utilitzant regions dopates extenses (large emitter coverage strategy). Gràcies als conceptes utilitzats en aquest capítol, el grup MNT ha pogut desenvolupar cèl· lules solars amb contactes puntuals làser en col·laboració amb el centre làser de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) amb rendiments superiors al 20 %. Al capítol 5, s ¿analitza l¿efecte de la res is tència sèrie del grid de metal·lització i dels contactes, i com incloure¿l a les s imulacions. Al capítol 6, les simulacions permetran dimensionar i estudiar la millor geometria per aplicar-la a cèl·lules solars IBC amb anotexturització black silicon (b-Si) a la superfície frontal. Gràcies a les s imulacions , s ¿han dissenyat les màscares de fotolitografia per a la fabricació de cèl·lules solars IBC b-Si fruït d¿una col·laboració amb la Universitat finlandes a d¿Aalto, acons eguint-s e rendiments per s obre del 22 %, que són els més grans aconseguits fins la data combinant una estructura IBC amb b-Si frontal. També, fruït de les s imulacions , s ¿han dis s enyat les màscares de fotolitografia per fabricar un minimòdul black en col·laboració amb l¿empres a finlandes a Valoe. Finalment, al capítol 7, s¿explora el potencial que ofereixen les cél·lules solars IBC per a aplicacions de

 • CISNEROS FERNÁNDEZ, JOSE AGUSTÍN: Low-Power High-Channel-Count CMOS ROICs for Multiplexed Arrays of Graphene Transistors in Large-Area µECoG
  Autor/a: CISNEROS FERNÁNDEZ, JOSE AGUSTÍN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/07/2022
  Director/a de tesi: SERRA GRAELLS, FRANCESC | GUIMERA BRUNET, ANTON

  Tribunal:
       PRESIDENT: DELGADO RESTITUTO, MANUEL
       SECRETARI: MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA
       VOCAL: MORA LOPEZ, CAROLINA
  Resum de tesi: There is an increasing interest on the development of neural interfaces able to decipher the neural activity across multiple regions of the brain. The ultimate goal is understanding how the underlying brain dynamics drive the cognitive activities, such learning and moving or the response towards impairing diseases. Despite the huge advance in neuroscience, there is still a lack of knowledge for a complete conception of the brain, mainly because the neural activity spans over a wide range of temporal and spatial resolutions making it difficult to be recorded with a single technology.The electrical nature of the brain activity makes electrophysiology of paramount importance for the deep study of brain dynamics. Indeed, the current state-of-art invasive electrophysiological techniques include intracortical monolithic CMOS ROICs able to resolve the neural activity from single neurons, and epicortical hybrid MEAs for the recording of µECoG signals. The monolithic solutions have benefited from the scalability of CMOS technologies, with on-chip recording sensors and circuits, while hybrid neural interfaces still suffer from the point-to-point connectivity limitations and they have been mainly focused on exotic materials and discrete electronics.This PhD thesis explores novel multiplexing techniques for graphene active sensing arrays by means of tailored ROIC architectures and mixed-signal CMOS circuits, which extend the state-of-art coverage to larger areas with high-density neural interfaces by solving the current connectivity restrictions of hybrid systems. In this sense, this research presents two 1024-channel ROIC demonstrators in 1.8-V 180-nm CMOS technology representing a substantial increment on the channel count in hybrid systems while keeping the system integration at low cost and low complexity.The first research line, proposes a conservative approach based on a time-domain multiplexing scheme to minimize the connectivity for G-SGFET-only sensor arrays by moving the selection switches to the CMOS ROIC. Apart from solving the connectivity issue, the proposed multiplexing scheme is able to reduce the array technological complexity while preserving the demonstrated DC-coupled neural recording capability of G-SGFET sensors. Moreover, a modular ROIC architecture and accompanying CMOS circuits are introduced to overcome the main design challenges on channel-count scalability, like individual offset current cancellation or the degradation of the AFE noise figures. In addition, electrical tests together with in-vivo experimental results are presented to support the system capabilities of this first complete state-of-art hybrid ROIC specially designed for G-SGFET sensors.The second research line proposes a novel frequency-domain multiplexing technique capable of exploiting the intrinsic mixer capabilities of the graphene transistor to achieve a truly switch-less operation of high-channel-count G-SGFET-only probes. The mixing process allocates in continuous time the desired neural signal from the gate of the sensor into a desired frequency band avoiding both CMOS flicker noise and sampled noise folding. Scalability in this state-of-art advancement is reached by means of a custom modular ROIC architecture and specific CMOS circuit blocks. Indeed, the solutions are presented for the main design challenges in terms of generation of the required harmonic carriers and optimization of the shared full scale occupancy. The resulting neural interface is still DC coupled and capable of infra-slow recording. Finally, electrical test and in-vivo experiments are reported to support the working hypothesis.

 • LUMBRERAS CARRASCO, DAVID: Development of an active power filter based on wide-bandgap semiconductors
  Autor/a: LUMBRERAS CARRASCO, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675092
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/07/2022
  Director/a de tesi: ZARAGOZA BERTOMEU, JORDI | MON GONZÁLEZ, JUAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROMERO CADAVAL, ENRIQUE
       SECRETARI: LAMICH AROCAS, MANUEL
       VOCAL: ESPINA MASRAMON, JORGE
  Resum de tesi: Els equips elèctrics i electrònics necessiten corrents i tensions sinusoidals per funcionar correctament. Existeixen equips com els ordinadors, els electrodomèstics, els carregadors de vehicle elèctric o les llums LED, que poden distorsionar la xarxa i empitjorar la qualitat d'aquesta. Les xarxes elèctriques distorsionades poden causar el mal funcionament dels equips que s'hi connecten, reduir la seva vida útil i també empitjorar la seva eficiència. A la indústria és habitual utilitzar filtres actius per a solucionar aquests problemes. Els filtres actius permeten minimitzar els harmònics presents a la xarxa, eliminar la potència reactiva no desitjada i equilibrar xarxes elèctriques desequilibrades.Aquesta tesi tracta sobre el disseny i la implementació d'un filtre actiu basat en semiconductors de banda ampla. Aquests semiconductors presenten propietats superiors als clàssics dispositius de silici. El disseny d'un filtre actiu ha d'aprofitar aquests avantatges per a construir convertidors més petits, eficients i que consumeixin menys recursos. Tanmateix, els semiconductors de banda ampla també presenten problemes que el disseny ha de solucionar. Els filtres actius més utilitzats en la indústria són els basats en convertidors de font de tensió (voltatge source converters) amb dos nivells. La recerca d'aquesta tesi doctoral està focalitzada en aquesta topologia de convertidor, i el seu principal objectiu és l'aportació de noves tècniques de modulació especialment dissenyades per treballar amb semiconductors de banda ampla. Les modulacions proposades tenen en compte diferents aspectes: el cost computacional dels algoritmes, les pèrdues del convertidor i la distorsió electromagnètica generada.En primer lloc, es presenta una modulació sigma-delta hexagonal (H-S¿) que es basa en la modulació sigma-delta (S¿). S'estudien les propietats d'aquesta modulació i la tècnica es compara amb altres modulacions àmpliament usades. La comparativa realitzada considera l'eficiència, la distorsió harmònica, la compatibilitat electromagnètica del convertidor i el tipus de semiconductor de banda ampla emprat. Addicionalment, es desenvolupa matemàticament un algoritme ràpid per simplificar la modulació presentada i reduir el seu cost computacional.En segon lloc, es presenta una família de modulacions sigma-delta especialment dissenyades per millorar la compatibilitat electromagnètica: les modulacions sigma-delta amb tensió en mode comú reduïda (RCMV-S¿). Aquestes modulacions eviten fer servir els vectors que generen la màxima tensió en mode comú. D'aquesta manera es redueix significativament la distorsió electromagnètica generada sense afectar de forma notable al rendiment del convertidor ni a la seva distorsió harmònica.Finalment, les modulacions proposades s'apliquen en un convertidor de potència, basat en semiconductors de banda ampla, que treballa com a filtre actiu. Així es verifica que les tècniques presentades en aquesta tesi poden ser implementades en filtres actius comercials obtenint resultats satisfactoris.

 • LUO, CHENGYANG: Textile UHF-RFID Antenna Sensors Based on Material Features, Interfaces and Application Scenarios
  Autor/a: LUO, CHENGYANG
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674757
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 21/06/2022
  Director/a de tesi: FERNANDEZ GARCIA, RAUL | GIL GALI, IGNACIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BONACHE ALBACETE, JORDI
       SECRETARI: AMANTE GARCIA, BEATRIZ
       VOCAL: SIEIRO CÓRDOBA, JAVIER JOSÉ
  Resum de tesi: La identificación por radiofrecuencia sobre substratos textiles de ultra alta frecuencia (UHF-RFID) con capacidad de medida es una tecnología prometedora para desarrollar nuevas aplicaciones en el campo de la salud y el Internet de las cosas (IOT), debido a la masiva utilización de los tejidos y a la madurez tecnológica de las técnicas de bordado. Esta tesis es el resultado de un compendio de publicaciones sobre dicha temática. En primer lugar, como resultado del análisis del estado del arte se ha publicado una revisión sistemática titulada 'Wearable textile UHF-RFID sensors: A systematic review'.La tesis tiene como objetivo mejorar la investigación sobre la tecnología de sensores basada en textiles UHF-RFID. Gracias al análisis del estado del arte se han fijado tres objetivos de investigación novedosos que vale la pena explorar. El primero es estudiar funciones de detección novedosas para la tecnología de sensores basada en UHF-RFID textiles; el segundo es encontrar una solución de conexión/interfaz entre antenas textiles y chips de circuito integrado (IC) y el tercero es la reducción de costes de dicha tecnología para promover futuras aplicaciones comerciales. Para contextualizar la tesis, ésta incluye los fundamentos teóricos necesarios y los métodos de fabricación y caracterización utilizados durante la misma.Como resultado del trabajo derivado del primer objetivo, se ha publicado un artículo científico titulado ¿Textile UHF-RFID Antenna Sensor for Measurements of Sucrose Solutions in Different Levels of Concentration¿. En este trabajo, se propone una etiqueta UHF-RFID textil con dos posiciones de detección para mediciones de solución de sacarosa. Las dos posiciones de detección con las diferentes funciones de detección muestran un buen rendimiento y pueden ofrecer dos opciones para futuras aplicaciones completas. Además, se ha publicado otro artículo científico titulado " Textile UHF-RFID Antenna Embroidered on Surgical Masks for Future Textile Sensing Applications " para respaldar el primer objetivo. La inspiración para este trabajo vino de la actual situación de pandemia. En este trabajo se desarrollan tres diseños progresivos de antenas UHF-RFID textiles sobre mascarillas quirúrgicas debido a la situación epidémica mundial actual. Las pruebas de fiabilidad demostraron que los diseños propuestos se pueden usar para aplicaciones centradas en el cuidado de las personas.Como resultado del segundo objetivo, se ha publicado un artículo de investigación titulado 'Experimental Comparison of Three Electro-textile Interfaces for Textile UHF-RFID Tags on Clothes'. En este trabajo se proponen tres interfaces electro-textiles integradas con las correspondientes antenas UHF-RFID textiles y se aportan las soluciones de conexión chip-textil (mediante costura, botones a presión e inserción). Como resultado de este objetivo, se ha propuesto un sistema de interconexión electro-textil junto con su modelo eléctrico, lo que permite la correcta adaptación de impedancias entre las antenas RFID y el circuito integrado. Vale la pena señalar que se ha verificado la viabilidad de uso mixto de las interfaces electro-textiles propuestas y las antenas UHF-RFID textiles diseñadas, lo que reduce el coste en el procedimiento de diseño en aplicaciones donde los requerimientos de rango de lectura del orden de 1 metro.El tercer objetivo se ha alcanzado y expuesto mediante un artículo científico titulado 'Electro-textile UHF-RFID Compression Sensor for Health-caring Applications'. En él, se propone un único sensor textil de compresión basado en UHF-RFID que puede ser utilizado a la vez en dos escenarios de aplicación distintos en el ámbito de la salud, lo que impacta directamente en la reducción de costes.

 • NTINAS, VASILEIOS: Harnessing Memristor circuits and device variability in Emergent Computing applications
  Autor/a: NTINAS, VASILEIOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Embargament temporal
  Data de lectura: 04/04/2022
  Director/a de tesi: RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO | SIRAKOULIS, GEORGIOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: LOPEZ VALLEJO, MARISA
       SECRETARI: RODRIGUEZ MONTAÑES, ROSA
       VOCAL: CORINTO, FERNANDO
  Resum de tesi: Actualment, la tecnologia CMOS convencional i l'arquitectura informàtica de von Neumann lluiten per seguir el ritme, ja que compleixen les seves respectives limitacions tant des del punt de vista físic. com a pràctic, és a dir, límits de miniaturització, augment de costos, calor i consum d'energia. En aquest sentit, el memristor es presenta com un candidat prometedor per superar els límits de la tecnologia i la informàtica recents. Els dispositius Memristor ofereixen funcions noves, com ara l'emmagatzematge d'informació analògic no volàtil amb un funcionament ràpid i de baix consum. Tanmateix, els dispositius memristor encara s'enfronten a problemes importants que dificulten la seva comercialització generalitzada. La modelització del seu comportament dinàmic encara s'està investigant, considerant també l'estabilitat numèrica en simulacions a gran escala. També l'ajust de la seva conductivitat sorgeix de processos intrínsecament estocàstics que donen lloc a una gran variabilitat durant el funcionament del dispositiu, afectant també la seva funcionalitat dins d'un circuit.Així, en aquesta tesi, s'ha abordat el modelatge de dispositius memristors en un enfocament dual. D'una banda, treballant en un model de memristor basat en la física existent, es realitzen les transformacions matemàtiques necessàries per derivar una forma analítica i transcendental del comportament dinàmic del dispositiu sota estímuls constants positius i negatius, respectivament, que permetin l'estudi analític. de programació de memristor. D'altra banda, s'ha desenvolupat un marc matemàtic probabilístic per modelar memristors estocàstics-conscients basat en les equacions mestres dels processos de salt de Markov. El marc proposat captura el canvi probabilístic dels dispositius de memristor que s'origina a partir de l'estocasticitat intrínseca del dispositiu, permetent també la modelització de memristors estocàstics multiestatals.L'estocasticitat del memristor imposa una variabilitat perjudicial en la programació dels dispositius de memristor. Per abordar aquest problema, vaig adoptar un enfocament contra-intuïtiu basat en el fenomen del sistema no lineal anomenat ressonància estocàstica (SR). Originalment, SR es va utilitzar per millorar la finestra de resistència d'un memristor. Més tard, en aquesta tesi, aquest fenomen es va estudiar per a una varietat més àmplia de models de memristor, inclosa la variabilitat del dispositiu, que també es va demostrar amb mesures experimentals en dispositius de memristor únic. S'ha realitzat un estudi detallat sobre la programació assistida per soroll d'un memristor en cèl·lules de memòria ReRAM, individualment o en matriu, que mostra l'eficiència energètica de l'enfocament proposat assistit per soroll. ja que les amplituds nominals de la tensió de programació es poden reduir en presència de soroll sense danyar la precisió de la programació.Durant aquesta tesi s'ha investigat l'explotació beneficiosa de l'estocasticitat de memristor dins d'un nou paradigma informàtic. Tenint en compte una configuració informàtica emergent, els autòmats cel·lulars (CA), els dispositius de memristor s'incorporen a la matriu CA per ampliar les capacitats de CA, mitjançant la commutació probabilística de memristor, establint la nova CA probabilística basada en memristor (MemPCA). S'estudia l'efecte del memristor en la forma més simple CA, CA elemental, donant lloc a una entropia del sistema millorada per a una certa probabilitat de commutació. A més, la primera implementació d'ECA a nivell de transistors s'ha dut a terme en un enfocament de tots els memristors, amb dispositius memristors que participen tant en mòduls de cèl·lules com de regles. La nova implementació proposada de MemPCA aconsegueix una alta velocitat de funcionament, a causa de la font ultraràpida d'entropia per cèl·lula, és a dir, el dispositiu memristor. La funcionalitat de MemPCA es mostra t

 • RAFIEZADEH, ROYA: Contributions to the Characterization and Design Optimization of Power Converters Based on Switching-Cell Arrays
  Autor/a: RAFIEZADEH, ROYA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/11/2022
  Director/a de tesi: BUSQUETS MONGE, SERGIO | ALEPUZ MENENDEZ, SALVADOR SIMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: CÓBRECES ÁLVAREZ, SANTIAGO
       SECRETARI: BORDONAU FARRERONS, JOSE
       VOCAL: DE PABLO GÓMEZ, SANTIAGO
  Resum de tesi: La busqueda de estandarizacion en el diseno de convertidores de potencia esta motivada por el potencial de una disminucion significativa en el tiempo de diseno, una disminucion significativa en el coste del convertidor y un aumento en las prestaciones del convertidor. Un proceso de diselio sistematico de convertidores de potencia empleando componentes estandar podrfa ayudar en esta direccion. Un enfoque reciente para alcanzar este objetivo consiste en el diselio de convertidores de potencia basados en las denominadas matrices de celdas de conmutacion (SCAs). Una SCA es una disposicion matricial de celdas de conmutacion (SCs) altamente optimizadas que se pueden interconectar de diferentes maneras para implementar ramas de convertidor con enclavamiento active a punto neutro con diferentes valores nominales de voltaje y corriente. Estas ramas se pueden usar para implementar el bloque de conmutacion complete de los convertidores de potencia. Cada SC esta compuesta por un interrupter active con diode antiparalelo controlado por un controlador de puerta autoalimentado. El proceso de diselio de ramas de convertidores de potencia basadas en SCAs ofrece varies grades de libertad y ventajas. Sin embargo, la exploracion exhaustiva del potencial de este nuevo enfoque prometedor sigue siendo un tema pendiente. El proposito general de esta tesis es explorar el potencial del diseno de convertidores de potencia basados en SCAs construidas con un numero limitado de SCs diferentes. Esta investigacion se centra en la busqueda de la diversidad optima de SCs, de las configuraciones optimas de SCAs y de las estrategias optimas de conmutacion para implementar ramas optimizadas de convertidor de potencia basadas en SCA considerando eficiencia, fiabilidad y simplicidad. Para poder comparar diferentes disenos posibles de ramas de convertidores de potencia basadas en SCA, en primer lugar, se deriva un modelo termoelectrico promedio de estado estacionario apropiado para permitir estimar las perdidas y la temperatura de todos los dispositivos semiconductores de potencia dentro de la rama del convertidor. La eficacia y precision de este modelo para capturar las principales prestaciones del sistema se verifican mediante comparaciones analfticas y experimentales. En segundo lugar, para ampliar aun mas el analisis de prestaciones, se desarrolla una evaluacion rapida de la fiabilidad de las topologfas de enclavamiento a punto neutro mediante modelos de Markov. Los supuestos del modelo se verifican mediante pruebas experimentales. Ademas, se presenta la comparacion de fiabilidad de diferentes configuraciones de ramas de convertidor basadas en el modelo propuesto. En tercer lugar, empleando los modelos termoelectricos y de fiabilidad propuestos, se exploran los beneficios termicos y de fiabilidad al configurar el bloque de semiconductores de potencia de los convertidores de potencia con varies dispositivos semiconductores de potencia estandar pequenos en lugar de unos pocos mas grandes, manteniendo un area de chip total fija. La eficacia de una granularidad de dispositivo semiconductor de potencia mas fina se analiza en el contexto de un diselio de convertidor reductor sfncrono en diferentes condiciones de funcionamiento, empleando SCAs para implementar el bloque de componentes semiconductores de la rama del convertidor de potencia. Finalmente, se presenta un metodo de optimizacion basado en un algoritmo surrogate para determinar la configuracion optima de las ramas de convertidores de potencia basadas en SCA, incluyendo el numero de SCs paralelas en cada posicion de la rama del convertidor y la distribucion de perdidas de conmutaci6n entre las SCs. Se consideran dos tipos de sistemas de conversion para ilustrar este metodo automatizado de diselio 6ptimo: un convertidor cc-cc reductor sfncrono y un convertidor cc-ca trifasico.

 • RIPOLL VERCELLONE, EDGAR: Design and implementation of wireless nodes for the Internet of Things
  Autor/a: RIPOLL VERCELLONE, EDGAR
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674226
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 01/04/2022
  Director/a de tesi: GASULLA FORNER, MANUEL | REVERTER CUBARSI, FERRAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS NEBRA, ROBERTO JOSE
       SECRETARI: CASAS PIEDRAFITA, JAIME OSCAR
       VOCAL: PENELLA LÓPEZ, MARIA TERESA
  Resum de tesi: El Internet de las cosas es un tema tendencia en estos días. Sin embargo, la energía es a menudo el principal obstáculo para la adopción generalizada de esta tecnología, que tiene tres restricciones estrictas: es extremadamente orientada a los costos,requiere una larga vida útil y un tamaño pequeño. Como consecuencia, los desarrolladores deben superar muchos desafíos relacionados con la gestión óptima de la energía disponible para alimentar un nodo. Esta gestión no solo se limita a la fuente de alimentación, sino que también comprende el consumo energético inteligente del nodo. En este trabajo se abordan tres desafíos: el primero asociado con el sistema de detección del nodo, el segundo, con el consumo de energía cuando el nodo no está rnfuncionamiento, y el tercero, con la recolección de energía. Las contribuciones de esta tesis se presentan como un compendio de artículos de tres publicaciones de revista y tres artículos de conferencias, donde cada publicación aborda uno de los desafíos.La primera contribución está relacionada con el sistema de detección del nodo. En particular, el sistema de detección de los contadores electrónicos de gas. Se ha desarrollado un nuevo sistema de detección para contadores de gas. Se basa en unadetección magnética dual: a) detección primaria de bajo costo y baja potencia a través de interruptores de lengüeta conectados a entradas digitales del microcontrolador (MCU), y b) detección secundaria mediante sensores de efecto Hall acoplados a entradas analógicas de la MCU. Además, ambos sistemas de detección utilizan un elemento activo y uno pasivo para proporcionar una salida que es inmune a imanes externos que puedan interferir con la medición. Para corroborar la fiabilidad del prototipo, se implementó y evaluó en varios escenarios de prueba.La segunda contribución de este trabajo de investigación ha propuesto, analizado y evaluado un circuito de activación sin contacto para MCUs, que hace uso de un diodo emisor de luz (LED) que funciona como fotodetector y es iluminado por el flash de un móvil.El circuito comprende un filtro pasa alto y un traductor de nivel de voltaje que conecta el LED al MCU a través de una resistencia apropiada en paralelo. Cuando se hace conmutar el flash, el LED produce una señal cuadrada, que se traduce en niveles lógicos en la salida del circuito de activación. Un firmware integrado en el MCU garantiza que se reciba una serie específica de pulsos lógicos a una cierta velocidad para activar el MCU. Estas etapas adicionales lo hacen más robusto contra las interferencias de la luz ambiental. Se debe resaltar que los fabricantes de LED no divulgan información sobre cómo responden los LED a la luz. En consecuencia, esta segunda aportación se complementa con la caracterización corriente vs. tensión de varios tipos de LED.Finalmente, en la tercera contribución, se aborda el desafío energético asociado con la fuente de energía del nodo. Específicamente, la recolección de energía de señales de radiofrecuencia (RF) presentes en el medio ambiente se elige entre todas las fuentes de energía disponibles. En este estudio se propone un modelo compacto de Thévenin para una rectenna. La rectenna investigada comprende una red de adaptación L y un rectificador de media onda. El modelo desarrollado es más simple ycompacto que los propuestos previamente en la literatura, y contiene representaciones explícitas de la tensión y la resistencia de Thévenin y la eficiencia energética. Los hallazgos experimentales apoyan el modelo sugerido, demostrando una relación lineal entre la corriente y la tensión, así como una eficiencia máxima (60%) a -10 dBm. En la salida de rectenna, también se empleó un MPPTpara trabajar automáticamente en el punto de mayor eficiencia, con una eficiencia general cercana al 50% a -10 dBm. Se llevaron a cabo más experimentos, esta vez con una antena de transmisión cercana, para alim

 • VALLE FRAGA, JUAN JOSÉ: Design, Fabrication, Characterization and Reliability Study of CMOS-MEMS Lorentz-Force Magnetometers
  Autor/a: VALLE FRAGA, JUAN JOSÉ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674302
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 06/04/2022
  Director/a de tesi: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL | MADRENAS BOADAS, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: BARNIOL BEUMALA, NURIA
       SECRETARI: DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA
       VOCAL: KAYNAK, MEHMET
  Resum de tesi: Hoy en día, la forma más común de producción en masa es una tecnología llamada Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS). La interfaz de los circuitos integrados (IC) de sensores comerciales se fabrica usando, precisamente, esta tecnología. Actualmente es común que los sensores se implementen usando Sistemas Micro-Electro-Mecánicos (MEMS), que necesitan ser fabricados usando procesos especiales de micro-mecanizado. En un último paso, la circuitería CMOS y el MEMS se combinan en un único elemento, llamado package.En algunas aplicaciones, la integración de la electrónica CMOS y los dispositivos MEMS en un único chip (CMOS-MEMS) alberga el potencial de reducir los costes de fabricación, el tamaño, los parásitos y el consumo, al compararla con otras formas de integración. Resulta notable que un dispositivo CMOS-MEMS pueda ser construido con las capas del back-end-of-line (BEOL) de un proceso CMOS. Pero, a pesar de sus ventajas, este enfoque ha demostrado ser un gran desafío como demuestra la falta de productos comerciales en el mercado.El objetivo principal de esta Tesis es probar que un MEMS de altas prestaciones, sellado y empaquetado en un encapsulado estándar, puede ser correctamente modelado y fabricado de una manera fiable usando las capas del BEOL de un proceso CMOS. Para probar esto mismo, el primer magnetómetro CMOS-MEMS de fuerza de Lorentz (LFM) fue exitosamente diseñado, modelado, fabricado, caracterizado y sometido a varias pruebas de fiabilidad, obteniendo un rendimiento comparable o superior al de los típicos magnetómetros de estado sólido, los cuales son usados en móviles actuales. Cabe destacar que en esta Tesis se presenta una novedosa técnica con la que se evitan offsets magnéticos, el mayor inconveniente de los magnetómetros de fuerza Lorentz. Su efectividad fue confirmada experimentalmente.En los inicios, los problemas asociados al proceso de fabricación de MEMS usando las capas BEOL de obleas CMOS resultaba desalentador. Liberar estructuras MEMS hechas con obleas CMOS con vapor de HF producía efectos no deseados que bien podrían llevar a la conclusión de que este enfoque de fabricación no es viable. Sin embargo, se idearon y probaron técnicas de diseño especiales y soluciones ad-hoc para contrarrestar estos efectos no deseados. Se implementaron en el diseño del magnetómetro de Lorentz presentado en esta Tesis, arrojando excelentes resultados, lo cual despeja el camino hacia la fabricación de diferentes dispositivos MEMS usando las capas BEOL.

 • VEGA BRU, DIDAC: Silicio macroporoso para cristales fotónicos y otras aplicaciones avanzadas
  Autor/a: VEGA BRU, DIDAC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 14/01/2022
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DIOS OTIN, VICTOR FEDERICO
       SECRETARI: HORRILLO GÜEMES, MARÍA DEL CARMEN
       VOCAL: MARIN PALACIOS, Mª PILAR
  Resum de tesi: La presente tesis versa sobre el estudio de las estructuras de silicio macroporoso y su aplicación a diferentes áreas tecnológicas. El silicio macroproso es un material que se describió, en la forma en que se usa en esta tesis, por primera vez a principios de 1990, desde entonces se han sugerido diversas aplicaciones para este material, sin embargo hasta la fecha no se observado que estas hayan traspasado del ámbito del laboratorio y la investigación hasta su desarrollo comercial en su mayor parte.El silicio macroporoso es un material artificial cuya estructura se basa en la creación de agujeros de determinado tamaño en una masa de silicio. Las características ópticas y físicas dependerán de la morfología de estos agujeros. Un campo de gran interés es el de las aplicaciones fotónicas. La creación de estructuras periódicas permite alterar el paso de las ondas electromagnéticas a través del material, creando así los llamados cristales fotónicos. Estas estructuras rápidamente captaron la atención pues prometen la creación de dispositivos ópticos de dimensiones comparables a la longitud de onda y cuyas características espectrales pueden ser diseñadas de acuerdo con las especificaciones demandadas.El silicio macroporoso también se ha propuesto como cristal fotónico para la creación de filtros ópticos selectivos. Algunas de las aplicaciones posibles para los dispositivos de esta índole son la detección de gases o las aplicaciones termo-fotovoltaicas. Una aplicación interesante es la creación de capas anti-reflectantes. También se propone el silicio macroporoso para emisores térmicos selectivos.Otras aplicaciones del silicio macroporoso no relacionadas con los sistemas ópticos incluyen dispositivos electrónicos (condensadores de alta capacidad), almacenamiento de energía (baterías), aplicaciones micro-fluídicas (dispensación de fármacos, filtros brownianos), aplicaciones químicas (reactores, catalizadores), etc.Un aspecto a considerar para los cristales fotónicos de silicio macroporoso es la tecnología de fabricación. Las tecnologías mást típicas tienen ciertas desventajasja como el coste o la robustez de los dispositivos. Por el contrario en esta tesis se trabaja con una tecnología de gran sencillez y flexibilidad: el ataque electroquímico del silicio. Esta técnica de fabricación permite obtener estructuras con relaciones de aspecto muy elevadas y con poros de perfil modulado. Así se obtienen cristales fotónicos de tres dimensiones. Las aplicaciones de las estructuras tridimensionales son las que se han estudiado en la presente tesis.El abanico de posibles aplicaciones del silicio macroporoso es muy amplio por lo que sólo se han estudiado algunas de ellas, en concreto como plataforma de demostración. Esta tesis estudia la aplicación del silicio macroporoso como capas anti-reflectantes, emisores térmicos selectivos, filtros y sensores de gases. También se estudian las aplicaciones de condensadores y transistores FET. También se han estudiado otras aplicaciones en colaboración con otros grupos de investigación.Finalmente, uno de los aspectos más importantes que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo ha sido el desarrollo de la tecnología, los procedimientos y el know-how para reducir las dimensiones de las estructuras de silicio macroporoso y conseguir estructuras con periodicidades de 700 nm y menores, cuyos poros presentan perfiles se pueden modular y con aplicación directa a aplicaciones ópticas como la detección de gases.

Darrera actualització: 26/11/2022 06:01:16.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CISNEROS FERNÁNDEZ, JOSE AGUSTÍN
Títol:Low-Power High-Channel-Count CMOS ROICs for Multiplexed Arrays of Graphene Transistors in Large-Area µECoG
Data lectura:07/07/2022
Tutor/a:ARAGONES CERVERA, XAVIER
Director/a:SERRA GRAELLS, FRANCESC
Codirector/a:GUIMERA BRUNET, ANTON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Switchless multiplexing of graphene active sensor arrays for brain mapping
García-Cortadella, R.; Schafer, N.; Cisneros, J.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

A 1024-Channel 10-Bit 36-µW/ch CMOS ROIC for Multiplexed GFET-Only Sensor Arrays in Brain Mapping
Cisneros, J.; Garcia, R.; Illa, X.; Martinez, J.; Paetzold, J.; Mohrlok, R.; Kurnoth, M.; Jeschke, C.; Teres, L.; Garrido, J.; Serra-Graells, F.
IEEE transactions on biomedical circuits and systems, ISSN: 1940-9990 (JCR Impact Factor-2020: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/09/2020
Article en revista

Novel transducers for high-channel-count neuroelectronic recording interfaces
Guimerà, A.; Masvidal, E.; Cisneros, J.; Serra-Graells, F.; Garrido, J.
Current opinion in biotechnology, ISSN: 1879-0429 (JCR Impact Factor-2020: 9.74; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/10/2021
Article en revista

Design methodology for power-efficient SC delta-sigma modulators based on switched-VMAs
XXXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 22/11/2017
Presentació de treball en congressos

A compact switched-capacitor multi-bit quantizer for low-power high-resolution delta-sigma ADCs
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 27/05/2018
Presentació de treball en congressos

Switch-less frequency-domain multiplexing of GFET sensors and low-power CMOS frontend for 1024-channel uECoG
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

A 1024-Channel GFET 10-bit 5-kHz 36-µW Read-Out Integrated Circuit for Brain JLECoG
27th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
Data de presentació: 24/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALFARO ARAGÓN, CARLOS ARTURO
Títol:Una nueva perspectiva del modelado y control de microrredes eléctricas y convertidores de potencia
Data lectura:28/06/2022
Director/a:GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS
Codirector/a:GUZMAN SOLA, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A distributed control for accurate active-power sharing in islanded microgrids subject to clock drifts
Alfaro, C.; Castilla, M.; Camacho, A.; Marti, P.; Velasco, M.
IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2019: 2.672; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/01/2021
Article en revista

Dual-loop continuous control set model predictive control for a three-phase unity power factor rectifier
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2019: 6.373; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2021
Article en revista

Distributed direct power sliding-mode control for islanded AC microgrids
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Komurcugil, H.; Martín, H.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2020: 17.8
Data de publicació: 21/12/2021
Article en revista

Complex Power Sharing is Not Complex
Alfaro, C.; Camacho, A.; Borrell, A.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2020: 19.6
Data de publicació: 2022
Article en revista

Decoupled simultaneous complex power sharing and voltage regulation in islanded AC microgrids
Duarte, J.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Alfaro, C.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 1557-9948 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/06/2022
Article en revista

Constrained predictive control based on a large-signal model for a three-phase inverter connected to a microgrid
Alfaro, C.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2019: 7.515; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/07/2022
Article en revista

Dual-Switch Quadratic Zeta Converter
2022 IEEE Texas Power and Energy Conference
Data de presentació: 28/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LUO, CHENGYANG
Títol:Textile UHF-RFID Antenna Sensors Based on Material Features, Interfaces and Application Scenarios
Data lectura:21/06/2022
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, RAUL
Codirector/a:GIL GALI, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wearable textile UHF-RFID sensors: a systematic review
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/07/2020
Article en revista

Textile UHF-RFID antenna sensor for measurements of sucrose solutions in different levels of concentration
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
Measurement science and technology, ISSN: 0957-0233 (JCR Impact Factor-2019: 3.6
Data de publicació: 18/06/2021
Article en revista

Textile UHF-RFID antenna embroidered on surgical masks for future textile sensing applications
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
IEEE transactions on antennas and propagation, ISSN: 0018-926X (JCR Impact Factor-2020: 9.7
Data de publicació: 28/01/2022
Article en revista

Experimental comparison of three electro-textile interfaces for textile UHF-RFID tags on clothes
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
AEU: international journal of electronics and communications, ISSN: 1434-8411 (JCR Impact Factor-2020: 3.183; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Electro-textile UHF-RFID Compression Sensor for Health-caring Applications
Luo, C.; Gil, I.; Fernandez-Garcia, R.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/06/2022
Article en revista

Embroidered textile capacitive sensor for sucrose solutions measurement
2th IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems
Data de presentació: 19/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGHAZADEH DAFSARI, SEYED RASOUL
Títol:Timed Array Antenna System: Application to Wideband and Ultra-Wideband Beamforming Receivers
Data lectura:03/05/2022
Director/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
5GHz CMOS all-pass filter-based true time delay cell
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Saberkari, A.
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Tunable active inductor-based second-order all-pass filter as a time delay cell for multi-GHz operation
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Saberkari, A.; Alarcon, E.
Circuits systems and signal processing, ISSN: 0278-081X (JCR Impact Factor-2019: 1.681; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/08/2019
Article en revista

A 3–5-GHz, 385–540-ps CMOS true time delay element for ultra-wideband antenna arrays
Aghazadeh Dafsari, S.; Martinez, H.; Barajas, E.; Saberkari, A.
AEÜ. International journal of electronics and communications, ISSN: 1618-0399 (JCR Impact Factor-2020: 3.183; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Tunable wide–band second–order all–pass filter–based time delay cell using active inductor
XXXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 23/11/2017
Presentació de treball en congressos

CMOS RF first-order all-pass filter
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

Review study of tunable intermediate-resonator for selective wireless power transfer system over various distances
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

A 250-ps integrated ultra-wideband timed array beamforming receiver in 0.18 um CMOS
27th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
Data de presentació: 24/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARANDELL WIDMER, MATIAS
Títol:Contributions to the design of energy harvesting systems for autonomous sensors in low power marine applications
Data lectura:28/04/2022
Director/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Codirector/a:GASULLA FORNER, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Obsea: a decadal balance for a cabled observatory deployment
Del Rio, J.; Nogueras, M.; Toma, D.M.; Martinez, E.; Artero, C.; Bghiel, I.; Cadena-Muñoz, F.J.; Garcia-Benadí, A.; Sarria, D.; Aguzzi, J.; Masmitja, I.; Carandell, M.; Olive, J.; Gomariz, S.; Santamaria, J.; Manuel, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/02/2020
Article en revista

Design and testing of a kinetic energy harvester embedded into an oceanic drifter
Carandell, M.; Toma, D.M.; Carbonell, M.; Del Rio, J.; Gasulla, M.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/02/2020
Article en revista

Electromagnetic rolling mass wave energy harvester for oceanic drifter applications
Carandell, M.; Tichy, J.; Smilek, J.; Toma, D.M.; Gasulla, M.; Del Rio, J.; Hadas, Z.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6355 (JCR Impact Factor-2020: 2.707; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/03/2022
Article en revista

Underwater acoustic slant range measurements related to weather and sea state
XXII World Congress of the International Measurement Confederation
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

A nonlinear kinetic energy harvester for light surface ocean drifters
International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

Evaluation of sigfox LPWAN technology for autonomous sensors in coastal applications
International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

Kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
1st Materials for Clean Energy Conference
Data de presentació: 09/04/2019
Presentació de treball en congressos

Design and development of a kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

Experimental validation of a kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications
OCEANS 2019 MTS/IEEE Marseille
Data de presentació: 18/06/2019
Presentació de treball en congressos

Obsea, ten years of coastal ocean monitoring and test site observatory
American Geophysical Union Fall Meeting 2013
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

Impact on the wave parameters estimation of a kinetic energy harvester embedded into a drifter
Global Oceans 2020
Data de presentació: 05/10/2020
Presentació de treball en congressos

Optimum MPPT strategy for low-power pendulum-type wave energy converters
2020 IEEE Sensors
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Kinetic Energy Harvester embedded on a Drifter
Energy Harvesting 2020
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

Pendulum-type wave energy converter system for low-power marine monitoring applications
International Conference on Advances in Energy Harvesting Technology 2021
Data de presentació: 20/03/2021
Presentació de treball en congressos

Real-time wave monitoring on coastal areas using LPWAN-based embedded systems
IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 20/05/2021
Presentació de treball en congressos

Evaluation of two MPPT techniques in low-power pendulum-type wave energy converters
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Dynamic analysis of a pendulum-type wave energy converter for oceanic drifters by means of a 4 DoF model
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Tele-operated ecological monitoring at the seafloor observatory (OBSEA)
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

An integrated biogeochemistry observation system at Besòs estuary
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

Remotely-operated Ecological Monitoring at the Seafloor Observatory (OBSEA)
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Contributions to the pendulum-type wave energy converter system for oceanic drifter applications
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Nonlinear dynamic analysis of pendulum-type Wave Energy Converter for low-power marine monitoring applications
14th European Wave and Tidal Energy Conference
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

A new nonlinear compliant mechanism for harvesting energy from ocean waves
Oceans 2022 MTS/IEEE Chennai
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLE FRAGA, JUAN JOSÉ
Títol:Design, Fabrication, Characterization and Reliability Study of CMOS-MEMS Lorentz-Force Magnetometers
Data lectura:06/04/2022
Director/a:FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL
Codirector/a:MADRENAS BOADAS, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental analysis of vapor HF etch rate and its wafer level uniformity on a CMOS-MEMS process
Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.
Journal of microelectromechanical systems, ISSN: 1057-7157 (JCR Impact Factor-2016: 2.124; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2016
Article en revista

Curvature of BEOL cantilevers in CMOS-MEMS processes
Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.; Barrachina, L.
Journal of microelectromechanical systems, ISSN: 1057-7157 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2017
Article en revista

Closed-form equation for natural frequencies of beams under full range of axial loads modeled with a spring-mass system
Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
International journal of mechanical sciences, ISSN: 0020-7403 (JCR Impact Factor-2019: 4.631; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

A mixed-signal control system for Lorentz-force resonant MEMS magnetometers
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2019: 3.073; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

A cmos-mems beol 2-axis lorentz-force magnetometer with device-level offset cancellation
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

Manufacturing Issues of BEOL CMOS-MEMS Devices
Valle, J.; Fernández, D.; Gibrat, O.; Madrenas, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 07/06/2021
Article en revista

A test setup for the characterization of Lorentz-force MEMS magnetometers
J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J.
IEEE Open Journal of Circuits and Systems, ISSN: 2644-1225
Data de publicació: 13/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:NTINAS, VASILEIOS
Títol:Harnessing Memristor circuits and device variability in Emergent Computing applications
Data lectura:04/04/2022
Director/a:RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SIRAKOULIS, GEORGIOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A complete analytical solution for the on and off dynamic equations of a TaO memristor
Ntinas, V.; Ascoli, A.; Tetzlaff, R.; Sirakoulis, G.
IEEE transactions on circuits and systems II: express briefs, ISSN: 1549-7747 (JCR Impact Factor-2018: 3.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/09/2018
Article en revista

Probabilistic resistive switching device modeling based on Markov jump processes
Ntinas, V.; Rubio, A.; Sirakoulis, G.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

Power-efficient noise-Induced reduction of ReRAM cell’s temporal variability effects
Ntinas, V.; Rubio, A.; G. Sirakoulis; Salvador, E.; Pedro, M.; Crespo-Yepes, A.; Martin-Martinez, J.; Rodríguez, R.; Nafria, M.
IEEE transactions on circuits and systems II: express briefs, ISSN: 1549-7747 (JCR Impact Factor-2019: 2.814; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Transformation techniques applied to a TaO memristor model to enable stable device simulations
ECCTD 2017 European Conference on Circuit Theory and Design
Data de presentació: 04/09/2017
Presentació de treball en congressos

A pragmatic gaze on stochastic resonance based variability tolerant memristance
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Noise-induced performance enhancement of variability-aware emristor networks
ICECS 2019 IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
Data de presentació: 27/11/2019
Presentació de treball en congressos

Experimental investigation of memristance enhancement
2019 IEEE/ACM International Symposium on Nanoscale Architectures
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Memristor-based probabilistic cellular automata
2021 International Midwest Symposium on Circuits and Systems
Presentació de treball en congressos

Margolus chemical wave logic gate with memristive oscillatory networks
28th IEEE International Conference on
Data de presentació: 10/01/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIPOLL VERCELLONE, EDGAR
Títol:Design and implementation of wireless nodes for the Internet of Things
Data lectura:01/04/2022
Director/a:GASULLA FORNER, MANUEL
Codirector/a:REVERTER CUBARSI, FERRAN
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
A compact Thévenin model for a rectenna and its application to an RF harvester with MPPT
Gasulla, M.; Ripoll, Edgar; Reverter, F.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/04/2019
Article en revista

LED-Based Wake-Up circuit for microcontrollers
Ripoll, Edgar; Reverter, F.; Gasulla, M.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2020: 4.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/07/2020
Article en revista

Electronic reading of a mechanical gas meter based on dual magnetic sensing
Ripoll, Edgar; Gasulla, M.; Reverter, F.
Measurement Science and Technology, ISSN: 1361-6501 (JCR Impact Factor-2020: 2.046; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/06/2021
Article en revista

Using LEDs for Visible Light Communication and as a Wake-up Mechanism in the Internet of Things
15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems
Data de presentació: 06/11/2017
Presentació de treball en congressos

A High-Efficiency RF Harvester with Maximum Power Point Tracking
32nd Eurosensors Conference
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

An Add-On Electronic Device to Upgrade Mechanical Gas Meters into Electronic Ones
32nd Eurosensors Conference
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Experimental characterization of off-the-shelf LEDs as photodetectors for waking up microcontrollers
2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VEGA BRU, DIDAC
Títol:Silicio macroporoso para cristales fotónicos y otras aplicaciones avanzadas
Data lectura:14/01/2022
Director/a:RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Macroporous silicon. Technology and applications
Vega, D.; Rodriguez, A.
InTech
Data de publicació: 06/2017
Capítol en llibre

Macroporous silicon for gas detection
Vega, D.; Rodriguez, A.
Data de publicació: 14/11/2018
Capítol en llibre

The effect of absorption losses on the optical behaviour of macroporous silicon photonic crystal selective filters
Vega, D.; Cardador, D.; Trifonov, T.; Garin, M.; Rodriguez, A.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2016
Article en revista

Study of resonant modes in a 700 nm pitch macroporous silicon photonic crystal
Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Rodriguez, A.
Infrared physics and technology, ISSN: 1350-4495 (JCR Impact Factor-2017: 1.851; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2017
Article en revista

Effect of fabrication tolerances in macroporous silicon photonic crystals
Segura, D.; Vega, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A.
Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2017: 2.311; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

Macroporous silicon coated with M/TiO2 (M=Au,Pt) as a highly efficient photoreactor for hydrogen production
Serafin, J.; Soler, L.; Vega, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2020
Article en revista

Effect of morphological changes and absorption losses in the operating frequency of macroporous silicon photonic crystals
10th International Conference Porous Semiconductors - Science and Technology
Data de presentació: 10/03/2016
Presentació de treball en congressos

Absorption effects on resonant modes of cavities in macroporus silicon photonic crystals
8th Franco-Spanish Workshop IBERNAM - CMC2
Data de presentació: 10/2016
Presentació de treball en congressos

Improved transmission and thermal emission in macroporous silicon photonic crystals with 700 NM pitch
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Development of gas sensors based in photonic crystal slabs
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Electrochemical etching of silicon with sub-500 nm feature size
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Macroporous silicon with 500 nm periodicity for near-infrared applications
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Fabrication and characterization of ring resonators for biochemical analysis
11th Spanish Conference on Electron Devices
Data de presentació: 02/2017
Presentació de treball en congressos

Coupling defects in macroporous silicon photonic crystals
11th Spanish Conference on Electron Devices
Presentació de treball en congressos

Macroporous silicon structures in 700 nm and 500 nm
NanoSpain Conference 2017
Data de presentació: 07/03/2017
Presentació de treball en congressos

Transmission and thermal emission in the NO2 and CO absorption lines using macroporous silicon photonic crystals with 700 Nm pitch
PHOTOPTICS 2017 - 5th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology
Data de presentació: 28/03/2017
Presentació de treball en congressos

Analysis of optimized geometries in macroporous silicon ophotonic crystals for gas sensing purposes
Porous Semiconductors Science and Technology Conference 2018
Data de presentació: 03/2018
Presentació de treball en congressos

Silicon-based micro-fuel reformers and photoreactors
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MICHALSKI, TOMASZ DOBROMIR
Títol:High Efficiency Sensorless Fault Tolerant Control of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor
Data lectura:18/10/2021
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Magnetic skew interface in five-phase ferrite assisted synchronous reluctance motor model
Michalski, T.D.; Romeral, L.; MINO, G.
Journal of magnetism and magnetic materials, ISSN: 0304-8853 (JCR Impact Factor-2019: 2.717; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/11/2021
Article en revista

Healthy and open phase PMaSynRM model based on virtual reluctance concept
Michalski, T.D.; Romeral, L.; MINO, G.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 1557-9948 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/11/2021
Article en revista

New SynRM design approach based on behaviour maps analysis
ICEM 2016 2016 XXII International Conference on Electrical Machines
Data de presentació: 05/09/2016
Presentació de treball en congressos

Rotor of synchronous reluctance motor optimization by means reluctance network and genetic algorithm
ICEM 2016 2016 XXII International Conference on Electrical Machines
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Fast optimization of the magnetic model by means of relucance network for PMa-SynRM
42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 25/10/2016
Presentació de treball en congressos

Dynamic nonlinear reluctance network analysis of five phase outer rotor BLDC machine
42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 26/10/2016
Presentació de treball en congressos

Sensorless control of five phase PMSM based on extended kalman filter
42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 27/10/2016
Presentació de treball en congressos

Operational boundaries calculation of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor
2017 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting
Data de presentació: 04/10/2017
Presentació de treball en congressos

A Versatile workbench simulator: Five-phase inverter and PMa-SynRM performance evaluation
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Multiphase PMSM and PMaSynRM flux map model with space harmonics and multiple plane cross harmonic saturation
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Vector control of crosswise saturating five-phase PMaSynRM in wide speed range
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ PADRÓ, ENOC
Títol:Marine Sensor Interoperability Applied to in situ Ocean Sound Processing
Data lectura:09/07/2021
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
From sensor to user-interoperability of sensors and data systems. Sensor interoperability protocol for seamless cross-platform sensor integration
Del Rio, J.; Toma, D.M.; Martinez, E.; Jirka, S.; O'Reilly, T.C.
Elsevier
Data de publicació: 27/09/2018
Capítol en llibre

Data acquisition system development for EGIM on EMSODEV EU Project
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 01/10/2016
Article en revista

SWE bridge: software interface for plug & work instrument integration into marine observation platforms
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 01/10/2016
Article en revista

Middleware for plug and play integration of heterogeneous sensor resources into the sensor web
Martinez, E.; Toma, D.M.; Jirka, S.; Del Rio, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/12/2017
Article en revista

Smart embedded passive acoustic devices for real-time hydroacoustic surveys
Toma, D.M.; Masmitja, I.; Del Rio, J.; Martinez, E.; Artero, C.; Casale, A.; Figoli, A.; Pinzani, D.; Cervantes, P.; Ruiz, P.; Memè, S.; Delory, E.
Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/05/2018
Article en revista

A sensor web architecture for integrating smart oceanographic sensors into the semantic sensor web
Del Rio, J.; Toma, D.M.; Martinez, E.; O'Reilly, T.C.; Delory, E.; Pearlman, J.; Waldmann, C.; Jirka, S.
IEEE journal of oceanic engineering, ISSN: 0364-9059 (JCR Impact Factor-2018: 2.567; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2018
Article en revista

Sensor web enablement implementations in marine observation platforms
Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864
Data de publicació: 12/12/2018
Article en revista

Metadata-driven universal real-time ocean sound measurement architecture
Martinez, E.; Garcia-Benadí, A.; Toma, D.M.; Delory, E.; Gomariz, S.; Del Rio, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/02/2021
Article en revista

Multifunctional web enabled ocean sensor systems for the monitoring of a changing ocean
European Geosciences Union General Assembly 2016
Data de presentació: 20/04/2016
Presentació de treball en congressos

Efficient sensor integration on platforms (NeXOS)
American Geophysical Union Fall Meeting 2016
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

European Multidisciplinary seafloor and the Observatory of the water column for Development. The setup of an interoperable generic sensor module
American Geophysical Union Fall Meeting 2016
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

NeXOS Sensor Systems Integration into the Sensor Web Enablement Framework
Oceanology International 2016 London
Data de presentació: 14/03/2016
Presentació de treball en congressos

NeXOS A1: Smart hydrophone integration into the sensor web enablement framework
SAS 2016 - IEEE Sensors Applications Symposium
Data de presentació: 21/04/2016
Presentació de treball en congressos

Applying OGC sensor web enablement to ocean observing systems
Geospatial Sensor Webs Conference 2016
Data de presentació: 29/08/2016
Presentació de treball en congressos

OGC SWE-based Data Acquisition System Development for EGIM on EMSODEV EU Project
Geospatial Sensor Webs Conference 2016
Data de presentació: 29/08/2016
Presentació de treball en congressos

Interoperable data management and instrument control architecture for ocean observing systems
21st IMEKO TC-4 International Symposium on Understanding the World through Electrical and Electronic Measurement, and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Standard-based middleware for marine sensor networks
A connected ocean: new approaches, new technologies, new challenges for knowledge of ocean processes
Data de presentació: 11/10/2016
Presentació de treball en congressos

Nexos contributions to end-to-end data flow in marine sensor systems
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2017
Data de presentació: 28/02/2017
Presentació de treball en congressos

Acquisition system for the “EMSO Generic Instrument Module” (EGIM) and analysis of the first data obtained during its deployement at OBSEA (Spain)
European Geosciences Union General Assembly 2017
Data de presentació: 13/04/2017
Presentació de treball en congressos

SWE-based observation data delivery from the instrument to the user - sensor web technology in the NeXOS project
European Geosciences Union General Assembly 2017
Data de presentació: 28/04/2017
Presentació de treball en congressos

Remote configuration service for marine observation platforms through Sensor Web Enablement components
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 22/06/2017
Presentació de treball en congressos

Seamless integration of EMSO generic instrument module into the internet using sensor web components based on OGC SWE framework
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 22/06/2017
Presentació de treball en congressos

SensorML-based plug & play sensor integration into research data infrastructures
GSW 17 - Geospatial Sensor Webs Conference 2017
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

An embedded passive acoustic device for realtime hydroacoustic surveys
22nd IMEKO TC4 International Symposium
Data de presentació: 14/09/2017
Presentació de treball en congressos

Effortless Integration of Underwater Noise Measurements into EMODnet data portal through Sensor Web Standards
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

OGC PUCK for sensor interoperability
Oceanology International 2018
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

Use of OGC standards in marine sensors
Internet of Things Workshop: Live Repositories of Streaming Data
Data de presentació: 13/09/2018
Presentació de treball en congressos

SWE implementations in marine observation platforms
2018 International marine science & technology week
Data de presentació: 10/10/2018
Presentació de treball en congressos

Sensor metadata for automated integration of sensor resources into research data infrastructures
International Conference on Marine Data Information Systems 2018
Data de presentació: 06/11/2018
Presentació de treball en congressos

Interoperable data management and instrument control experiences with the EMSO generic instrument module at OBSEA
International Conference on Marine Data Information Systems 2018
Data de presentació: 06/11/2018
Presentació de treball en congressos

Dataflow of underwater noise measurements: from OBSEA to EMODnet
8th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 10/12/2018
Presentació de treball en congressos

A flexible cyberinfrastructure for integrating data from large-scale ocean observing systems and delivering online added-value services
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

Towards web-enabled ocean sensor networks
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

OBSEA: an acoustic-enabled observatory for underwater noise monitoring, sound source localization and tracking
EMSO Conference 2020
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Miniaturised bidirectional acoustic tag to enhance marine animal tracking studies
IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 17/05/2021
Presentació de treball en congressos

An interoperable architecture for in situ ocean noise monitoring
9th International Workshop on Marine Technology
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GALINDO GUARCH, FRANCISCO JAVIER
Títol:DIGITAL HARDWARE ARCHITECTURES FOR BEAM SYNCHRONOUS PROCESSING AND RF SYNCHRONIZATION OF PARTICLE ACCELERATORS
Data lectura:01/07/2021
Director/a:MORENO AROSTEGUI, JUAN MANUEL
Codirector/a:BAUDRENGHIEN, PHILIPPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An architecture for real-time arbitrary and variable sampling rate conversion with application to the processing of harmonic signals
Galindo Guarch, F.J.; Baudrenghien, Philippe; Moreno, J.
IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2020: 3.605; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

A new beam synchronous processing architecture with a fixed frequency processing clock: application to transient beam loading compensation in the CERN SPS machine
Galindo Guarch, F.J.; Baudrenghien, Philippe; Moreno, J.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2019: 2.9
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Beam Synchronous Processing: Fixed Clock and RF Regeneration. New Paradigms for CERN SPS LLRF
Low Level RF Workshop 2017
Data de presentació: 18/10/2017
Presentació de treball en congressos

Compensation of transient beam loading in ramping synchrotrons using a fixed frequency processing clock
9th International Particle Accelerator Conference
Data de presentació: 03/05/2018
Presentació de treball en congressos

A One Turn Delay Feedback with fixed clock. Application to the CERN SPS synchrotron.
LLRF2019 - Low Level RF Workshop
Data de presentació: 02/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA GARCIA, DANIEL
Títol:Development of silicon photonic structures for sensing and signal processing
Data lectura:19/03/2021
Director/a:RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/04/2019
Patent

Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/07/2020
Patent

Enhanced geometries of macroporous silicon photonic crystals for optical gas sensing applications
Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Trifonov, T.; Rodriguez, A.
Photonics and nanostructures, ISSN: 1569-4410 (JCR Impact Factor-2017: 1.575; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Photonic molecules for improving the optical response of macroporous silicon photonic crystals for gas sensing purposes
Cardador, D.; Segura, D.; Rodriguez, A.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2018
Article en revista

Bandgap widening in macroporous silicon photonic crystals by multiperiodic structures
Segura, D.; Cardador, D.; Vega, D.; Santos, M.; Dios, V.; Rodriguez, A.
Journal of Physics Communications, ISSN: 2399-6528
Data de publicació: 14/05/2018
Article en revista

Absorption mechanisms in macroporous silicon photonic crystals
Segura, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2019: 2.904; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Macroporous silicon filters, a versatile platform for NDIR spectroscopic gas sensing in the MIR
Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Journal of the Electrochemical Society, ISSN: 0013-4651 (JCR Impact Factor-2019: 3.721; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Empirical demonstration of CO2 detection using macroporous silicon photonic crystals as selective thermal emitters
Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Garín, M.; Llorca, J.; Rodriguez, A.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2019
Article en revista

AUTOR/A:AYMERICH GUBERN, JOAN
Títol:Low-Power Read-Out Ics for Smart Electrochemical Sensors
Data lectura:18/03/2021
Tutor/a:ARAGONES CERVERA, XAVIER
Director/a:SERRA GRAELLS, FRANCESC
Codirector/a:DEI, MICHELE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cost-effective smartphone-based reconfigurable electrochemical instrument for alcohol determination in whole blood samples
Aymerich, J.; Marquez, A.; Terés, L.; Muñoz-Berberl, X.; Jimenez, C.; Dominguez, C.; Serra-Graells, F.; Dei, M.
Biosensors and bioelectronics, ISSN: 0956-5663 (JCR Impact Factor-2018: 9.518; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2018
Article en revista

CMOS interfaces for internet-of-wearables electrochemical sensors: trends and challenges
Dei, M.; Aymerich, J.; Piotto, M.; Bruschi, P.; Del Campo, F.; Serra-Graells, F.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/01/2019
Article en revista

Reconfigurable multiplexed point of care system for monitoring type 1 diabetes patients
Marquez, A.; Aymerich, J.; Dei, M.; Rodríguez-Rodríguez, R.; Vazquez-Carrera, M.; Pizarro-Delgado, J.; Gimenez-Gomez, P.; Merlos, A.; Terés, L.; Serra-Graells, F.; Jimenez-Jorquera, C.; Dominguez, C.; Muñoz-Berbel, X.
Biosensors and bioelectronics, ISSN: 0956-5663 (JCR Impact Factor-2019: 10.257; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

A 15-µ 105-dB 1.8-Vpp potentiostatic delta-sigma modulator for wearable electrochemical transducers in 65-nm CMOS technology
Aymerich, J.; Marquez, A.; Muñoz Berbel, X.; Del Campo, J.; Guirado, G.; Terés, L.; Serra-Graells, F.; Dei, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Design of a low-power potentiostatic second-order CT delta-sigma ADC for electrochemical sensors
13th Conference on Ph.D
Data de presentació: 12/06/2017
Presentació de treball en congressos

A 6.5-µW 70-dB 0.18-µm CMOS potentiostatic Delta-Sigma for electrochemical sensors
14th Conference on Ph.D
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

A 72-µW 90-dB wide-range potentiostatic CMOS delta-sigma modulator with flicker noise cancellation for smart electrochemical eensors
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 01/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEU MATEUS, MARC
Títol:A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.
Data lectura:01/12/2020
Director/a:RAMOS CASTRO, JUAN JOSE
Codirector/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Respiratory signal extraction
Data de registre: 28/12/2016
Patent

Comparison of video-based methods for respiration rhythm measurement
Mateu, M.; Guede, F.; Ferrer, V.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 3.137; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Non-contact infrared-depth camera-based method for respiratory rhythm measurement while driving
Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2019
Article en revista

A photoplethysmography smartphone-based method for heart rate variability assessment: device model and breathing influences
Guede, F.; Ferrer, V.; Mateu, M.; Ramos, J.; Garcia, M.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2020: 3.88; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Camera-based method for respiratory rhythm extraction from a lateral perspective
Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/08/2020
Article en revista

A non-contact camera-based method for respiratory rhythm extraction
Mateu, M.; Guede, F.; Rodriguez, N.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 6.3
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Prototipo de pulsera para la medida de ECG bajo demanda y la medida continua de la onda de pulso
XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingenieria Biomédica
Data de presentació: 24/11/2016
Presentació de treball en congressos

Electromagnetic characterization of 3D printed antennas employing conductive filament
2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 24/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIRERA BALCELLS, JOSEP
Títol:Contributions to the energy management of industrial refrigeration systems: a data-driven perspective
Data lectura:09/09/2020
Director/a:ORTEGA REDONDO, JUAN ANTONIO
Codirector/a:ZURITA MILLAN, DANIEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Data analytics for performance evaluation under uncertainties applied to an industrial refrigeration plant
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

A data-driven-based industrial refrigeration optimization method considering demand forecasting
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
Processes, ISSN: 2227-9717 (JCR Impact Factor-2020: 2.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/05/2020
Article en revista

Improving the energy efficiency of industrial refrigeration systems by means of data-driven load management
Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A.
Processes, ISSN: 2227-9717 (JCR Impact Factor-2020: 2.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/09/2020
Article en revista

Data-driven operation performance evaluation of multi-chiller system using self-organizing maps
19th IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 02/2018
Presentació de treball en congressos

Semisupervised refrigeration plant cooling disaggregation by means of deep neural network ensemble
28th IEEE International Symposium on Industrial Electronics
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO
Títol:Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles
Data lectura:30/01/2020
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Impedance spectroscopy interpretation of silica and polystyrene colloidal suspensions
Véliz, B.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S.
Materials chemistry and physics, ISSN: 0254-0584 (JCR Impact Factor-2020: 4.094; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Condution mechanisms and charge trapping control in SiO2 nanoparticle MIM capacitors
Bheesayagari, C.; Pons, J.; Orpella, A.; Véliz, B.; Bermejo, S.; Dominguez, M.
Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2020: 6.901; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN
Títol:Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles
Data lectura:21/01/2020
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:AGUZZI, JACOPO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
New monitoring technologies assisting deep-water and deep-sea crustacean decapods stock assessment
The Crustacean Society Mid - Year Meeting 2019
Data de presentació: 26/05/2019
Presentació de treball en congressos

Underwater Technology from sea surface to seabed
I Jornada de Recerca del Campus Diagonal Besòs
Data de presentació: 28/06/2019
Presentació de treball en congressos

Obsea: a test site to develop marine ecosystems monitoring techniques by acoustic devices
IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Creel fishing and acoustic tracking trials in the No-Take zone off Palamós-Roses (Northwester Mediterranean Sea) at 350-420 m depth
Workshop on Methodologies for Nephrops Reference Points 2019
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARAGUZ LÓPEZ, CARLES
Títol:In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems
Data lectura:05/12/2019
Director/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Codirector/a:BOU BALUST, ELISENDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design guidelines for general-purpose payload-oriented nanosatellite software architectures
Araguz, C.; Marí, M.; Bou, E.; Alarcon, E.; Selva, D.
Journal of Aerospace Information Systems, ISSN: 2327-3097 (JCR Impact Factor-2018: 0.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends, challenges, and future prospects
Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E.
Systems Engineering, ISSN: 1520-6858 (JCR Impact Factor-2016: 0.5; Quartil: Q4)
Data de publicació: 26/03/2018
Article en revista

Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System
Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2018
Article en revista

Architectural optimization framework for earth-observing heterogeneous constellations : marine weather forecast case
Araguz, C.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Bou, E.; Camps, A.; Alarcon, E.; Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario, G.; Lluch, I.; Matevosyan, H.; Golkar, A.; Cote, J.; Pierotti, S.; Rodríguez, P.; Alvaro, A.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.
Journal of spacecraft and rockets, ISSN: 0022-4650 (JCR Impact Factor-2019: 1.36; Quartil: Q3)
Data de publicació: 25/01/2019
Article en revista

Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes
Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/06/2020
Article en revista

General-purpose Payload-oriented Software Architecture for Nano-Satellites
7th Annual Flight Software Workshop
Data de presentació: 27/10/2015
Presentació de treball en congressos

Applying autonomy to Distributed Satellite Systems
4th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 10/2016
Presentació de treball en congressos

Architectural optimization results for a network of Earth-observing satellite nodes
5th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 02/11/2017
Presentació de treball en congressos

Optimized model-based design space exploration of distributed multi-orbit multi-platform Earth observation spacecraft architectures
2018 IEEE Aerospace Conference
Data de presentació: 10/03/2018
Presentació de treball en congressos

Towards an integral model-based simulator for autonomous earth observation satellite networks
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

A design-oriented characterization framework for decentralized, distributed, autonomous systems: the nano-satellite swarm case
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

System-level autonomous decision-making for earth observation satellite systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 22/10/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Architecting optimized spaceborne Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, GERARD
Títol:Design, fabrication and characterisation of interdigitated back-contacted c-Si solar cells based on transition metal oxides
Data lectura:25/10/2019
Director/a:ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Transition metal oxides as hole-selective contacts in silicon heterojunctions solar cells
Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Morales, A.; Masmitjà, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.
Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2016: 4.784; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2016
Article en revista

V2Ox-based hole-selective contacts for c-Si interdigitated back-contacted solar cells
Masmitjà, G.; Gerling Sarabia, L.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2017: 9.931; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2017
Article en revista

Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells with lowerature dopant-free selective contacts
Masmitjà, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2018: 10.733; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Improved electron selectivity in silicon solar cells by cathode modification with a dipolar conjugated polyelectrolyte interlayer
Ros, E.; Barquera, Z.; Ortega, P.; Gerling Sarabia, L.; Masmitjà, G.; Martin, I.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.; Voz, C.
ACS Applied Energy Materials, ISSN: 2574-0962 (JCR Impact Factor-2019: 4.473; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Low-cost high-sensitive suns-Voc measurement instrument to characterize c-Si solar cells
Ortega, P.; Piñol, J.; Martin, I.; Orpella, A.; Masmitjà, G.; Lopez, G.; Ros, E.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2020: 4.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Hole Transport Layer based on atomic layer deposited V2Ox films: paving the road to semi-transparent CZTSe solar cells
Almache, R.; Pusay, B.; Tiwari, K.; Ros, E.; Masmitjà, G.; Becerril, I.; Martin, I.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Saucedo Silva, Edgardo; Ortega, P.
Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2019: 4.608; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:TAPIA TLATELPA, TECILLI
Títol:Optoelectronic optimization of Photocatalytic processes for wastewater treatment
Data lectura:03/10/2019
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
In situ decolorization monitoring of textile dyes for an optimized UV-LED/TiO2 reactor
Tapia, T.; Trull, J.; Romeral, L.
Catalysts, ISSN: 2073-4344 (JCR Impact Factor-2019: 3.52; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Performance analysis and methodology for replacing conventional lamps by optimized LED arrays for photocatalytic processes
Tapia, T.; Buscio, V.; Trull, J.; Sala, V.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2020: 3.739; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Methodology for lighting optimization applied to photocatalytic reactors
19th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AZPÚRUA AUYANET, MARCO AURELIO
Títol:Full Time-Domain Electromagnetic Interference Measurements and Applications
Data lectura:28/06/2018
Director/a:SILVA MARTINEZ, FERNANDO
Codirector/a:POUS SOLÀ, MARC
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Implementación sobre FPGA de un algoritmo LMS para un arreglo de antenas inteligentes
Revista técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zulia, ISSN: 0254-0770 (JCR Impact Factor-2014: 0.115; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2014
Article en revista

Vector feedback homogeneity and inner layout influence on fluxgate sensor parameters
Petrucha, V.; Janosek, M.; Azpurua, M. A.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2015: 1.808; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2015
Article en revista

Improving time-domain EMI measurements through digital signal processing
IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, ISSN: 2162-2264 (JCR Impact Factor-2015: 0.227; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2015
Article en revista

On the statistical properties of the peak detection for time-domain EMI measurements
Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.
IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2015: 1.146; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2015
Article en revista

Measurement and evaluation techniques to estimate the degradation produced by the radiated transients interference to the GSM system
Pous, M.; Azpurua, M. A.; Silva, F.
IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2018: 2.274; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2015
Article en revista

Decomposition of Electromagnetic Interferences in the Time-Domain
Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.
IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2016: 1.658; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2016
Article en revista

Alternative conducted immunity tests
Çakir, Soydan; Sen, O.; Acak, Savas; Azpurua, M. A.; Silva, F.; Cetintas, M.
IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, ISSN: 2162-2264 (JCR Impact Factor-2016: 0.36; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/12/2016
Article en revista

Waveform Approach for Assessing Conformity of CISPR 16-1-1 Measuring Receivers
Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.; Pinter, B.; Hudlicka, M.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2018: 3.067; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2018
Article en revista

Practical aspects of a pulse generator calibration
Hudlicka, M.; Azpurua, M. A.; Celep, M.
IEEE instrumentation and measurement magazine, ISSN: 1094-6969 (JCR Impact Factor-2020: 1.505; Quartil: Q3)
Data de publicació: 13/04/2020
Article en revista

Specifying the waveforms for the calibration of CISPR 16-1-1 measuring receivers
Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.
IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2020: 2.006; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Time-domain measurement technique to analyze cyclic short-time interference in power supply networks
2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 05/2016
Presentació de treball en congressos

Benefits of full time-domain EMI measurements for large fixed installation
EMC - International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 08/09/2016
Presentació de treball en congressos

A single antenna ambient noise cancellation method for in-situ radiated EMI measurements in the time-domain
EMC - International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 08/09/2016
Presentació de treball en congressos

Full Time Domain EMI Measurement system applied to Railway emissions according to IEC 62236-3-1/EN 50121-3-1 standards
International Symposium on Electromagnetic Compatibility 2018
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

Dynamic performance evaluation of full time domain EMI measurement systems
International Symposium on Electromagnetic Compatibility 2018
Data de presentació: 05/10/2018
Presentació de treball en congressos

On-site waveform characterization at static meters loaded with electrical vehicle chargers
2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 02/09/2019
Presentació de treball en congressos

Time-domain just-before-test verification method to detect failures and ensure the measurement accuracy for conducted emissions and immunity tests
2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 02/09/2019
Presentació de treball en congressos

Waveform characterization of calibration-pulse generators for EMI measuring receivers
2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 02/09/2019
Presentació de treball en congressos

Improved electromagnetic compatibility standards for the interconnected wireless world
2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Data de presentació: 02/09/2019
Presentació de treball en congressos

Uncertainty analysis in the measurement of switching losses in GaN FETs power converters
2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference
Data de presentació: 30/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REPECHO DEL CORRAL, VÍCTOR
Títol:Fixed-Switching Frequency Sliding Mode Control Applied To Power Converters
Data lectura:21/02/2018
Director/a:BIEL SOLE, DOMINGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fixed-switching frequency interleaved sliding mode eight-phase synchronous buck converter
Repecho, V.; Biel, D.; Ramos, R.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Robust sliding mode control of a DC/DC Boost converter with switching frequency regulation
Repecho, V.; Biel, D.; Olm, Josep M.; Fossas, E., E. Fossas, E. Fossas-Colet, Enric Fossas, Enric Fossas-Colet
Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2018: 3.653; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

A comparative study of terminal and conventional sliding mode start-up peak current controls for a synchronous buck converter
Repecho, V.; Masclans, N.; Biel, D.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2019: 4.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/08/2019
Article en revista

A simple switching frequency regulated sliding mode controller for a VSI with a full digital implementation
Repecho, V.; Biel, D.; Olm, Josep M.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2020: 4.472; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/01/2020
Article en revista

Robust ZAD sliding mode control for an 8-phase step-down converter
Repecho, V.; Biel, D.; Ramos, R.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/03/202229/04/2022Collaboration contract for advising in electrical bioimpedanceIB.ECO.BV
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/02/202230/06/2022R & D collaboration contract SITEXSITEX 45 SRL
31/01/202214/10/2022Taula de calibratge automàtic per al peix blau i la gambaGENERALITAT DE CATALUNYA
12/01/202212/01/2025Design and development of pulser electronics for an innovative non-invasive cell counting deviceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202203/10/2022Inteligencia artificial aplicada al calibre automático de especies pesqueras : iCalPezFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/01/202231/12/2022Diseño y optimización de los sistemas electrónicos de productos de Zanini AutoZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/01/202231/12/2022Aj.Terrassa-14a Aula Automatizació RoboticaAJUNTAMENT TERRASSA
15/12/202131/12/2024FOTO-CER: ACABADOS FOTOVOLTAICOS TRANSPARENTES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOSKERAFRIT SA
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2022Estudio y desarrollo de algoritmos que permitan el control predictivo sobre maquinaria de climatización tales como enfriadoras o climatizadoras, en edificios del sector terciarioTHE PREDICTIVE COMPANY SL
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202121/08/2022HOSPITALES 4.0 - Machine learning para una gestión más efectiva MACHINE LEARNING PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVAMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/11/202130/10/2024European Master Network on Embedded System SecurityCommission of European Communities
30/10/202130/06/2022Análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
13/10/202113/02/2022Diagnostico de anomalias en equipos de potencia mediante el análisis del sonido DIAPASONCIRCUTOR S.A.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos de germanio de alta eficiencia para aplicaciones termofotovoltaicas de bajo costeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nuevos materiales basados en calco-haluros de baja dimensión para integración avanzada de dispositivos fotovoltaicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/08/202106/08/2021Un sensor y un método para detección de la dirección de la luz
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/05/2023DIGITAL TECHNOLOGIES FOR LECTURING AND LEARNINGCommission of European Communities
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
24/05/202124/01/2022Suport tècnic i en l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap”utilitzant PCBs de quatre capes.GABRIEL BENMAYOR, SA
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Universitat Politècnica de Catalunya
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
25/01/202112/03/2021Informes adicionales sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
13/01/202112/01/2023Interference Measurement & Evaluation on Vehicles
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
02/11/202031/12/2021FABRICACIÓN DE DADOS DE SILICIO Y TAPADERAS DE VIDRIO COVERGLASS PARA SENSORES SOLARES DE USO SATELITALSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202031/12/2020Diseño y desarrollo de los dispositivos de excitación eléctrica de los elementos piezoeléctricos de terapia para un sistema de insonación transcraneal.UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
01/10/202031/01/2021El trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo con las funcionalidades descritas en la patente VA2, que consta de una placa electrónica con comunicaciones inalámbricas y una aplVADOS WORLD, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/09/202029/02/2024DISRUPTIVE KESTERITES-BASED THIN FILM TECHNOLOGIES CUSTOMISED FOR CHALLENGING ARCHITECTURAL AND ACTIVE URBAN FURNITURE APPLICATIONSCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021Xarxes autònomes de monitorització d'amoníac: benestar animal i reducció dels esdeveniments amb olors nocivesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Naptilus Technology Lab in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Reby in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconREBY RIDES
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorización
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202015/07/2020Informes sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
22/05/202022/05/2020Simple direct microcontroller interface for capacitively-coupled resistive sensors
01/05/202031/12/2020MANAGER OF THE INNOVATION AND ENTREPREURNESHIP JOURNEYEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
26/03/202026/03/2021Sustratos litográficos micrométricosAcondicionamiento Tarrasense
26/03/202026/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en el desarrollo de sustratospor litografía para medidas ópticas. Partiendo de sustratos proporcionados por LEITAT, serealizaCentro Tecnológico LEITAT
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
01/03/202031/12/2020Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202023/04/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020E&BC BUSINESS MODEL VALIDATION (ENG 0574)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Textile electronics (e-textiles) for smart clothing and wearablesShaoxing University
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/10/201902/01/20232019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
01/10/201930/09/2022Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/10/201930/09/2020Switching Cell Arrays Power Conversion Technology TransferGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Unió Europea
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
02/09/201931/12/2021Conveni que regula la col·laboració habitual entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrMONOCROM, S.L.
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201928/03/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageCentro Tecnológico LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryCommission of European Communities
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201720/03/2021Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201723/02/2021Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201712/10/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/12/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/03/202229/04/2022Collaboration contract for advising in electrical bioimpedanceIB.ECO.BV
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/02/202230/06/2022R & D collaboration contract SITEXSITEX 45 SRL
31/01/202214/10/2022Taula de calibratge automàtic per al peix blau i la gambaGENERALITAT DE CATALUNYA
12/01/202212/01/2025Design and development of pulser electronics for an innovative non-invasive cell counting deviceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202203/10/2022Inteligencia artificial aplicada al calibre automático de especies pesqueras : iCalPezFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/01/202231/12/2022Diseño y optimización de los sistemas electrónicos de productos de Zanini AutoZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/01/202231/12/2022Aj.Terrassa-14a Aula Automatizació RoboticaAJUNTAMENT TERRASSA
15/12/202131/12/2024FOTO-CER: ACABADOS FOTOVOLTAICOS TRANSPARENTES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOSKERAFRIT SA
01/12/202130/11/2024Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas MarinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2022Estudio y desarrollo de algoritmos que permitan el control predictivo sobre maquinaria de climatización tales como enfriadoras o climatizadoras, en edificios del sector terciarioTHE PREDICTIVE COMPANY SL
18/11/202121/08/2022Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOLMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
18/11/202121/08/2022HOSPITALES 4.0 - Machine learning para una gestión más efectiva MACHINE LEARNING PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVAMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/11/202130/10/2024European Master Network on Embedded System SecurityCommission of European Communities
30/10/202130/06/2022Análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
13/10/202113/02/2022Diagnostico de anomalias en equipos de potencia mediante el análisis del sonido DIAPASONCIRCUTOR S.A.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos de germanio de alta eficiencia para aplicaciones termofotovoltaicas de bajo costeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nuevos materiales basados en calco-haluros de baja dimensión para integración avanzada de dispositivos fotovoltaicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/08/202106/08/2021Un sensor y un método para detección de la dirección de la luz
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/05/2023DIGITAL TECHNOLOGIES FOR LECTURING AND LEARNINGCommission of European Communities
24/05/202121/12/2022Serveis tècnicsWAICONT SYSTEMS, S.L.
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
24/05/202124/01/2022Suport tècnic i en l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap”utilitzant PCBs de quatre capes.GABRIEL BENMAYOR, SA
01/04/202131/03/2025Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Universitat Politècnica de Catalunya
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
25/01/202112/03/2021Informes adicionales sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
13/01/202112/01/2023Interference Measurement & Evaluation on Vehicles
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
02/11/202031/12/2021FABRICACIÓN DE DADOS DE SILICIO Y TAPADERAS DE VIDRIO COVERGLASS PARA SENSORES SOLARES DE USO SATELITALSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202031/12/2020Diseño y desarrollo de los dispositivos de excitación eléctrica de los elementos piezoeléctricos de terapia para un sistema de insonación transcraneal.UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
01/10/202031/01/2021El trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo con las funcionalidades descritas en la patente VA2, que consta de una placa electrónica con comunicaciones inalámbricas y una aplVADOS WORLD, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/09/202029/02/2024DISRUPTIVE KESTERITES-BASED THIN FILM TECHNOLOGIES CUSTOMISED FOR CHALLENGING ARCHITECTURAL AND ACTIVE URBAN FURNITURE APPLICATIONSCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2021Xarxes autònomes de monitorització d'amoníac: benestar animal i reducció dels esdeveniments amb olors nocivesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Naptilus Technology Lab in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
15/07/202031/12/2020Annual consultancy and roadmap advisory on scientific and technical aspects of Reby in the fields of expertise of prof. Eduard AlarconREBY RIDES
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorización
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202015/07/2020Informes sobre el grado de novedad tecnológica de una serie de modelos de SEATEURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L.
22/05/202022/05/2020Simple direct microcontroller interface for capacitively-coupled resistive sensors
01/05/202031/12/2020MANAGER OF THE INNOVATION AND ENTREPREURNESHIP JOURNEYEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
26/03/202026/03/2021Sustratos litográficos micrométricosAcondicionamiento Tarrasense
26/03/202026/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en el desarrollo de sustratospor litografía para medidas ópticas. Partiendo de sustratos proporcionados por LEITAT, serealizaCentro Tecnológico LEITAT
24/03/202030/09/2020Boia Dinàmica Monitoritzada: Boies de senyalització costera amb tecnologia IoTONA SAFE & CLEAN SL
24/03/202030/09/2020SmartLaser: Tecnologia IoT aplicada als capc¸als la`sersMONOCROM, S.L.
24/03/202030/09/2020IP-Buoy link: Prova de concepte per la implementacio´ del control de les boies d’amarre amb tecnologia IoTIP BUOYS, S.L.
01/03/202031/12/2020Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202023/04/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
23/01/202023/01/2020Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020E&BC BUSINESS MODEL VALIDATION (ENG 0574)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Textile electronics (e-textiles) for smart clothing and wearablesShaoxing University
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/10/201902/01/20232019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
01/10/201930/09/2022Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/10/201930/09/2020Switching Cell Arrays Power Conversion Technology TransferGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Unió Europea
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
02/09/201931/12/2021Conveni que regula la col·laboració habitual entre SARTI-UPC i MONOCROM S.L. Cada encàrrec es formalitzarà a través dels documents d'ofertes i comandes, que indicaran la durada i pressupost de l'encàrMONOCROM, S.L.
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201928/03/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures buildingFair services Accessible for society, Innovation and Research’PLOCAN
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageCentro Tecnológico LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryCommission of European Communities
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201720/03/2021Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201723/02/2021Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201712/10/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/12/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt