Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants

Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants

El Programa de Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants (PDINRI) va rebre la Menció cap a l’Excel·lència a partir de l’any 2011 i fins al 2013 (MEE2011-0496), i prèviament la Menció de Qualitat atorgada pel MEC (MCD2005-00347) des del 2005.

En el marc dels objectius estratègics nacionals en R+D+I, el present programa encaixa en l’acció estratègica d’Energia i Canvi Climàtic, amb importants ramificacions en l’àrea de la salut pública per les aplicacions mèdiques de la radiació. Dins de la nova estructura de l’Escola de Doctorat de la UPC, el PDINRI s’integra en l’àmbit de l’enginyeria industrial, des del qual contribueix a les línies prioritàries de recerca en tecnologia de l’energia i tecnologies mèdiques. El programa és afí a altres programes de postgrau similars en enginyeria nuclear i ciències radiològiques existents en multitud d’universitats tecnològiques al voltant del món (vegeu, per citar alguns exemples a tots dos extrems de l’Atlàntic, https://ners.engin.umich.edu, http://nuclear.engr.utexas.edu o http://www.cnec.group.cam.ac.uk).

En l’entorn més pròxim a les nostres circumstàncies, la situació actual i les perspectives futures de la utilització de les radiacions ionitzants (RI) en general, i de la producció d’energia nuclear en particular, justifiquen la necessitat d’oferir el present Programa de Doctorat. A Catalunya, per exemple, hi ha tres centrals nuclears en explotació (Ascó I, Ascó II i Vandellòs) que generen, aproximadament, el 45% de l’energia elèctrica consumida a la regió. En el conjunt d’Espanya hi ha vuit centrals, les quals proporcionen al voltant del 20% de l’energia elèctrica consumida.

Com ja s’ha esmentat, un altre camp amb un alt impacte social on les RI tenen un paper destacat és el sanitari. Els acceleradors de partícules (la majoria d’electrons), els equips generadors de raigs X i les fonts radioactives de diversa índole s’empren en els hospitals amb finalitats tant diagnòstiques com terapèutiques. Les llista de tècniques implicades és àmplia. Entre les diagnòstiques podem citar, per exemple, la radiografia convencional, la gammagrafia, els escàners SPECT, PET i multimodalitat i la radioinmunoanàlisi. Entre les terapèutiques hi ha la radioteràpia externa, la braquiteràpia, la radiocirurgia, etc.

L’ús intensiu de RI motiva l’interès per la mesura precisa de la dosi absorbida i pels seus efectes sobre els teixits vius, temàtiques que constitueixen l’objecte d’estudi de la dosimetria i la radiobiologia, respectivament. En l’actualitat, aquests problemes s’aborden tant des del punt de vista experimental com amb tècniques avançades de simulació per ordinador. Els estudis de protecció radiològica, al seu torn, avaluen i optimitzen els camps de radiació en l’entorn dels treballadors professionalment exposats i del públic en general.

En un altre àmbit, la construcció a Catalunya del primer laboratori de llum sincrotró espanyol (denominat Alba, vegeu http://www.cells.es) fa preveure la necessitat d’especialistes en tecnologia d’acceleradors. Els coneixements adquirits pels estudiants del nostre programa els permetran comprendre les bases per a la construcció i operació d’instal·lacions d’aquest tipus.

D’especial rellevància per la seva projecció de futur és el desenvolupament del projecte ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, vegeu http://www.iter.org) a Cadarache, França, l’oficina gestora del qual estarà ubicada a Barcelona. El reactor ITER, del tipus ’tokamak’, estudiarà la producció d’energia mitjançant la fusió de nuclis de deuteri i triti. La formació de futurs investigadors i tecnòlegs en aquesta àrea contribueix a l’aposta per models energètics més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Existeixen també múltiples aplicacions de les radiacions ionitzants en altres entorns industrials i de recerca. Sense ànim de ser exhaustius, podem citar les sondes de nivell en dipòsits i sitges, les galgues nuclears, els irradiadors per a l’esterilització d’estris i aliments, les tècniques d’anàlisi quantitativa en ciències de materials, les tècniques de datació radioactiva, etc.

Com es pot apreciar, els usos de les RI en la nostra societat, tant directes com derivats, són nombrosos i de gran rellevància. El PDINRI pretén dotar els estudiants d’una sòlida formació que els permeti abordar tasques de recerca i desenvolupament relacionades amb alguna de les tres especialitats del programa, és a dir, la tecnologia energètica nuclear, la utilització de RI per a fins mèdics i industrials o la tecnologia d’acceleradors de partícules.

Un objectiu addicional és permetre als estudiants entrar en contacte amb institucions de prestigi dedicades a la recerca, al desenvolupament de tecnologia o la seva explotació. En aquest sentit, l’INTE i la SEN mantenen contactes amb diverses institucions, entre les quals cal destacar les centrals nuclears espanyoles, CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, a la frontera franco-suïssa), Ciemat (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, a Madrid), CSN (Consell de Seguretat Nuclear, a Madrid), ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione i la Ricerca Ambientale), JUAS (Joint Universitites Accelerator School, a Archamps, França), Alba (Laboratori de Llum Sincrotró del Vallès, a Cerdanyola de Vallès, Espanya) i CDRH-FDA (US Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, EUA).

Es dispensa una atenció especial als temes més afins als grups d’especialització presents a la UPC, com ara la tecnologia de reactors de fissió i fusió, la seguretat de les instal·lacions nuclears, el disseny de nous acceleradors de partícules, la radiofísica mèdica, la protecció radiològica i l’impacte de les RI en el medi ambient i en la salut humana

COORDINADOR/A

Cortes Rossell, Guillem

CONTACTE

Àrea de Doctorat - UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 562
Correu electrònic: doctoratd.utgaeib@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al programa són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un dels màsters següents:

- Màster en Enginyeria Nuclear
- Màster en Enginyeria Biomèdica.

També hi podran ser acceptats els estudiants amb un màster afí a l’àmbit científic del programa, sempre que la Comissió Acadèmica ho consideri oportú. Es consideren també com a trets importants l’interès general per les temàtiques que es desenvolupen en el programa, la capacitat analítica i la capacitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauràn de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat d’investigació a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El Programa de Doctorat, a través de la seva participació en el programa de beques Argos del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i dels departaments implicats, disposa de beques per finançar estudiants de doctorat durant els seus dos primers anys de contractació. De manera aproximada, ja que pot variar segons l’any, s’estima que l’import anual d’aquestes ajudes ascendeix a 14.000.000 euros. S’estima que el percentatge d’estudiants que accedeix a aquests ajuts anualment (incloent-hi tots els capítols del programa Argos, p. ex., borsa de viatge, seminaris, etc.) és del 18%.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Tècniques Energètiques (PROMOTORA)
 • Departament de Física
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

Àrea de Doctorat - UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 562
Correu electrònic: doctoratd.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Universitat de Barcelona: recerca sobre dosimetria i radiofísica mèdica. Públic.
C2. Universität Duisburg-Essen: recerca sobre radiofísica mèdica. Públic.
C3. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN): intercanvi d’estudiants en el camp de la medicina nuclear. Públic.
C4. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics: col·laboració en el camp de la física d’acceleradors i per a la construcció d’un microtró. Públic.
C5. Consell de Seguretat Nuclear: col·laboració per a la creació de la Càtedra de Seguretat Nuclear Argos a l’ETSEIB de Barcelona.

Altres col·laboracions:

Institució participant: Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering.

Descripció de la col·laboració: CHERNE és una xarxa acadèmica europea oberta per a la cooperació en l’ensenyament universitari sobre enginyeria radiològica i nuclear.
Naturalesa de la institució: pública.

Institució participant: Joint Universities Accelerator School (juas).
Descripció de la col·laboració: cursos sobre física i tecnologia d’acceleradors de partícules.
Naturalesa de la institució: privada.

Institució participant: International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
Descripció de la col·laboració: estudis sobre plasmes i reactors de fusió (diversos contractes).
Naturalesa de la institució: pública.

Institució participant: Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II.
Descripció de la col·laboració: recerca per al desenvolupament de mètodes d’anàlisi probabilístics de seguretat en la valoració de riscos econòmics i tecnològics en centrals nuclears (diversos contractes). Naturalesa de la institució: privada.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al programa són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un dels màsters següents:

- Màster en Enginyeria Nuclear
- Màster en Enginyeria Biomèdica.

També hi podran ser acceptats els estudiants amb un màster afí a l’àmbit científic del programa, sempre que la Comissió Acadèmica ho consideri oportú. Es consideren també com a trets importants l’interès general per les temàtiques que es desenvolupen en el programa, la capacitat analítica i la capacitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Dels estudiants que vulguin sol·licitar l’admissió s’espera que, com a mínim, hagin cursat 60 crèdits en un màster oficial la temàtica del qual sigui afí a l’enginyeria nuclear o a les radiacions ionitzants.

En qualsevol cas, correspon a la Comissió Acadèmica del present programa la decisió sobre l’admissió. Les sol·licituds que no s’ajustin a les condicions descrites anteriorment han de ser consultades amb aquesta Comissió, i es poden acceptar excepcions si hi ha motius justificats i es considera oportú.


L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters en Enginyeria Nuclear o en Enginyeria Biomèdica de la UPC. En aquest cas no es requeriran complements de formació.

En cas que sigui necessari establir una priorització dels candidats, la Comissió Acadèmica podrà considerar els aspectes següents:

- Expedient acadèmic (ponderació: 30%).
- Entrevista personal (ponderació: 30%).
- Experiència en recerca (ponderació: 30%).
- Domini de la llengua anglesa (ponderació: 10%).

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del M. Sc. en Enginyeria Nuclear de la UPC o del M. Sc. en Enginyeria Biomèdica de la UPC. En els dos casos no s’exigiran complements de formació si es disposa d’almenys 60 ECTS dels títols esmentats. Es podrà exigir que els estudiants que accedeixin des d’altres màsters facin complements de formació específics de recerca segons el criteri de la Comissió Acadèmica. En aquest cas, es farà un seguiment dels complements cursats. No podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat superior a 60 ECTS.

La Comissió Acadèmica del programa serà l’òrgan responsable d’estipular els complements de formació per a cada estudiant, en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca triada per a la tesi. A continuació s’indiquen les possibles assignatures a cursar en funció de la formació obtinguda prèviament.

A títol indicatiu:

- Els estudiants que procedeixin de l’àmbit de la biologia, la medicina o, en general, de les ciències de la vida seran preferentment encaminats cap a línies de recerca associades al camp de la radiofísica mèdica. Els complements formatius es podran seleccionar d’entre les assignatures afins a aquest camp.

- Els estudiants que procedeixin de l’àmbit de la física, la química o l’enginyeria seran preferentment encaminats cap a línies de recerca associades a la radiofísica mèdica o l’enginyeria nuclear.

Les assignatures dels màsters vinculats al programa compten amb objectius, metodologies i processos d’avaluació ben definits que permetran preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides en apartats anteriors. En qualsevol cas, en funció del currículum de cada estudiant, la Comissió Acadèmica podrà ajustar els complements de formació a cursar. Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 144.

Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 360.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Per al desenvolupament de les activitats previstes es disposa d’aules per a seminaris, sales d’estudi, aules informàtiques, laboratoris i tallers, així com de la biblioteca del centre, d’accés públic.

L’edifici disposa d’una xarxa Wi-Fi per a tota la comunitat universitària i, a més, hi ha un servei de préstec d’equips informàtics portàtils que gestiona la biblioteca de centre.

Els enllaços següents ofereixen detalls sobre els laboratoris i instal·lacions dels departaments implicats en el programa:

https://inte.upc.edu/es/servicios

https://nerg.upc.edu/en/equipment

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES
Títol:Study of a Compton camera based on CsI(Tl) scintillator bars for radiological environmental imaging
Data lectura:29/10/2020
Director/a:VARGAS DRECHSLER, ARTURO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, M. (2017). Development of a Compton camera for imaging radiological environmental contamination using unmanned aerial helicopters.

AUTOR/A:CASANOVAS HOSTE, ADRIÀ
Títol:Neutron capture cross section measurement of the heaviest s-process branching 204Tl and of 203Tl at CERN n_TOF
Data lectura:27/10/2020
Director/a:DOMINGO PARDO, CÉSAR
Codirector/a:CALVIÑO TAVARES, FRANCISCO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Casanovas, A.; Tarifeño, A.; Domingo-Pardo, C.; Calviño, F. (2018). Neutron capture on ^{205}Tl: depicting the abundance pattern of lead isotopes in s-process nucleosynthesis.

Amaducci, S.; Cosentino, L.; Barbagallo, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Tarifeño, A.; Cortes, G. (2019). Measurement of the 235U(n,f) cross section relative to the 6Li(n,t) and 10B(n,a) standards from thermal to 170 keV neutron energy range at n_TOF.

Casanovas, A. (2017). Mesura de la secció eficaç de captura neutrònica dels isòtops del tali Tl-204 i Tl-203 i implicacions per al procés de nucleosíntesi estelar.

Pla, D.; Salleras, M.; Morata, A.; Garbayo, I.; Gerboles, M.; Sabaté, N.; J. Divins, N.; Casanovas, A.; Llorca, J.; Tarancón, A. (2016). Standalone ethanol micro-reformer integrated on silicon technology for onboard production of hydrogen-rich gas. - Lab on a chip, ISSN: 1473-0197 (JCR Impact Factor-2016: 6.045; Quartil: Q1)

Cosentino, L.; Musumarra, A.; Barbagallo, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Riego, A.; Tarifeño, A.; Colonna, N.; Dressler, R.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Bacak, M.; Beinrucker, C.; Berthoumieux, E.; Bosnar, D.; Brugger, M.; Chiaveri, E.; Diakaki, M.; Furman, W.; Gonzalez-Romero, E.; Griesmayer, E.; Gunsing, F.; Kaeppeler, F.; Krticka, M.; Leal-Cidoncha, E.; Lerendegui, J.; Lederer, C.; Leeb, H.; Losito, R.; Marganiec, J.; Massimi, C.; Mingrone, F.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Praena, J.; Rubbia, C.; Stamatopoulos, A.; Tassan-Got, L.; Vannini, G.; Vlachoudis, V.; Wallner, A.; Zugec, P. (2016). Experimental setup and procedure for the measurement of the Be-7(n,alpha)alpha reaction at n_TOF. - Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2016: 1.362; Quartil: Q1)

Barbagallo, M.; Musumarra, A.; Cosentino, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A.; Dressler, R.; Kaeppeler, F.; Colonna, N.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Bacak, M.; Beinrucker, C.; Berthoumieux, E.; Bosnar, D.; Brugger, M.; Chiaveri, E.; Diakaki, M.; Furman, W.; Gonzalez-Romero, E.; Griesmayer, E.; Gunsing, F.; Jericha, E.; Krticka, M.; Leal-Cidoncha, E.; Lerendegui, J.; Lederer, C.; Leeb, H.; Losito, R.; Marganiec, J.; Massimi, C.; Mingrone, F.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Plompen, A.; Praena, J.; Riego, A.; Rubbia, C.; Stamatopoulos, A.; Tassan-Got, L.; Vannini, G.; Vlachoudis, V.; Wallner, A.; Zugec, P. (2016). Be-7(n,alpha)He-4 reaction and the cosmological lithium problem: measurement of the cross section in a wide energy eange at n_TOF at CERN. - Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2016: 8.462; Quartil: Q1)

Gunsing, F.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Riego, A.; Tarifeño, A.; Audouin, L.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Beinrucker, C.; Belloni, F.; Berthoumieux, E.; Bosnar, D.; Brugger, M.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cosentino, L.; Diakaki, M.; Dressler, R.; Goverdovski, A.; Griesmayer, E.; Hernandez, A.; Jericha, E.; Kadi, Y.; Ketlerov, V.; Krticka, M.; Leal-Cidoncha, E.; Lederer, C.; Leeb, H.; Lerendegui, J.; Losito, R.; Marganiec, J.; Massimi, C.; Mingrone, F.; Musumarra, A.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Praena, J.; Rubbia, C.; Stamatopoulos, A.; Tassan-Got, L.; Vannini, G.; Vlachoudis, V.; Wallner, A.; Zugec, P. (2016). Nuclear data activities at the n_TOF facility at CERN. - European physical journal plus, ISSN: 2190-5444 (JCR Impact Factor-2016: 1.753; Quartil: Q2)

Sabaté-Gilarte, M.; Barbagallo, M.; Colonna, N.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). High-accuracy determination of the neutron flux in the new experimental area n_TOF-EAR2 at CERN. - European physical journal A, ISSN: 1434-6001 (JCR Impact Factor-2017: 2.799; Quartil: Q2)

Lerendegui-Marco, J.; Guerrero, C.; Mendoza, E.; Casanovas, A.; Calviño, F.; Cortes, G. (2018). Radiative neutron capture on 242Pu in the resonance region at the CERN n_TOF-EAR1 facility. - Physical review C, ISSN: 2469-9985 (JCR Impact Factor-2018: 3.132; Quartil: Q2)

Barbagallo, M.; Andrzejewski, J.; Mastromarco, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2018). Experimental setup and procedure for the measurement of the 7Be(n,p)7Li reaction at n_TOF. - Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.433; Quartil: Q2)

Damone, L.; Barbagallo, M.; Mastromarco, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2018). 7Be(n , p)7Li reaction and the cosmological lithium problem: measurement of the cross section in a wide energy range at n_TOF at CERN. - Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2018: 9.227; Quartil: Q1)

Mastromarco, M.; Aberle, O.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Cross section measurements of 155,157Gd(n,gamma) induced by thermal and epithermal neutrons. - European physical journal A, ISSN: 1434-6001 (JCR Impact Factor-2019: 2.176; Quartil: Q2)

Mastromarco, M.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Erratum to: Cross section measurements of 155,157Gd(n, gamma) induced by thermal and epithermal neutrons. - European physical journal A, ISSN: 1434-6001 (JCR Impact Factor-2019: 2.176; Quartil: Q2)

Amaducci, S.; Cosentino, L.; Barbagallo, M.; Casanovas, A.; Calviño, F.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Measurement of the 235U(n, f) cross section relative to the 6Li(n, t) and 10B(n, a) standards from thermal to 170 keV neutron energy range at n_TOF. - European physical journal A, ISSN: 1434-6001 (JCR Impact Factor-2019: 2.176; Quartil: Q2)

Bacak, M.; Aiche, M.; Bélier, G.; Berthoumieux, E.; Diakaki, M.; Dupont, E.; Gunsing, F.; Kopecky, S.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2020). A compact fission detector for fission-tagging neutron capture experiments with radioactive fissile isotopes. - Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.433; Quartil: Q2)

Mazzoni, A.; Cristallo, S.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2020). Measurement of the 154Gd(n,gamma) cross section and its astrophysical implications. - Physics letters B, ISSN: 0370-2693 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q2)

Balibrea-Correa, J.; Lerendegui, J.; Calvo, D.; Caballero Ontanaya, L.; Babiano, V.; Tolosa-Delgado, A.; Domingo-Pardo, C.; Calviño, F.; Tarifeño, A.; Casanovas, A.; Cano, D.; Alcayne, V.; Bacak, M.; Barbagallo, M. (2021). A first prototype of C6D6 total-energy detector with SiPM readout for neutron capture time-of-flight experiments. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ISSN: 01689002

Mingrone, F.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Bécares , V.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Barros, S.; Becvar, F.; Beinrucker, C.; Berthoumieux, E.; Billowes, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G. (2016). The CERN n_TOF facility: a unique tool for nuclear data measurement.

Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). Recent results in nuclear astrophysics at the n_TOF facility at CERN.

Guerrro Sánchez, C.; Lerendegui-Marco, J.; Domingo-Pardo, C.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). Time-of-flight and activation experiments on 147 Pm and 171 Tm for astrophysics.

Barbagallo, M.; Colonna, N.; Aberle, O.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). 7Be(n,alpha) and 7Be(n,p) cross-section measurement for the cosmological lithium problem at the n TOF facility at CERN.

Chiaveri, E.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). The n TOF facility: Neutron beams for challenging future measurements at CERN.

Chen, Y.L.; Tassan, L.; Audouin, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G. (2017). Characterization of the n TOF EAR-2 neutron beam.

Lerendegui-Marco, J.; Cortés-Giraldo, M.; Guerrero Sánchez, C.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G. (2017). Monte Carlo simulations of the n TOF lead spallation target with the Geant4 toolkit: A benchmark study.

Dupont, E.; Otuka, N.; Cabellos, O.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). Dissemination of data measured at the CERN n TOF facility.

Sabaté-Gilarte, M.; Praena, J.; Porras, I.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). The 33S(n,alpha)30Si cross section measurement at n TOF-EAR2 (CERN): From 0.01 eV to the resonance region.

Gunsing, F.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). The measurement programme at the neutron time-of-flight facility n TOF at CERN.

Lerendegui-Marco, J.; Guerrero, C.; Cortés-Giraldo, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Gómez, M.; Tarifeño, A. (2017). New measurement of the 242Pu(n,gamma) cross section at n TOF-EAR1 for MOX fuels: Preliminary results in the RRR.

Colonna, N.; Aberle, O.; Andrzejewski, J.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2017). The Nuclear astrophysics program at n_TOF (CERN).

Casanovas, A.; Domingo-Pardo, C.; Guerrero, C.; Calviño, F.; Tarifeño, A.; Cortes, G. (2018). Measurement of the radiative capture cross section of the s-process branching points 204Tl and 171Tm at the n_TOF facility (CERN).

Dietzel, M.; Lederer-Woods, C.; Aberle, O.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2018). First measurement of 72Ge(n gamma) at n-TOF.

Barbagallo, M.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). (n,cp) reactions study at the n_TOF facilitty at CERN: results for the cosmological lithium problem.

Tagliente, G.; Aberle, O.; Calviño, F.; Tarifeño, A.; Casanovas, A.; Cortes, G. (2019). Nuclear astrophysics at n_TOF facility, CERN.

Alcayne, V.; Kimura, A.; Mendoza, E.; Cano-Ott, D.; Aberle, O.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Measurement of the 244Cm and 246Cm neutron-induced cross sections at the n_TOF facility.

Babiano, V.; Caballero Ontanaya, L.; Domingo-Pardo, C.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Characterization and first test of an i-TED prototype at CERN n_TOF.

Massimi, C.; Alcayne, V.; Andrzejewski, J.; Bécares , V.; Barbagallo, M.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Data for the s process from n_TOF.

Damone, L.; Barbagallo, M.; Mastromarco, M.; Colonna, N.; Cosentino, L.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). 7Be(n,p)7 li cross section measurement for the cosmological lithium problem at the n_TOF facility at CERN.

Tassan, L.; Colonna, N.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Tarifeño, A.; Cortes, G. (2019). Fission program at n_TOF.

Bacak, M.; Aiche, M.; Bélier, G.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Preliminary results on the 233U capture cross section and alpha ratio measured at n_TOF (CERN) with the fission tagging technique.

Alcayne, V.; Kimura, A.; Mendoza, E.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A. (2019). Measurement of the 244Cm and 246Cm neutron-induced capture cross sections at the n_TOF facility.

AUTOR/A:MULAS CAPUZ, DANIEL
Títol:Levels and behaviour of radionuclides in water treatment plants: The case of the Barcelona metropolitan area urban water cycle
Data lectura:28/02/2020
Director/a:DUCH GUILLEN, MARIA AMOR
Codirector/a:CAMACHO GARCIA, ANTONIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mulas, D. (2016). Impacte radiològic de la gestió del cicle de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Mulas, D.; Garcia-Orellana, J.; Casacuberta, N.; Hierro, A.; Moreno, V.; Masque-Barri, P. (2016). Dose assessment to workers in a dicalcium phosphate production plant. - Journal of environmental radioactivity, ISSN: 0265-931X (JCR Impact Factor-2016: 2.31; Quartil: Q2)

Mulas, D.; Camacho, A.; Serrano, I.; Montes, S.; Devesa, Ricardo; Duch, M. (2017). Natural and artificial radionuclides in sludge, sand, granular activated carbon and reverse osmosis brine from a metropolitan drinking water treatment plant. - Journal of environmental radioactivity, ISSN: 0265-931X (JCR Impact Factor-2017: 2.263; Quartil: Q2)

Mulas, D. (2016). Caracterización radiológica de los materiales filtrantes y subproductos de una planta potabilizadora metropolitana.

AUTOR/A:GALLART ESCOLÀ, DANIEL
Títol:Computational Analysis of Ion Cyclotron Resonance Frequency Heating for JET Experiments
Data lectura:27/09/2019
Director/a:MANTSINEN, MERVI
Codirector/a:BATET MIRACLE, LLUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gallart, D.; Mantsinen, Mervi; Challis, C.; Frigione, D.; Graves, J.; Belonohy, E.; Casson, F.; Czarnecka, A.; Eriksson, J.; García, J.; Goniche, M.; Hellesen, C.; Hobirk, J.; Jacquet, P.; Joffrin, E.; Krawczyk, N.; King, D.; Lennholm, M.; Lerche, E.; Pawelec, E.; Sáez, X. (2018). Modelling of JET hybrid plasmas with emphasis on performance of combined ICRF and NBI heating. - Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2018: 3.516; Quartil: Q1)

García, J.; Dumont, R.; Joly, J.; Morales, J.; Garzotti, L.; Bache, T.; Baranov, Y.; Casson, F.; Challis, C.; Kirov, K.; Mailloux, J.; Saarelma, S.; Nocente, M.; Bañon, A.; Görler, T.; Citrin, J.; Ho, A.; Gallart, D.; Mantsinen, Mervi (2019). First principles and integrated modelling achievements towards trustful fusion power predictions for JET and ITER. - Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2019: 3.706; Quartil: Q1)

Joffrin, E.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Futatani, S.; Gallart, D.; Gutiérrez, A.; Mantsinen, Mervi; Rakha, A.; Sáez, X. (2019). Overview of the JET preparation for deuterium-tritium operation with the ITER like-wall. - Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2019: 3.706; Quartil: Q1)

Mantsinen, Mervi; Bobkov, V.; Gallart, D.; Pütterich, T.; Sauter, O. (2018). Modelling of ICRF heating in ASDEX Upgrade discharges with pure wave heating relevant to the ITER baseline scenario.

Bonanomi, N.; Mantica, P.; Angioni, C.; Casiraghi, I.; Delabie, E.; Luda di Cortemiglia, T.; Challis, C.; Gallart, D.; Giroud, C.; Lerche, E.; Lomas, P.; Menmuir, S.; Van Eester, D. (2018). Thermal transport in H and D JET L-mode plasmas.

AUTOR/A:BAEZA PÉREZ, EDUARD
Títol:Development of the new AINA code and its application to the Safety Analysis of the European DEMO designs
Data lectura:22/07/2019
Director/a:DE BLAS DEL HOYO, ALFREDO
Codirector/a:RIEGO PÉREZ, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Baeza, E. (2017). Development of the new AINA code and its application to the Safety Analysis of the European DEMO designs.

Baeza, E. (2017). Metodologia per incorporar la fusió nuclear dins d'una programació educativa de tecnologia..

Fabbri, M.; de Blas, A.; Riego, A.; Dies, J.; Zamora, I.; Baeza, E. (2017). Methodology for the improvement of the AINA code wall-model applied to DEMO WCPB blanket. - Fusion engineering and design, ISSN: 0920-3796 (JCR Impact Factor-2018: 1.457; Quartil: Q2)

Baeza, E.; de Blas, A.; Riego, A.; Fabbri, M. (2018). Development of the safety code AINA for the European DEMO designs. - Fusion engineering and design, ISSN: 0920-3796 (JCR Impact Factor-2018: 1.457; Quartil: Q2)

Baeza, E.; de Blas, A.; Riego, A.; Fabbri, M. (2019). Contribution to safety analyses of DEMO HCPB using AINA code. - Fusion engineering and design, ISSN: 0920-3796 (JCR Impact Factor-2019: 1.692; Quartil: Q1)

Fabbri, M.; de Blas, A.; Riego, A.; Dies, J.; Zamora, I.; Baeza, E. (2017). Methodology for the improvement of the AINA Code wall-model applied to DEMO WCPB blanket.

Baeza, E.; de Blas, A.; Riego, A.; Fabbri, M. (2017). Desarrollo del código de seguridad para reactores de fusión AINA 4 para los análisis de seguridad de los diseños europeos de DEMO.

AUTOR/A:LÓPEZ VILANOVA, NATÀLIA
Títol:Development and Assessment of Estimate Methods for Internal Dosimetry using PET/CT
Data lectura:03/04/2019
Director/a:DUCH GUILLEN, MARIA AMOR
Codirector/a:BULLICH ROIG, SANTIAGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, N. (2013). Development and assessment of estimate methods for internal dosimetry using PET/CT.

Lopez, N.; Pavia, J.; Duch, M.; Catafau, A.; Ros, D.; Bullich Roig, Santiago (2017). Impact of region-of-interest delineation methods, reconstruction algorithms, and intra- and inter-operator variability on internal dosimetry estimates using PET. - Molecular imaging and biology, ISSN: 1536-1632 (JCR Impact Factor-2017: 3.608; Quartil: Q1)

Lopez, N.; Bueno, M.; Sevillano, D.; Ginjaume, M.; Sánchez-Reyes, A.; Duch, M.; Minguez, C. (2012). Dosimetric verification of helical tomotherapy against experimental measurements for head and neck treatments.

AUTOR/A:ASAMOAH, MATTHEW
Títol:Historical Review of Fire Safety at NPP and Application of Fire PSA to Westinghouse PWR NPP in the frame of Risk-informed decision making
Data lectura:05/10/2018
Director/a:DIES LLOVERA, JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Asamoah, M. (2015). Research and application of PSA in the frame of risk-informed decision making. Westinghouse PWR Nuclear Power Plant case..

Diaz, P.; Estruch, E.; Dies, J.; Tapia, C.; de Blas, A.; Asamoah, M. (2016). Development and assessment of fire-related risk unavailability matrices to support the application of the maintenance rule in a PWR nuclear power plant. - Journal of nuclear science and technology, ISSN: 0022-3131 (JCR Impact Factor-2016: 0.965; Quartil: Q3)

Asamoah, M.; Diaz, P.; Dies, J.; de Blas, A. (2019). Regulatory framework for nuclear power plant fire safety and risk assessments from global perspective. - Journal of applied science and technology, ISSN: 0855-2215

Diaz, P.; Dies, J.; Tapia, C.; de Blas, A.; Asamoah, M.; Estruch, E. (2015). Fire-related systems and key safety functions unavailability matrix development and assessment.

Diaz, P.; Dies, J.; Tapia, C.; de Blas, A.; Asamoah, M.; Lomeña, D. (2015). Development and application of a methodology to apply human reliability analysis to an independent spent fuel storage installation.

Diaz, P.; Dies, J.; de Blas, A.; Asamoah, M.; Estruch, E.; Tapia, C. (2016). Desarrollo y evaluación de una matriz de compatibilidades de indisponibilidades de sistemas contra incendios y funciones clave de seguridad de una central PWR.

AUTOR/A:CASTEDO RODRÍGUEZ, ALEJANDRA
Títol:Producción fotocatalítica de H2 con microrreactores y cristales fotónicos
Data lectura:21/09/2018
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Director/a:SOLER TURU, LLUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Castedo, A. (2015). Fotoproducción de hidrógeno en microreactores de silicona con fotocatalizadores de Au/TiO2.

Castedo, A.; Mendoza, E.; Angurell, I.; Llorca, J. (2016). Silicone microreactors for the photocatalytic generation of hydrogen. - Catalysis today, ISSN: 0920-5861 (JCR Impact Factor-2016: 4.636; Quartil: Q1)

Fabregat, G.; Osorio-Madrigal, J.; Castedo, A.; Armelin, E.; Buendía-Morales, J.J.; Llorca, J.; Aleman, C. (2017). Plasma functionalized surface of commodity polymers for dopamine detection. - Applied surface science, ISSN: 0169-4332 (JCR Impact Factor-2017: 4.439; Quartil: Q1)

Castedo, A.; Uriz, I.; Soler, L.; Gandía, L.; Llorca, J. (2017). Kinetic analysis and CFD simulations of the photocatalytic production of hydrogen in silicone microreactors from water-ethanol mixtures. - Applied catalysis B. Environmental, ISSN: 0926-3373 (JCR Impact Factor-2017: 11.698; Quartil: Q1)

Buendía-Morales, J.J.; Fabregat, G.; Castedo, A.; Llorca, J.; Aleman, C. (2018). Plasma-treated polyethylene as electrochemical mediator for enzymatic glucose sensors: Toward bifunctional glucose and dopamine sensors. - Plasma processes and polymers, ISSN: 1612-8850 (JCR Impact Factor-2018: 3.173; Quartil: Q1)

Castedo, A.; Casanovas, A.; Angurell, I.; Soler, L.; Llorca, J. (2018). Effect of temperature on the gas-phase photocatalytic H2 generation using microreactors under UVA and sunlight irradiation. - Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2018: 5.128; Quartil: Q1)

Fabregat, G.; Osorio-Madrigal, J.; Castedo, A.; Armelin, E.; Buendía, J.; Llorca, J.; Aleman, C. (2017). Plasma funcionalized surface of commodity polymers for dopamine detection.

AUTOR/A:DÍAZ BAYONA, PEDRO
Títol:Desarrollo y aplicación de herramientas de valoración de riesgos tecnológicos en centrales nucleares españolas a partir de la técnica de Análisis Probabilista de Seguridad
Data lectura:06/04/2018
Director/a:DE BLAS DEL HOYO, ALFREDO
Director/a:DIES LLOVERA, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Diaz, P. (2014). ASSESSMENT AND APPLICATION OF HUMAN RELIABILITY ANALYSIS TO AN INDEPENDENT SPENT FUEL STORAGE INSTALLATION PSA..

Diaz, P. (2014). Proyecto de investigación para el desarrollo y aplicación de herramientas de valoración de riesgos tecnológicos en centrales nucleares españolas a partir de la técnica de análisis probabilístic de seguridad.

M.M. Cid; Dies, J.; Tapia, C.; Diaz, P. (2015). Outage Key Safety Functions Configuration risk assessment for a three loops Westinghouse PWR. - Nuclear engineering and design, ISSN: 0029-5493 (JCR Impact Factor-2015: 0.967; Quartil: Q3)

de Blas, A.; Riego, A.; Garcia, R.; Tapia, C.; Dies, J.; Toral , J.; Batalla, E.; Diaz, P. (2016). A new code for spectrometric analysis for environmental radiological surveillance on monitors focused on gamma radioactivity on aerosols. - IEEE transactions on nuclear science, ISSN: 0018-9499 (JCR Impact Factor-2016: 1.171; Quartil: Q2)

de Blas, A.; Toral, J.; Tapia, C.; Riego, A.; Garcia, R.; Dies, J.; Batalla, E.; Diaz, P. (2016). Equipment for the continuous measurement and identification of gamma radioactivity on aerosols. - IEEE transactions on nuclear science, ISSN: 0018-9499 (JCR Impact Factor-2016: 1.171; Quartil: Q2)

Diaz, P.; Dies, J.; de Blas, A.; Tapia, C. (2014). Introducción de un árbol de eventos de Station Black-out en Recarga en el APS de sucesos internos en Operación Normal de una Piscina de Combustible Gastado.

Diaz, P.; Dies, J.; de Blas, A.; Tapia, C. (2014). Desarrollo de una metodología para poder identificar cuáles de los fallos introducidos en el Análisis de Datos de un Análisis Probabilista de Seguridad se pueden asociar al periodo de infancia de una Central Nuclear.

Diaz, P.; Dies, J.; de Blas, A.; Tapia, C. (2014). Desarrollo de una metodología de aplicación del Análisis de Fiabilidad Humana a una instalación de Almacén Temporal Individualizado.

de Blas, A.; Toral, J.; Tapia, C.; Riego, A.; Garcia, R.; Dies, J.; Batalla, E.; Diaz, P. (2015). Equipment for the continuous measurement and identification of gamma activity on aerosols.

de Blas, A.; Riego, A.; Garcia, R.; Tapia, C.; Dies, J.; Toral, J.; Batalla, E.; Diaz, P. (2015). A new code for spectrometric analysis for environmental radiological surveillance on monitors focused on a gamma radioactivity on aerosols.

AUTOR/A:SCHIFFER GONZÁLEZ, ADRIÁN MIGUEL
Títol:Thermal analysis and modelization of li-ion batteries used in electric and hybrid vehicles
Data lectura:23/06/2016
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Schiffer, A. (2013). Presentation of the Phd topic Thermal analysis and modelization of Lithium -Ionbatteries in electric and hybrid cars.

Canals Casals, L.; Schiffer, A.; Amante, B.; Llorca, J. (2015). PHEV battery ageing study using voltage recovery and internal resistance from on-board data. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2015: 2.243; Quartil: Q1)

Canals Casals, L.; Schiffer, A. (2015). The Purposes of modeling electric vehicle batteries.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
04/06/202003/06/2024Participación en programas internacionales de termohidráulica experimental y de verificación/validación, desarrollo de herramientas avanzadas de simulación y aplicación a las plantas españolas.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2023Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at environmental levelEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
07/02/202006/02/2021Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San Roque para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
02/02/202002/01/2023CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/01/202031/12/2020Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
12/11/201931/12/2020Intercomparación de sistemas de medida de radón en el aireCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
25/10/201925/11/2019Asesoramiento y estudio de resultados para el programa de análisis espectrométrico del equipo de medición de la radiación gamma en aerosoles modelo MEGA.RADITEL SERVEIS I SUB TEC, SL
01/09/201931/08/2023Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/08/201930/06/2020Independent assessment of the Locust thermal hydraulic system codeDMS NUCLEAR TECHNOLOGY CO LTD
15/07/201914/07/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
22/05/201930/09/2019Desarrollo de instrumentación para la medición de neutronesDiseño y Productos Tecnológicos DIC
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
18/02/201917/02/2022Simulación predictiva, diagnósticos activos e interfaz (codac) de control dinámico de balance de tritio para sistemas complejos de planta (iter): complexcodacAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
30/10/201830/11/2018Colaboración en la organización de un workshop de actividades analíticas de los proyectos OECD/PKL4 y OECD/ATLAS2CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
17/07/201831/12/2018Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumpliento a los requisitos ambientales en la central de PalosGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
14/03/201814/05/2018Estudi de viabilitat d'un anàlisi CFD de l'operació backwash de columnes d'absorció selectivaIMPROCESS TECHNOLOGY ANAD
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U019 Estudio de la planificación integrada de recursos para el desarrollo sostenible de las comunidades tradicionales de la isla de Cardoso, São Paulo, BrasilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/02/201831/07/2018Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumpliento a los requisitos ambientales en la central de San RoqueGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumplimiento a los requisitos ambientales en la central de palos (2018)GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Experimentos de estructura nuclear y astrofísica con haces radioactivos y neutrones y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Treballs d'anàlisi de mostres de control del pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears d'Ascó.GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/10/201706/02/2018Comparativa de detectors de nova generació per determinar la seva utilització a la Xarxa de Vigilància Radiològica de la Generalitat i anàlisi i proposta tècnica d'un sistema d'instrumentació digitalGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/08/201731/07/2020Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incidentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
07/07/201728/02/2018Desarrollo de herramienta de optimización de llenado de contenedores para almacenamiento y transporte de combustibleEndesa Generación, S.A.
23/06/201731/12/2017Estudio de deposiciones salinas de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de Málaga para el año 2017GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/06/201728/02/2022Implications of Medical Low Dose Radiation ExposureCommission of European Communities
29/05/201729/07/2017Estudi sobre l'estat actual de l'energia nuclear en la generació d'energia elèctrica a CatalunyaINST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/05/201731/12/2017Caracterización de emisiones de radón de las balsas de fofoyeso en HuelvaUNIVERSIDAD DE HUELVA
23/02/201731/12/2017Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2017 (Exp.EMO-2016-262)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/02/201720/02/2019Modelización del comportamiento del hormigón armado sometido a explosiones y penetración teniendo en cuenta la adherencia de las armadurasENRESA
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
13/02/201719/12/2017Estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de Palos 2017GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
08/11/201631/12/2017Irradiacions de dosímetres personals de cos sencerCENTRO DOSIMETRIA, S.L.
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
01/10/201630/09/2019European natural airborne disaster information and coordination system for aviationCommission of European Communities
01/09/201631/08/2019Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about EnergyCommission of European Communities
01/08/201631/12/2016Curso de formación continua en dosímetros TLD en la Central Nuclear Ascó-Vandellós IIA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
21/07/201620/07/2017Cálculos de parada de turbina por debajo de p-8 para la central de Vandellós-IIASOC.ESP.INDUSTRIA ELECTRICA
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
31/05/201631/12/2016Treballs d'ajust i de millora d'un codi analític a un nou mesurador de radioactivitat i d'un codi de predicció de nivells dosimètrics territorials EMO-2016-132GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
07/05/201615/11/2016Training in research and application of PSA to PWR Nuclear Power Plants risk-informed managementINTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
18/01/201631/12/2016Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2016 (Exp.EMO-2015-482)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201631/12/2019Advanced networking for nuclear education and training and transfer of expertiseCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San RoqueGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Investigación y desarrollo de metodologías de gestión informada por el riesgo en centrales nucleares españolas mediante la aplicación del análisis probabilista de seguridadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2020Investigación y desarrollo de metodologías de gestión informada por el riesgo en centrales nucleares españolas mediante la aplicación del análisis probabilista seguridadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201530/11/2019Participació en els projectes CAMP de la USNRC i PKL3 i ATLAS de la NEA/OECD i la seva aplicació en plantes espanyoles (CAMP-ESPAÑA)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/11/201503/03/2017Caracterización de la concentración de radón en terrenos representativos de la geografía estatalCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/10/201515/10/2019Acuerdo específico de colaboración entre el CSN y la UPC para el desarrollo del proyecto sobre termohidráulica y neutrónica avanzadas y tratamiento de incertidumbre en análisis de accidentesCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
05/10/201509/10/2015Curso Operación de Reactores Nucleares, prácticas con simulador conceptual de central nuclearCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/05/201511/05/2018Col.laboració amb l'empresa Procon Systems en el projecte I+D CDTI: Demostración prototípica de sistemas de control, adquisición de datos, monitorización y diagnósticos en sistemas nucleares avanzadosPROCON SYSTEMS, S.A.
21/04/201530/04/2016Technical support for atmospheric radon and exhaltion rates measurements in IC3 field campaingsFUNDACIÓ IC3
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/04/201523/04/2015Estudio de casos de/'Desarrollo de proyectos innovadores/' para el staff de ISAGEN, empresa generadora electricidad colombiana y sus socios tecnológicosCIDET - CTR. INVESTIG. Y DESARROLLO
03/03/201531/12/2015Anàlisi de mostres de control del Pla de Vigilància Radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears (Lot 2 Ascò)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
07/01/201531/03/2017Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumplimiento a los requisitos ambientales en la central de palosGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201531/12/2015Estudio de la deposición salina de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de MálagaGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201531/12/2017Realización de investigaciones conducentes a profundizar en el conocimiento de los niveles radioactivos de las aguas de abastecimientoAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201530/06/2018Estudios de desintegraciones beta y de reacciones para la estructura nuclear, astrofísica y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
04/06/202003/06/2024Participación en programas internacionales de termohidráulica experimental y de verificación/validación, desarrollo de herramientas avanzadas de simulación y aplicación a las plantas españolas.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2023Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at environmental levelEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
07/02/202006/02/2021Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San Roque para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
02/02/202002/01/2023CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/01/202031/12/2020Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
12/11/201931/12/2020Intercomparación de sistemas de medida de radón en el aireCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
25/10/201925/11/2019Asesoramiento y estudio de resultados para el programa de análisis espectrométrico del equipo de medición de la radiación gamma en aerosoles modelo MEGA.RADITEL SERVEIS I SUB TEC, SL
01/09/201931/08/2023Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/08/201930/06/2020Independent assessment of the Locust thermal hydraulic system codeDMS NUCLEAR TECHNOLOGY CO LTD
15/07/201914/07/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
22/05/201930/09/2019Desarrollo de instrumentación para la medición de neutronesDiseño y Productos Tecnológicos DIC
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
18/02/201917/02/2022Simulación predictiva, diagnósticos activos e interfaz (codac) de control dinámico de balance de tritio para sistemas complejos de planta (iter): complexcodacAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
30/10/201830/11/2018Colaboración en la organización de un workshop de actividades analíticas de los proyectos OECD/PKL4 y OECD/ATLAS2CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
17/07/201831/12/2018Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumpliento a los requisitos ambientales en la central de PalosGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
14/03/201814/05/2018Estudi de viabilitat d'un anàlisi CFD de l'operació backwash de columnes d'absorció selectivaIMPROCESS TECHNOLOGY ANAD
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U019 Estudio de la planificación integrada de recursos para el desarrollo sostenible de las comunidades tradicionales de la isla de Cardoso, São Paulo, BrasilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/02/201831/07/2018Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumpliento a los requisitos ambientales en la central de San RoqueGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumplimiento a los requisitos ambientales en la central de palos (2018)GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Experimentos de estructura nuclear y astrofísica con haces radioactivos y neutrones y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Treballs d'anàlisi de mostres de control del pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears d'Ascó.GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/10/201706/02/2018Comparativa de detectors de nova generació per determinar la seva utilització a la Xarxa de Vigilància Radiològica de la Generalitat i anàlisi i proposta tècnica d'un sistema d'instrumentació digitalGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/08/201731/07/2020Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incidentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
07/07/201728/02/2018Desarrollo de herramienta de optimización de llenado de contenedores para almacenamiento y transporte de combustibleEndesa Generación, S.A.
23/06/201731/12/2017Estudio de deposiciones salinas de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de Málaga para el año 2017GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/06/201728/02/2022Implications of Medical Low Dose Radiation ExposureCommission of European Communities
29/05/201729/07/2017Estudi sobre l'estat actual de l'energia nuclear en la generació d'energia elèctrica a CatalunyaINST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/05/201731/12/2017Caracterización de emisiones de radón de las balsas de fofoyeso en HuelvaUNIVERSIDAD DE HUELVA
23/02/201731/12/2017Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2017 (Exp.EMO-2016-262)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/02/201720/02/2019Modelización del comportamiento del hormigón armado sometido a explosiones y penetración teniendo en cuenta la adherencia de las armadurasENRESA
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
13/02/201719/12/2017Estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de Palos 2017GAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
08/11/201631/12/2017Irradiacions de dosímetres personals de cos sencerCENTRO DOSIMETRIA, S.L.
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
01/10/201630/09/2019European natural airborne disaster information and coordination system for aviationCommission of European Communities
01/09/201631/08/2019Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about EnergyCommission of European Communities
01/08/201631/12/2016Curso de formación continua en dosímetros TLD en la Central Nuclear Ascó-Vandellós IIA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
21/07/201620/07/2017Cálculos de parada de turbina por debajo de p-8 para la central de Vandellós-IIASOC.ESP.INDUSTRIA ELECTRICA
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
31/05/201631/12/2016Treballs d'ajust i de millora d'un codi analític a un nou mesurador de radioactivitat i d'un codi de predicció de nivells dosimètrics territorials EMO-2016-132GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
07/05/201615/11/2016Training in research and application of PSA to PWR Nuclear Power Plants risk-informed managementINTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
18/01/201631/12/2016Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2016 (Exp.EMO-2015-482)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201631/12/2019Advanced networking for nuclear education and training and transfer of expertiseCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San RoqueGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Investigación y desarrollo de metodologías de gestión informada por el riesgo en centrales nucleares españolas mediante la aplicación del análisis probabilista de seguridadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2020Investigación y desarrollo de metodologías de gestión informada por el riesgo en centrales nucleares españolas mediante la aplicación del análisis probabilista seguridadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201530/11/2019Participació en els projectes CAMP de la USNRC i PKL3 i ATLAS de la NEA/OECD i la seva aplicació en plantes espanyoles (CAMP-ESPAÑA)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/11/201503/03/2017Caracterización de la concentración de radón en terrenos representativos de la geografía estatalCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/10/201515/10/2019Acuerdo específico de colaboración entre el CSN y la UPC para el desarrollo del proyecto sobre termohidráulica y neutrónica avanzadas y tratamiento de incertidumbre en análisis de accidentesCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
05/10/201509/10/2015Curso Operación de Reactores Nucleares, prácticas con simulador conceptual de central nuclearCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/05/201511/05/2018Col.laboració amb l'empresa Procon Systems en el projecte I+D CDTI: Demostración prototípica de sistemas de control, adquisición de datos, monitorización y diagnósticos en sistemas nucleares avanzadosPROCON SYSTEMS, S.A.
21/04/201530/04/2016Technical support for atmospheric radon and exhaltion rates measurements in IC3 field campaingsFUNDACIÓ IC3
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/04/201523/04/2015Estudio de casos de/'Desarrollo de proyectos innovadores/' para el staff de ISAGEN, empresa generadora electricidad colombiana y sus socios tecnológicosCIDET - CTR. INVESTIG. Y DESARROLLO
03/03/201531/12/2015Anàlisi de mostres de control del Pla de Vigilància Radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears (Lot 2 Ascò)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
07/01/201531/03/2017Campaña de medidas y estudio de la deposición salina para dar cumplimiento a los requisitos ambientales en la central de palosGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201531/12/2015Estudio de la deposición salina de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de MálagaGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
01/01/201531/12/2017Realización de investigaciones conducentes a profundizar en el conocimiento de los niveles radioactivos de las aguas de abastecimientoAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201530/06/2018Estudios de desintegraciones beta y de reacciones para la estructura nuclear, astrofísica y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt