Matemàtica Aplicada

COORDINADOR/A

Ventura Capell, Enric

CONTACTE

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

L’objectiu del Programa de Doctorat en Matemàtica Aplicada (d’ara endavant, DMA) és oferir formació en les tècniques de recerca pròpies de l’àmbit de les matemàtiques, la qual cosa es materialitza en l’elaboració i redacció d’una tesi doctoral. S’entén per tesi doctoral un treball de recerca que conté contribucions originals susceptibles de ser publicades en mitjans de difusió científica de qualitat contrastada.

El programa té vocació interdisciplinària, en el sentit que hi caben tant treballs de recerca en els aspectes més teòrics de les matemàtiques com els que deriven de la resolució de problemes tecnològics. De fet, el programa té també com a objectiu proporcionar formació matemàtica avançada a titulats d’altres disciplines.

El DMA compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en matemàtiques. La UPC imparteix principalment estudis d’enginyeria i arquitectura, i és una de les universitats amb més professors de matemàtiques de tot Espanya, aproximadament 200 en el Departament de Matemàtiques, més els professors de matemàtiques en altres departaments, com el d’Enginyeria Civil i Ambiental, el de Ciències de la Computació i el d’Arquitectura de Computadors. Així, des dels seus orígens, el DMA és el fruit natural del potencial matemàtic de la UPC.

El DMA s’estructura en cinc línies de recerca

1. Àlgebra i geometria
2. Matemàtica discreta i algorísmica
3. Modelització en enginyeria i ciències biomèdiques
4. equacions diferencials

5. computació científica

Aquestes línies reflecteixen les principals àrees dels grups de recerca en matemàtiques de la UPC.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) és la unitat gestora del DMA, com a punt de trobada natural de la comunitat matemàtica de la UPC. L’FME ofereix també estudis de grau i màster en matemàtiques, de manera que cobreix la formació en matemàtiques de qualitat a tots els nivells. Vegeu http://fme.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-matematiques per a la titulació de grau i http://mamme.masters.upc.edu/en per al Master in Applied Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME).

Val la pena esmentar també la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath, https://bgsmath.cat/), com a organització de trobada de grups de recerca, investigadors i, en particular, estudiants de doctorat, en l’àmbit de les matemàtiques, que implica quatre universitats i el Centre de Recerca Matemàtica, on investigadors en matemàtiques de la UPC estan plenament implicats a tots els nivells.

La gestió del DMA és responsabilitat del coordinador del programa, de la Comissió del programa i de la persona tècnica encarregada del doctorat en el personal d’administració i serveis de l’FME. La Comissió del programa està formada pel coordinador, el degà de l’FME, el director de Departament de Matemàtiques o la persona en qui delegui, un professor representant per a cadascuna de les cinc línies de recerca, el cap de serveis i gestió de l’FME o la persona en qui delegui, i un representant de l’estudiantat (vegeu https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en/thesis/academic-committee). El coordinador del programa és nomenat pel degà de l’FME amb el vistiplau de la Comissió.

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera de el coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística (PROMOTORA)
 • Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament de Matemàtiques
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

CONTACTE:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el procés d’admissió es tindran en compte els elements següents, amb els pesos indicats:

• Expedient acadèmic en el grau i el màster (70%).

• Currículum (10%).

• Carta de motivació i/o entrevista personal (10%).

• Dues cartes de recomanació de professors/investigadors (10%).

Aquests criteris es publicaran al web del programa. La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta.

No està prevista la realització d’exàmens o altres proves específiques d’admissió. Si la formació matemàtica prèvia i la temàtica de tesi doctoral ho fan recomanable, es requerirà que els estudiants cursin complements de formació en el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), el màster oficial ofert per la Facultat de Matemàtiques i Estadística vinculat a aquest Programa de Doctorat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

A més, els estudiants que ho necessitin, en funció de la seva formació prèvia i de la seva temàtica de tesi, cursaran assignatures del Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) que ofereix la mateixa Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una llista detallada de l’oferta d’assignatures és la següent:

• Àlgebra Commutativa
• Àlgebra No Commutativa
• Teoria de Nombres
• Codis i Criptografia
• Combinatòria
• Geometria Discreta i Algorítmica
• Modelització Matemàtica amb Equacions en Derivades Parcials
• Mecànica Computacional
• Models Matemàtics en Biologia
• Sistemes Hamiltonians
• Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
• Geometria Algebraica
• Teoria de Grafs
• Mètodes Quantitatius i Qualitatius en Sistemes Dinàmics
• Curs Avançat d’Equacions en Derivades Parcials
• Mètodes Numèrics per a Sistemes Dinàmics
• Varietats Diferenciables

Període de matrícula dels nous doctorands

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Seminaris de recerca.
Hores: 2.
Caràcter: optatiu.

Activitat: 'Workshops'.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

La universitat, a través del Programa de Doctorat, facilita als estudiants lloc per estudi i treball. Així mateix, els estudiants poden utilitzar tots els recursos que la Universitat facilita. En particular, són especialment útils els recursos bibliogràfics (en paper i digitals), mitjançant el sistema de biblioteques i documentació de la Universitat. 

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • CAMPELLO ROMÁN, VÍCTOR MANUEL: Canonical realizations of Bondi-Metzner-Sachs–like symmetries in field theory
  Autor/a: CAMPELLO ROMÁN, VÍCTOR MANUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/05/2024
  Data de lectura: 08/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes de l'FME, Edifici U, Campus Sud.
  Director/a de tesi: BATLLE ARNAU, CARLES | GOMIS TORNÉ, JOAQUIM
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUSSO, JORGE
       SECRETARI: TALAVERA SANCHEZ, PEDRO
       VOCAL: FIGUEROA-O\'FARRILL, JOSE
  Resum de tesi: El grup BMS es descobreix com un grup infinit-dimensional d'isometries d'espai-temps asimptòticament plans per part de Bondi, Metzner, van der Burg i Sachs al 1962. Recentment, el grup ha suscitat interès degut a la invariància de la matriu gravitacional S sota les seves transformacions i per l'existència d'una connexió entre els teoremes de Weinberg sobre gravitons dèbils i les identitats de Ward per a les supertranslacions BMS. Així mateix, hi ha un interès en la relació entre l'holografia a l'espai pla i el grup BMS. Tot i estar relacionat originalment amb la física gravitacional, el grup BMS and la seva àlgebra de Lie es poden realitzar en teories de camps lliures a un espai pla mitjançant els modes de Fourier del camp. Una d'aquestes realitzacions, que nosaltres anomenem la realització canònica, es pot construir per a un camp escalar lliure a l'espai de Minkowski fent servir una generalització de les càrregues de Poincaré. En aquesta Tesi, s'estudia en detall la realització canònica per descobrir l'expressió de les infinites càrregues conservades associades a les transformacions BMS en un espaitemps de dimensió d=3. L'expressió final consisteix en una transformació integral en termes de derivades de les funcions de Green poliharmòniques. A continuació, s'estudia una realització no-lineal de partícula del grup BMS fent servir la forma de Maurer-Cartan per acabar trobant un conjunt infinit de coordenades BMS restringides per transformacions de gauge. Així mateix, es construeixen els generadors de les transformacions de Poincaré en funció d'aquestes coordenades i els seus moments associats. Finalment, s'estudia l'extensió del grup BMS amb transformacions conformes en la teoria no massiva. Es conclou que és possible estendre l'àlgebra a una realització Weyl-BMS definint nous operadors anomenats superdilatacions, però la incorporació de les transformacions conformes especials dona com a resultat una torre infinita de nous operadors que requereix un estudi apart. El treball presentat en aquesta Tesi podria ser rellevant per a l'estudi de l'holografia a l'espai pla, ja que descriu una teoria de camps en un espaitemps tridimensional que podria actuar com el dual d'una teoria gravitatòria asimptòticament plana al bulk.

Darrera actualització: 21/06/2024 06:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 21/06/2024 06:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • BRUGUÉS MORA, JOAQUIN: Floer Homology for b-symplectic manifolds
  Autor/a: BRUGUÉS MORA, JOAQUIN
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 20/03/2024
  Director/a de tesi: MIRANDA GALCERÁN, EVA | HOHLOCH, SONJA VERENA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FRAUENFELD, URS
       SECRETARI: DELSHAMS I VALDES, AMADEU
       VOCAL: PASQUOTTO, FEDERICA
       VOCAL: MUNDET RIERA, IGNASI
       VOCAL: MESTDAG, TOM
  Resum de tesi: En aquesta tesi investiguem diversos aspectes dinàmics sobre camps vectorials Hamiltonians en varietats simplèctiques singulars. Ens centrem en dues facetes: primer investiguem una generalització de la conjectura d’Arnold en el context de la geometria simplèctica singular. En segon lloc, examinem construccions de sistemes integrables en aquest context.Al Capítol 2 oferim els coneixements preliminars necessaris per a aquesta tesi. Comencem fixant-nos en la teoria de la geometria simplèctica. Presentem la conjectura d’Arnold, que proposa l’existència d’una fita inferior en el nombre d’òrbites 1-periòdiques en sistemes Hamiltonians no degenerats, la qual es pot formular en termes estrictament topològics. També presentem una eina emprada per investigar aquesta conjectura: la teoria de Floer. Tot seguit exposem algunes nocions de la geometria de Poisson, abans d’explorar una noció fonamental d’aquesta tesi: la de varietat b-m-simplèctica. Les varietats b-m-simplèctiques tenen una estructura que és simplèctica gairebé arreu però que “explota” en una hipersuperfície, anomenada singular. També exposem algunes tècniques emprades en l’estudi de les varietats b-m-simplèctiques, posant èmfasi en un procés anomenat "desingularització". Concloem el capítol oferint un resum de la teoria de sistemes integrables i de l’estudi dels seus punts singulars.Al Capítol 3 investiguem el comportament dinàmic d’uns camps vectorials particulars en geometria b-m-simplèctica, induïts per b-m-Hamiltonians. Ens centrem en estudiar la seva dinàmica en un entorn de la seva hipersuperfície singular, i trobem una família de b-m-Hamiltonians per a la qual es pot formular una versió de la conjectura d’Arnold. Després explorem alguns aspectes del procés de desingularització relacionats amb la dinàmica dels camps b-m-Hamiltonians, i descrivim algunes tècniques que ens permeten connectar aquesta dinàmica amb la dinàmica que trobem en la geometria simplèctica clàssica. Finalment, demostrem dues versions parcials de la conjectura d’Arnold per a camps b-m-Hamiltonians. Al Capítol 4 demostrem l’existència d’una homologia de Floer per a varietats b-m-simplèctiques. Per aconseguir-ho estudiem l’equació de Floer en el context dels b-m-Hamiltonians presentats al Capítol 3. Al Capítol 5 introduïm les nocions de classe b-integrable i de sistema b-semitòric. Estudiem les característiques dels sistemes b-semitòrics a través d’alguns exemples i les propietats dels seus punts singulars.

Darrera actualització: 21/06/2024 07:00:53.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:FINOGINA, TAMARA
Títol:Coercion-resistant cast-as-intended verifiability in electronic voting systems
Data lectura:02/10/2023
Director/a:HERRANZ SOTOCA, JAVIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Business Information Systems Workshops BIS 2018 International Workshops, Berlin, Germany, July 18–20, 2018, Revised Papers
Cucurull, Jordi; Rodríguez-Pérez, A.; Finogina, T.; Puiggalí, J.
Data de publicació: 03/01/2019
Capítol en llibre

How (not) to achieve both coercion resistance and cast as intended verifiability in remote eVoting
Springer
Data de publicació: 09/12/2021
Capítol en llibre

On remote electronic voting with both coercion resistance and cast-as-intended verifiability
Journal of Information Security and Applications, ISSN: 2214-2126 (JCR Impact Factor-2021: 4.96; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2023
Article en revista

Designated cast-as-intended verification and universal proof vote correctness from Chameleon hashes
XVI Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de la Información
Data de presentació: 14/04/2021
Presentació de treball en congressos

Why does e-voting have to be perfect?
Sixth International Joint Conference on Electronic Voting
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

Towards a quantum resistant i-voting system
Sixth International Joint Conference on Electronic Voting
Data de presentació: 06/10/2021
Presentació de treball en congressos

Dubious security practices in e-voting schemes: between tech and legal standards
Seventh International Joint Conference on Electronic Voting
Data de presentació: 06/10/2022
Presentació de treball en congressos

How to avoid repetitions in lattice-based deniable zero-knowledge proofs
Nordic Conference on Secure IT Systems
Data de presentació: 12/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ PINILLA, RAMIRO
Títol:Lattice-based zero-knowledge proofs of knowledge
Data lectura:29/09/2023
Director/a:MORILLO BOSCH, MARIA PAZ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
R-LWE-Based distributed key generation and threshold decryption
Alborch, F.; Martinez, R.; Morillo, M.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/02/2022
Article en revista

RLWE-Based Zero-Knowledge Proofs for Linear and Multiplicative Relations
17th IMA International Conference on Cryptography and Coding
Data de presentació: 18/12/2019
Presentació de treball en congressos

Post-Quantum Zero-Knowledge for Lattices
3a JORNADA DE RECERCA MATEMÀTIQUES UPC
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Lattice-Based proof of a shuffle
FC 2019 International Workshops, VOTING and WTSC
Data de presentació: 22/02/2019
Presentació de treball en congressos

Linkable Attribute Based Signatures
3rd BYMAT - Bringing Young Mathematicians Together
Data de presentació: 02/12/2020
Presentació de treball en congressos

Shorter lattice-based zero-knowledge proofs for the correctness of a shuffle
6th Workshop on Advances in Secure Electronic Voting
Data de presentació: 05/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARCELÓ MERCADER, JORDI
Títol:Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at fixed and moving interfaces, fracture surfaces and contact
Data lectura:08/09/2023
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Geometrically polarized architected dielectrics with apparent piezoelectricity
Mocci, A.; Barcelo, J.; Codony, D.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Mathematical and computational modeling of flexoelectricity
Codony, D.; Mocci, A.; Barcelo, J.; Arias, I.
Journal of Applied Physics, ISSN: 1089-7550 (JCR Impact Factor-2021: 2.877; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/12/2021
Article en revista

Weak enforcement of interface continuity and generalized periodicity in high-order electromechanical problems
Barcelo, J.; Codony, D.; Fernandez, S.; Arias, I.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

Switchable tribology of ferroelectrics
Seongwoo, C.; Gaponenko, I.; Cordero, K.; Barcelo, J.; Arias, I.; Lichtensteiger, C.; Yeom, J.; Musy, L.; Kim, H.; Catalán, G.; Paruch, P.; Hong, S.
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 24/08/2022
Article en revista

Unfitted Bspline- based computational approach for non-local continuum mechanics: application to hard and soft flexoelectric materials and composites.
56th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2019)
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OKS LEVIS, DAVID
Títol:High-performance computing fluid-structure interaction model of bioprosthetic aortic valve replacements
Data lectura:17/07/2023
Tutor/a:VÁZQUEZ, MARIANO
Director/a:SAMANIEGO, CRISTOBAL
Codirector/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Validation and sensitivity analysis for a nasal spray deposition computational model
Calmet, H.; Oks, D.; Santiago, A.; Houzeaux, G.; Le Corfec, A.; Deruyver, L.; Rigaut, C.; Lambert, P.; Haut, B.; Goole, J.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2022: 5.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2022
Article en revista

Fluid–structure interaction analysis of eccentricity and leaflet rigidity on thrombosis biomarkers in bioprosthetic aortic valve replacements
Oks, D.; Samaniego, C.; Houzeaux, G.; Butakoff, C.; Vázquez , M.
The International journal for numerical methods in biomedical engineering, ISSN: 2040-7939 (JCR Impact Factor-2022: 2.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

A one-dimensional finite element model for human circulatory systems
6th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Parallel fluid-structure interaction model for bioprosthetic aortic valve replacements
ICI for all
Data de presentació: 06/12/2020
Presentació de treball en congressos

Numerical performance assessment of different FSI non-boundary conforming methods
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering 2020
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

In-silico analysis of materials for aortic valve replacements
IX International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 14/06/2021
Presentació de treball en congressos

Effect of eccentricity on performance and leaflet thrombosis in bioprosthetic aortic valve replacements, a fluid-structure interaction analysis
9th World Congress of Biomechanics
Data de presentació: 12/07/2022
Presentació de treball en congressos

Fluid-structure interaction analysis of eccentricity and leaflet rigidity on thrombosis biomarkers in bioprosthetic aortic valve replacements
2022 Conference Virtual Physiologic Human
Data de presentació: 07/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:URTIAGA ERNETA, IÑIGO
Títol:Elliptic problems: regularity of stable solutions and a nonlocal Weierstrass extremal field theory
Data lectura:04/07/2023
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Well-posedness for boundary value problems for coagulation-fragmentation equations
Erneta, I. U.
Kinetic and Related Models, ISSN: 1937-5093 (JCR Impact Factor-2020: 1.432; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Stable solutions to semilinear elliptic equations for operators with variable coefficients
Erneta, I. U.
Communications on pure and applied analysis, ISSN: 1553-5258 (JCR Impact Factor-2021: 1.273; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2023
Article en revista

AUTOR/A:PARADELA DIAZ, JAIME
Títol:Unstable motions in the Three Body Problem
Data lectura:30/06/2023
Director/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Codirector/a:MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Symbolic dynamics in the restricted elliptic isosceles three body problem
Guardia, M.; Paradela, J.; Martinez-seara, M.; Vidal, C.
Journal of differential equations, ISSN: 0022-0396 (JCR Impact Factor-2021: 2.615; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:JIMÉNEZ RAMOS, ALBERT
Títol:Nodal distributions on the high-dimensional simplex for high-order interpolation and integration
Data lectura:28/06/2023
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interpolation of subdivision features for curved geometry modeling
Jiménez-Ramos, A.; Gargallo, A.; Roca, X.
Computer aided design, ISSN: 0010-4485 (JCR Impact Factor-2022: 4.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Subdivided Linear and Curved Meshes Preserving Features of a Linear Mesh Model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Subdivided linear and curved meshes preserving features of a linear mesh model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Subdividing linear and curved meshes preserving sharp features of a model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Nodal interpolation of subdivision features for curved geometry modeling
2020 International Conference on Spectral and High Order Methods
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

Curved geometry modeling: interpolation of subdivision features
8th BSC Doctoral Symposium 2021
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

Adaptive simplicial points to estimate the Lebesgue constant
SIAM International Meshing Roundtable Workshop
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

Adaptive points to estimate the Lebesgue constant on the simplex
9th BSC Doctoral Symposium
Data de presentació: 12/05/2022
Presentació de treball en congressos

Refining simplex points for scalable estimation of the Lebesgue constant
SIAM International Meshing Roundtable Workshop
Data de presentació: 09/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHAHARE, NIMESH RAMESH
Títol:Mechanics of Epithelial tissue subjected to controlled pressure
Data lectura:20/06/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Codirector/a:TREPAT GUIXER, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The force loading rate drives cell mechanosensing through both reinforcement and cytoskeletal softening
Andreu, I.; Falcones, B.; Hurst, S.; Chahare, N.; Quiroga, X.; Le Roux, A.; Kechagia, Z.; Beedle, A.; Elósegui, A.; Trepat, X.; Farré Ventura, Ramon
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/07/2021
Article en revista

Mechanical force application to the nucleus regulates nucleocytoplasmic transport
Andreu, I.; Chahare, N.; Trepat, X.; Roca-Cusachs, P.; Beedle, A.; Elósegui, A.; Granero, I.; Clein, K.; Molina, M.; Abenza, J.; Rossetti, L.; Raveh, B.
Nature cell biology, ISSN: 1465-7392 (JCR Impact Factor-2022: 21.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/06/2022
Article en revista

AUTOR/A:MOHAMMADI, HOSSEIN
Títol:Mathematical and computational modeling of geometrically nonlinear electromechanical
Data lectura:16/06/2023
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Computational modelling of surface instabilities in flexoelectric materials
18th European Mechanics of Materials Conference
Data de presentació: 04/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OUZERI, ADAM AMINE
Títol:Theory and computation of multiscale epithelial mechanics : from active gels to vertex models
Data lectura:14/06/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A bottom-up approach to vertex model for characterizing constitutive behavior of epithelial monolayers
55th Annual Technical Meeting of the Society of Engineering Science
Data de presentació: 10/10/2018
Presentació de treball en congressos

Upscaling active gel models of the actin cortex to epithelial mechanics
EMBO/EMBL Symposium: Mechanical Forces in Development
Data de presentació: 05/07/2019
Presentació de treball en congressos

Unified theoretical framework for epithelial mechanics, rheology and 3D shaping by upscaling active gels models of the actin cortex
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 13/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FONT I REVERTER, JORDI
Títol:Mathematical and computational modeling of active cellular flows
Data lectura:08/06/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling Epithelial Tissues as Active Fluids
The Mathematics of Mechanobiology
Data de presentació: 29/08/2018
Presentació de treball en congressos

Physical principles of fountain-flow migration of cells and cell clusters
CellMech 2019
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:APARICIO ESTREMS, GUILLERMO
Títol:Metric-aware optimization of high-order meshes for curved adaptivity
Data lectura:26/04/2023
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Combining high-order metric interpolation and geometry implicitization for curved r-adaption
Aparicio, G.; Gargallo, A.; Roca, X.
Computer-aided design, ISSN: 1879-2685 (JCR Impact Factor-2021: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Measuring quality on curved anisotropic meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Defining a stretching and alignment aware quality measure for linear and curved 2D meshes
IMR 2018 - 27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Anisotropic Optimization of Curved Meshes
IMR28 - International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Anisotropic Optimization of Curved Meshes: Specific-Purpose Line-Search and Trust-Region Globalizations for Newton's Method
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Specific-purpose globalizations for Newton’s method: anisotropic optimization of curved meshes
7th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium 2020
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Stretching and aligning piece-wise polynomial meshes to match curved anisotropic features
International Conference on Spectral and High Order Methods
Presentació de treball en congressos

High-order metric interpolation for curved r-adaption by distortion minimization
SIAM IMR22
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COLTRARO IANNIELLO, FRANCO
Títol:Robotic manipulation of cloth: mechanical modeling and perception
Data lectura:30/03/2023
Director/a:AMOROS TORRENT, JAUME
Codirector/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Developable surfaces with prescribed boundary
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

An inextensible model for the robotic manipulation of textiles
Coltraro, F.; Amoros, J.; Alberich, M.; Torras, C.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Morse cell decomposition and parametrization of surfaces from point clouds
XVII Encuentro Álgebra Computacional y Aplicaciones
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LARRAURI BORROTO, LÁZARO ALBERTO
Títol:First order logic of random sparse structures
Data lectura:03/03/2023
Director/a:NOY SERRANO, MARCOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probabilities of first-order sentences on sparse random relational structures: An application to definability on random CNF formulas
Larrauri, L.
Journal of logic and computation, ISSN: 1465-363X (JCR Impact Factor-2021: 0.509; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Limiting probabilities of first order properties of random sparse graphs and hypergraphs
Larrauri, L.; Müller, T.; Noy, M.
Random structures and algorithms, ISSN: 1042-9832 (JCR Impact Factor-2021: 1.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:MIRZA, WALEED AHMAD
Títol:A theoretical and computational study of the active self-organization of nematic patterns in thin cytoskeletal layers and their effect on curvature
Data lectura:16/02/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pattern formation in active nematics
Mechanical Forces in Development
Data de presentació: 05/07/2019
Presentació de treball en congressos

Self-organization in active nematics
European Cell Mechanics Meeting
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

Active self-organization in cytoskeleton
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Active self-organization in actin cytoskeleton*
APS March Meeting 2021
Data de presentació: 16/03/2021
Presentació de treball en congressos

Active self-organization of density and orientation in actin networks 
EMBO Workshop Physics of living systems: from molecules to tissues
Data de presentació: 07/06/2021
Presentació de treball en congressos

Active nematics on deformable surface
- APS March Meeting 2018
Data de presentació: 14/03/2022
Presentació de treball en congressos

Active self-organization of density and order in actin cyoskeleton
ECCOMAS 2022
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRALT MIRON, MAR
Títol:Homoclinic and chaotic phenomena to L3 in the Restricted 3-Body Problem
Data lectura:25/11/2022
Director/a:BALDOMA BARRACA, INMACULADA CONCEPCION
Director/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Codirector/a:BALDOMA BARRACA, INMACULADA CONCEPCION
Codirector/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Breakdown of homoclinic orbits to L3 in the RPC3BP (I). Complex singularities and the inner equation
Baldoma, I.; Giralt, M.; Guardia, M.
Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2022: 1.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/10/2022
Article en revista

Chaotic dynamics of the Kepler problem with variable gravitational coefficient
4th BGSMath Junior Meeting
Data de presentació: 05/11/2018
Presentació de treball en congressos

Exponentially small splitting of separatrices for L3 in the restricted 3-body problem
XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVI Congreso de Matemática Aplicada
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

Chaotic coorbital motions to L3 in the Restricted Planar Circular 3-Body Problem
XIX Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste
Data de presentació: 30/08/2021
Presentació de treball en congressos

Exponentially small splitting of separatrices in a celestial mechanics problem
BMS-BGSMath Junior Meeting
Data de presentació: 06/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELDA FERRÍN, GUILLEM
Títol:Conformal n-dimensional bisection for local refinement of unstructured simplicial meshes
Data lectura:28/10/2022
Tutor/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:RUIZ GIRONÉS, ELOI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Conformal marked bisection for local refinement of n-dimensional unstructured conformal meshes
Guillem Belda-Ferrín; Ruiz Gironès , E.; Roca, X.; Gargallo, A.
Computer aided design, ISSN: 0010-4485 (JCR Impact Factor-2021: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Local Bisection for Conformal Refinement of Unstructured 4D Simplicial Meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Conformal refinement of unstructured 4D simplicial meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Local bisection for conformal refinement of unstructured 4D simplicial meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Visualization of pentatopic meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Visualization of 4D unstructured pentatopic meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Visualization of 4D Unstructured Pentatopic Meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

Bisecting with optimal similarity bound on 3D unstructured conformal meshes
SIAM International Meshing Roundtable Workshop 2022
Data de presentació: 24/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VENTURINI, CHIARA
Títol:Multiscale clutch models for cell mechanics
Data lectura:22/07/2022
Director/a:SAEZ VIÑAS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Positive, negative and controlled durotaxis
Saez, P.; Venturini, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 6.1
Data de publicació: 29/03/2023
Article en revista

Coupling of cell adhesion and actin cortex mechanics
Theoretical and Computational Modelling in Mechanobiology
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

A generalized clutch model to explain cell adhesion mechanics
EMBL-IBEC Winter Conference, Engineering multicellular systems
Data de presentació: 10/02/2020
Presentació de treball en congressos

Improved clutch model for cell adhesion mechanics
14th WCCM and ECCOMAS Congress 2020, Virtual congress
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Talin manipulation in cell adhesion through an improved clutch model
APS March Meeting 2021, Virtual congress
Data de presentació: 15/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CÓRDOBA PAÑELLA, PAULA
Títol:Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
Data lectura:22/04/2022
Tutor/a:VÁZQUEZ, MARIANO
Director/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alya Red CCM: HPC-Based Cardiac Computational Modelling
Data de publicació: 06/07/2021
Capítol en llibre

Numbering along advection for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners
3rd - BSC Doctoral Symposium
Data de presentació: 05/05/2016
Presentació de treball en congressos

Streamwise numbering for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners in convection dominated flows
International Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications
Data de presentació: 06/07/2016
Presentació de treball en congressos

MaPHys Performance in Alya
JLESC 2017
Data de presentació: 18/07/2017
Presentació de treball en congressos

Petascale Level Multiphysics Modeling
Workshop on Materials Computation
Data de presentació: 16/08/2017
Presentació de treball en congressos

Comparison of Fluid Structure Interaction Capabilities in Finite Volume and Finite Element Based Codes
ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

Enhacing Alya Multiphysics Code with WSMP Solver and Solving Large Scale Ill-Conditioned Problems
World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
International HPC Summer School
Data de presentació: 28/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIVAS GUIJARRO, XAVIER
Títol:Geometrical Aspects of Contact Mechanical systems and Field Theories
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GRACIA SABATE, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:ROMAN ROY, NARCISO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A contact geometry framework for field theories with dissipation
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Annals of physics, ISSN: 0003-4916 (JCR Impact Factor-2020: 2.668; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Constraint algorithm for singular field theories in the k-cosymplectic framework
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of Geometric Mechanics, ISSN: 1941-4889 (JCR Impact Factor-2020: 0.857; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

New contributions to the Hamiltonian and Lagrangian contact formalisms for dissipative mechanical systems and their symmetries
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
International journal of geometric methods in modern physics, ISSN: 0219-8878 (JCR Impact Factor-2020: 1.874; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Unified Lagrangian-Hamiltonian formalism for contact systems
De León, M.; Gaset, J.; Lainz, M.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Fortschritte der physik. Progress of physics, ISSN: 0015-8208 (JCR Impact Factor-2020: 6.099; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2020
Article en revista

A K-contact Lagrangian formulation for nonconservative field theories
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Reports on mathematical physics, ISSN: 0034-4877 (JCR Impact Factor-2021: 0.808; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Skinner–Rusk formalism for k-contact systems
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of geometry and physics, ISSN: 0393-0440 (JCR Impact Factor-2022: 1.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:COULSON, MATTHEW JOHN
Títol:Threshold phenomena involving the connected components of random graphs and digraphs
Data lectura:13/12/2021
Director/a:PERARNAU LLOBET, GUILLEM
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An approximate structure theorem for small sumsets
Campos, M.; Coulson, M.; Serra, O.; Wötzel, M.
Birkhäuser
Data de publicació: 24/08/2021
Capítol en llibre

A rainbow Dirac's theorem
Coulson, M.; Perarnau-Llobet, G.
SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Rainbow factors in hypergraphs
Coulson, M.; Keevash, P.; Perarnau-Llobet, G.; Yepremyan, L.
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2020: 1.192; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

The critical window in random digraphs
Coulson, M.
Combinatorics, probability and computing, ISSN: 1469-2163 (JCR Impact Factor-2021: 1.211; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/10/2021
Article en revista

Largest component of subcritical random graphs with given degree sequence
Coulson, M.; Perarnau-Llobet, G.
Electronic journal of probability, ISSN: 1083-6489 (JCR Impact Factor-2021: 1.6
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Weak components of the directed configuration model
European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DEUTSCHMANN, INA MARIA
Títol:Disentangling ecological networks in marine microbes
Data lectura:29/09/2021
Tutor/a:SERRA ALBO, ORIOL
Director/a:LOGARES HAURIE, RAMIRO ERNESTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Niche adaptation promoted the evolutionary diversification of tiny ocean predators
Latorre, F.; Deutschmann, I.; Labarre, A.; Obiol, A.; Krabberod, A.; Pelletier, E.; Sieracki, M.; Cruaud, C.; Jaillon, O.; Massana, R.; Logares, R.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/06/2021
Article en revista

Comparative genomics of unculturable marine flagellates (MAST-4) using co-assembled single-amplified genomes
Comparative genomics of Eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity
Data de presentació: 15/10/2017
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan lineage of tiny ocean grazers
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Presentació de treball en congressos

Ecoevolution among the smallest ocean predators investigated with Single Cell Genomics
Microbes / Microbis 5th Interlab meeting Barcelona / Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Disentangling environmental effects in microbial association networks
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan linage of tiny ocean grazers
VIII ECOP – ISOP Joint Meeting
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic Microbial Association Networks in the Ocean
16th Student Council Symposium
Data de presentació: 11/07/2020
Presentació de treball en congressos

Effects of environmental selection on the global-ocean microbial interactome
6th European Student Council Symposium
Data de presentació: 06/09/2020
Presentació de treball en congressos

Evolutionary diversification of tiny ocean predators
ISME: Virtual Meeting Ecology Summit: #UnityInDiversity
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

Disentangling ecological networks in marine microbes
17th Student Council Symposium
Data de presentació: 23/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARROTE LOPEZ, MARINA
Títol:Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
Data lectura:22/07/2021
Director/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Codirector/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The inertia of the symmetric approximation for low-rank matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2017: 0.835; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Distance to the stochastic part of phylogenetic varieties
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Journal of symbolic computation, ISSN: 0747-7171 (JCR Impact Factor-2021: 0.97; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

The rank of positive-semidefinite approximation of low rank matrices and its application in Phylogenetics
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 06/09/2017
Presentació de treball en congressos

Condiciones algebraicas y semi-algebraicas en la reconstrucción filogenética
V Congreso de Jóvenes Investigadores Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 30/01/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
3rd Graduate Student Meeting on Applied Algebra and Combinatorics
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Semi-algebraic conditions for phylogenetic reconstruction
Barcelona Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic versus semi-algebraic conditions for phylogenetic varieties
SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetic Reconstruction
Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Computing the distance to the positive part of phylogenetic varieties
MEGA 2019: Effective Methods in algebraic geometry
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetics Reconstruction
2018 CIMPA Research School - Latinamerica: "Commutative Algebra with Applications to Statistics and Coding Theory"
Data de presentació: 06/07/2018
Presentació de treball en congressos

FoCM 2017 Foundations of Computational Mathematics
FoCM 2017: Foundations of Computational Mathematics
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

Rank of the symmetric approximation matrix in Phylogenetics
Barcelona Mathematical Days
Data de presentació: 05/2017
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for phylogenetic reconstruction
Summer School on Algebra, Statistics and Combinatorics
Data de presentació: 06/2016
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FELIPE NAVARRO, JUAN CARLOS
Títol:Qualitative properties of solutions to integro-differential elliptic problems
Data lectura:14/07/2021
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Uniqueness and stability of the saddle-shaped solution to the fractional Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, I: odd solutions with respect to the Simons cone
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Journal of functional analysis, ISSN: 0022-1236 (JCR Impact Factor-2020: 1.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, II: one-dimensional and saddle-shaped solutions to the Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Mathematics in engineering, ISSN: 2640-3501 (JCR Impact Factor-2021: 1.333; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:RODRÍGUEZ DEL RÍO, ÓSCAR
Títol:Ejection-collision orbits in the Restricted Three-Body Problem
Data lectura:06/07/2021
Director/a:OLLE TORNER, MERCEDES
Codirector/a:SOLER VILLANUEVA, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Regularisation in ejection-collision orbits of the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Data de publicació: 04/2020
Capítol en llibre

Analytical and numerical results on families of n-ejection-collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Transit regions and ejection/collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Study of the ejection/collision orbits in the spatial RTBP using the McGehee regularization
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Ejection-collision orbits in the RTBP
Recent Trends in Nonlinear Science 2011
Data de presentació: 23/01/2019
Presentació de treball en congressos

Ejection-collision orbits in the restricted three body problem
Equadiff 2019
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDONA I AGUILAR, ROBERT
Títol:The geometry and topology of steady Euler flows, integrability and singular geometric structures
Data lectura:26/05/2021
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Reeb embeddings and universality of Euler flows
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

On the volume elements of a manifold with transverse zeroes
Miranda, E.; Cardona i, R.
Regular and chaotic dynamics, ISSN: 1560-3547 (JCR Impact Factor-2019: 1.285; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Euler flows and singular geometric structures
Miranda, E.; Cardona i, R.; Peralta-Salas, D.
Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-503X (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Steady Euler flows and Beltrami fields in high dimensions
Cardona i, R.
Ergodic theory and dynamical systems, ISSN: 0143-3857 (JCR Impact Factor-2020: 1.202; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2020
Article en revista

Constructing Turing complete Euler flows in dimension 3
Cardona i, R.; Miranda, E.; Peralta, Daniel; Presas, F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 1091-6490 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

The periodic orbit conjecture for steady Euler flows
Cardona i, R.
Qualitative theory of dynamical systems, ISSN: 1575-5460 (JCR Impact Factor-2021: 0.931; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Turing universality of the incompressible Euler equations and a conjecture of Moore
Cardona i, R.; Miranda, E.; Peralta-Salas, D.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2021: 1.53; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2021
Article en revista

Integrable systems on singular symplectic manifolds: from local to global
Cardona i, R.; Miranda, E.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2021: 1.53; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROCA LACOSTENA, JORDI
Títol:The embedding problem for Markov matrices
Data lectura:18/05/2021
Director/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Codirector/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Embeddability and rate identifiability of Kimura 2-parameter matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Journal of mathematical biology, ISSN: 0303-6812 (JCR Impact Factor-2020: 2.259; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

An open set of 4×4 embeddable matrices whose principal logarithm is not a Markov generator
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2020: 1.736; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:TOZZI, CATERINA
Títol:A theoretical and computational study of the interaction between biomembranes and curved proteins
Data lectura:30/04/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Out-of-equilibrium mechanochemistry and self-organization of fluid membranes interacting with curved proteins
Tozzi, C.; Walani, N.; Arroyo, M.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2019: 3.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/09/2019
Article en revista

A theory of ordering of elongated and curved proteins on membranes driven by density and curvature
Tozzi, C.; Walani, N.; Le Roux, A.; Roca-cusachs Solere, Pere; Arroyo, M.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:PORRO MARTORELL, OLGA
Títol: A Hesitant Fuzzy Perceptual-Based Approach to Model Linguistic Assessments
Data lectura:07/04/2021
Director/a:SANCHEZ SOLER, MONICA
Codirector/a:AGELL JANÉ, NÚRIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Understanding location decisions of energy multinational enterprises within the European smart cities’ context: An integrated AHP and extended fuzzy linguistic TOPSIS method
Porro, O.; Pardo-Bosch, F.; Agell, N.; Sanchez, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/05/2020
Article en revista

An ensemble learning solution for predicitive manintenance of wind turbines main bearing
Beretta, M.; Julian, A.; Sepúlveda, J.; Cusido, J.; Porro, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Improved ensemble learning for wind turbine main bearing fault diagnosis
Beretta, M.; Vidal, Y.; Sepúlveda, J.; Porro, O.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

A multi-attribute group decision model based on unbalanced and multi-granular linguistic information: an application to assess entrepreneurial competencies in secondary schools
Porro, O.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F.
Applied soft computing, ISSN: 1568-4946 (JCR Impact Factor-2021: 8.263; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

A location decision problem based on AHP: Strategic priorities of European energy companies
Meeting of the European Working Group in Multi Criteria Decision Aiding
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

A fuzzy decision-aiding approach to implement sustainable marine itineraries
22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

Perceptual maps to aggregate information from decision makers
23é Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CODONY GISBERT, DAVID
Títol:Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at mesoscopic and atomistic scales
Data lectura:01/03/2021
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/02/2020
Patent

An immersed boundary hierarchical B-spline method for flexoelectricity
Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

A Cº interior penalty method for 4th order PDEs
Fojo, Dani; Codony, D.; Fernandez, S.
Reports@SCM, ISSN: 2385-4227
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Modeling flexoelectricity in soft dielectrics at finite deformation
Codony, D.; Gupta, P.; Marco, O.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Flexoelectricity in atomic monolayers from first principles
Kumar, S.; Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2021: 8.307; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Transversal flexoelectric coefficient for nanostructures at finite deformations from first principles
Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2021: 3.98; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2021
Article en revista

Immersed boundary hierarchical B-spline method for the numerical simulation of nano-scale electromechanical transduction
13th World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 25/07/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of straingradient elasticity based on an immersed boundary B-spline framework
16th European Mechanics of Materials Conference (EMMC16)
Data de presentació: 27/03/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of the flexo- electric coupling based on an immersed boundary B-spline framework
10th European Solid Mechanics Conference (ESMC2018)
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

An immersed boundary hierarchical B-spline-based computational approach for nano-scale electromechanics
55th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2018).
Data de presentació: 11/10/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LATORRE IBARS, ERNEST
Títol:ACTIVE SUPERELASTICITY IN THREE-DIMENSIONAL EPITHELIA OF CONTROLLED SHAPE
Data lectura:19/02/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Codirector/a:TREPAT GUIXER, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Measuring mechanical stress in living tissues
Gómez, M.; Latorre, E.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature Reviews Physics, ISSN: 2522-5820 (JCR Impact Factor-2020: 31.068; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Addendum: active superelasticity in three-dimensional epithelia of controlled shape
Latorre, E.; Kale, S.; Casares, L.; Gómez, M.; Uroz, M.; Valon, L.; Nair, R.; Garreta, E.; Montserrat, N.; del Campo, A.; Ladoux, B.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:RIVERO SALGADO, ÓSCAR
Títol:Arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson-Flach elements and diagonal cycles
Data lectura:12/02/2021
Director/a:ROTGER CERDÀ, VICTOR
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Euler system of Beilinson--Flach elements
One day workshop on modular forms, Euler systems and p-adic L-functions
Data de presentació: 22/11/2017
Presentació de treball en congressos

Towards the rationality of Darmon--Dasgupta units
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 23/01/2018
Presentació de treball en congressos

On the exceptional specializations of Big Heegner points
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 26/01/2018
Presentació de treball en congressos

Iwasawa theory and Euler systems: the case of diagonal cycles
Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC)
Data de presentació: 21/01/2019
Presentació de treball en congressos

A Gross--Zagier trace formula for product of theta series
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 24/01/2019
Presentació de treball en congressos

The Euler system of Beilinson--Flach elements and Gross--Stark units
p-adic modular forms
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

The arithmetic of the adjoint of a weight one modular form
Automorphic p-adic L-functions and regulators
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Exceptional zeros, p-adic L-functions and Euler systems
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 04/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILA PÉREZ, JORDI
Títol:Low and high-order hybridised methods for compressible flows
Data lectura:10/02/2021
Director/a:HUERTA CEREZUELA, ANTONIO
Codirector/a:GIACOMINI, MATTEO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybridisable discontinuous Galerkin formulation of compressible flows
Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2021: 8.171; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A face-centred finite volume method for the Euler equations
NMASE 2018- 13th Workshop on Numerical Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2018
Presentació de treball en congressos

HLL-type Riemann solvers for hybridisable discontinuous Galerkin
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGIS CHERTA, DAVID
Títol:Desarrollo de un sistema de monitorización de la integridad estructural para aplicaciones en ingeniería mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad
Data lectura:21/12/2020
Director/a:POZO MONTERO, FRANCESC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Damage diagnosis for offshore fixed wind turbines
Agis, D.; Vidal, Y.; Pozo, F.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

A frequency-based approach for the detection and classification of structural changes using t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Damage identification in structural health monitoring: a brief review from its implementation to the Use of data-driven applications
Tibaduiza, Diego Alexander; Gomez, R.; Pedraza, C.; Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/01/2020
Article en revista

Vibration-based detection and classification of structural changes using principal component analysis and t-distributed stochastic neighbor embedding
Agis, D.; Tibaduiza, Diego Alexander; Pozo, F.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/03/2020
Article en revista

Vibration-Based structural health monitoring using piezoelectric transducers and parametric t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Detection and classification of structural changes using t-distributed stochastic neighbor embedding
International Conference on Structural Engineering Dynamics
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DOMENECH BLAZQUEZ, MARGARITA
Títol:Estudio y caracterización de soluciones para juegos cooperativos y bicooperativos
Data lectura:24/11/2020
Director/a:PUENTE DEL CAMPO, MARIA ALBINA
Codirector/a:GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Some properties for probabilistic and multinomial (probabilistic) values on cooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2016: 0.943; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2016
Article en revista

Semivalues: weighting coefficients and allocations on unanimity games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization letters, ISSN: 1862-4472 (JCR Impact Factor-2017: 1.013; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/12/2017
Article en revista

Bisemivalues for bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2018: 1.206; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/02/2018
Article en revista

Some properties for bisemivalues on bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Journal of optimization theory and applications, ISSN: 0022-3239 (JCR Impact Factor-2020: 2.249; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/02/2020
Article en revista

Study and characterization of the multinomial values
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Data de presentació: 22/10/2015
Presentació de treball en congressos

A n-parametric family of probabilistic values for cooperat ive games with n players
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multilinear extension of a bicooperative game. A computational method to calculate bisemivalues
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Bisemivalues and binomial bisemivalues: study and characteritzation
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

The (p,q)-bisemivalues on bicooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

Bisemivalores en juegos bicooperativos: estudio de algunas propiedades
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A dynamic axiomatization for the semivalues on classic cooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A method to calculate the (p,q)-bisemivalues
30th European Conference on Operational Research
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

Estudio de propiedades complementarias para valores probabilísticos en juegos cooperativos
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OMS, CEDRIC
Títol:Global Hamiltonian Dynamics on Singular Symplectic Manifolds
Data lectura:02/10/2020
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the singular Weinstein conjecture and the existence of escape orbits for b-Beltrami fields
Miranda, E.; Oms, C.; Peralta-Salas, D.
Communications in contemporary mathematics, ISSN: 0219-1997 (JCR Impact Factor-2021: 1.708; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

The singular Weinstein conjecture
Miranda, E.; Oms, C.
Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2021: 1.675; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUIXÍ BALLONGA, ALBA
Títol:Locally adaptive phase-field models and transition to fracture
Data lectura:30/09/2020
Director/a:FERNANDEZ MENDEZ, SONIA
Codirector/a:RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive refinement for phase-field models of brittle fracture based on Nitsche's method
Muixí, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

A hybridizable discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture with adaptive refinement
Muixí, A.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2020: 3.477; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

A combined XFEM phase-field computational model for crack growth without remeshing
Muixí, A.; Marco, O.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2021: 4.391; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:SPIEGEL, CHRISTOPH STEFAN
Títol:Additive Structures and Randomness in Combinatorics
Data lectura:03/07/2020
Director/a:RUE PERNA, JUAN JOSÉ
Codirector/a:SERRA ALBO, ORIOL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On a problem of Sárközy and Sós for multivariate linear forms
Rue, J.; Spiegel, C.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

On strong infinite Sidon and Bh sets and random sets of integers
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2021: 1.263; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:BLANCO FERNÁNDEZ, GUILLEM
Títol:Bernstein-Sato polynomial of plane curves and Yano's conjecture
Data lectura:16/04/2020
Director/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Codirector/a:ALVAREZ MONTANER, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Extended abstracts GEOMVAP 2019
Alberich, M.; Blanco, G.; Galvez, M.; Garrote-Lopez, M.; Miranda, E.
Springer
Data de publicació: 2021
Llibre

Monomial generators of complete planar ideals
Alberich, M.; Alvarez, J.; Blanco, G.
Journal of algebra and its applications, ISSN: 0219-4988 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

The minimal tjurina number of irreducible germs of plane curve singularities
Alberich, M.; Almirón, P.; Blanco, G.; Melle, A.
Indiana University mathematics journal, ISSN: 0022-2518 (JCR Impact Factor-2021: 1.059; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROY, MALLIKA
Títol:Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia
Data lectura:12/02/2020
Director/a:VENTURA CAPELL, ENRIC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Degrees of compression and inertia for free-abelian times free groups
Roy, M.; Ventura, E.
Journal of Algebra, ISSN: 1090-266X (JCR Impact Factor-2021: 0.908; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:CALVO SCHWARZWÄLDER, MARC
Títol:Non-classical thermal transport and phase change at the nanoscale
Data lectura:12/07/2019
Director/a:MYERS, TIMOTHY
Codirector/a:ALVAREZ CALAFELL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Stefan problem with variable thermophysical properties and phase change temperature
Myers, T.; Hennessy, M.; Calvo, M.
International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2020: 5.584; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

The one-dimensional Stefan problem with non-Fourier heat conduction
Calvo, M.; Myers, T.; Hennessy, M.
International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2020: 3.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:KLYMCHUK, TETIANA
Títol:Stratification theory of matrix pairs under equivalence and contragredient equivalence
Data lectura:21/06/2019
Director/a:GARCIA PLANAS, MARIA ISABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural stability of matrix pencils and matrix pairs under contragredient equivalence
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Ukrainian Mathematical Journal, ISSN: 0041-5995 (JCR Impact Factor-2019: 0.518; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Differentiable families of traceless matrix triples
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, ISSN: 1579-1505 (JCR Impact Factor-2019: 0.617; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2019
Article en revista

Operators on positive semidefinite inner product spaces
Bovdi, V.; Klymchuk, T.; Rybalkina, T.; Salim, M.; Sergeichuk, V.
Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2020: 1.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:PÉREZ CERVERA, ALBERTO
Títol:On the role of oscillatory dynamics in neural communication
Data lectura:04/04/2019
Director/a:HUGUET CASADES, GEMMA
Codirector/a:MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Global phase-amplitude description of oscillatory dynamics via the parameterization method
Perez, A.; Martinez-seara, M.; Huguet, G.
Chaos (Woodbury, N.Y.), ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2020: 3.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Mathematical tools for phase control in transient states of neuronal oscillators
SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems 2019
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202330/09/2027Unveiling Earth’s Critical Resources for Clean Energy and a Sustainable FutureCommission of European Communities
01/10/202330/06/2026Cátedra CARISMATICA, Cátedra de ciberseguridad ISg-MAk de la Universitat Politècnica de CatalunyaS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
01/09/202331/08/2026Interacción entre módulos físicos y regulatorios en la función biológica: de modelos matemáticos a biología sintéticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2025Red Temática de Matemática Discreta y AlgorítmicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/05/202331/12/2024Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2023Universitat Politècnica de Catalunya
01/05/202330/04/2026Electrified Single Stage Ammonia Cracking to Compressed HydrogenCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Donació pel 39th European Workshop Comput. GeometryOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para la monitorización de la condición de aerogeneradores.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Artificial Intelligence for Wind Turbine Condition Monitoring and Structural Health Monitoring.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Métodos Geométricos en Teoría de GruposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Geométricos en Mecánica y Teoría de CamposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Ecuaciones en Derivadas Parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales, y de la física matemáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202230/06/2025Computational, dynamical and geometrical complexity in fluid dynamics.FUNDACIÓN BBVA
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/05/202231/12/2023Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2022Universitat Politècnica de Catalunya
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202231/12/2024Geometria de Varietats i AplicacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202130/04/2026Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2022Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/09/201931/01/2020Bernstein-Sato polynomials and related invariantsMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
01/07/201930/06/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201930/11/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202330/09/2027Unveiling Earth’s Critical Resources for Clean Energy and a Sustainable FutureCommission of European Communities
01/10/202330/06/2026Cátedra CARISMATICA, Cátedra de ciberseguridad ISg-MAk de la Universitat Politècnica de CatalunyaS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
01/09/202331/08/2026Interacción entre módulos físicos y regulatorios en la función biológica: de modelos matemáticos a biología sintéticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2025Red Temática de Matemática Discreta y AlgorítmicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/05/202331/12/2024Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2023Universitat Politècnica de Catalunya
01/05/202330/04/2026Electrified Single Stage Ammonia Cracking to Compressed HydrogenCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Donació pel 39th European Workshop Comput. GeometryOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para la monitorización de la condición de aerogeneradores.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Artificial Intelligence for Wind Turbine Condition Monitoring and Structural Health Monitoring.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Métodos Geométricos en Teoría de GruposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Geométricos en Mecánica y Teoría de CamposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Ecuaciones en Derivadas Parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales, y de la física matemáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202230/06/2025Computational, dynamical and geometrical complexity in fluid dynamics.FUNDACIÓN BBVA
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/05/202231/12/2023Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2022Universitat Politècnica de Catalunya
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202231/12/2024Geometria de Varietats i AplicacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202130/04/2026Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2022Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/09/201931/01/2020Bernstein-Sato polynomials and related invariantsMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
01/07/201930/06/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201930/11/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors