Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Polímers i Biopolímers

Polímers i Biopolímers

Els començaments d’aquest programa de doctorat es remunten a 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la LRU llavors promulgada recentment. El 1994, l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.


El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció ha estat auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i el 2011 es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Smart Polymer Engineering.

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, sobretot dins l’àrea de materials.

El programa de doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una repercussió especial en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck –Magúncia, Lió–) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que s’hi pugui aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.

COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en el qual aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els estudiants del programa de doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, alhora que la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats, i en particular biopolímers.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, en acabar el programa estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per sintetitzar idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Amb conveni:
The China Scolarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

Col·laboracions:

El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca.

Amirkabir University of Technology (IR)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (ES)
Bar Ilan University (IL)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (PT)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (ES)
Coventry University (GB)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (DE)
Graz University of Technology (AT)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (DE)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (DE)
Monash University (AU)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (RO)
Politecnico di Torino (IT)
Queen Mary University of London (GB)
Università di Roma La Sapienza (IT)
SINTEF (NO)
Sofia University (BG)
University of British Columbia (CA)
University of Manchester (GB)
Universidad de Sevilla (ES)
Universidad de Zaragoza (ES)
Universidad del País Vasco UPV/EHU (ES)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Politécnica de Madrid (ES)
Universidade do Minho (PT)
Universidade Nova de Lisboa (PT)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Verona (IT)
University College London (GB)
University of Chemical Technology and Metallurgy (BG)
University of Namur (BE)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (AT)
University of Oldenburg (DE)
University of Regensburg (DE)
University of Sheffield (GB)
VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:

1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca i a fi d’assignar tutors/directors o tutores/directores.

Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de cursar cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Smart Polymer Engineering (SPE), que s’ha programat per oferir als estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en què el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, i es comunica l’elecció a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, alhora que se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; poden cursar-se en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-quimica

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety in the Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Smart Polymer Engineering
• Experimentation and Instrumentation (6)
• Polymer Transformation Processes (6)
• Polymerisation Chemistry (6)
• Biopolymers and Bioplastics (6)
• Advanced Materials (6)
• Design of Equipment Coating Technologies (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, conferències i seminaris impartits per professors o professores, o investigadors o investigadores visitants.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: cursos específics, workshops o tallers de treball per a la formació en tècniques científiques relacionades amb la recerca en l’àmbit dels polímers i biopolímers.
Hores: 15.
Caràcter: optatiu.

Activitat: seminaris específics del grup de recerca.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 100.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
Els grups de recerca que participen en el programa tenen una trajectòria de recerca consolidada, de manera que els recursos materials, tecnològics i científics de què disposen permeten garantir l’execució d’una tesi doctoral. Específicament dins el programa de doctorat, és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands i doctorandes tinguin accés al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments específics en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc.).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant filatura electroestàtica (electrospinning), electrospraying, spin coating, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SÁEZ COMET, CARLOS: Obtaining micro- and nanotextured functional surfaces on thermoplastics via injection moulding techniques using laser textured metallic inserts and NIL (nano-imprint lithography) -textured polymeric films
  Autor/a: SÁEZ COMET, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 03/07/2023
  Data de lectura: 06/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala Polivalent de l'Edifici I, planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER | FONTDECABA BAIG, ENRIC
  Tribunal:
       PRESIDENT: PÉREZ MURANO, FRANCESC
       SECRETARI: CASELLAS PADRO, DANIEL
       VOCAL: TYLKOWSKI, BARTOSZ
  Resum de tesi: Las superficies con funcionalidades especiales debidas a sus topografías o texturas superficiales están muy presentes en la naturaleza que nos rodea. Millones de organismos vivos a nuestro alrededor se benefician de dichas funcionalidades especiales gracias a las características existentes en las interficies que los separan del entorno. Estas funcionalidades, tales como la humectabilidad especial o las propiedades antibacterianas, surgen de las características micro y nanométricas organizadas periódicamente presentes en esas interfaces.Estas propiedades que surgen de las interacciones de las micro y nanotexturas presentes en las superficies con el entorno circundante (luz, líquidos, agentes infecciosos, etc.), representan una poderosa fuente de inspiración hacia la funcionalización de las superficies de las piezas plásticas. La posibilidad de funcionalizar la superficie de piezas de plástico mediante una técnica basada en la replicación aplicada a una tecnología de producción de alto volumen y bajo coste por pieza tal como el moldeo por inyección ha adquirido un gran interés científico en los últimos años. Esta tecnología permite la producción de dichas piezas sin necesidad de utilizar recubrimientos o tratamientos especiales. Esto a su vez reduce la complejidad de dichas piezas y también los recursos y tiempos necesarios para la fabricación, al tiempo que reduce su huella ambiental.La producción de dichas superficies a través del moldeo por inyección requiere el uso de insertos de molde micro y nanotexturizados que sirven como herramientas de plantilla negativa para la obtención de las características texturizadas en la superficie de la pieza plástica final producida. En este sentido, en este estudio se ha investigado el uso de dos herramientas diferentes: insertos metálicos micro y nanotexturizados y en segundo lugar, insertos poliméricos flexibles.En la primera parte de esta investigación se estudia el uso de materiales metálicos micro y nanotexturizados como insertos de moldes de inyección; tecnología muy estudiada para la producción de superficies micro y nanotexturizadas.En este caso, la influencia de los parámetros del proceso en los resultados obtenidos se ha estudiado utilizando principalmente polímeros termoplásticos transparentes (PC, PMMA, PET, TPU). Paralelamente, se han investigado diversas mejoras tecnológicas de proceso y técnicas de caracterización funcional para determinar la funcionalidad de las piezas plásticas obtenidas. En esta sección se muestran aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos en el marco de un proyecto financiado con fondos públicos.Los resultados muestran que la temperatura del molde y la presión de mantenimiento jugaron un papel importante en el grado de replicación de las micro/nanoestructuras obtenidas en la superficie de las piezas polimØricas fabricadas mediante moldeo por inyección isotérmica. Además, se investigaron las mejoras en la replicacion logradas al utilizar técnicas avanzadas de moldeo por inyección, tales como el moldeo por inyección variotérmica y el moldeo por inyección- compresión , y se caracterizaron minuciosamente las características funcionales relevantes promovidas por las micro y nanotexturas .En la segunda parte de la investigación se ha estudiado el uso de materiales poliméricos flexibles como insertos de molde, una tecnología más innovadora y potencialmente más rentable. En este apartado se ha estudiado la influencia de los parámetros del proceso en los resultados obtenidos y la mejora de los materiales de inserto flexible, junto con una caracterización de todos los resultados obtenidos. Además, se han investigado otros temas complementarios: la mejora de las propiedades funcionales de las piezas obtenidas mediante tratamientos especiales -recubrimientos o implantacion ionica-, el estudio del de dichos filmstexturizadas para su uso como insertos de moldes 3D y la extension de los m

Darrera actualització: 23/09/2023 04:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 23/09/2023 04:30:25.

Llistat de tesis defensades per any

 • MORENA GATIUS, ANGELA GALA: Lingnin-based nanoparticles with antibacterial properties and their nanocomposite materials for wound healing
  Autor/a: MORENA GATIUS, ANGELA GALA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 10/03/2023
  Director/a de tesi: TZANOV, TZANKO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ZILLE, ANDREA
       SECRETARI: GARRIGA SOLE, PERE
       VOCAL: SILVA, CARLA JOANA
  Resum de tesi: La biomassa lignocel·lulòsica és un recurs renovable abundant considerat com una font de carboni adequada per a la síntesis productes químics i com a alternativa als combustibles fòssils per proveir energia. La cel·lulosa, l¿hemicel·lulosa i la lignina són els components primaris de la biomassa lignocel·lulòsica. La lignina és la molècula aromàtica més abundant al planeta i representa un 15¿30 % del pes sec en les plantes llenyoses. Tradicionalment, la lignina s¿ha considerat un subproducte de baix valor resultant de la indústria de la pasta i del paper. Cada any es generen al voltant de 70 milions de tones de lignina com a conseqüència de l¿activitat de la indústria paperera, i només un 2¿5 % es reutilitza en la seva forma macromolecular. La seva infrautilització és causada principalment per l¿heterogeneïtat de la seva estructura molecular, la qual varia en funció dels mètodes d¿extracció i de purificació, i per la seva baixa compatibilitat amb matrius polimèriques en la producció de compòsits. En els últims anys, el potencial de la lignina per sintetitzar materials de valor afegit s¿haconsiderat en diferents camps d¿aplicació. La lignina té diversos grups funcionals, d¿entre els quals destaquen els grups hidroxils aromàtics i alifàtics, responsables d¿aportar propietats antibacterianes, antioxidants i capacitat de bloquejar la penetració dels rajos UV, juntament amb els grups carboxil, carbonil i metoxil. La nanotransformació de la lignina resulta en nanopartícules (NPs) amb una reactivitat més elevada que el seu homòleg macroscòpic, i la seva incorporació en compòsits suposa una millora de les propietats mecàniques i de les bioactivitats. La nanoformulació és una via emergent per valoritzar la lignina en la qual les nanopartícules de lignina (LigNPs) resultants ja s¿han utilitzat com a reforç mecànic en matrius polimèriques, com a absorbents de la radiació UV, com a agents antioxidants i antibacterians en envasos d¿ús alimentari i com a portadors per al lliurament de fàrmacs. El creixent interès en les LigNPs es reflecteix en els nombrosos articles de revisió sobre les bioactivitats de lignina macromolecular en aplicacions biomèdiques, els mètodes per a la síntesi de LigNPsi les seves diferents aplicacions, i la combinació de lignina amb altres materials o agents actius per obtenir nanocompòsis híbrids. Considerant el ràpid augment de la resistència antimicrobiana (AMR), impulsat per l¿excessiu i incorrecte ús d'antibiòtics, el focus de la recerca s'ha centrat en el desenvolupament de nous agents antimicrobians per substituir els antibiòtics convencionals. L'ús de les LigNPs com a agents antibacterians és una alternativa adequada als antibiòtics tradicionals gràcies a les seves propietats antibacterianes i la seva biocompatibilitat, juntament amb altres bioactivitats com l¿antioxidant i la capacitat de bloquejar els rajos UV.Aquesta tesi pretén desenvolupar noves NPs basades en lignina sense antibiòtics i amb propietats antibacterianes per a aplicacions biomèdiques. Per aconseguir-ho, diferents LigNPs híbrides han estat dissenyades combinant la lignina amb metalls, metal·loides i compostos fenòlics naturals, i les seves propietats antibacterianes, la seva biocompatibilitat cap a les cèl·lules humanes i el seu mecanisme d'acció ha estat estudiat. Aquestes partícules s¿han utilitzat com a elements actius i estructurals en materials per a usos biomèdics (escumes de poliuretà i hidrogels), concretament pel tractament de ferides cròniques. El potencial d'aquests materials per al tractament de ferides es va avaluar mesurant la seva capacitat antibacteriana i antioxidant, l¿habilitat d'inhibir certs enzims perjudicials present en les ferides i la capacitat d'absorbirexsudats.

Darrera actualització: 23/09/2023 05:01:38.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MORENA GATIUS, ANGELA GALA
Títol:Lingnin-based nanoparticles with antibacterial properties and their nanocomposite materials for wound healing
Data lectura:10/03/2023
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 23/12/2020
Patent

Antimicrobial lightweight materials and components
Elsevier
Data de publicació: 02/12/2020
Capítol en llibre

Antibacterial polyurethane foams with incorporated lignin-capped silver nanoparticles for chronic wound treatment
Morena, A. G.; Stefanov, I.; Ivanova, K.; Perez, S.; Sanchez-Soto, M.; Tzanov, T.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 1520-5045 (JCR Impact Factor-2018: 3.375; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/02/2020
Article en revista

Hybrid tellurium-lignin nanoparticles with enhanced antibacterial properties
Morena, A. G.; Bassegoda, A.; Hoyo, J.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 10.383; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/04/2021
Article en revista

3D-printed polymer-infiltrated ceramic network with antibacterial biobased silver nanoparticles
Hodasova, L.; Morena, A. G.; Tzanov, T.; Fargas, G.; Llanes, L.; Aleman, C.; Armelin, E.
ACS applied bio materials, ISSN: 2576-6422 (JCR Impact Factor-2021: 0.746; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Antibacterial properties and mechanisms of action of sonoenzymatically synthesized lignin-based nanoparticles
Morena, A. G.; Bassegoda, A.; Natan, M.; Jacobi, G.; Banin, E.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 14.4
Data de publicació: 12/08/2022
Article en revista

Antibacterial lignin-based nanoparticles and their use in composite materials
Morena, A. G.; Tzanov, T.
Nanoscale advances, ISSN: 2516-0230 (JCR Impact Factor-2021: 5.598; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/10/2022
Article en revista

Lignin-based nanoparticles as both structural and active elements in self-assembling and self-healing multifunctional hydrogels for chronic wound management
Morena, A. G.; Perez, S.; Tzanov, T.
Pharmaceutics (Basel), ISSN: 1999-4923 (JCR Impact Factor-2021: 6.0
Data de publicació: 30/11/2022
Article en revista

Rigid composite bio-based polyurethane foams: from synthesis to LCA analysis
Recupido, F.; Lama, G. C.; Ammendola, M.; De Lucca Bossa, F.; Minigher, A.; Campaner, P.; Morena, A. G.; Tzanov, T.; Ornelas, M.; Barros, A.; Gomes, F.; Bouça, V.; Malagueiro, R.; Sanchez, M.; Martinez, E.; Sorrentino, L.; Boggioni, L.; Perucca, M.; Anegalla, S.; Marzella, R.; Moimare, P.; Verdolotti, L.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2021: 7.1
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Antibacterial polyurethane foam with incorporated lignin-capped silver nanoparticles for chronic wound treatment
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Immobilized lignin-capped silver nanoparticles in a multifunctional polyurethane foam dressing for chronic wound treatment
European Materials Research Society 2019 Fall Meeting
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

Sono-enzymatic synthesis of phenolated lignin nanoparticles with antibacterial properties
The international chemical congress of pacific basin societies 2021
Data de presentació: 20/12/2021
Presentació de treball en congressos

Phenolated-lignin nanoparticles as crosslinking agents in nanocomposite hydrogels for biomedicalapplications
ACS NM&E - 263th American Chemical Society National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Sono-enzymatic fractioning of biomass for the production of bio-based wood adhesive
ACS NM&E - 263th American Chemical Society National Meeting & Exposition
Data de presentació: 23/03/2022
Presentació de treball en congressos

Antimicrobial and antifouling nano-enabled hydrogel coating built on urinary catheters using a bottom up enzymatic approach
1th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology
Data de presentació: 15/11/2022
Presentació de treball en congressos

Dual-function nanoparticles enzymatically conjugated with a custom-made polyurethane hydrogel for chronic wound treatment
11th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology
Data de presentació: 15/11/2022
Presentació de treball en congressos

Lignin-based nano-enabled antimicrobial materials
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALERO MORENO, JOSÉ IGNACIO
Títol:Desarrollo de nuevos materiales bioplásticos con efecto barrera
Data lectura:14/12/2022
Director/a:BOU SERRA, JORGE
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Proposal for the deployment of an augmented reality tool for construction safety inspection
Ramos, J.; Muñoz, F.; Mora, J.; Deraemaeker, A.; Valero, J.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2020: 2.648; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Hydrolytic degradation of micro and nanoparticles of PLA, according to particle size and dispersion composition
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORIOLS PLADEVALL, NÚRIA
Títol:Del mur romànic al museu. La tècnica de la pintura mural romànica i del seu traspàs amb morters de caseïna.
Data lectura:17/11/2022
Director/a:BUTI PAPIOL, SALVADOR
Codirector/a:SALVADO CABRE, NATIVITAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Amorphous calcium carbonate (ACC) in fresco mural paintings
Oriols, N.; Salvadó, N.; Pradell, T.; Butí, S.
Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2020: 4.821; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Carbonation of fresco mural paintings with a dolomitic mortar
Oriols, N.; Salvadó, N.; Pradell, T.; Jimenez, N.; Butí, S.; Marine Cotte; Gonzalez, V.
Cement and concrete research, ISSN: 0008-8846 (JCR Impact Factor-2020: 10.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Characterization of packaging materials and protection of cultural assets by uFTIR and SEM and chromatographic determination of VOCs in the materials and in spaces intended for the conservation of heritage.
XX Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HODÁSOVÁ, LUDMILA
Títol:Polymer-zirconia based ceramic composites produced by 3D-printing
Data lectura:09/11/2022
Director/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polymer infiltrated ceramic networks with biocompatible adhesive and 3D-printed highly porous scaffolds
Hodasova, L.; Sans, J.; Molina, B.G.; Aleman, C.; Llanes, L.; Fargas, G.; Armelin, E.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2021: 11.632; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Atmospheric pressure plasma liquid assisted deposition of polydopamine/acrylate copolymer on zirconia (Y-TZP) ceramics: a biocompatible and adherent nanofilm
Hodasova, L.; del Valle, LJ.; Fargas, G.; Aleman, C.; Armelin, E.
RSC advances, ISSN: 2046-2069 (JCR Impact Factor-2021: 4.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

3D-printed polymer-infiltrated ceramic network with biocompatible adhesive to potentiate dental implant applications
Hodasova, L.; Aleman, C.; del Valle, LJ.; Llanes, L.; Fargas, G.; Armelin, E.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/09/2021
Article en revista

Microstructural and mechanical characterization of 3Y-TZP porous ceramic scaffolds printed by means of the robocasting technique
yCAM-Young Ceramists Additive Manufacturing Forum
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

3D-printed polymer infiltrated zirconia based ceramic networks
2020 Young Ceramists Additive Manufacturing
Data de presentació: 30/10/2020
Presentació de treball en congressos

Biocompatibility and osseointegration properties of 3D-printed polymer infiltrated ceramic networks
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 16/11/2020
Presentació de treball en congressos

Application of polydopamine/acrylate copolymer on zirconia (Y-TZP) ceramics using atmospheric pressure plasma liquid assisted deposition
17th European Inter-Regional Conference on Ceramics
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Preparation and characterization of 3D-printed polymer infiltrated ceramic networks for dental application
14th Mediterranean Congress on Chemical Engineering
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LACRUZ CRUZ, AMADO
Títol:ECO-DWOR: ECOlogical finishing agents for Durable Water&Oil-Repellent textiles with advanced functionalities
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Síntesis, caracterización y validación aplicativa de un poliuretano bio-basado en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de química e industria téxtil, ISSN: 0300-3418 (JCR Impact Factor-2016: 0.106; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Development of fluorine-free waterborne textile finishing agents for anti-stain and solvent-water separation based on low surface energy (co)polymers
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Martinez de Ilarduya, A.
Progress in organic coatings, ISSN: 0300-9440 (JCR Impact Factor-2021: 6.206; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-urea/SWCNT nanocomposites for hydrophobic and electrically conductive textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/05/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-ureas modified with POSS-OH for fluorine-free hydrophobic textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Poliuretano-ureas biobasados en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de plásticos modernos, ISSN: 0034-8708
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALENTI, SOFIA
Títol:Physical properties, relaxation dynamics and applications of polymer solid dispersions
Data lectura:11/07/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:MACOVEZ, ROBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tuning the Kinetic Stability of the Amorphous Phase of the Chloramphenicol Antibiotic
Valenti, S.; Romanini, M.; Franco, L.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2018: 4.396; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/10/2018
Article en revista

Segmental relaxation and partial crystallization of chain-extended Poly(l-lactic acid) reinforced with carboxylated carbon nanotube
Yousefzade, O.; Valenti, S.; Puiggali, J.; Garmabi, H.; Macovez, R.
Journal of polymer science. Part B, polymer physics, ISSN: 0887-6266 (JCR Impact Factor-2019: 2.489; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Nose temperature and anticorrelation between recrystallization kinetics and molecular relaxation dynamics in amorphous morniflumate at high pressure
Romanini, M.; Valenti, S.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.; Rodríguez, S.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2019: 4.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Amorphous binary dispersions of chloramphenicol in enantiomeric pure and racemic poly-lactic acid: morphology, molecular relaxations, and controlled drug release
Valenti, S.; Diaz, A.; Romanini, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2019: 4.845; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Molecular dynamic in binary mixtures and polymer blends with large difference in glass transition temperatures of the two components: A critical review
Ngai, K.; Valenti, S.; Capaccioli, S.
Journal of non-crystalline solids, ISSN: 0022-3093 (JCR Impact Factor-2019: 2.929; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2019
Article en revista

Phase-selective conductivity enhancement and cooperativity length in PLLA/TPU nanocomposite blends with carboxylated carbon nanotubes
Valenti, S.; Yousefzade, O.; Puiggali, J.; Macovez, R.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2020
Article en revista

Comparative physical study of three pharmaceutically active benzodiazepine derivatives: crystalline versus amorphous state and crystallization tendency
Valenti, S.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Romanini, M.; Macovez, R.; Tamarit, J. Ll.
Molecular Pharmaceutics, ISSN: 1543-8392 (JCR Impact Factor-2021: 5.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Chloramphenicol loaded polylactide melt electrospun scaffolds for biomedical applications
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Yousefzade, O.; Macovez, R.; Franco, L.; Puiggali, J.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2021: 6.51; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

Drug-biopolymer dispersions: morphology-and temperature-dependent (anti)plasticizer effect of the drug and component-specific Johari–Goldstein relaxations
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Romanini, M.; Mitjana, M.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 6.0
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ CUTILLAS, ALFREDO
Títol:Poly(lactic acid) blends and copolyesters with advanced properties for biomedical applications
Data lectura:13/06/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Codirector/a:OH, SEJIN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Enzymatic recycling of polymacrolactones
Martínez, A.; León, S.; Oh, S.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2020: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

Functional triblock copolyesters using lactide enantiomers prepared by ring-opening polymerization
XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 09/05/2022
Presentació de treball en congressos

Enzymatic polymerization of macrolides and their cyclodepolymerization
XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 10/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ENSHAEI, HAMIDREZA
Títol:Biomedical Applications of Hybrid Polymer-Based materials
Data lectura:29/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:SAPERAS PLANA, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds for sustained release of ambroxol hydrochloride, a pharmacological Chaperone that Increases the Activity of Misfolded ß-Glucocerebrosidase
Enshaei, H.; Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Arnan, C.; Puiggali, J.; Saperas, N.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience (Internet), ISSN: 1616-5195 (JCR Impact Factor-2022: 4.979; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Thermoresponsive shape-memory hydrogel actuators made by phototriggered click chemistry
Maiti, B.; Abramov, A.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Díaz-Díaz, D.; Aleman, C.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Semi-interpenetrated hydrogels-microfibers electroactive assemblies for release and real-time monitoring of drugs
Moghimiardekani, A.; Molina, B.G.; Enshaei, H.; del Valle, LJ.; Perez, M.; Estrany, F.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience, ISSN: 1616-5187 (JCR Impact Factor-2020: 4.979; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/07/2020
Article en revista

Nanotheranostic Interface Based on Antibiotic-Loaded Conducting Polymer Nanoparticles for Real-Time Monitoring of Bacterial Growth Inhibition
Enshaei, H.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Saperas, N.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2020: 9.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2020
Article en revista

Conducting polymer nanoparticles for voltage-controlled release of pharmacological chaperones
Enshaei, H.; Puiggali, A.; Saperas, N.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Efficient one-pot preparation of thermoresponsive polyurethanes with lower critical solution temperatures
Maiti, B.; Nandi, M.; Bonardd, S.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Aleman, C.; Díaz, D.
ChemPlusChem, ISSN: 2192-6506 (JCR Impact Factor-2021: 3.21; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Sustained release of a pharmacological chaperone that increases the activity of misfolded ß-Glucocerebrosidase
XXVI Jornada de Biologia Molecular
Data de presentació: 11/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANS MILÀ, JORDI
Títol:Design of catalysts based on hydroxyapatite for carbon and nitrogen fixation
Data lectura:08/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TURON DOLS, PAU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Process for producing ethanol
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 28/04/2020
Patent

Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 21/10/2020
Patent

Process for producing amino acids and a use thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Composition or material, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 19/01/2022
Patent

Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties
Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2019: 3.557; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2019
Article en revista

Analysis of nitrogen fixation by a catalyst capable of transforming N2, CO2 and CH4 into amino acids under mild reactions conditions
Revilla-López, G.; Sans, J.; Casanovas Salas, Jordi; Bertran, O.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2020: 5.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2020
Article en revista

Breaking-down the catalyst used for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Armelin, E.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2020: 7.92; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Controlled anisotropic growth of hydroxyapatite by additive-free hydrothermal synthesis
Sans, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Crystal growth & design, ISSN: 1528-7505 (JCR Impact Factor-2021: 4.01; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Optimization of permanently polarized hydroxyapatite catalyst. Implications for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Sanz Beltran, Vanesa; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2021: 8.047; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Permanently polarized hydroxyapatite for selective electrothermal catalytic conversion of carbon dioxide into ethanol
Sans, J.; Revilla-López, G.; Sanz Beltran, Vanesa; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical communications, ISSN: 1359-7345 (JCR Impact Factor-2021: 6.065; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/05/2021
Article en revista

Regulating the superficial vacancies and OH- orientations on polarized hydroxyapatite electrocatalysts
Sans, J.; Arnau, M.; Estrany, F.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Materials Interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2021: 6.389; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/06/2021
Article en revista

Enhanced CO2 conversion into ethanol by permanently polarized hydroxyapatite through C-C coupling
Sans, J.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
ChemCatChem, ISSN: 1867-3899 (JCR Impact Factor-2021: 5.497; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2021
Article en revista

Permanently polarized hydroxyapatite, an outstanding catalytic material for carbon and nitrogen fixation
Sans, J.; Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.
Materials Horizons, ISSN: 2051-6355 (JCR Impact Factor-2020: 13.266; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Tailorable nanoporous hydroxyapatite scaffolds for electrothermal catalysis
Sans, J.; Arnau, M.; Roa, J.; Turon, P.; Aleman, C.
ACS applied nano materials, ISSN: 2574-0970 (JCR Impact Factor-2021: 6.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Hydroxyapatite-based catalysts for CO2 fixation with controlled selectivity towards C2 products. Phenomenal support or active catalyst?
Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.; Sans, J.
Journal of materials chemistry. A, ISSN: 2050-7496 (JCR Impact Factor-2021: 14.511; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Polarized hydroxyapatite: wew insights and future perspectives through systematic electrical characterization at the interface
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Materials Interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2020: 7.9
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

Hydroxyapatite-based biphasic catalysts with plasticity properties and its potential in carbon dioxide fixation
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Fine-tuning of polarized hydroxyapatite for the catalytic conversion of dinitrogen to ammonium under mild conditions
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2021: 16.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2022
Article en revista

Decarbonization of polluted air by solar-driven CO2 conversion into ethanol using animal solid waste as catalyst
Sans, J.; Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Sustainable Systems, ISSN: 2366-7486 (JCR Impact Factor-2021: 6.737; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/12/2022
Article en revista

AUTOR/A:IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA
Títol:Nanomaterials for controlling bacterial pathogens and resistance occurrence
Data lectura:11/03/2022
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Inhibition of quorum-sensing: A new paradigm in controlling bacterial virulence and biofilm formation
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Springer Nature
Data de publicació: 31/05/2018
Capítol en llibre

Layer-by-layer decorated nanoparticles with tunable antibacterial and antibiofilm properties against both gram-positive and gram-negative bacteria
Asenova, A.; Ivanova, K.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Heinze, T.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2018: 8.456; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2018
Article en revista

Layer-by-Layer coating of aminocellulose and quorum quenching acylase on silver nanoparticles synergistically eradicate bacteria and their biofilms
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tied, A.; Heinze, T.; Tzanov, T.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Antibody-enabled antimicrobial nanocapsules for selective elimination of Staphylococcus aureus
Ivanova, K.; Asenova, A.; Ramon, E.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

Sonochemically engineered nano-enabled zinc oxide/amylase coatings prevent the occurrence of catheter-associated urinary tract infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Perelshtein, I.; Gedanken, A.; Todorova, K.; Milcheva, R.; Dimitrov, P.; Popova, T.; Tzanov, T.
Materials science and engineering C. Biomimetic and supramolecular systems, ISSN: 0928-4931 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/10/2021
Article en revista

Simultaneous ultrasound-assisted hybrid polyzwitterion/antimicrobial peptide nanoparticles synthesis and deposition on silicone urinary catheters for prevention of biofilm-associated infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2021: 5.719; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2021
Article en revista

Antibacterial, antibiofilm, and antiviral farnesol-containing nanoparticles prevent Staphylococcus aureus from drug resistance development
Asenova, A.; Ivanova, K.; Fiandra, L.; Mantecca, P.; Catelani, T.; Natan, M.; Banin, E.; Jacobi, G.; Tzanov, T.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.9
Data de publicació: 07/07/2022
Article en revista

Nano-formulation endows quorum quenching enzyme-antibiotic hybrids with improved antibacterial and antibiofilm activities against pseudomonas aeruginosa
Ivanova, K.; Asenova, A.; Hoyo, J.; Perez, S.; Tzanov, T.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 5.924; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/07/2022
Article en revista

Antibacterial layer-­by-­layer coating of nanoparticles
253rd American Chemical Society, National Meeting & Exposition, Advanced Materials, Technologies, Systems & Processes
Data de presentació: 02/04/2017
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decorated nanoparticles: an efficient antibacterial and antibiofilm agent
Designer Biology: From Proteins and Cells to Scaffolds and Materials
Data de presentació: 08/06/2017
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanocoatings of quorum quenching enzyme and antibiotic for prevention of bacterial biofilms
International Caparica Conference in Antibiotic Resitance 2017
Data de presentació: 12/06/2017
Presentació de treball en congressos

Antibacterial and antibiofilm layer-by-layer decorated nanoparticles
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanoantibacterials for controlling bacterial infections and spread of drug resistance
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2018
Presentació de treball en congressos

Nanoenabled therapeutic agents against bacterial pathogens
13th Annual event of the Europen Technology Platform on Nanomedicine
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

Safe-by-design hybrid nanoparticles of antimicrobial silver, aminocellulose, and quorum quenching acylase eradicate bacteria and their biofilms
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 31/03/2019
Presentació de treball en congressos

Engineering of safe nanocapsules for targeted antibacterial applications
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoengineering strategies for safe by design antimicrobial materials
International Conference on Nanomaterials & Technology (NMAT-2019)
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decoration of AgNPs with aminocellulose and quorum quenching acylase for controlling bacterial pathogens and their biofilms
NanoBio&Med 2019 International Conference
Data de presentació: 20/11/2019
Presentació de treball en congressos

Simultaneous sonochemical functionalization of urinary catheters with biofilm matrix degrading amylase and antibacterial zinc oxide nanoparticles for prevention of bacterial infections
ACS Spring 2021
Data de presentació: 15/04/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots - motile “stealth” biological carriers of novel nano-antimicrobial actives
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Enzyme-decorated mesoporous silica nanoparticles for elimination of antibiotic resistant pseudomonas aeruginosa biofilms
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled multilayer coatings with switchable bacteria-killing activities for prevention of catheter-related infections
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots as motile “stealth” biological carriers: characterization and perspectives
Designer Biology 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted nanostructured coating of silicone with AgAu NPs and Gelatin-Dopamine for Prevention of Bacterial Infections
Designer Biology 2021
Data de presentació: 10/09/2021
Presentació de treball en congressos

Metal/bio-based nano-hybrids for managing microbial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Novel nano-enabled antibacterial strategies to prevent medical devices- associated bacterial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled cosmetic products with enhanced anti-ageing efficacy
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots: rod – shape biological active colloid systems as potential (nano) delivery systems
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Engineering of nano-enabled therapeutic nanoparticles to manage bacterial infections and resistance development
The international chemical congress of pacific basin societies 2021
Data de presentació: 21/12/2021
Presentació de treball en congressos

Nanotransformation of marine derived-materials into added value ingredients for the cosmeceutical field
ACS Spring 2022
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted synthesis of farnesol nanoparticles for controlling microbial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled hybrid materials for controlling bacterial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Engineering targeted nano-hybrids to treat Staphylococcus aureus infections and maintain microbiome balance
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Sonochemically engineered hybrid metal/bio-based nanoparticles coating for prevention of P. aeruginosa biofilm formation
ACS Spring 2022 Experience
Data de presentació: 24/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREZ LLANOS, GERMÁN ANIBAL
Títol:Application of ultrasound in twin-screw extrusion and microinjection molding: improvements of properties of processed materials and nanocomposites
Data lectura:18/02/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
ULTRASONIC DEVICE FOR A POLYER EXTRUDER MACHINE
EURECAT Centre Tecnològic
Data de registre: 30/07/2018
Patent

Review on the processing and properties of polymer nanocomposites and nanocoatings and their applications in the packaging, automotive and solar energy fields
Müller, K.; Bugnicourt, E.; Latorre, M.; Jordá, M.; Echegoyen, Y.; Lagaron, J.; Miesbauer, O.; Bianchin, A.; Hankin, S.; Bölz, U.; Perez, G.; Jesdinszki, M.; Lindern, M.; Sheuerer, Z.; Castelló, S.; Schmid, M.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2019: 4.1
Data de publicació: 31/03/2017
Article en revista

Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection molding using hybrid polymer inlays
Lozano, N.; Perez, G.; Sáez, C.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.; Fontdecaba Baig, Enric
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1439-2054 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 08/03/2022
Article en revista

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasound system in melt extrusion
Compounding World 2017
Data de presentació: 26/04/2017
Presentació de treball en congressos

Improving nanofiller dispersion by extrusion compounding assisted by an ultrasound system
International conference on polymers and moulds innovations - PMI2018
Data de presentació: 19/09/2018
Presentació de treball en congressos

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasounds system in melt extrusion
2nd Conference for Early stage researchers in polymer science through the Aegean sea
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanoteturization of liquid silicone rubber (LSR) surfaces by injection moulding
NanoSpain Conference 2019
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
Silicone Elastomers World Summit 2020
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

Microtexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
PRN-Polymer replication on the nanoscale
Data de presentació: 29/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZEINALI, REZA
Títol:Development of Scaffolds by Thermally-Induced Phase Separation from Biodegradable Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and Poly (butylene succinate)
Data lectura:22/11/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) porous matrices from thermally induced phase separation
Zeinali, R.; Khorasani, M.; Behnamghader, A.; Atai, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Recent progress on biodegradable tissue engineering scaffolds prepared by thermally-induced phase separation (TIPS)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Torras, J.; Puiggali, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Biobased terpene derivatives: stiff and biocompatible compounds to tune biodegradability and properties of poly(butylene succinate)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Franco, L.; Yousef, I.; Rintjema, J.; Aleman, C.; Bravo, F.; Kleij, A.; Puiggalí, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.7
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Poly(butylene succinate) matrices obtained by thermally-induced phase separation: Pore shape and orientation affect drug release
Zeinali, R.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 7.2
Data de publicació: 14/06/2022
Article en revista

Bio-based nano-hybrids of marine-derived peptides and quorum sensing inhibitors reduce theincidence of biofilm-associated bacterial infections
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

Porous biodegradable matrices fabricated by thermally-induced phase separation (TIPS) for sustained release of antibacterial agents
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUANO TORRES, GUILLEM
Títol:Conducting polymers and hybrid materials for technological applications
Data lectura:12/11/2021
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TORRAS COSTA, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hydrogels for flexible and compressible free standing cellulose supercapacitors
Saborío, M.; Svelic, P.; Casanovas Salas, Jordi; Ruano, G.; Perez, M.; Franco, L.; Torras, J.; Estrany, F.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Study on the control of porosity in films of polythiophene derivatives
Ruano, G.; Aleman, C.; Torras, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2019: 4.231; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/11/2019
Article en revista

Biohydrogel from unsaturated polyesteramide: Synthesis, properties and utilization as electrolytic medium for electrochemical supercapacitors
Ruano, G.; Diaz, A.; Tononi, J.; Torras, J.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2020: 4.282; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Conductive, self-healable and reusable poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-based hydrogels for highly sensitive pressure arrays
Babeli, I.; Ruano, G.; Casanovas Salas, Jordi; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
Journal of materials chemistry C, ISSN: 2050-7526 (JCR Impact Factor-2020: 7.393; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2020
Article en revista

Doped photo-crosslinked polyesteramide hydrogels as solid electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Tononi, J.; Curcó, D.; Puiggali, J.; Torras, J.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2020: 3.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/09/2020
Article en revista

Electroresponsive alginate-based hydrogels for controlled release of hydrophobic drugs
Puiggali, A.; E. Cazorla; Ruano, G.; Babeli, I.; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Self-healable and eco-friendly hydrogels for flexible supercapacitors
Babeli, I.; Ruano, G.; Puiggali, A.; Ginebra, M.P.; Aleman, C.; Garcia-Torres, J.
Advanced Sustainable Systems, ISSN: 2366-7486 (JCR Impact Factor-2021: 6.737; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/03/2021
Article en revista

Electrical and chapacitive response of hydrogel solid-like electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Iribarren, J.; Perez, M.; Torras, J.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Free-standing, flexible nanofeatured polymeric films prepared by spin-coating and anodic polymerization as electrodes for supercapacitors
Ruano, G.; Molina, B.G.; Torras, J.; Aleman, C.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2021: 4.927; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/07/2021
Article en revista

UV assisted photo reactive polyether-polyesteramide resin for future applications in 3D printing
Macías, S.; Ruano, G.; Borras, N.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of Polymer Science, ISSN: 2642-4150 (JCR Impact Factor-2021: 3.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/11/2021
Article en revista

Poly(aspartic acid) biohydrogel as the base of a new hybrid conducting material
Fontana, A.; Ruano, G.; Silva, F.; Estrany, F.; Puiggali, J.; Aleman, C.; Torras, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Control of surface nanoporosity in films of polythiophene derivatives
The SFNano – C’Nano joint meeting
Data de presentació: 10/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OLMO OSUNA, CRISTIAN
Títol:Ultrasound micromolding technique and real-time X-ray diffraction using synchrotron radiation. Applications to porous scaffolds for biomedical devices and study of thermal-induced transitions
Data lectura:16/07/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Preparation of nanocomposites of poly(epsilon-caprolactone) and multi-walled carbon nanotubes by ultrasound micro-molding. Influence of nanotubes on melting and crystallization
Olmo, C.; Amestoy, H.; Casas, M.T.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Sarasua Oiz, José Ramón; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2017
Article en revista

Thermally induced structural transitions of nylon 4 9 as a new example of even-odd polyamides
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2018
Article en revista

Crystalline structures and structural transitions of copolyamides derived from 1,4-diaminobutane and different ratios of glutaric and azelaic acids
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Preparation of medicated polylactide micropieces by means of ultrasonic technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Biodegradable polylactides scaffolds with pharmacological activity by means of ultrasound micromolding technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Ultrasound micromolding of porous polylactide/hydroxyapatite scaffolds
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2021: 3.952; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:MORADI, SASAN
Títol:A study of epoxy composites for high thermal conductivty applications
Data lectura:08/07/2021
Tutor/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Director/a:HUTCHINSON, JOHN M.
Codirector/a:CALVENTUS SOLE, YOLANDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Achieving high thermal conductivity in epoxy composites: Effect of boron nitride particle size and matrix-filler interface
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2019
Article en revista

Epoxy composites filled with boron nitride: cure kinetics and the effect of particle shape on the thermal conductivity
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN: 1388-6150 (JCR Impact Factor-2020: 4.626; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/05/2020
Article en revista

Thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites: A review
Hutchinson, J.M.; Moradi, S.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Densification: A route towards enhanced thermal conductivity of epoxy composites
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Remarkable Thermal Conductivity of Epoxy Composites Filled with Boron Nitride and Cured under Pressure
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

The effect of cross-linking agent and initiator on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites: effect of particle shape
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of cure conditions on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shapre on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of composites of epoxy and boron nitride
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of epoxy composites filled with boron nitride
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shape on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites.
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle size on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
12th European symposium on Thermal Analysis and Calorimetry
Data de presentació: 30/08/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KERIDOU, INA
Títol:Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
Data lectura:14/04/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of polyglycolide and poly(e-caprolactone)
Keridou, I.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1438-7492 (JCR Impact Factor-2018: 3.038; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Amyloid-like fibrils from a diphenylalanine capped with an aromatic fluorenyl
Martí, D.; Mayans, E.; Gil, A.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Yousef, I.; Keridou, I.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2018
Article en revista

Isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Yousef, I.; Franco, L.; Puiggali, J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Non-isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Franco, L.; Puiggali, J.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2019: 3.267; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/08/2019
Article en revista

Biphasic polylactide/polyamide 6,10 blends: Influence of composition on polyamide structure and polyester crystallization
Keridou, I.; Cailloux, J.; Santana, O.; Maspoch, M.; Puiggali, J.; Franco, L.; Martínez, J. C.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2020
Article en revista

Microstructural changes during degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) sutures
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Hydrolytic and enzymatic degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) films. Selective etching of spherulites
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Martínez, J.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymer degradation and stability, ISSN: 0141-3910 (JCR Impact Factor-2021: 5.204; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of poly(¿-caprolactone) and polyglycolide
IX-Congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros
Data de presentació: 06/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALVERDE SALAMANCA, ABEL
Títol:Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
Data lectura:27/07/2020
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of the conformational profile of bombesin by computational methods
Valverde, A.; Gomez, P.; Perez, J.
Journal of Molecular Graphics and Modelling, ISSN: 1873-4243 (JCR Impact Factor-2020: 2.518; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/07/2020
Article en revista

Hybrid nonlinear autoregressive neural network—Weibull statistical model applied to the supercritical extraction of lanolin from raw wool
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
SN Applied Sciences, ISSN: 2523-3971 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/09/2020
Article en revista

Mathematical modelling of supercritical fluid extraction of liquid lanoline from raw wool. Solubility and mass transfer rate parameters
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2020: 3.739; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
Títol:Modified polymers as electroactive biomaterials
Data lectura:13/07/2020
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/03/2019
Patent

The Biocompatible polythiophene-: G-polycaprolactone copolymer as an efficient dopamine sensor platform
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Cianga, L.; Armelin, E.; del Valle, LJ.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2017
Article en revista

Amphiphilic polypyrrole-poly(Schiff base) copolymers with poly(ethylene glycol) side chains: synthesis, properties and applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2018: 4.76; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/08/2018
Article en revista

Assembly of Conducting Polymer and Biohydrogel for the Release and Real-Time Monitoring of Vitamin K3
Molina, B.G.; Domínguez, E.; Armelin, E.; Aleman, C.
Gels, ISSN: 2310-2861
Data de publicació: 28/11/2018
Article en revista

Electrochemical sensor for bacterial metabolism based on the detection of NADH by Polythiophene nanoparticles
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2019: 5.011; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Perforated polyester nanomebranes as templates of electroactive and robust free-standing films
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Free-standing faradaic motors based on biocompatible nanoperforated poly(lactic acid) layers and electropolymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Aleman, C.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2019
Article en revista

An amphiphilic, heterografted polythiophene copolymer containing biocompatible/biodegradable side chains for use as an (electro)active surface in biomedical applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2019: 5.342; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/09/2019
Article en revista

Electrochromic self-electrostabilized polypyrrole films doped with surfactant and azo dye
Bayat, M.; Izadan, H.; Molina, B.G.; Sanchez, M.; Santiago, S.; Senmani, D.; Dinari; Guirado, G.; Estrany, F.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Electroactive interpenetrated biohydrogels as hybrid materials based on conducting polymers
Molina, B.G.; Fabregat, G.; Estrany, F.; Aleman, C.; Torras, J.
Journal of applied polymer science, ISSN: 1097-4628 (JCR Impact Factor-2020: 3.125; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Free-standing flexible and biomimetic hybrid membranes for ions and ATP transport
Molina, B.G.; Lopes, M.; Estrany, F.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2020: 8.742; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Polymers and plastics modified electrodes for biosensors: a review
Lanzalaco, S.; Molina, B.G.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2020: 4.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/05/2020
Article en revista

Smart design for a flexible, functionalized and electroresponsive hybrid platform based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) derivatives to improve cell viability
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Lanzalaco, S.; Franco, L.; Cianga, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turón, P.; Armelin, E.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Journal of Materials Chemistry B, ISSN: 2050-7518 (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/10/2020
Article en revista

Plasma-functionalized isotactic polypropylene assembled with conducting polymers for bacterial quantification by NADH sensing
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Casanovas Salas, Jordi; Lanzalaco, S.; Perez, M.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2021: 11.092; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Self-standing, conducting and capacitive biomimetic hybrid nanomembranes for selective molecular ion separation
Puiggali, J.; Molina, B.G.; Lopes, M.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Zanuy, D.; Aleman, C.
Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2021: 3.945; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2021
Article en revista

A rational design of hydrogel with electroactive properties
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Biosensor platform for selective neurotransmitter detection
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Free-standing, electroactive and biocompatible nanomembranes prepared with porous PLA films and conducting polymer layers
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

Electrochemical sensor for bacterial biofilm detection
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties
Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2020
Article en revista

AUTOR/A:GÓMEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA
Títol:Diseño in silico de inhibidores alostéricos de proteínas de unión a nucleótidos
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New insights into the stereochemical requirements of the bombesin BB1 receptor antagonists binding
Rasaeifar, B.; Gomez, P.; Perez, J.
Pharmaceuticals, ISSN: 1424-8247 (JCR Impact Factor-2020: 5.863; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Discovery of a bradykinin b2 partial agonist profile of raloxifene in a drug repurposing campaign
Gomez, P.; Perez, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 5.924; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
16/01/202315/04/2023Propuestas de sustitución de los soportes metálicos usados en soil Microbial Fuel Cells por materiales que no sufren corrosión.ARKYNE TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2026New bio-based and sustainable raw materials enabling circular value chains of high performance lightweight biocompositesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2025Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de Santa Margarida i els MonjosAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
21/12/202228/04/2023Estudi de modelització conjunta de l’impacte odorífer de les emissions del Dipòsit controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4Prezero Gestión de Residuos S.A.
14/11/202214/11/2022A nanoparticle material, a process for obtaining the nanoparticle material, a product comprising the nanoparticle material and uses thereof
01/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para el análisis y asesoramiento en los productos desarrollados por la empresa Color Center S.A.COLOR CENTER, S.A.
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Hidrogeles termosensibles para aplicaciones emergentes en ingeniería.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Plataformas conductivas e interactivas multifuncionales basadas en hidrogel para aplicaciones biomédicas: restauración de tejidos cardíaco, cutáneo y nervioso.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Functional Nano-Scaffolds for Regenerative MedicineCommission of European Communities
04/08/202204/08/2022PUPIL v4.0
05/06/202231/03/2023Desenvolupament i implementació del sistema que permet accés on-line a les dades, consistent en adequació/adquisició del hardware i desenvolupament del software necessari, per transmetre les dades de monitorització d'episodis a l'ajuntament d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
09/05/202231/03/2023Estudi modelització de l’impacte odorífer associat a la nova fase d’ampliació (cel·les 16 a 19) de l’abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaPrezero Gestión de Residuos S.A.
04/05/202204/05/2022Proceso para producir etanol
22/04/202231/03/2023Avaluació de l’impacte atmosfèric de Federal Mogul Friction Products S.A. sobre les zones habitades del seu entornFederal Mogul Friction Products S.A.
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/03/202207/03/2022Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025Collaboration agreement for new polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
19/01/202219/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
01/01/202231/12/2023Preparació publicacióHuazhong Agricultural University
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
12/11/202130/09/2022Avaluació de l’impacte atmosfèric d’una instal·lació de caldera de biomassa a l’Ametlla del VallèsAJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
01/10/202110/01/2023Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l'entron de l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils, a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remot.Àrea Metropolitana de Barcelona
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/01/2022Estudi de retrotrajectòries de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l’abocador de Can MataPrezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2022Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a fer un estudi a posteriori de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l'abocador de Can Mata.Prezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2024Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a l’avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l'avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs) a l'àrea urbana.Ajuntament de Vacarises
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202122/07/2021Process for producing ammonia
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
14/07/202131/01/2022Avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l’avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs)) a l’àrea urbana de Vacarisses durant un període continuat de quatre anys (2021-2024)AJUNTAMENT DE VACARISSES
14/06/202131/01/2022Evaluación del impacto conjunto sobre el medio ambiente atmosférico de las 5 instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
20/05/202131/01/2022Determinació de l’impacte diferencial de l’acopi temporal i del nou monodipòsit per a pols de NIRO al Dipòsit Controlat de Can MataCESPA
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
12/03/202107/03/2025Modelització numèrica i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors al municipi de MontmelóAjuntament de Montmeló
08/03/202107/03/2025Modelització numèrica. Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissióAjuntament de Montmeló
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202030/11/2022Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
09/11/202031/08/2022Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2022 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
12/06/202031/05/2023Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de RipolletAJUNTAMENT DE RIPOLLET
02/06/202031/05/2023Estudi pel control de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana del municipi de Ripollet.Ajuntament de Ripollet
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
30/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual, per la determinació dels nivells d’immissió d’un ampli espectre de compostos orgànics volàtilsAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
21/04/202031/12/2022Caracterització de les emissions provinents de l'abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaCESPA
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
01/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissió d'un ampli espectre de contaminació.Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
12/03/202031/08/2020Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de las instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
16/01/202031/08/2020Determinació de la qualitat de l’aire interior de dotze espais de l’Edifici Cellex (6 despatxos i 6 laboratoris)Vall d'Hebron Institut d’Oncologia
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
14/11/201931/08/2020Caracterització de les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) i sulfur d'hidrogen (H2S) de la planta CADESCADES PENEDES, S.A.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
05/09/201931/08/2020Evaluación del perfil de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en un proceso de fusión del horno rotativoComponentes Vilanova S.L.
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
31/07/201930/11/2019Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d’olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/05/2024Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
02/04/201901/07/2019Estudio de la calidad del aire en el área urbana de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201931/08/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/07/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201930/06/2022Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/07/2022Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201930/09/2022Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
05/11/201823/01/2022Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2021Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/04/201831/03/20204D-POLYSENSE: POLYpropylene Meshes as SENsitive Motion SEnsorsEuropean Union
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201830/06/2021Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
16/01/202315/04/2023Propuestas de sustitución de los soportes metálicos usados en soil Microbial Fuel Cells por materiales que no sufren corrosión.ARKYNE TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2026New bio-based and sustainable raw materials enabling circular value chains of high performance lightweight biocompositesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2025Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de Santa Margarida i els MonjosAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
21/12/202228/04/2023Estudi de modelització conjunta de l’impacte odorífer de les emissions del Dipòsit controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4Prezero Gestión de Residuos S.A.
14/11/202214/11/2022A nanoparticle material, a process for obtaining the nanoparticle material, a product comprising the nanoparticle material and uses thereof
01/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para el análisis y asesoramiento en los productos desarrollados por la empresa Color Center S.A.COLOR CENTER, S.A.
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Hidrogeles termosensibles para aplicaciones emergentes en ingeniería.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Plataformas conductivas e interactivas multifuncionales basadas en hidrogel para aplicaciones biomédicas: restauración de tejidos cardíaco, cutáneo y nervioso.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Functional Nano-Scaffolds for Regenerative MedicineCommission of European Communities
04/08/202204/08/2022PUPIL v4.0
05/06/202231/03/2023Desenvolupament i implementació del sistema que permet accés on-line a les dades, consistent en adequació/adquisició del hardware i desenvolupament del software necessari, per transmetre les dades de monitorització d'episodis a l'ajuntament d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
09/05/202231/03/2023Estudi modelització de l’impacte odorífer associat a la nova fase d’ampliació (cel·les 16 a 19) de l’abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaPrezero Gestión de Residuos S.A.
04/05/202204/05/2022Proceso para producir etanol
22/04/202231/03/2023Avaluació de l’impacte atmosfèric de Federal Mogul Friction Products S.A. sobre les zones habitades del seu entornFederal Mogul Friction Products S.A.
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/03/202207/03/2022Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025Collaboration agreement for new polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
19/01/202219/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
01/01/202231/12/2023Preparació publicacióHuazhong Agricultural University
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
12/11/202130/09/2022Avaluació de l’impacte atmosfèric d’una instal·lació de caldera de biomassa a l’Ametlla del VallèsAJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
01/10/202110/01/2023Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l'entron de l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils, a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remot.Àrea Metropolitana de Barcelona
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/01/2022Estudi de retrotrajectòries de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l’abocador de Can MataPrezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2022Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a fer un estudi a posteriori de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l'abocador de Can Mata.Prezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2024Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a l’avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l'avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs) a l'àrea urbana.Ajuntament de Vacarises
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202122/07/2021Process for producing ammonia
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
14/07/202131/01/2022Avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l’avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs)) a l’àrea urbana de Vacarisses durant un període continuat de quatre anys (2021-2024)AJUNTAMENT DE VACARISSES
14/06/202131/01/2022Evaluación del impacto conjunto sobre el medio ambiente atmosférico de las 5 instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
20/05/202131/01/2022Determinació de l’impacte diferencial de l’acopi temporal i del nou monodipòsit per a pols de NIRO al Dipòsit Controlat de Can MataCESPA
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
12/03/202107/03/2025Modelització numèrica i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors al municipi de MontmelóAjuntament de Montmeló
08/03/202107/03/2025Modelització numèrica. Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissióAjuntament de Montmeló
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202030/11/2022Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
09/11/202031/08/2022Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2022 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
12/06/202031/05/2023Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de RipolletAJUNTAMENT DE RIPOLLET
02/06/202031/05/2023Estudi pel control de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana del municipi de Ripollet.Ajuntament de Ripollet
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
30/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual, per la determinació dels nivells d’immissió d’un ampli espectre de compostos orgànics volàtilsAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
21/04/202031/12/2022Caracterització de les emissions provinents de l'abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaCESPA
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
01/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissió d'un ampli espectre de contaminació.Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
12/03/202031/08/2020Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de las instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
16/01/202031/08/2020Determinació de la qualitat de l’aire interior de dotze espais de l’Edifici Cellex (6 despatxos i 6 laboratoris)Vall d'Hebron Institut d’Oncologia
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
14/11/201931/08/2020Caracterització de les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) i sulfur d'hidrogen (H2S) de la planta CADESCADES PENEDES, S.A.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
05/09/201931/08/2020Evaluación del perfil de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en un proceso de fusión del horno rotativoComponentes Vilanova S.L.
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
31/07/201930/11/2019Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d’olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/05/2024Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
02/04/201901/07/2019Estudio de la calidad del aire en el área urbana de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201931/08/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/07/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201930/06/2022Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/07/2022Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201930/09/2022Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
05/11/201823/01/2022Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2021Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/04/201831/03/20204D-POLYSENSE: POLYpropylene Meshes as SENsitive Motion SEnsorsEuropean Union
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201830/06/2021Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt