Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Polímers i Biopolímers

Polímers i Biopolímers

Els començaments d’aquest programa de doctorat es remunten a 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la LRU llavors promulgada recentment. El 1994, l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.


El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció ha estat auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i el 2011 es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Smart Polymer Engineering.

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, sobretot dins l’àrea de materials.

El programa de doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una repercussió especial en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck –Magúncia, Lió–) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que s’hi pugui aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.

COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en el qual aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els estudiants del programa de doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, alhora que la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats, i en particular biopolímers.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, en acabar el programa estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per sintetitzar idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a la matrícula. Excepcionalment els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Amb conveni:
The China Scolarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

Col·laboracions:

El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca.

Amirkabir University of Technology (IR)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (ES)
Bar Ilan University (IL)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (PT)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (ES)
Coventry University (GB)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (DE)
Graz University of Technology (AT)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (DE)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (DE)
Monash University (AU)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (RO)
Politecnico di Torino (IT)
Queen Mary University of London (GB)
Università di Roma La Sapienza (IT)
SINTEF (NO)
Sofia University (BG)
University of British Columbia (CA)
University of Manchester (GB)
Universidad de Sevilla (ES)
Universidad de Zaragoza (ES)
Universidad del País Vasco UPV/EHU (ES)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Politécnica de Madrid (ES)
Universidade do Minho (PT)
Universidade Nova de Lisboa (PT)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Verona (IT)
University College London (GB)
University of Chemical Technology and Metallurgy (BG)
University of Namur (BE)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (AT)
University of Oldenburg (DE)
University of Regensburg (DE)
University of Sheffield (GB)
VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:

1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca i a fi d’assignar tutors/directors o tutores/directores.

Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de cursar cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Smart Polymer Engineering (SPE), que s’ha programat per oferir als estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en què el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, i es comunica l’elecció a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, alhora que se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; poden cursar-se en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-quimica

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety in the Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Smart Polymer Engineering
• Experimentation and Instrumentation (6)
• Polymer Transformation Processes (6)
• Polymerisation Chemistry (6)
• Biopolymers and Bioplastics (6)
• Advanced Materials (6)
• Design of Equipment Coating Technologies (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, conferències i seminaris impartits per professors o professores, o investigadors o investigadores visitants.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: cursos específics, workshops o tallers de treball per a la formació en tècniques científiques relacionades amb la recerca en l’àmbit dels polímers i biopolímers.
Hores: 15.
Caràcter: optatiu.

Activitat: seminaris específics del grup de recerca.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 100.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
Els grups de recerca que participen en el programa tenen una trajectòria de recerca consolidada, de manera que els recursos materials, tecnològics i científics de què disposen permeten garantir l’execució d’una tesi doctoral. Específicament dins el programa de doctorat, és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands i doctorandes tinguin accés al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments específics en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc.).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant filatura electroestàtica (electrospinning), electrospraying, spin coating, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • VALERO MORENO, JOSÉ IGNACIO: Desarrollo de nuevos materiales bioplásticos con efecto barrera
  Autor/a: VALERO MORENO, JOSÉ IGNACIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 11/11/2022
  Data de lectura: 14/12/2022
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: ETSEIB_ Aula d'audiovisuals del departament d'Enginyeria Química de l'ETSEIB
  Director/a de tesi: BOU SERRA, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: ETXEBERRIA LIZARRAGA, AGUSTÍN
       SECRETARI: MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
       VOCAL: GARCIA SANTIAGO, ANTONI
  Resum de tesi: Los plásticos son los materiales más utilizados en el mundo. Su bajo coste, buenas propiedades, versatilidad y disponibilidad los han convertido, desde hace décadas, en una referencia en la mayor parte de los sectores de la economía, siendo prácticamente imposible encontrar objetos de la vida cotidiana que no contengan al menos uno de sus componentes hecho de este material.Sin embargo, los materiales plásticos presentan un problema por el impacto ambiental derivado de su ciclo de vida, debido, principalmente, al uso que se les ha dado hasta ahora. La mayoría de ellos tienen como origen el petróleo, un recurso no renovable, y presentan huellas de carbono que indican su contribución positiva al calentamiento global. A su vez, al final de su vida útil la gran mayoría no son reciclados, lo que implica su deposición en vertederos, en los que se mantienen íntegros como residuo durante siglos, o su incineración, que aumenta todavía más su huella de carbono.El problema se ha acrecentado con el abuso que se ha realizado en sectores como el packaging, donde muchas aplicaciones de un solo uso y vida útil corta se han basado en plásticos. Esto ha generado una producción masiva de residuos, muy por encima del nivel que se podría considerar sostenible. Y lo que hace particularmente compleja esta situación es que estos residuos plásticos del packaging, y en concreto los de envasado de bebidas y alimentos, no se pueden recoger de forma controlada porque se encuentran dispersos en el entorno.En los últimos años, las diferentes empresas y organizaciones gubernamentales han centrado sus esfuerzos en llevar a cabo estrategias y políticas que potencien el uso de otros materiales en sustitución de los plásticos. La primera opción, sobre todo pensada en el embalaje de alimentos y en productos de.cáterin, como bandejas o vasos, ha sido el papel. Sin embargo, el papel o el cartón, como es sabido, nQ poseen una alta barrera ni a las grasas ni a los líquidos. Para poder utilizar el papel como embalaje alimentario, se han realizado recubrimientos de un espesor de pocas micras utilizando plásticos, ya sea mediante técnicas de laminado o por impregnación a partir de suspensiones tipo látex.Si bien esta solución reduce en gran medida el uso de plástico, no deja de depender de este material. Además, convierte un sustrato biodegradable en un compuesto polimérico que no lo es y cuyo tratamiento posterior se ve dificultado.En este contexto de búsqueda de soluciones han aparecido los bioplásticos, que, como su nombre indica, son plásticos que o bien son biodegradables, o bien provienen de origen natural o ambas cosas. Estos materiales presentan propiedades.similares a los plásticos tradicionales de origen fósil; no obstante, su análisis de ciclo de vida presenta una huella de carbono prácticamente nula y son altamente sostenibles.Entre los bioplásticos destaca el ácido poliláctico (PLA) debido a sus buenas propiedades mecánicas y su,bajo coste de producción.En la presente tesis doctoral se pretende desarrollar una nueva aplicación basada en una suspensión acuosa de ácido poliláctico con el propósito de que sirva como recubrimiento para aportar barrera a un soporte tipo papel.El objetivo es que estas suspensiones, al ser impregnadas sobre un soporte, aporten una película biodegradable con barrera al agua, al vapor de agua y a las grasas. Esta aplicación solventaría la problemática actual de los recubrimientos no biodegradables para el sector del packaging, entre otros.La presente tesis ha dado como fruto un producto biodegradable capaz de dar una solución real y competitiva a una problemática dentro del sector de los plásticos. Las suspensiones de poliláctico suponen una novedad en el mundo de los recubrimientos, siendo el primer recubrimiento biodegradable capaz de aportar una alta barrera al agua líquida, al vapor de agua y a las grasas, entre otras propi dades.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

 • BONAMIGO MOREIRA, VITOR: Zirconium oxide conversion coating and biobased organic coatings for aluminum protection
  Autor/a: BONAMIGO MOREIRA, VITOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat:
  Data de lectura: 13/01/2022
  Director/a de tesi: ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA | MENEGUZZI, ALVARO

  Tribunal:
       PRESIDENT: KLEIJ, ARJAN WILLEM
       SECRETARI: PÉREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR
       VOCAL: MOHEDANO SÁNCHEZ, MARTA
       VOCAL: SANCHOTENE SILVA, RODRIGO
       VOCAL: MURESAN, LIANA MARIA
  Resum de tesi: A lo largo del último siglo la manera como la humanidad se relaciona con el medio ambiente ha sufrido cambios importantes y, actualmente, es un consenso global que nuestro bienestar no debe ser obtenido al coste de aumentar la huella negativa que dejamos en el planeta. La industria de acabado de metales no es una excepción a esta tendencia. Por ello, urge la sustitución de tratamientos de superficie, como los recubrimientos de conversión de cromados (CCC) o fosfatados, hacía tecnologías más sostenibles; así como urge reducir el uso de derivados del petróleo en la formulación de materia-primera para la industria de pinturas y adhesivos. Un sustituto prometedor para los CCC son los recubrimientos de conversión a base de óxido de zirconio (ZrCC), cuyos procesos se han ido desarrollando de forma continuada, alrededor de unos 30 años, como una potente alternativa de menor impacto ambiental para la pasivación de metales. En este trabajo, la técnica de deposición electro-asistida (EAD) fue empleada para mejorar las propiedades del recubrimiento de ZrCC en substratos de aluminio, estimulando su generación electroquímicamente, en un proceso que típicamente sería realizado dependiendo exclusivamente de reacciones superficiales espontáneas. Por otro lado, la necesidad de recubrir esta capa pasivante con sistemas orgánicos que actúan de barrera eficaz a largo plazo contra la corrosión, es otro proceso industrial habitual. Sin embargo, la constante generación de residuos plásticos ha llevado también a la necesidad de buscar polímeros sostenibles, biodegradables y/o reciclables en sustitución a los esencialmente sintéticos. En este sentido, la presente tesis reporta la producción, caracterización y aplicación de polímeros epóxidos termoestables, conteniendo un prepolímero epóxido de origen natural derivado del limoneno (PLCO) y endurecedores comerciales. Para ello se ha comparado los resultados obtenidos con el prepolímero epóxido tradicional, conocido como "diglycidyl ether of bisphenol N (DGEBA). Los resultados indican que el PLCO tiene algunas propiedades mejoradas con respecto a la resina epoxi sintética, gracias a su estructura química (un polímero con unidades cíclicas de limoneno, grupos carbonato y oxirano) y a su óptimo peso molecular. La capa pasivante de ZrO2 es estable y adherente. Una vez combinada con la epoxi, derivada del limoneno, da origen a un sistema dual de recubrimientos con buenas propiedades de protección del aluminio contra la corrosión, a la vez que este nue1.U termoestable podría ser empleado como material adhesivo en base solvente para este mismo tipo de substrato, gracias a sus buenas propiedades de adherencia y propiedades mecánicas. Por tanto, la presente memoria aborda tanto, aspectos de obtención de estos nuevos recubrimientos, como una completa caracterización y aplicación de todos los sistemas estudiados.

 • ENSHAEI, HAMIDREZA: Biomedical Applications of Hybrid Polymer-Based materials
  Autor/a: ENSHAEI, HAMIDREZA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675187
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 29/04/2022
  Director/a de tesi: ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE | SAPERAS PLANA, NURIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
       SECRETARI: LANZALACO, SONIA
       VOCAL: RAMÓN AZCÓN, JAVIER
       VOCAL: MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
       VOCAL: MACOR, LORENA PAOLA
  Resum de tesi: En las últimas décadas, los polímeros se han utilizado ampliamente en aplicaciones biomédicas para la administración de fármacos. Sin embargo, los sistemas habituales de administración de fármacos a largo plazo pueden a veces ocasionar efectos secundarios no deseados si la concentración del fármaco liberado es superior a la necesaria. Por lo tanto, los científicos buscan nuevas técnicas para mejorar la eficiencia y la seguridad de la liberación mediante el control del tiempo, la velocidad y la precisión de la liberación hacia tejidos o células específicos para evitar que el resto del cuerpo sufra efectos secundarios. En esta tesis, se han utilizado varias plataformas poliméricas (microfibras, hidrogeles, nanopartículas, nanomembranas) y sus combinaciones para modular y coritrolar la liberación de diferentes tipos de fármacos.Se han obtenido cinco plataformas diferentes que se describen en el apartado de resultados de la tesis (capítulo 3):1) En la sección 3.1 se presenta un sistema de liberación accionado eléctricamente. En concreto, se ha estudiado y caracterizado la liberación del antibiótico cloranfenicol (CAM) a partir de nanopartículas poliméricas conductoras de poli(3,4-etilendioxitiofeno (PEDOT). Además, la plataforma diseñada permite monitorizar in situ la inhibición del crecimiento bacteriano a través de la detección electroquímica del 13-nicotin adenin dinucleótido (NADH).2) También se ha encapsulado una chaperona farmacológica (pirimetamina, PYR) en nanopartículas de l?EDOT (sección 3.2). Los experimentos de liberación llevados a cabo con y sin estímulos eléctricos demuestran que la liberación puede incrementarse hasta un -50 % cuando se aplica estimulación CV sostenida durante 30 min.3) La sección 3.3 describe un dispositivo de liberación controlada que consiste en un hidrogel del polipéptido (poli(y-ácido glutámico, PGGA) cargado con un pequeño fármaco hidrofóbico (curcumina, CUR) que se encapsuló previamente en nanoparticulas de PEDOT. Esta plataforma permite ajustar la liberación de CUR al aplicar un estímulo eléctrico.4) En la siguiente sección (3.4), la chaperona farmacológica clorhidrato de ambroxol (AH) se carga en microfibras poliméricas electrohiladas de poli(y-caprolactona (PCL). Para regular la liberación, las microfibras electrohiladas se han recubierto con capas adicionales de PCL usando revestimiento por inmersión o revestimiento por rotación. La funcionalidad del AH se verificó con un ensayo de desnaturalización térmica utilizando GCasa, lo que demuestra que el procedimiento de electrohilado no afectó a la funcionalidad del fármaco.5) Finalmente, la sección 3.5 explica la liberación de un fármaco desde una plataforma compleja que consta de dos capas de hidrogel PGGA recubiertas por rotación, cargadas con micropartículas de PEDOT y separadas por una capa electrohilada de microfibras de PCL. El poli(hidroximetil-3,4-etilendioxitiofeno) (PHl'v1eDOT) se polimerizó en todo el sistema de tres capas mientras se formaba una densa red de conducciones eléctricas. La plataforma se cargó con levofloxacina (LVX) antes de realizar el experimento de liberación. Aunque la liberación de LVX es rápida, este dispositivo permite la monitorización.electroquímica en tiempo real del antibiótico restante dentro de la plataforma.En conjunto; los estudios presentados en esta tesis brindan una visión general de variasnuevas plataformas poliméricas híbridas que permiten optimizar y controlar la liberación de fármacos y, en algunos casos, lograr funcionalidades adicionales.

 • HODÁSOVÁ, LUDMILA: Polymer-zirconia based ceramic composites produced by 3D-printing
  Autor/a: HODÁSOVÁ, LUDMILA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/11/2022
  Director/a de tesi: FARGAS RIBAS, GEMMA | ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERREIRA MORGADO, JORGE MANUEL
       SECRETARI: JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
       VOCAL: ESTRANY CODA, FRANCISCO
       VOCAL: TOLENTINO CHIVITE, AINHOA
       VOCAL: BRAVO LARA, FERNANDO
  Resum de tesi: La zirconia es un material ampliamente utilizado en electrónica y en la biomedicina debido a su estabilidad química, estabilidad térmica, resistencia eléctrica, dureza, alta tenacidad, y biocompatibilidad debido a su naturaleza inerte. Con el desarrollo de la tecnología de fabricación aditiva (o 3D-printing), se han propuesto nuevas aplicaciones para la zirconia hasta ahora inimagibles empleando métodos de producción convencionales. Con la fabricación 3D se consiguen estructuras más complejas, con geometrías más variables y con un mayor control de la de porosidad. Estas características convierten esta cerámica en uno de los materiales predilectos para aplicaciones biomédicas, especialmente en la odontología. No obstante, la dureza y fragilidad del material son dos limitaciones para su aplicación en la producción de biomateriales, debido a que pueden llevar al desgate de las estructuras y generar discomfort en el paciente. Uno de los objetivos de esta tesis fue el desarrollo por fabricación aditiva de nuevos materiales híbridos a base de zirconia y polímeros acrilatos para simular las propiedades mecánicas y la buena biocompatiblidad características de los dientes naturales. La primera parte estuvo enfocada en el desarrollo de dichos materiales, con la elaboración de redes cerámicas infiltradas por polímeros (PICN), en las cuales una estructura cerámica porosa sinterizada es interprenetada por una matriz de polímero. La innovación fue el diseæo de andamios de zirconia (3Y-TZP), impresas tridimensionalmente y con porosidad controlada y ajustada. Después de la optimización de impresión, se decidió trabajar con un porcentaje de relleno del 50 % de zirconia para obtener la porosidad adecuada de la matriz, que fue después infiltrada con dimetacrilato de glicerolato de bisfenol A y trietilenglicol dimetacrilato (Bis-GMA y TEGDMA).Tras la producción de las estructuras PICN y la infiltración del copolímero, los materiales generados fueron completamente caracterizados por técnicas físico-químicas y las propiedades mecánicas fueron analizadas. Ensayos de adhesión bacteriana fueron llevados a cabo con las bacterias Escherichia coli (Gram-negativa) y Stretoccocus salivarius (Gram-positiva) concluiendo que, a pesar de la ausencia de efecto antibacteriano del material híbrido, tampoco existe una promoción del crecimiento bacteriano en dicha superficie.Respecto a la biocompatibilidad, experimentos con la línea celular MG-63 mostraron altos porcentajes de viabilidad celular. Para mejorar las propiedades antimicrobianas de las PICN, la superficie fue modificada con nanopartículas de plata, las cuales fueron embebidas en una matriz de lignina modificada enziméticamente con fenolatos (Ag@PL NPs) para evitar su oxidación. La funcionalización de la superficie del material híbrido con dichas nanopartículas permitió reducir el crecimiento bacteriano en un 90 %, respecto a la superficie no modificada. La última parte de la tesis estuvo enfocada en realizar mejoras en la oseointegración de la zirconia in vitro. Apesar de que es un material inerte, funcionalización de su superficie es recommendable para evitar futuros rechazos de la zirconia una vez implantada in vivo. Un copolímero de metacrilato de polidopamina, el cual previene la formación de biopelículas bacterianas, fue escogido para recubrir la superficie de zirconia. La caracterización demostró una gran adhesión del nuevo polímero, generado por plasma frío, a la superficie plana de discos de zirconia, además de una buena viabilidad de las células de la línea MG-63, en principio atribuída a la presencia de la polidopamina. En conclusión, esta tesis describe el proceso de impresión 3D de estructuras PICN, las cuales tienen una estructura macroporosa para la correcta infiltración del copolímero. La sinergia y la buena adherencia entre estos distintos materiales ha dado origen a un prototipo cuyas propiedades mecánicas simulan

 • IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA: Nanomaterials for controlling bacterial pathogens and resistance occurrence
  Autor/a: IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673983
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/03/2022
  Director/a de tesi: TZANOV, TZANKO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PASHKULEVA, IVA HRISTOVA
       SECRETARI: GARRIGA SOLE, PERE
       VOCAL: ZILLE, ANDREA
  Resum de tesi: Las enfermedades infecciosas son la principal causa de muerte en todo el mundo. Mientras que la resistencia a los antimicrobianos es una preocupación importante para la salud pública. Durante el establecimiento de la infección los patógenos bacterianos se comunican mediante la expresión de moléculas de señalización controladas mediante un fenómeno llamado detección de quórum (QS). Como resultado, las bacterias producen factores de virulencia y forman biopelículas resistentes que causan infecciones persistentes. Las infecciones causadas por patógenos resistentes a los antibióticos se asocian con una alta morbilidad mortalidad y una enorme carga económica. A diferencia de la disminución en las últimas tres décadas del número de nuevos medicamentos antimicrobianos comercializados el número de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos aumenta constantemente. Por lo tanto existe la necesidad urgente de desarrollar estrategias alternativas para manejar infecciones diflciles de tratar. Esta tesis tiene como objeto de trabajo la ingenieria de materiales y recubrimientos avanzados nano estructurados para controlar la patogénesis bacteriana y la aparición de resistencias. Para lograrlo se combina polímeros anti biopelícula, enzimas anti infecciosas y compuestos inorgánicos como estrategias alternativas a los antibióticos convencionales. La nanoforma puede proporcionar una interacción mejorada con las membranas celulares bacterianas y una penetración más fácil en las biopelículas, aumentando la eficacia antimicrobiana en dosis más bajas al mismo tiempo que previene el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Además las fracciones de orientación especificas aumentan la interacción del nano material con los patógenos evitando la aparición de resistencia al fármaco y la citotoxicidad.La primera parte de la tesis describe la funcionalización de nano partículas (NP) biológicamente inertes con aminocelulosa antimicrobiana (AM) perturbadora de la membrana y ácido hialurónico (HA) biocompatible en forma de LbL para la eliminación de patógenos médicamente relevantes. Las nanoentidades generadas demuestran un alto potencial para inhibir la formación de biopelículas sin afectar la viabilidad en las células humanas. Además, la técnica L.bL se aplica para decorar nanoplantillas de plata (Ag) antimicrobianas,pero potencialmente tóxicas con PNt biocompatible y acilasa de extinción de quórum (QQ) para obtener nanomateriales antibacterianos y anti biopelícula seguros. La deposición de acilasa y PNt en el núcleo de Ag interfiere con la señalización de QS y la patogénesis bacteriana y mejora la interacción de las NP con la membrana bacteriana. La integración de un triple mecanismo de acción en las nanoentidades híbridas da como resultado la erradicación completa de bacterias y biopelículas y una mejor biocompatibilidad de los AgNP. La tesis también describe el desarrollo de nanocápsulas dirigidas (NC) para la eliminación selectiva de Staphylococcus aureus. En este trabajo se aplica la tecnología de nanoencapsulación de autoensamblaje que utiliza la proteína Zeína biocompatible y biodegradable para la generación de NC de Zelna cargadas con aceite esencial de orégano bactericida.Un anticuerpo dirigido específicamente a S.aureus se injerta covalentemente en la superficie de las NC. Las NC dirigidos obtenidos demuestran selectividad antibacteriana en un inóculo bacteriano mixto.y la eficacia del tratamiento se valida en un modelo de cocultivo in vitro de bacterias y células de mamíferos.Finalmente, se emplea un proceso de ultrasonoqufmica de alta intensidad. Para la ingeniería de un recubrimiento antibacterlano/anti biopelícula duradero en catéteres urinarios. La deposición de NP de Óxido de Zinc y enzima amilasa que degrada la matriz.mejora la adhesión de las NP en el material de silicona evitando su colonización bacteriana y la formación de biopeliculas in vitro y

 • LACRUZ CRUZ, AMADO: ECO-DWOR: ECOlogical finishing agents for Durable Water&Oil-Repellent textiles with advanced functionalities
  Autor/a: LACRUZ CRUZ, AMADO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675940
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 18/07/2022
  Director/a de tesi: MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: LEIZA RECONDO, JOSÉ RAMÓN
       SECRETARI: BOU SERRA, JORGE
       VOCAL: SARDON MUGURUZA, HARITZ
  Resum de tesi: Los productos químicos fluorados, comúnmente conocidos como sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFASs), se utilizan ampliamente para obtener textiles que repelen el agua, el aceite y las manchas. El constante desarrollo y optimización de los fluoroquímicos para aplicaciones textiles iniciado hace más de cinco décadas ha dado como resultado una tecnología DWOR (Durable Water and Oil Repellent) muy eficiente y textiles con propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas excepcionales. Sin embargo, la alta movilidad, la persistencia y los efectos nocivos para la salud de las PFASs han sido corroborados por numerosos estudios científicos y, por lo tanto, los gobiernos están implementando la regulación y eliminación de varias PFAS. En la actualidad, la industria textil carece de alternativas adecuadas a los fluoroquímicos con características y prestaciones comparables.El objetivo principal de la Tesis es diseñar agentes de acabado textil sin flúor, basados en polímeros sostenibles con grupos funcionales de baja tensión superficial en combinación con (nano)materiales, para conferir repelencia al agua y al aceite a los textiles, así como multifuncionalidades avanzadas. Por consiguiente, se han explorado las sinergias de nuevos monómeros bio-basados, la síntesis de polímeros y los (nano)materiales para desarrollar nuevos agentes de acabado capaces de proporcionar repelencia al agua y al aceite a los tejidos, sin utilizar productos químicos que contengan flúor.En este trabajo se han estudiado dos químicas diferentes para conferir repelencia al agua y al aceite a los textiles. En la línea de investigación 1 se han desarrollado poliuretano-ureas parcialmente bio-basados de elevada hidrofobicidad en forma de dispersiones acuosas exentas de compuestos fluorados. Dichas dispersiones presentan buenas propiedades mecánicas, térmicas y de formación de film, permitiendo la obtención de textiles técnicos mediante recubrimiento por rasqueta con buenas prestaciones de presión hidrostática. En algunos casos se han utilizado nanopartículas para maximizar prestaciones y conferir multifuncionalidades avanzadas. En la línea de investigación 2 se han desarrollado nuevos polimetacrilatos base agua libres de flúor. Estos polimetacrilatos ofrecen un excelente comportamiento cuando se aplican sobre el tejido por el método de padding. A diferencia de la línea de investigación 1, aquí los recubrimientos obtenidos no aumentan la rigidez de los tejidos ni reducen significativamente su permeabilidad al aire ni al vapor de agua. Gracias a ello se han conseguido tejidos transpirables altamente hidrofóbicos y que presentan también propiedades oleofóbicas razonablemente buenas frente a los aceites vegetales. Es importante destacar que todos los desarrollos reportados en este trabajo son formulaciones acuosas estables, que pueden aplicarse mediante procedimientos e instalaciones estándar en la producción textil a gran escala, reduciendo así su barrera de entrada en la industria de acabados textiles. Finalmente, cabe destacar la complementariedad de las dos líneas de investigación desarrolladas, proporcionando al sector textil una ventana abierta a soluciones válidas, sostenibles y libres de flúor para conseguir acabados DWOR de altas prestaciones.

 • MARTÍNEZ CUTILLAS, ALFREDO: Poly(lactic acid) blends and copolyesters with advanced properties for biomedical applications
  Autor/a: MARTÍNEZ CUTILLAS, ALFREDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 13/06/2022
  Director/a de tesi: MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO | OH, SEJIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA MARTÍN, MARÍA DE GRACIA
       SECRETARI: GARCIA ALVAREZ, MONTSERRAT
       VOCAL: ETXEBERRIA LIZARRAGA, AGUSTÍN
  Resum de tesi: El ácido poliláctico (PLA) es un polímero biobasado, biodegradable y biocompatible. Por ello, es un polímero que despierta un gran interés en la investigación y el desarrollo de nuevos materiales. De entre las aplicaciones de alto valor tecnológico, el PLA es particularmente un buen candidato para dispositivos biomédicos como, por ejemplo, los implantes temporales. No obstante, el PLA es un material frágil, que se degrada lentamente y, aunque es biocompatible, no tiene una gran afinidad celular. Para que una solución basada en PLA pueda cumplir con todos los requerimientos que un implante temporal demanda, es necesario introducir modificaciones . Esta tesis tenía como objetivo el desarrollo y la funcionalización de mezclas y copolímeros basados en PLA para la regeneración del tejido óseo. Para ello, como se describe en la primera parte de la tesis, se llevó a cabo un estudio de la síntesis del PLA por apertura de anillo (ROP) para identificar los aspectos más relevantes de la reacción. A continuación, se utilizaron los isómeros L-lactida y D-lactida para evaluar la influencia de la estereoregularidad de la cadena de PLA en sus propiedades fisicoquímicas. Cabe destacar que la combinación de los isómeros no evitó la fractura frágil del PLA, pero sí que aumentó la velocidad de degradación hidrolítica considerablemente. Para mejorar las propiedades mecánicas del PLA, se sintetizaron una serie de copolímeros tribloque con estructura A-B-A y distintas composiciones de A y B, siendo los bloques A de PLA y los bloques B de polimacrolactonas (PMLs) insaturadas. Las PMLs son poliésteres biobasados, biocompatibles y potencialmente biodegradables, que a temperatura ambiente se deforman fácilmente, lo cual se ajustaba a las necesidades del trabajo. Los copolímeros tribloque se sintetizaron en dos etapas. En la primera etapa se obtuvieron las PMLs por ROP enzimática de las macrolactonas globalida y 6-¿- hexadecenlactona. Posteriormente, las PMLs fueron utilizadas como macroiniciadores en la ROP de la lactida. La estructura tribloque de los copolímeros fue validada por las distintas técnicas de caracterización empleadas. Además, se consiguió obtener un amplio rango de propiedades mecánicas en función de la composición de los bloques A y B. Como alternativa, se prepararon una serie de mezclas de PLLA y poliglobalida por extrusión en fundido y por disolución. Ambas técnicas dieron lugar a mezclas incompatibles, lo cual se tradujo en unas propiedades mecánicas inferiores a las de ambos polímeros por separado. No obstante, se pudo comprobar que añadiendo una pequeña proporción de copolímero tribloque como compatibilizante, se logra una mejora de las propiedades mecánicas con respecto a las mezclas iniciales, debido a la reducción de la tensión interfacial entre ambos polímeros. Tras esta evaluación inicial, los copolímeros fueron losseleccionados para una posterior funcionalización. Se escogieron los mejores candidatos para esterificarlos con cadenas de PEG modificado con grupos carboxilo terminales y preparar scaffolds por disolución y evaporación del disolvente. La presencia de PEG hizo aumentar de forma notable el carácter hidrofílico del material y también proporcionó una plasticidad adicional. Los scaffolds fueron finalmente funcionalizados en la superficie con el tripéptido RGD (arginina-glicina-aspartato) para aumentar la adhesión celular. Estudios in vitro confirmaron que los scaffolds funcionalizados con PEG y los péptidos RGD no son tóxicos y que, además, mejoraron notablemente la adhesión y proliferación celular con respecto al PLA inicial y a los copolímeros no funcionalizados. Por último, se investigó la depolimerización enzimática de las PMLs y los copolímeros tribloque para recuperar sus respectivos oligoésteres macrocíclicos y su posterior re-polimerización. Este método de reciclado químico podría ser una ruta adecuada para la recuperación de

 • ORIOLS PLADEVALL, NÚRIA: Del mur romànic al museu. La tècnica de la pintura mural romànica i del seu traspàs amb morters de caseïna.
  Autor/a: ORIOLS PLADEVALL, NÚRIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/11/2022
  Director/a de tesi: BUTI PAPIOL, SALVADOR | SALVADO CABRE, NATIVITAT

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLERA I MARIMÓN, JUDIT
       SECRETARI: BELTRAN SANCHIDRIAN, VICTÒRIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: DOMÈNECH CARBÓ, MARÍA TERESA
  Resum de tesi: Per definir les condicions òptimes de conservació de la pintura mural romànica arrencada a principis del segle XX del seu lloc d¿origen i exposades actualment al Museu Nacional d¿Art de Catalunya, cal entendre el comportament químic dels materials introduïts en dos moments decisius: la gènesi de les pintures i el seu traspàs a un nou suport amb morters de caseïna. La reactivitat de la calç deixa rastres diferents en funció de si les capes de policromia han estat aplicades al fresc o al sec, i l¿evolució de la carbonatació varia si en el morter hi ha ions magnesi o caseïna.Amb l¿objectiu de definir la tècnica pictòrica i determinar l¿evolució química dels ingredients dels morters de traspàs, hem estudiat el procés de carbonatació en maquetes i preparacions de materials de referència, en condicions controlades, i hem comparat els resultats amb les anàlisis de mostres de pintura històrica. Hem fet servir tècniques convencionals complementàries: microscòpia òptica, microscòpia electrònica, espectroscòpia d¿infraroig, espectroscòpia RAMAN, difracció de raigs X i, puntualment, cromatografia líquida. També hem recorregut a tècniques amb llum sincrotró (µSR-FTIR i µSR-XRD) per visualitzar la distribució de compostos minoritaris en les mostres estratificades i per obtenir una millor resolució espacial, fins a 100 nm, en el cas de la tècnica SR-RE-AFMIR aplicada a caseïnats de calci, per identificar-hi glutamats i aspartats.En conclusió, la carbonatació de l¿hidròxid de calci en un morter- i en una pintura al fresc també- és un procés continuat que s¿inicia amb la formació de carbonat de calci amorf, ACC (Amorphous Calcium Carbonate) que, influenciat per la composició del medi de reacció, es transforma seqüencialment en diferents polimorfs de carbonat de calci: ACC hidratat, ACC anhidre, vaterita, aragonita i calcita. Hem vist que la presència de caseïna retarda el procés de carbonatació i estabilitza les fases inicials (ACC i vaterita) i hidroxicarbonats de calci. Hem constatat que l¿ió magnesi de la calç dolomítica afavoreix l¿aragonita i una mida de partícula mØs petita per l¿ACC. En canvi, en morters calcítics es forma només calcita, tot i que a la superfície s¿hi manté amb el pas del temps un fi estrat d¿ACC. Aquest fi estrat de naturalesa amorfa, vítria, es forma sobre els colors d¿un fresc, tant si el morter és calcític com dolomític. La seva identificació és, per tant, un indici de la tècnica pictòrica al fresc.A les primeres capes de policromia de Sant Climent de Taüll detectem aquests indicis del fresc. Tanmateix, hi observem fins a tres capes de policromia acumulades, resultat del procediment dels tres tons, típicament romànic, i les darreres pinzellades són al sec, com per exemple, les que contenen una barreja de mini i cinabri, amb alteracions cromàtiques per la presLncia de compostos de reacció secundaris de plom (laurionita i plattnerita, entre d¿altres).Els morters de caseïna es van preparar a partir de formatge, com evidencien els fosfats identificats, i d¿acord amb les receptes de Secco Suardo. L¿adhesió amb les capes originals és encara correcta, per la bona afinitat entre els materials i per la interacció amb l¿ACC, la vaterita i la calcita, formades durant la carbonatació encara activa del morter. No obstant això, cal controlar estrictament la humitat relativa i la qualitat de l¿aire, a causa de la capacitat de reacció de les capes d¿intervenció, on identifiquem formiats de calci i de magnesi i també hidròxids sense carbonatar, sobretot brucita en els caseïnats dolomítics, que en absència d¿ions calci pot formar carbonats/hidroxicarbonats o altres cristalls que generaran tensions. Conjuntament amb la presència d¿ACC hidratat, això condiciona la humitat relativa de les sales d¿exposició d¿aquestes pintures que, en capes diferents, contenen carbonat de calci format a partir

 • PEREZ LLANOS, GERMÁN ANIBAL: Application of ultrasound in twin-screw extrusion and microinjection molding: improvements of properties of processed materials and nanocomposites
  Autor/a: PEREZ LLANOS, GERMÁN ANIBAL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675809
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 18/02/2022
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: TYLKOWSKI, BARTOSZ
       SECRETARI: DÍAZ ANDRADE, ANGÈLICA
       VOCAL: ROMERO MORA, JORDI
  Resum de tesi: El sector del plástico está en continuo cambio en busca de mejorar sus propiedades y rendimiento en diferentes aplicaciones. Actualmente. el impacto ambiental asociado al uso de los plásticos es una de las principales preocupaciones en el ámbito social. Se puede ver reflejado en regulaciones a nivel europeo como SUP Directive. Green Deal o estudios como el que efectúa la Oficina de Patentes Europeas Patents for tomorrow's plastics sobre las tendencias que reflejan las investigaciones en materiales alternativos al plástico convencional. Para poder llevar a un ambiente industrial y realista estas nuevas alternativas más sostenibles. primero se ha de llevar a cabo una investigación aplicada tanto del desarrollo de los materiales como de los procesos que pueden optimizar su rendimiento.En este estudio de tesis se lleva a cabo una investigación aplicada sobre diferentes nanocompuestos y sus procesos de transformación que pueden ser mejorados con la tecnología de ultrasonidos. Se ha estudiado los avances en la aplicación de ultrasonidos para diferentes procesos de transformación con el objetivo de enfocar correctamente el estudio práctico. Este estudio centra la aplicación de los ultrasonidos en el proceso de obtención de nuevas formulaciones por extrusión compounding y en el moldeo por inyección, concretamente en microinyeccion. La aplicación de nanotecnología en el desarrollo de nuevos materiales permitirá una mejora del rendimiento y abrirá un abanico de nuevas posibilidades y aplicaciones.Para explorar el potencial de la tecnología de microinyección por ultrasonidos (USM}, se realizó un estudio preliminar de estabilidad del proceso con un polipropileno. La evaluación fue llevada a cabo desde un punto de vista mecánico, en el que se demostró que con una optimización de los parámetros de proceso y un enfoque de diseño correcto de los componentes que hacen intervenir el punto nodal, se puede alcanzar un nivel de estabilidad cercano a producción.Para profundizar en el potencial de la tecnología USM en sinergia con nuevas formulaciones de nanocompuestos, se realizó un estudio comparativo con el proceso de microinyección convencional. Dos nanocompuestos basados en una matriz del biopolímero poli 3-hidroxibutirato con Cloisite 20 (modificación orgánica). Y con Cloisite 116 (sin modificar) fueron estudiados. Este estudio revela que la tecnología USM además de ser estable en la obtención de micropiezas, mantiene la estructura química del biocompuesto inicial sin llegar a degradación y alcanzando homogéneamente la exfoliación de ambas nanoarcillas. La microinyección convencional si mostro ligeros cambios a nivel de degradación y estructura química, destacando que no fue posible micromoldear muestras del material con la nanoarcilla sin modificar.La estabilización del proceso de extrusión compounding asistida por ultrasonidos ha sido estudiado, diseñando un componente único que permite al sistema de ultrasonidos trabajar en régimen continuo en equipos preindustriales. Gracias al éxito del nuevo componente, se ha podido llevar a cabo el estudio de nuevas formulaciones de polipropileno argado con dos nanoarcillas diferentes (Cloisite 20 y Garamite 1958) y esferas huecas. Los nuevos nanocompuestos alcanzaron las propiedades mecánicas de un material empleado para paneles de puerta en el sector automoción, pero con una densidad reducida. El objetivo fue demostrar que se puede reducir el peso de los componentes plásticos empleados en automoción y reducir las emisiones de CO2 para un vehículo estándar.La investigación llevada a cabo en este trabajo de tesis ha permitido abrir un nuevo campo de aplicación a los nanocompuestos para reducción de densidad con buenas propiedades mecánicas cuando la dispersión es alta. Además, se ha demostrado el potencial de la tecnología USM para aplicaciones de micromoldeo, mostrando alta estabilidad sin degradación del material durante el proce

 • SANS MILÀ, JORDI: Design of catalysts based on hydroxyapatite for carbon and nitrogen fixation
  Autor/a: SANS MILÀ, JORDI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 08/04/2022
  Director/a de tesi: ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE | TURON DOLS, PAU

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZALEZ VELASCO, JUAN RAMON
       SECRETARI: ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
       VOCAL: KLEIJ, ARJAN WILLEM
       VOCAL: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: ROIG SERRA, ANNA
  Resum de tesi: La hidroxiapatita polaritzada permanentment (p-HAp) s'ha proposat recentment com a nou catalitzador verd. La p-HAp s'obté a partir d'un procés de polarització d'estimulació elèctrica i tèrmica (TSP), que consisteix en aplicar una tensió elèctrica constant (DC) de 500 V i 1000 °C a la hidroxiapatita prèviament sinteritzada. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral ha estat establir una sòlida comprensió de la p-HAp mitjançant la investigació de la seva estructura i característiques fisicoquímiques, que es tradueixen en unes propietats elèctriques i catalítiques millorades, que a la vegada han permès desenvolupar noves i destacades aplicacions en el camp de la catàlisi verda. Hem centrat la recerca en processos de descarbonització i conversió de nitrogen que donen lloc a molècules d'alt valor afegit. El TSP no només augmenta la cristal·linitat, reduint els defectes a la xarxa cristallina, sinó que també crea càrregues que s'acumulen als límits cristal·lins i a la superfície dels grans microscòpies, augmentant la conductivitat elèctrica. Així doncs. s'ha explorat la utilització de la p-HAp en la fixació catalítica de carboni i nitrogen a partir dels gasos CO2, CH4 i N2, reportant la formació exitosa de diferents productes d¿interès químic i industrial (per exemple, aminoàcids, etanol i amoníac) en funció de les condicions de reacció (es a dir. gasos d¿alimentació i presència/absència d¿il·luminació UV). A més, s'ha explorat la plasticitat del catalitzador per millorar la selectivitat cap als productes de reacció desitjats. En conclusió, postulem que la p-HAp presenta avantatges importants respecte a altres catalitzadors consolidats, augmentant dràsticament el balanç net energètic final de les reaccions, fet que obre noves vies en el camp de la catàlisi de la química verda.

 • VALENTI, SOFIA: Physical properties, relaxation dynamics and applications of polymer solid dispersions
  Autor/a: VALENTI, SOFIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 11/07/2022
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | MACOVEZ, ROBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: AFFOUARD, FRÉDÉRIC
       SECRETARI: PÉREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR
       VOCAL: CANGIALOSI, DANIELE
  Resum de tesi: Los polímeros pueden tener una amplia gama de aplicaciones, gracias a la posibilidad de diseñarlos para cumplir requisitos especificas (por ejemplo, mecánicos, térmicos, ópticos o eléctricos). Concretamente, materiales poliméricos con alta biocompatibilidad y degradabilidad, que pueden ser fácilmente preparados para aplicaciones en el campo biomédico, como estructuras para la regeneración de tejido o matrices para la liberación de fármacos.Un gran número de fármacos, exhiben baja solubilidad y/o perfiles de disolución inadecuados en ambiente acuoso. La biodisponibilidad de estos fármacos resulta entonces afectada, impidiendo su implementación en una formulación farmacéutica. Varias estrategias están disponibles para mejorar la biodisponibilidad de un fármaco, como la reducción del tamaño de las partículas, armorfización, formación de co-cristales o dispersión del fármaco en una matriz apropiada. Los fármacos en fase amorfa exhiben mejor solubilidad y biodisponibilidad que en fase cristalina, incluso en algún caso se han podido compactar en pastillas con menos dificultad que los correspondientes polvos policristalinos y se han reportado efectos benéficos de las formulaciones amorfas en vivo.Por contra, la fase amorfa es termodinámicamente inestable respecto a la recristalización y, por eso, los fármacos cristalinos dominan el mercado farmacéutico, por razones prácticas y económicas. Sin embargo, muchos fármacos que originariamente exhibían una baja solubilidad acuosa, han llegado al estadio de desarrollo clínico debido a su formulación en fase amorfa. Uno de los métodos para mejorar el perfil de disolución de un fármaco y metaestabilizar su fase amorfa, es mezclarlo con un excipiente polimérico que tenga una solubilidad mas alta. La preparación de estas mezclas binarias permitiria también la liberación controlada, o incluso dirigida, del fármaco siempre y cuando el polímero en cuestión sea poco soluble en agua.Otras aplicaciones con polímeros están basadas en mezclas con nanorefuerzos inorgánicos, llamadas nanocompósitos. La incorporación de nanorefuerzos, incluso a bajas concentraciones, puede cambiar y mejorar drásticamente las propiedades de un polímero. Los nanocompósitos a día de hoy ya pueden competir comercialmente con materiales más tradicionales gracias a las mejoras que se pueden obtener en propiedades como la resistencia térmica, retardación de la llama, permeabilidad a gases y liquidas, o propiedades ópticas, electrónicas y eléctricas. A pesar de que el potencial para las aplicaciones a escala industrial de los nanocompósitos es muy grande, las aplicaciones se están desarrollando a un ritmo muy lento. En muchos casos el rendimiento de los materiales no ha alcanzado las expectativas, debido a que las propiedades son muy especificas para cada sistema de polímero y nanorefuerzo ya que se necesita una profunda comprensión de los efectos interfaciales entre polímero y nanorefuerzo. Si bien por un lado se puede encontrar una gran cantidad de estudios sobre pequeñas moléculas, mezclas entre polímeros y soluciones poliméricas, por otro lado las dispersiones solidas asimétricas de una pequeña molécula en matriz polimérica han sido estudiadas en menor medida, probablemente debido al hecho de que este tipo de material está en la frontera entre la física, la química molecular y la física macromolecular.Esta tesis se centra en sistemas binarios compuestos por polímeros y pequeñas moléculas, orgánicas o inorgánicas. Se han estudiado experimentalmente varias moléculas (cloranfenicol, diazepam, nordazepam, tetrazepam, curcumina y morniflumato), nanorefuerzos (nanotubos de carbono), y polímeros (polilactida, poli(4-hidroxibutirato), poliuretano y una poli(ester amida)}. .Además se han examinado diferentes composiciones poliméricas y métodos de preparación como el electrohilado y la evaporación de disolvente.

Darrera actualització: 08/12/2022 06:01:28.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LACRUZ CRUZ, AMADO
Títol:ECO-DWOR: ECOlogical finishing agents for Durable Water&Oil-Repellent textiles with advanced functionalities
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Síntesis, caracterización y validación aplicativa de un poliuretano bio-basado en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de química e industria téxtil, ISSN: 0300-3418 (JCR Impact Factor-2016: 0.106; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Development of fluorine-free waterborne textile finishing agents for anti-stain and solvent-water separation based on low surface energy (co)polymers
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Martinez de Ilarduya, A.
Progress in organic coatings, ISSN: 0300-9440 (JCR Impact Factor-2019: 4.469; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-urea/SWCNT nanocomposites for hydrophobic and electrically conductive textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/05/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-ureas modified with POSS-OH for fluorine-free hydrophobic textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Poliuretano-ureas biobasados en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de plásticos modernos, ISSN: 0034-8708
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALENTI, SOFIA
Títol:Physical properties, relaxation dynamics and applications of polymer solid dispersions
Data lectura:11/07/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:MACOVEZ, ROBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tuning the Kinetic Stability of the Amorphous Phase of the Chloramphenicol Antibiotic
Valenti, S.; Romanini, M.; Franco, L.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2018: 4.396; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/10/2018
Article en revista

Segmental relaxation and partial crystallization of chain-extended Poly(l-lactic acid) reinforced with carboxylated carbon nanotube
Yousefzade, O.; Valenti, S.; Puiggali, J.; Garmabi, H.; Macovez, R.
Journal of polymer science. Part B, polymer physics, ISSN: 0887-6266 (JCR Impact Factor-2019: 2.489; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Nose temperature and anticorrelation between recrystallization kinetics and molecular relaxation dynamics in amorphous morniflumate at high pressure
Romanini, M.; Valenti, S.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.; Rodríguez, S.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2019: 4.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Amorphous binary dispersions of chloramphenicol in enantiomeric pure and racemic poly-lactic acid: morphology, molecular relaxations, and controlled drug release
Valenti, S.; Diaz, A.; Romanini, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2019: 4.845; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Molecular dynamic in binary mixtures and polymer blends with large difference in glass transition temperatures of the two components: A critical review
Ngai, K.; Valenti, S.; Capaccioli, S.
Journal of non-crystalline solids, ISSN: 0022-3093 (JCR Impact Factor-2019: 2.929; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2019
Article en revista

Phase-selective conductivity enhancement and cooperativity length in PLLA/TPU nanocomposite blends with carboxylated carbon nanotubes
Valenti, S.; Yousefzade, O.; Puiggali, J.; Macovez, R.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2020
Article en revista

Comparative physical study of three pharmaceutically active benzodiazepine derivatives: crystalline versus amorphous state and crystallization tendency
Valenti, S.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Romanini, M.; Macovez, R.; Tamarit, J. Ll.
Molecular Pharmaceutics, ISSN: 1543-8392 (JCR Impact Factor-2020: 4.939; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Chloramphenicol loaded polylactide melt electrospun scaffolds for biomedical applications
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Yousefzade, O.; Macovez, R.; Franco, L.; Puiggali, J.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2020: 5.875; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

Drug-Biopolymer Dispersions: Morphology-and Temperature-Dependent (Anti)Plasticizer Effect of the Drug and Component-Specific Johari–Goldstein Relaxations
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Romanini, M.; Mitjana, M.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 6.0
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ CUTILLAS, ALFREDO
Títol:Poly(lactic acid) blends and copolyesters with advanced properties for biomedical applications
Data lectura:13/06/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Codirector/a:OH, SEJIN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Enzymatic recycling of polymacrolactones
Martínez, A.; León, S.; Oh, S.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2020: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

Functional triblock copolyesters using lactide enantiomers prepared by ring-opening polymerization
XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 09/05/2022
Presentació de treball en congressos

Enzymatic polymerization of macrolides and their cyclodepolymerization
GEP-SLAP 2022 - XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 10/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ENSHAEI, HAMIDREZA
Títol:Biomedical Applications of Hybrid Polymer-Based materials
Data lectura:29/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:SAPERAS PLANA, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds for sustained release of ambroxol hydrochloride, a pharmacological Chaperone that Increases the Activity of Misfolded ß-Glucocerebrosidase
Enshaei, H.; Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Arnan, C.; Puiggali, J.; Saperas, N.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience (Internet), ISSN: 1616-5195 (JCR Impact Factor-2022: 4.979; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Thermoresponsive shape-memory hydrogel actuators made by phototriggered click chemistry
Maiti, B.; Abramov, A.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Díaz-Díaz, D.; Aleman, C.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Semi-interpenetrated hydrogels-microfibers electroactive assemblies for release and real-time monitoring of drugs
Moghimiardekani, A.; Molina, B.G.; Enshaei, H.; del Valle, LJ.; Pérez, M.; Estrany, F.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience, ISSN: 1616-5187 (JCR Impact Factor-2020: 4.979; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/07/2020
Article en revista

Nanotheranostic Interface Based on Antibiotic-Loaded Conducting Polymer Nanoparticles for Real-Time Monitoring of Bacterial Growth Inhibition
Enshaei, H.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Saperas, N.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2020: 9.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2020
Article en revista

Conducting polymer nanoparticles for voltage-controlled release of pharmacological chaperones
Enshaei, H.; Puiggali, A.; Saperas, N.; Aleman, C.
Soft Matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2019: 3.14; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Efficient one-pot preparation of thermoresponsive polyurethanes with lower critical solution temperatures
Maiti, B.; Nandi, M.; Bonardd, S.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Aleman, C.; Díaz, D.
ChemPlusChem, ISSN: 2192-6506 (JCR Impact Factor-2020: 4.1
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Polypeptide hydrogel loaded with conducting polymer nanoparticles as electroresponsive delivery system of small hydrophobic drugs
EUROPEAN POLYMER JOURNAL, ISSN: 1873-1945 (JCR Impact Factor-2020: 4.598; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Sustained release of a pharmacological chaperone that increases the activity of misfolded ß-Glucocerebrosidase
XXVI Jornada de Biologia Molecular
Data de presentació: 11/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANS MILÀ, JORDI
Títol:Design of catalysts based on hydroxyapatite for carbon and nitrogen fixation
Data lectura:08/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TURON DOLS, PAU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Process for producing ethanol
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 28/04/2020
Patent

Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 21/10/2020
Patent

Process for producing amino acids and a use thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Composition or material, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 26/01/2022
Patent

Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties
Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2019: 3.557; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2019
Article en revista

Analysis of nitrogen fixation by a catalyst capable of transforming N2, CO2 and CH4 into amino acids under mild reactions conditions
Revilla-López, G.; Sans, J.; Casanovas Salas, Jordi; Bertran, O.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2020: 5.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2020
Article en revista

Breaking-down the catalyst used for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Armelin, E.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2020: 7.92; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Controlled anisotropic growth of hydroxyapatite by additive-free hydrothermal synthesis
Sans, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Crystal growth & design, ISSN: 1528-7505 (JCR Impact Factor-2019: 7.0
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Polymer infiltrated ceramic networks with biocompatible adhesive and 3D-printed highly porous scaffolds
Hodasova, L.; Sans, J.; Molina, B.G.; Aleman, C.; Llanes, L.; Fargas, G.; Armelin, E.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2019: 8.8
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Optimization of permanently polarized hydroxyapatite catalyst. Implications for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Sanz Beltran, Vanesa; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2019: 11.9
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Permanently polarized hydroxyapatite for selective electrothermal catalytic conversion of carbon dioxide into ethanol
Sans, J.; Revilla-López, G.; Sanz Beltran, Vanesa; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical communications, ISSN: 1359-7345 (JCR Impact Factor-2020: 6.222; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/05/2021
Article en revista

Regulating the superficial vacancies and OH- orientations on polarized hydroxyapatite electrocatalysts
Sans, J.; Arnau, M.; Estrany, F.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Materials Interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2020: 6.147; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/06/2021
Article en revista

Enhanced CO2 conversion into ethanol by permanently polarized hydroxyapatite through C-C coupling
Sans, J.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
ChemCatChem, ISSN: 1867-3899 (JCR Impact Factor-2020: 5.686; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2021
Article en revista

Polarized Hydroxyapatite: New Insights and Future Perspectives Through Systematic Electrical Characterization at the Interface
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Materials Interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2020: 7.9
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Hydroxyapatite-based biphasic catalysts with plasticity properties and its potential in carbon dioxide fixation
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

AUTOR/A:IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA
Títol:Nanomaterials for controlling bacterial pathogens and resistance occurrence
Data lectura:11/03/2022
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Inhibition of quorum-sensing: A new paradigm in controlling bacterial virulence and biofilm formation
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Springer Nature
Data de publicació: 31/05/2018
Capítol en llibre

Layer-by-layer decorated nanoparticles with tunable antibacterial and antibiofilm properties against both gram-positive and gram-negative bacteria
Asenova, A.; Ivanova, K.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Heinze, T.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2018: 8.456; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2018
Article en revista

Layer-by-Layer coating of aminocellulose and quorum quenching acylase on silver nanoparticles synergistically eradicate bacteria and their biofilms
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tied, A.; Heinze, T.; Tzanov, T.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Antibody-enabled antimicrobial nanocapsules for selective elimination of Staphylococcus aureus
Ivanova, K.; Asenova, A.; Ramon, E.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

Sonochemically engineered nano-enabled zinc oxide/amylase coatings prevent the occurrence of catheter-associated urinary tract infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Perelshtein, I.; Gedanken, A.; Todorova, K.; Milcheva, R.; Dimitrov, P.; Popova, T.; Tzanov, T.
Materials science and engineering C. Biomimetic and supramolecular systems, ISSN: 0928-4931 (JCR Impact Factor-2019: 10.2
Data de publicació: 26/10/2021
Article en revista

Simultaneous ultrasound-assisted hybrid polyzwitterion/antimicrobial peptide nanoparticles synthesis and deposition on silicone urinary catheters for prevention of biofilm-associated infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2019: 4.1
Data de publicació: 21/11/2021
Article en revista

Antibacterial layer-­by-­layer coating of nanoparticles
253rd American Chemical Society, National Meeting & Exposition, Advanced Materials, Technologies, Systems & Processes
Data de presentació: 02/04/2017
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decorated nanoparticles: an efficient antibacterial and antibiofilm agent
Designer Biology: From Proteins and Cells to Scaffolds and Materials
Data de presentació: 08/06/2017
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanocoatings of quorum quenching enzyme and antibiotic for prevention of bacterial biofilms
International Caparica Conference in Antibiotic Resitance 2017
Data de presentació: 12/06/2017
Presentació de treball en congressos

Antibacterial and antibiofilm layer-by-layer decorated nanoparticles
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanoantibacterials for controlling bacterial infections and spread of drug resistance
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2018
Presentació de treball en congressos

Nanoenabled therapeutic agents against bacterial pathogens
13th Annual event of the Europen Technology Platform on Nanomedicine
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

Safe-by-design hybrid nanoparticles of antimicrobial silver, aminocellulose, and quorum quenching acylase eradicate bacteria and their biofilms
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 31/03/2019
Presentació de treball en congressos

Engineering of safe nanocapsules for targeted antibacterial applications
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoengineering strategies for safe by design antimicrobial materials
International Conference on Nanomaterials & Technology (NMAT-2019)
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decoration of AgNPs with aminocellulose and quorum quenching acylase for controlling bacterial pathogens and their biofilms
NanoBio&Med 2019 International Conference
Data de presentació: 20/11/2019
Presentació de treball en congressos

Simultaneous sonochemical functionalization of urinary catheters with biofilm matrix degrading amylase and antibacterial zinc oxide nanoparticles for prevention of bacterial infections
ACS Spring 2021
Data de presentació: 15/04/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots - motile “stealth” biological carriers of novel nano-antimicrobial actives
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Enzyme-decorated mesoporous silica nanoparticles for elimination of antibiotic resistant pseudomonas aeruginosa biofilms
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled multilayer coatings with switchable bacteria-killing activities for prevention of catheter-related infections
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots as motile “stealth” biological carriers: characterization and perspectives
Designer Biology 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted nanostructured coating of silicone with AgAu NPs and Gelatin-Dopamine for Prevention of Bacterial Infections
Designer Biology 2021
Data de presentació: 10/09/2021
Presentació de treball en congressos

Metal/bio-based nano-hybrids for managing microbial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Novel nano-enabled antibacterial strategies to prevent medical devices- associated bacterial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled cosmetic products with enhanced anti-ageing efficacy
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots: rod – shape biological active colloid systems as potential (nano) delivery systems
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Engineering of nano-enabled therapeutic nanoparticles to manage bacterial infections and resistance development
The international chemical congress of pacific basin societies 2021
Data de presentació: 21/12/2021
Presentació de treball en congressos

Nanotransformation of marine derived-materials into added value ingredients for the cosmeceutical field
ACS Spring 2022
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted synthesis of farnesol nanoparticles for controlling microbial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled hybrid materials for controlling bacterial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Engineering targeted nano-hybrids to treat Staphylococcus aureus infections and maintain microbiome balance
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Sonochemically engineered hybrid metal/bio-based nanoparticles coating for prevention of P. aeruginosa biofilm formation
ACS Spring 2022 Experience
Data de presentació: 24/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREZ LLANOS, GERMÁN ANIBAL
Títol:Application of ultrasound in twin-screw extrusion and microinjection molding: improvements of properties of processed materials and nanocomposites
Data lectura:18/02/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
ULTRASONIC DEVICE FOR A POLYER EXTRUDER MACHINE
Fundació EURECAT
Data de registre: 30/07/2018
Patent

Review on the processing and properties of polymer nanocomposites and nanocoatings and their applications in the packaging, automotive and solar energy fields
Müller, K.; Bugnicourt, E.; Latorre, M.; Jordá, M.; Echegoyen, Y.; Lagaron, J.; Miesbauer, O.; Bianchin, A.; Hankin, S.; Bölz, U.; Perez, G.; Jesdinszki, M.; Lindern, M.; Sheuerer, Z.; Castelló, S.; Schmid, M.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2019: 4.1
Data de publicació: 31/03/2017
Article en revista

Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection molding using hybrid polymer inlays
Lozano, N.; Perez, G.; Sáez, C.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.; Fontdecaba Baig, Enric
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1439-2054 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 08/03/2022
Article en revista

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasound system in melt extrusion
Compounding World 2017
Data de presentació: 26/04/2017
Presentació de treball en congressos

Improving nanofiller dispersion by extrusion compounding assisted by an ultrasound system
International conference on polymers and moulds innovations - PMI2018
Data de presentació: 19/09/2018
Presentació de treball en congressos

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasounds system in melt extrusion
2nd Conference for Early stage researchers in polymer science through the Aegean sea
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanoteturization of liquid silicone rubber (LSR) surfaces by injection moulding
NanoSpain Conference 2019
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
Silicone Elastomers World Summit 2020
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

Microtexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
PRN-Polymer replication on the nanoscale
Data de presentació: 29/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZEINALI, REZA
Títol:Development of Scaffolds by Thermally-Induced Phase Separation from Biodegradable Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and Poly (butylene succinate)
Data lectura:22/11/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) porous matrices from thermally induced phase separation
Zeinali, R.; Khorasani, M.; Behnamghader, A.; Atai, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Recent progress on biodegradable tissue engineering scaffolds prepared by thermally-induced phase separation (TIPS)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Torras, J.; Puiggali, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2019: 5.3
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Biobased terpene derivatives: stiff and biocompatible compounds to tune biodegradability and properties of poly(butylene succinate)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Franco, L.; Yousef, I.; Rintjema, J.; Aleman, C.; Bravo, F.; Kleij, A.; Puiggalí, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.7
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Poly(butylene succinate) matrices obtained by thermally-induced phase separation: Pore shape and orientation affect drug release
Zeinali, R.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 7.2
Data de publicació: 14/06/2022
Article en revista

AUTOR/A:RUANO TORRES, GUILLEM
Títol:Conducting polymers and hybrid materials for technological applications
Data lectura:12/11/2021
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TORRAS COSTA, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hydrogels for flexible and compressible free standing cellulose supercapacitors
Saborío, M.; Svelic, P.; Casanovas Salas, Jordi; Ruano, G.; Pérez, M.; Franco, L.; Torras, J.; Estrany, F.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Study on the control of porosity in films of polythiophene derivatives
Ruano, G.; Aleman, C.; Torras, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2019: 4.231; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/11/2019
Article en revista

Biohydrogel from unsaturated polyesteramide: Synthesis, properties and utilization as electrolytic medium for electrochemical supercapacitors
Ruano, G.; Diaz, A.; Tononi, J.; Torras, J.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2020: 4.282; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Conductive, self-healable and reusable poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-based hydrogels for highly sensitive pressure arrays
Babeli, I.; Ruano, G.; Casanovas Salas, Jordi; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
Journal of materials chemistry C, ISSN: 2050-7526 (JCR Impact Factor-2020: 7.393; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2020
Article en revista

Doped photo-crosslinked polyesteramide hydrogels as solid electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Tononi, J.; Curcó, D.; Puiggali, J.; Torras, J.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2020: 3.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/09/2020
Article en revista

Electroresponsive alginate-based hydrogels for controlled release of hydrophobic drugs
Puiggali, A.; E. Cazorla; Ruano, G.; Babeli, I.; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Self-healable and eco-friendly hydrogels for flexible supercapacitors
Babeli, I.; Ruano, G.; Puiggali, A.; Ginebra, M.P.; Aleman, C.; Garcia-Torres, J.
Advanced Sustainable Systems, ISSN: 2366-7486 (JCR Impact Factor-2019: 4.869; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/03/2021
Article en revista

Electrical and chapacitive response of hydrogel solid-like electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Iribarren, J.; Pérez, M.; Torras, J.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.7
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Free-standing, flexible nanofeatured polymeric films prepared by spin-coating and anodic polymerization as electrodes for supercapacitors
Ruano, G.; Molina, B.G.; Torras, J.; Aleman, C.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2020: 4.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/07/2021
Article en revista

UV assisted photo reactive polyether-polyesteramide resin for future applications in 3D printing
Macías, S.; Ruano, G.; Borras, N.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of Polymer Science, ISSN: 2642-4150 (JCR Impact Factor-2020: 0.0; Quartil: Q4)
Data de publicació: 30/11/2021
Article en revista

Poly(aspartic acid) biohydrogel as the base of a new hybrid conducting material
Fontana, A.; Ruano, G.; Silva, F.; Estrany, F.; Puiggali, J.; Aleman, C.; Torras, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 5.924; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Control of surface nanoporosity in films of polythiophene derivatives
The SFNano – C’Nano joint meeting
Data de presentació: 10/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OLMO OSUNA, CRISTIAN
Títol:Ultrasound micromolding technique and real-time X-ray diffraction using synchrotron radiation. Applications to porous scaffolds for biomedical devices and study of thermal-induced transitions
Data lectura:16/07/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Preparation of nanocomposites of poly(epsilon-caprolactone) and multi-walled carbon nanotubes by ultrasound micro-molding. Influence of nanotubes on melting and crystallization
Olmo, C.; Amestoy, H.; Casas, M.T.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Sarasua Oiz, José Ramón; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2017
Article en revista

Thermally induced structural transitions of nylon 4 9 as a new example of even-odd polyamides
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2018
Article en revista

Crystalline structures and structural transitions of copolyamides derived from 1,4-diaminobutane and different ratios of glutaric and azelaic acids
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Preparation of medicated polylactide micropieces by means of ultrasonic technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Biodegradable polylactides scaffolds with pharmacological activity by means of ultrasound micromolding technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Ultrasound micromolding of porous polylactide/hydroxyapatite scaffolds
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2019: 5.3
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:MORADI, SASAN
Títol:A study of epoxy composites for high thermal conductivty applications
Data lectura:08/07/2021
Tutor/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Director/a:HUTCHINSON, JOHN M.
Codirector/a:CALVENTUS SOLE, YOLANDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Achieving high thermal conductivity in epoxy composites: Effect of boron nitride particle size and matrix-filler interface
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2019
Article en revista

Epoxy composites filled with boron nitride: cure kinetics and the effect of particle shape on the thermal conductivity
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN: 1388-6150 (JCR Impact Factor-2020: 4.626; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/05/2020
Article en revista

Thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites: A review
Hutchinson, J.M.; Moradi, S.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Densification: A route towards enhanced thermal conductivity of epoxy composites
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Remarkable Thermal Conductivity of Epoxy Composites Filled with Boron Nitride and Cured under Pressure
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

The effect of cross-linking agent and initiator on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites: effect of particle shape
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of cure conditions on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shapre on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of composites of epoxy and boron nitride
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of epoxy composites filled with boron nitride
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shape on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites.
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle size on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
12th European symposium on Thermal Analysis and Calorimetry
Data de presentació: 30/08/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KERIDOU, INA
Títol:Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
Data lectura:14/04/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of polyglycolide and poly(e-caprolactone)
Keridou, I.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1438-7492 (JCR Impact Factor-2018: 3.038; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Amyloid-like fibrils from a diphenylalanine capped with an aromatic fluorenyl
Martí, D.; Mayans, E.; Gil, A.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Yousef, I.; Keridou, I.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2018
Article en revista

Isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Yousef, I.; Franco, L.; Puiggali, J.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Non-isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Franco, L.; Puiggali, J.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2019: 3.267; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/08/2019
Article en revista

Biphasic polylactide/polyamide 6,10 blends: Influence of composition on polyamide structure and polyester crystallization
Keridou, I.; Cailloux, J.; Santana, O.; Maspoch, M.; Puiggali, J.; Franco, L.; Martínez, J. C.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2020
Article en revista

Microstructural changes during degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) sutures
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Hydrolytic and enzymatic degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) films. Selective etching of spherulites
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Martínez, J.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymer degradation and stability, ISSN: 0141-3910 (JCR Impact Factor-2019: 4.032; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of poly(¿-caprolactone) and polyglycolide
IX-Congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros
Data de presentació: 06/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALVERDE SALAMANCA, ABEL
Títol:Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
Data lectura:27/07/2020
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of the conformational profile of bombesin by computational methods
Valverde, A.; Gomez, P.; Perez, J.
Journal of Molecular Graphics and Modelling, ISSN: 1873-4243 (JCR Impact Factor-2020: 2.518; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/07/2020
Article en revista

Hybrid nonlinear autoregressive neural network—Weibull statistical model applied to the supercritical extraction of lanolin from raw wool
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
SN Applied Sciences, ISSN: 2523-3971 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/09/2020
Article en revista

Mathematical modelling of supercritical fluid extraction of liquid lanoline from raw wool. Solubility and mass transfer rate parameters
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2020: 3.739; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
Títol:Modified polymers as electroactive biomaterials
Data lectura:13/07/2020
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/03/2019
Patent

The Biocompatible polythiophene-: G-polycaprolactone copolymer as an efficient dopamine sensor platform
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Cianga, L.; Armelin, E.; del Valle, LJ.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2017
Article en revista

Amphiphilic polypyrrole-poly(Schiff base) copolymers with poly(ethylene glycol) side chains: synthesis, properties and applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2018: 4.76; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/08/2018
Article en revista

Assembly of Conducting Polymer and Biohydrogel for the Release and Real-Time Monitoring of Vitamin K3
Molina, B.G.; Domínguez, E.; Armelin, E.; Aleman, C.
Gels, ISSN: 2310-2861
Data de publicació: 28/11/2018
Article en revista

Electrochemical sensor for bacterial metabolism based on the detection of NADH by Polythiophene nanoparticles
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2019: 5.011; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Perforated polyester nanomebranes as templates of electroactive and robust free-standing films
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Free-standing faradaic motors based on biocompatible nanoperforated poly(lactic acid) layers and electropolymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Aleman, C.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2019
Article en revista

An amphiphilic, heterografted polythiophene copolymer containing biocompatible/biodegradable side chains for use as an (electro)active surface in biomedical applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2019: 5.342; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/09/2019
Article en revista

Electrochromic self-electrostabilized polypyrrole films doped with surfactant and azo dye
Bayat, M.; Izadan, H.; Molina, B.G.; Sanchez, M.; Santiago, S.; Senmani, D.; Dinari; Guirado, G.; Estrany, F.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Electroactive interpenetrated biohydrogels as hybrid materials based on conducting polymers
Molina, B.G.; Fabregat, G.; Estrany, F.; Aleman, C.; Torras, J.
Journal of applied polymer science, ISSN: 1097-4628 (JCR Impact Factor-2020: 3.125; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Free-standing flexible and biomimetic hybrid membranes for ions and ATP transport
Molina, B.G.; Lopes, M.; Estrany, F.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2020: 8.742; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Polymers and plastics modified electrodes for biosensors: a review
Lanzalaco, S.; Molina, B.G.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2020: 4.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/05/2020
Article en revista

Smart design for a flexible, functionalized and electroresponsive hybrid platform based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) derivatives to improve cell viability
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Lanzalaco, S.; Franco, L.; Cianga, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turón, P.; Armelin, E.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Journal of Materials Chemistry B, ISSN: 2050-7518 (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/10/2020
Article en revista

Plasma-functionalized isotactic polypropylene assembled with conducting polymers for bacterial quantification by NADH sensing
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Casanovas Salas, Jordi; Lanzalaco, S.; Pérez, M.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2019: 7.367; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Self-standing, conducting and capacitive biomimetic hybrid nanomembranes for selective molecular ion separation
Puiggali, J.; Molina, B.G.; Lopes, M.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Zanuy, D.; Aleman, C.
Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2020: 3.676; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2021
Article en revista

A rational design of hydrogel with electroactive properties
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Biosensor platform for selective neurotransmitter detection
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Free-standing, electroactive and biocompatible nanomembranes prepared with porous PLA films and conducting polymer layers
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

Electrochemical sensor for bacterial biofilm detection
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties
Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2020
Article en revista

AUTOR/A:GÓMEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA
Títol:Diseño in silico de inhibidores alostéricos de proteínas de unión a nucleótidos
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New insights into the stereochemical requirements of the bombesin BB1 receptor antagonists binding
Rasaeifar, B.; Gomez, P.; Perez, J.
Pharmaceuticals, ISSN: 1424-8247 (JCR Impact Factor-2020: 5.863; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Discovery of a bradykinin b2 partial agonist profile of raloxifene in a drug repurposing campaign
Gomez, P.; Perez, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 5.924; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
26/01/202226/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
14/01/202214/01/2022Process for producing ammonia
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
01/10/202131/12/2026Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, deuna sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022Identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína Ras, utilizando técnicas de diseño molecular asistido por ordenador.Allinky Biopharma S.L.
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202024/11/2023Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2021 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201931/12/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201918/05/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201920/04/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
05/11/201823/01/2022Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2021Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/04/201831/03/20204D-POLYSENSE: POLYpropylene Meshes as SENsitive Motion SEnsorsEuropean Union
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201830/06/2021Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/07/2021On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201730/06/2021Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
26/01/202226/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
14/01/202214/01/2022Process for producing ammonia
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
01/10/202131/12/2026Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, deuna sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022Identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína Ras, utilizando técnicas de diseño molecular asistido por ordenador.Allinky Biopharma S.L.
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202024/11/2023Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2021 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201931/12/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201918/05/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201920/04/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
05/11/201823/01/2022Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2021Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/04/201831/03/20204D-POLYSENSE: POLYpropylene Meshes as SENsitive Motion SEnsorsEuropean Union
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201830/06/2021Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/07/2021On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201730/06/2021Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt