Polímers i Biopolímers

COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

Els començaments d’aquest programa de doctorat es remunten a 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la LRU llavors promulgada recentment. El 1994, l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.


El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció ha estat auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i el 2011 es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Smart Polymer Engineering.

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, sobretot dins l’àrea de materials.

El programa de doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una repercussió especial en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck –Magúncia, Lió–) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que s’hi pugui aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en el qual aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els estudiants del programa de doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, alhora que la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats, i en particular biopolímers.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, en acabar el programa estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per sintetitzar idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Amb conveni:
The China Scolarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

Col·laboracions:

El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca.

Amirkabir University of Technology (IR)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (ES)
Bar Ilan University (IL)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (PT)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (ES)
Coventry University (GB)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (DE)
Graz University of Technology (AT)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (DE)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (DE)
Monash University (AU)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (RO)
Politecnico di Torino (IT)
Queen Mary University of London (GB)
Università di Roma La Sapienza (IT)
SINTEF (NO)
Sofia University (BG)
University of British Columbia (CA)
University of Manchester (GB)
Universidad de Sevilla (ES)
Universidad de Zaragoza (ES)
Universidad del País Vasco UPV/EHU (ES)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Politécnica de Madrid (ES)
Universidade do Minho (PT)
Universidade Nova de Lisboa (PT)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Verona (IT)
University College London (GB)
University of Chemical Technology and Metallurgy (BG)
University of Namur (BE)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (AT)
University of Oldenburg (DE)
University of Regensburg (DE)
University of Sheffield (GB)
VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:

1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca i a fi d’assignar tutors/directors o tutores/directores.

Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de cursar cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Smart Polymer Engineering (SPE), que s’ha programat per oferir als estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en què el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, i es comunica l’elecció a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, alhora que se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; poden cursar-se en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-quimica

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety in the Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Smart Polymer Engineering
• Experimentation and Instrumentation (6)
• Polymer Transformation Processes (6)
• Polymerisation Chemistry (6)
• Biopolymers and Bioplastics (6)
• Advanced Materials (6)
• Design of Equipment Coating Technologies (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, conferències i seminaris impartits per professors o professores, o investigadors o investigadores visitants.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: cursos específics, workshops o tallers de treball per a la formació en tècniques científiques relacionades amb la recerca en l’àmbit dels polímers i biopolímers.
Hores: 15.
Caràcter: optatiu.

Activitat: seminaris específics del grup de recerca.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 100.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
Els grups de recerca que participen en el programa tenen una trajectòria de recerca consolidada, de manera que els recursos materials, tecnològics i científics de què disposen permeten garantir l’execució d’una tesi doctoral. Específicament dins el programa de doctorat, és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands i doctorandes tinguin accés al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments específics en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc.).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant filatura electroestàtica (electrospinning), electrospraying, spin coating, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • LOZANO HERNÁNDEZ, NEKANE: Microtexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
  Autor/a: LOZANO HERNÁNDEZ, NEKANE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 29/05/2024
  Data de lectura: 03/09/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala Polivalent de l'Edifici I, Edifici I, planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ISABEL
       SECRETARI: CASELLAS PADRO, DANIEL
       VOCAL: TYLKOWSKI, BARTOSZ
  Resum de tesi: La natura es troba en continu canvi i evoluci6 als canvis del medi. Es per això que en algunes fulles de plantes o pells dlnsectes han sorgit diferents micro- i nanotextures. Aquests patrons superficials els permeten tenir algunes propietats superficials avançades. Alguns exemples son les tulles superhidrofóbiques i autonetajables del lotus, o l'adhesió seca que te el gecko a les seves mans. Existeix una forta tendència en els ultims anys d'intentar traslladar aquestes textures superficials a aplicacions en la industria que permetin substituir diferents recobriments que s'usen actualment. El desenvolupament de tecnologies de transformació i l'ampli coneixement en materials desenvolupat en les últimes dècades ha permès estendre els materials sobre els quals aquestes microtextures poden replicar-se.En el cas de la Silicona Líquida (Liquid Silicone Rubber) els estudis sobre replicació se centren en tecnologies a escala laboratori que permeten una gran replicació, però una baixa cadència productiva. No obstant això, aquests materials posseeixen unes propietats de gran interès i que poden tenir moltes sinergies amb el microtexturitzat: bona biocompatibilitat per a l'ús en dispositius mèdics, resistència a la intempèrie, per a superfícies autonetajables o superhidrofòbiques, o bona resistència mecànica i a químics que poden estendre la vida útil de les microtexturessabre la superfície. Amb la finalitat d'estendre els estudis sobre tècniques de replicació de les microtextures en superfícies de silicona líquida, aquesta tesi s'ha desenvolupat en la replicació mitjançant injecció d'inserts microtexturitzats. Existeixen alguns treballs previs de replicació amb aquesta tecnologia, però no aconsegueixen un bon desmotllament ni textures homogènies en altura a causa de la utilització d'inserts metàl·lics texturitzats. Es per aixó que en aquesta tesi es va proposar la utilització de films texturitzats per a, a més de facilitar el desmotllament gràcies a la flexibilitat del film.Aquesta tesi està dividida en dues grans parts: La primera part consisteix en el desenvolupament d'utillatges i tecnologia per a la replicació de peces de silicona líquida per injecció. Primerament, es realitza una optimització sobre la fabricació de films texturitzats per nanoimprint lithography que permetin resistir les condicions d'injecció d'aquest material. Després d'aquesta primera optimització i amb la fabricació dels utillatges necessaris es realitza un estudi i optimització de diferents geometries de peça per a les diferents microtextures estudiades (pilars, linies i forats d'entre 1 i 50 micres). La segona part de la tesi consisteix en un ampli estudi de diferents propietats superficials avançades degudes al microtexturitzat. Tant de propietats com mullabilitat superficial o estudi de rugositats fins a diferents estudis de durabilitat de les peces per a laplicació de diferents esforços mecànics. A més, es fa èmfasi en l'estudi de propietats biològiques, d'interés en el sector mèdic. Els estudis se centren en la variació del creixement i adhesió cel·lular per la presència de les microtextures. Amb tots els resultats obtinguts es planteja un cas d'ús d'un implant optogenètic.A partir dels resultats obtinguts, es pot concloure que el mètode de replicació proposat i desenvolupat en aquesta tesi és un mètode òptim per a l'escalat industrial d'aquestes microtextures en silicona líquida. No només per la seva alta cadència productiva sinó també per la versatilitat de geometries de peça i de microtextura que permet. Aquesta versatilitat de microtextures permet l'obtenció dun ampli ventall de propietats superficials d'alt interés a nivell industrial. En particular en el cas del sector mèdic, on s'ha mostrat un cas d'ús dun dispositiu implantable microtexturitzat amb aquesta tecnologia, la qual cosa pot ser extensible a altres aplicacions.

Darrera actualització: 20/07/2024 04:45:14.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 20/07/2024 04:30:27.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • FERRERES CABANES, GUILLEM: Hybrid metal-organic nanoparticles for antimicrobial applications
  Autor/a: FERRERES CABANES, GUILLEM
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/06/2024
  Director/a de tesi: TZANOV, TZANKO | TORRENT BURGUES, JUAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: PASHKULEVA, IVA HRISTOVA
       SECRETARI: GARRIGA SOLE, PERE
       VOCAL: VASSILEVA, ELENA
  Resum de tesi: La resistència als antimicrobians (RAM) és una problema sanitari global que comporta un increment de la morbiditat i la mortalitat, una gran càrrega econòmica pels sistemes sanitaris i infeccions potencialment intractables. A causa de l'ús inadequat d'antibiòtics, s'ha accelerat l'adaptació natural i els bacteris han desenvolupat múltiples maneres de degradar, alterar o expulsar les molècules terapèutiques del seu citoplasma. A més d'aquests mecanismes de resistència, els bacteris poden adherir-se a superfícies i créixer formant biopel·lícules – comunitats organitzades de cèl·lules encapsulades en una matriu polimèrica extra-cel·lular (MPE). La MPE manté els patògens junts, permet l'adhesió a superfícies i incrementa la tolerància a les respostes immunitàries de l'amfitrió i als antibiòtics comparat amb els bacteris lliures.Les nanopartícules (NPs) metàl·liques tenen el potencial per combatre els bacteris resistents gràcies a la seva forta activitat antimicrobiana i els seus mecanismes d'acció versàtils. No obstant això, la toxicitat inherent cap a les cèl·lules de mamífers i la gran variació que pot haver en les seves propietats físiques són desafiaments que impedeixen l'aplicació clínica d'aquests materials. En aquesta tesi, les NPs metàl·liques s'han combinat amb diferents biomolècules per a millorar la seva biocompatibilitat, augmentar l'eficàcia antimicrobiana i conferir-hi noves funcionalitats per a mitigar la RAM.La primera part de la tesi descriu la formació de NPs d'Ag utilitzant macromolècules amb bio-activitats per produir nano-estructures multifuncionals. Primer, l'enzim degradador de matrius (EDM) α-amilasa es va utilitzar per reduir Ag (I), produint NPs amb activitat antimicrobiana i capacitat per a degradar biopel·lícules de bacteris tant gram positius com gram negatius. Després, les NPs de quitosà-Ag es van decorar amb l'enzim acilasa I que pot interrompre la comunicació bacteriana o quorum sensing (QS). Aquesta combinació va ser capaç d’eliminar Pseudomonas aeruginosa, evitar la formació del seu biofilms i inhibir el seu sistema QS basat en lactones d’homoserina (AHLs). Finalment, l'àcid hialurònic (AH) es va funcionalitzar amb dihidrazida d’àcid adípic (DHA) i es va utilitzar per formar NPs d'Ag. El polímer modificat (AH-DHA) es crucial en la interacció de les NPs amb les membranes bacterianes, avaluat mitjançant isotermes de Langmuir, i reduint la toxicitat de l'Ag cap a les cèl·lules humanes. A la segona part de la tesi, es van utilitzar AH-DHA i galat d'epigal·locatequina (EGCG) per produir complexes nano-estructurats amb Co(II). Per una banda, el Co (II) va formar un complex amb AH-DHA, que es va nano-transformar per mitja d’ultrasons en nanogels (NGs) antimicrobians. Per altra banda, la incubació d'EGCG amb Co(II) va donar lloc a NPs de xarxes metall-fenòliques (XMF). Aquestes NPs que contenen cobalt van ser actives contra bacteris tant gram positius com gram negatius, i van ser capaces d'inhibir la formació de biopel·lícules gràcies a la capacitat del ECGC de pertorbar el QS. L'últim capítol de la tesi valida la incorporació de les NPs en dispositius mèdics per a conferir-los activitat antimicrobiana. Els NGs es van utilitzar per recobrir lents de contacte, evitant la colonització bacteriana i l'adsorció inespecífica de proteïnes sense afectar les propietats òptiques i el confort del material. Finalment, la inclusió de les NPs de XMF en hidrogels d'àcid hialurònic tiolat (AHT) va dotar aquests materials de propietats que milloren el tractament de ferides cròniques. Els hidrogels van ser capaços de controlar els principals factors de cronicitat de les ferides inhibint l'activitat perjudicials dels enzims de la ferida, neutralitzant espècies reactives d'oxigen, demostrant una activitat antimicrobiana eficient, i obtenint uns resultats similars a un producte comercial per a ferides en un model in vivo en ratolins.

 • MARTÍ BALLESTÉ, DÍDAC: Advanced molecular modelling techniques for immunosensor nanointerfaces
  Autor/a: MARTÍ BALLESTÉ, DÍDAC
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/06/2024
  Director/a de tesi: TORRAS COSTA, JUAN | ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE

  Tribunal:
       PRESIDENT: POATER TEIXIDOR, ALBERT
       SECRETARI: SASSELLI RAMOS, IVAN
       VOCAL: CREHUET SIMON, RAMON
  Resum de tesi: Els virus i les infeccions que aquests produeixen han afectat sempre les vides humanes al llarg de l'historia. La globalització ens ha permès tenir avenços en ciència i medicina per poder fer front a aquesta amenaça, però la realitat és que el nombre d'infeccions no disminueix al llarg dels anys. La mateixa globalització és un dels principals factors ja que gent es mou en àrees de població més denses fet que afavoreix la propagació dels virus. Un altre factor important són els virus mateixos que al llarg dels anys han demostrat una evolució constant que els ha permès adaptar-se a nous hostes. Tot això fa que els esforços duts a termes pels humans com vacunes, tractaments antivirals, sensors siguin eines crítiques per a la supervivència de l'ésser humà, i com els virus, han de continuar innovant-se. Aquesta tesis està enfocada en proveir de diferents coneixements a nivell molecular per a facilitar el disseny de sensors de resonancia plasmonica, emprats ja actualment en enfermetats com el càncer, per oferir aquesta millora en la detecció d'altres virus i enfermetats, en aquest cas els virus són el VIH i el SARS-Cov-2.Dit això aquesta tesis s'ha dividit en dues parts, la primera de les quals va enfocada a la caracterització relacionada al virus del VIH. Mitjançant la combinació de diferents tècniques de simulació molecular la dinàmica clàssica, la mecànica quàntica i els mètodes híbrids QM/MM-MD s'han dut a terme estudis que han permès caracteritzar el comportament de l'anticos escollit en el disseny del sensor, IgG1, així com les seves interaccions amb la superficie de silica que caracteritza el sensor i la orientació d'aquest un cop funcionalitzat. En aquesta part també s'ha estudiat la interacció de la immunoglobulina G amb la glicoproteïna que forma part de la espícula del virus VIH, per tal de poder descobrir quines son interaccions que fan que aquest anticòs sigui capaç d'adherir-se al virus i fer així que el sensor el detecti fàcilment.En la segona part, tècniques de simulació molecular paregudes a la primera s'han utilitzat en el context del virus que va canviar el mon totalment a l'any 2020, el SARS-CoV-2 conegut per l'enfermetat COVID19. Com aquest virus era novell al moment de realitzar la tesis, hi havia un desconeixement molt gran. Es van emprar les tècniques de modelatge molecular per estudiar el comportament de l’espicula del virus davant la calor o com es comportava en medi aquós. A continuació, es van fer estudis pareguts al de la IgG1 amb el VIH, amb l'espicula del SARS-CoV-2 i diferents anticossos prometedors, per tal d'ajudar a l'elecció de quin anticòs funcionalitzarà el sensor. També es va aprofitar per veure com la mateixa espícula reaccionava amb l'enzim ACE2, la cèl·lula la qual era infectada pel virus. Finalment en aquest capitul, es van dissenyar anticossos sancers amb els millors candidats i estudiar el seu comportament amb la superficie de silica del sensor i la superfície d'or de les nanopartícules utilitzades en el detector.

Darrera actualització: 20/07/2024 05:01:10.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LÓPEZ HERNÁNDEZ, ARIANNE
Títol:Investigación en nuevas técnicas de microencapsulación biodegradable de fragancias para el sector de detergencia que eviten la liberación de microplásticos al medio ambiente
Data lectura:20/12/2023
Director/a:LIS ARIAS, MANUEL JOSÉ
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Recent study on production and evaluation of antimicrobial microcapsules with essential oils using complex coacervation
López, A.; Lis, M.; Maesta, F.; Vilaseca, M.; Vallès, B.; Prieto, R.; Simo, M.
Data de publicació: 10/05/2021
Capítol en llibre

Chitosan microcapsules: methods of the production and use in textile finishing
Borges, J.; Sisqueira, R.; Krause, A.; Maesta, F.; López, A.; Lis, M.
Journal of applied polymer science, ISSN: 0021-8995 (JCR Impact Factor-2021: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/01/2021
Article en revista

Influence of chitosan characteristics in the microencapsulation of essential oils
Lis, M.; López, A.; Vilaseca, M.; Valles, B.; Prieto, R.; Simo, M.; Borges, J.; Sisqueira, R.; Maesta, F.; Puiggali, J.
Journal of biomedical science and engineering, ISSN: 1937-6871
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Study of microcapsules of essential oils: drug delivery and particle characterization
Lis, M.; López, A.
Polymer Science: Peer Review Journal, ISSN: 2770-6613
Data de publicació: 07/09/2022
Article en revista

Application of lavender-oil microcapsules to functionalized PET fibers
Sisqueira, R.; Borges, J.; Bezerra, F.; López, A.; Lis, M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 11/02/2023
Article en revista

Microencapsulation of Doxorubicin using Chitosan
Puertas, J.; López, A.; González , F.; Giménez, M.; Repeto, M.; Lis, M.
Drug Delivery Letters, ISSN: 2210-304X (JCR Impact Factor-2022: 0.18; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/11/2023
Article en revista

Microencapsulation of essential oils with biopolymers
15th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 08/06/2023
Presentació de treball en congressos

Surface treated PET fibers for enhanced functionalization with lavender oil microcapsules
11th World Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 06/06/2023
Presentació de treball en congressos

Microencapsulation of ginger oil by complex coacervation and cotton impregnation
11th World Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 07/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁEZ COMET, CARLOS
Títol:Obtaining micro- and nanotextured functional surfaces on thermoplastics via injection moulding techniques using laser textured metallic inserts and NIL (nano-imprint lithography) -textured polymeric films
Data lectura:06/10/2023
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Codirector/a:FONTDECABA BAIG, ENRIC
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection molding using hybrid polymer inlays
Lozano, N.; Perez, G.; Sáez, C.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.; Fontdecaba Baig, Enric
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1439-2054 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2022
Article en revista

Introducing surface functionality on thermoformed polymeric films
Sáez, C.; Muntada, O.; Francone, A.; Lozano, N.; Fernandez, M.; Puiggali, J.; Kehagias, N.; Sotomayor, C.; Pérez Murano, Francesc
Micro and Nano Engineering, ISSN: 2590-0072 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Injection molding and characterization of microtextures on polycarbonate using laser textured inserts
Sáez, C.; Fontdecaba, E.; Puiggali, J.
Materials and manufacturing processes, ISSN: 1042-6914 (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/05/2022
Article en revista

Three-level hierarchical micro/nanostructures on biopolymers by injection moulding using low-cost polymeric inlays
Sáez, C.; Muntada, O.; Lozano, N.; Fontdecaba, E.; Sousa, P.; Llobet, J.; Pérez Murano, Francesc; Puiggali, J.; del Valle, LJ.
The international journal of advanced manufacturing technology, ISSN: 1433-3015 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Replication of hierarchical nanostructures on Polycarbonate via Isothermal injection moulding using NIL-textured films Carlos Sáez
polymer replication at nanoscale 2021
Data de presentació: 25/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MORENA GATIUS, ANGELA GALA
Títol:Lingnin-based nanoparticles with antibacterial properties and their nanocomposite materials for wound healing
Data lectura:10/03/2023
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 23/12/2020
Patent

Antimicrobial lightweight materials and components
Elsevier
Data de publicació: 02/12/2020
Capítol en llibre

Antibacterial polyurethane foams with incorporated lignin-capped silver nanoparticles for chronic wound treatment
Morena, A. G.; Stefanov, I.; Ivanova, K.; Perez, S.; Sanchez-Soto, M.; Tzanov, T.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 1520-5045 (JCR Impact Factor-2018: 3.375; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/02/2020
Article en revista

Hybrid tellurium-lignin nanoparticles with enhanced antibacterial properties
Morena, A. G.; Bassegoda, A.; Hoyo, J.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 10.383; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/04/2021
Article en revista

3D-printed polymer-infiltrated ceramic network with antibacterial biobased silver nanoparticles
Hodasova, L.; Morena, A. G.; Tzanov, T.; Fargas, G.; Llanes, L.; Aleman, C.; Armelin, E.
ACS applied bio materials, ISSN: 2576-6422 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Antibacterial properties and mechanisms of action of sonoenzymatically synthesized lignin-based nanoparticles
Morena, A. G.; Bassegoda, A.; Natan, M.; Jacobi, G.; Banin, E.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2022: 9.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2022
Article en revista

Antibacterial lignin-based nanoparticles and their use in composite materials
Morena, A. G.; Tzanov, T.
Nanoscale advances, ISSN: 2516-0230 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/10/2022
Article en revista

Lignin-based nanoparticles as both structural and active elements in self-assembling and self-healing multifunctional hydrogels for chronic wound management
Morena, A. G.; Perez, S.; Tzanov, T.
Pharmaceutics (Basel), ISSN: 1999-4923 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/11/2022
Article en revista

Rigid composite bio-based polyurethane foams: from synthesis to LCA analysis
Recupido, F.; Lama, G. C.; Ammendola, M.; De Lucca Bossa, F.; Minigher, A.; Campaner, P.; Morena, A. G.; Tzanov, T.; Ornelas, M.; Barros, A.; Gomes, F.; Bouça, V.; Malagueiro, R.; Sanchez, M.; Martinez, E.; Sorrentino, L.; Boggioni, L.; Perucca, M.; Anegalla, S.; Marzella, R.; Moimare, P.; Verdolotti, L.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2021: 7.1
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Antibacterial polyurethane foam with incorporated lignin-capped silver nanoparticles for chronic wound treatment
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Immobilized lignin-capped silver nanoparticles in a multifunctional polyurethane foam dressing for chronic wound treatment
European Materials Research Society 2019 Fall Meeting
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

Sono-enzymatic synthesis of phenolated lignin nanoparticles with antibacterial properties
The international chemical congress of pacific basin societies 2021
Data de presentació: 20/12/2021
Presentació de treball en congressos

Phenolated-lignin nanoparticles as crosslinking agents in nanocomposite hydrogels for biomedicalapplications
ACS NM&E - 263th American Chemical Society National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Sono-enzymatic fractioning of biomass for the production of bio-based wood adhesive
ACS NM&E - 263th American Chemical Society National Meeting & Exposition
Data de presentació: 23/03/2022
Presentació de treball en congressos

Antimicrobial and antifouling nano-enabled hydrogel coating built on urinary catheters using a bottom up enzymatic approach
1th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology
Data de presentació: 15/11/2022
Presentació de treball en congressos

Dual-function nanoparticles enzymatically conjugated with a custom-made polyurethane hydrogel for chronic wound treatment
11th International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology
Data de presentació: 15/11/2022
Presentació de treball en congressos

Lignin-based nano-enabled antimicrobial materials
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALERO MORENO, JOSÉ IGNACIO
Títol:Desarrollo de nuevos materiales bioplásticos con efecto barrera
Data lectura:14/12/2022
Director/a:BOU SERRA, JORGE
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Proposal for the deployment of an augmented reality tool for construction safety inspection
Ramos, J.; Muñoz, F.; Mora, J.; Deraemaeker, A.; Valero, J.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Hydrolytic degradation of micro and nanoparticles of PLA, according to particle size and dispersion composition
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORIOLS PLADEVALL, NÚRIA
Títol:Del mur romànic al museu. La tècnica de la pintura mural romànica i del seu traspàs amb morters de caseïna.
Data lectura:17/11/2022
Director/a:BUTI PAPIOL, SALVADOR
Codirector/a:SALVADO CABRE, NATIVITAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Amorphous calcium carbonate (ACC) in fresco mural paintings
Oriols, N.; Salvadó, N.; Pradell, T.; Butí, S.
Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2020: 4.821; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Carbonation of fresco mural paintings with a dolomitic mortar
Oriols, N.; Salvadó, N.; Pradell, T.; Jimenez, N.; Butí, S.; Marine Cotte; Gonzalez, V.
Cement and concrete research, ISSN: 0008-8846 (JCR Impact Factor-2022: 11.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Characterization of packaging materials and protection of cultural assets by uFTIR and SEM and chromatographic determination of VOCs in the materials and in spaces intended for the conservation of heritage.
XX Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HODÁSOVÁ, LUDMILA
Títol:Polymer-zirconia based ceramic composites produced by 3D-printing
Data lectura:09/11/2022
Director/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polymer infiltrated ceramic networks with biocompatible adhesive and 3D-printed highly porous scaffolds
Hodasova, L.; Sans, J.; Molina, B.G.; Aleman, C.; Llanes, L.; Fargas, G.; Armelin, E.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2021: 11.632; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Atmospheric pressure plasma liquid assisted deposition of polydopamine/acrylate copolymer on zirconia (Y-TZP) ceramics: a biocompatible and adherent nanofilm
Hodasova, L.; del Valle, LJ.; Fargas, G.; Aleman, C.; Armelin, E.
RSC advances, ISSN: 2046-2069 (JCR Impact Factor-2021: 4.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

3D-printed polymer-infiltrated ceramic network with biocompatible adhesive to potentiate dental implant applications
Hodasova, L.; Aleman, C.; del Valle, LJ.; Llanes, L.; Fargas, G.; Armelin, E.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/09/2021
Article en revista

Microstructural and mechanical characterization of 3Y-TZP porous ceramic scaffolds printed by means of the robocasting technique
yCAM-Young Ceramists Additive Manufacturing Forum
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

3D-printed polymer infiltrated zirconia based ceramic networks
2020 Young Ceramists Additive Manufacturing
Data de presentació: 30/10/2020
Presentació de treball en congressos

Biocompatibility and osseointegration properties of 3D-printed polymer infiltrated ceramic networks
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 16/11/2020
Presentació de treball en congressos

Application of polydopamine/acrylate copolymer on zirconia (Y-TZP) ceramics using atmospheric pressure plasma liquid assisted deposition
17th European Inter-Regional Conference on Ceramics
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Preparation and characterization of 3D-printed polymer infiltrated ceramic networks for dental application
14th Mediterranean Congress on Chemical Engineering
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LACRUZ CRUZ, AMADO
Títol:ECO-DWOR: ECOlogical finishing agents for Durable Water&Oil-Repellent textiles with advanced functionalities
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Síntesis, caracterización y validación aplicativa de un poliuretano bio-basado en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de química e industria téxtil, ISSN: 0300-3418 (JCR Impact Factor-2016: 0.106; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Development of fluorine-free waterborne textile finishing agents for anti-stain and solvent-water separation based on low surface energy (co)polymers
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Martinez de Ilarduya, A.
Progress in organic coatings, ISSN: 0300-9440 (JCR Impact Factor-2021: 6.206; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-urea/SWCNT nanocomposites for hydrophobic and electrically conductive textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Blanco, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/05/2021
Article en revista

Biobased waterborne polyurethane-ureas modified with POSS-OH for fluorine-free hydrophobic textile coatings
Lacruz, A.; Salvador, M.; Vidal, K.; Goitandia, A.; Martinková, L.; Kyselka, M.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Poliuretano-ureas biobasados en dispersión acuosa para el sector de recubrimientos textiles
Revista de plásticos modernos, ISSN: 0034-8708
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALENTI, SOFIA
Títol:Physical properties, relaxation dynamics and applications of polymer solid dispersions
Data lectura:11/07/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:MACOVEZ, ROBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tuning the Kinetic Stability of the Amorphous Phase of the Chloramphenicol Antibiotic
Valenti, S.; Romanini, M.; Franco, L.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2018: 4.396; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/10/2018
Article en revista

Segmental relaxation and partial crystallization of chain-extended Poly(l-lactic acid) reinforced with carboxylated carbon nanotube
Yousefzade, O.; Valenti, S.; Puiggali, J.; Garmabi, H.; Macovez, R.
Journal of polymer science. Part B, polymer physics, ISSN: 0887-6266 (JCR Impact Factor-2019: 2.489; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Nose temperature and anticorrelation between recrystallization kinetics and molecular relaxation dynamics in amorphous morniflumate at high pressure
Romanini, M.; Valenti, S.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.; Rodríguez, S.
Molecular pharmaceutics, ISSN: 1543-8384 (JCR Impact Factor-2019: 4.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Amorphous binary dispersions of chloramphenicol in enantiomeric pure and racemic poly-lactic acid: morphology, molecular relaxations, and controlled drug release
Valenti, S.; Diaz, A.; Romanini, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2019: 4.845; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Molecular dynamic in binary mixtures and polymer blends with large difference in glass transition temperatures of the two components: A critical review
Ngai, K.; Valenti, S.; Capaccioli, S.
Journal of non-crystalline solids, ISSN: 0022-3093 (JCR Impact Factor-2019: 2.929; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2019
Article en revista

Phase-selective conductivity enhancement and cooperativity length in PLLA/TPU nanocomposite blends with carboxylated carbon nanotubes
Valenti, S.; Yousefzade, O.; Puiggali, J.; Macovez, R.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2020
Article en revista

Comparative physical study of three pharmaceutically active benzodiazepine derivatives: crystalline versus amorphous state and crystallization tendency
Valenti, S.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Romanini, M.; Macovez, R.; Tamarit, J. Ll.
Molecular Pharmaceutics, ISSN: 1543-8392 (JCR Impact Factor-2021: 5.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Chloramphenicol loaded polylactide melt electrospun scaffolds for biomedical applications
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Yousefzade, O.; Macovez, R.; Franco, L.; Puiggali, J.
International journal of pharmaceutics, ISSN: 0378-5173 (JCR Impact Factor-2021: 6.51; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

Drug-biopolymer dispersions: morphology-and temperature-dependent (anti)plasticizer effect of the drug and component-specific Johari–Goldstein relaxations
Valenti, S.; del Valle, LJ.; Romanini, M.; Mitjana, M.; Puiggali, J.; Tamarit, J. Ll.; Macovez, R.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ CUTILLAS, ALFREDO
Títol:Poly(lactic acid) blends and copolyesters with advanced properties for biomedical applications
Data lectura:13/06/2022
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Codirector/a:OH, SEJIN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Enzymatic recycling of polymacrolactones
Martínez, A.; León, S.; Oh, S.; Martinez de Ilarduya, A.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

Functional triblock copolyesters using lactide enantiomers prepared by ring-opening polymerization
XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 09/05/2022
Presentació de treball en congressos

Enzymatic polymerization of macrolides and their cyclodepolymerization
XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 10/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ENSHAEI, HAMIDREZA
Títol:Biomedical Applications of Hybrid Polymer-Based materials
Data lectura:29/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:SAPERAS PLANA, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds for sustained release of ambroxol hydrochloride, a pharmacological Chaperone that Increases the Activity of Misfolded ß-Glucocerebrosidase
Enshaei, H.; Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Arnan, C.; Puiggali, J.; Saperas, N.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience (Internet), ISSN: 1616-5195 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Thermoresponsive shape-memory hydrogel actuators made by phototriggered click chemistry
Maiti, B.; Abramov, A.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Díaz-Díaz, D.; Aleman, C.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Semi-interpenetrated hydrogels-microfibers electroactive assemblies for release and real-time monitoring of drugs
Moghimiardekani, A.; Molina, B.G.; Enshaei, H.; del Valle, LJ.; Perez, M.; Estrany, F.; Aleman, C.
Macromolecular bioscience, ISSN: 1616-5187 (JCR Impact Factor-2020: 4.979; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/07/2020
Article en revista

Nanotheranostic Interface Based on Antibiotic-Loaded Conducting Polymer Nanoparticles for Real-Time Monitoring of Bacterial Growth Inhibition
Enshaei, H.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Saperas, N.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2020: 9.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2020
Article en revista

Conducting polymer nanoparticles for voltage-controlled release of pharmacological chaperones
Enshaei, H.; Puiggali, A.; Saperas, N.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Efficient one-pot preparation of thermoresponsive polyurethanes with lower critical solution temperatures
Maiti, B.; Nandi, M.; Bonardd, S.; Franco, L.; Puiggali, J.; Enshaei, H.; Aleman, C.; Díaz, D.
ChemPlusChem, ISSN: 2192-6506 (JCR Impact Factor-2021: 3.21; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Sustained release of a pharmacological chaperone that increases the activity of misfolded ß-Glucocerebrosidase
XXVI Jornada de Biologia Molecular
Data de presentació: 11/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANS MILÀ, JORDI
Títol:Design of catalysts based on hydroxyapatite for carbon and nitrogen fixation
Data lectura:08/04/2022
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TURON DOLS, PAU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Process for producing ethanol
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 28/04/2020
Patent

Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 21/10/2020
Patent

Process for producing amino acids and a use thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Composition or material, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/11/2020
Patent

Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 19/01/2022
Patent

Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties
Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2019: 3.557; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2019
Article en revista

Analysis of nitrogen fixation by a catalyst capable of transforming N2, CO2 and CH4 into amino acids under mild reactions conditions
Revilla-López, G.; Sans, J.; Casanovas Salas, Jordi; Bertran, O.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2020: 5.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2020
Article en revista

Breaking-down the catalyst used for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Armelin, E.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2020: 7.92; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Controlled anisotropic growth of hydroxyapatite by additive-free hydrothermal synthesis
Sans, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Crystal growth & design, ISSN: 1528-7505 (JCR Impact Factor-2021: 4.01; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Optimization of permanently polarized hydroxyapatite catalyst. Implications for the electrophotosynthesis of amino acids by nitrogen and carbon fixation
Sans, J.; Sanz Beltran, Vanesa; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Journal of catalysis, ISSN: 0021-9517 (JCR Impact Factor-2021: 8.047; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Permanently polarized hydroxyapatite for selective electrothermal catalytic conversion of carbon dioxide into ethanol
Sans, J.; Revilla-López, G.; Sanz Beltran, Vanesa; Puiggali, J.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical communications, ISSN: 1359-7345 (JCR Impact Factor-2021: 6.065; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/05/2021
Article en revista

Regulating the superficial vacancies and OH- orientations on polarized hydroxyapatite electrocatalysts
Sans, J.; Arnau, M.; Estrany, F.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced materials interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2021: 6.389; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/06/2021
Article en revista

Enhanced CO2 conversion into ethanol by permanently polarized hydroxyapatite through C-C coupling
Sans, J.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
ChemCatChem, ISSN: 1867-3899 (JCR Impact Factor-2021: 5.497; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2021
Article en revista

Permanently polarized hydroxyapatite, an outstanding catalytic material for carbon and nitrogen fixation
Sans, J.; Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.
Materials Horizons, ISSN: 2051-6355 (JCR Impact Factor-2022: 13.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Tailorable nanoporous hydroxyapatite scaffolds for electrothermal catalysis
Sans, J.; Arnau, M.; Roa, J.; Turon, P.; Aleman, C.
ACS applied nano materials, ISSN: 2574-0970 (JCR Impact Factor-2022: 5.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Hydroxyapatite-based catalysts for CO2 fixation with controlled selectivity towards C2 products. Phenomenal support or active catalyst?
Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.; Sans, J.
Journal of materials chemistry. A, ISSN: 2050-7496 (JCR Impact Factor-2022: 11.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Polarized hydroxyapatite: wew insights and future perspectives through systematic electrical characterization at the interface
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced materials interfaces, ISSN: 2196-7350 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

Hydroxyapatite-based biphasic catalysts with plasticity properties and its potential in carbon dioxide fixation
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Fine-tuning of polarized hydroxyapatite for the catalytic conversion of dinitrogen to ammonium under mild conditions
Sans, J.; Arnau, M.; Sanz, V.; Turon, P.; Aleman, C.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2022
Article en revista

Decarbonization of polluted air by solar-driven CO2 conversion into ethanol using animal solid waste as catalyst
Sans, J.; Arnau, M.; Turon, P.; Aleman, C.
Advanced Sustainable Systems, ISSN: 2366-7486 (JCR Impact Factor-2022: 7.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/12/2022
Article en revista

AUTOR/A:IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA
Títol:Nanomaterials for controlling bacterial pathogens and resistance occurrence
Data lectura:11/03/2022
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Inhibition of quorum-sensing: A new paradigm in controlling bacterial virulence and biofilm formation
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Springer Nature
Data de publicació: 31/05/2018
Capítol en llibre

Layer-by-layer decorated nanoparticles with tunable antibacterial and antibiofilm properties against both gram-positive and gram-negative bacteria
Asenova, A.; Ivanova, K.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Heinze, T.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2018: 8.456; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2018
Article en revista

Layer-by-Layer coating of aminocellulose and quorum quenching acylase on silver nanoparticles synergistically eradicate bacteria and their biofilms
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tied, A.; Heinze, T.; Tzanov, T.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Antibody-enabled antimicrobial nanocapsules for selective elimination of Staphylococcus aureus
Ivanova, K.; Asenova, A.; Ramon, E.; Hoyo, J.; Sanchez-Gomez, S.; Tzanov, T.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

Sonochemically engineered nano-enabled zinc oxide/amylase coatings prevent the occurrence of catheter-associated urinary tract infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Perelshtein, I.; Gedanken, A.; Todorova, K.; Milcheva, R.; Dimitrov, P.; Popova, T.; Tzanov, T.
Materials science and engineering C. Biomimetic and supramolecular systems, ISSN: 0928-4931 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/10/2021
Article en revista

Simultaneous ultrasound-assisted hybrid polyzwitterion/antimicrobial peptide nanoparticles synthesis and deposition on silicone urinary catheters for prevention of biofilm-associated infections
Asenova, A.; Ivanova, K.; Tzanov, T.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2021: 5.719; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2021
Article en revista

Antibacterial, antibiofilm, and antiviral farnesol-containing nanoparticles prevent Staphylococcus aureus from drug resistance development
Asenova, A.; Ivanova, K.; Fiandra, L.; Mantecca, P.; Catelani, T.; Natan, M.; Banin, E.; Jacobi, G.; Tzanov, T.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2022
Article en revista

Nano-formulation endows quorum quenching enzyme-antibiotic hybrids with improved antibacterial and antibiofilm activities against pseudomonas aeruginosa
Ivanova, K.; Asenova, A.; Hoyo, J.; Perez, S.; Tzanov, T.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/07/2022
Article en revista

Antibacterial layer-­by-­layer coating of nanoparticles
253rd American Chemical Society, National Meeting & Exposition, Advanced Materials, Technologies, Systems & Processes
Data de presentació: 02/04/2017
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decorated nanoparticles: an efficient antibacterial and antibiofilm agent
Designer Biology: From Proteins and Cells to Scaffolds and Materials
Data de presentació: 08/06/2017
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanocoatings of quorum quenching enzyme and antibiotic for prevention of bacterial biofilms
International Caparica Conference in Antibiotic Resitance 2017
Data de presentació: 12/06/2017
Presentació de treball en congressos

Antibacterial and antibiofilm layer-by-layer decorated nanoparticles
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid nanoantibacterials for controlling bacterial infections and spread of drug resistance
255th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2018
Presentació de treball en congressos

Nanoenabled therapeutic agents against bacterial pathogens
13th Annual event of the Europen Technology Platform on Nanomedicine
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

Safe-by-design hybrid nanoparticles of antimicrobial silver, aminocellulose, and quorum quenching acylase eradicate bacteria and their biofilms
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 31/03/2019
Presentació de treball en congressos

Engineering of safe nanocapsules for targeted antibacterial applications
257th ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoengineering strategies for safe by design antimicrobial materials
International Conference on Nanomaterials & Technology (NMAT-2019)
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Layer-by-Layer decoration of AgNPs with aminocellulose and quorum quenching acylase for controlling bacterial pathogens and their biofilms
NanoBio&Med 2019
Data de presentació: 20/11/2019
Presentació de treball en congressos

Simultaneous sonochemical functionalization of urinary catheters with biofilm matrix degrading amylase and antibacterial zinc oxide nanoparticles for prevention of bacterial infections
ACS Spring 2021
Data de presentació: 15/04/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots - motile “stealth” biological carriers of novel nano-antimicrobial actives
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Enzyme-decorated mesoporous silica nanoparticles for elimination of antibiotic resistant pseudomonas aeruginosa biofilms
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled multilayer coatings with switchable bacteria-killing activities for prevention of catheter-related infections
AAAFM UCLA International Conference on Advances in Functional Materials 2021
Data de presentació: 18/08/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots as motile “stealth” biological carriers: characterization and perspectives
Designer Biology 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted nanostructured coating of silicone with AgAu NPs and Gelatin-Dopamine for Prevention of Bacterial Infections
Designer Biology 2021
Data de presentació: 10/09/2021
Presentació de treball en congressos

Metal/bio-based nano-hybrids for managing microbial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Novel nano-enabled antibacterial strategies to prevent medical devices- associated bacterial infections and resistance occurrence
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled cosmetic products with enhanced anti-ageing efficacy
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Bacteriabots: rod – shape biological active colloid systems as potential (nano) delivery systems
7th Nano Today Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Engineering of nano-enabled therapeutic nanoparticles to manage bacterial infections and resistance development
The international chemical congress of pacific basin societies 2021
Data de presentació: 21/12/2021
Presentació de treball en congressos

Nanotransformation of marine derived-materials into added value ingredients for the cosmeceutical field
ACS Spring 2022
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Ultrasound-assisted synthesis of farnesol nanoparticles for controlling microbial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Nano-enabled hybrid materials for controlling bacterial infections and resistance development
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Engineering targeted nano-hybrids to treat Staphylococcus aureus infections and maintain microbiome balance
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 20/03/2022
Presentació de treball en congressos

Sonochemically engineered hybrid metal/bio-based nanoparticles coating for prevention of P. aeruginosa biofilm formation
ACS Spring 2022 Experience
Data de presentació: 24/03/2022
Presentació de treball en congressos

Novel antimicrobial baicalein capped Ag/Fe3O4 magnetic nanoparticles for water disinfection
European Materials Research Society (E-MRS) 2023 Fall Meeting
Data de presentació: 18/09/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREZ LLANOS, GERMÁN ANIBAL
Títol:Application of ultrasound in twin-screw extrusion and microinjection molding: improvements of properties of processed materials and nanocomposites
Data lectura:18/02/2022
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
ULTRASONIC DEVICE FOR A POLYER EXTRUDER MACHINE
EURECAT Centre Tecnològic
Data de registre: 30/07/2018
Patent

Review on the processing and properties of polymer nanocomposites and nanocoatings and their applications in the packaging, automotive and solar energy fields
Müller, K.; Bugnicourt, E.; Latorre, M.; Jordá, M.; Echegoyen, Y.; Lagaron, J.; Miesbauer, O.; Bianchin, A.; Hankin, S.; Bölz, U.; Perez, G.; Jesdinszki, M.; Lindern, M.; Sheuerer, Z.; Castelló, S.; Schmid, M.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2019: 4.1
Data de publicació: 31/03/2017
Article en revista

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasound system in melt extrusion
Compounding World 2017
Data de presentació: 26/04/2017
Presentació de treball en congressos

Improving nanofiller dispersion by extrusion compounding assisted by an ultrasound system
International conference on polymers and moulds innovations - PMI2018
Data de presentació: 19/09/2018
Presentació de treball en congressos

Improving filler dispersion in thermoplastic compounds by ultrasounds system in melt extrusion
2nd Conference for Early stage researchers in polymer science through the Aegean sea
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanoteturization of liquid silicone rubber (LSR) surfaces by injection moulding
NanoSpain Conference 2019
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Micro- and nanotexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
Silicone Elastomers World Summit 2020
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

Microtexturization of liquid silicone rubber surfaces by injection moulding
PRN-Polymer replication on the nanoscale
Data de presentació: 29/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZEINALI, REZA
Títol:Development of Scaffolds by Thermally-Induced Phase Separation from Biodegradable Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and Poly (butylene succinate)
Data lectura:22/11/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) porous matrices from thermally induced phase separation
Zeinali, R.; Khorasani, M.; Behnamghader, A.; Atai, M.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Recent progress on biodegradable tissue engineering scaffolds prepared by thermally-induced phase separation (TIPS)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Torras, J.; Puiggali, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Biobased terpene derivatives: stiff and biocompatible compounds to tune biodegradability and properties of poly(butylene succinate)
Zeinali, R.; del Valle, LJ.; Franco, L.; Yousef, I.; Rintjema, J.; Aleman, C.; Bravo, F.; Kleij, A.; Puiggalí, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Poly(butylene succinate) matrices obtained by thermally-induced phase separation: Pore shape and orientation affect drug release
Zeinali, R.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggalí, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/06/2022
Article en revista

Bio-based nano-hybrids of marine-derived peptides and quorum sensing inhibitors reduce theincidence of biofilm-associated bacterial infections
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

Porous biodegradable matrices fabricated by thermally-induced phase separation (TIPS) for sustained release of antibacterial agents
ACS National Meeting & Exposition
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUANO TORRES, GUILLEM
Títol:Conducting polymers and hybrid materials for technological applications
Data lectura:12/11/2021
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:TORRAS COSTA, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hydrogels for flexible and compressible free standing cellulose supercapacitors
Saborío, M.; Svelic, P.; Casanovas Salas, Jordi; Ruano, G.; Perez, M.; Franco, L.; Torras, J.; Estrany, F.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Study on the control of porosity in films of polythiophene derivatives
Ruano, G.; Aleman, C.; Torras, J.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2019: 4.231; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/11/2019
Article en revista

Biohydrogel from unsaturated polyesteramide: Synthesis, properties and utilization as electrolytic medium for electrochemical supercapacitors
Ruano, G.; Diaz, A.; Tononi, J.; Torras, J.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2020: 4.282; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Conductive, self-healable and reusable poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-based hydrogels for highly sensitive pressure arrays
Babeli, I.; Ruano, G.; Casanovas Salas, Jordi; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
Journal of materials chemistry C, ISSN: 2050-7526 (JCR Impact Factor-2020: 7.393; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2020
Article en revista

Doped photo-crosslinked polyesteramide hydrogels as solid electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Tononi, J.; Curcó, D.; Puiggali, J.; Torras, J.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2020: 3.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/09/2020
Article en revista

Electroresponsive alginate-based hydrogels for controlled release of hydrophobic drugs
Puiggali, A.; E. Cazorla; Ruano, G.; Babeli, I.; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Self-healable and eco-friendly hydrogels for flexible supercapacitors
Babeli, I.; Ruano, G.; Puiggali, A.; Ginebra, M.P.; Aleman, C.; Garcia-Torres, J.
Advanced Sustainable Systems, ISSN: 2366-7486 (JCR Impact Factor-2021: 6.737; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/03/2021
Article en revista

Electrical and chapacitive response of hydrogel solid-like electrolytes for supercapacitors
Ruano, G.; Iribarren, J.; Perez, M.; Torras, J.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Free-standing, flexible nanofeatured polymeric films prepared by spin-coating and anodic polymerization as electrodes for supercapacitors
Ruano, G.; Molina, B.G.; Torras, J.; Aleman, C.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2021: 4.927; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/07/2021
Article en revista

UV assisted photo reactive polyether-polyesteramide resin for future applications in 3D printing
Macías, S.; Ruano, G.; Borras, N.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of Polymer Science, ISSN: 2642-4150 (JCR Impact Factor-2021: 3.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/11/2021
Article en revista

Poly(aspartic acid) biohydrogel as the base of a new hybrid conducting material
Fontana, A.; Ruano, G.; Silva, F.; Estrany, F.; Puiggali, J.; Aleman, C.; Torras, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2021: 6.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Control of surface nanoporosity in films of polythiophene derivatives
The SFNano – C’Nano joint meeting
Data de presentació: 10/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OLMO OSUNA, CRISTIAN
Títol:Ultrasound micromolding technique and real-time X-ray diffraction using synchrotron radiation. Applications to porous scaffolds for biomedical devices and study of thermal-induced transitions
Data lectura:16/07/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Preparation of nanocomposites of poly(epsilon-caprolactone) and multi-walled carbon nanotubes by ultrasound micro-molding. Influence of nanotubes on melting and crystallization
Olmo, C.; Amestoy, H.; Casas, M.T.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Sarasua Oiz, José Ramón; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2017
Article en revista

Thermally induced structural transitions of nylon 4 9 as a new example of even-odd polyamides
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2018
Article en revista

Crystalline structures and structural transitions of copolyamides derived from 1,4-diaminobutane and different ratios of glutaric and azelaic acids
Olmo, C.; Casas, M.; Martínez, J. C.; Franco, L.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Preparation of medicated polylactide micropieces by means of ultrasonic technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Biodegradable polylactides scaffolds with pharmacological activity by means of ultrasound micromolding technology
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Ultrasound micromolding of porous polylactide/hydroxyapatite scaffolds
Olmo, C.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2021: 3.952; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:MORADI, SASAN
Títol:A study of epoxy composites for high thermal conductivty applications
Data lectura:08/07/2021
Tutor/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Director/a:HUTCHINSON, JOHN M.
Codirector/a:CALVENTUS SOLE, YOLANDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Achieving high thermal conductivity in epoxy composites: Effect of boron nitride particle size and matrix-filler interface
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2019
Article en revista

Epoxy composites filled with boron nitride: cure kinetics and the effect of particle shape on the thermal conductivity
Moradi, S.; Calventus, Y.; Roman, F.; Hutchinson, J.M.
Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN: 1388-6150 (JCR Impact Factor-2020: 4.626; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/05/2020
Article en revista

Thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites: A review
Hutchinson, J.M.; Moradi, S.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Densification: A route towards enhanced thermal conductivity of epoxy composites
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Remarkable Thermal Conductivity of Epoxy Composites Filled with Boron Nitride and Cured under Pressure
Moradi, S.; Roman, F.; Calventus, Y.; Hutchinson, J.M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

The effect of cross-linking agent and initiator on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites: effect of particle shape
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference / 7th V4(Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of cure conditions on the thermal conductivity and cure kinetics of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shapre on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of composites of epoxy and boron nitride
VII International Baekeland Symposium
Data de presentació: 18/10/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of pressure during cure on the thermal conductivity of epoxy composites filled with boron nitride
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle shape on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites.
14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of particle size on the thermal conductivity of epoxy-boron nitride composites
12th European symposium on Thermal Analysis and Calorimetry
Data de presentació: 30/08/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KERIDOU, INA
Títol:Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
Data lectura:14/04/2021
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of polyglycolide and poly(e-caprolactone)
Keridou, I.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.
Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1438-7492 (JCR Impact Factor-2018: 3.038; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Amyloid-like fibrils from a diphenylalanine capped with an aromatic fluorenyl
Martí, D.; Mayans, E.; Gil, A.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Yousef, I.; Keridou, I.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C.
Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2018
Article en revista

Isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Yousef, I.; Franco, L.; Puiggali, J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Non-isothermal crystallization kinetics of poly(4-hydroxybutyrate) biopolymer
Keridou, I.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Franco, L.; Puiggali, J.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2019: 3.267; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/08/2019
Article en revista

Biphasic polylactide/polyamide 6,10 blends: Influence of composition on polyamide structure and polyester crystallization
Keridou, I.; Cailloux, J.; Santana, O.; Maspoch, M.; Puiggali, J.; Franco, L.; Martínez, J. C.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2020
Article en revista

Microstructural changes during degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) sutures
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Hydrolytic and enzymatic degradation of biobased poly(4-hydroxybutyrate) films. Selective etching of spherulites
Keridou, I.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Martínez, J.; Funk, L.; Turon, P.; Puiggali, J.
Polymer degradation and stability, ISSN: 0141-3910 (JCR Impact Factor-2021: 5.204; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of poly(¿-caprolactone) and polyglycolide
IX-Congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros
Data de presentació: 06/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALVERDE SALAMANCA, ABEL
Títol:Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
Data lectura:27/07/2020
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of the conformational profile of bombesin by computational methods
Valverde, A.; Gomez, P.; Perez, J.
Journal of Molecular Graphics and Modelling, ISSN: 1873-4243 (JCR Impact Factor-2020: 2.518; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/07/2020
Article en revista

Hybrid nonlinear autoregressive neural network—Weibull statistical model applied to the supercritical extraction of lanolin from raw wool
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
SN Applied Sciences, ISSN: 2523-3971 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/09/2020
Article en revista

Mathematical modelling of supercritical fluid extraction of liquid lanoline from raw wool. Solubility and mass transfer rate parameters
Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2020: 3.739; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
Títol:Modified polymers as electroactive biomaterials
Data lectura:13/07/2020
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/03/2019
Patent

The Biocompatible polythiophene-: G-polycaprolactone copolymer as an efficient dopamine sensor platform
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Cianga, L.; Armelin, E.; del Valle, LJ.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2017
Article en revista

Amphiphilic polypyrrole-poly(Schiff base) copolymers with poly(ethylene glycol) side chains: synthesis, properties and applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2018: 4.76; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/08/2018
Article en revista

Assembly of Conducting Polymer and Biohydrogel for the Release and Real-Time Monitoring of Vitamin K3
Molina, B.G.; Domínguez, E.; Armelin, E.; Aleman, C.
Gels, ISSN: 2310-2861
Data de publicació: 28/11/2018
Article en revista

Electrochemical sensor for bacterial metabolism based on the detection of NADH by Polythiophene nanoparticles
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2019: 5.011; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Perforated polyester nanomebranes as templates of electroactive and robust free-standing films
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C.
European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Free-standing faradaic motors based on biocompatible nanoperforated poly(lactic acid) layers and electropolymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
Molina, B.G.; Cuesta, S.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Aleman, C.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2019
Article en revista

An amphiphilic, heterografted polythiophene copolymer containing biocompatible/biodegradable side chains for use as an (electro)active surface in biomedical applications
Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; Aleman, C.; Armelin, E.
Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2019: 5.342; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/09/2019
Article en revista

Electrochromic self-electrostabilized polypyrrole films doped with surfactant and azo dye
Bayat, M.; Izadan, H.; Molina, B.G.; Sanchez, M.; Santiago, S.; Senmani, D.; Dinari; Guirado, G.; Estrany, F.; Aleman, C.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Electroactive interpenetrated biohydrogels as hybrid materials based on conducting polymers
Molina, B.G.; Fabregat, G.; Estrany, F.; Aleman, C.; Torras, J.
Journal of applied polymer science, ISSN: 1097-4628 (JCR Impact Factor-2020: 3.125; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Free-standing flexible and biomimetic hybrid membranes for ions and ATP transport
Molina, B.G.; Lopes, M.; Estrany, F.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Armelin, E.; Aleman, C.
Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2020: 8.742; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Polymers and plastics modified electrodes for biosensors: a review
Lanzalaco, S.; Molina, B.G.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2020: 4.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/05/2020
Article en revista

Smart design for a flexible, functionalized and electroresponsive hybrid platform based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) derivatives to improve cell viability
Molina, B.G.; Bendrea, A.; Lanzalaco, S.; Franco, L.; Cianga, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turón, P.; Armelin, E.; Cianga, Ioan; Aleman, C.
Journal of Materials Chemistry B, ISSN: 2050-7518 (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/10/2020
Article en revista

Plasma-functionalized isotactic polypropylene assembled with conducting polymers for bacterial quantification by NADH sensing
Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Casanovas Salas, Jordi; Lanzalaco, S.; Perez, M.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2021: 11.092; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Self-standing, conducting and capacitive biomimetic hybrid nanomembranes for selective molecular ion separation
Puiggali, J.; Molina, B.G.; Lopes, M.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Zanuy, D.; Aleman, C.
Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2021: 3.945; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/08/2021
Article en revista

A rational design of hydrogel with electroactive properties
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Biosensor platform for selective neurotransmitter detection
Polymers 2018: Design, Function and Application
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Free-standing, electroactive and biocompatible nanomembranes prepared with porous PLA films and conducting polymer layers
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

Electrochemical sensor for bacterial biofilm detection
11º Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties
Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E.
Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2020: 6.331; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2020
Article en revista

AUTOR/A:GÓMEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA
Títol:Diseño in silico de inhibidores alostéricos de proteínas de unión a nucleótidos
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New insights into the stereochemical requirements of the bombesin BB1 receptor antagonists binding
Rasaeifar, B.; Gomez, P.; Perez, J.
Pharmaceuticals, ISSN: 1424-8247 (JCR Impact Factor-2020: 5.863; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Discovery of a bradykinin b2 partial agonist profile of raloxifene in a drug repurposing campaign
Gomez, P.; Perez, J.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2020: 5.924; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/12/202330/04/2024Producció nanopartícules terapies malalties ocularsNEWEYES TECH, SL
01/12/202331/12/2025Investigación para la integración de nuevas arquitecturas sensoras de fotónica integrada multiplexada y terahercios hiperespectrales para un sistema microfluídico in-vitro para monitorizar tratamientoMECWINS, S.A.
23/11/202312/02/2024Presa de mostres de material particulat a la coberta de l’empresa Tenneco, situada a Sant Adrià del BesòsAMPHOS XX I CONSULTING, SL
22/11/202331/12/2023Research inthe area of study the capability of self-aggregation of fragancesIFF BENICARLO, S.L.
19/10/202318/05/2024The Project is focused on developing a pilot system to monitor bacteria level of contamination in climate chambers based on the bacteria sensor developed by UPC-B. Braun. The system shall continuouslyB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/10/202331/08/2025Realización de ensayos de caracterización química de (bio)polímeros desarrollados en laempresa: caracterización estructural, determinación de propiedades térmicas ypropiedades mecánicas, pesos molecCOLOR CENTER, S.A.
01/09/202331/08/2025Antimicrobial nano-coatings for hospital textiles to prevent the spread of healthcare associated infectionsCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026Hidrogeles autoensamblados con nanopartículas dirigidos a múltiples factores de cronicidad en heridasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Copolímeros de 3.hidroxibutirato y 3-hidorixivalerato a partir de residuos industriales: modulación, nanotexturización, micromoldeado por ultrasonidos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ciencia y Tecnologia del Patrimonio Material: Recuperacion de las Tecnologias Perdidas para la Conservación de los Materials.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Desarrollo de nuevas formulaciones plásticas biodegradables para el sector biomédico.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/07/202318/07/2026Desarrollo y escalado industrial de un nuevo biomaterial sostenible sustitutivo del cuero tradicionalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/06/202328/06/2024Nanomembranas multifuncionales como biosensores inteligentes conformables para una monitorización clínica no invasivaJANE MATEU FOUNDATION, FUNDACIO PRI
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
16/01/202315/04/2023Propuestas de sustitución de los soportes metálicos usados en soil Microbial Fuel Cells por materiales que no sufren corrosión.ARKYNE TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2026New bio-based and sustainable raw materials enabling circular value chains of high performance lightweight biocompositesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2025Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de Santa Margarida i els MonjosAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
21/12/202228/04/2023Estudi de modelització conjunta de l’impacte odorífer de les emissions del Dipòsit controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4Prezero Gestión de Residuos S.A.
14/11/202214/11/2022A nanoparticle material, a process for obtaining the nanoparticle material, a product comprising the nanoparticle material and uses thereof
01/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para el análisis y asesoramiento en los productos desarrollados por la empresa Color Center S.A.COLOR CENTER, S.A.
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Hidrogeles termosensibles para aplicaciones emergentes en ingeniería.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Plataformas conductivas e interactivas multifuncionales basadas en hidrogel para aplicaciones biomédicas: restauración de tejidos cardíaco, cutáneo y nervioso.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Functional Nano-Scaffolds for Regenerative MedicineCommission of European Communities
04/08/202204/08/2022PUPIL v4.0
01/07/202230/06/2025Nano-enabled stimuli-responsive scaffolds for targeted antimicrobials delivery to treat Staphylococcus aureus infections and restore skin homeostasis (TARDIS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/202231/03/2023Desenvolupament i implementació del sistema que permet accés on-line a les dades, consistent en adequació/adquisició del hardware i desenvolupament del software necessari, per transmetre les dades de monitorització d'episodis a l'ajuntament d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
09/05/202231/03/2023Estudi modelització de l’impacte odorífer associat a la nova fase d’ampliació (cel·les 16 a 19) de l’abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaPrezero Gestión de Residuos S.A.
04/05/202204/05/2022Proceso para producir etanol
22/04/202231/03/2023Avaluació de l’impacte atmosfèric de Federal Mogul Friction Products S.A. sobre les zones habitades del seu entornFederal Mogul Friction Products S.A.
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/03/202207/03/2022Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025Collaboration agreement for new polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
19/01/202219/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
01/01/202231/12/2023Preparació publicacióHuazhong Agricultural University
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
12/11/202130/09/2022Avaluació de l’impacte atmosfèric d’una instal·lació de caldera de biomassa a l’Ametlla del VallèsAJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
05/11/202105/11/2021A TRIBLOCK COPOLYMER, A PROCESS FOR OBTAINING THEREOF AND USES THEREOF
01/10/202110/01/2023Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l'entron de l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils, a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remot.Àrea Metropolitana de Barcelona
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/01/2022Estudi de retrotrajectòries de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l’abocador de Can MataPrezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2022Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a fer un estudi a posteriori de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l'abocador de Can Mata.Prezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2024Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a l’avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l'avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs) a l'àrea urbana.Ajuntament de Vacarises
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202122/07/2021Process for producing ammonia
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
14/07/202131/01/2022Avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l’avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs)) a l’àrea urbana de Vacarisses durant un període continuat de quatre anys (2021-2024)AJUNTAMENT DE VACARISSES
14/06/202131/01/2022Evaluación del impacto conjunto sobre el medio ambiente atmosférico de las 5 instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
20/05/202131/01/2022Determinació de l’impacte diferencial de l’acopi temporal i del nou monodipòsit per a pols de NIRO al Dipòsit Controlat de Can MataCESPA
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
12/03/202107/03/2025Modelització numèrica i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors al municipi de MontmelóAjuntament de Montmeló
08/03/202107/03/2025Modelització numèrica. Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissióAjuntament de Montmeló
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202030/11/2022Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
09/11/202031/08/2022Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2022 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
12/06/202031/05/2023Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de RipolletAJUNTAMENT DE RIPOLLET
02/06/202031/05/2023Estudi pel control de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana del municipi de Ripollet.Ajuntament de Ripollet
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
30/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual, per la determinació dels nivells d’immissió d’un ampli espectre de compostos orgànics volàtilsAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
21/04/202031/12/2022Caracterització de les emissions provinents de l'abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaCESPA
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
01/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissió d'un ampli espectre de contaminació.Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
12/03/202031/08/2020Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de las instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
16/01/202031/08/2020Determinació de la qualitat de l’aire interior de dotze espais de l’Edifici Cellex (6 despatxos i 6 laboratoris)Vall d'Hebron Institut d’Oncologia
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
14/11/201931/08/2020Caracterització de les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) i sulfur d'hidrogen (H2S) de la planta CADESCADES PENEDES, S.A.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
05/09/201931/08/2020Evaluación del perfil de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en un proceso de fusión del horno rotativoComponentes Vilanova S.L.
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
31/07/201930/11/2019Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d’olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/05/2024Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
02/04/201901/07/2019Estudio de la calidad del aire en el área urbana de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201931/08/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/07/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201930/06/2022Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/07/2022Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201930/09/2022Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/12/202330/04/2024Producció nanopartícules terapies malalties ocularsNEWEYES TECH, SL
01/12/202331/12/2025Investigación para la integración de nuevas arquitecturas sensoras de fotónica integrada multiplexada y terahercios hiperespectrales para un sistema microfluídico in-vitro para monitorizar tratamientoMECWINS, S.A.
23/11/202312/02/2024Presa de mostres de material particulat a la coberta de l’empresa Tenneco, situada a Sant Adrià del BesòsAMPHOS XX I CONSULTING, SL
22/11/202331/12/2023Research inthe area of study the capability of self-aggregation of fragancesIFF BENICARLO, S.L.
19/10/202318/05/2024The Project is focused on developing a pilot system to monitor bacteria level of contamination in climate chambers based on the bacteria sensor developed by UPC-B. Braun. The system shall continuouslyB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/10/202331/08/2025Realización de ensayos de caracterización química de (bio)polímeros desarrollados en laempresa: caracterización estructural, determinación de propiedades térmicas ypropiedades mecánicas, pesos molecCOLOR CENTER, S.A.
01/09/202331/08/2025Antimicrobial nano-coatings for hospital textiles to prevent the spread of healthcare associated infectionsCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026Hidrogeles autoensamblados con nanopartículas dirigidos a múltiples factores de cronicidad en heridasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Copolímeros de 3.hidroxibutirato y 3-hidorixivalerato a partir de residuos industriales: modulación, nanotexturización, micromoldeado por ultrasonidos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ciencia y Tecnologia del Patrimonio Material: Recuperacion de las Tecnologias Perdidas para la Conservación de los Materials.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Desarrollo de nuevas formulaciones plásticas biodegradables para el sector biomédico.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/07/202318/07/2026Desarrollo y escalado industrial de un nuevo biomaterial sostenible sustitutivo del cuero tradicionalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/06/202328/06/2024Nanomembranas multifuncionales como biosensores inteligentes conformables para una monitorización clínica no invasivaJANE MATEU FOUNDATION, FUNDACIO PRI
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
16/01/202315/04/2023Propuestas de sustitución de los soportes metálicos usados en soil Microbial Fuel Cells por materiales que no sufren corrosión.ARKYNE TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2026New bio-based and sustainable raw materials enabling circular value chains of high performance lightweight biocompositesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2025Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de Santa Margarida i els MonjosAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
21/12/202228/04/2023Estudi de modelització conjunta de l’impacte odorífer de les emissions del Dipòsit controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4Prezero Gestión de Residuos S.A.
14/11/202214/11/2022A nanoparticle material, a process for obtaining the nanoparticle material, a product comprising the nanoparticle material and uses thereof
01/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para el análisis y asesoramiento en los productos desarrollados por la empresa Color Center S.A.COLOR CENTER, S.A.
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Hidrogeles termosensibles para aplicaciones emergentes en ingeniería.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Plataformas conductivas e interactivas multifuncionales basadas en hidrogel para aplicaciones biomédicas: restauración de tejidos cardíaco, cutáneo y nervioso.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Functional Nano-Scaffolds for Regenerative MedicineCommission of European Communities
04/08/202204/08/2022PUPIL v4.0
01/07/202230/06/2025Nano-enabled stimuli-responsive scaffolds for targeted antimicrobials delivery to treat Staphylococcus aureus infections and restore skin homeostasis (TARDIS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/202231/03/2023Desenvolupament i implementació del sistema que permet accés on-line a les dades, consistent en adequació/adquisició del hardware i desenvolupament del software necessari, per transmetre les dades de monitorització d'episodis a l'ajuntament d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
09/05/202231/03/2023Estudi modelització de l’impacte odorífer associat a la nova fase d’ampliació (cel·les 16 a 19) de l’abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaPrezero Gestión de Residuos S.A.
04/05/202204/05/2022Proceso para producir etanol
22/04/202231/03/2023Avaluació de l’impacte atmosfèric de Federal Mogul Friction Products S.A. sobre les zones habitades del seu entornFederal Mogul Friction Products S.A.
01/04/202231/03/2023Contrato de colaboración para hidrogeles multi-responsivos para el desarrollo de sensores plasmónicos.MECWINS, S.A.
21/03/202221/03/2025Desenvolupament de resines de polièster altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics per a aplicacions d'envàs i embalatge.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/03/202207/03/2022Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
01/02/202201/02/2025New polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues. Physicochemical characterization, biodegradability and applications.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202201/02/2025Collaboration agreement for new polymeric materials based on Polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized from mixed microbial cultures from organic residues.VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL
19/01/202219/01/2022Porous permanently polarized hydroxyapatite, a process for its production and uses thereof
01/01/202231/12/2023Preparació publicacióHuazhong Agricultural University
15/12/202115/12/2021Bio-based epoxy composition for adhesive and coatings applications
01/12/202131/12/2024Desenvolupament de resines de polièsters i poliuretans altament cristal·lines i biodegradables com oligòmers per a la síntesi de polímers acrílics i poliuretans per a aplicacions d'envàs i embalatgeLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
12/11/202112/11/2021Sensores electroquímicos de ácido poliláctico (PLA)
12/11/202130/09/2022Avaluació de l’impacte atmosfèric d’una instal·lació de caldera de biomassa a l’Ametlla del VallèsAJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
05/11/202105/11/2021A TRIBLOCK COPOLYMER, A PROCESS FOR OBTAINING THEREOF AND USES THEREOF
01/10/202110/01/2023Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulacióThe Forest Next SL
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l'entron de l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202130/09/2022Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils, a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d'olor mitjançant captació activa per accionament remot.Àrea Metropolitana de Barcelona
10/09/202110/09/2021An electrochemical sensor and a system for selective detection of infections
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environmentAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/01/2022Estudi de retrotrajectòries de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l’abocador de Can MataPrezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2022Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a fer un estudi a posteriori de les incidències causades per molèsties olfactives als nuclis de població situats a prop de l'abocador de Can Mata.Prezero Gestión de Residuos S.A.
01/09/202131/12/2024Desenvolupament d’un conjunt de tasques per a l’avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l'avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs) a l'àrea urbana.Ajuntament de Vacarises
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202122/07/2021Process for producing ammonia
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
14/07/202131/01/2022Avaluació dels episodis de contaminació (control de la qualitat de l’aire a partir de l’avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs)) a l’àrea urbana de Vacarisses durant un període continuat de quatre anys (2021-2024)AJUNTAMENT DE VACARISSES
14/06/202131/01/2022Evaluación del impacto conjunto sobre el medio ambiente atmosférico de las 5 instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
20/05/202131/01/2022Determinació de l’impacte diferencial de l’acopi temporal i del nou monodipòsit per a pols de NIRO al Dipòsit Controlat de Can MataCESPA
05/05/202105/05/2022Asesoramiento, intercambios de información y realización de estudios en los campos de la investigación, la tecnología y la formaciónSORIGUE, S.A.
15/03/202131/01/2022Sensor de biofilms basado en la detección de NADH metabólico.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/03/202115/03/2023Optimizar las mezclas poliméricas, así como los parámetros de fabricación de films tricapa de Polietileno de media y baja densidad y de Biofilms tricapa, mediante el análisis de los resultados obtenidSPHERE GROUP SPAIN SL
12/03/202107/03/2025Modelització numèrica i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors al municipi de MontmelóAjuntament de Montmeló
08/03/202107/03/2025Modelització numèrica. Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissióAjuntament de Montmeló
01/02/202117/09/2021Encapsulament d'aromes per alliberament seqüencial en nous xiclets dualsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/01/202128/01/2021Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
01/01/202131/12/2024Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensorsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
23/12/202023/12/2020METHOD TO PRODUCE IN SITU SELF-ASSEMBLED MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITE HYDROGEL AND ITS USES THEREOF
16/12/202016/12/2023Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergencia que evitin l’alliberament de microplàstics al medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinity.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
04/12/202006/12/2020Study of nanoparticle and drug dispersion in micromolded specimens: Influence of processing parameters on morphology and crystallinityALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/12/202028/02/2021Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El Morell.AJUNTAMENT DEL MORELL
24/11/202030/11/2022Xiclets funcioals per microencapsulació mitjançant mètodes fisicoquímicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
18/11/202018/11/2020Composition or material, a process for its production and uses thereof
18/11/202018/11/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof.
18/11/202018/11/2020Process for producing amino acids and a use thereof
09/11/202031/08/2022Instal·lació d’una xarxa de sensors per a tenir un control en continu dels episodis d’olor/molèstia que puguin produïr-se a l’àrea urbana d’El MorellAJUNTAMENT DEL MORELL
21/10/202021/10/2020Process for producing functionalized organic molecules and uses thereof
05/09/202004/09/2021BlueEbroUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/202031/08/2022 Pushing forward the industrial applications of the hydroxyapatite catalyst.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/07/2020ADHESIVE COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING AN ADHESIVE COMPOSITION
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
12/06/202031/05/2023Projecte de control de la qualitat de l’aire de forma continuada al municipi de RipolletAJUNTAMENT DE RIPOLLET
02/06/202031/05/2023Estudi pel control de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana del municipi de Ripollet.Ajuntament de Ripollet
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
30/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control en continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual, per la determinació dels nivells d’immissió d’un ampli espectre de compostos orgànics volàtilsAJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
28/04/202028/04/2020Process for producing ethanol
21/04/202031/12/2022Caracterització de les emissions provinents de l'abocador de Can Mata, ubicat al municipi de Els Hostalets de PierolaCESPA
14/04/202014/04/2020Selective resorbable functionalized nanoparticles, a process for obtaining therof and their use in preventing and/or treating desease and/or disorder
01/04/202031/12/2022Disseny i realització d’un programa de control continu d’episodis a través d’una xarxa de sensors, i control químic puntual per la determinació dels nivells d'immissió d'un ampli espectre de contaminació.Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
12/03/202031/08/2020Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de las instalaciones industriales cercanas con posible afectación al núcleo urbano de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
16/01/202031/08/2020Determinació de la qualitat de l’aire interior de dotze espais de l’Edifici Cellex (6 despatxos i 6 laboratoris)Vall d'Hebron Institut d’Oncologia
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
01/01/202031/05/2022La UPC paraticipará en la clonación del gen cysK para expresar y obtener la enzima cisteina sintetasa A y estudiar su actividad en el proceso de depilado en la curtición. Finalmente, se prepara un orgCROMOGENIA-UNITS, S.A.
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
14/11/201931/08/2020Caracterització de les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) i sulfur d'hidrogen (H2S) de la planta CADESCADES PENEDES, S.A.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/09/201930/09/2019CAPSULE FOR FUNCTIONALIZING A PRODUCT, METHOD AND USES THEREOF
05/09/201931/08/2020Evaluación del perfil de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en un proceso de fusión del horno rotativoComponentes Vilanova S.L.
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
31/07/201930/11/2019Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l’entorn de l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola en episodis d’olor mitjançant captació activa per accionament remotÀrea Metropolitana de Barcelona
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/03/2021A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/05/2024Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
02/04/201901/07/2019Estudio de la calidad del aire en el área urbana de UsurbilAYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201931/08/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/07/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201926/03/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201930/06/2022Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/07/2022Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201930/09/2022Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors