Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

COORDINADOR/A

Lacasta Palacio, Ana Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://taeu.phd.upc.edu/ca

El Programa de Doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme té per objectiu la formació d’investigadors en el camp de les tècniques que són pròpies de la materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, i s’orienta a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquests camps d’actuació.

Informació general

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://taeu.phd.upc.edu/ca

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Els requisits específics d’admissió són:

• Aportar una carta de suport personal d’un professor membre del programa de doctorat.
• Proposar un àmbit concret de recerca que estigui comprès dins de les línies de recerca del Programa de Doctorat.
• Acreditar capacitat de dedicació i recursos necessaris per a desenvolupar la tesi doctoral en el termini de temps ordinari.

Documentació requerida i valoració de mèrits:
• Currículum vitae normalitzat segons la fitxa que se subministrarà al candidat per omplir (fins a 40 punts). En aquesta fitxa, a més de la informació sobre l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia en recerca, s’ha d’incloure una proposta i breu descripció del tema a desenvolupar.

• Pla de finançament durant els tres anys de tesi, indicant la possible obtenció d’una beca (fins a 20 punts).

• Carta de suport personal d’un professor del programa de doctorat (fins a 40 punts). Per obtenir aquest document els candidats hauran de presentar prèviament la seva proposta d’investigació al professor del Programa de Doctorat que considerin més idoni. Aquest professor o professora avaluarà les qualitats de les propostes, la capacitat dels candidats per portar-la a terme i la seva capacitat cientificotècnica per conduir-la, així com la motivació i vàlua personal dels candidats, abans d’atorgar-los el document de suport.

Complements formatius

Els complements de formació, que es defineixen en funció de cada un dels perfils d’accés, seran:

Perfil principal: professionals universitaris que intervenen habitualment en els processos tècnics de materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, com arquitectes, aparelladors i enginyers del sector de la construcció.

Aquests professionals no requeriran cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Perfil secundari: professionals universitaris que col·laboren de forma específica i puntual en els processos de materialització de l’arquitectura, com arqueòlegs, historiadors, economistes, advocats i científics.

Aquests professionals no necessiten cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Per a aquells doctorands que al llarg del desenvolupament del seu pla de recerca presentin deficiències específiques de formació instrumental, el seu tutor/director o tutora/directora els podrà prescriure activitats formatives d’entre l’oferta que en cada curs ofereix la Universitat per a la formació de doctorands d’acord amb l’Escola de Doctorat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es realitza en el curs i termini que s’indiqui en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Viatges d’estudis.
Núm. d’hores: 80.
Optativa.

Activitat: Estades en empreses o ens col·laboradors.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 288.
Optativa.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 16.
Optativa.


Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 80.
Obligatòria.
Abans de dipositar la tesi dels estudiants de doctorat han de tenir almenys una publicació.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos genèrics oferts per l’Escola de Doctorat i els diversos serveis de la UPC, aquest programa compta amb sales per a doctorands a les tres escoles de l’àrea d’arquitectura, edificació i urbanisme: ETSAB, ETSAV i EPSEB. Així mateix, compta amb les infraestructures de tres laboratoris situats a l’EPSEB:

• Laboratori de Materials
• Laboratori del Foc
• Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

 • REFALIAN, GHAZAL: A study on the implementation of a string-rewriting system for digital modeling of the islamic geometric patterns
  Autor/a: REFALIAN, GHAZAL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/06/2024
  Data de FINAL de diposit: 02/07/2024
  Director/a de tesi: COLOMA PICÓ, ELOI | MOYA SALA, JOAQUIM NARCÍS
  Tribunal:
       PRESIDENT: PONS VALLADARES, ORIOL
       SECRETARI: COSTA JUTGLAR, GONÇAL
       VOCAL: LIÉBANA CARRASCO, ÓSCAR
  Resum de tesi: Els patrons geomètrics islàmics representen una forma d'art única i intricada dins de l'art i l'arquitectura islàmica. Utilitzen precisos principis geomètrics per teselar superfícies. A causa de les seves característiques repetitives, ofereixen una solució econòmica per decorar superfícies com parets, sòls, sostres i objectes, a més d'un atractiu estètic. Aquests patrons han estat significatius en la història de l'art en diverses regions des d'Orient fins a Occident, amb un pic de creixement entre els segles VIII i XIV. En l'era digital, presenten desafiaments en el seu modelatge a causa de la seva estructura multifacètica. La complexitat geomètrica i cultural exigeix càlculs precisos i una profunda comprensió del seu context cultural per ser representats amb precisió en format digital, en cas contrari, els patrons resultants poden ser inacceptables o incorrectes.Per abordar aquests desafiaments, aquesta investigació pionera usa un mètode computacional basat en gramàtica formal, conegut com Sistemes de Reescriptura de Cadenes (SRS), per a la simulació en entorns virtuals de patrons geomètrics islàmics. Aquest mètode utilitza principis lingüístics com símbols i caràcters alfabètics, juntament amb comandes de sintaxi i regles gramaticals, representant i manipulant sistemes complexos de manera anàloga al processament del llenguatge. SRS ha estat utilitzat en lingüística, lògica i gràfics per computadora. En el disseny assistit per ordinador, un patró pot ser generat mitjançant la conversió pas a pas d'una forma inicial simple a l'estructura final. L'ús de cadenes i símbols, en lloc de formes o fórmules matemàtiques, proporciona un enllaç directe entre la geometria i el llenguatge de les màquines, facilitant la seva comunicació i oferint nous potencials que no son disponibles en mètodes convencionals.La metodologia va implicar la recollida de mostres de patrons geomètrics islàmics històrics (IGPs) i l'examen de tècniques de dibuix existents. Aquestes entrades van ser analitzades i comparades amb els requisits per aplicar SRS per modelar patrons, la qual cosa va portar al desenvolupament d'un nou enfocament morfològic per a IGPs, utilitzat per crear un algoritme que construeix IGPs amb SRS. El resultat és una solució integral per generar i manipular patrons geomètrics islàmics en un entorn digital. Es va desenvolupar un conjunt d'eines CAD com add-on per a Grasshopper, un plug-in per a RHINO3D, accessible per a arquitectes i dissenyadors. Elimina la necessitat de dissenyar una nova plataforma i permet combinar aquest conjunt d'eines amb altres existents dins del programari principal, ampliant les seves aplicacions potencials.Per avaluar l'efectivitat del mètode, es van dissenyar tallers experimentals, demostrant l'impacte de la metodologia amb una taxa d'èxit del 85% en la producció de patrons comparat amb el 55% de mètodes convencionals. La retroalimentació dels participants va validar l'eficàcia de SRS, assenyalant prometedors camins per a futures investigacions. Es van restaurar i modelar amb èxit 22 IGPs, ara disponibles públicament en l'eina desenvolupada. Aquest mètode tanca la bretxa entre les tecnologies digitals i el patrimoni tradicional, oferint un enfocament sistemàtic per al modelatge digital de IGPs, facilitant i accelerant el modelatge de nombrosos patrons mantenint-se fidel als dissenys originals, sense comprometre els detalls geomètrics.

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • AGUILAR URQUIDEZ, PAVEL: Impresión 3D cerámica de densidad variable controlada
  Autor/a: AGUILAR URQUIDEZ, PAVEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690611
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/02/2024
  Director/a de tesi: PARDAL MARCH, CRISTINA | PARICIO ANSUATEGUI, IGNACIO DE L.

  Tribunal:
       PRESIDENT: GAUSA NAVARRO, MANUEL
       SECRETARI: LÓPEZ LÓPEZ, DAVID
       VOCAL: NEILA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral es centra en el desenvolupament d'una tècnica de Fabricació Additiva per a la producció d'Elements Constructius Ceràmics amb densitat variable controlada. L'objectiu principal és proporcionar una alternativa als elements constructius convencionals mitjançant la manipulació de la porositat.La hipòtesi plantejada sosté que les tecnologies de Fabricació Additiva poden ser emprades per produir materials ceràmics amb densitat variable controlada, la qual cosa podria substituir els sistemes tradicionals compostos per ceràmica i capes complementàries de diferents materials. Una contribució original d'aquest treball radica en la capacitat d'establir la mida i la connectivitat dels porus.La metodologia emprada es divideix en dues parts complementàries. En primer lloc, es centra en el desenvolupament dels mitjans de fabricació, incloent maquinari i programari. En segon lloc, s'estudia el producte resultant, és a dir, la ceràmica impresa amb densitat variable. El procés abarca diferents etapes, com ara l'estudi de l'estat de l'art en fabricació additiva i materials amb funció gradient, la selecció i construcció d'una impressora 3D, el desenvolupament d'un sistema d'extrusió d'argiles adaptat a la màquina, la calibració del procés de fabricació, la definició de límits de porositat, la creació d'estratègies de disseny i la fabricació de peces de demostració.Els resultats d'aquesta investigació tindran implicacions significatives en el camp de l'arquitectura i la construcció. La tècnica de fabricació additiva amb densitat variable controlada permetrà la creació de sistemes mono-materials amb propietats millorades, obrint noves possibilitats en el disseny i la construcció d'elements constructius. A més, l'ús d'un sol material amb variacions de densitat pot contribuir a l'optimització de la gestió de residus de construcció i reduir l'impacte ambiental de la indústria. Així mateix, aquesta investigació pot impulsar l'avanç de la fabricació additiva en la producció de materials amb funció gradient en diversos sectors, com ara l'aeronàutica i l'enginyeria de materials.En resum, aquesta tesi doctoral busca desenvolupar una tècnica de Fabricació Additiva per a la producció d'Elements Constructius Ceràmics amb densitat variable controlada. La metodologia es basa en la investigació, disseny i construcció dels mitjans de fabricació, així com en l'estudi del producte resultant. Els resultats obtinguts tindran implicacions en el disseny i la construcció d'elements constructius, així com en l'avanç de la fabricació additiva en altres sectors industrials.

 • BANIRAZIMOTLAGH, SEYEDHAMED: Development of models to evaluate the potential of building roofs to reduce air pollution: application to the case of Tehran
  Autor/a: BANIRAZIMOTLAGH, SEYEDHAMED
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690168
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 13/02/2024
  Director/a de tesi: PONS VALLADARES, ORIOL | HOSSEINI, SEYED MOHAMMAD AMIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: ARMENGOU ORÚS, JAUME
       SECRETARI: CASANOVAS RUBIO, MARIA DEL MAR
       VOCAL: COMA ARPON, JULIÀ
  Resum de tesi: La protecció del medi ambient és un principi dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i del desenvolupament sostenible, cosa que evidencia qüestions crítiques com els gasos d'efecte hivernacle, l'escalfament global i la contaminació de l'aire. Aquesta contaminació atmosfèrica és un desafiament global amb greus conseqüències per al medi ambient. Per tant, els gestors de les ciutats s'enfronten a una necessitat urgent d'explorar les solucions viables per mitigar-la.Aquesta tesi doctoral aborda la reducció de la contaminació de l'aire a partir del potencial sense explotar dels terrats, centrant-se en reductors de contaminants i considerant les característiques específiques dels edificis urbans. L'estudi segueix cinc fases: investigació inicial, estudi de viabilitat, exploració de solucions, avaluació de sostenibilitat i optimització a escala ciutat.El mètode de recerca proposat en aquesta tesi es valida per primer cop en el context de Teheran, una megaciutat densament poblada i altament contaminada. Els èxits clau d'aquesta aplicació capdavantera abasten: alternatives viables, avaluació de la sostenibilitat, solucions òptimes, grups d’edificis, i impacte a escala de ciutat. Primer, tenint en compte la sostenibilitat, l'eficàcia i la viabilitat, l'estudi identifica els terrats verds (GR) i els sistemes fotovoltaics (PV) com a alternatives viables als terrats. En segon lloc, es desenvolupen nous models d'avaluació de la sostenibilitat, que combinen mètodes com el Model Integrat de Valor per a una Avaluació Sostenible (MIVES), Fortaleses-Oportunitats-Debilitats-Amenaces (FODA), Procés Analític Jeràrquic (AHP), Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) simplificat i anàlisi de sensibilitat. Aquests models permeten avaluar els reductors de contaminants en termes de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Els resultats revelen que els tipus més adequats de GR i PV són els terrats verds semiintensius (SIGR) i l'energia fotovoltaica integrada en edificis (BAPV). L'anàlisi de quantificació revela que SIGR és capaç de reduir 4,8 kg/m2 de CO2 i 52,4 g/m2 matèria particulada (PM), i BAPV té el potencial de mitigar 211 kg/m2 de CO2 i 1,2 g/m2 de PM a l'any. En tercer lloc, es proposa una alternativa composta (CA), que combina GR i PV, com a solució òptima, i supera les deficiències individuals d'aquestes tecnologies. L'optimització, mitjançant patrons matemàtics, revela una idoneïtat més gran de l'energia fotovoltaica en comparació amb l'energia renovable per al cas de Teheran. En aquest sentit, la relació més efectiva per a la fase d’execució se simplifica a 3:1 (PV:GR). En quart lloc, s'adopta una estratègia sinèrgica per considerar simultàniament reductors de contaminants optimitzats i edificis objectiu. Utilitzant el sistema d'informació geogràfica (GIS), l'estudi recomana centrar-se en edificis residencials de mitjana altura i mitjana escala de superfície. En cinquè i darrer lloc, la implementació de la CA optimitzada en edificis objectiu ofereix un potencial significatiu per reduir més del 9% del total de les emissions de PM i CO2 de totes les fonts i sectors a Teheran. A més, l'estudi revela la possibilitat de transformar grups seleccionats d'edificis residencials en edificis Zero-PM a la fase operativa.Aquesta dissertació proporciona informació valuosa sobre com abordar les tecnologies de reducció de contaminants de l'aire situades en terrats i també ofereix un enfocament sistemàtic que es pot adaptar a diversos contextos urbans. El marc desenvolupat, els models i els treballs futurs proposats poden ajudar els prenedors de decisions a seleccionar les estratègies més apropiades, contribuint a entorns urbans més nets, més sostenibles i resilients a tot el món.Keywords: Canvi climàtic; Avaluació de sostenibilitat; Contaminació de l´aire urbà; Edificis residencials; Terrats

 • BENINCA, LETIANE: Multi-objective optimization for social multifamily housing: Minimizing heating and cooling demand
  Autor/a: BENINCA, LETIANE
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 10/05/2024
  Director/a de tesi: CRESPO SÁNCHEZ, EVA | PASSUELLO, ANA CAROLINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE MOURA FERREIRA DANILEVICZ, ANGELA
       SECRETARI: KAMPOUROPOULOS, KONSTANTINOS
       VOCAL: CÓSTOLA, DANIEL
  Resum de tesi: El camp de l'arquitectura i l'enginyeria està experimentant actualment canvis significatius a causa dels avenços tecnològics i del paper creixent de la Intel·ligència Artificial. Aquest canvi es deu en gran mesura a la creixent urgència de promoure edificis més eficients, sobretot tenint en compte el seu impacte substancial en les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle i l'ús d'energia. En conseqüència, s'està tornant important centrar-se en les opcions pràctiques de disseny i utilitzar estratègies efectives per millorar l'eficiència energètica i el rendiment global de l'edifici. Aquesta tesi presenta un enfocament integral per optimitzar la forma, l'orientació solar i la configuració de l'envoltant d'edificis residencials socials en un clima subtropical humit (classificació de Koppen: Cfa) a la regió sud del Brasil. L'objectiu principal és minimitzar simultàniament les demandes de calefacció i refrigeració, i presentar un disseny de rendiment òptim i rangs de paràmetres per millorar l'eficiència energètica en edificis plurifamiliars. Per aconseguir-ho, l'estudi utilitza tècniques d'optimització multi-objectiu amb el suport d'un algorisme genètic de classificació no dominat (NSGA-II). Les simulacions es realitzen mitjançant l'EnergyPlus mentre que el procés d'optimització s'implementa mitjançant la programació Python. Aquest ampli esforç computacional implica un total de 480.000 simulacions. Els resultats del procés d'optimització demostren que seleccionant acuradament l'orientació solar òptima, es poden aconseguir reduccions significatives de la demanda d'energia. Per exemple, l'optimització de l'orientació solar sola pot comportar reduccions de la demanda d'energia de fins a un 5% per als edificis lineals i un 11% per als edificis H, quan estan vinculats a l'entorn. A més, quan s'aborda correctament l'embolcall, la demanda d'energia entre formes aconsegueix gairebé el mateix valor. A més, l'optimització de la configuració de l'envoltant de l'edifici millora encara més l'eficiència energètica, donant lloc a reduccions notables de la demanda total d'energia. En particular, els edificis lineals poden aconseguir una reducció de fins a un 60% de la demanda energètica, mentre que els edificis H aconsegueixen una reducció de fins a un 63%. Aquestes troballes posen de manifest els beneficis potencials de tenir en compte l'orientació solar, les ombres circumdants i el disseny de l'embolcall simultàniament durant les primeres etapes de disseny d'un projecte. El marc d'optimització en tres fases proposat avalua diferents alternatives de paràmetres i presenta pautes pràctiques per prendre decisions informades sobre les configuracions més eficients energèticament.

 • RAKHSH MAHPOUR, ALI: Suitability of new lime nonwoven layered flax fiber composite as a reinforcement masonry historical structures system: Microstructural, mechanical, durability and sustainability assessment
  Autor/a: RAKHSH MAHPOUR, ALI
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 23/05/2024
  Director/a de tesi: CLARAMUNT BLANES, JOSE | ROSELL AMIGÓ, JUAN RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE ANDRADE SILVA, FLAVIO
       SECRETARI: CORNADÓ BARDÓN, CÒSSIMA
       VOCAL: SANZ ARAUZ, DAVID
  Resum de tesi: Aquesta tesi investiga la viabilitat i les possibles aplicacions de morters de calç reforçats amb fibra de lli en la construcció de maçoneria, centrant-se especialment en la consolidació sísmica d'edificacions de maçoneria sense reforç (URM). El material compost, que presenta una estructura no teixida de capes de fibra de lli dins de la matriu de morter de calç, se sotmet a un examen exhaustiu amb un èmfasi particular a les propietats mecàniques, durabilitat i consistència.Estructurada com a col·lecció d'articles, la tesi abasta diverses dimensions per proporcionar una comprensió holística de les capacitats i aplicacions del material. El primer article se submergeix en la caracterització mecànica dels morters de calç reforçats amb fibra de lli. Això implica una avaluació rigorosa de propietats com a resistència a la tracció, resistència a la compressió, resistència a la flexió i tenacitat. Aquests atributs mecànics són crucials per determinar la integritat estructural del material i la seva potencial eficàcia en aplicacions de consolidació. A més de les propietats mecàniques, la tesi explora la durabilitat dels morters de calç reforçats amb fibra de lli. Les proves de durabilitat estan dissenyades per simular l'exposició a llarg termini a condicions ambientals, incloent-hi humitat, canvis de temperatura i altres factors d'estrès possibles. Avaluar la resistència del material a aquests factors és essencial per garantir-ne el rendiment i la longevitat en aplicacions del món real.Una part integral de la investigació implica investigar la configuració òptima de les capes de fibra de lli dins del morter de calç. Aquest aspecte busca optimitzar la flexibilitat, resistència a esquerdes i compatibilitat química del compost. La composició en capes és una consideració crítica per assolir millores estructurals desitjades alhora que es manté la compatibilitat del material amb estructures històriques. A més, la tesi contribueix a la comprensió de l'adhesió entre els morters de calç reforçats amb fibra de lli i els materials de maçoneria. Les característiques d'adhesió tenen un paper fonamental en la determinació de l'eficàcia del material com a solució de consolidació per a edificacions d'URM. L'estudi cerca proporcionar idees valuoses sobre les propietats mecàniques, durabilitat i adhesió per garantir una comprensió integral de la idoneïtat del material per a estructures històriques de maçoneria.En conclusió, aquesta investigació, presentada en una sèrie d'articles, ofereix una exploració exhaustiva dels morters de calç reforçats amb fibra de lli per a la construcció de maçoneria. L'èmfasi en propietats mecàniques, durabilitat i adhesió posiciona el material com a possible solució innovadora per a la consolidació d'edificacions URM. Això no sols s'alinea amb els objectius de sostenibilitat, sinó que també garanteix la preservació del patrimoni cultural. Mirant cap al futur, la tesi proporciona una base per a investigacions addicionals, suggerint enfocaments com la modelització numèrica i la fabricació additiva per a una comprensió més precisa i aplicacions pràctiques dels materials desenvolupats a la indústria de la construcció.

 • RAMIREZ CASAS, JUDITH: El ciment natural a Catalunya
  Autor/a: RAMIREZ CASAS, JUDITH
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690677
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/03/2024
  Director/a de tesi: ROSELL AMIGÓ, JUAN RAMON | ROSELL COLOMINA, JAUME

  Tribunal:
       PRESIDENT: GRAUS ROVIRA, RAMON
       SECRETARI: CHAMORRO TRENADO, MIGUEL ÁNGEL
       VOCAL: VEGAS LOPEZ-MANZANARES, FERNANDO
  Resum de tesi: El ciment natural, és en l’àmbit de l’arquitectura i la construcció, el gran desconegut dels conglomerants tradicionals. La majoria de professionals del sector, interessats pels conglomerants, coneixen abastament els dos tipus de calçs i potser també el guix tradicional, però és poc habitual que estiguin al corrent del ciment natural. Aquesta tesi pretén precisament, donar a conèixer aquest tipus de ciment, per una banda, com d’important va ser la seva indústria a Catalunya, i per l’altre quina és la seva significació en el dia d’avui. Amb aquesta idea, hem estructurat la recerca en dues parts; una primera d’estudi històric del material; les primeres referències escrites que ens van arribar aquí, molt abans que es comencés a fabricar, quan i on va produir-se el primer ciment natural, com i on es va difondre aquesta indústria arreu del país, quins tipus de ciments naturals es van fabricar, les seves característiques i propietats, com i on es comercialitzava, les primeres normatives reguladores del material, usos, etc. Una producció anònima, però que ha estat rellevant, amb més de cent cinquanta anys d’història, des dels seus inicis a mitjan segle XIX fins a l’actualitat, i repartida en diverses regions del país: el Gironès, l’Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, entre moltes altres. La segona part, que hem anomenat l’avui, emmarcat des de l’etapa transitòria de la guerra civil i la postguerra, fins arribar a l’estudi dels ciments naturals fabricats en l’actualitat, en total quatre ciments naturals d’adormiment ràpid, i que n’hem descobert les seves propietats, característiques i particularitats, fent una valoració final de les seves fortaleses i debilitats.

 • VIMA GRAU, SARA: Habitatge i vulnerabilitat: la millora de les condicions d’habitabilitat en barris desafavorits: una aproximació espacial a la qüestió de l’habitatge
  Autor/a: VIMA GRAU, SARA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690631
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/02/2024
  Director/a de tesi: RAVETLLAT MIRA, PEDRO JUAN | GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROSSELLO NICOLAU, MARÍA ISABEL
       SECRETARI: PAREJA EASTAWAY, MONTSERRAT
       VOCAL: ATZENI, CARLO
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral tracta els vincles entre habitatge i vulnerabilitat a través de l'estudi de les condicions d'habitabilitat en dos barris desafavorits de Barcelona, en el marc de debat sobre les polítiques de rehabilitació i regeneració urbana. Malgrat que hi ha una llarga tradició d'actuacions amb un abast cada vegada més integral, persisteix la dificultat de millorar les condicions espacials sense deixar els col·lectius vulnerables enrere.La recerca parteix de la premissa que l'espai juga un paper important en la vulnerabilitat i en les desigualtats, quelcom que no s'ha descrit prou específicament. Una mirada propera, situada en el context local i a petita escala pot contribuir a reduir la distància entre les anàlisis aportades pels estudis sociourbans geogràfics i els estudis arquitectònics que habitualment informen el disseny i la implementació dels programes de rehabilitació.L'objectiu principal és analitzar la incidència de les característiques espacials en l'habitabilitat en àmbits desafavorits, i posar-les en relació amb altres factors estructurals de la vulnerabilitat socioresidencial. Així mateix, es vol discutir les limitacions i les oportunitats de les polítiques de rehabilitació orientades a la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables. La metodologia emprada consisteix en l'anàlisi experimental de les condicions d'habitabilitat en quatre petits sectors desafavorits als barris del Raval i del Besòs-Maresme. Partint de les unitats més petites de convivència (els habitatges i els espais comunitaris), es planteja un abordatge multiescalar basat en un extens treball de camp per descriure i avaluar l'espai residencial tenint en compte les persones que l'habiten.La discussió del paper de l'espai s’aborda a través de tres aproximacions:I. L'anàlisi de les condicions d'habitabilitat i la detecció de les mancances més esteses i més greus, amb indicació de la seva escala i oportunitats de millora.II. La detecció i localització de microdesigualtats i de casos crítics, i la descripció de la seva distribució espacial i geogràfica.III. La contextualització de resultats per sector en relació amb les característiques morfotipològiques, l'historial de polítiques i intervencions implementades, així com aspectes no espacials com les formes de propietat i de tinença i altres característiques sociodemogràfiques i socioeconòmiques.Els principals resultats obtinguts descriuen, localitzen i contextualitzen la falta general de condicions d'habitabilitat adequades i la proporció important de casos crítics en els àmbits d'estudi. Destaca la falta global d'accessibilitat, de confort ambiental i de prestacions dels espais compartits interiors (vestíbuls, escales i replans). Es donen deficiències greus més localitzades com la falta de dimensió de l'espai interior i exterior (privat i comú), entre d'altres. S'identifiquen microdesigualtats de diferent intensitat segons el context, que adopten patrons d'espacialització que només es poden observar a petita escala, sovint entre edificis o, fins i tot, entre habitatges veïns. Més enllà de les característiques espacials i materials, les condicions inadequades d'habitabilitat, el seu abast i la seva localització tenen relació amb altres vectors d'exclusió residencial marcats per la propietat, la tinença i l'ocupació. L'habitatge inadequat està molt relacionat amb la falta de seguretat en la tinença i amb les dificultats d'accés a un habitatge assequible.Els diferents resultats apunten a la necessitat de plantejar intervencions multisectorials, d'abast multiescalar i específiques per a cada sector, coordinades entre les polítiques de rehabilitació, d'habitatge i de drets socials. Les conclusions de la tesi confirmen el paper rellevant de l'espai residencial, conjuntament amb aspectes socioespacials i no espacials que també hauria d'afrontar una intervenció pública de rehabilitació dirigida a fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat per a tothom.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GATTI, FABIO
Títol:Marcelo Cortés arquitecto. El desafío sísmico de las técnicas con tierra armada
Data lectura:27/11/2023
Director/a:BOSCH GONZÁLEZ, MONTSERRAT
Codirector/a:ROSELL AMIGÓ, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Encuentro de Terra Ibérica 2018 : construir con tierra entre pasado y futuro
Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida sostenible, ISSN: 1697-9583 (JCR Impact Factor-2015: 0.4
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Edificios en 3D con tierra y fibras vegetales
Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida sostenible, ISSN: 1697-9583 (JCR Impact Factor-2015: 0.4
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

“Terramia” arquitectura drónica hecha con tierra
Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida sostenible, ISSN: 1697-9583 (JCR Impact Factor-2015: 0.4
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

AUTOR/A:CRISPI BRILLAS, ALBERT
Títol:La innovació tecnològica en l'arquitectura per a la indústria durant els anys 40, 50 i 60 del segle XX a l'àrea de Barcelona
Data lectura:17/11/2023
Director/a:ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
L’interiorisme comercial de SEAT a Barcelona: modernitat arquitectònica en temps de postguerra
EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.
Data de publicació: 01/12/2016
Capítol en llibre

Comedores para la factoría de SEAT, Zona Franca, Barcelona, 1953-1956: innovación arquitectónica durante la posguerra
AFL: Arquitectura en fachadas ligeras y ventanas, ISSN: 2014-9433
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Filial de SEAT en Barcelona, 1957-1965
AFL: Arquitectura en fachadas ligeras y ventanas, ISSN: 2014-9433
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

La modernidad de la arquitectura para la industria durante la posguerra: nuevos problemas, nuevas soluciones
Simposi de la Fundació d'Història del Disseny (FHD) "Modernos a pesar de todo"
Data de presentació: 12/02/2016
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUZMÁN HERNÁNDEZ, IGNACIO ALEJANDRO
Títol:Estrategias de diseño bioclimático para una vivienda popular en clima cálido-húmedo de México. Protección solar, ventilación y técnicas de deshumidificación
Data lectura:06/11/2023
Director/a:FRANCO GONZALEZ, FIDEL
Codirector/a:ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Problemática de los sistemas pasivos de climatización en zonas tropicales cálido-húmedas
Aula.Revista de Humanidades y Ciencias Sociales/Santo Domingo, ISSN: 0254-7597
Data de publicació: 07/2019
Article en revista

Participación infantil en la conservación del patrimonio: propuesta educativa en los Pantanos de Centla
Guzmán, I.; Escobar, V.
Revista de El Colegio de San Luis, ISSN: 2007-8846
Data de publicació: 09/12/2022
Article en revista

Metodología de trabajo para estrategias de diseño ecológico en clima cálido húmedo de México
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Estrategias de diseño para deshumidificación de viviendas en clima cálido-húmedo
III Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

Modificaciones básicas para disminuir la temperatura y la humedad en el interior de viviendas populares en el sureste de México
IX Simposio Becarios CONACYT en Europa
Data de presentació: 09/12/2020
Presentació de treball en congressos

Estrategias de climatización pasivas y semi-pasivas para viviendas en clima cálido-húmedo
TAEU2021 - IV Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 28/10/2021
Presentació de treball en congressos

La importancia de la ventilación natural en viviendas sociales de clima cálido-húmedo en tiempos de confinamiento en México.
9º Congresso Internacional MXRIO DESIGN Conference 2021
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALENCIA BARBA, YOVANNA ELENA
Títol:Análisis de ciclo de vida de particiones interiores en la vivienda plurifamiliar de España. Análisis comparativo de los sistemas permutables usuales
Data lectura:19/07/2023
Director/a:GOMEZ SOBERON, JOSE MANUEL VICENTE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An epitome of building floor systems by means of LCA criteria
Valencia, Y.; Gómez-Soberón, J.M.; Gómez, M. C.; López Gayarre, Fernando
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Life cycle assessment of interior partition walls: comparison between functionality requirements and best environmental performance
Valencia, Y.; Gómez-Soberón, J.M.; Gómez, M. C.; Rojas, M.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2021: 7.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Dynamic life cycle assessment of the recurring embodied emissions from interior walls: cradle to grave assessment
Valencia, Y.; Gómez-Soberón, J.M.; Gómez, C.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2022
Article en revista

LCA analysis of three types of interior partition walls used in buildings
2018 Economy, Sustainable Development and Energy International Conference
Data de presentació: 27/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VELÁZQUEZ ROBLES, JANI FERNANDA
Títol:Resilient incremental social housing design: Mexico City, Mexico
Data lectura:19/06/2023
Director/a:COLOMA PICÓ, ELOI
Codirector/a:HOSSEINI, SEYED MOHAMMAD AMIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Environmental performance assessment: a comparison and improvement of three existing social housing projects
Velázquez, J.; Coloma, E.; Amin, S.
Cleaner Environmental Systems, ISSN: 2666-7894 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Housing post-COVID-19: Design challenges
9º Congresso Internacional MXRIO DESIGN Conference 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MILAN, CAIO CESAR
Títol:Estudio numérico y comparativo del comportamiento de columnas tubulares mixtas con un pretensado inicial de uno de los componentes : aproximación experimental del comportamiento de secciones CFST pretensadas, sometidas a compresión cíclica
Data lectura:23/03/2023
Director/a:MARISTANY CARRERAS, JORDI
Codirector/a:ALBAREDA VALLS, ALBERT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of structural performance between active and passive preloading systems in circular concrete-filled steel tubes (CFST)
Milan, C.; Albareda-Valls, A.; Maristany, J.
Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2019: 1.595; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Analysis of slab-column connections in CFT sections without continuity of the tube
12th International Conference on Advances in Steel-Concrete Composite Structures
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HABIBI, SAEID
Títol:Low-cost intelligent refurbishment of façades : a study of Barcelona public school building façades
Data lectura:01/02/2023
Director/a:PONS VALLADARES, ORIOL
Codirector/a:PEÑA VILLAMIL, DIANA MARITZA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Montaje de cortinas y kit para la protección solar
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 30/07/2018
Patent

Sustainability Assessment of Household Waste Based Solar Control Devices for Workshops in Primary Schools
Pons-Valladares, O.; Habibi, S.; Peña Villamil, D.M.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2018: 2.592; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/11/2018
Article en revista

New sustainability assessment model for Intelligent Façade Layers when applied to refurbish school buildings skins
Habibi, S.; Pons-Valladares, O.; Peña Villamil, D.M.
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2020: 5.353; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Evaluation of household waste materials for façade components in primary educational workshops: degradation behavior and mechanical properties of aged samples
Habibi, S.; Pons-Valladares, O.; Abt, T.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2021: 7.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Sustainability performance by ten representative intelligent Façade technologies: A systematic review
Habibi, S.; Pons-Valladares, O.; Peña Villamil, D.M.
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2022: 8.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Household waste potential for façades refurbishment: the case of Spanish schools solar control devices
4th International Congress on Water, Waste and Energy Management
Data de presentació: 20/07/2018
Presentació de treball en congressos

Rehabilitation of educational architecture through waste-based intelligent façade layers
4th International Congress on Water, Waste and Energy Management
Data de presentació: 20/07/2018
Presentació de treball en congressos

Towards more sustainable schools incorporating new solar control devices assembled during workshops recycling waste materials
13th Conference on Advanced Building Skins
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Applicable Biophilic principles on hospitals retrofitting. The case study of Turkish public hospitals
ANFA Conference 2018
Data de presentació: 20/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIRANDA SANTOS, MARTA
Títol:La tierra frente a los ambientes sonoros. Un diálogo entre la medición física y las experiencias sensibles.
Data lectura:14/12/2022
Director/a:NAVARRO EZQUERRA, MARIA ANTONIA
Codirector/a:LESCOP, LAURENT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the influence of narrative in the perception of raw earth construction
15th Biennial International Conference of the European Architectural Envisioning Association: Envisioning Architectural Narratives
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARIAS HOLGUÍN-VERAS, PALOMA MAGDALENA
Títol:Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís
Data lectura:17/10/2022
Director/a:ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Smalti murano glass Tessella's applied outdoor in the trencadís Catalan modernism mosaic: recognition of preliminary alteration patterns
15th International Conference on Durability of Building Materials and Components
Data de presentació: 25/09/2020
Presentació de treball en congressos

Smalti Murano Glass Tessella’s Applied Outdoor in the Trencadís Catalan Modernism Mosaic: Recognition of Preliminary Alteration Patterns
DBMC 2020
Data de presentació: 23/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LEDESMA HIDALGO, MARÍA GABRIELA
Títol:Passive mosaic energy optimization: toward free-running school buildings
Data lectura:28/07/2022
Director/a:PONS VALLADARES, ORIOL
Codirector/a:NIKOLIC ZLATKOVIC, JELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Improvement of thermal comfort by passive strategies. Case study: social housing in Mexico
Rivera, R.; Ledesma, M.
International Journal of Structural and Civil Engineering Research (IJSCER), ISSN: 2319-6009
Data de publicació: 2019
Article en revista

Bottom-up model for the sustainability assessment of rooftop-farming technologies potential in schools in Quito, Ecuador
Ledesma, M.; Nikolic, J.; Pons-Valladares, O.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/07/2020
Article en revista

Simulation of energy efficiency measures for the residential building stock: a case study in the semi-arid region
Salih, K.; Ledesma, M.; Saeed, Z.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981 (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Real-reference buildings for urban energy modelling: a multistage validation and diversification approach
Ledesma, M.; Pons-Valladares, O.; Nikolic, J.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2021: 7.093; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Co-simulation for thermodynamic coupling of crops in buildings: case study of free-running schools in Quito, Ecuador
Ledesma, M.; Nikolic, J.; Pons-Valladares, O.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Towards a more energy efficient educational architecture in cities: typologies of Barcelona and Quito public schools for energy modelling
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 04/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORRES LONDOÑO, NATALIA PAOLA
Títol:Domos Desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares
Data lectura:13/06/2022
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estructuras desplegables : sistemas tipo tijera
N, Torres; De Matos, H.
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, ISSN: 2316-1752 (JCR Impact Factor-2016: 3.9
Data de publicació: 01/06/2018
Article en revista

Domos desplegables: método geométrico a partir de polígonos regulares
I Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

Xuê. Dining hall pavilion. Deployable flat arches as from the heptagon geometry
Congress of the International Association for Shell and Spatial Structures 2018
Data de presentació: 16/07/2018
Presentació de treball en congressos

Parasoles fotovoltaicos del tipo anillo desplegable
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 11/09/2018
Presentació de treball en congressos

Bóveda desplegable en madera: Pabellón Xuê
Congreso sobre construcción con madera y otros materiales lignocelulósicos 2019
Data de presentació: 01/07/2019
Presentació de treball en congressos

Deployable bamboo dome
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillions
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

Structural bending system: aconstructive possibility for geodesic domes
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillionsce
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARNAIZ BARRIO, BEATRIZ
Títol:Fundamentos de la morfogénesis de tensoestructuras. Membrane House
Data lectura:30/07/2021
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ephemeral tensile structure: Membrane House
archi DOCT, ISSN: 2309-0103 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2017
Article en revista

LHRC Colectivo de Arquitectura Ligera: Membrane house, Barcelona, Gerona (España), Cerbère (Francia)
AV proyectos , ISSN: 1697-493X (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 2018
Article en revista

THE MEMBRANE HOUSE. The morphogenesis process and the construction phase of the Membrane House (MH) Prototype
Tensinews, ISSN: 1784-5688
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Morfogénesis de la Membrane House: diseño de estructura desmontable y transportable basada en un sistema abierto de barras a compresión equilibradas estructuralmente con una membrana a tracción
I Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

De la teoría a la tecnología: de cómo la concepción de la relación Forma - Materia, desde un punto de vista neo-materialista repercute en el proceso de diseño de la arquitectura textil
II Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 06/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PESIC, NIKOLA
Títol:Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
Data lectura:17/12/2020
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Codirector/a:ROSET CALZADA, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Natural ventilation potential of the Mediterranean coastal region of Catalonia
Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2018
Article en revista

Developing the prototype of the climate-responsive building form: merging passive and active space cooling strategies
Pesic, N.; Muros-Alcojor, A.
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1886-4805 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 15/12/2022
Article en revista

Raising climate resilience in building on the western mediterranean coast- merging passive and active natural ventilative cooling techniques
7th International Academic Conference on Places and Technologies
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AVELLANEDA LOPEZ, OMAR FABRISIO
Títol:Diseño paramétrico de las estructuras desplegables: Control Límite de Movimiento
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Codirector/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural morphology in architecture (SMIA)
Spatial structures: movers and shakers, ISSN: 2634-8551
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Diseño de estructuras desplegables con barras rectas articuladas
Estructuras, ISSN: 2591-6513 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 13/12/2021
Article en revista

Pabellón Vertex: experiencia constructiva de una estructura desplegable con barras rectas
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 12/09/2018
Presentació de treball en congressos

Deployable structures with straight bars: design, manufacturing and assembly
4th International Conference on Structures and Architecture
Data de presentació: 25/07/2019
Presentació de treball en congressos

Vertex pavilion: deployable arches structure with triangular section
2021 Annual symposium of the International Association for Shell and Spatial Structures and 7th International Conference on Spatial Structures
Data de presentació: 23/08/2021
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
25/01/202424/10/2024C-12706TORRELLA CONSULTING & JG INGENIEROS
09/01/202408/10/2024Conveni de col.laboració per l’estudi de consultoria de la integritat estructural en cas d’incendi del Futur Camp NOUTORRELLA CONSULTING & JG INGENIEROS
25/09/202325/09/2023REVESTIMIENTO AISLANTE Y DE CULTIVO PARA FACHADA
07/09/202306/06/2024Conveni de col.laboració entre la Universitat Politècnica i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a l'estudi de revitalització del nucli històric del municipi.AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
01/09/202330/09/2024International collaborative projectShinshu University
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202330/11/2024Estalvi energètic i salut. Del cole a casa IIUniversitat Politècnica de Catalunya
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024CONTINUITAT “PROJECTE A MISSIRAH TERCERA FASE: Construcció d’una Acadèmia Dental, Casa de Salut DSR”Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/202325/05/2024Conveni de col.laboració per la Realització de les Actuacions al mur cortina del MACBACONSORCI DEL MUSEU D`ART CONTEMPORA
05/05/202305/05/2023WinEva
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/04/202312/04/2026Desenvolupament de formigó nul en CO2 amb impacte ambiental positiu, basat en residus urbans i agrícolesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/202331/07/2023Conveni de col.laboració per l'Estudi de la realització d'un nou ajuntament al solar on està l'actual ajuntament i la Sala Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès.AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLES
03/04/202331/12/2023Desenvolupament de nous prefabricat sde ciments activtats alcalinament (AAL)HUGUET RAJOLES HIDRAULIQUES, S.L.
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
06/01/202306/01/2023WinTess
02/01/202301/01/2026El tercer maestro en la era digital. Análisis de la relación entre espacios escolares innovadores, prácticas docentes y resultados de aprendizajeMinisterio de Ciencia e Innovación
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
15/12/202214/12/2025SUSTAINABLE CONSTRUCTION WITH BIO-COMPOSITE MATERIALSCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Bio-retardantes de llama para el desarrollo de plásticos ecológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Producción local de materiales de construcción con tierra y actividades formativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/04/2021FAÇANES ACTIVES EN FUSTA [A-WECO] / LLAVOR-UPC 22Universitat Politècnica de Catalunya
01/12/202230/11/2024Hormigón arquitectónico no estructural para uso urbano formulado con cementos activados alcalinamente utilizado como precursor escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Ciencia e Innovación
15/11/202231/03/2024Contracte de col.laboració per la Redacció del Pla Director de restauració de la Torre de Bellesguard d’Antoni Gaudí, Edifici principal,Castell i muralla (Bellesguard 20); Exteririors i jardí;...GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
12/10/202211/07/2023Sistema per la rehabilitació energètica dels tancaments de façana obsolets, capaç de minvar l'efecte illa de calor a l espai urbà.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/202231/12/2023/'Amb bon peu/'- Premi MutuamFUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE
19/09/202228/07/2023Investigación y docencia de las mujeres en carreras del sector de la construcción en la Universidad de Granada y la Universitat Politècnica de CatalunyaUniversidad de Granada
12/09/202231/01/2023Conveni de col.laboració per la realització d'un estudi d'una escola municipal de música a Santa Cristina d'Aro.AJUNTAMENT STA CRISTINA D'ARO
01/09/202231/08/2025Desarrollo de materiales cementicios ecoeficientes, con bajo impacto y alta durabilidadMinisterio de Ciencia e Innovación
01/08/202201/08/2025A tool for holistic multicriteria evaluation of inclusive and accessible housing and its validationFondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT)
01/07/202231/12/2023Les veus de la pedra: conservació i difusió de l’art sonor contemporani. El cas de les escultures pètries de Pinuccio SciolaUniversitat de Barcelona
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Supervisió i capacitació en l'execució de la reconstrucció de tres aules l'escola primària Guadalupe Victoria situada en la colònia Vicente Guerrero en Villacorzo ChiapasCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023AWASUKA - Programa per a la Millora de l’Hàbitat al Nepal Rural” “Cuines sense fum” i “Preservació del Patrimoni”Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Diagnosi de construccions tradicionals i proposta d’intervenció sobre revestiments de terra amb gel d’origen vegetal (GOV)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
10/05/202230/11/2022Estudi i assaigs de morters del trencadís de vidre i ceràmica vidriada d'acabat dels terminals de les agulles de la façana del Naixement de la Sagrada FamíliaFundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
07/03/202206/03/2026Contracte de col·laboració per tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
14/02/202230/07/2022L'estudi del projecte es realitza a la Bocana d'Empuriabrava que es troba entre la platja d'Empuriabrava i la platja de la Ravina.AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
10/02/202229/04/2021Asesoría y supervisión de un estudio de vibraciones aplicado a la nueva estación intermodal de La Sagrera, en BarcelonaBAC Engineering Consultancy Group
04/02/202204/02/2022Sistema de depuración fotocatalítica.
18/01/202218/01/2022Composición para el control de malas hierbas.
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Disseny i Càlcul d'Estructures ArquitectòniquesUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/10/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202130/01/2022Estudi d'un equipament Cultural i Recreatiu a la Plaça de Braus d'Olot i el seu entorn urbàAJUNTAMENT D'OLOT
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
09/04/202131/07/2023Plataforma docent interactiva per a l’aprenentatge de la construcció i restauració de l’arquitectura a partir d’imatges en 360 grausInstitut de Ciències de l'Educació
01/04/202131/08/2021Estudi urbà respecte a la peatonalització del carrer de la Unió i la construcció d'un equipament municipal pluridisciplinar situat al mateix vial.AJUNTAMENT DE CASTELLOLI
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
14/12/202029/04/2021Estudio de dinámica de fluidos para el análisis de las trayectoria de agua de una fuente y su modificación en caso de vientoBAC Engineering Consultancy Group
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202030/04/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
07/09/202029/01/2021Estudi de peatonalització del carrer de la Unió de Castellolí i reconversió del Centre Municipal actual com a Centre Cívic, Centre per a la gent gran i una botiga agropecuària de productes de proximitAJUNTAMENT DE CASTELLOLI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
01/07/202031/12/2020Realizació del disseny de sistemes tecnològics, metodologies de qualitat per l'eficiència energètica i sostenibilitat als edificis des d'un punt de vista arquitectònic.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202031/12/2020Conveni col.laboració entre la UPC i l'Ajuntament d'Olot per a la realitzció d'una activitat docent relacionada amb la futura construcció d'una piscina municipal coberta a la ciutatAJUNTAMENT D'OLOT
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202028/02/2025Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Sistema de depuración fotocatalítica
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201931/10/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2021Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
22/10/201915/01/2021Estudi d’un Arxiu Comarcal del Bages situat al Centre Històric de ManresaAJUNTAMENT MANRESA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/10/201901/06/2020Desenvolupament d'un projecte executiu d'instal.lacions i estudi energètic per a un habitatge unifamiliar amb criteris nZEB a Valldoreixsumo-arquitectes
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/12/2022FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
16/07/201929/12/2022MORTEROS DE CEMENTO ULTRALIGEROS CIRCULARES E INNOVADORES A PARTIR DE RCD PARA LA FABRICACION MEDIANTE IMPRESION 3D DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS OPTIMIZADOS TOPOLOGICAMENTEGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201931/08/2019Aportació per estudi Biblioteca Pública d'OlotAJUNTAMENT D'OLOT
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/04/201930/09/2019Estudi, projecció i disseny d'un centre d'esports per a la població de La Pobla de Claramunt.AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE CLARAMU
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201731/12/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
25/01/202424/10/2024C-12706TORRELLA CONSULTING & JG INGENIEROS
09/01/202408/10/2024Conveni de col.laboració per l’estudi de consultoria de la integritat estructural en cas d’incendi del Futur Camp NOUTORRELLA CONSULTING & JG INGENIEROS
25/09/202325/09/2023REVESTIMIENTO AISLANTE Y DE CULTIVO PARA FACHADA
07/09/202306/06/2024Conveni de col.laboració entre la Universitat Politècnica i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a l'estudi de revitalització del nucli històric del municipi.AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
01/09/202330/09/2024International collaborative projectShinshu University
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202330/11/2024Estalvi energètic i salut. Del cole a casa IIUniversitat Politècnica de Catalunya
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024CONTINUITAT “PROJECTE A MISSIRAH TERCERA FASE: Construcció d’una Acadèmia Dental, Casa de Salut DSR”Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/202325/05/2024Conveni de col.laboració per la Realització de les Actuacions al mur cortina del MACBACONSORCI DEL MUSEU D`ART CONTEMPORA
05/05/202305/05/2023WinEva
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/04/202312/04/2026Desenvolupament de formigó nul en CO2 amb impacte ambiental positiu, basat en residus urbans i agrícolesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/202331/07/2023Conveni de col.laboració per l'Estudi de la realització d'un nou ajuntament al solar on està l'actual ajuntament i la Sala Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès.AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLES
03/04/202331/12/2023Desenvolupament de nous prefabricat sde ciments activtats alcalinament (AAL)HUGUET RAJOLES HIDRAULIQUES, S.L.
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
06/01/202306/01/2023WinTess
02/01/202301/01/2026El tercer maestro en la era digital. Análisis de la relación entre espacios escolares innovadores, prácticas docentes y resultados de aprendizajeMinisterio de Ciencia e Innovación
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
15/12/202214/12/2025SUSTAINABLE CONSTRUCTION WITH BIO-COMPOSITE MATERIALSCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Bio-retardantes de llama para el desarrollo de plásticos ecológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Producción local de materiales de construcción con tierra y actividades formativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/04/2021FAÇANES ACTIVES EN FUSTA [A-WECO] / LLAVOR-UPC 22Universitat Politècnica de Catalunya
01/12/202230/11/2024Hormigón arquitectónico no estructural para uso urbano formulado con cementos activados alcalinamente utilizado como precursor escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Ciencia e Innovación
15/11/202231/03/2024Contracte de col.laboració per la Redacció del Pla Director de restauració de la Torre de Bellesguard d’Antoni Gaudí, Edifici principal,Castell i muralla (Bellesguard 20); Exteririors i jardí;...GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
12/10/202211/07/2023Sistema per la rehabilitació energètica dels tancaments de façana obsolets, capaç de minvar l'efecte illa de calor a l espai urbà.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/202231/12/2023/'Amb bon peu/'- Premi MutuamFUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE
19/09/202228/07/2023Investigación y docencia de las mujeres en carreras del sector de la construcción en la Universidad de Granada y la Universitat Politècnica de CatalunyaUniversidad de Granada
12/09/202231/01/2023Conveni de col.laboració per la realització d'un estudi d'una escola municipal de música a Santa Cristina d'Aro.AJUNTAMENT STA CRISTINA D'ARO
01/09/202231/08/2025Desarrollo de materiales cementicios ecoeficientes, con bajo impacto y alta durabilidadMinisterio de Ciencia e Innovación
01/08/202201/08/2025A tool for holistic multicriteria evaluation of inclusive and accessible housing and its validationFondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT)
01/07/202231/12/2023Les veus de la pedra: conservació i difusió de l’art sonor contemporani. El cas de les escultures pètries de Pinuccio SciolaUniversitat de Barcelona
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Supervisió i capacitació en l'execució de la reconstrucció de tres aules l'escola primària Guadalupe Victoria situada en la colònia Vicente Guerrero en Villacorzo ChiapasCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023AWASUKA - Programa per a la Millora de l’Hàbitat al Nepal Rural” “Cuines sense fum” i “Preservació del Patrimoni”Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Diagnosi de construccions tradicionals i proposta d’intervenció sobre revestiments de terra amb gel d’origen vegetal (GOV)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
10/05/202230/11/2022Estudi i assaigs de morters del trencadís de vidre i ceràmica vidriada d'acabat dels terminals de les agulles de la façana del Naixement de la Sagrada FamíliaFundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
07/03/202206/03/2026Contracte de col·laboració per tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
14/02/202230/07/2022L'estudi del projecte es realitza a la Bocana d'Empuriabrava que es troba entre la platja d'Empuriabrava i la platja de la Ravina.AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
10/02/202229/04/2021Asesoría y supervisión de un estudio de vibraciones aplicado a la nueva estación intermodal de La Sagrera, en BarcelonaBAC Engineering Consultancy Group
04/02/202204/02/2022Sistema de depuración fotocatalítica.
18/01/202218/01/2022Composición para el control de malas hierbas.
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Disseny i Càlcul d'Estructures ArquitectòniquesUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/10/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202130/01/2022Estudi d'un equipament Cultural i Recreatiu a la Plaça de Braus d'Olot i el seu entorn urbàAJUNTAMENT D'OLOT
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
09/04/202131/07/2023Plataforma docent interactiva per a l’aprenentatge de la construcció i restauració de l’arquitectura a partir d’imatges en 360 grausInstitut de Ciències de l'Educació
01/04/202131/08/2021Estudi urbà respecte a la peatonalització del carrer de la Unió i la construcció d'un equipament municipal pluridisciplinar situat al mateix vial.AJUNTAMENT DE CASTELLOLI
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
14/12/202029/04/2021Estudio de dinámica de fluidos para el análisis de las trayectoria de agua de una fuente y su modificación en caso de vientoBAC Engineering Consultancy Group
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202030/04/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
07/09/202029/01/2021Estudi de peatonalització del carrer de la Unió de Castellolí i reconversió del Centre Municipal actual com a Centre Cívic, Centre per a la gent gran i una botiga agropecuària de productes de proximitAJUNTAMENT DE CASTELLOLI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
01/07/202031/12/2020Realizació del disseny de sistemes tecnològics, metodologies de qualitat per l'eficiència energètica i sostenibilitat als edificis des d'un punt de vista arquitectònic.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202031/12/2020Conveni col.laboració entre la UPC i l'Ajuntament d'Olot per a la realitzció d'una activitat docent relacionada amb la futura construcció d'una piscina municipal coberta a la ciutatAJUNTAMENT D'OLOT
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202028/02/2025Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Sistema de depuración fotocatalítica
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201931/10/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2021Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
22/10/201915/01/2021Estudi d’un Arxiu Comarcal del Bages situat al Centre Històric de ManresaAJUNTAMENT MANRESA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/10/201901/06/2020Desenvolupament d'un projecte executiu d'instal.lacions i estudi energètic per a un habitatge unifamiliar amb criteris nZEB a Valldoreixsumo-arquitectes
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/12/2022FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
16/07/201929/12/2022MORTEROS DE CEMENTO ULTRALIGEROS CIRCULARES E INNOVADORES A PARTIR DE RCD PARA LA FABRICACION MEDIANTE IMPRESION 3D DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS OPTIMIZADOS TOPOLOGICAMENTEGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201931/08/2019Aportació per estudi Biblioteca Pública d'OlotAJUNTAMENT D'OLOT
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/04/201930/09/2019Estudi, projecció i disseny d'un centre d'esports per a la població de La Pobla de Claramunt.AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE CLARAMU
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201731/12/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors