Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Teoria del Senyal i Comunicacions

Teoria del Senyal i Comunicacions

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) imparteix des del 1987 un Programa de Doctorat orientat a la formació científica en els àmbits següents:

• Les comunicacions amb suport físic i radioelèctric
• L’estudi dels fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètics en un marge que va des de l’espectre radioelèctric fins a l’òptic
• Les tècniques bàsiques del processament del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge.
• Els sistemes i les xarxes de telecomunicació.

El programa està estretament relacionat amb els temes de recerca treballats en el Departament. La recerca es porta a terme en grups autònoms però que mantenen una estreta col·laboració amb grups d’altres departaments i universitats.

Els àmbits de recerca impliquen sovint la participació i lideratge de xarxes temàtiques i projectes europeus amb un gran nombre de socis nacionals i internacionals. Aquestes col·laboracions sempre impliquen directament o indirectament els estudiants del Programa de Doctorat, ja que la recerca que realitzen s’integra en aquests projectes. El programa ha obtingut reiteradament les distincions de qualitat i internacionalitat atorgades per les administracions espanyola i catalana.

COORDINADOR/A

Muñoz Medina, Olga

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu

https://tsc.phd.upc.edu/es?set_language=es

Informació general

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://tsc.phd.upc.edu/es?set_language=es

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el cas de titulats procedents de programes diferents dels indicats com d’accés directe (MET, MATT i MASTEAM), la Comissió de Postgrau del Departament de TSC valorarà la documentació aportada d’acord amb la distribució següent:
• Expedient acadèmic: 35%.

• Adequació de la formació prèvia a les activitats del grup de recerca proposat: 25%.
• Coneixement de llengua anglesa: 20%.
• Qualitat de la universitat de procedència: 10%.
• Carta de motivació/cartes de recomanació: 10%.

L’avaluació serà considerada positiva si el candidat rep una nota igual o superior a 3 sobre 5.

Basant-se en el contingut de la carta de motivació, així com en el perfil de formació dels estudiants, la Comissió de Postgrau assignarà un dels tutors o les tutores de doctorat.

En el cas que els candidats provinguin de titulacions alienes a l’enginyeria TIC, es definiran, amb consulta prèvia amb els tutors assignats, els complements de formació necessaris, ja siguin assignatures dels programes de màster associats (MET, MATT) o d’altres programes.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per apropar en la major mesura possible el seu perfil als coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat.

No s’exigiran complements de formació als titulats dels programes MET, MASTEAM i MATT, així com als d’altres títols de l’àmbit TIC citats anteriorment.

Per a altres titulats, la càrrega lectiva de complements de formació a realitzar dependrà de la seva formació prèvia i de l’activitat del grup de recerca en què s’integrin, i podrà ser de fins a 30 ECTS.

Les assignatures a cursar han de pertànyer als programes MET, MASTEAM o MATT.

També, atenent a les peculiaritats d’alguns grups de recerca del Departament, es consideren com adequades assignatures pertanyents a programes de la mateixa UPC:
• Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
• Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
• Master in Photonics
• Master in Innovation and Research in Informatics
• Master in Artificial Intelligence

És competència de la Comissió de Postgrau del Departament de TSC, un cop consultats els tutors o tutores dels estudiants, determinar quines seran les assignatures que els estudiants hauran de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que s’apreciïn en el currículum acadèmic dels estudiants en relació amb les activitats del grup de recerca en què s’hagin d’integrar.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 50.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: ’Workshops’.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions disposa dels següents laboratoris reservats per a recerca i a disposició dels estudiants de doctorat:
• Laboratori de Microones i RF
• Laboratori d’Antenes i Radar
• Laboratori de Radiometria
• Laboratori d’Òptica Integrada
• Laboratori de Mesura d’Antenes (3 càmeres anecoiques)
• Laboratori de Comunicacions Òptiques
• Laboratori de Comunicacions Ràdio
• Laboratori de Processament de Veu
• Sala Enregistraments
• Laboratori de Producció Audiovisual
• Laboratori d’Espectroscòpia Raman
• Laboratori Multimèdia
• Laboratori de Control, Monitorització i Comunicacions
• Laboratori de Nous Materials i Tecnologies per a Comunicacions
• Laboratori de Tecnologies i Comunicacions sense Fils
• Laboratori de Sistemes Audiovisuals

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • BLASCO COLL, ANDREU: Quasi-perfect codes for the classical-quantum channel
  Autor/a: BLASCO COLL, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 12/07/2023
  Data de lectura: 27/09/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Aula de Seminaris D5-007, Dpt. Teoria del Senyal i Comunicacions - ETSETB
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: CRESPO BOFILL, PEDRO
       SECRETARI: COCCO, GIUSEPPE
       VOCAL: SENTÍS HERRERA, GAEL
  Resum de tesi: Els ordinadors quàntics fan servir les lleis de la mecànica quàntica per a realitzar operacions complexes que els ordinadors clàssics no poden resoldre. Els ordinadors quàntics i els altres sistemes quàntics requereixen que la informació quàntica estigui completament aïllada de l'entorn per tal de ser perfectament funcionals. Els sistemes quàntics que no estan completament aïllats són afectats per soroll de decoherència i poden patir errors. Implementar aquests sistemes és un gran repte i l'única manera de construir sistemes quàntics és desenvolupar sistemes subòptims amb una taxa d'error baixa.En comunicacions quàntiques, dissenyar codis capaços de reduir o protegir contra errors és una necessitat. Aquest treball es centra en codis quàntics perfectes i quasi-perfectes que ja existeixen en sistemes clàssics i que són òptims en termes de minimitzar la probabilitat d'error per un determinat nombre d'usos del canal. A la primera part del treball generalitzem la definició de codis quasi-perfectes per incloure codis clàssics i codis quàntics. També proveïm un exemple de codi quàntic quasi-perfecte per a canals clàssic-quàntics de 2-qubits que fa servir entrellaçat quàntic i que pot extrapolar-se a un canal de dimensió N.La segona part d'aquest treball es centra en codis quasi-perfectes en comunicacions òptiques, on estats coherents es fan servir per a transmetre informació a través d'un canal òptic, conegut com a canal Bosònic. El canal Bosònic té dimensió infinita, per això considerem en canvi una aproximació del canal Bosònic de dimensió finita, amb un error d'aproximació negligible amb una dimensió de canal suficientment gran. Demostrem que una modulació de fase dels estats coherents constitueix un codi quasi-perfecte pel canal aproximat, i per tant és pràcticament òptim per al canal Bosònic.L'última part del treball es centra en codis estabilitzadors de correcció d'errors, que són codis pràctics que fan servir redundància per a protegir contra errors. La correcció d'errors no es fa servir específicament per a transmetre informació clàssica, sinó per a protegir la informació quàntica. Tot i això, és possible que requerim obtenir informació clàssica d'un estat quàntic després de fer servir correcció d'errors. Per a aquests casos, pot ser possible demostrar que un codi de correcció d'errors és quasi-perfecte i per tant òptim.
 • FERNÁNDEZ CAÑELLAS, DÈLIA: Knowledge graph population from news streams
  Autor/a: FERNÁNDEZ CAÑELLAS, DÈLIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/07/2023
  Data de lectura: 09/10/2023
  Hora de lectura: 16:30
  Lloc de lectura: Aula Merit Edifici D5 porta 010, Dpt. TSC
  Director/a de tesi: GIRÓ NIETO, XAVIER | BOU BALUST, ELISENDA
  Tribunal:
       PRESIDENT: RIGAU CLARAMUNT, GERMAN
       SECRETARI: RODRÍGUEZ HONTORIA, HORACIO
       VOCAL: LANGMEAD, GREGORY
  Resum de tesi: Els productors de contingut multimèdia publiquen grans quantitats de contingut en línia, tant en forma de text, àudio, imatge com de vídeo. A mesura que el mercat dels mitjans de comunicació en línia creix, la gestió i distribució de continguts es converteixen en un repte. Les tecnologies semàntiques i d'enllaç es poden utilitzar per organitzar i explotar aquests continguts mitjançant l'ús de grafs de coneixement. Aquesta tesi de doctorat industrial aborda el problema de construir recursos de coneixement i integrar-los en un sistema utilitzat pels productors multimedia per gestionar i explorar els seus continguts. Amb aquest propòsit, s'estudien els grafs de coneixement i el seu manteniment mitjançant l'extracció d'informació a partir de fonts de notícies. Aquesta tesi presenta solucions per a la comprensió multimèdia i l'extracció de coneixement de les notícies en línia, així com la seva explotació en aplicacions de productes reals. Està estructurada en tres parts.La primera part consisteix en la construcció d'eines d'extracció d'informació que s'utilitzaran per a la població del graf de coneixement. Per això, hem desenvolupat un sistema holístic d'enllaç d'entitats (EL), capaç de combinar dades multimodals per extreure un conjunt d'entitats semàntiques que descriuen el contingut de les notícies. El sistema de EL es complementa amb un model d'extracció de relacions (RE) que prediu les relacions entre parells d'entitats mitjançant un mètode innovador basat en el coneixement del tipus d'entitat. El sistema final és capaç d'extreure tripletes de coneixement que descriuen el contingut d'un article de notícies.La segona part es centra en la construcció automàtica d'un graf de coneixement d'esdeveniments de notícies. Presentem un sistema en línia multilingüe per a la detecció i comprensió d'esdeveniments a partir de "feeds" de mitjans de comunicació, anomenat VLX-Stories. El sistema recupera informació de llocs web de notícies, les agrega en esdeveniments (detecció d'esdeveniments) i les resumeix extreient etiquetes semàntiques de les seves entitats més rellevants (representació d'esdeveniments) per respondre a les quatre preguntes bàsiques del periodisme: qui, què, quan i on. Aquesta part de la tesi aborda els problemes de detecció i seguiment de temes, modelització de temes i representació d'esdeveniments.La tercera part de la tesi es basa en els models desenvolupats en les dues parts anteriors per omplir un graf de coneixement a partir de notícies agregades. El sistema es completa amb un mòdul de detecció d'entitats emergents, que detecta mencions de persones noves que apareixen a les notícies i crea noves entitats al graf de coneixement a partir d'elles. Finalment, s'afegeixen eines de validació de dades i classificació de tripletes per augmentar la qualitat de la població del graf de coneixement.Aquesta tesi aborda molts problemes generals dels grafs de coneixement i de l'extracció d'informació, com el coneixement dinàmic, l'aprenentatge autònom i l'avaluació de la qualitat. A més, com a treball industrial, proporcionem solucions que s'han implementat en producció i verifiquem els nostres mètodes amb clients reals.

Darrera actualització: 23/09/2023 04:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 23/09/2023 04:30:25.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALEMANY PRATS, POL: Quality of service, security and trustworthiness for network slices
  Autor/a: ALEMANY PRATS, POL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/03/2023
  Director/a de tesi: VILALTA CAÑELLAS, RICARD | MUÑOZ GONZALEZ, RAUL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOZO VELASCO, ALBERTO
       SECRETARI: SPADARO, SALVATORE
       VOCAL: NATALINO, CARLOS
  Resum de tesi: Els sistemes de telecomunicacions s'estan tornant molt més intel·ligents i dinàmics degut a l'expansió de les múltiples classes de xarxes (i.e., xarxes amb i sense fils, Internet of Things (IoT) i xarxes basades al núvol). Tenint en consideració aquesta varietat d'escenaris, el model antic de disseny d'una xarxa enfocada a una única finalitat i, per tant, la una coexistència de varis i diferents sistemes de control està evolucionant cap a un nou model en el qual es busca unificar el control cap a un sistema més unificat capaç d'oferir una amplia gama de serveis amb diferents finalitats, requeriments i característiques. Per assolir aquesta nova situació, les xarxes han hagut de canviar i convertir-se en un element més digitalitzat i virtualitzat degut a la creació de xarxes definides per software i la virtualització de les funcions de xarxa (amb anglès Software-Defined Networking (SDN) i Network Function Virtualization (NFV), respectivament).Network Slicing fa ús dels punts forts de les dues tecnologies anteriors (SDN i NFV) i permet als sistemes de control de xarxes millorar el seu rendiment ja que els serveis poden ser desaplegats i la seva interconnexió a través de múltiples dominis detransport configurada fent servir eines NFV/SDN com per exemple orquestradors NFV (NFV-O) i controladors SDN.Aquesta tesi té com a objectiu principal, contribuir en diferents aspectes a la literatura actual al voltant de les network slices. Més concretament, el focus és en aspectes de seguretat de cara a les arquitectures i processos necessaris per desplegar,monitoritzar i aplicar recursos segurs i fiables per generar network slices. Finalment, el document es divideix en 8 capítols:El Capítol 1correspon a la introducció de la temàtica principal, la motivació per estudiar-la i els objectius plantejats a l'inici dels estudis de doctorat. El Capítol 2 presenta un recull d'elements i exemples en la literatura actual per presentar els conceptes bàsics i necessaris en relació a les tecnologies NFV, SDN i Network Slicing. El Capítol 3 introdueix el lector a les tasques i resultats obtinguts per l'estudiant respecte l'ús de network slices enfocades en escenaris amb múltiples dominis de transport i posteriorment en la creació i gestió de network slices Híbrides que utilitzen diferents tecnologies de virtualització. El Capítol 4 s'enfoca en l'ús d¿eines de monitorització tant en avaluar i assegurar que es compleixen els nivells esperats de qualitat del servei i sobretot de qualitat de seguretat de les network slices desplegades. Per fer-ho s'estudia l'ús de contractes de servei i de seguretat, en anglès: Service Level Agreements i Security Service Level Agreements. El Capítol 5 estudia la possibilitat de canviar el model d'arquitectura per tal de no seguir centralitzant la gestió de tots els dominis en un únic element, aquest capítol presenta la feina feta en l'ús del Blockchain com a eina per canviar el model de gestió de recursos de múltiples dominis cap a un punt de vista cooperatiu i transparent entre dominis. El Capítol 6 segueix el camí iniciat en el capítol anterior i presenta unescenari en el qual a part de tenir múltiples dominis, també tenim múltiples proveïdors oferint un mateix servei (multi-stakeholder). En aquest cas, l'objectiu del Blockchain passa a ser la generació, gestió i distribució de paràmetres de reputacióque defineixin un nivell de fiabilitat associat a cada proveïdor. De manera que, quan un client vulgui demanar un servei, pugui veure quins proveïdors són més fiables i en quins aspectes tenen millor reputació. El Capítol 7 presenta les tasques de disseminació fetes al llarg de la tesi. El Capítol 8 finalitza la tesi amb les conclusions finals.

 • ARAUJO DA SILVA, MARCOS PAULO: Remote sensing for atmospheric observation and wind energy: over-land boundary layer and off-shore atmospheric stability
  Autor/a: ARAUJO DA SILVA, MARCOS PAULO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 29/06/2023
  Director/a de tesi: ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BAY HASAGER, CHARLOTTE
       SECRETARI: BALDASANO RECIO, JOSE M.
       VOCAL: O\'CONNOR, EWAN JAMES
  Resum de tesi: L'observació de la capa límit de l'atmosfera és d'interès per diferents aplicacions com ara en prediccions meteorològiques, en energia eòlica i en models de dispersió de partícules contaminants. Aquesta capa és la més turbulenta de la troposfera i rep l'efecte directe de la superfície terrestre. Per tant, la seva observació és una tasca complexa i requereix una millora contínua de les eines de teledetecció. Aquesta tesi doctoral explota la teledetecció com a tecnologia clau per estimar diferents paràmetres de la capa límit tant en zones marítimes com terrestres. En el context terrestre s'estudia la mesura de l'alçada de la capa límit i en el marítim s'adreça l'estimació de l'estabilitat atmosfèrica amb només mesures de perfils verticals de vent. Pel que fa al context terrestre, es proposa un mètode sinergètic per estimar l'alçada de la capa límit combinant radiòmetres de microones i ceilòmetres lidar. El mètode sinergètic utilitza aquests dos instruments cooperativament per aconseguir estimacions d'alta resolució de l'alçada de la capa límit. Per validar la robustesa del mètode s'han emprat dades mesurades per instruments de teledetecció durant la campanya de mesures HOPE a Jülich, Alemanya, utilitzant radio sondejos com a referència. Pel que fa al context marítim, es presenta l'algorisme paramètric "2D" com a mètode alternatiu per estimar diferents paràmetres de la capa superficial de l'atmosfera a partir de mesures del perfil vertical de vent de LiDARs Doppler flotants. Fent servir com a referència mesures del màstil meteorològic IJmuiden, s'ha pogut validar la capacitat del mètode 2D per poder estimar amb precisió la "friction velocity" així com per classificar l'estabilitat atmosfèrica a partir d'estimacions de la longitud d'"Obukhov". Així doncs, l'algorisme 2D reforça la posició dels LiDAR Doppler flotants com a tecnologia clau per a reemplaçar els màstils meteorològics marítims.

 • BORRÀS PINO, JORDI: Opportunistic communications in large uncoordinated networks
  Autor/a: BORRÀS PINO, JORDI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2023
  Director/a de tesi: VAZQUEZ GRAU, GREGORIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SANTAMARÍA CABALLERO, IGNACIO
       SECRETARI: PASCUAL ISERTE, ANTONIO
       VOCAL: LOPEZ SALCEDO, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: ncrement dels dispositius sense fils que requereixen serveis d'alta velocitat de dades limita la coexistència de sistemes sense fils que comparteixen els mateixos recursos en una àrea geogràfica donada a causa de la interferència entre sistemes. Conseqüentment, la gestió d'interferència juga un paper fonamental per a facilitar la coexistència de diversos serveis de comunicació heterogenis. No obstant això, les estratègies clàssiques de gestió d'interferència requereixen informació lateral originant la necessitat de coordinació i cooperació entre sistemes, que no sempre és pràctica.Les comunicacions oportunistes ofereixen una solució potencial al problema de la gestió de les interferències entre sistemes. El principi bàsic de les comunicacions oportunistes és explotar de manera eficient i robusta els recursos disponibles en una xarxa sense fils i adaptar els senyals transmesos a l'estat de la xarxa per evitar interferències entre sistemes. Per tant, les comunicacions oportunistes depenen de la inferència dels recursos de xarxa disponibles que poden ser explotats de manera segura sense induir interferència en els nodes de comunicació coexistents. Una vegada que s'han identificat els recursos de xarxa disponibles, les tècniques de comunicació oportunistes més prominents consisteixen en el disseny d'estratègies de precodificació/descodificació adaptades a l'escenari per explotar l'anomenat espai nul. Malgrat això, les solucions clàssiques en la literatura sofreixen dos inconvenients principals: la falta de robustesa als errors de detecció i la necessitat de cooperació intra-sistema.Aquesta tesi tracta el disseny d'un esquema de comunicació oportunista basat en l'espai nul que afronta els inconvenients exposats per les metodologies existents assumint que els nodes oportunistes no cooperen. Per a aquest propòsit, s'introdueix un model generalitzat d'error de detecció independent del mecanisme d'identificació de l'espai nul que permet el disseny de solucions que exhibeixen interferències mínimes entre sistemes en el cas pitjor. Aquestes solucions responen a un criteri de màxima relació de senyal a interferència (SIR), que és òptim en condicions de no cooperació. La metodologia proposada permet dissenyar una família de formes d'ona ortonormals que realitzen un spreading dels símbols modulats dins de l'espai nul detectat, que és clau per minimitzar la densitat d¿interferència induïda. Les solucions proposades són invariants dins de l'espai nul inferit, permetent suprimir l'enllaç de retroalimentació i, tot i així, realitzar una detecció coherent de forma d'ona.Sota l¿absència de coordinació, el disseny de la forma d'ona es basa únicament en la informació de l'estat de la xarxa detectada localment, induint un desajust entre els espais nuls identificats pel transmissor i receptor que pot empitjorar el rendiment del sistema. Tot i que la solució proposada és robusta a aquest desajust, també s'estudia el disseny de receptors millorats fent ús de tècniques de detecció de subespai actiu.Quan el nombre total de recursos de xarxa augmenta arbitràriament, les solucions proposades tendeixen a ser combinacions lineals d'exponencials complexes, proporcionant una interpretació en el domini freqüencial. Aquest comportament asimptòtic permet adaptar la solució proposada a entorns selectius en freqüència fent ús d'un prefix cíclic i estudiar una modulació eficient derivada de l'esquema de multiplexat per divisió de temps emprant formes d'ona circulant.Finalment, s¿estudia l'impacte de l'ús de múltiples antenes en comunicacions oportunistes basades en l'espai nul. L'anàlisi realitzada permet concloure que, en cap cas, l'estructura de les agrupacions d'antenes tenen un impacte sobre la comunicació oportunista, ja que la forma d'ona proposada imita el comportament d'un transmissor mono-antena. D'altra banda, el nombre de sensors emprat es tradueix en una millo

 • DE CABRERA ESTANYOL, FERRAN: Data-driven information-theoretic tools under a second-order statistics perspective
  Autor/a: DE CABRERA ESTANYOL, FERRAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/07/2023
  Director/a de tesi: RIBA SAGARRA, JAUME

  Tribunal:
       PRESIDENT: RAMIREZ GARCÍA, DAVID
       SECRETARI: FONT SEGURA, JOSEP
       VOCAL: LAMARCA OROZCO, M. MERITXELL
  Resum de tesi: Les estadístiques de segon ordre són una eina àmpliament coneguda i utilitzada gràcies al fet que les tècniques de processat de senyal clàssiques basades en aquestes són òptimes sota l'assumpció de Gaussianitat. No obstant això, avui dia el processat requereix tractar amb dades d'una complexitat incrementada, deixant obsolet la formulació amb estadístiques de segon ordre. Últimament, ha crescut l'interès en la utilització de descriptors de dades que provenen del camp de la teoria de la informació, en substitució del primer i segon ordre. La divergència, l'entropia i la informació són la base d'aquest altre enfocament, dotats amb la capacitat de descobrir la riquesa de la distribució subjacent. Així i tot, la seva inherent no-linealitat i una estimació enrevessada dificulta utilització d'aquestes mesures en la majoria dels casos.Paral·lelament, el camp de l'aprenentatge automàtic també ha avançat en l'anàlisi no lineal de dades. Per exemple, els mètodes de nucli ofereixen una manera que és, aparentment, senzilla de tractar les no-linealitats. Aquest s'anomena el ¿truc¿ del nucli, però que amaga un fons matemàtic molt rigorós. Aquests nuclis permeten efectuar operacions lineals una vegada les dades són traslladades a un espai de característiques d'alta dimensió, però sense la necessitat d'explícitament operar en aquest espai. Gràcies a això, aquests tenen el potencial de ser utilitzats en mètodes no paramètrics que d'altra manera podrien esdevenir inviables, com per exemple l'estimació de les mesures esmentades anteriorment. Aquest plantejament, però, té també els seus problemes. Ja que l'espai de característiques no es visita, l'operació lineal es fa cegament. També són propicis a requerir una regularització, donat l'augment de dimensionalitat, el qual s'ha de fer, altre cop, cegament. I, a més, solen comportar una complexitat computacional elevada, car creixen exponencialment amb el nombre de dades.Aquesta tesi desenvolupa les dues idees anteriors i les ajunta en un sol marc de treball per a l'anàlisi de fenòmens complexos presents en les dades, aprofitant també les estadístiques de segon ordre i el seu llarg recorregut en aquesta àrea de coneixement. Per a tal, ho analitzem de dues formes diferents. En primera instància, busquem una manera de tractar amb les no-linealitats de les dades de forma lineal, similar a com ho fan els mètodes de nucli, però limitant la dimensió de l'espai de característiques per tal de guanyar en ambdues interpretacions i complexitat computacional. Per a obtenir el millor dels dos mons, la dimensió és major a la de les dades, però menor que en mètodes de nucli. És llavors en aquest espai on calculem correlació i covariància, i ho traslladem a mesures d'informació. Si bé la regularització es manté necessària donat l'increment en la dimensió del problema, el fet que coneixem l'espai de característiques ens permet analitzar el procediment i proposar una regularització adequada, la qual acaba mostrant una forta connexió amb tècniques clàssiques d'estimació espectral.La segona part de la tesi es centra en l'aplicació d'aquestes mesures d'informació, però en problemes que normalment es resolen amb la utilització de tècniques de segon ordre. En concret, utilitzem l'entropia, una mesura d'incertesa, per tal d'avaluar les propietats d'una funció de densitat de probabilitat que no pas la variància, ja que aquesta no només depèn de les estadístiques de primer i segon ordre, sinó també d'estadístiques d'ordre superior. Els mètodes que fan servir aquest plantejament guanyen en robustesa quan les dades no són Gaussianes, però sense perdre de vista la seva relació intrínseca amb la variància. Per a tal, fem ús d'un estimador concret que, mentre que prové de mètodes de nucli, és una estadística no esbiaixada i manté una forta relació amb el moment de segon ordre. Amb això, l'anàlisi dona la volta s

 • GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARTA: Nonlinear modeling and characterization of SAW devices for communications systems
  Autor/a: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARTA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/02/2023
  Director/a de tesi: COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS | GONZALEZ ARBESU, JOSE MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: GELONCH BOSCH, ANTONIO JOSE
       VOCAL: OLIVARES ROZA, JIMENA
  Resum de tesi: Hoy en día, el crecimiento vertiginoso de los dispositivos móviles en todo el mundo y los requisitos cada vez mayores en las tasas de datos y el soporte de tecnologías inalámbricas, como la 5ª Generación (5G), ejercen una gran presión sobre los fabricantes en la búsqueda de nuevas soluciones para hacer frente a la coexistencia e integración de varios sistemas de radio que operan en los módulos de radio frecuencia (RF).Este escenario presenta una variedad de desafíos que deben afrontarse cuando se utiliza la operación multi-banda. Uno de ellos es luchar contra la desensibilización en el front-end de RF debido a la generación de señales espurias por la no linealidad de los componentes pasivos del teléfono. La intermodulación pasiva (PIM) es una preocupación importante en el diseño de transceptores de RF donde el transmisor y el receptor comparten la antena, ya que puede provocar el bloqueo del receptor. PIM puede surgir de diferentes componentes como antenas, mezcladores, filtros, etc. Entre ellos, la etapa de filtrado es uno de los componentes críticos ya que, además de una alta selectividad y miniaturización, también deben cumplir con especificaciones PIM bajas y, por lo tanto, se convierten en una tarea desafiante para los diseñadores de RF.Para hacer frente a estas limitaciones tecnológicas, los filtros de ondas acústicas se han convertido en una solución adecuada a los nuevos estándares de comunicaciones. Bulk Acoustic Wave (BAW) y Surface Acoustic Wave (SAW) son hoy en día las principales tecnologías, que ofrecen filtros con pérdidas de inserción muy bajas y buen rechazo fuera de banda que cumplen con las especificaciones requeridas. Aunque la tecnología acústica presenta grandes ventajas, también presenta algunos inconvenientes. Uno de ellos es que tanto los resonadores BAW como SAW exhiben un comportamiento no lineal dando lugar a Intermodulación (IMD) y Distorsión Armónica (H). En consecuencia, las demandas de alta linealización de front-end de RF se convierten en un problema a resolver en la definición de nuevos servicios avanzados para futuros estándares.Durante las últimas décadas, ha habido un aumento en el interés por el modelado y la simulación de las no linealidades de los dispositivos SAW. A pesar de que se han utilizado diferentes enfoques como, por ejemplo, el modelo de elementos finitos (FEM), el acoplamiento de modos (COM) y la matriz P, existe una falta de consenso sobre la generación no lineal impulsada por la dificultad de identificar parámetros de materiales independientes de la geometría que podrían predecir el comportamiento no lineal de cualquier resonador antes de su fabricación.Con este fin, la tesis se centrará en la caracterización no lineal de dispositivos SAW. El modelado y simulación de no linealidades en resonadores SAW será el hito más importante de la tesis. Específicamente, el desarrollo de modelos de circuitos fundamentales para considerar el mecanismo no lineal que ocurre en los resonadores SAW y a su vez, la implementación de técnicas matemáticas para sintetizar redes de circuitos basadas en estos modelos para reducir el tiempo computacional y mejorar aún más la simulación y el modelado de estos resonadores.La novedad de esta tesis radica en el desarrollo de un proceso de caracterización de resonadores SAW independiente de la geometría. Para tener éxito en este proceso, se propone un modelo circuital no lineal equivalente. El modelo desarrollado es distribuido y directamente relacionado con las ecuaciones constitutivas locales de la piezoelectricidad. Se realizan esfuerzos especiales para desarrollar un nuevo método de análisis para la simulación de la generación de H e IMD en resonadores y filtros SAW. Varias verificaciones experimentales han demostrado que, a pesar de su simplicidad, el modelo propuesto es extremadamente consistente y rápido para simular la respuesta lineal y no lineal de diferentes dispositivos

 • GUERRA GÓMEZ, ROLANDO: Radio access network optimization with proactive resource management for 5G and beyond
  Autor/a: GUERRA GÓMEZ, ROLANDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/05/2023
  Director/a de tesi: RUIZ BOQUE, SILVIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALDOVINOS BARDAJÍ, ANTONIO
       SECRETARI: VALENZUELA GONZALEZ, JOSE LUIS
       VOCAL: KARTSAKLI, ELLI
  Resum de tesi: La cinquena generació (5G) de xarxes cel·lulars augmenta el rendiment i la flexibilitat dels serveis oferts als usuaris i proveïdors de serveis. L'estricte requisit de xarxa pels diferents casos d'ús de 5G s'ha reforçat mitjançant la integració d'una arquitectura basada en serveis a la xarxa central, una arquitectura de xarxa d'accés radio flexible i la implementació de nombroses tecnologies sense fils. S¿afronten grans desafiaments no sols en el procés de definició sinó també en la fase de desplegament.Cal definir solucions de xarxa de ràdio sòlides i dinàmiques per abordar la complexitat i flexibilitat del 5G i de les generacions futures. L'arquitectura de la xarxa d'accés ràdio ha estat important en la definició dels sistemes 5G, i entre elles especialment,l'arquitectura de la xarxa d'accés de ràdio centralitzada (C-RAN) ha tingut un paper fonamental com a part de la xarxa d'accés de ràdio de nova generació (NG-RAN) donat que té el potencial d'admetre implementacions extremadament denses alhora que redueix els costos gràcies a la simplificació de les unitats de ràdio. C-RAN millora la capacitat de la xarxa en reduir la quantitat de recursos requerits atès que centralitza les funcionalitats de banda base en grups d'Unitats de banda base (BBU) o Unitats centrals (CU), compartint recursos per administrar múltiples unitats de ràdio remotes (RRH) o Unitats de Ràdio (RU).La sostenibilitat i l'eficiència energètica són crucials per donar suport als futurs serveis i requisits de la xarxa. És fonamental reduir el consum d¿energia, l¿ús de recursos i les empremtes d¿emissions, per evitar el consum excessiu d¿energia. L'enorme augment en la quantitat de dispositius, quantitats de dades i velocitats implica un augment en el trànsit de dades general i la capacitat requerida, mentre que la reducció d'energia no està garantida automàticament. A més, la gestió òptima dels recursos de còmputació per satisfer els requeriments actuals i futurs de la xarxa també es converteix en tot un repte. La majoria dels treballs publicats fan servir escenaris sintètics per validar. Per tant, s'ha implementat una plataforma C-RAN realista per testejar nous algorismes d¿optimització de la xarxa. L'arquitectura proposada considera zones rurals i urbanes, implementació heterogènia amb macro cel·les i cel·les petites, patrons de trànsit variables en el temps, equips d'usuari realistes amb velocitat de bit garantida i altres serveis que competeixen pels recursos, restriccions de qualitat de servei (QoS), un model de propagació de traçat de raigs 3D, múltiples bandes de freqüència, diferents opcions de divisió de les funcionalitats implementades a la BBU i al RRH, entre altres característiques significatives. Aquesta plataforma esdevé fonamental en la validació dels algorismes proposats.El desplegament de la xarxa de ràdio 5G i futures serà ultra dens. Tot i això,l'optimització dels costos i el consum d'energia no està automàticament garantida. Per aquesta raó, aquesta tesi també proporciona una eina de presa de decisions i modelatge de dades no lineals per maximitzar la reducció de costos davant de la compensació entre cobertura i QoS mitjançant l'optimització dels RRH actius necessaris d'acord amb les demandes de trànsit. A més, proposa una nova estratègia per a la Gestió Dinàmica de Recursos amb Capacitat Computacional Adaptativa (DRM-AC). S'han considerat tres algorismes en el disseny final després de provar múltiples enfocaments: màquina de vectors de suport (SVM), xarxa neuronal de retard de temps (TDNN) i memòria a curt termini (LSTM). DRM-AC redueix la mitjana de recursos no utilitzats en un 96%, però encara hi ha una degradació de QoS quan la capacitat requerida és més gran que la capacitat computacional prevista. Per millorar encara més, es proposen i proven dues noves estratègies: DRM-AC amb pre-filtratge i DRM-AC amb marge d'error, reduint la m

 • IBRAHIM MOHAMED BADR, ASMAA: Machine learning algorithms for 5G optical network
  Autor/a: IBRAHIM MOHAMED BADR, ASMAA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/07/2023
  Director/a de tesi: PRAT GOMA, JOSEP JOAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: URBAN, PATRYK
       SECRETARI: SANTOS BLANCO, MARÍA CONCEPCIÓN
       VOCAL: FÀBREGA SÁNCHEZ, JOSEP MARIA
  Resum de tesi: A lo largo de esta tesis abordamos los desafíos de la red 5G. Se ha abordado la compensación de la modulación óptica no coherente, ya que propusimos FBMC y esquemas basados ¿¿en inteligencia artificial. Se ha demostrado que los esquemas propuestos resuelven el equilibrio espectral y de eficiencia energética en esquemas de modulación óptica no coherentes. Luego abordamos el problema de la gestión de interferencias para redes interiores y exteriores. Evaluamos el esquema propuesto para la red VLC y para la red óptica fronthaul. El Capítulo 2 presentó un transceptor de modulación óptica no coherente basado en una red neuronal artificial y un árbol de regresión de decisión. Se muestra que la regresión no lineal proporciona el mejor rendimiento del sistema, sobre la regresión lineal y polinomial, ya que ofrece una mejor extracción de características. Mientras que el transceptor basado en el árbol de regresión de decisión elimina la distorsión de recorte producida al recortar la señal transmitida sobre el canal óptico. El transceptor propuesto supera la compensación entre la eficiencia espectral y la potencia de la modulación óptica no coherente, además muestra un mejor rendimiento y una BER mejorada para un alto espaciamiento de subportadoras. Por otro lado, la reducción del espaciado entre subportadoras influye mucho en el esquema RDT. Mientras que en el capítulo 3 se presentó el esquema óptico ACO-FBMC para la modulación de detección directa. Hemos demostrado que el esquema propuesto elimina la interferencia de fotogramas propios y sufre la interferencia entre fotogramas. La interferencia entre tramas se elimina utilizando el receptor iterativo propuesto. Además, el ACO-FBMC mejora el rendimiento BER del ACO-OFDM con la forma de pulso rectangular perfecta y eliminando la emisión del banco de filtros fuera de la banda. Nuestro modelo de sistema tiene una mayor eficiencia espectral que el clásico ACO-OFDM, ya que FBMC muestra una mejor eficiencia espectral al eliminar el intervalo de guarda. Además, se ha demostrado que el ACO-FBMC con 8 factores superpuestos mejora el rendimiento BER del ACO-OFDM en 4 dB debido a la forma de pulso rectangular perfecta y la eliminación de la emisión fuera de banda del banco de filtros. En el capítulo 4, abordamos el problema de la gestión de interferencias en un sistema interior VLC con acceso multiusuario. El rendimiento del sistema aplicando la técnica SRF en comparación con UFR y PFR. Los resultados mostraron que el enfoque propuesto mejora el rendimiento del sistema en términos de rendimiento total del sistema, probabilidad de interrupción y SINR. Resuelve el problema de la alta SINR en el borde de la celda como lo experimenta UFR y mejora el rendimiento general del sistema en comparación con PFR.En el capítulo 5, propusimos la asignación RRH-BBU basada en un algoritmo de agrupamiento que apunta a minimizar el consumo de energía y el traspaso entre BBU. El algoritmo propuesto calcula la cantidad requerida de BBU instaladas para acomodar la carga de tráfico máxima, implementa el agrupamiento de series temporales como método de agrupamiento temporal y aplica el algoritmo DBSCAN para dividir cada clúster temporal en varios clústeres espaciales según la ubicación de la celda. Luego, el problema de asignar RRH de cada grupo se describe como un problema de optimización de empaque de contenedores para encontrar el número óptimo de BBU para cada grupo. El algoritmo propuesto ha sido validado utilizando CDR del mundo real de la ciudad de Milán y se verifica el mapa de uso del suelo de Milán publicado. Las señales de transferencia entre BBU se han mejorado mediante la asignación de RRH cercanos al mismo grupo espacial y la misma BBU, para evitar la transferencia entre BBU. Se muestra que el algoritmo reduce el consumo de energía total de la red desplegada actual en un 28,8 %, asignando todos los RRH activos a ciertas BBU en función de

 • LOPEZ BUENO, DAVID: Machine learning techniques for adaptive polynomial and neural network digital predistorters
  Autor/a: LOPEZ BUENO, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/07/2023
  Director/a de tesi: GILABERT PINAL, PERE LLUIS | MONTORO LOPEZ, GABRIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: QUAGLIA, ROBERTO
       SECRETARI: MATEU MATEU, JORDI
       VOCAL: MADERO AYORA, MARIA JOSÉ
  Resum de tesi: L'amplificador de potència (PA) és un element central als radiotransmissors necessari per abastar les distàncies d'enllaç a les comunicacions sense fils de banda ampla mòbil i fixa. No obstant, el PA és un dispositiu d¿elevat consum energètic i de comportament no lineal per naturalesa. Quan s¿utilitzen formes d¿ona de banda ampla i gran eficiència espectral que presenten elevada relació de potència de pic a potència mitjana, l¿eficiència energètica del PA decreix significativament atès que és necessari operar el dispositiu amb un marge de guarda per complir amb els requisits de qualitat de transmissió. Addicionalment, quan s¿utilitzen arquitectures d¿amplificació altament eficients basades en PAs de tipus Doherty, modulació de càrrega d¿amplificador balancejat (LMBA) o modulació d¿envoltant (ET), la distorsió afegida es deixa com un problema a resoldre a nivell de sistema per un linealitzador. En aquest context, el predistorsionador digital (DPD) adaptatiu de llaç tancat és un element clau del capçal digital de processament ràdio (DFE) per contrarestar la resposta no lineal del PA en condicions variables i superar el compromís inherent entre linealitat i eficiència. D¿acord amb les tecnologies de comunicació de cinquena generació (5G) i les arquitectures de transmissor i PA proposades, el DPD pot haver de tractar amb fortes no linealitats i efectes de memòria, desajustaments de modulador en fase i quadratura (IQ) i desviacions de nivell de contínua, distorsió addicional per modulació d¿alimentació o càrrega del PA, efectes d¿acoblament creuat a l¿entrada i sortida dels PAs en sistemes multiantena, així com efectes que poden dependre de l¿apuntament dels feixos de l¿antena. Aquestes imperfeccions degraden l¿eficiència de la xarxa d¿accés ràdio (RAN), la seva capacitat i el nombre d¿usuaris a causa de l¿augment de distorsió generada dins de banda i fora de banda. El DPD adaptatiu pot combatre aquests efectes no desitjats però s¿enfronta a obstacles rellevants. A cada nova generació de sistemes de comunicacions mòbils l¿amplada de banda de senyal s¿incrementa i el DPD necessita operar a majors velocitats. Els reptes imposats al DPD són doblement exigents. D¿una banda, combinar amplades de banda de senyal massives amb haver de modelar efectes complexes multidimensionals pot augmentar exponencialment la complexitat del DPD i fer-lo comercialment inviable i energèticament ineficient donat l¿increment en cost i consum al DFE i a les etapes de conversió de senyal. D¿altra banda, els DPD adaptatius necessiten períodes d¿entrenament significativament més grans per compensar tots els efectes complexes no desitjats. D¿acord amb els reptes esmentats, la recerca presentada en aquesta dissertació té com a objectiu garantir el millor compromís entre linealització del DPD i eficiència assolida en escenaris amb no linealitats complexes, mitjançant tècniques eficientment desplegades d¿aprenentatge màquina (ML) i d'intel·ligència artificial (AI) necessàries per reduir la complexitat computacional del modelat i la identificació DPD al DFE, garantir una estimació DPD ben condicionada i robusta, i reduir dràsticament els temps d¿entrenament del DPD, sense deixar d¿acomplir els requisits de qualitat de transmissió. Per aconseguir-ho, en aquesta tesi s¿apliquen de forma innovadora tècniques adaptades de reducció de dimensionalitat ML basades en selecció i extracció de característiques (features), i es combinen amb nous esquemes de reducció de llargada de les dades d¿entrenament DPD, per garantir tant la reducció de les matrius de modelat comportamental DPD polinomial com els datasets d¿entrada a predistorsionadors adaptatius basats en xarxes neuronals, tant per arquitectures monoantena com multiantena. Per validar els beneficis d'aquestes contribucions d'acord amb els objectius anteriors, totes aquestes tècniques

 • MANSO FERNÁNDEZ ARGÜELLES, CARLOS AGUSTÍN: Cloud-native orchestration and automation for disaggregated networks
  Autor/a: MANSO FERNÁNDEZ ARGÜELLES, CARLOS AGUSTÍN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/05/2023
  Director/a de tesi: MUÑOZ GONZALEZ, RAUL | VILALTA CAÑELLAS, RICARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: CALLE ORTEGA, EUSEBI
       SECRETARI: COMELLAS COLOME, JAUME
       VOCAL: GONZÁLEZ DÍAZ, SERGIO
  Resum de tesi: Las redes de transporte se segmentan en diferentes tecnologías y dominios, lo que dificulta y hace necesaria la intervención humana para desplegar los servicios.Además, los operadores de centros de datos están consiguiendo mayor eficiencia y reducción de costes desacoplando el software del hardware, utilizando "white-boxes" con interfaces de programación de aplicaciones (APIs) abiertas, permitiendo una mayor personalización y competencia entre proveedores. Aún no existen modelos de datos estándar claros que describan las capacidades y atributos, ni protocolos eficientes que proporcionen primitivas para visualizar y manipular los datos.Además, el crecimiento de la demanda de los usuarios, amenaza con agotar la capacidad de las redes de multiplexación por división de longitud de onda (WDM). Ampliar el espectro de uso puede ser una solución a corto plazo, pero habrá quedesplegar la multiplexación por división espacial (SDM) para mantener el ritmo de la demanda.El primer objetivo es proporcionar control a redes ópticas desagregadas de paquetes multicapa y multidominio. Se presenta una arquitectura basada en un controlador de redes definidas por software (SDN) capaz de controlarlas. Utiliza un controlador de sistemas de linia abierta (OLS) para gestionar la línea óptica abierta, utilizando interfaces estándar, y transpondedores abiertos. Para aliviar parte de esta complejidad, se presenta una arquitectura para la orquestación de redes multicapa multidominio, de paquetes y ópticas. Controla los dominios ópticos y de paquetes utilizando un orquestador centralizado agnóstico que sólo es responsable de la selección de dominios de rutas multidominio, envolviendo los dominios subyacentes con controladores SDN con interfaces estándar. El despliegue de enlaces SDM entrenodos WDM es propuesto para aliviar los enlaces WDM que están alcanzando su capacidad máxima. La arquitectura consiste en dominios controlados por OLS para WDM y SDM y transpondedores abiertos siguiendo el enfoque desagregado. Estas arquitecturas son demostradas en escenarios de pruebas reales.El segundo objetivo es presentar una arquitectura que pueda hacer frente a la centralización y la complejidad que conlleva el enfoque SDN. Se presenta una arquitectura nativa en la nube para controladores SDN que es capaz de hacer frente a la complejidad y el tamaño de las redes de transporte, basada en la arquitectura de software de microservicios, que permite la autorestauración de la infraestructura, el autoescalado independiente de los microservicios y el despliegue y desarrolloautónomos de cada módulo. Después, se actualiza la misma arquitectura de microservicio con una solución para escalar la base de datos. La coherencia de los datos debe mantenerse en todo momento, y los microservicios deben estar alineadospara que no haya corrupción de datos o desalineación .El ultimo objetivo trata sobre una arquitectura que aune la recopilación de datos, el entrenamiento de los modelos, y la ejecución para obtener datos para múltiples operaciones con el enfoque zero-touch. Se muestra una arquitectura de controlador SDN habilitada para telemetría, que utiliza protocolos de telemetría abiertos, de baja latencia y de cabeceras reducidas. El sistema de telemetría se utiliza para proporcionar un el despliegue de enlaces SDM entre nodos WDM. La arquitectura propuesta también deja margen para el aprovisionamiento dinámico y la reconfiguración de la VNT en caso de fallo o cambios en la capacidad solicitada. La centralización de SDN mejora la recopilación de datos de los segmentos que controla. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden beneficiarse de ello, accediendo a datos para entrenar sus modelos. Se presenta una arquitectura que aúna la recopilación de datos, el entrenamiento de los modelos y la ejecución capaz de mejorar múltiples operaciones, muestra con un predictor de la calidad de transmisión (QoT) mediante aprendizaje a

 • MAULE, MASSIMILIANO: Dynamic resource optimization and orchestration techniques for 5G new radio and beyond
  Autor/a: MAULE, MASSIMILIANO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/06/2023
  Director/a de tesi: VERIKOUKIS, CHRISTOS | VARDAKAS, JOHN

  Tribunal:
       PRESIDENT: KSENTINI, ADLEN
       SECRETARI: ADELANTADO FREIXER, FERRAN
       VOCAL: LOGOTHETIS, MICHAEL
  Resum de tesi: Designado como el habilitador clave revolucionario 5G, Network Slicing (NS) es la encarnación del concepto de ejecutar múltiples lógicas redes como operaciones comerciales prácticamente independientes en una infraestructura física común de manera eficiente y económica[2]. NS permite compartir elementos funcionales RAN 5G y la red de transporte (TN), asegurando la asignación efectiva y priorización de los limitados recursos disponibles, y oferta al cliente de mejora en la flexibilidad y escalabilidad del servicio. Por combinando soluciones 5G y NS, los proveedores de servicios (SP) allanarán el camino hacia campos industriales de vanguardia como Massive IoT, servicios de video bajo demanda de alta resolución, fabricación inteligente y soluciones avanzadas como Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual (VR) y juegos en la nube, obteniendo acceso a posibles nuevas fuentes de ingresos y soluciones más inteligentes para ayudar a los clientes finales[3].Esta disertación proporciona una contribución al diseño, análisis y evaluación de técnicas novedosas de RAN NS multiusuario para la orquestación dinámica de los recursos de radio en 5G NR. Nuestra investigación tiene como objetivo definir en tiempo real la asignación óptima de recursos por segmento, capaz de superar el problema de aprovisionamiento insuficiente de los recursos, al explotar las últimas características y flexibilidad de 5G NR principios de la infraestructura 5G. Todos los modelos matemáticos propuestos han sido ampliamente validados utilizando la simulación 5G plataformas y/o configuraciones reales de banco de pruebas 4G-5G. Las principales contribuciones de tesis se dividen en dos partes. En la primera parte,comenzando a partir de un escenario de referencia común, se presentan cuatro marcos de orquestación de recursos diferentes, donde el problema de optimización se refina gradualmente a través de la explotación de distintos modelos matemáticos, características 5G y métricas. En la segunda parte, el se ha propuesto el diseño de una nueva arquitectura Open-RAN (O-RAN) Functional Split (FS) para radio definida por software (SDR); este concepto innovador representa un paso adelante en la creación de un entorno RAN compartido para la coexistencia justa de múltiples proveedores soluciones, como se promueve masivamente en 5G. Durante la elaboración de esta tesis, se han planteado dos conclusiones generales clave extraído. En primer lugar, se puede lograr un mayor rendimiento, estabilidad del sistema y personalización avanzada del servicio utilizando NS en tiempo real en la RAN, superando las limitaciones actuales del estado de la técnica. Esto es posible a través del nuevo conjunto de capacidades, compartir principio y escalabilidad de infraestructura introducidos en 5G NR. En segundo lugar, destacamos el papel de la virtualización\softwareización de lafuncionalidades de red en 5G, que ilustran las ventajas de una infraestructura compartida en comparación con el enfoque de un solo proveedor. [2] Asociación GSMA, ¿Introducción a la división de redes¿, White Paper, 2017.2Asociación GSMA, ¿Introducción a la división de redes¿, White Paper, 2017. [3] Ericsson, ¿5G RAN Slicing: Capture nuevos ingresos comerciales en la era 5G¿, Ericsson Business Review, octubre de 2021.

 • MOSELLA MONTORO, ALBERT: Graph convolutional neural networks for 3D data analysis
  Autor/a: MOSELLA MONTORO, ALBERT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/02/2023
  Director/a de tesi: RUIZ HIDALGO, JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: SMOLIC, ALJOSA
       SECRETARI: MARQUES ACOSTA, FERNANDO
       VOCAL: HARO ORTEGA, GLORIA
  Resum de tesi: Deep Learning permet l'extracció de característiques complexes directament de les dades d'entrada, fet que elimina la necessitat d'escollir les característiques manualment que tenen les arquitectures clàssiques de Machine Learning. Aquest nou paradigma va portar una millora en el rendiment a diverses àrees com la visió artificial, el processament del llenguatge natural i el processament d'àudio. Tot i això, encara hi ha desafiaments quan es tracta de dades no estructurades. Aquesta tesi aborda aquests desafiaments utilitzant Graph Convolutional Neural Networks, un nou conjunt de tècniques capaces de tractar amb grafs que es poden fer servir per processar dades 3D.La primera part de la tesi se centra en la tasca d'anàlisi de grafs, on estudiarem les capacitats de les Graph Convolutional Neural Networks per capturar la informació geomètrica intrínseca de les dades 3D. Proposem l'Attention Graph Convolution que aprèn a inferir el filtre utilitzat durant la convolució, tenint en compte les particularitats de cada veïnatge del graf. Explorem dues variants de l'Attention Graph Convolution, una que explora un enfocament residual i una altra que permet que la convolució combini diferents dominis de veïnatge. A més, proposem un conjunt de capes d'agrupació 3D que imiten el comportament de les capes d'agrupació que es troben a les arquitectures clàssiques de 2D Convolutional Neural Networks. Finalment, presentem el 2D-3D Fusion block capaç de fusionar la informació geomètrica 3D que obtenim d'una Graph Convolutional Neural Network amb la informació de textura obtinguda per una 2D Convolutional Neural Network. Avaluem les contribucions presentades en la tasca de classificació d'escenes RGB-D.La segona part d'aquesta tesi se centra en la tasca d'anàlisi de nodes, que consisteix a extreure característiques a nivell de node, tenint en compte l'estructura del veïnatge. Presentem la Multi-Aggregator Graph Convolution que utilitza múltiples agregadors per generalitzar millor les topologies no vistes i aprendre millors representacions locals. A més, redueix la memòria necessària en comparació a l'Attention Graph Convolution. Finalment, analitzem les capacitats de les nostres Graph Convolution proposades per tractar amb grafs heterogenis on els nodes del graf poden contenir diferents modalitats. Avaluem les contribucions presentades amb el procés, que pertany a la disciplina de Computer Graphics, per calcular les contribucions d'un esquelet 3D a la deformació d'un mesh. Específicament, proposem una Two-Stream Graph Neural Network capaç de predir els valors de les contribucions d'un esquelet 3D a la deformació d'un mesh.

 • NICOLÁS ÁLVAREZ, JORGE: Interferometric Orbit Determination for Geosynchronous Earth Sensing Missions
  Autor/a: NICOLÁS ÁLVAREZ, JORGE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/05/2023
  Director/a de tesi: BROQUETAS IBARS, ANTONI | AGUASCA SOLE, ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL
       SECRETARI: COMERON TEJERO, ADOLFO
       VOCAL: MAKHOUL VARONA, EDUARDO
  Resum de tesi: Las futuras misiones de radar geosíncrono de apertura sintética (GEOSAR) permitirán vigilar permanentemente zonas continentales del planeta con tiempos de revisita inferiores a 24 h. En Estados Unidos, Europa y China se han estudiado varias misiones GEOSAR con diferentes aplicaciones, como la vigilancia del ciclo del agua y la alerta temprana de catástrofes. Las misiones GEOSAR requieren una precisión de determinación orbital sin precedentes para obtener imágenes SAR enfocadas desde órbitas geosíncronas (GEO). Se propone una técnica de determinación orbital precisa basada en la interferometría de microondas.Se ha diseñado e implementado un sistema interferométrico de determinación orbital para adquirir observaciones experimentales de fase a partir de las cuales estimar la trayectoria del satélite. La interferometría es capaz de seguir iluminadores de oportunidad, permitiendo evaluar la técnica sin necesidad de lanzar ningún satélite nuevo. Se han llevado a cabo varias campañas experimentales utilizando las señales de oportunidad de los satélites de la constelación Astra 19.2oE.Dado que la sensibilidad de medida del interferómetro aumenta con la longitud de la línea de base, se propone una estrategia de retransmisión de señales con el fin de extender la línea de base manteniendo los receptores juntos para compartir una señalde referencia común. El uso de reflectores pasivos en el campo cercano de los receptores secundarios forma una línea de base interferométrica compacta de 15 m. El interferómetro utiliza técnicas de correlación para operar con señales arbitrarias. La gran ganancia de procesamiento del correlador permite el seguimiento eficaz señales débiles, muy por debajo del nivel de ruido. Así, algunos edificios que se encuentran en las proximidades del campus se utilizan como reflectores de oportunidad, proporcionando una débil señal de satélite reflejada en dirección a las antenas receptoras, formando grandes líneas de base interferométricas de hasta 1200 m.Se ha desarrollado un modelo de error para estimar la precisión esperada en la determinación de la órbita a partir de las observaciones interferométricas de fase. El modelo considera las perturbaciones más importantes que afectan a un interferómetro de microondas, como las perturbaciones troposféricas e ionosféricas, los errores de las líneas de transmisión, las diferencias de temperatura del sistema, la ambigüedad absoluta de fase y la incertidumbre en el posicionamiento de los receptores. Este modelo permite establecer los requisitos y configurar los ajustes del sistema de seguimiento orbital en función de las necesidades de la misión espacial a tener en cuenta.Las fases relativas medidas entre los receptores se usan para estimar la posición del satélite. Los resultados experimentales demuestran que la técnica es capaz de seguir satélites GEOSAR basándose en las señales transmitidas. Un interferómetro con tres líneas de base de 15 m, 300 m y 1200 m usa la más corta para resolver la ambigüedad de fase y las más largas para estimar la órbita del satélite con precisión. El sistema presenta un error estimado con respecto a la trayectoria real del satélitedel orden de 400 m en un entorno urbano debido a la incertidumbre en la posición de los reflectores de oportunidad. La precisión mejoraría con la instalación y localización geodésica precisa de reflectores metálicos dedicados. Este resultado no puede ser confirmado debido a la falta de una referencia precisa, pero es coherente con la precisión de determinación orbital esperada calculada con el modelo de error.Los ecos resultantes del reflejo de las transmisiones del satélite GEO en el área circundante se han procesado para formar imágenes SAR de Barcelona. Las imágenes se formaron con la información de la trayectoria estimada por el sistema interferométrico de línea de base larga, demostrando que es válido para que las

 • OJAGHI KAHJOGH, BEHNAM: Converged RAN/MEC slicing in beyond 5G (B5G)Networks
  Autor/a: OJAGHI KAHJOGH, BEHNAM
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/07/2023
  Director/a de tesi: ADELANTADO FREIXER, FERRAN | VERIKOUKIS, CHRISTOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: PALAU SALVADOR, CARLOS ENRIQUE
       SECRETARI: SANCHEZ GONZALEZ, JUAN
       VOCAL: GELABERT DORAN, XAVIER
  Resum de tesi: El principal objetivo de esta tesis es proponer soluciones para implementar RAN slicing dinámico y División funcional (FS) junto con ubicaciones MEC en 5G/B5G. En particular, esta tesis se divide en tres partes. En la primera parte (Capítulo 3), modelamos la optimizaci´on conjunta de slicing y FS en 5G RAN con los objetivos de optimizar el grado de centralizaci´on y el rendimiento. En este trabajo, RAN slicing permiti´o una implementaci´on personalizada de FS por slice, optimizando as´i los recursos disponibles, por ejemplo, la capacidad de la red de transporte y de los Remote Radio Heads (RRH) o de la Unidad Central (CU). A continuaci´on, presentamos la segunda parte en el Cap´itulo 4, que es una extensi´on del primer trabajo y propone SlicedRAN, un marco para el slicing de redes de acceso 5G basado en los servicios, que crea FSs personalizados para cada slice. El marco propuesto investiga la cuellos de botella en la capacidad de los RRH, la capacidad de la red Fronthaul/Backhaul (FH/BH) junto con una nivel m´inimo de Service Level Agreement (SLA) para cada slice. Finalmente, en la ´ultima parte presentada en el Cap´itulo 5, investigamos el marco para el RAN/MEC slicing din´amico en la arquitectura Open-RAN (O-RAN) y as´i colocar din´amicamente la pila de protocolos RAN de Funciones de Red Virtuales (VNF) y el servidor MEC por slice. Este marco contiene los cuellos de botella en la capacidad de las unidades de radio Open-RAN (O-RU), la capacidad de c´omputo del servidor MEC, y el FS personalizado por slice, y permite resolver conjuntamente un doble desaf´io: operar la red de forma eficiente en t´erminos de coste; y mantener el tr´afico servido con distintos criterios de calidad de servicio. Utilizamos un algoritmo robusto de descomposici´on de Benders, que reduce la complejidad de c´alculo al tiempo que garantiza una soluci´on global exacta y ´optima. El algoritmo propuesto optimiza con ´exito el rendimiento conjunto y el coste del sistema para ´ varios tipos de escenarios de tr´afico mientras se satisfacen los criterios de QoS, tal y como se muestra en los resultados de la simulaci´on. Por lo tanto, para determinar la configuraci´on correcta de MEC para el tr´afico bajo demanda y modificar el tipo de MEC para satisfacer los requisitos de QoS de varios Equipos de Usuario (UE) pertenecientes a diferentes slices, exploramos la capacidad de c´omputo y almacenamiento para varios servicios MEC. La conclusi´on general de los hallazgos demuestra compromiso entre el rendimiento obtenido y el coste incurrido por la red.Como resultado, investigamos la optimizaci´on multiobjetivo para construir slices mientras optimizamos el rendimiento y disminuimos los objetivos de coste, y comparamos su rendimiento con el de un solo objetivo (maximizar el rendimiento). Los hallazgos demuestran que, cuando las prioridades para los dos objetivos son iguales, se puede lograr un aumento del rendimiento de hasta un 160 % aumentando el coste de computaci´on en un 78%. Adem´as, cuando se prioriza el rendimiento, el aumento en el rendimiento es de aproximadamente un 82%, mientras que el coste de c´omputo aumenta un 17%.

 • PEREA ROBLES, RAFAEL: Novel transversal topologies and coupled resonator configurations for acoustic wave filters
  Autor/a: PEREA ROBLES, RAFAEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/06/2023
  Director/a de tesi: MATEU MATEU, JORDI | COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: GILABERT PINAL, PERE LLUIS
       VOCAL: VILLANUEVA TORRIJO, LUIS GUILLERMO
  Resum de tesi: Durante los últimos años, la tecnología electroacústica ha sido un factor clave en el desarrollo de dispositivos portátiles gracias al alto rendimiento que proporcionan sus etapas de filtrado en términos de respuesta en frecuencia y tamaño. Tal tecnología ha permitido la inclusión de varios sistemas y estándares en un solo dispositivo. Concretamente, con la introducción del 5G y la aparición de nuevas técnicas de agrupación del espectro (Carrier Aggregation), los dispositivos móviles actuales pueden llegar a contener más de 50 filtros de radiofrecuencia, que permiten su uso en países de todo el mundo. De hecho, la expectativa es que estos números aumenten en el futuro.Los requerimientos de la nueva generación de estándares de comunicación se caracterizan por tener anchos de banda de operación muy amplios y velocidades de datos más altas. Estos requisitos imponen el desarrollo de filtros de banda ultra ancha capaces de proporcionar un rendimiento excepcional en términos de pérdidas de inserción, atenuación y miniaturización. Además, también deben mostrar un buen desempeño en el desarrollo de etapas de filtrado más complejas, tales como multiplexores o filtros multibanda.La topología de filtro de escalera (comúnmente conocida con su término en inglés, Ladder) ha sido la preferida para el desarrollo de filtros en las pasadas generaciones de estándares, ya que proporciona respuestas en frecuencia muy selectivas con bajos niveles de pérdidas de inserción. Sin embargo, el ancho de banda máximo alcanzable está limitado por el coeficiente de acoplamiento electromecánico, la posición de los ceros de transmisión depende de las frecuencias de resonancia de los resonadores y su comportamiento fuera de banda está determinado por la relación de capacitancia entre resonadores. Estas limitaciones podrían suponer un cuello de botella ante las estrictas especificaciones que la nueva generación de estándares plantea.En un trabajo reciente, se ha introducido una nueva topología transversal que ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño de filtros electroacústicos y ha demostrado resolver algunas de las limitaciones de la topología Ladder. Sin embargo, su comportamiento diferencial requiere la inclusión de un balun externo para su correcto funcionamiento. Además, algunas transformaciones circuitales que se llevan a cabo en los procedimientos de síntesis actuales tienen algunas limitaciones cuando se pretende diseñar filtros de banda ultra ancha.El objetivo de este trabajo es aportar soluciones novedosas que resuelvan algunas de las limitaciones de las topologías de filtros acústicos presentes actualmente en el estado del arte. De esta forma, se contribuye con procedimientos de síntesis de filtros que proporcionan respuestas en frecuencia con mayores anchos de banda relativos, mayor rechazo y mayor grado de miniaturización. Por un lado, se presenta un nuevo procedimiento de síntesis basado en filtros transversales acústicos para filtros de banda ultra ancha, que culmina con la fabricación de un prototipo real con un 24 % de ancho de banda relativo operando en la banda N77. Además, también se analiza el rendimiento de la topología transversal acústica en respuestas de filtrado más complejas, tales como multiplexores o filtros multibanda. Por otro lado, el concepto de topología transversal se aplica a estructuras acopladas acústicamente: Stacked Crystal Filters y Coupled Resonator Filters (CRF). La extensión de la topología transversal a estas dos configuraciones permite la eliminación del balun externo que necesitan los filtros transversales acústicos convencionales, y también proporciona un mayor nivel de miniaturización. Finalmente, se presenta un nuevo método de síntesis para el desarrollo de estructuras CRF acústicas de cuarto orden. El nuevo procedimiento proporciona respuestas de filtro de este tipo, partiendo desde la formulación matemática hasta l

 • SAFARI, POOYAN: Unsupervised and attention approaches for deep learning speaker recognition
  Autor/a: SAFARI, POOYAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/05/2023
  Director/a de tesi: HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: LLEIDA SOLANO, EDUARDO
       SECRETARI: RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
       VOCAL: DOCÍO FERNÁNDEZ, LAURA
  Resum de tesi: La tesis presenta diversas contribuciones al campo del reconocimiento de locutores. En la primera parte de la tesis, la atención se centra en métodos no supervisados para el reconocimiento de hablantes. Se presenta un método que usa Deep Belief Networks (DBN) que es capaz de manejar una gran cantidad de muestras de impostores. Dado que la cantidad de muestras por hablante es diferente, el proceso de entrenamiento presenta dificultades, pero superamos con éxito este obstáculo mediante el aprendizaje no supervisado para entrenar un DBN universal (UDBN) y luego lo adaptamos a los datos de cada hablante. En la misma dirección, presentamos un nuevo marco para el reconocimiento de locutores basado en Restricted Boltzmann Machines (RBM). La solución propuesta, denominada vector RBM, asigna las características espectrales del hablante a un solo vector de dimensión fija que modela la información específica del hablante. Este método utiliza la capacidad de aprendizaje no supervisado de RBM para entrenar un modelo global llamado Universal RBM (URBM), que luego se ajusta a los datos de cada hablante en los conjuntos de datos de desarrollo, inscripción y evaluación. Los RBM adaptados se concatenan, se reducen de dimensión y se blanquean para generar vectores de locutores. La evaluación en la base de datos NIST SRE 2006 muestra que los vectores RBM superan a los i-vectors en términos de EER en un 15 % utilizando la distancia coseno. La fusión de puntuaciones con i-vectors produce una mejora relativa de más del 24%. La naturaleza no supervisada de los enfoques vectores RBM y i-vectors los convierte en una alternativa útil al enfoque i-vector/PLDA en escenarios donde no hay datos etiquetados disponibles. La segunda parte de la tesis se centra en los métodos supervisados para el reconocimiento de hablantes. En primer lugar, se trató de abordar las limitaciones de los dispositivos móviles, como el almacenamiento, la potencia de procesamiento, la memoria y el consumo de energía, que han motivado a los investigadores a diseñar modelos de aprendizaje profundo más eficientes. Propusimos un nuevo enfoque que denominamos mecanismo de agrupación y codificación de autoatención en tándem (SAEP), inspirado en las redes de autoatención de la arquitectura Transformer. SAEP es una pila de bloques basada en redes de autoatención y feed-forward posicional que crean un vector para la representación de hablantes a partir de las grabaciones de longitud no fija. Este enfoque codifica características espectrales a corto plazo en los embeddings de los locutores, que se pueden usar en la verificación del hablante independiente del texto. Probamos este enfoque en conjuntos de datos VoxCeleb1 y 2 y descubrimos que supera el x-vector y es competitivo con algunos otros métodos de referencia basados en convoluciones, mientras reduce significativamente el tamaño del modelo. En comparación con ResNet-34, ResNet-50 y x-vector, utiliza un 94 %, un 95 % y un 73 % menos parámetros, respectivamente. Recientemente, es común utilizar grandes modelos de lenguaje autosupervisados para tareas de reconocimiento de voz. Estos modelos se pueden ajustar para tareas específicas como la verificación de locutores. Por lo general, estos modelos se basan en redes de autoatención (SAN). Para explorar el potencial y los desafíos de usar estos modelos para la verificación de hablantes, proponemos un extractor de embeddings de hablantes basado en SAN que puede crear una representación vectorial de un hablante a partir de expresiones de voz de longitud no fija. Hicimos algunas modificaciones a la arquitectura SAEP para mejorar su desempeño y pudimos lograr una mejora relativa del 41% en términos de EER. También se estudió el papel del aumento de datos. Abordamos la inestabilidad del entrenamiento en estas arquitecturas en términos del colapso de rango y propusimos posibles soluciones a estas deficiencias. El enfoque se probó en los conjuntos de

 • SALCEDO BOSCH, ANDREU: Artificial intelligence, lidar and co-operative remote sensing for atmospheric observation and off-shore wind energy
  Autor/a: SALCEDO BOSCH, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/06/2023
  Director/a de tesi: ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BAY HASAGER, CHARLOTTE
       SECRETARI: BALDASANO RECIO, JOSE M.
       VOCAL: O\'CONNOR, EWAN JAMES
  Resum de tesi: La indústria eòlica utilitza la teledetecció de l'atmosfera com a eina per identificar futurs emplaçaments de camps eòlics així com per optimitzar el seu funcionament. En les últimes dècades, amb l'increment de camps eòlics marins, la teledetecció ha esdevingut fonamental per reduïr el cost de les seves instal·lacions. Especialment, els LiDAR Doppler flotants han guanyat terreny en la indústria eòlica marina com a instrument estandard per a la evaluació del recurs eòlic gràcies al seu baix cost, la seva flexibilitat i la seva precisió en mesurar el vent en comparació amb altres mètodes existents. L'objectiu principal d'aquesta tesi és l'estudi i explotació de les capacitats d'instruments de teledetecció ja existents, amb especial èmfasi en el LiDAR Doppler flotant. Per a fer-ho, s'analitzaren una sèrie de mètodes de processat de senyal i "machine learning". En primer lloc s'estudia la correcció de l'efecte del vent vertical en mesures del radar de pluja "micro-rain-radar" emprant mètodes inversos. En segon lloc s'abordaren les possibles aplicacions del LiDAR flotant en la mesura de paràmetres oceanogràfics. En aquest sentit, es presenta un nou mètode basat en estimació espectral per poder estimar el període de les onades a partir de mesures de la inclinació del LiDAR flotant. En tercer lloc, la part principal de la tesi aborda l'estimació i la correcció de l'error causat per l'onatge en les mesures dels LiDAR Doppler flotants. Pel que fa a l'estimació de l'error, es desenvolupa una formulació analítica per estimar el biaix de la velocitat horitzontal del vent així com l'increment de la intensitat de turbulència. Pel que fa a la correcció de l'error, es presenta un "Unscented Kalman filter" capaç de corregir l'error en les mesures del vent causat per l'onatge en LiDARs flotants. A més a més, el seu rendiment s'estudia en diferents escenaris atmosfèrics i d'onatge d'interès.Els mètodes desenvolupats en aquesta tesi s'han validat amb mesures de LiDARs fixes i anemòmetres com a referència. Les dades experimentals provenen principalment de dues campanyes de mesures: la campanya de Pont del Petroli i la campanya d'"IJmuiden". S'han utilitzat eines de clusterització de dades per tal d'estudiar la qualitat dels productes de dades obtinguts en escenaris d'interès per a la indústria eòlica.Els resultats assolits pels mètodes presentats en aquesta tesi mostren les capacitats i possibles aplicacions futures dels LiDARs flotants i reforcen la seva posició com a instrument clau dins la indústria eòlica marina.

 • SARRIGIANNIS, IOANNIS: SFC Placement and lifecycle management in edge-enabled 5G architectures
  Autor/a: SARRIGIANNIS, IOANNIS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/02/2023
  Director/a de tesi: ANTONOPOULOS, ANGELOS | RAMANTAS, KONSTANTINOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREZ ROMERO, JORGE
       SECRETARI: SIOKIS, APOSTOLOS
       VOCAL: FIORE, MARCO
  Resum de tesi: La quinta generación de comunicaciones móviles (5G) insta a las redes definidas por software (SDN) y la virtualización de funciones de red (NFV) a unir fuerzas con la computacion perimetral multiacceso (MEC). Por lo tanto, se puede lograr una latencia reducida y mayor capacidad en el borde de la red para satisfacer los requisitos de un ecosistema diverso donde se pueden emplear múltiples tecnologías de virtualización (VT).Los proveedores de servicios 5G dependen en gran medida de la softwarización de la red para abordar los casos de uso de latencia y demanda de recursos de las industrias verticales 5G, donde tanto las aplicaciones como las funciones de red se incorporan a las funciones de red virtual (VNF). Si no se orquesta adecuadamente, la flexibilidad de implementación, ubicación y gestión del ciclo de vida (LCM) que manifiestan los VNFs puede causar problemas graves en el esquema de NFV. A medida que los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de las aplicaciones 5G compiten en un entorno con variaciones de tráfico y opciones de ubicación de VNF con diversos recursos informáticos y de red, las técnicas de ubicación en línea y los enfoques LCM avanzados se vuelven obligatorios. La ruptura local que ofrecen las arquitecturas habilitadas para MEC significa que los datos no tendrán que atravesar toda la red hasta que lleguen a la aplicación y regresar al usuario, ya que la aplicación se ejecuta en el MEC, y por lo general, se ubica junto con la red de acceso.En esta tesis, se abordan los desafíos que surgen en las arquitecturas 5G centrales y habilitadas para el borde, y se elaboran tanto los diferentes esquemas de implementaciones de VNF como VTs se pueden usar y colaborar para respaldar los casos de uso automotriz y de Internet de las cosas (IoT), así como casos de uso más exigentes que se derivan de la combinación de varias industrias verticales. Vamos más allá de las soluciones de vanguardia actuales al proponer una asignación de recursos innovadora y algoritmos de programación habilitados para LCM. Además, nos enfocamos en los desafíos que surgen en entornos de un solo dominio o federados, donde la ubicación flexible y LCM de VNF está respaldada por el orquestador de NFV (NFVO) que puede administrar, sobre la marcha, las funciones de red y recursos. Además, nos ocupamos de las limitaciones de la inteligencia de la NFVO al proporcionar mecanismos de ubicación e incorporación basados en la latencia y mecanismos conscientes del servicio . Además, proponemos la programación en línea y algoritmos LCM donde las VNFs se instancian, escalan, migran y destruyen en función del tráfico real, respetando el SLA de los casos de uso de 5G, así como el coste general de implementación y ejecución.Nuestro trabajo está respaldado por nuestra plataforma experimental 5G versátil, de código abierto y personalizado, modificada y adaptada en cada arquitectura para admitir los casos de uso 5G correspondientes. Los resultados experimentales demuestran la eficiencia de nuestros algoritmos innovadores y su eficacia para hacer frente a los problemas de ubicación y reasignación de recursos y optimización de VNF en entornos exigentes reales con esquemas de tráfico impredecibles. Nuestros métodos permiten la maximización del número total de usuarios atendidos y la adaptación al tráfico entrante en tiempo real. Al mismo tiempo, los SLAs de la aplicación se respetan de forma rentable.

 • ZHOU, IVAN: Technologies for injection molded antennas for mass production
  Autor/a: ZHOU, IVAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/688924
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 19/01/2023
  Director/a de tesi: ROMEU ROBERT, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: BAQUERO ESCUDERO, MARIANO
       SECRETARI: BLANCH BORIS, SEBASTIAN
       VOCAL: SEGOVIA VARGAS, DANIEL
  Resum de tesi: El despliegue de infraestructura de antenas 5G y la adopción obligatoria de radares anticolisión para automóviles requerirá una gran cantidad de antenas que operen en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Estas antenas suelen ser agrupaciones y la posibilidad de fabricar la agrupación de antenas, incluida la red de alimentación y el elemento radiante como una pieza de plástico, lo que reduce la necesidad de usar PCB grandes (placas de circuito impreso) en sustratos dieléctricos costosos, puede ser una tecnología de fabricación interesante. En este sentido, las antenas basadas en guía de ondas se pueden ensamblar utilizando tecnología plástica con un procedimiento de metalización adecuado. Son más escalables en términos de eficiencia que las antenas de línea microstrip (ML) y, a medida que aumenta el número de antenas en el arreglo, la ganancia no se reduce debido a las pérdidas en el sustrato. En esta tesis se abordan los retos industriales de esta tecnología. Se lleva a cabo un estudio de tolerancia detallado que incluye los errores de fabricación de plástico, normalmente +- 0,1 mm, para comprobar la viabilidad de las antenas de plástico para hacer frente a la producción en masa. Las antenas deberán integrarse junto con los chips de radar, por lo que se presentará una transición entre el chip y las antenas de guía de ondas. Estas transiciones pueden actuar como una transición directa de chip-guía, lo que podría reducir la necesidad de usar sustratos grandes y, por lo tanto, reducir el costo de la antena. Además, también se explora la necesidad de aplicar un recubrimiento metálico para lograr el rendimiento deseado. Se utilizan técnicas convencionales como la electrodeposición de cobre. El principal inconveniente es que el cobre tiene muchas dificultades para depositarse en superficies en ángulo recto. Eventualmente, estas antenas deberán integrarse en la estética de un automóvil, generalmente detrás de un radomo de plástico (con sus respectivos errores de fabricación también) que deberá diseñarse y optimizarse adecuadamente para introducir las mínimas distorsiones al radar. La optimización basada en simuladores realizados con software electromagnético comercial como CST no es factible debido al gran tiempo de cálculo requerido. En este sentido, se ha desarrollado un simulador basado en trazado de rayos ad-hoc para evaluar los errores inducidos por el radomo en el rendimiento del radar. Todos estos problemas industriales se tienen en cuenta desde la etapa de diseño donde el tiempo, el precio, las tolerancias de fabricación y los requisitos de radiación tienen que verse comprometidos al mismo tiempo que aumentan drásticamente la complejidad del diseño.

Darrera actualització: 23/09/2023 05:01:38.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:IBRAHIM MOHAMED BADR, ASMAA
Títol:Machine learning algorithms for 5G optical network
Data lectura:18/07/2023
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Resource allocation and interference management techniques for OFDM-based VLC atto-cells
Ibrahim, A.; Ismail, T.; Elsayed, K.; Darweesh, M.; Prat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/07/2020
Article en revista

Asymmetrical clipping optical filter bank multi-carrier modulation scheme
Ibrahim, A.; Prat, J.; Ismail, T.
Optical and quantum electronics, ISSN: 0306-8919 (JCR Impact Factor-2021: 2.794; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Neural network based transceiver for non-coherent OFDM optical modulation
25th International Conference on Advanced Communication Technology
Data de presentació: 02/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OJAGHI KAHJOGH, BEHNAM
Títol:Converged RAN/MEC slicing in beyond 5G (B5G)Networks
Data lectura:13/07/2023
Tutor/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:ADELANTADO FREIXER, FERRAN
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced Cloud-Based Network Management for 5G C-RAN
Maule, M.; Ojaghi Kahjogh, B.; Rezazadeh, F.
Springer Nature
Data de publicació: 24/07/2021
Capítol en llibre

A GRASP meta-heuristic for evaluating the latency and lifetime impact of critical nodes in large wireless sensor networks
Sembroiz, D.; Ojaghi Kahjogh, B.; Careglio, D.; Ricciardi, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

SlicedRAN: service-aware network slicing framework for 5G radio access networks
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Antonopoulos, A.; Verikoukis, C.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2021: 4.802; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Impact of network densification on joint slicing and functional splitting in 5G
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Antonopoulos, A.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 24.6
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

SO-RAN: dynamic RAN slicing via joint functional splitting and MEC placement
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Verikoukis, Christos
IEEE Transactions on vehicular technology, ISSN: 1939-9359 (JCR Impact Factor-2021: 6.239; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2022
Article en revista

On the benefits of vDU standardization in softwarized NG-RAN: enabling technologies, challenges, and opportunities
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 1558-1896 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

AUTOR/A:LOPEZ BUENO, DAVID
Títol:Machine learning techniques for adaptive polynomial and neural network digital predistorters
Data lectura:07/07/2023
Director/a:GILABERT PINAL, PERE LLUIS
Codirector/a:MONTORO LOPEZ, GABRIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning for digital front-end a comprehensive overview
Gilabert, Pere L.; López-Bueno, D.; Q. A. Pham; Montoro, G.
John Wiley & sons
Data de publicació: 03/02/2020
Capítol en llibre

Technologies for emergency rollout of broadband public protection and disaster relief (BB-PPDR) communications in humanitarian crisis zones
The Institution of Engineering and Technology (IET)
Data de publicació: 15/08/2020
Capítol en llibre

Amping up, saving power
López-Bueno, D.; Wang, T.; Gilabert, Pere L.; Montoro, G.
IEEE microwave magazine, ISSN: 1527-3342 (JCR Impact Factor-2016: 3.029; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2016
Article en revista

Independent digital predistortion parameters estimation using adaptive principal component analysis
López-Bueno, D.; Pham, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Spectral weighting orthogonal matching pursuit algorithm for enhanced out-of-band digital predistortion linearization
Gilabert, Pere L.; López-Bueno, D.; Montoro, G.
IEEE transactions on circuits and systems II: express briefs, ISSN: 1549-7747 (JCR Impact Factor-2018: 3.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Partial least squares identification of multi look-up table digital predistorters for concurrent dual-band envelope tracking power amplifiers
Pham, T.; López-Bueno, D.; Wang, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2018
Article en revista

Dynamic selection and estimation of the digital predistorter parameters for power amplifier linearization
Pham, T.; Montoro, G.; López-Bueno, D.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/07/2019
Article en revista

Training data selection and dimensionality reduction for polynomial and artificial neural network MIMO adaptive digital predistortion
López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 8.1
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

FPGA implementation of a linearization system for wideband envelope tracking power amplifiers
Li, W.; Bartzoudis, N.; Rubio, J.; López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 8.1
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

SHAPER: demostrador experimental de técnicas de linealización digital de amplificadores de potencia para acceso y backhaul inalámbrico 4G/5G
XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Digital predistortion linearization for envelope tracking and outphasing power amplifiers for highly efficient wideband communication systems
2018 IEEE Radio & Wireless
Data de presentació: 14/01/2018
Presentació de treball en congressos

Multi-dimensional LUT-based digital predistorter for concurrent dual-band envelope tracking power amplifier linearization
2018 IEEE Radio & Wireless
Data de presentació: 15/01/2018
Presentació de treball en congressos

Adaptive principal component analysis for online reduced order parameter extraction in PA behavioral modeling and DPD linearization
2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium
Data de presentació: 15/06/2018
Presentació de treball en congressos

Dynamic selection and update of digital predistorter coefficients for power amplifier linearization
2019 IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications
Data de presentació: 20/01/2019
Presentació de treball en congressos

Linealización digital de transmisores mediante redes neuronales no lineales
XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

A method for selecting online the coefficients to be updated in a DPD for PA linearization
XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

Dataset reduction for neural network based digital predistorters under strong nonlinearities
IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications 2021
Data de presentació: 19/01/2021
Presentació de treball en congressos

Slow-envelope shaping function FPGA implementation for 5G NR envelope tracking PA
2022 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits
Data de presentació: 07/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE CABRERA ESTANYOL, FERRAN
Títol:Data-driven information-theoretic tools under a second-order statistics perspective
Data lectura:03/07/2023
Director/a:RIBA SAGARRA, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Compression of multibeam echosounders bathymetry and water column data
Martí, A.; Portell, J.; Amblàs, D.; De Cabrera, F.; Vila, M.; Riba, J.; Mitchell, G.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2022
Article en revista

Regularized estimation of information via canonical correlation analysis on a finite-dimensional feature space
De Cabrera, F.; Riba, J.
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2021: 6.2
Data de publicació: 20/03/2023
Article en revista

A novel formulation of independence detection based on the sample characteristic function
26th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

Multi-satellite cycle-slip detection and exclusion using the noise subspace of residual dynamics
26th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

Robust estimation of the magnitude squared coherence based on kernel signal processing
51st Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers
Data de presentació: 31/10/2017
Presentació de treball en congressos

Squared-loss mutual information via high-dimension coherence matrix estimation
2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 12/05/2019
Presentació de treball en congressos

A proof of de Bruijn identity based on generalized Price’s theorem
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 12/07/2019
Presentació de treball en congressos

Entropy-based non-data-aided SNR estimation
53rd Annual Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

Estimation of information in parallel Gaussian channels via model order selection
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALCEDO BOSCH, ANDREU
Títol:Artificial intelligence, lidar and co-operative remote sensing for atmospheric observation and off-shore wind energy
Data lectura:30/06/2023
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estimation of wave period from pitch and roll of a lidar buoy
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/02/2021
Article en revista

A Robust Adaptive Unscented Kalman Filter for floating Doppler Wind-LiDAR motion correction
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Sospedra, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Assessing Obukhov length and friction velocity from floating lidar observations: A data screening and sensitivity computation approach
Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.; Farré, J.; Salcedo, A.; Gonzalez, D.; Peña, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/03/2022
Article en revista

Enhanced dual filter for floating wind lidar motion correction: The impact of wind and initial scan phase models
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Sospedra, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/09/2022
Article en revista

A unified formulation for the computation of the six-degrees-of-freedom-motion-induced errors in floating Doppler wind LiDARs
Salcedo, A.; Farré, J.; Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 07/03/2023
Article en revista

On the retrieval of surface-layer parameters from lidar wind-profile measurements
Araujo da Silva, M. P.; Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Peña, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 19/05/2023
Article en revista

Motional behavior estimation using simple spectral estimation: application to the off-shore wind lidar
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Offshore Doppler Wind LiDAR assessment of atmospheric stability
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Floating Doppler Wind Lidar measurement of wind turbulence: a cluster analysis
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Horizontal wind speed motion-induced error assessment on a floating Doppler wind lidar
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Floating Doppler Wind Lidar motion simulator for horizontal wind speed measurement error assessment
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Numerical solver for vertical air motion estimation
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Floating lidar assessment of atmospheric stability in the North Sea
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

On adaptive unscented Kalman filtering for floating Doppler wind-lidar motion correction: Effect of the number of lidar measurement heights
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Forward method for vertical air motion estimation from frequency modulated continuous wave radar rain measurements
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Offshore atmospheric stability estimation from floating lidar wind profiles
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Influence of the number of lidar sounding heights on adaptive unscented Kalman filtering for floating Doppler wind-lidar motion correction
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARAUJO DA SILVA, MARCOS PAULO
Títol:Remote sensing for atmospheric observation and wind energy: over-land boundary layer and off-shore atmospheric stability
Data lectura:29/06/2023
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Clouds’ microphysical properties and their relationship with lightning activity in northeast Brazil
Pereira de Abreu, L.; Andrade, W.; Vieira, E.; Rodrigues, P.; Torres, D.; Araujo da Silva, M. P.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Motivating a synergistic mixing-layer height retrieval method using backscatter lidar returns and microwave-radiometer temperature observations
Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.; Tanamachi, R.; Saeed, U.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2021: 8.125; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/03/2022
Article en revista

Atmospheric boundary layer height disambiguation using synergistic remote sensing observations: case examples from VORTEX-SE
International Symposium on Remote Sensing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Convective boundary-layer height estimation from combined radar and Doppler lidar observations in VORTEX-SE
International Symposium on Remote Sensing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Atmospheric boundary layer height disambiguation using synergistic remote sensing observations: Case examples from VORTEX-SE
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Convective boundary layer height estimation from combined radar and Doppler lidar observations in VORTEX-SE
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

On stable boundary-layer height estimation using backscatter lidar data and variance processing
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Variance processing for stable boundary-layer height estimation using backscatter lidar data: A discussion
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Synergistic mixed-layer height retrieval method using microwave radiometer and lidar ceilometer observations
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAULE, MASSIMILIANO
Títol:Dynamic resource optimization and orchestration techniques for 5G new radio and beyond
Data lectura:16/06/2023
Tutor/a:FERRUS FERRE, RAMON ANTONIO
Director/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Codirector/a:VARDAKAS, JOHN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A Novel 5G-NR Resources Partitioning Framework Through Real-Time User-Provider Traffic Demand Analysis
Maule, M.; Verikoukis, C.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2021: 4.802; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

5G RAN slicing: dynamic single tenant radio resource orchestration for eMBB traffic within a multi-slice scenario
Maule, M.; Vardakas, J.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Multi-service network slicing 5G NR orchestration via tailored HARQ scheme design and hierarchical resource scheduling
Maule, M.; Vardakas, J.; Verikoukis, Christos
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2021: 11.9
Data de publicació: 2022
Article en revista

Real-time dynamic network slicing for the 5G radio access network
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic partitioning of radio resources based on 5G RAN Slicing
2020 IEEE Global Communications Conference
Presentació de treball en congressos

Multi-service single tenant 5G fronthaul resource orchestration framework based on network slicing
2022 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREA ROBLES, RAFAEL
Títol:Novel transversal topologies and coupled resonator configurations for acoustic wave filters
Data lectura:09/06/2023
Director/a:MATEU MATEU, JORDI
Codirector/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The Input-output equivalent sources method for fast simulations of distributed nonlinearities in bulk acoustic wave resonators and filters
Collado, J.; Gonzalez, M.; Mateu, J.; Perea-Robles, R.; Aigner, R.
IEEE transactions on ultrasonics ferroelectrics and frequency control, ISSN: 0885-3010 (JCR Impact Factor-2020: 2.725; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

N-Plexer and N-Band acoustic filters based on transversal configuration
2019 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 06/10/2019
Presentació de treball en congressos

Nonlinear performance on acoustic transversal filters
IUS 2020- IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 10/09/2020
Presentació de treball en congressos

Synthesis of 2-CRF section filter without external elements
2021 IEEE MTT-S International Microwave Filter Workshop
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Wideband transversal acoustic wave filters. Application to connected cars
50th European Microwave Conference
Data de presentació: 13/06/2020
Presentació de treball en congressos

Synthesis procedure for ladder acoustic wave filters starting in series resonator
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

Out of band improved performance into a measured 5G N77 band transversal filter
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAFARI, POOYAN
Títol:Unsupervised and attention approaches for deep learning speaker recognition
Data lectura:19/05/2023
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep learning in speaker recognition
Safari, P.; Ghahabi, O.; Hernando, J.
Springer
Data de publicació: 01/01/2020
Capítol en llibre

Restricted Boltzmann machine vectors for speaker clustering and tracking tasks in TV broadcast shows
Khan, U.; Safari, P.; Hernando, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/07/2019
Article en revista

Self Attention Networks in Speaker Recognition
EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing, ISSN: 1687-4722 (JCR Impact Factor-2021: 2.114; Quartil: Q2)
Article en revista

Deep neural network feature classification for speaker verification
3rd RTTH Summer School on Speech Technology
Data de presentació: 07/07/2015
Presentació de treball en congressos

Feature classification by means of Deep Belief Networks for speaker recognition
23rd European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2015
Presentació de treball en congressos

From features to speaker vectors by means of restricted Boltzmann machine adaptation
ODYSSEY 2016 - The Speaker and Language Recognition Workshop
Data de presentació: 24/06/2016
Presentació de treball en congressos

Speaker recognition by means of restricted Boltzmann machine adaptation
XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

High performance supervised time-delay estimation using neural networks
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 07/03/2017
Presentació de treball en congressos

A novel approach to real-time range estimation of underwater acoustic sources using supervised machine learning
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 20/06/2017
Presentació de treball en congressos

Machine and deep learning approaches to localization and range estimation of underwater acoustic sources
3rd Acoustics in Underwater Geosciences Symposium
Data de presentació: 26/07/2017
Presentació de treball en congressos

Artificial intelligence tools for oceanography and conservation
Ludwig Houegnigan
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

Restricted Boltzmann Machine vectors for speaker clustering
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 21/11/2018
Presentació de treball en congressos

Self multi-head attention for speaker recognition
20th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

Self-attention encoding and pooling for speaker recognition
21st Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 26/10/2020
Presentació de treball en congressos

Double multi-head attention for speaker verification
2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUERRA GÓMEZ, ROLANDO
Títol:Radio access network optimization with proactive resource management for 5G and beyond
Data lectura:19/05/2023
Director/a:RUIZ BOQUE, SILVIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning adaptive computational capacity prediction for dynamic resource management in C-RAN
Guerra, R.; Ruiz, S.; Garcia-Lozano, M.; Olmos, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/05/2020
Article en revista

Energy and cost footprint reduction for 5G and beyond with flexible radio access network
Guerra, R.; Ruiz, S.; Garcia-Lozano, M.; Saeed, U.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/10/2021
Article en revista

Using COST IC1004 Vienna scenario to test C-RAN optimisation algorithms
Proceedings of the 9th technical meeting of CA15104 IRACON.
Data de presentació: 16/01/2019
Presentació de treball en congressos

A weighted-sum Multi-Objective optimization for dynamic resource allocation with QoS constraints in realistic C-RAN
Proceedings of the 10th technical meeting of CA15104 IRACON
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Predicting required computational capacity in C-RAN networks by the use of different machine learning strategies
Proceedings of the 11th technical meeting of CA15104 IRACON
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic resource allocation in C-RAN with real-time traffic and realistic scenarios
15th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

Machine-learning based traffic forecasting for resource management in C-RAN
2020 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 16/06/2020
Presentació de treball en congressos

Flexible radio access network optimization with cell coordination
1st INTERACT: Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive Interactions
Data de presentació: 10/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MANSO FERNÁNDEZ ARGÜELLES, CARLOS AGUSTÍN
Títol:Cloud-native orchestration and automation for disaggregated networks
Data lectura:18/05/2023
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
TAPI-enabled SDN control for partially disaggregated multi-domain (OLS) and multi-layer (WDM over SDM) optical networks [Invited]
Manso, C.; Muñoz, R.; Yoshikane, N.; Casellas, R.; Vilalta Cañellas, Ricard; Martínez, R.; Tsuritani, T.; Morita, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Packet Optical Transport Network Slicing with Hard and Soft Isolation
Barguil, S.; López, V.; Contreras-Murillo, L.; González-de-Dios, O.; Alcalá, A.; Manso, C.; Alemany, P.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; González-Pérez, D.; Liu, X.; Pulido, J.; Fernández-Palacios, J.; Muñoz, R.; Vilalta Cañellas, Ricard
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2021
Article en revista

End-to-end SDN/NFV orchestration of multi-domain transport networks and distributed computing infrastructure for beyond-5G services
Manso, C.; Alemany, P.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Casellas, R.; Martínez, R.
IEICE transactions on communications, ISSN: 0916-8516 (JCR Impact Factor-2021: 0.598; Quartil: Q4)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Scalability analysis of machine learning QoT estimators for a cloud-native SDN controller on a WDM over SDM network
Manso, C.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Yoshikane, N.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Wang, C.; Balasis, F.; Tsuritani, T.; Morita, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 10.9
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Cloud-native SDN controller based on micro-services for transport networks
NetSoft 2020 - 6th IEEE Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 02/07/2020
Presentació de treball en congressos

Telemetry-enabled cloud-native transport SDN controller for real-time monitoring of optical transponders using gNMI
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

SDN/NFV Control and orchestration of dynamic optical beamforming services for beyond 5G fronthaul networks
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Scalable Physical Layer Security Components for Microservice-Based Optical SDN Controllers
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

First Demonstration of Dynamic Deployment of SDN-enabled WDM Virtual Network Topologies (VNTs) over SDM networks
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

First Scalable Machine Learning Based Architecture for Cloud-native Transport SDN Controller
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Scalable for Cloud-native Transport SDN Controller Using GNPy and Machine Learning techniques for QoT estimation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Experimental Demonstration of End-to-end NFV Orchestration on Top of the ADRENALINE Testbed
NetSoft - NetSoft 2022 - 8th IEEE Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Microservice-based unsupervised anomaly detection loop for optical networks
2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

Dynamic Reconfiguration of WDM Virtual Network Topology over SDM Networks for Spatial Channel Failure Recovery with gRPC Telemetry
2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NICOLÁS ÁLVAREZ, JORGE
Títol:Interferometric Orbit Determination for Geosynchronous Earth Sensing Missions
Data lectura:16/05/2023
Director/a:BROQUETAS IBARS, ANTONI
Codirector/a:AGUASCA SOLE, ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interferometric orbit determination system for geosynchronous SAR missions: experimental proof of concept
Nicolas, J.; Carreño-Megias, X.; Ferrer, E.; Albert, M.; Rodriguez, J.; Aguasca, A.; Broquetas, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 01/10/2022
Article en revista

Interferometry based orbit observation for geosynchronous synthetic aperture radar (GEOSAR) missions
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

Orbit determination for hydroterra mission. An interferometric approach
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments
Data de presentació: 11/11/2019
Presentació de treball en congressos

Precise orbit observation techniques for geosynchronous synthetic aperture radar (GEOSAR)
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Experimental Precise Orbit Determination for GEOSAR Missions Based on Compact Interferometry
71th International Astronautical Congress
Data de presentació: 12/10/2020
Presentació de treball en congressos

Station-keeping manoeuvre detection for autonomous precise interferometric tracking of geosynchronous gatellites
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 11/07/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric Orbital Tracking of SAR Missions with Large Processing Gain
13th European Conference on Synthetic Aperture Radar
Data de presentació: 29/03/2021
Presentació de treball en congressos

Orbit error impacts and autofocus applied to Geosynchronous SAR (GEOSAR)
European Conference on Synthetic Aperture Radar
Data de presentació: 29/03/2021
Presentació de treball en congressos

Station-Keeping Manoeuvre Detection for Autonomous Precise Interferometric Tracking of Geosynchronous Satellites
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 14/07/2021
Presentació de treball en congressos

Simultaneous interferometric tracking of a multi-satellite geosynchronous constellation for GEOSAR missions
72nd International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric Baseline Enlargement with Passive Reflectors for Geosynchronous Orbit Determination Precision Enhancement
73rd International Astronautical Congress
Data de presentació: 19/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALEMANY PRATS, POL
Títol:Quality of service, security and trustworthiness for network slices
Data lectura:23/03/2023
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Codirector/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A KPI-enabled NFV MANO architecture for network slicing with QoS
Alemany, P.; Román, A.; Vilalta Cañellas, Ricard; Pol, A.; Bonnet, J.; Kapassa, E.; Touloupou, M.; Kyriazis, D.; Karkazis, P.; Trakadas, P.; Martrat, J.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Muñoz, R.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Evaluation of the abstraction of optical topology models in blockchain-based data center interconnection
Alemany, P.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 10.9
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Management and enforcement of secured E2E network slices across transport domains
Alemany, P.; Molina, A.; Dangerville, C.; Asensio, R.; Ayed, D.; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Skarmeta, A.; Vilalta Cañellas, Ricard
Optical fiber technology, ISSN: 1068-5200 (JCR Impact Factor-2021: 4.8
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Peer-to-Peer blockchain-based NFV service platform for End-to-End network slice orchestration across multiple NFVI domains
2020 - IEEE 3rd 5G World Forum
Data de presentació: 10/09/2020
Presentació de treball en congressos

Transport network slices with security service level agreements
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 20/07/2020
Presentació de treball en congressos

Comparison of Real-Time Communications Service KPI in Edge and Cloud Domains Through Multi-Domain Transport Networks
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 20/05/2020
Presentació de treball en congressos

Hybrid Network Slicing: Composing Network Slices based on VNFs, CNFs Network Services
NetSoft 2020 - 6th IEEE International Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 01/07/2020
Presentació de treball en congressos

INSPIRE-5Gplus: Intelligent security and pervasive trust for 5G and beyond networks
15th International Conference on Availability, Reliability and Security
Presentació de treball en congressos

5GCroCo Barcelona trial site for cross-border anticipated cooperative collision avoidance
2020 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 16/06/2020
Presentació de treball en congressos

Managing network slicing resources using blockchain in a multi-domain software defined optical network scenario
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 08/12/2020
Presentació de treball en congressos

Applying security service level agreements in V2X network slices
IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks 2020
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Multi-layer Transport Network Slicing with Hard and Soft Isolation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

End-to-End Network Slice Stitching using Blockchain-based Peer-to-Peer Network Slice Managers and Transport SDN Controllers
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

Blockchain-Based Connectivity Provisioning in Multiple Transport SDN Domains
25th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 29/06/2021
Presentació de treball en congressos

5GCroCo Barcelona trial site results: orchestration KPIs measurements and evaluation
Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit 2022
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

DLT-based End-to-end Inter-domain Transport Network Slice with SLA Management Using Cloud-based SDN Controllers: Demo Session
2022 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOSELLA MONTORO, ALBERT
Títol:Graph convolutional neural networks for 3D data analysis
Data lectura:22/02/2023
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
2D–3D geometric fusion network using multi-neighbourhood graph convolution for RGB-D indoor scene classification
Mosella, A.; Ruiz-Hidalgo, J.
Information fusion, ISSN: 1566-2535 (JCR Impact Factor-2021: 17.564; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Residual attention graph convolutional network for geometric 3D scene classification
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 01/11/2019
Presentació de treball en congressos

SkinningNet: two-stream graph convolutional neural network for skinning prediction of synthetic characters
2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARTA
Títol:Nonlinear modeling and characterization of SAW devices for communications systems
Data lectura:10/02/2023
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Director/a:GONZALEZ ARBESU, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tone injection-based cancellation technique for nonlinear distortion reduction of modulated signals in BAW resonators
Gonzalez, M.; Collado, J.; Gonzalez, J.; Mateu, J.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
Microwave and optical technology letters, ISSN: 0895-2477 (JCR Impact Factor-2020: 1.392; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Distributed nonlinear model and fast analysis for in-band IMD3 prediction of surface acoustic wave resonators
Gonzalez, M.; Collado, J.; Mateu, J.; Gonzalez, J.; Huebner, S.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, ISSN: 1525-8955 (JCR Impact Factor-2020: 2.725; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Fast simulation method of distributed nonlinearities in surface acoustic wave resonators
IUS 2020- IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 09/09/2020
Presentació de treball en congressos

Method to measure reflection coefficient under CW high-power signals in SAW resonators
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

Application of the input-output equivalent sources method for the simulation of nonlinearities in TC-SAW resonators and filters
1st IEEE T-MTTS International Conference on Microwave Acoustics and Mechanics
Data de presentació: 19/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORRÀS PINO, JORDI
Títol:Opportunistic communications in large uncoordinated networks
Data lectura:25/01/2023
Director/a:VAZQUEZ GRAU, GREGORIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dimension spreading for coherent opportunistic communications
51st Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers
Data de presentació: 31/10/2017
Presentació de treball en congressos

Uncoordinated Space-Frequency Pilot Design for Multi-Antenna Wideband Opportunistic Communications
19th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 28/06/2018
Presentació de treball en congressos

Decentralized shaping for pilot generation and detection in opportunistic communications
2019 IEEE International Conference on Communications
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

Distributed feedback-aided subspace concurrent opportunistic communications
IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Low-complexity switching network design for hybrid precoding in mmWave MIMO systems
27th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Interference mitigation under degrees-of-freedom sensing uncertainties in opportunistic transmission
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2019
Presentació de treball en congressos

Array-geometry invariant signaling for MISO feedforward opportunistic communications
21st IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 29/05/2020
Presentació de treball en congressos

Energy-efficient analog beamforming with short packets in millimeter-wave MIMO systems
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHOU, IVAN
Títol:Technologies for injection molded antennas for mass production
Data lectura:19/01/2023
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Technology assessment of aperture coupled slot antenna array in Groove Gapwaveguide for 5G millimeter wave applications
Zhou, I.; Jofre, L.; Romeu, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Reconfigurable dual-polarized beam-steering broadband antenna using a crossed-strips geometry
Ramirez, G.; Zhou, I.; Blanch, S.; Towfiq, A.; Cetiner, B.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1548-5757 (JCR Impact Factor-2021: 3.825; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Microstrip-fed 3D-printed H-sectorial horn phased array
Zhou, I.; Pradell, L.; López-Villegas, J.; Vidal, N.; Albert, M.; Jofre, L.; Romeu, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 0.803; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2022
Article en revista

AUTOR/A:ZARRINKHAT, FAEZEH
Títol:Bio-sensing applications of electromagnetic scattering from spheroidal objects
Data lectura:20/12/2022
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Codirector/a:RIUS CASALS, JUAN-MANUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental verification of dielectric models with a capacitive wheatstone bridge biosensor for living cells: E. coli
Zarrinkhat, F.; Jofre, M.; Jofre, L.; Rius, J.; Romeu, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/03/2022
Article en revista

Calibration alignment sensitivity in corneal terahertz imaging
Zarrinkhat, F.; Baggio, M.; Lamberg, J.; Tamminen, A.; Nefedova, I.; Ala-Laurinaho, J.; Khaled, E.; Rius, J.; Romeu, J.; Taylor, Z.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/04/2022
Article en revista

Vector spherical harmonic analysis and experimental validation of spherical shells illuminated with broadband, millimeter wave Gaussian beams: applications to corneal sensing
Zarrinkhat, F.; Lamberg, J.; Tamminen, A.; Baggio, M.; Nefedova, I.; Ala-Laurinaho, J.; Khaled, E.; Romeu, J.; Rius, J.; Taylor, Z.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2020: 7.2
Data de publicació: 03/06/2022
Article en revista

Efficient generalized mie theory analysis of nano silver dimers for optical field enhancement in the plasmonic photoconductive thz antenna
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Electromagnetic monitoring of biological microorganisms
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

Fourier analysis of submillimeter-wave scattering from the human cornea
15th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Investigation of radial top-hat electric field distributions for corneal reflectometry using modified Fourier optics method
46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Experimental exploration of longitudinal modes in spherical shells at 220 GHz – 330 GHz: applications to corneal sensing
Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference 2022
Data de presentació: 22/06/2021
Presentació de treball en congressos

Optical path length measurement of spherical dielectric shells with axicon-generated Bessel beams; applications to corneal sensing
46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Data de presentació: 29/08/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRKOTIC, PATRICK
Títol:Evaluation of the Surface Impedance of ReBCO Coated Conductors and Requirements for Their Use as Beam Screen Materials for the FCC-hh
Data lectura:25/11/2022
Director/a:O'CALLAGHAN CASTELLA, JUAN MANUEL
Codirector/a:PONT, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High-temperature superconductor coating for coupling impedance reduction in the FCC-hh beam screen
Krkotic, P.; Niedermayer, U.; Boine-Frankenheim, O.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.433; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2018
Article en revista

FCC-ee: the Lepton Collider: future circular collider conceptual design report volume 2
O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6355 (JCR Impact Factor-2019: 1.668; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

FCC physics opportunities: future circular collider conceptual design report volume 1
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal C, ISSN: 1434-6044 (JCR Impact Factor-2019: 4.389; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2019
Article en revista

FCC-hh: the hadron collider: future circular collider conceptual design report volume 3
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6401 (JCR Impact Factor-2021: 2.891; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

HE-LHC: the High-Energy Large Hadron Collider: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 4
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6401 (JCR Impact Factor-2019: 0.581; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Coated conductor technology for the beamscreen chamber of future high energy circular colliders
Puig, T.; Krkotic, P.; Romanov, A.; O'callaghan, J.; Gutiérrez, J.
Superconductor science and technology, ISSN: 0953-2048 (JCR Impact Factor-2019: 3.067; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Contactless electrical resistance of 2D materials using a rutile resonator
Arcos, D.; Krkotic, P.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2019: 1.481; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/12/2019
Article en revista

High frequency response of thick REBCO coated conductors in the framework of the FCC study
Romanov, A.; Krkotic, P.; Telles, G.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Pérez, F.; Granados, X.; Calatroni, S.; Puig, T.; Gutiérrez, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2020
Article en revista

Characterisation of copper and stainless steel surfaces treated with laser ablation surface engineering
Hannah, A.; Krkotic, P.; Valizadeh, R.; Malyshev, O.B.; Mutch, J.; Whitehead, D.; Pont, M.; O'callaghan, J.; Dhanak, V.
Vacuum, ISSN: 0042-207X (JCR Impact Factor-2021: 4.11; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Algorithm for resonator parameter extraction from symmetrical and asymmetrical transmission responses
Krkotic, P.; Gallardo, Q.; Tagdulang, N.; Pont Montaner, Montserrat; O'callaghan, J.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 4.381; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Evaluation of the nonlinear surface resistance of REBCO coated conductors for their use in the FCC-hh beam screen
Krkotic, P.; Romanov, A.; Tagdulang, N.; Telles, G.; Puig, T.; Gutiérrez, J.; Granados, X.; Calatroni, S.; Pérez, F.; Pont Montaner, Montserrat; O'callaghan, J.
Superconductor science and technology, ISSN: 0953-2048 (JCR Impact Factor-2020: 5.7
Data de publicació: 07/01/2022
Article en revista

RF performance of high temperature superconducting coated conductor (HTS-CC) as beam screen for FCC-hh
4th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 10/04/2018
Presentació de treball en congressos

HTS REBaCuO coated conductors for the FCC-hh beam screen: performance under photon irradiation at the ALBA Synchrotron Light Source
5th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 25/06/2019
Presentació de treball en congressos

RF characterisation of HTS-CC tapes as alternative coating for the FCC-hh beam screen
5th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

RF characterisation of new coatings for future circular collider beam screens
12th International Particle Accelerator Conference
Data de presentació: 25/05/2021
Presentació de treball en congressos

Accurate determination of dielectric properties in small, high-permittivity dielectric cylinders
52nd European Microwave Conference
Data de presentació: 27/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:INDIA MASSANA, MIQUEL ANGEL
Títol:Deep learning methods for speaker verification and diarization
Data lectura:25/11/2022
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Language modelling for speaker diarization in telephonic interviews
India, M.; Hernando, J.; Fonollosa, José A. R.
Computer speech and language, ISSN: 0885-2308 (JCR Impact Factor-2021: 0.769; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

UPC system for the 2016 MediaEval multimodal person discovery in broadcast TV task
2016 Multimedia Benchmark Workshop
Data de presentació: 19/10/2016
Presentació de treball en congressos

Towards large scale multimedia indexing: a case study on person discovery in broadcast news
15th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

LSTM neural network-based speaker segmentation using acoustic and language modelling
18th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 23/08/2017
Presentació de treball en congressos

UPC multimodal speaker diarization system for the 2018 Albayzin challenge
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages 2018
Data de presentació: 22/11/2018
Presentació de treball en congressos

Auto-encoding nearest neighbor i-vectors for speaker verification
20th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

I-vector transformation using k-nearest neighbors for speaker verification
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALGUEIRO ROMERO, LUIS FERNANDO
Títol:Super-resolution and semantic segmentation of remote sensing images using deep learning techniques
Data lectura:27/10/2022
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Codirector/a:MARCELLO RUIZ, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Super-resolution of Sensinel-2 imagery using generative adversarial networks
Salgueiro, L.; Marcello, J.; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/07/2020
Article en revista

A dual network for super-resolution and semantic segmentation of sentinel-2 imagery
Abadal, S.; Salgueiro, L.; Marcello Ruiz, Javier; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/11/2021
Article en revista

Single-image super-resolution of sentinel-2 low resolution bands with residual dense convolutional neural networks
Salgueiro, L.; Marcello Ruiz, Javier; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/12/2021
Article en revista

Comparative study of upsampling methods for super-resolution in remote sensing
12th International Conference on Machine Vision
Data de presentació: 17/11/2019
Presentació de treball en congressos

Weakly supervised semantic segmentation for remote sensing hyperspectral imaging
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BASTA, CHRISTINE RAOUF SAAD
Títol:Gender bias in natural language processing
Data lectura:14/10/2022
Tutor/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Director/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Extensive study on the underlying gender bias in contextualized word embeddings
Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.
Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2021: 5.102; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Impact of gender debiased word embeddings in language modeling
Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.
Lecture notes in computer science, ISSN: 0302-9743 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 2023
Article en revista

Evaluating the underlying gender bias in contextualized word embeddings
1st ACL Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC machine translation systems for WMT19 news translation task: pivoting techniques for low resource MT
Fourth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 02/08/2019
Presentació de treball en congressos

Towards mitigating gender bias in a decoder-based neural machine translation model by adding contextual information
4th Widening Natural Language Processing Workshop
Data de presentació: 04/07/2020
Presentació de treball en congressos

Impact of COVID-19 in Natural Language Processing Publications: a Disaggregated Study in Gender, Contribution and Experience,
EACL First Workshop on Language Technology for Equality, Diversity, Inclusion
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC participation in WMT21 news translation task: an mBART-based NMT approach
Sixth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

Multi-Task Learning for Improving Gender Accuracy in Neural Machine Translation
ICON: 18th International Conference on Natural Language Processing
Data de presentació: 15/12/2021
Presentació de treball en congressos

Interpreting Gender Bias in Neural Machine Translation: Multilingual Architecture Matters
36th AAAI Conference on Artificial Intelligence
Data de presentació: 28/02/2022
Presentació de treball en congressos

Evaluating gender bias in speech translation
13th edition of Language Resources and Evaluation Conference
Data de presentació: 22/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NUÑO GÓMEZ, DANIEL-JUAN
Títol:Photonic circuits for wireless applications in the microwave, millimeter wave and terahertz bands
Data lectura:23/09/2022
Director/a:SANTOS BLANCO, MARÍA CONCEPCIÓN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High-frequency contactless characterization of 2D materials. Graphene, WS2
Arcos, D.; Nuño, D.; Santos, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2020: 1.71; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Optical phase effects in reconfigurable microwave photonic filters with multiple wavelength input
Nuño, D.; Santos, M.
Optics and laser technology, ISSN: 0030-3992 (JCR Impact Factor-2021: 4.939; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Characterization of THz radiation by collimated wavefront aperture raster scanning
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Optical beam steering network with multiband capability
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBINO, ROSELENA
Títol:Deriving vertical total electron content maps from SMOS full polarimetric data to compensate the Faraday rotation effect
Data lectura:16/09/2022
Director/a:DUFFO UBEDA, NURIA
Codirector/a:GONZÁLEZ GAMBAU, VERÓNICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deriving VTEC maps from SMOS radiometric data
Rubino, R.; Duffo, N.; González-Gambau, V.; Corbella, I.; Torres, F.; Duran, I.; Martín, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Direct faraday rotation angle retrieval in SMOS field of view
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

New methodology for the Faraday rotation angle retrieval in the SMOS field of view
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 22/07/2018
Presentació de treball en congressos

New methodology to retrieve the Faraday rotation angle using SMOS data
European Space Agency Living Planet Symposium
Presentació de treball en congressos

Refining the methodology to correct the faraday rotation angle from SMOS measurements
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

Characterizing systematic errors in the Faraday rotation retrieval from SMOS measurements
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Retrieving the vertical total electron content to correct the faraday rotation angle in SMOS
16th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment
Data de presentació: 19/11/2020
Presentació de treball en congressos

SMOS instrument performance after more than 11 years in orbit
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMON MALDONADO, EDUARD
Títol:Few-shot 3D reconstruction of body parts with deep neural networks
Data lectura:15/09/2022
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:GARCIA GIRALDEZ, JAIME
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Hyperparameter-free losses for model-based monocular reconstruction
4th Geometry Meets Deep Learning Workshop
Data de presentació: 02/11/2019
Presentació de treball en congressos

Multi-view 3D face reconstruction in the wild using siamese networks
2nd 3D Face Alignment in the Wild Challenge
Data de presentació: 02/11/2019
Presentació de treball en congressos

H3D-Net: Few-shot high-fidelity 3D head reconstruction
18th IEEE/CVF International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIESEGANG MARIA, SERGI
Títol:Energy-driven techniques for massive machine-type communications
Data lectura:07/09/2022
Director/a:MUÑOZ MEDINA, OLGA
Codirector/a:PASCUAL ISERTE, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Approximations of the aggregated interference statistics for outage analysis in massive MTC
Liesegang, S.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Entropy-based sensing schemes for energy efficiency in massive MTC
Liesegang, S.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O.
IEEE wireless communications letters, ISSN: 2162-2337 (JCR Impact Factor-2020: 4.348; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Sensor selection and distributed quantization for energy efficiency in massive MTC
Liesegang, S.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.
IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2021: 6.166; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Interference statistics approximations for data rate analysis in uplink massive MTC
6th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Stochastic geometry analysis and design of wireless powered MTC networks
21st IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 28/05/2020
Presentació de treball en congressos

Energy driven transmission schemes for coexistence between HTC and MTC
26th European Wireless Conference
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALLESTEROS SÁNCHEZ, CHRISTIAN
Títol:Mobile 5G Millimeter-wave multi-antenna systems
Data lectura:21/07/2022
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid massive MIMO for urban V2I: Sub-6 GHz vs mmWave performance assessment
Pfadler, A.; Ballesteros, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Terahertz frequency-scaled differential imaging for Sub-6 GHz vehicular antenna signature analysis
Solano-Sanchez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/10/2020
Article en revista

Assessment of mmwave handset arrays in the presence of the user body
Ballesteros, C.; Vähä-Savo, L.; Haneda, K.; Icheln, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1548-5757 (JCR Impact Factor-2021: 3.825; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

On differential imaging using electromagnetic simulation for vehicular antenna signature analysis
Solano-Pérez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.; Guzmán, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/05/2021
Article en revista

Link-Level mmWave 5G Service Availability in Advanced Vehicle-to-Vehicle Applications
IEEE vehicular technology magazine, ISSN: 1556-6080 (JCR Impact Factor-2021: 13.609; Quartil: Q1)
Article en revista

Beam management for vehicle-to-vehicle (V2V) communications in millimeter wave 5G
Montero, L.; Ballesteros, C.; De Marco, C.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Adaptive beamwidth optimization under Doppler ICI and positioning errors at mmWave bands
Ballesteros, C.; Pfadler, A.; Montero, L.; Romeu, J.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Multi-antenna 3D pattern design for millimeter-wave vehicular communications
Ballesteros, C.; Montero, L.; Ramirez, G.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2020: 6.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Multi-antenna configuration modeling for massive MIMO V2I
12th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 01/12/2018
Presentació de treball en congressos

An architecture analysis for millimeter-wave optically steerable antenna array
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

A 3D printed lens antenna for 5G applications
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study of interconnecting switch currents in reconfigurable parasitic layer antennas
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study on beamforming V2I scenarios for sub-6 GHz and mmWave channels
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-shaping Antenna Array for Millimeter Waves Vehicle to Everything Communications
2020 XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Millimeter-wave MIMO array measurement system for imaging and channel characterization
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-based Interference Assessment of Vehicular Communications at mmWave Bands
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

Assessment of channel-level security vulnerabilities for connected vehicular platoons
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERBERT, CHRISTOPH JOSEF
Títol:Advanced methods for earth observation data synergy for geophysical parameter retrieval
Data lectura:15/07/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analyzing spatio-temporal factors to estimate the response time between SMOS and in-situ soil moisture at different depths
Herbert, C.; Pablos, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Martinez, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 6.6
Data de publicació: 13/08/2020
Article en revista

Soil moisture estimation synergy using GNSS-R and L-Band microwave radiometry data from FSSCat/FMPL-2
Muñoz, J.; Llaveria, D.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/03/2021
Article en revista

Sea ice concentration and sea ice extent mapping with L-Band microwave radiometry and GNSS-R data from the FFSCat mission using neural networks
Llaveria, D.; Muñoz, J.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/03/2021
Article en revista

Bayesian unsupervised machine learning approach to segment arctic sea ice using SMOS data
Herbert, C.; Camps, A.; Wellmann, F.; Vall-llossera, M.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2021: 5.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Sea ice thickness estimation based on regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
Herbert, C.; Muñoz, J.; Llaveria, D.; Pablos, M.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

THE INFERENCE OF ARCTIC SEA ICE THICKNESS FROM SMOS MULTI-INCIDENT ANGLE BRIGHTNESS TEMPERATURES USING UNSUPERVISED
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

Influence of quality filtering approaches in BEC SMOS L3 soil moisture products
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic time warping analysis of the evolution of SMOS surface and in- situ soil moisture time series
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Estimating Arctic sea ice distribution from SMOS multi-incident angle brightness temperatures using unsupervised learning algorithms
16th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

FSSCat Mission description and first scientific results of the FMPL-2 onboard 3CAT-5/A
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

Probabilistic inference method to discriminate closed water from sea ice using SENTINEL-1 Sar signatures
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Soil moisture retrieval using the FMPL-2/FSSCat GNSS-R and microwave radiometry data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Sea ice thickness retrieval based on predictive regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT Mission description & scientific results of the FMPL-2 payload
3rd Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 02/2022
Presentació de treball en congressos

Spatial and temporal segmentation to synergize CIMR-equivalent SMOS and AMSR2 observations for sea ice parameter retrieval
ESA Living Planet Symposium 2022
Data de presentació: 27/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDOSO DUARTE, AMANDA
Títol:Data and methods for a visual understanding of sign languages
Data lectura:27/06/2022
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cross-modal embeddings for video and audio retrieval
Women in Computer Vision Workshop 2018
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Wav2Pix: speech-conditioned face generation using generative adversarial networks
2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

Cross-modal neural sign language translation
27th ACM International Conference on Multimedia
Data de presentació: 23/10/2019
Presentació de treball en congressos

How2Sign: A large-scale multimodal dataset for continuous American sign language
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

Sign language video retrieval with free-form textual queries
2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PORTAL GONZALEZ, GERARD
Títol:Synergistic optical and microwave remote sensing approaches for soil moisture mapping at high resolution
Data lectura:27/05/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:PILES GUILLEM, MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A spatially consistent downscaling approach for SMOS using an adaptive moving window
Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M. P.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/05/2018
Article en revista

Assessment of multi-scale SMOS and SMAP soil moisture products across the Iberian Peninsula
Portal, G.; Jagdhuber, T.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Pablos, M.; Entekhabi, D.; Piles, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

A generic simulator of spaceborne GNSS-R for land applications
GNSS+R Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

'EVALUATION OF VECTOR-BORNE DISEASES AND SOIL MOISTURE
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Sensitivity to soil moisture and observation geometry of spaceborne GNSS-R Delay-Doppler Maps
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Improving the rice yield estimation using SMOS and CYGNSS GNSS-R data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Assessment of Multi-Scale SMOS and SMAP Soil Moisture Products across the Iberian Peninsula
SMAP Disaggregation Workshop
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

Incidence angle diversity on L-band microwave radiometry and its impact on consistent soil moisture retrievals
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Synergistic use of SMOS and Sentinel-3 for retrieving spatiotemporally estimates of surface soil moisture and evaporative fraction
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 03/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DU, SEN
Títol:Three dimensional temporal-spatial model based SAR algorithms for monitoring large gradient deformations in mining area
Data lectura:13/05/2022
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of pre- and post-mine closure surface deformations in western xuzhou coalfield from 2006 to 2018
Zheng, M.; Zhang, H.; Deng, K.; Du, S.; Wang, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Improving PSI processing of mining induced large deformations with external models
Du, S.; Mallorqui, J.J.; Fan, H.; Zheng, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

A new model for three-dimensional deformation extraction with single-track InSAR based on mining subsidence characteristics
Fan, H.; Wang, L.; Wen, B.; Du, S.
International journal of applied Earth observation and geoinformation, ISSN: 0303-2434 (JCR Impact Factor-2021: 10.5
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

An improvement of offset tracking for cross hair (CH) and patch like (PL) elimination and reliability estimation for large deformation monitoring with SAR data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILÀ MUÑOZ, IRENE
Títol:Contribution to the modelling and evaluation of radio network slicing solutions in 5G
Data lectura:06/04/2022
Director/a:UMBERT JULIANA, ANNA
Codirector/a:SALLENT ROIG, JOSE ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An analytical model for multi-tenant radio access networks supporting guaranteed bit rate services
Vila, I.; Sallent, O.; Umbert, A.; Perez-Romero, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2019
Article en revista

Characterisation of radio access network slicing scenarios with 5G QoS provisioning
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, O.; Umbert, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/03/2020
Article en revista

Machine learning-assisted cross-slice radio resource optimization: Implementation framework and algorithmic solution
ITU Journal on future and evolving technologies, ISSN: 2616-8375
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

A multi-agent reinforcement learning approach for capacity sharing in multi-tenant scenarios
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, O.; Umbert, A.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2021: 6.239; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/07/2021
Article en revista

Guaranteed bit rate traffic prioritisation and isolation in multi-tenant radio access networks
23rd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

5G framework for automated network adaptation in mission critical services
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Performance measurements-based estimation of radio resource requirements for slice admission control
IEEE 90th Vehicular Technology Conference Fall
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Supporting mission critical services through radio access network slicing
6th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

A deep Q-network approach for radio access network slicing
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

A novel approach for dynamic capacity sharing in multi-tenant scenarios
IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 31/08/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of a multi-cell and multi-tenant capacity sharing solution under heterogeneous traffic distributions
2021 IEEE 93th Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

A Deep Q Network-based Multi-Connectivity Algorithm for Heterogeneous 4G/5G Cellular Systems
18th International Conference on Artifical Intelligence Applications and Innovations
Presentació de treball en congressos

Impact analysis of training in deep reinforcement learning-based radio access network slicing
2022 19th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference
Data de presentació: 09/01/2022
Presentació de treball en congressos

Deep learning-based multi-connectivity optimization in cellular networks
IEEE 95th Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ESCOLANO PEINADO, CARLOS
Títol:Learning multilingual and multimodal representations with language-specific encoders and decoders for Machine translation
Data lectura:18/03/2022
Director/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Codirector/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multinlingual translator
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/04/2021
Patent

Chinese-Catalan: A neural machine translation approach based on pivoting and attention mechanisms
Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.; Escolano, C.; Fonollosa, José A. R.
ACM transactions on asian language information processing, ISSN: 2375-4699 (JCR Impact Factor-2019: 1.42; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

From bilingual to multilingual neural-based machine translation by incremental training
Escolano, C.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.
Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN: 2330-1643 (JCR Impact Factor-2020: 2.687; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/08/2020
Article en revista

The TALP-UPC machine translation systems for WMT18 news translation shared task
3rd Conference on Machine Translation
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with the transformer
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages 2018
Data de presentació: 21/01/2018
Presentació de treball en congressos

From bilingual to multilingual neural machine translation by incremental training
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Multilingual, multi-scale and multi-layer visualization of sequence-based intermediate representations
2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC system description for WMT20 news translation task: multilingual adaptation for low resource MT
Fifth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 19/11/2020
Presentació de treball en congressos

Multilingual machine translation: Closing the gap between shared and language-specific encoder-decoders
16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

Enriching the transformer with linguistic factors for low-resource machine translation
Recent Advances in Natural Language Processing 2021
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with pre-trained models and adapters: UPC at IWSLT 2021
18th International Conference on Spoken Language Translation
Data de presentació: 05/08/2021
Presentació de treball en congressos

Enabling zero-shot multilingual spoken language translation with language-specific encoders and decoders
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop
Data de presentació: 16/12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLINA OLIVERAS, FRANCESC
Títol:Allocation designs for massive multiple access with interference cancellation
Data lectura:06/10/2021
Director/a:SALA ALVAREZ, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Asymptotic performance analysis of successive interference cancellation with dynamic user-decoding order
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2020: 3.436; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Discontinuous user-energy distribution for dynamically ordered successive interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2021: 3.553; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Energy allocation design for the satellite return channel of a massive NOMA system with interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE transactions on green communications and networking, ISSN: 2473-2400 (JCR Impact Factor-2019: 1.18; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Rate allocation in massive multiple access combining successive decoding with error control
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAHAJAN, ANKUSH
Títol: Machine learning assisted QoT estimation for optical networks optimization
Data lectura:28/09/2021
Tutor/a:SPADARO, SALVATORE
Director/a:MARTINEZ RIVERA, RICARDO VICTOR
Codirector/a:CHRISTODOULOPOULOS, KONSTANTINOS
Codirector/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling EDFA gain ripple and filter penalties with machine learning for accurate QoT estimation
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Spadaro, S.; Muñoz, R.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Quality of transmission estimator retraining for dynamic optimization in optical networks
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Muñoz, R.; Spadaro, S.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Modeling filtering penalties in ROADM-based networks with machine learning for QoT estimation
2020 Optical Fiber Communications Conference
Data de presentació: 12/03/2020
Presentació de treball en congressos

Improving QoT estimation accuracy with DGE monitoring using machine learning
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 19/05/2020
Presentació de treball en congressos

Machine learning assisted EDFA gain ripple modelling for accurate QoT estimation
45th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Modelling multi-vendor transponders performance and optimizing launch power
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 10/12/2020
Presentació de treball en congressos

Adaptive and iterative QoT estimator retraining for launch power optimization
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 09/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TABARES GIRALDO, YEISON ALEJANDRO
Títol:Transmission impairments mitigation in next generation coherent optical access networks
Data lectura:08/09/2021
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 24/02/2017
Patent

Field-Trial of a high-budget, filterless, lambda-to-the-user, UDWDM-PON enabled by an innovative class of low-cost coherent transceivers
Presi, M.; Artiglia, M.; Bottoni, F.; Cano, I.; Tabares, Y.; Velasquez, J.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Chu, Y.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

1.25–2.5 Gb/s simple nyquist transmitters for coherent UDWDM-PON with enhanced spectral efficiency
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Cano, I.; Prat, J.
Fiber and integrated optics, ISSN: 0146-8030 (JCR Impact Factor-2018: 0.525; Quartil: Q4)
Data de publicació: 19/04/2018
Article en revista

Simplified carrier recovery for intradyne optical PSK receivers in udWDM-PON
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/04/2018
Article en revista

LUT-free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2019: 4.288; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2019
Article en revista

Differential 8-APSK monolithically integrated dual-EML transmitter for flexible coherent PONs
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Prat, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Coherent ultra-dense WDM-PON enabled by complexity-reduced digital transceivers
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Velasquez, J.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

Flexible coherent UDWDM-PON with dynamic user allocation based on limited-tunability lasers
Segarra, J.; Sales, V.; Polo, V.; Tabares, Y.; Prat, J.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Coherent UD-WDM RoF Fronthaul network with D-EML transmitter and phase-noise robust receiver
Masanas, M.; Tabares, Y.; Prat, J.
IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2021: 2.414; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Digital pre-emphasis for 10Gb/s with low-cost directly phase-modulated lasers for PONs
Signal Processing in Photonic Communications 2018
Data de presentació: 02/06/2018
Presentació de treball en congressos

Optimized differential detection-based optical carrier recovery for intradyne PSK receivers in udWDM-PON
2018 Optical Fiber Communication Conference and Exposition
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

Direct phase modulation for UDWDM ONU with beat signals
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

LUT-Free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
44th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 23/09/2018
Presentació de treball en congressos

Demonstration of continuous multiple access with image-rejection coherent receiver and DML transmitters
48th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 18/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ LÓPEZ, GISELLE
Títol:Wireless sensors embedded in high permittivity lossy media
Data lectura:29/06/2021
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
3-D printed UWB microwave bodyscope for biomedical measurements
Rashid, S.; Jofre, L.; Garrido, A.; Gonzalez, G.; Ding, Y.; Aguasca, A.; O'callaghan, J.; Romeu, J.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1536-1225 (JCR Impact Factor-2019: 3.726; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Resonance-Based microwave technique for body implant sensing
Gonzalez, G.; Jofre, L.; Amorós, S.; Rodríguez-Leor, O.; Galvez Monton, Carolina; Bayés-Genis, A.; O'callaghan, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/11/2019
Article en revista

Debye frequency-extended waveguide permittivity extraction for high complex permittivity materials. Concrete setting process characterization
Gonzalez, G.; Blanch, S.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

3D-printed UHF-RFID tag for embedded applications
Vidal; Lopez-Villegas, J.; Romeu, J.; Salas, A.; Garcia-Miquel, A.; Gonzalez, G.; Jofre, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/08/2020
Article en revista

Wireless sensing of concrete setting process
Gonzalez, G.; Romeu, J.; Cairó, I.; Segura, I.; Ikumi, T.; Jofre, L.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Variable capacitive antenna loading for embedded RFID sensors
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

Antenna Packaging for In-body Applications
European Conference on Antennas and Propagation
Presentació de treball en congressos

Embedded Sensor Transmission Optimization with a X-Wave mini-Anechoic Chamber
Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Presentació de treball en congressos

Novel microwave technique for coronary stent monitoring
Frontiers in CardioVascular Biomedicine 2020
Presentació de treball en congressos

Antenna packaging for in-body applications
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 16/03/2020
Presentació de treball en congressos

Optimal Probe Geometry for Microwave Monitoring during in-Lab ex-vivo Measurements
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 19/03/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for coronary stent monitoring
Heart Failure 2020
Data de presentació: 05/06/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORITZACIÓ NO INVASIVA I NO IONITZANT D’STENTS CORONARIS MITJANÇANT ESPECTROMETRIA DE MICROONES
32 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORIZACIÓN NO INVASIVA Y NO IONIZANTE DE STENTS CORONARIOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MICROONDAS
eCongreso SEC 2020 de la Salud Cardiovascular
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Design and characterization of non-planar 3D-printed passive UHF-RFID tag
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 30/11/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for the evaluation of coronary stents
ESC Congress 2020 - The Digital Experience
Data de presentació: 28/08/2020
Presentació de treball en congressos

Modulation-Based Functional Monitoring of a Microwave Bio-Tag
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ MARTIN, JOAN FRANCESC
Títol:Development of novel instruments and techniques for passive microwave remote sensing
Data lectura:17/06/2021
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2020
Article en revista

Untangling the incoherent and coherent scattering components in GNSS-R and novel applications
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/04/2020
Article en revista

Implementation of a testbed for GNSS-R payload performance evaluation
Perez, A.; Muñoz, J.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Experimental evidence of swell signatures in airborne L5/E5a GNSS-reflectometry
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/05/2020
Article en revista

Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat
Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2020
Article en revista

Analytical computation of the spatial resolution in GNSS-R and experimental validation at L1 and L5
Camps, A.; Muñoz, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/11/2020
Article en revista

Snow and ice thickness retrievals using GNSS-R: Preliminary results of the mosaic experiment
Muñoz, J.; Perez, A.; Camps, A.; Ribó, S.; Cardellach Galí, Estel; Stroeve, J.; Nandan, V.; Itkin, P.; Tonboe, R.; Hendricks, S.; Huntemann, M.; Spreen, G.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

In-orbit validation of the fmpl-2 instrument—the gnss-r and l-band microwave radiometer payload of the fsscat mission
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Perez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Park, H.; Camps, A.; Carnicero, B.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Airborne GNSS-R: A key enabling technology for environmental monitoring
Perez, A.; Muñoz, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2021: 4.715; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Design and Testing of a Helix Antenna Deployment System for a 1U CubeSat
Sureda, M.; Sobrino, M.; Millán, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

3Cat-4: combined GNSS-R, L-Band radiometer with RFI mitigation, and AIS receiver for a I-Unit Cubesat based on software defined radio
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

FSSCAT, the 2017 Copernicus Masters’ “ESA Sentinel Small Satellite Challenge” Winner: A Federated Polar and Soil Moisture Tandem Mission Based on 6U Cubesats
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

3Cat-4: a 1U cubesat demonstration GNSS-R mission
2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission
IEEE GNSS+R 2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
RFI 2019 Coexisting with Radio Frequency Interference
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation in GNSS & GNSS-R Receivers with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis on the feasability of airborne GNSS-R receivers for weather nowcasting and target detection
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT mission: preliminary results and ice products validation with mosaic campaign data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT: A CubeSat-based mission for earth observation of the polar regions
2020 Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 25/02/2020
Presentació de treball en congressos

RITA: Requirements and Preliminary Design of an L-band Microwave Radiometer, Optical Imager, and RFI detection Payload for a 3U CubeSat
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

In-orbit validation of the FMPL-2 dual microwave payload onboard the Fsscat Mission
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRBAU XALABARDER, ANDREU
Títol:Sports broadcasting and multiple object tracking with deep learning methods
Data lectura:17/03/2021
Director/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:RIUS FERRER, IGNASI
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Tracked instance search
Girbau, A.; Hinami, R.; Satoh, S.
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. ICASSP proceedings, ISSN: 0736-7791 (JCR Impact Factor-2019: 0.672
Data de publicació: 15/04/2018
Article en revista

RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation
IEEE Computer Society conference on computer vision and pattern recognition. Proceedings, ISSN: 1063-6919 (JCR Impact Factor-2019: 13.396
Data de publicació: 15/06/2019
Article en revista

AUTOR/A:GARCÍA PASTOR, DAVID
Títol:Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
Data lectura:09/03/2021
Director/a:MATEU MATEU, JORDI
Codirector/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Third-Harmonic and intermodulation distortion in bulk acoustic-wave resonators
Garcia, D.; Collado, J.; Mateu, J.; Aigner, R.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/12/2019
Article en revista

Role of SiO2 layers in third-order nonlinear effects of temperature compensated BAW resonators
2019 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 06/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN
Títol:Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces
Data lectura:11/02/2021
Director/a:PAGES ZAMORA, ALBA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Matrix completion and extrapolation via kernel regression
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE transactions on signal processing, ISSN: 1053-587X (JCR Impact Factor-2019: 5.028; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Generalization error bounds for kernel matrix completion and extrapolation
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE signal processing letters, ISSN: 1070-9908 (JCR Impact Factor-2020: 3.109; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

DOA estimation via shift-invariant matrix completion
Garg, V.; Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Santamaria, I.
Signal processing, ISSN: 0165-1684 (JCR Impact Factor-2021: 4.729; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Online EM-based distributed estimation in sensor networks with faulty nodes
24th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 30/08/2016
Presentació de treball en congressos

Matrix completion of noisy graph signals via proximal gradient minimization
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Robust clustering of data collected via crowdsourcing
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Source enumeration via Toeplitz matrix completion
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HUELTES ESCOBAR, ALBERTO
Títol:Synthesis of acoustic wave filters. Ladder and transversal topologies. Towards a practical implementation
Data lectura:05/02/2021
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Codirector/a:MATEU MATEU, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis of acoustic wave filters for enhanced response
International Workshop on Microwave Filters
Data de presentació: 17/04/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHAN, UMAIR
Títol:Self-supervised Deep Learning Approaches To Speaker Recognition
Data lectura:11/01/2021
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
DNN speaker embeddings using autoencoder pre-training
27th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Unsupervised training of siamese networks for speaker verification
21st Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 25/10/2020
Presentació de treball en congressos

Self-supervised deep learning approaches to speaker recognition: A Ph.D. Thesis overview
Fifth International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 24/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PASCUAL BIOSCA, DANIEL
Títol:Design and performance analysis of advanced GNSS-R instruments back-end
Data lectura:21/12/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced GNSS-R signals processing with GPUs
Cervelló, O.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

L-band vegetation optical depth estimation using transmitted GNSS signals: Application to GNSS-reflectometry and positioning
Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Experimental evidences of satellite cross-talk in interferometric GNSS-R during the first field campaign of the Microwave Interferometric Reflectometer
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Preliminary Altimetric and Scatterometric Results with the Microwave Interferometric Reflectometer (MIR) during its first airborne experiment
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALEK SHISHAVAN, FARZIN
Títol:From hypothesis testing of quantum channels to secret sharing
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Codirector/a:WINTER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of classical and quantum information
Salek, F.; Anshu, A.; Hsieh, M.; Jain, R.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2019: 3.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/10/2019
Article en revista

Single-serving quantum broadcast channel with common, individualized, and confidential messages
Salek, F.; Hsieh, M.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2020: 2.501; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of public and private information over quantum channels
2018 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Publicness, privacy and confidentiality in the single-serving quantum broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAS MANZANARES, NOÉ
Títol:Injection of linguistic knowledge into neural text generation models
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Codirector/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Linguistic knowledge-based vocabularies for Neural Machine Translation
Casas, N.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.; Alonso, J.; Fanlo, R.
Natural language engineering, ISSN: 1469-8110 (JCR Impact Factor-2020: 1.07; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A differentiable BLEU loss. Analysis and first results
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 02/05/2018
Presentació de treball en congressos

English-catalan neural machine translation in the biomedical domain through the cascade approach
11th International Conference on Language Resources and Evaluation
Data de presentació: 08/05/2018
Presentació de treball en congressos

Leveraging rule-based machine translation knowledge for under-resourced neural machine translation models
Machine Translation Summit XVII
Data de presentació: 19/08/2019
Presentació de treball en congressos

Combining subword representations into word-level representations in the transformer architecture
58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 06/07/2020
Presentació de treball en congressos

Syntax-driven iterative expansion language models for controllable text generation
Fourth Workshop Structured Prediction for NLP
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AMÉZAGA SÀRRIES, ADRIÀ
Títol:Design and implementation of an SDR-based multi-frequency ground-based SAR system
Data lectura:25/11/2020
Director/a:LOPEZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JOVÉ CASULLERAS, ROGER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
A multi-frequency SDR-based GBSAR: System overview and first results
Amezaga, A.; López-Martínez, C.; Jové, R.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

A multi-frequency FMCW GBSAR: system description and first results
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORO GARCÍA, DAVID
Títol:Parallel scalability of face detection in heterogeneous multithreaded architectures
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Work-efficient parallel non-maximum suppression kernels
Oro, D.; Fernandez, C.; Martorell, X.; Hernando, J.
Computer journal, ISSN: 0010-4620 (JCR Impact Factor-2020: 1.494; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:PUJOL MIRÓ, ALBA
Títol:Learning to extract features for 2D ¿ 3D multimodal registration
Data lectura:18/09/2020
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Correspondence matching in unorganized 3D point clouds using Convolutional Neural Networks
Pujol, A.; Casas, J.; Ruiz-Hidalgo, J.
Image and vision computing, ISSN: 0262-8856 (JCR Impact Factor-2019: 3.103; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/03/2019
Article en revista

Interactive registration method for 3D data fusion
2016 International Conference on 3D Imaging
Data de presentació: 13/12/2016
Presentació de treball en congressos

Registration of images to unorganized 3D point clouds using contour cues
25th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAAFAT HOSNY MOHAMED FAHMY, AHMED
Títol:Spatial modulation schemes and modem architectures for millimeter wave radio systems
Data lectura:22/07/2020
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Codirector/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Energy efficient transmit-receive hybrid spatial modulation for large-scale MIMO systems
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Sefunç, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Jorswieck, Eduard Axel; Corre, Y.
IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2020: 5.083; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Downlink multi-user massive MIMO transmission using receive spatial modulation
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J.
IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2020: 7.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:SARMIENTO HERNÁNDEZ, SAMAEL
Títol:Design and optimization of metro-access networks supporting 5G services
Data lectura:26/03/2020
Director/a:LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Random number generation by coherent detection of quantum phase noise
Álvarez, J.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A.; Gene, J. M.; Juan P. Torres
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/02/2020
Article en revista

Split-enabled 350–630 Gb/s optical interconnect with direct detection NOMA-CAP and 7-core multi-core fiber
Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N.
Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2020: 2.31; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Flexible resource provisioning of polarization independent coherent PONs based on non-orthogonal multiple access and multiCAP modulation
Izquierdo, D.; Sarmiento, S.; Barrio, M.; Clemente, J.; Millan, P.; Lazaro, J.A.; Garces, J.I.; Altabas, J.; Puerta, R.; Rommel, S.; Vegas, J.; Tafur, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:ONRUBIA IBÁÑEZ, RAÚL
Títol:Advanced GNSS-R instruments for altimetric and scatterometric applications
Data lectura:13/03/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vegetation canopy height retrieval using L1 and L5 airborne GNSS-R
Muñoz , F.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
IEEE geoscience and remote sensing letters, ISSN: 1558-0571 (JCR Impact Factor-2021: 5.343; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2021
Article en revista

First experimental evidence of wind and swell signatures in L5 GPS and E5A Galileo GNSS-R waveforms
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Parameter considerations for the retrieval of surface soil moisture from spaceborne GNSS-R
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAMITJANA DÍAZ, ADRIÀ
Títol:Study of early stages of Alzheimer's disease using magnetic resonance imaging
Data lectura:20/12/2019
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of amyloid-positive cognitively unimpaired individuals using voxel-based machine learning on structural longitudinal brain MRI
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. D.
Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2019: 17.127; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Shared latent structures between imaging features and biomarkers in early stages of Alzheimer's disease: a predictive study
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
IEEE journal of biomedical and health informatics, ISSN: 2168-2194 (JCR Impact Factor-2019: 5.223; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

NeAT: a nonlinear analysis toolbox for neuroimaging
Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Puch, S.; Aduriz, A.; Lopez, C.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.
Neuroinformatics, ISSN: 1539-2791 (JCR Impact Factor-2020: 4.085; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/03/2020
Article en revista

Projection to latent spaces disentangles pathological effects on brain morphology in the asymptomatic phase of Alzheimer's disease
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
Frontiers in neurology, ISSN: 1664-2295 (JCR Impact Factor-2020: 4.003; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:DEL OLMO ALÒS, JAUME
Títol:Polar coding for the wiretap broadcast channel
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polar coding for confidential broadcasting
Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier
Entropy, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

Polar coding for common message only wiretap broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

Polar coding for the wiretap broadcast channel with multiple messages
IEEE International Symposium on Information Theory 2020
Data de presentació: 22/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAYORAL LÓPEZ DE LERMA, ARTURO
Títol:Integrated IT and SDN Orchestration of multi-domain multi-layer transport networks
Data lectura:25/07/2019
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-layer service provisioning over resilient software-defined partially disaggregated networks
Mayoral, A.; López, V.; López, M.; García, D.; González de Dios , O.; Aguado, A.; Szwedowski, R.; Mrówka, K.; Marques, F.; Stevkovski, Z.; Verchere, D.; Pham Van, Q.; Tancevski, L.; J. Fernández-Palacios
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Gap analysis on open models for partially-disaggregated SDN optical transport environments
2019 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARRAGÁN CUESTA, RUBÉN
Títol:Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer
Data lectura:05/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:SICARD, MICHAËL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Two-dimensional mineral dust radiative effect calculations from CALIPSO observations over Europe
Granados, M.; Sicard, M.; Papagiannopoulos, N.; Barragan, R.; Bravo, J.; Nicolae, D.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

Ceilometer-based rain-rate estimation: A case-study comparison with S-band radar and disdrometer retrievals in the context of VORTEX-SE
Rocadenbosch, F.; Barragan, R.; Frasier, Stephen J.; Waldinger, J.; Turner, D.D.; Tanamachi, R.; Dawson, D.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Concept design of a multiwavelength aerosol lidar system with mitigated diattenuation effects and depolarization-measurement capability
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 09/07/2015
Presentació de treball en congressos

Direct, longwave radiative forcing of mineral dust: improvement of its estimation by means of tools recently developed by the EARLINET community
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 05/07/2015
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALVADOR AGUILERA, AMAIA
Títol:Computer vision beyond the visible: Image understanding through language
Data lectura:27/06/2019
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mask-guided sample selection for semi-supervised instance segmentation
Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2020
Article en revista

Recipe1M+: a dataset for learning cross-modal embeddings for cooking recipes and food images
Marín, J.; Biswas, A.; Ofli, F.; Hynes, N.; Salvador, A.; Aytar, Y.; Weber, I.; Torralba, A.
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, ISSN: 0162-8828 (JCR Impact Factor-2021: 24.314; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
31/03/202331/07/2023Se implementa un motor para la conversión de grafema a fonema en catalán y un software de aumentación de vozBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/202331/12/2023Desarrollo de sistemas de análisis y predicción de la evolución de series temporales mediante redes neuronales y aprendizaje profundoENCERT PREDICT, S.L.
01/02/202331/03/2025TURBulence MOnitoring and forecasting Equipment (TURBO)UNIVERSITY OF DURHAM
16/01/202316/01/20262022 DI 080AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025AI-powered eVolution towards opEn and secuRe edGe architEcturesCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025Beyond 5G Artificial Intelligence Assisted EnergyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Estudio y viabilidad de técnicas de “RF-Coding” en el ámbito de la capa física de sistemas de comunicaciones. El profesor emérito Sr. Miguel Ángel Lagunas Hernández será colaborador del mismo en relacCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/10/2023Investigación y desarrollo de algoritmos para el seguimiento de jugadores y pelotas en eventos deportivos.MEDIAPRODUCCIÿN, S.L.
19/12/202231/12/2022Platinum Sponsorship - Deep Learning Barcelona Symposium 202Meta Platforms Inc
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULAR MEDIANTE RFAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2023Contrato de colaboració para la utilización de termografía dérmica infrarroja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoFUND.PRIV.INST.INV.BIOMED.BELLVITGE
01/12/202231/12/2024Contato de colaboración para la utilización de termografía dérmica infra-roja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoINSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ
25/11/202224/11/2024Contracte de col·labació per a l'ús del Deep Learning per a la detecció de logos (DL2Logo) en continguts mediaUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202230/09/2025Operator-Centred Enhancement of Awareness in NavigationEuropean Commission
01/10/202230/09/2025Operator-Centered Enhancement of Awareness in NavigationCommission of European Communities
07/09/202230/06/2025Laboratorio para la convergencia comunicaciones y sensing 6G. “6g-CommsensLab”MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Enabling Virtualized Wireless and Optical Coexistence for 5G and BeyondCommission of European Communities
01/09/202230/06/2024Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentariGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/06/202230/11/2024Convenio de colaboración para la verificación de noticias a través del análisis de imagen y de vídeo mediante técnicas de Inteligencia ArtificialCORPORACION DE RADIO Y TELEVISION E
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
24/05/202224/05/2022Medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases.
11/05/202231/12/2022Contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Contracte de col·laboració sobre l'estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022Contrato de colaboració para la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Contrato de colaboración para el Proyecto InPerceptCAPGEMINI ESPAÑA SL
15/02/202230/06/2023Collaboration agreement for Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202201/02/2024Collaboration Agreement to ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Contracte de col·laboració per la digitalització aplicada a la Mobilitat Urbana amb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Advanced active safety solutions for micro-mobility vehiclesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la def. de un nuevo modelo de dimensionado de capacidad que evolucione el concepto de calidad de servicio genérico actual hacia una calidad de experiencia particularizadaTELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/01/202231/12/2024Grup de Processament del Senyal i Comunicacions (Signal Processing and Communications)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Collaboration contract for dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
18/10/202117/10/2025Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive InteractionsEuropean Cooperation in Science and Technology; Unión Europea
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202115/12/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/08/202131/12/2021PERFORMANCE ANALYSIS of Concept and Technology Development of Coherent Array Receiver for Optical Link AugmentationAirbus Defence and Space
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2024Extension of collaboration contract for teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD studentsChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202128/02/2022Estudio sobre la necesidad de modificar los procedimientos de control de los niveles de emisiones radioeléctricas de las estaciones base por la incorporación de la tecnología 5G.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202131/03/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hh based on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202031/01/2022 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
01/12/202031/10/2021Divulgació de la IA a nivell de societatGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
16/11/202016/11/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202030/04/2023Ampliación del contrato de colaboración para acceder a los laboratorios de la UPC para la realización de ensayosMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202030/12/2022Ampliació del contracte de col·laboració per a l'ús d'algoritmes de Deep Learning en l'estimació d'audiències de sèries de TV i películesUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERSFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202030/11/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/05/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC-BRITISH BROADCASTING CORP
01/07/202014/03/2024Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de sistemes de mesura per a la caracterització de materials (constant dielèctrica) per l'ús en sistemes d'automoció com radio FM...ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceElecnor Deimos
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202031/01/2024Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2024Ampliación del contrato de colaboración para la prestación de asesoramiento técnico y de representación de SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPPSATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2022COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2025Bulk Acoustic Wave (BAW) and Suface Acoustic Wave ModelingTriQuint Semiconductor, Inc
31/12/201928/02/2023Extension of the collaboration contract for deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201928/02/2023Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2021Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201930/09/2023Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2019Royalties for sales of Language ResourcesELDA
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/08/2023Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/07/201830/09/2018Development of an annotated textual corpus in Spanish and Catalan for cyberbullying detection among children and adolescentsSAFETONET LIMITED; FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
08/06/201808/06/2018Filter circuits having acoustic wave resonators in a transversal configuration
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
07/03/201807/03/2018Scaling factor calculation for the nonlinear performance of acoustic resonators
01/03/201831/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.SKIN COACH, S.L.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201829/10/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
25/09/201331/12/2024Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/12/2024Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
31/03/202331/07/2023Se implementa un motor para la conversión de grafema a fonema en catalán y un software de aumentación de vozBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/202331/12/2023Desarrollo de sistemas de análisis y predicción de la evolución de series temporales mediante redes neuronales y aprendizaje profundoENCERT PREDICT, S.L.
01/02/202331/03/2025TURBulence MOnitoring and forecasting Equipment (TURBO)UNIVERSITY OF DURHAM
16/01/202316/01/20262022 DI 080AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025AI-powered eVolution towards opEn and secuRe edGe architEcturesCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025Beyond 5G Artificial Intelligence Assisted EnergyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Estudio y viabilidad de técnicas de “RF-Coding” en el ámbito de la capa física de sistemas de comunicaciones. El profesor emérito Sr. Miguel Ángel Lagunas Hernández será colaborador del mismo en relacCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/10/2023Investigación y desarrollo de algoritmos para el seguimiento de jugadores y pelotas en eventos deportivos.MEDIAPRODUCCIÿN, S.L.
19/12/202231/12/2022Platinum Sponsorship - Deep Learning Barcelona Symposium 202Meta Platforms Inc
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULAR MEDIANTE RFAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2023Contrato de colaboració para la utilización de termografía dérmica infrarroja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoFUND.PRIV.INST.INV.BIOMED.BELLVITGE
01/12/202231/12/2024Contato de colaboración para la utilización de termografía dérmica infra-roja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoINSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ
25/11/202224/11/2024Contracte de col·labació per a l'ús del Deep Learning per a la detecció de logos (DL2Logo) en continguts mediaUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202230/09/2025Operator-Centred Enhancement of Awareness in NavigationEuropean Commission
01/10/202230/09/2025Operator-Centered Enhancement of Awareness in NavigationCommission of European Communities
07/09/202230/06/2025Laboratorio para la convergencia comunicaciones y sensing 6G. “6g-CommsensLab”MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Enabling Virtualized Wireless and Optical Coexistence for 5G and BeyondCommission of European Communities
01/09/202230/06/2024Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentariGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/06/202230/11/2024Convenio de colaboración para la verificación de noticias a través del análisis de imagen y de vídeo mediante técnicas de Inteligencia ArtificialCORPORACION DE RADIO Y TELEVISION E
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
24/05/202224/05/2022Medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases.
11/05/202231/12/2022Contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Contracte de col·laboració sobre l'estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022Contrato de colaboració para la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Contrato de colaboración para el Proyecto InPerceptCAPGEMINI ESPAÑA SL
15/02/202230/06/2023Collaboration agreement for Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202201/02/2024Collaboration Agreement to ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Contracte de col·laboració per la digitalització aplicada a la Mobilitat Urbana amb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Advanced active safety solutions for micro-mobility vehiclesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la def. de un nuevo modelo de dimensionado de capacidad que evolucione el concepto de calidad de servicio genérico actual hacia una calidad de experiencia particularizadaTELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/01/202231/12/2024Grup de Processament del Senyal i Comunicacions (Signal Processing and Communications)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Collaboration contract for dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
18/10/202117/10/2025Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive InteractionsEuropean Cooperation in Science and Technology; Unión Europea
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202115/12/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/08/202131/12/2021PERFORMANCE ANALYSIS of Concept and Technology Development of Coherent Array Receiver for Optical Link AugmentationAirbus Defence and Space
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2024Extension of collaboration contract for teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD studentsChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202128/02/2022Estudio sobre la necesidad de modificar los procedimientos de control de los niveles de emisiones radioeléctricas de las estaciones base por la incorporación de la tecnología 5G.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202131/03/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hh based on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202031/01/2022 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
01/12/202031/10/2021Divulgació de la IA a nivell de societatGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
16/11/202016/11/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202030/04/2023Ampliación del contrato de colaboración para acceder a los laboratorios de la UPC para la realización de ensayosMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202030/12/2022Ampliació del contracte de col·laboració per a l'ús d'algoritmes de Deep Learning en l'estimació d'audiències de sèries de TV i películesUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERSFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202030/11/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/05/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC-BRITISH BROADCASTING CORP
01/07/202014/03/2024Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de sistemes de mesura per a la caracterització de materials (constant dielèctrica) per l'ús en sistemes d'automoció com radio FM...ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceElecnor Deimos
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202031/01/2024Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2024Ampliación del contrato de colaboración para la prestación de asesoramiento técnico y de representación de SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPPSATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2022COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2025Bulk Acoustic Wave (BAW) and Suface Acoustic Wave ModelingTriQuint Semiconductor, Inc
31/12/201928/02/2023Extension of the collaboration contract for deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201928/02/2023Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2021Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201930/09/2023Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2019Royalties for sales of Language ResourcesELDA
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/08/2023Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/07/201830/09/2018Development of an annotated textual corpus in Spanish and Catalan for cyberbullying detection among children and adolescentsSAFETONET LIMITED; FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
08/06/201808/06/2018Filter circuits having acoustic wave resonators in a transversal configuration
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
07/03/201807/03/2018Scaling factor calculation for the nonlinear performance of acoustic resonators
01/03/201831/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.SKIN COACH, S.L.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201829/10/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
25/09/201331/12/2024Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/12/2024Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt