Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Teoria del Senyal i Comunicacions

Teoria del Senyal i Comunicacions

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) imparteix des del 1987 un Programa de Doctorat orientat a la formació científica en els àmbits següents:

• Les comunicacions amb suport físic i radioelèctric
• L’estudi dels fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètics en un marge que va des de l’espectre radioelèctric fins a l’òptic
• Les tècniques bàsiques del processament del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge.
• Els sistemes i les xarxes de telecomunicació.

El programa està estretament relacionat amb els temes de recerca treballats en el Departament. La recerca es porta a terme en grups autònoms però que mantenen una estreta col·laboració amb grups d’altres departaments i universitats.

Els àmbits de recerca impliquen sovint la participació i lideratge de xarxes temàtiques i projectes europeus amb un gran nombre de socis nacionals i internacionals. Aquestes col·laboracions sempre impliquen directament o indirectament els estudiants del Programa de Doctorat, ja que la recerca que realitzen s’integra en aquests projectes. El programa ha obtingut reiteradament les distincions de qualitat i internacionalitat atorgades per les administracions espanyola i catalana.

COORDINADOR/A

Comellas Colome, Jaume

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://tsc.phd.upc.edu/es?set_language=es

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el cas de titulats procedents de programes diferents dels indicats com d’accés directe (MET, MATT i MASTEAM), la Comissió de Postgrau del Departament de TSC valorarà la documentació aportada d’acord amb la distribució següent:
• Expedient acadèmic: 35%.

• Adequació de la formació prèvia a les activitats del grup de recerca proposat: 25%.
• Coneixement de llengua anglesa: 20%.
• Qualitat de la universitat de procedència: 10%.
• Carta de motivació/cartes de recomanació: 10%.

L’avaluació serà considerada positiva si el candidat rep una nota igual o superior a 3 sobre 5.

Basant-se en el contingut de la carta de motivació, així com en el perfil de formació dels estudiants, la Comissió de Postgrau assignarà un dels tutors o les tutores de doctorat.

En el cas que els candidats provinguin de titulacions alienes a l’enginyeria TIC, es definiran, amb consulta prèvia amb els tutors assignats, els complements de formació necessaris, ja siguin assignatures dels programes de màster associats (MET, MATT) o d’altres programes.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per apropar en la major mesura possible el seu perfil als coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat.

No s’exigiran complements de formació als titulats dels programes MET, MASTEAM i MATT, així com als d’altres títols de l’àmbit TIC citats anteriorment.

Per a altres titulats, la càrrega lectiva de complements de formació a realitzar dependrà de la seva formació prèvia i de l’activitat del grup de recerca en què s’integrin, i podrà ser de fins a 30 ECTS.

Les assignatures a cursar han de pertànyer als programes MET, MASTEAM o MATT.

També, atenent a les peculiaritats d’alguns grups de recerca del Departament, es consideren com adequades assignatures pertanyents a programes de la mateixa UPC:
• Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
• Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
• Master in Photonics
• Master in Innovation and Research in Informatics
• Master in Artificial Intelligence

És competència de la Comissió de Postgrau del Departament de TSC, un cop consultats els tutors o tutores dels estudiants, determinar quines seran les assignatures que els estudiants hauran de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que s’apreciïn en el currículum acadèmic dels estudiants en relació amb les activitats del grup de recerca en què s’hagin d’integrar.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 50.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: ’Workshops’.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions disposa dels següents laboratoris reservats per a recerca i a disposició dels estudiants de doctorat:
• Laboratori de Microones i RF
• Laboratori d’Antenes i Radar
• Laboratori de Radiometria
• Laboratori d’Òptica Integrada
• Laboratori de Mesura d’Antenes (3 càmeres anecoiques)
• Laboratori de Comunicacions Òptiques
• Laboratori de Comunicacions Ràdio
• Laboratori de Processament de Veu
• Sala Enregistraments
• Laboratori de Producció Audiovisual
• Laboratori d’Espectroscòpia Raman
• Laboratori Multimèdia
• Laboratori de Control, Monitorització i Comunicacions
• Laboratori de Nous Materials i Tecnologies per a Comunicacions
• Laboratori de Tecnologies i Comunicacions sense Fils
• Laboratori de Sistemes Audiovisuals

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GARCÍA PASTOR, DAVID: Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
  Autor/a: GARCÍA PASTOR, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 03/02/2021
  Data de lectura: 09/03/2021
  Hora de lectura: 14:00
  Lloc de lectura: Aula Teleensenyament - B3 - ETSETB - Campus Nord - videoconferència: meet.google.com/frc-hbet-ydy
  Director/a de tesi: MATEU MATEU, JORDI | COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: UBEDA FARRE, EDUARDO
       VOCAL NO PRESENCIAL: MIREA, TEONA
  Resum de tesi: Avui en dia, els dispositius mòbils s¿han convertit en una tecnologia clau a les nostres vides, fent-nos formar part d¿un món connectat, en el qual es venen milions de telèfons mòbils cada any. Per tal de satisfer les demandes dels usuaris, molts estàndards de comunicacions mòbils treballen junts en el mateix dispositiu (LTE-A, 5G-NR, IEEE Wireless LAN Standards, etc.). Es requereixen altes velocitats de transmissió de dades per als diferents serveis de comunicació sense fils, treballant en un espectre de freqüències molt concorregut, on tots els dispositius i sistemes han de funcionar al mateix temps sense interferir-se mútuament.Tot i que aquest objectiu principal s¿ha d¿afrontar des de diferents perspectives, com ara noves modulacions i nous protocols de xarxa, els components de radiofreqüència i de microones, que formen la cadena de comunicacions en un transceptor, tenen un paper important en el rendiment de tot el sistema.Els dispositius passius, com els filtres, contribueixen a la degradació del senyal a causa de la intermodulació passiva (PIM). La PIM es pot generar per el desajust entre contactes metàl·lics, l¿oxidació o, bàsicament, per les propietats no lineals inherents dels materials que s¿utilitzen en la fabricació dels dispositius. Tot i que l¿impacte de la PIM és inferior a la distorsió introduïda pels dispositius actius, per als serveis sense fils actuals i els seus requisits exigents, qualsevol tipus de generació no lineal és sens dubte un problema.Els dispositius d¿ona acústica (AW) s¿han convertit en una tecnologia fonamental per a telèfons mòbils treballant a les xarxes de comunicació sense fils actuals. La tecnologia Bulk Acoustic Wave (BAW) s¿ha convertit avui en dia en la principal tecnologia per filtres d¿alta freqüència. Aquesta tecnologia permet un alt grau de miniaturització, podent fabricar més de 40 filtres per dispositiu i també ofereix altres avantatges com baixes pèrdues d¿inserció i el funcionament a freqüències múltiples. Malgrat aquests avantatges, els ressonadors BAW presenten un comportament no lineal considerable, per exemple, poden sofrir generació d¿intermodulació i distorsió harmònica, cosa que podria convertir-se en un autèntic coll d'ampolla per a la plena expansió de la tecnologia amb requisits, cada vegada, més estrictes.L¿objectiu d¿aquesta tesi es centra en la caracterització d¿aquesta limitació no lineal, força present en els ressonadors acústics, definint l¿origen de diferents manifestacions no lineals en els ressonadors BAW i proporcionant nous models no lineals per reduir el temps de càlcul necessari per simular aquests efectes no desitjats.La primera part d¿aquest treball explica els coneixements bàsics sobre la propagació acústica i la piezoelectricitat, presentant les equacions constitutives lineals i no lineals, incloses les manifestacions no lineals típiques que apareixen en aquests dispositius. A continuació, es presenten els models de circuits típics per a dispositius AW i, més concretament, la seva aplicabilitat a dispositius BAW.La segona part d¿aquest treball es centra en l¿anàlisi no lineal de ressonadors BAW, mesurant diferents manifestacions no lineals de 8 dispositius BAW diferents, identificant l¿origen dels efectes no lineals i demostrant que aquesta hipòtesi única es consistent amb aquestes manifestacions per tots els ressonadors mesurats.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:04:22.

Llistat de tesis en dipòsit

 • GIRBAU XALABARDER, ANDREU: Sports broadcasting and multiple object tracking with deep learning methods
  Autor/a: GIRBAU XALABARDER, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 19/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MARQUES ACOSTA, FERNANDO | GIRÓ NIETO, XAVIER | RIUS FERRER, IGNASI
  Tribunal:
       PRESIDENT: SALGADO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, LUIS
       SECRETARI: SALEMBIER CLAIRON, PHILIPPE
       VOCAL: CALDERERO PATINO, FELIPE
  Resum de tesi: Des de fa menys de deu anys, les tècniques basades en ¿deep learning¿ van començar a dominar molts camps diferents, revolucionant les possibilitats de la intel·ligència artificial. Veient el seu potencial, l'industria va comenc¸ar a invertir per aplicar aquestes tecnologies com a components clau per l¿estratègia de l¿empresa. Aquesta tesi ha estat desenvolupada en el context d¿AutomaticTV. Durant aquest període, el focus principal ha estat la transferència de coneixement entre l¿acadèmia i la indústria, el desenvolupament d¿eines per explotar aquest coneixement, l¿exploració de noves tècniques per futurs reptes i, des d¿una perspectiva de recerca acadèmica, contribucions al problema del seguiment de múltiples objectes ¿multiple object tracking¿.La primera part d¿aquesta tesi es centra en la introducció de tecnologies basades en deep learning a AutomaticTV, una empresa dedicada a l¿automatització de l¿anàlisi i retransmissió d¿esports, i al desenvolupament de les eines que ho envolten.La segona part d¿aquesta tesi presenta les contribucions fetes al repte del seguiment de múltiples objectes. Presentem TrajE, un estimador de trajectòries basat en ¿mixture density networks¿ i ¿beam search¿, utilitzat per millorar les prestacions de tècniques existents pel seguiment de múltiples objectes, i introdui¨m un pas de reconstrucció d¿oclusions fent servir la trajectòria estimada. Afegint TrajE a un ¿multiple object tracker¿, CenterTrack, fem que les seves prestacions millorin un 6.3 i 1.8 punts en puntuacions de MOTA i IDF1 respectivament, esdevinguent el nou estat de la qu¨estió al dataset de MOTChallenge.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:03:42.

Llistat de tesis defensades per any

 • GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN: Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces
  Autor/a: GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/02/2021
  Director/a de tesi: PAGES ZAMORA, ALBA MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA MARQUÉS, ANTONIO
       SECRETARI: RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: ROMERO GONZÁLEZ, DANIEL
  Resum de tesi: A matrix completion, l'objectiu és recuperar una matriu a partir d'un subconjunt d'entrades observables. Els mètodes més eficaços es basen en la idea que la matriu desconeguda és de baix rang. Al ser de baix rang, les seves entrades són funció d'uns pocs coeficients que poden ser estimats sempre que hi hagi suficients observacions. Així, a matrix completion la solució s'obté com la matriu de mínim rang que millor s'ajusta a les entrades visibles.A més de baix rang, la matriu desconeguda pot tenir altres propietats estructurals que poden ser aprofitades en el procés de recuperació. En una matriu suau, pot esperar-se que les entrades en posicions pròximes tinguin valor similar. Igualment, grups de columnes o files poden saber-se similars. Aquesta informació relacional es proporciona a través de diversos mitjans com ara matrius de covariància o grafs, amb l'inconvenient que aquests no poden ser derivats a partir de la matriu de dades ja que està incompleta.Aquesta tesi tracta sobre matrix completion amb informació prèvia, i presenta metodologies que poden aplicar-se a diverses situacions. En la primera part, les columnes de la matriu desconeguda s'identifiquen com a senyals en un graf conegut prèviament. Llavors, la matriu d'adjacència del graf s'usa per calcular un punt inicial per a un algorisme de gradient pròxim amb la finalitat de reduir les iteracions necessàries per arribar a la solució. Després, suposant que els senyals són suaus, la matriu laplaciana del graf s'incorpora en la formulació del problema amb tal forçar suavitat en la solució. Això resulta en una reducció de soroll en la matriu observada i menor error, la qual cosa es demostra a través d'anàlisi teòrica i simulacions numèriques.La segona part de la tesi introdueix eines per a aprofitar informació prèvia mitjançant reproducing kernel Hilbert spaces. Atès que un kernel mesura la similitud entre dos punts en un espai, permet codificar qualsevol tipus d'informació tal com vectors de característiques, diccionaris o grafs. En associar cada columna i fila de la matriu desconeguda amb un element en un set, i definir un parell de kernels que mesuren similitud entre columnes o files, les entrades desconegudes poden ser extrapolades mitjançant les funcions de kernel. Es presenta un mètode basat en regressió amb kernels, amb dues variants addicionals que redueixen el cost computacional. Els mètodes proposats es mostren competitius amb tècniques existents, especialment quan el nombre d'observacions és molt baix.A més, es detalla una anàlisi de l'error quadràtic mitjà i l'error de generalització. Per a l'error de generalització, s'adopta el context transductiu, el qual mesura la capacitat d'un algorisme de transferir informació d'un set de mostres etiquetades a un set no etiquetat. Després, es deriven cotes d'error per als algorismes proposats i existents fent ús de la complexitat de Rademacher, i es presenten proves numèriques que confirmen els resultats teòrics.Finalment, la tesi explora la qüestió de com triar les entrades observables de la matriu per a minimitzar l'error de recuperació de la matriu completa. Una estratègia de mostrejat passiva és proposada, la qual implica que no és necessari conèixer cap etiqueta per a dissenyar la distribució de mostreig. Només les funcions de kernel són necessàries. El mètode es basa en construir la millor aproximació de Nyström a la matriu de kernel mostrejant les columnes segons la seva leverage score, una mètrica que apareix de manera natural durant l'anàlisi teòric.

 • HUELTES ESCOBAR, ALBERTO: Synthesis of acoustic wave filters. Ladder and transversal topologies. Towards a practical implementation
  Autor/a: HUELTES ESCOBAR, ALBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 05/02/2021
  Director/a de tesi: COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS | MATEU MATEU, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: GILABERT PINAL, PERE LLUIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: VILLANUEVA TORRIJO, LUIS GUILLERMO
  Resum de tesi: El creixement meteòric del mercat de comunicacions mòbils durant les últimes tres dècades ha estat fortament relacionat amb l'evolució de la tecnologia de filtres electroacústics (EA). Amb més de 5 bilions d'usuaris de telefonia mòbil al món i amb implantació del 5G a l'horitzó, l'ocupació de l'espectre de radioelèctric és cada cop més gran, mentre que la demanda de dades mòbils no para de creixer exponencialment.En aquest escenari, on s'ha de dissenyar un filtre únic per a cada banda d'operacions, continuen creixent els requisits per a solucions de filtratge avançades, així com el valor mitjà de les solucions RF i el contingut de RF per dispositiu mòbil.Els filtres de radi i microones basats en ressonadors EA com Bulk Acoustic Wave (BAW) i Surface Acoustic Wave (SAW) filtren la superació de les limitacions de les tecnologies existents a la dècada de 1980 gràcies a la seva compatibilitat amb el procés de fabricació de circuits integrats de silici estàndard (Si -I C).Actualment, els sofisticats mòduls de front-end RF (RFFE) basats en System-in-Package (SiP) són la solució clau per integrar el nombre creixent de peces electròniques (amplificadors de potència (PA)), amplificadors de baix soroll (LNAs) i interruptors - que acompanya. dispositius de filtratge acústic com filtres, duplex i multiplexors.Tot i que el nivell de complexitat i precisió presents als dispositius EA actuals és extraordinari, els procediments de disseny dels filtres acústics continuen basant-se en l¿optimització de paràmetres de rendiment integrats a partir de models compactes de ressonadors basats en el comportament i l¿èxit d¿aquest servei es basa. principalment en l¿experiència dels dissenyadors.No obstant això, a causa de les estrictes limitacions tecnològiques i la creixent complexitat de les arquitectures del mòdul RFFE dedicades a satisfer les especificacions exigents dels estàndards de comunicació actuals i propers, el treball desafiant dels dissenyadors no és mai fàcil.L'objectiu d'aquest treball està enfocat a proporcionar informació valuoses que puguin ajudar a superar algunes de les limitacions existents en el disseny de filtres EA. Es tenen en compte grans amplades de banda, la inclusió prescrita d¿elements externs o les funcions de multiplexació. D¿una banda mostrem una formulació de síntesi i un procediment automatitzat per realitzar la síntesi per a topologies conegudes actuals, és a dir, escala, tenint en compte valors i especificacions realistes. D'altra banda, es proporciona una formulació de síntesi per a noves topologies, anomenades aquí transversals. L¿èxit d¿aquesta nova topologia ajudarà sens dubte a garantir la prevalença de filtres EA en els futurs estàndards de comunicació, així com l¿extensió a altres aplicacions amb requisits més estrictes i diferents freqüències de funcionament.La primera part del treball està dedicada a explicar la teoria bàsica relacionada amb la síntesi de filtres i la seva aplicabilitat als filtres basats en ressonadors EA.Capítols posteriors elaboren la teoria per explicar els procediments seguits per obtenir tant la síntesi com les seves limitacions. Finalment, un capítol dedicat a casos d¿estudi mostra els resultats de l¿aplicació de la síntesi del filtre a escenaris de casos reals.

 • KHAN, UMAIR: Self-supervised Deep Learning Approaches To Speaker Recognition
  Autor/a: KHAN, UMAIR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/01/2021
  Director/a de tesi: HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN
       SECRETARI: LUQUE SERRANO, JORGE
       VOCAL NO PRESENCIAL: GHAHABI ESFAHANI, OMID
  Resum de tesi: Los avances recientes en Deep Learning (DL) para el reconocimiento del hablante están mejorado el rendimiento de los sistemas tradicionales basados en i-vectors. En el reconocimiento de locutor basado en i-vectors, la distancia coseno y el análisis discriminante lineal probabilístico (PLDA) son las dos técnicas más usadas de puntuación. La primera no es supervisada, pero la segunda necesita datos etiquetados por el hablante, que no son siempre fácilmente accesibles en la práctica. Esto crea una gran brecha de rendimiento entre estas dos técnicas de puntuación. La pregunta es: ¿cómo llenar esta brecha de rendimiento sin usar etiquetas del hablante en los datos de background? En esta tesis, el problema anterior se ha abordado utilizando técnicas de DL sin utilizar y/o limitar el uso de datos etiquetados. Se han realizado tres propuestas basadas en DL.En la primera, se propone una representación vectorial de voz basada en la máquina de Boltzmann restringida (RBM) para las tareas de agrupación de hablantes y seguimiento de hablantes en programas de televisión. Los experimentos en la base de datos AGORA, muestran que en agrupación de hablantes los vectores RBM suponen una mejora relativa del 12%. Y, por otro lado, en seguimiento del hablante, los vectores RBM,utilizados solo en la etapa de identificación del hablante, muestran una mejora relativa del 11% (coseno) y 7% (PLDA).En la segunda, se utiliza DL para aumentar el poder discriminativo de los i-vectors en la verificación del hablante. Se ha propuesto el uso del autocodificador de varias formas. En primer lugar, se utiliza un autocodificador como preentrenamiento de una red neuronal profunda (DNN) utilizando una gran cantidad de datos de background sin etiquetar, para posteriormente entrenar un clasificador DNN utilizando un conjunto reducido de datos etiquetados. En segundo lugar, se entrena un autocodificador para transformar i-vectors en una nueva representación para aumentar el poder discriminativo de los i-vectors. El entrenamiento se lleva a cabo en base a los i-vectors vecinos más cercanos, que se eligen de forma no supervisada. La evaluación se ha realizado con la base de datos VoxCeleb-1. Los resultados muestran que usando el primer sistema obtenemos una mejora relativa del 21% sobre i-vectors, mientras que usando el segundo sistema, se obtiene una mejora relativa del 42%. Además, si utilizamos los datos de background en la etapa de prueba, se obtiene una mejora relativa del 53%.En la tercera, entrenamos un sistema auto-supervisado de verificación de locutor de principio a fin. Utilizamos impostores junto con los vecinos más cercanos para formar pares cliente/impostor sin supervisión. La arquitectura se basa en un codificador de red neuronal convolucional (CNN) que se entrena como una red siamesa con dos ramas. Además, se entrena otra red con tres ramas utilizando la función de pérdida triplete para extraer embeddings de locutores. Los resultados muestran que tanto el sistema de principio a fin como los embeddings de locutores, a pesar de no estar supervisados, tienen un rendimiento comparable a una referencia supervisada.Cada uno de los enfoques propuestos tienen sus pros y sus contras. El mejor resultado se obtuvo utilizando el autocodificador con el vecino más cercano, con la desventaja de que necesita los i-vectors de background en el test. El uso del preentrenamiento del autocodificador para DNN no tiene este problema, pero es un enfoque semi-supervisado, es decir, requiere etiquetas de hablantes solo de una parte pequeña de los datos de background. La tercera propuesta no tienes estas dos limitaciones y funciona de manera razonable. Es un enfoque totalmente auto-supervisado y no depende de los i-vectores de background en la fase de prueba.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:02:58.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MONTERO HERRERA, RAFAEL
Títol:Resource optimization in SDN-based inter/intra data centre networks
Data lectura:23/07/2020
Director/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:FAHMY RAAFAT, AHMED RAAFAT HOSNY MOHAMED
Títol:Spatial modulation schemes and modem architectures for millimeter wave radio systems
Data lectura:22/07/2020
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Codirector/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SARMIENTO HERNÁNDEZ, SAMAEL
Títol:Design and optimization of metro-access networks supporting 5G services
Data lectura:26/03/2020
Director/a:LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N. (2020). Split-enabled 350–630 Gb/s optical interconnect with direct detection NOMA-CAP and 7-core multi-core fiber. - Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2018: 1.961; Quartil: Q3)

AUTOR/A:ONRUBIA IBÁÑEZ, RAÚL
Títol:Advanced GNSS-R instruments for altimetric and scatterometric applications
Data lectura:13/03/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2020). Untangling the Incoherent and Coherent Scattering Components in GNSS-R and Novel Applications. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2020). Experimental Evidence of Swell Signatures in Airborne L5/E5a GNSS-Reflectometry. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

AUTOR/A:PHAM, THI QUYNH ANH
Títol:Contribution to dimensionality reduction of digital predistorter behavioral models for RF power amplifier linearization
Data lectura:18/12/2019
Director/a:GILABERT PINAL, PERE LLUIS
Codirector/a:MONTORO LOPEZ, GABRIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:BUITRAGO VENTURA, SANTIAGO
Títol:Advanced radome design for automotive applications
Data lectura:07/11/2019
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Codirector/a:MAYER PUJADAS, AUGUSTO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:GHASEMI, SAEED
Títol:Real-time digital signal processing for new wavelength-to-the-user optical access networks
Data lectura:31/10/2019
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:DEL OLMO ALÒS, JAUME
Títol:Polar coding for the wiretap broadcast channel
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier (2020). Polar coding for confidential broadcasting. - Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ARAVANIS, ALEXIOS
Títol:Closed form analysis of poisson cellular networks: a stochastic geometry approach
Data lectura:09/09/2019
Director/a:PASCUAL ISERTE, ANTONIO
Codirector/a:MUÑOZ MEDINA, OLGA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:ZHAO, FENG
Títol:Advanced pixel selection and optimization algorithms for Persistent Scatterer Interferometry (PSI)
Data lectura:26/07/2019
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). SMF-POLOPT: an adaptive multitemporal pol(DIn)SAR filtering and phase optimization algorithm for PSI applications. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). Coherency Matrix Decomposition-Based Polarimetric Persistent Scatterer Interferometry. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). A temporal phase coherence estimation algorithm and its application on DInSAR pixel selection. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MAYORAL LÓPEZ DE LERMA, ARTURO
Títol:Integrated IT and SDN Orchestration of multi-domain multi-layer transport networks
Data lectura:25/07/2019
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mayoral, A.; López, V.; López, M.; García, D.; González de Dios , O.; Aguado, A.; Szwedowski, R.; Mrówka, K.; Marques, F.; Stevkovski, Z.; Verchere, D.; Pham Van, Q.; Tancevski, L.; J. Fernández-Palacios (2020). Multi-layer service provisioning over resilient software-defined partially disaggregated networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)

Garrich, M.; San Nicolás, C.; Moreno, F.J.; Mayoral, A.; González de Dios , O.; López, V.; Giorgetti, A.; Sgambelluri, A.; Tancevski, L.; Verchere, D.; Pavón, P. (2019). Gap analysis on open models for partially-disaggregated SDN optical transport environments.

AUTOR/A:GUTIÉRREZ ANTUÑANO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Doppler wind LIDAR systems data processing and applications: An overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off-shore wind farms
Data lectura:08/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:TIANA ALSINA, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Salcedo Bosch, Andreu (2020). Wind LIDAR (laser radar) remote sensing: Application to the off-shore wind energy.

AUTOR/A:BARRAGÁN CUESTA, RUBÉN
Títol:Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer
Data lectura:05/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:SICARD, MICHAËL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sicard, M.; Granados, M.; Alados, L.; Barragan, R.; Bedoya-Velásquez, A.; Benavent, J.; Bortoli, D.; Comeron, A.; Cordoba-Jabonero, C.; Costa, M. J.; del Aguila, A.; Fernández, A. J.; Guerrero Rascado, J.; Jorba, O.; Molero, F.; Muñoz, C.; Papagiannopoulos, N.; Pujadas, M.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Sola, Y. (2019). Ground/space, passive/active remote sensing observations coupled with particle dispersion modelling to understand the inter-continental transport of wildfire smoke plumes. - Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2019: 9.085; Quartil: Q1)

Granados, M.; Sicard, M.; Papagiannopoulos, N.; Barragan, R.; Bravo, J.; Nicolae, D. (2019). Two-dimensional mineral dust radiative effect calculations from CALIPSO observations over Europe. - Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2018: 2.938; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SALVADOR AGUILERA, AMAIA
Títol:Computer vision beyond the visible: Image understanding through language
Data lectura:27/06/2019
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SEKULIC, IVAN
Títol:Advanced discontinuous integral-equation schemes for the versatile electromagnetic analysis of complex structures
Data lectura:13/06/2019
Director/a:UBEDA FARRE, EDUARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2019). Efficient and accurate electromagnetic scattering analysis of perfectly conducting thick plates.

AUTOR/A:YANG, HENG
Títol:On the detection of ionospheric waves, relationship with earthquakes and tsunamis
Data lectura:11/06/2019
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Director/a:MONTE MORENO, ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lyu, H. (2020). Improvement of the vertical electron content modeling with GNSS at low and high resolution.

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2019). ADDTID: An alternative tool for studying earthquake/tsunami signatures in the ionosphere. Case of the 2011 Tohoku earthquake. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)

Wielgosz, P.; Rapinski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Hernandez, M.; Yang, H.; Orús, R. (2020). Assessment of centre national d'Études spatiales real-time ionosphere maps in instantaneous precise real-time kinematic positioning over medium and long baselines. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

AUTOR/A:OIKONOMAKOU, MARIA
Títol:Energy and cost management in shared heterogeneous network deployments
Data lectura:10/04/2019
Director/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Oikonomakou , M.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2019). Energy sharing and trading in multi-operator heterogeneous network deployments. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2019: 5.379; Quartil: Q1)

AUTOR/A:QUEROL BORRÀS, JORGE
Títol:Radio frequency interference detection and mitigation techniques for navigation and earth observation
Data lectura:09/11/2018
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2019). The global navigation satellite systems reflectometry (GNSS-R) microwave interferometric reflectometer: hardware, calibration, and validation experiments. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

AUTOR/A:CHAPARRO DANON, DAVID
Títol: Applications of L-band missions for environmental research
Data lectura:15/10/2018
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:PILES GUILLEM, MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Castela Espinha, Afonso (2019). Desarrollo de algoritmo de predicción de riesgo de incendios a nivel europeo.

Chaparro, D.; Duveiller, G.; Cescatti, A.; Piles, M. P.; Vall-llossera, M.; Camps, A. (2018). Biomass estimation in tropical forests using L, C, and X-band Vegetation Optical Depth. - Geophysical research abstracts, ISSN: 1029-7006

Chaparro, D.; Duveiller, G.; Piles, M. P.; Cescatti, A.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Entekhabi, D. (2019). Sensitivity of L-band vegetation optical depth to carbon stocks in tropical forests: a comparison to higher frequencies and optical indices. - Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2019: 9.085; Quartil: Q1)

Spatafora, L.; Vall-llossera, M.; Gurgel, H.; Camps, A.; Angelis, C.; Portal, G.; Chaparro, D. (2019). 'EVALUATION OF VECTOR-BORNE DISEASES AND SOIL MOISTURE.

AUTOR/A:DURÁN MARTÍNEZ, ISRAEL
Títol:Contribution to advanced sensor development for passive imaging of the Earth
Data lectura:20/11/2017
Director/a:DUFFO UBEDA, NURIA
Director/a:TORRES TORRES, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martín, M.; Oliva, R.; Corbella, I.; Torres, F.; Duffo, N.; Duran, I.; Kainulainen, J.; Closa, J.; Zurita, A.M.; Cabot, F.; Khazaal, A.; Anterrieu, E.; Barbosa, J.; Tenerelli, J.; Diez, R.; Turiel, A.; González-Gambau, V. (2018). SMOS instrument performance after more than 8 years in orbit and lessons learnt for future L-band missions.

AUTOR/A:MEKIKIS, PRODROMOS VASILEIOS
Títol:Design and Stochastic Analysis of Emerging Large-Scale Wireless-Powered Sensor Networks
Data lectura:13/11/2017
Director/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mekikis, P. V.; Kartsakli, E.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2018). Connectivity analysis in clustered wireless sensor networks powered by solar energy. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2018: 6.394; Quartil: Q1)

Mekikis, P. V.; Antonopoulos, A.; Kartsakli, E.; Passas, N.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2017). Stochastic modeling of wireless charged wearables for reliable health monitoring in hospital environments.

AUTOR/A:SALES ZARAGOZA, VICENTE
Títol:Redes de Acceso UDWDM Operadas con Láseres Aleatorios de Sintonía Limitada
Data lectura:25/10/2017
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Director/a:SEGARRA MULLERAT, JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez Ribas, Rosa (2017). AVALUACIÓ DE LA GENERACIÓ DE SERVEIS DE XARXA EN ESCENARIS HÍBRIDS BASATS EN SDN, NFV I SFC.

Calvera Sanchez, Daniel (2018). Ampliació, desplegament i integració del sistema de vídeo vigilància de trànsit a la xarxa municipal de L'Hospitalet de Llobregat.

Puig Feixa, Ferran (2018). DISEÑO DE UN SISTEMA MIXTO PARA DAR ALTA VELOCIDAD DE DATOS EN POBLACIONES DE DIFÍCIL ACCESO O CON POBLACIÓN DISPERSA.

Antoñanzas Acero, Alberto (2018). Desarrollo de una GCS automatizada.

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J. (2018). Grade of service in UDWDM-PON with statistical wavelength subscribing.

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J. (2018). Flexible mobile fronthaul with coherent UDWDM-PON.

AUTOR/A:LÓPEZ RIERA, ALEXIS
Títol:Aplicaciones avanzadas del principio superregenerativo a comunicaciones por radiofrecuencia
Data lectura:18/07/2017
Codirector/a:BONET DALMAU, JORDI
Codirector/a:PALA SCHONWALDER, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:KALFAS, GEORGIOS
Títol:Medium -Transparent MAC protocols for converged optical wireless networks
Data lectura:12/05/2017
Codirector/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Kalfas, G.; Vardakas, J.; Alonso, L.; Verikoukis, C.; Pleros, N. (2017). Non-saturation delay analysis of medium transparent MAC protocol for 60 GHz fiber-wireless towards 5G mmWave networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)

Kalfas, G.; Vardakas, J.; Alonso, L.; Verikoukis, C.; Pleros, N. (2017). Non-saturation delay analysis of medium transparent MAC protocol for 5G 60GHz fiber-wireless towards 5G mmWave networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LAGÉN MORANCHO, SANDRA
Títol:Coordination Strategies for Interference Management in MIMO Dense Cellular Networks
Data lectura:21/12/2016
Director/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2017). Joint user scheduling, precoder design, and transmit direction selection in MIMO TDD small cell networks. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2017: 5.888; Quartil: Q1)

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; Zhiheng, G.; Ronghui, W. (2017). Efficient use of paired spectrum bands through TDD small cell deployments. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J. (2017). Signal-Timing Offset Compensation in Dense TDD OFDM-Based Networks.

AUTOR/A:VARAS GONZÁLEZ, DAVID
Títol:Region-based Particle Filter Leveraged with a Hierarchical Co-clustering
Data lectura:14/11/2016
Director/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Varas, D.; Alfaro, M.; Marques, F. (2016). Multiresolution hierarchy co-clustering for semantic segmentation in sequences with small variations.

AUTOR/A:ALONSO ARROYO, ALBERTO
Títol:Contributions to Land, Sea, and Sea Ice Remote Sensing Using GNSS-Reflectometry
Data lectura:10/11/2016
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Monerris, S.; Rudiger, C.; Walker, J.; Onrubia, R.; Querol, J.; Park, H.; Pascual, D. (2016). On the correlation between GNSS-R reflectivity and L-band microwave radiometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; Lopez, C.; Zavorotny, V.U.; Park, H.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A. (2017). SNR and standard deviation of cGNSS-R and iGNSS-R scatterometric measurements. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Querol, J.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2017). Performance assessment of time–frequency RFI mitigation techniques in microwave radiometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Kang, Y.; Onrubia, R.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A. (2017). A generic level 1 simulator for spaceborne GNSS-R missions and application to GEROS-ISS ocean reflectometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Alonso-Arroyo, A.; Zavorotny, V.U.; Camps, A. (2017). Sea ice detection using UK TDS-1 GNSS-R data. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2017: 4.662; Quartil: Q1)

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2016). Comparison of real-time time-frequency RFI mitigation techniques in microwave radiometry.

AUTOR/A:PABLOS HERNÁNDEZ, MIRIAM
Títol:Earth remote sensing with SMOS, Aquarius and SMAP missions
Data lectura:03/10/2016
Director/a:PILES GUILLEM, MARIA
Codirector/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:TORRELLAS SOCASTRO, MARC
Títol:Transmission Strategies for Interfering Networks with Finite Rate and Outdated Channel Feedback
Data lectura:10/02/2016
Director/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Codirector/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J. (2016). Achievable DoF-delay trade-offs for the K-user MIMO interference channel with delayed CSIT. - IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2016: 2.679; Quartil: Q2)

AUTOR/A:IGLESIAS GONZÁLEZ, RUBÉN
Títol:High-Resolution Space-Borne and Ground-Based SAR Persistent Scatterer Interferometry for Landslide Monitoring
Data lectura:04/12/2015
Director/a:FABREGAS CANOVAS, FRANCISCO JAVIER
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/07/202001/11/2020Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202028/02/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201930/04/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201924/07/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201928/06/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201923/04/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/10/2019MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cloud Robotics and the Impact of 5G networks in the Factory of the FutureMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
01/01/201931/12/2019Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201809/08/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020TEC2017-90034-C2-2-R - Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201727/01/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201727/01/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions,Sp. z o.o.
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQORVO Inc.
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201629/12/2020Procesado de señales multimodales y aprendizaje automático en grafos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Gestión de interferencia en procesado de información y comunicaciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Tecnologías radio para redes ultra-densas en la era 5G y posterior (5G&B)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Sistema Integrados Inalámbricos en Microondas, Milimétricas y Terahercios para Comunicaciones SensorizaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/12/201630/09/2017Asesoramiento en la elaboración de una propuesta de volúmenes de referencia para las emisiones radioeléctricas en emplazamientos de comunicaciones móviles.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
12/12/201625/12/2016Mesures de les antennes d'un conjunt de satel·lites CubeSatSPIRE GLOBAL UK LTD
18/11/201618/11/2016Método y sistema para filtrar efectos de desvanecimiento atmosférico en señales de comunicación ópticas en espacio libre
01/11/201631/10/2021Ajuts per a la contractació RYC-2014-15907MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/09/201616/09/2016Método de modulación directa de la fase óptica de un láser por medio deuna señal de pulsaciones codificadas y ciclo de trabajo variable.
15/09/201614/03/2020Desenvolupament d'un Sistema Actiu de Microones, Multifreqüència i Reconfigurable per a la Observació de la TerraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/09/201607/09/2016Method and system for filtering atmospheric fading effects on freespace optical communication signals
29/07/201628/01/2020Anàlisi, disseny i fabricació de randoms per a radars d'automocióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201628/07/2016System and method for detecting and eliminating radio frequency interferences in real time
07/06/201607/06/2016UPC at ActivityNet Challenge 2016
03/06/201603/06/2016MÉTODO Y SISTEMA DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN VÍAS FERROVIARIAS Y SISTEMA DE AVISO
01/06/201631/07/2016Acuerdo de colaboración y soporte técnico para la tramitación de la propiedad industrial generada en el proyecto SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/04/201614/04/2019Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2015 en la modalitat d'ajut específicInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/04/201614/10/2019DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201631/12/2017Encarrec i cessio drets Explotació a UOCFUND. UNIVERSITAT OBERTA CATALUNYA
01/03/201601/03/2020COST-CA15104 IRACON: Inclusive Radio Communication Networks for 5G and BeyondEuropean Cooperation in Science and Technology
23/02/201625/07/2016Spoken Language Identification PrototypeCàtedra SEAT - UPC
16/02/201616/02/2025GRECO Licence agreement (F01-2016-293)FOI, SWEDISCH DEFENCE RESEARCH AG.
20/01/201620/01/2016A medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Activitats de consulta sobre modelat, caracterització i disseny de dispositius de microones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201631/05/2020Tecnologías de aprendizaje profundo aplicadas al procesado de voz y audioMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Teledetección LIDAR atmosférica y observacions cooperativas: explotación, procesado de la señal y balance radiativoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas avanzadas en teledetección aplicada usando señales GNSS y otras señales de oportunidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Red óptica de acceso con distribución flexible ultra-densa de longitud de onda y ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Productos y servicios innovadores con sensores de microondas, SMOS y sentinels para tierraMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2016CONVENI ESPECÍFIC TELEFÓNICATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
21/12/201520/04/2016Monitorización de incendios a partir de datos de satéliteSKOLKOVO INST.SCIENCE AND TECHNOL.
01/12/201530/11/2018Red Española de TeraherciosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2018Red COMONSENSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201531/12/2016Improved Modelling of Short and Long Term Characteristics of Ionospheric DisturbancesEuropean Space Agency
21/11/201520/02/2016Processament digital de senyals per l'anàlisi Automàtic de Continguts Audiovisuals-PACAUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201531/10/2016Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
13/10/201531/12/2015Aportació organització biennal IEEEIEEE INTERNATIONAL LLC
01/10/201501/12/2015Suport tènic al projecte/'Sistema de Aviso de Circulación de Trenes/' SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
01/10/201531/12/2020Procesado de la voz y del lenguaje mediante redes neuronalesVERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201531/12/2016Standford-UPC collaboration on optical communicationsSTANFORD UNIVERSITY
28/07/201531/03/2018Informes pericialesHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/07/201531/12/2017Small cElls coordinAtion for Multi-tenancy and Edge servicesCommission of European Communities
23/06/201531/01/2020SMOS Expert Support Laboratory for Level 1DEIMOS ENGENHARIA SA
19/06/201519/06/2015Dispositivo y sistema para modular la fase de una señal óptica basado en grafeno y/o materiales nano-estructurados basados en carbono
12/05/201511/12/2015Fenix - Fornt-end GNSS interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201530/04/2019Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructureCommission of European Communities
15/04/201515/07/2015Subcontract GRDC ProjectMONASH UNIVERSITY
13/04/201513/04/2016Efficient utilization of frequency bands in asymmetric traffic conditionsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/02/201530/07/2017VIrtualized hybrid satellite-TerrestriAl systems for resilient and fLexible futureCommission of European Communities
29/01/201529/01/2015Sistema de estabilización para la compensación del movimiento angular en plataformas lidar móviles
01/01/201531/12/2018Innovative Architectures, Wireless Technologies and Tools for High Capacity and Sustainable 5G Ultra-Dense Cellular NetworksCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave Modelling-2TriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201531/12/2015Activitats d'assesorament en la RecercaCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201530/09/2018Soluciones de Radio Digital para Sistemas de Comunicaciones Sostenibles y Reconfigurables de Próxima GeneraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Desarrollo de Arquitecturas y Tecnologías Futuras hacia redes 5G - subproyecto UPCMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Optimización de las prestaciones de SMOS y futuras misionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Sistemas y tecnicas radar multiplataforma para la monitorizacion continua de la tierraMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave (BAW) Modeling IITriQuint Semiconductor
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/07/202001/11/2020Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202028/02/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201930/04/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201924/07/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201928/06/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201923/04/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/10/2019MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cloud Robotics and the Impact of 5G networks in the Factory of the FutureMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
01/01/201931/12/2019Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201809/08/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020TEC2017-90034-C2-2-R - Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201727/01/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201727/01/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions,Sp. z o.o.
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQORVO Inc.
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201629/12/2020Procesado de señales multimodales y aprendizaje automático en grafos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Gestión de interferencia en procesado de información y comunicaciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Tecnologías radio para redes ultra-densas en la era 5G y posterior (5G&B)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Sistema Integrados Inalámbricos en Microondas, Milimétricas y Terahercios para Comunicaciones SensorizaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/12/201630/09/2017Asesoramiento en la elaboración de una propuesta de volúmenes de referencia para las emisiones radioeléctricas en emplazamientos de comunicaciones móviles.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
12/12/201625/12/2016Mesures de les antennes d'un conjunt de satel·lites CubeSatSPIRE GLOBAL UK LTD
18/11/201618/11/2016Método y sistema para filtrar efectos de desvanecimiento atmosférico en señales de comunicación ópticas en espacio libre
01/11/201631/10/2021Ajuts per a la contractació RYC-2014-15907MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/09/201616/09/2016Método de modulación directa de la fase óptica de un láser por medio deuna señal de pulsaciones codificadas y ciclo de trabajo variable.
15/09/201614/03/2020Desenvolupament d'un Sistema Actiu de Microones, Multifreqüència i Reconfigurable per a la Observació de la TerraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/09/201607/09/2016Method and system for filtering atmospheric fading effects on freespace optical communication signals
29/07/201628/01/2020Anàlisi, disseny i fabricació de randoms per a radars d'automocióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201628/07/2016System and method for detecting and eliminating radio frequency interferences in real time
07/06/201607/06/2016UPC at ActivityNet Challenge 2016
03/06/201603/06/2016MÉTODO Y SISTEMA DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN VÍAS FERROVIARIAS Y SISTEMA DE AVISO
01/06/201631/07/2016Acuerdo de colaboración y soporte técnico para la tramitación de la propiedad industrial generada en el proyecto SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/04/201614/04/2019Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2015 en la modalitat d'ajut específicInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/04/201614/10/2019DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201631/12/2017Encarrec i cessio drets Explotació a UOCFUND. UNIVERSITAT OBERTA CATALUNYA
01/03/201601/03/2020COST-CA15104 IRACON: Inclusive Radio Communication Networks for 5G and BeyondEuropean Cooperation in Science and Technology
23/02/201625/07/2016Spoken Language Identification PrototypeCàtedra SEAT - UPC
16/02/201616/02/2025GRECO Licence agreement (F01-2016-293)FOI, SWEDISCH DEFENCE RESEARCH AG.
20/01/201620/01/2016A medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Activitats de consulta sobre modelat, caracterització i disseny de dispositius de microones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201631/05/2020Tecnologías de aprendizaje profundo aplicadas al procesado de voz y audioMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Teledetección LIDAR atmosférica y observacions cooperativas: explotación, procesado de la señal y balance radiativoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas avanzadas en teledetección aplicada usando señales GNSS y otras señales de oportunidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Red óptica de acceso con distribución flexible ultra-densa de longitud de onda y ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Productos y servicios innovadores con sensores de microondas, SMOS y sentinels para tierraMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2016CONVENI ESPECÍFIC TELEFÓNICATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
21/12/201520/04/2016Monitorización de incendios a partir de datos de satéliteSKOLKOVO INST.SCIENCE AND TECHNOL.
01/12/201530/11/2018Red Española de TeraherciosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2018Red COMONSENSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201531/12/2016Improved Modelling of Short and Long Term Characteristics of Ionospheric DisturbancesEuropean Space Agency
21/11/201520/02/2016Processament digital de senyals per l'anàlisi Automàtic de Continguts Audiovisuals-PACAUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201531/10/2016Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
13/10/201531/12/2015Aportació organització biennal IEEEIEEE INTERNATIONAL LLC
01/10/201501/12/2015Suport tènic al projecte/'Sistema de Aviso de Circulación de Trenes/' SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
01/10/201531/12/2020Procesado de la voz y del lenguaje mediante redes neuronalesVERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201531/12/2016Standford-UPC collaboration on optical communicationsSTANFORD UNIVERSITY
28/07/201531/03/2018Informes pericialesHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/07/201531/12/2017Small cElls coordinAtion for Multi-tenancy and Edge servicesCommission of European Communities
23/06/201531/01/2020SMOS Expert Support Laboratory for Level 1DEIMOS ENGENHARIA SA
19/06/201519/06/2015Dispositivo y sistema para modular la fase de una señal óptica basado en grafeno y/o materiales nano-estructurados basados en carbono
12/05/201511/12/2015Fenix - Fornt-end GNSS interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201530/04/2019Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructureCommission of European Communities
15/04/201515/07/2015Subcontract GRDC ProjectMONASH UNIVERSITY
13/04/201513/04/2016Efficient utilization of frequency bands in asymmetric traffic conditionsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/02/201530/07/2017VIrtualized hybrid satellite-TerrestriAl systems for resilient and fLexible futureCommission of European Communities
29/01/201529/01/2015Sistema de estabilización para la compensación del movimiento angular en plataformas lidar móviles
01/01/201531/12/2018Innovative Architectures, Wireless Technologies and Tools for High Capacity and Sustainable 5G Ultra-Dense Cellular NetworksCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave Modelling-2TriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201531/12/2015Activitats d'assesorament en la RecercaCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201530/09/2018Soluciones de Radio Digital para Sistemas de Comunicaciones Sostenibles y Reconfigurables de Próxima GeneraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Desarrollo de Arquitecturas y Tecnologías Futuras hacia redes 5G - subproyecto UPCMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Optimización de las prestaciones de SMOS y futuras misionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Sistemas y tecnicas radar multiplataforma para la monitorizacion continua de la tierraMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave (BAW) Modeling IITriQuint Semiconductor
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt