Comparteix:

Bases

1. En aquesta convocatòria es poden atorgar, com a màxim, el següent nombre de premis extraordinaris per àmbit:

  • Arquitectura, Urbanisme i Edificació: 2 premis
  • Ciències: 7 premis
  • Enginyeria Civil i Ambiental: 6 premis
  • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 7 premis
  • Enginyeria Industrial: 8 premis

2. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat de la UPC ha de designar el candidat o candidata o els candidats o candidates del seu programa que poden participar en aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Doctorat 2024. Aquesta selecció s’ha de fer d’entre el total de doctors i doctores del programa que hagin obtingut la menció cum laude i que pertanyin a la promoció 2021-2022 (matriculats del dipòsit de tesi el curs acadèmic 2021-2022, amb independència de la data en què va tenir lloc la defensa pública de la tesi). L’expedient acadèmic del candidat o candidata ha de constar com a tancat i sense cap incidència pendent de resoldre.

3. El nombre màxim de candidats o candidates que ha de seleccionar cada comissió acadèmica el decideix el conjunt de coordinadors i coordinadores de cada àmbit i ha de ser com a mínim d’un 10 % i com a màxim d’un 20 % del total de tesis dipositades en el període establert per la convocatòria.

4. La comissió acadèmica de cada programa ha de fer constar el resultat de la selecció de candidats i candidates del seu programa a l’acta de la sessió en la qual pren l’acord.

5. Cada candidatura és assignada a l’àmbit de coneixement al qual correspon el programa de doctorat.

6. El coordinador o coordinadora de cada programa de doctorat ha d’informar del candidat o candidata o dels candidats o candidates seleccionats per la comissió acadèmica mitjançant l’aplicació de gestió específica per als premis extraordinaris.

7. La comissió acadèmica de cada programa ha d’informar i notificar a la persona interessada que ha estat seleccionada com a candidat o candidata a la convocatòria 2024 dels premis extraordinaris.

8. En cas de conformitat amb la seva candidatura, i desprès de que des de l’Escola de Doctorat se li faciliti l’accés a l’aplicació de gestió dels premis extraordinaris, els candidats i candidates han de completar la seva sol·licitud a l’aplicació d’acord amb el termini establert al calendari de la convocatòria. S’haurà d'incorporar la documentació següent:

  • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (cal indicar l'índex d'impacte i el quartil), patents, activitats de transferència tecnològica, participació i organització en actes científics, etc.

  • Acreditació d'altres mèrits, com ara beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.

  • La veracitat de les dades i els documents presentats per cada candidat o candidata mitjançant l’aplicació és exclusivament responsabilitat dels candidats o candidates. La inexactitud o falsedat de les dades aportades suposaria una falta administrativa.

9. En el termini establert al calendari de la convocatòria, la comissió acadèmica de cada programa ha d’emetre a través de l’aplicació un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, les patents, les aplicacions, els desenvolupaments, les participacions en actes científics, etc., acreditats per les persones interessades.

10. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i un mínim de dos de suplents. Correspon als coordinadors i coordinadores dels programes de cada àmbit acordar en una reunió la modalitat de jurat i, una vegada designat, d’acord amb el calendari de la convocatòria, fer-ne arribar la proposta de composició a la Comissió Permanent per a la seva aprovació.
El jurat de cada àmbit és proposat d’acord amb una de les dues modalitats següents:

a) Designació directa pel programa de doctorat. Els membres del jurat són proposats per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de l’àmbit que els pertoca per torn. El torn s'estableix com a resultat d’ordenar els programes per ordre alfabètic, començant a continuació de l'últim programa de l'any anterior. Aquesta serà l’opció per defecte i correspon als coordinadors i coordinadores de l’àmbit activar el procediment d’acord amb el calendari de la convocatòria.

b) Designació conjunta pels coordinadors i coordinadores de l’àmbit. El conjunt dels coordinadors i coordinadores de cada àmbit proposa un jurat que es crea ad hoc per a l’ocasió.

En ambdós casos, tots els membres del jurat han de ser doctors o doctores i amb recerca acreditada.
En cap cas el director o directora, el codirector o codirectora o el tutor o tutora d'alguna de les candidatures que es presenten pot formar part del jurat. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.

11. Els jurats establiran els seus criteris de valoració, que tindran en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i comunicaran la decisió per escrit a la Comissió Permanent d’acord amb el calendari de la convocatòria. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.

12. Correspon a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovar la relació de guanyadors i guanyadores per àmbit. Aquesta relació s’ha de fer pública a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i els interessats o interessades disposaran d’un termini màxim de 10 dies hàbils per a presentar esmenes o reclamacions. Finalitzat aquest termini, i una vegada resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l'Escola donarà per ratificada la resolució dels Premis Extraordinaris de Doctorat de 2024.

13. L'Escola de Doctorat ha de publicar a la seva pàgina web la relació definitiva de guanyadors i guanyadores d’acord amb el calendari de la convocatòria i informarà a la Comissió de Recerca per a que ho escali al Consell de Govern.

14. Correspon al Consell de Govern de la UPC ratificar la relació de guanyadors i guanyadores en la sessió que presumiblement s’hagi de celebrar en el mes de juliol/setembre de 2024, d’acord amb el calendari de reunions dels òrgans de govern1.

15. L'acte públic de lliurament dels premis té lloc durant l’acte de benvinguda del curs acadèmic 2024-2025, organitzat per l’Escola de Doctoral pels nous doctorands i doctorandes.

1 Les dates actualitzades dels òrgans de govern estaran consultables a la pàgina web de l’Escola de Doctorat on es faran totes les comunicacions referents a la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat 2024.