Comparteix:

Calendari

Calendari de la convocatòria

Publicació de la convocatòria al web de l'Escola de Doctorat 01/02/2024
Publicació i difusió de la convocatòria entre els coordinadors i coordinadores 02/02/2024
Selecció dels candidats i candidates de cada programa Del 02/02/2024 al 01/03/2024
Comunicació de la composició del jurat de cada àmbit a la Comissió Permanent Del 02/02/2024 al 01/03/2024
Publicació al web de la relació provisional de persones candidates seleccionades 08/03/2024
Publicació al web de la relació definitiva de persones candidates seleccionades 22/03/2024
Introducció de dades sobre cada tesi a l'eina  Del 11/03/2024 al 15/04/2024
Emissió d'un informe per a cada participant a l'eina  Del 11/03/2024 al 30/04/2024
Emissió per part del jurat de les actes dels guanyadors i guanyadores per àmbit Del 02/05/2024 al 31/05/2024
Publicació al web de la relació provisional de guanyadors i guanyadores 07/06/2024
Publicació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores 25/06/2024
Ratificació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores juliol/setembre 2024
Acte de lliurament dels Premis que es farà a la sessió d'acollida als doctorands i doctorandes Pendent