Comparteix:

El tribunal de la tesi doctoral

 

Definició

La tesi doctoral és avaluada en un acte de defensa que té lloc en sessió pública i que consisteix en l’exposició i defensa per part del doctorand o doctoranda del seu pla de recerca davant els membres d’un tribunal especialitzat.

Designació del tribunal

En el moment en el que la comissió acadèmica d’un programa de doctorat proposa el dipòsit d’una tesi, fa també una proposta prioritzada dels membres que han de formar part del tribunal que ha de qualificar la tesi. El president o presidenta i el vocal o els vocals del tribunal poden dur a terme la seva tasca mitjançant videoconferència. El secretari o secretària i el doctorand o doctoranda han de ser presents a l'acte de defensa. Posteriorment al dipòsit de la tesi, la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat revisa i designa oficialment la composició del tribunal.

Composició del tribunal 

Els tribunals de tesi estan compostos per cinc o set doctors o doctores experts en la matèria i amb recerca acreditada, dels quals tres o cinc són membres titulars i els altres dos són suplents. A més, la major part dels membres han de ser externs a la Universitat o a les entitats participants en el programa.

 

Respecte als rols del tribunal seran:

 • 1 president o presidenta

 • 1 secretari o secretària

 • 1 o diversos vocals

 • Vocals suplents

 

Funcions del tribunal

 • President o presidenta:

  • Articular les mesures de suplència.

  • Suspendre l’acte i fixar una nova data alternativa.

  • Establir la manera i el moment per al torn de preguntes.

  • Aixecar la sessió.

  • Comunicar verbalment la qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda i a la resta d’assistents a l’acte de defensa.

 • Secretari o secretària:

  • Convocar l’acte de defensa (amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa).

  • Durant l’acte de la defensa, tenir cura que s’emplena degudament tota la documentació requerida per a l’avaluació de la tesi.

  • Certificar l’obtenció de la menció de doctor o doctora internacional.

  • Enviar la documentació als membres del tribunal que han actuat per videoconferència.

  • Trametre a l’Escola de Doctorat la documentació signada per tots els membres del tribunal perquè aquesta introdueixi l’avaluació en l’expedient del doctorand o doctoranda i, si s’escau, en l’escrutini del vot cum laude per part de la Comissió Permanent.

Més informació

Dipòsit i avaluació de la tesi doctoral

 

Marc normatiu: