Comparteix:

Generiques

Quines són les característiques i requeriments generals?

 • La tesi doctoral s’ha de desenvolupar en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat(i, si escau, un centre de recerca, centre tecnològic i/o fundació hospitalària) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).

 • El doctorand o doctoranda disposarà d’un director o directora de tesi de la universitat o del centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.

 • La selecció de la persona candidata s’haurà de fer conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.

 • El candidat o candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala d’1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.

 • El director o directora de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

 • La dedicació del doctorand o doctoranda al projecte de recerca s’haurà de distribuir entre l’empresa i la universitat.

 • El doctorand o doctoranda participarà en programes formatius en competències transversals relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.

 • El doctorand o doctoranda disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa oen altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. En el cas de projectes que tinguinla seu de l’empresa fora de Catalunya, aquesta borsa també servirà per a viatges a Catalunya.

 • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics i directores acadèmiques que hi participintambé rebran un reconeixement per aquesta participació.


Quines són les modalitats d’ajut?

Hi ha dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 1. Projectes de doctorat industrial cofinançats.

 2. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 Quadre resum: 

 

Cofinançament

Ajut específic

Marc relació

Conveni de col·laboració entre les parts signatàries (Publicació de resultat, drets de propietat intel·lectual i industrial, finançament...)

Entorn acadèmic

Universitats públiques i privades a Catalunya, centres de recerca i fundacions hospitalàries de Catalunya. Direcció de tesis: membre SGR, ICREA o beneficiari ERC grant.

Centre treball empresa

Catalunya


Catalunya i Unió Europea

Elegibilitat  entorn empresarial

Empreses públiques i privades amb seu a Catalunya.

 

Empreses que disposin d'un centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya. En el cas d’entitats públiques que siguin elegibles (sector públic, administracions i entitats locals), s’han d’acollir a aquesta modalitat.

Finançament públic 3 anys

Entorn empresarial (22.800)

(+2.000 si hi ha Menció Internacional)

Entorn acadèmic (27.000)

(+2.000 si hi ha Menció Internacional)

Doctorand/a (10.800)


Entorn acadèmic (10.800)

(+2.000 si hi ha Menció Internacional)

Doctorand/a (10.800)


Contractació doctorand/a

Entorn empresarial

Entorn empresarial o acadèmic

Retribució bruta mínima mitjana


22.000 euros anuals

Durada

3 anys

Com a mínim 3 anys

Dedicació

En exclusiva

En exclusiva o a temps parcial

Distribució temps


A convenir entre l'entorn acadèmic i empresarial

 

Quines característiques ha de complir el projecte per accedir a la modalitat de cofinançament?

 • El doctorand o doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

 • La durada del conveni de col·laboració entre la universitat i l’empresa haurà de serd’un mínim de 3 anys.

 • L’empresa contractarà el doctorand o doctoranda iassumiràuna retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000 € i les quotes patronals corresponents. La retribució podràser lineal i progressiva,segons la política retributiva de l’empresa.L'empresa haurà de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000 € per als tres anys de durada de l'ajut.

 • El centre de treball de l’empresa haurà d’estar ubicat a Catalunya.

 • La tesi s’haurà de desenvolupar en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat no podrà serper a un període superior a aquests 3 anys.

 • La Generalitat de Catalunya finançaràels conceptes que es recullen a la pregunta sobre les condicions econòmiques del projecte de recerca.


Quines característiques ha de complir el projecte per accedir a la modalitat d’ajut específic?

Aquesta modalitat està prevista per als casos següents:

 • Quan l’empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o doctoranda i acordi amb la universitat compensar els costos laborals per contractar-lo.

 • Quan la dedicació del doctorand o doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva. En aquest cas, la durada del conveni entre la universitat i l’empresa i la del projecte de doctorat haurà de ser superior a 3 anys.

 • Quan el centre de treball de l'entorn empresarial estigui situat fora de Catalunya.

 • Altres casos que no estiguin previstos en apartats anteriors i que puguin ser considerats per la comissió de selecció, sempre que estiguin justificats degudament.