Comparteix:

Marc VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure’n la màxima eficiència pel que fa a la gestió, sempre amb l'objectiu de millorar els ensenyaments.

 • Verificació: el procés de verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la docència, que han de superar tots els programes de Doctorat per tenir validesa oficial.

  L’Escola de Doctorat és la responsable d’elaborar una memòria de la titulació (memòria de verificació), en la qual s’inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres. Podeu accedir a aquesta memòria en l’apartat de qualitat de cada programa de doctorat.

 • Seguiment: el seguiment de les titulacions consisteix en un procés d'avaluació que fan els responsables de les titulacions verificades a partir de l'anàlisi de dades i d'indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet en la verificació i el desenvolupament posterior d’aquests títols. En aquest aparta podeu accedir a l'informe de seguiment global de l'Escola de Doctorat (ISU-PD). Els informes de seguiment corresponents a cada programa de doctorat en l’apartat de qualitat de cada programa.

  Informe de Seguiment Universitat ISU-PD 2023

 • Modificació: els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i previst d'aquest procés.

 • Acreditació: els diferents programes de doctorat que s’imparteixen a l’Escola de Doctorat, perquè es puguin continuar impartint, han d’estar acreditats positivament, comprovant que els plans d’estudis s’estan duent a terme d’acord amb el projecte inicial, i, si escau, que es preveuen els canvis necessaris i les causes que els justifiquen.

  L’acreditació s’ha de fer abans que passin 6 anys des de la verificació o la darrera acreditació.

  Podeu accedir als autoinformes d’acreditació corresponents a cada programa de doctorat en l’apartat de qualitat de cada programa.

  En aquest apartat podeu accedir a l’autoinforme d’acreditació de les dimensions que són transversals a tots els programes de doctorat que s’imparteixen a l’Escola de doctorat de la UPC.  

  Informe d’Acreditació Transversal dels Programes de Doctorat (IATPD)