Comparteix:

Indicadors i Quadre de Comandament

L’Escola de Doctorat disposa d’un quadre de comandament que recull els valors dels indicadors dels diferents processos del SGIQ i dels objectius del Pla estratègic.

Quadre de comandament Escola de Doctorat

A més dels indicadors que serveixen per a avaluar el bon funcionament dels processos del SGIQ i la idoneïtat de les accions definides per a assolir els objectius del Pla Estratègic, l’Escola de Doctorat disposa d’un quadre complet d’indicadors, calculats a nivell agregat i a nivell individual de cada programa que permeten fer un seguiment acurat dels programes. Aquests indicadors, publicats en format Power BI, permeten a tots els grups d’interès disposar de tota la informació actualitzada de cadascun dels programes, incloent-hi resultats científics, rendiment, enquestes de satisfacció i inserció laboral.

Quadre d'Indicadors de l'Escola de Doctorat
Format Power BI

Quadre d'Indicadors per Programes de Doctorat
Format Power BI