Comparteix:

Requisits generals d’accés al doctorat

Per accedir a un programa de doctorat cal haver obtingut un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari, o equivalent, sempre que entre els dos ensenyaments s’hagi superat un mínim de 300 ECTS.

També s’hi pot accedir en un dels supòsits següents:

 1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió del títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments.

 2. Així mateix, hi podran accedir les persones que es trobin en algun dels supòsits següents:

  1. Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s’hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i s’acrediti un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.

  2. Estar en possessió d’un títol que s’hagi obtingut en sistemes educatius estrangers pertanyents a l’espai europeu d’educació superior (EEES), sense necessitat d’homologar-lo, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d’expedició. L’admissió al doctorat no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el reconeixement a cap altre efecte que el de l’accés als estudis de doctorat.

  3. Estar en possessió d’un títol que s’hagi obtingut en sistemes educatius estrangers de fora de l’EEES, sense necessitat d’homologar-lo, després que la Universitat hagi pogut comprovar que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta per accedir a estudis de doctorat al país d’expedició. L’admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el reconeixement a cap altre efecte que el de l’accés als estudis de doctorat.

  4. Estar en possessió d’un altre títol de doctor o doctora.

  5. Havent obtingut prèviament una plaça de formació en la prova pertinent d’accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

 

Requisits específics i procediment d’admissió

Cada programa de doctorat pot tenir requisits addicionals als generals. A les pàgines de cada programa s’hi indiquen aquestes condicions addicionals específiques, que s’han de complir per poder-hi accedir.

El procediment i el calendari d'admissió es poden consultar en aquest apartat.

 

Normativa aplicable