Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Futurs doctorands / Accés i admissió / Requisits generals d'accés

Requisits generals d’accés

Per accedir a un programa de doctorat cal tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari, o equivalent, sempre que entre tots dos s’hagin superat un mínim de 300 ECTS. 

Però també hi pots accedir si estàs en un dels supòsits següents:

  1. Si tens un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’EEES que et permeti iniciar estudis de màster i has superat un mínim de 300 ECTS, dels quals com a mínim 60 ECTS han de ser de nivell de màster. En aquest cas, s’hi inclouen els títols espanyols de llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera i arquitecte o arquitecta que corresponguin a títols universitaris oficials segons ordenacions anteriors a l’espai europeu d’educació superior. En aquest cas, cal que la titulació tingui una correspondència de nivell 3 en el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES)(1)

  2. Si tens un títol universitari oficial de nivell de grau que com a mínim sigui de 300 ECTS (per exemple, arquitectura). En aquest cas, hauràs de cursar obligatòriament complements de formació, sempre que la teva titulació  no inclogui formació en recerca equivalent quant a valor formatiu als crèdits de recerca procedents del màster.

  3. Si tens un títol obtingut en un sistema educatiu estranger, sense que en sigui necessària l’homologació, sempre que la UPC comprovi que aquest acredita un nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de màster i que dona accés en el país expedidor als estudis de doctorat. En aquest cas, no disposaràs de l’homologació del teu títol, sinó que tindrà efectes, únicament, en l’accés als estudis de doctorat. (2)

  4. Si tens un altre títol espanyol de doctor o doctora corresponent a ordenacions universitàries anteriors.

  5. Si tens el diploma d’estudis avançats segons el RD 778/1998.

  6. Si tens la suficiència investigadora segons el RD 185/1985.

  7. Si tens un títol universitari i has obtingut prèviament una plaça en formació en les proves d’accés corresponents a places de formació sanitària especialitzada, i has superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en l’àmbit de les ciències de la salut.


Més informació:

Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  1. Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  2. Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)