Comparteix:

Ajuts de matrícula

Si et trobes en una de les situacions personals següents tens dret a l’exempció del preu de la matrícula que es descriu al quadre següent. Per poder gaudir de la bonificació cal que presentis la documentació acreditativa corresponent.

 

SituacióBonificacióDocumentació
Ser membre de família nombrosa.

Categoria especial 100%


Categoria general 50 %

  • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
  • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del Govern andorrà.
  • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol en què no consti el nombre de fills han d'adjuntar-hi un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.
  • D'acord amb la normativa vigent, el títol ha d'estar vigent a l'inici del curs acadèmic.

Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa, ja no l’hauràs de presentar en paper. Pots consultar-ne la situació a l’e-secretaria.

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. 100 %
  • Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o l’organisme equivalent a la resta de comunitats autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes. 100 %
  • Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  • Els fills, filles i cònjuges han d’aportar el llibre de família.
Ser víctima de la violència de gènere, fill o filla dependent. 100 %
  • Fotocòpia de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent.
  • Els fills o filles dependents han d'aportar el llibre de família.