Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Erasmus Mundus en Serveis Energètics Sostenibles (SELECT+) # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #

Erasmus Mundus en Serveis Energètics Sostenibles (SELECT+) # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #

Antecedents: El Doctorat Erasmus Mundus Select+ és un programa de quatre anys, amb mobilitat obligatòria entre les universitats i les indústries associades. Al voltant de deu estudiants de doctorat seran acceptats en el programa cada any i es farà un nou esforç de recerca en benefici de la innovació i l’esperit empresarial en el camp de l’energia. D’aquests deu o més projectes, un projecte de doctorat se situarà en el camp dels negocis i l’esperit empresarial, en comptes de ciències de l’enginyeria. L’idioma principal de la investigació és l’anglès.

Objectius: El Programa de Doctorat té com a objectius els següents: 1. Aconseguir doctorats d’alt nivell amb el coneixement fonamental de materials, química i física, nanotecnologia i biotecnologia, per trobar noves i millors formes de produir i modes de conversió d’energia, distribució, control i utilització.
2. Aconseguir una alta competència en coneixements d’enginyeria de qualitat en el camp de l’energia empresarial i sostenible.
3. Aconseguir una formació específica en la perspectiva anomenada ’del pou a la roda’, és a dir, el concepte d’una visió completa des de les fonts d’energia disponibles (el pou) fins als serveis d’energia útil (la roda).
4. Implicar diverses empreses (grans i petites i mitjanes empreses, PIME) per treballar junts.
5. Promoure un nou grup de futurs líders de negocis amb responsabilitat social corporativa en l’àmbit de l’energia.
6. Portar noves energies eficients com productes al mercat en el menor temps possible.
7. Ajudar les PIME a obtenir accés als resultats de la recerca d’alt nivell.

Justificació: El sector de l’energia està en un punt d’inflexió en què les grans inversions previstes en energia proporcionaran un impuls significatiu al desenvolupament de noves tecnologies energètiques. El Pla SET demana un augment dramàtic en l’esforç europeu d’R+D+I en energia amb el finançament de moltes fonts diferents per formar un programa coherent. El Pla SET està a punt de reflectir-se en els programes d’energia dels estats membres i en la planificació de les institucions i indústries individuals. Instruments com la planificació conjunta, les aliances estratègiques i les noves formes d’associació público-privada estan encara en les primeres etapes de desenvolupament. Per assolir les metes del Pla SET, són molt necessàries noves iniciatives per induir i gestionar el nivell més alt d’activitat necessària. Això implica la necessitat creixent de professionals d’alt nivell amb un nou conjunt d’habilitats que treballen amb l’energia sostenible. Recentment, la European Wind Initiative (Document conceptual de març de 2009) va identificar la necessitat de 1.000 alumnes addicionals el 2020 a nivell de doctorat i de 2.000 el 2030. Per satisfer aquestes necessitats d’una varietat de nous programes es requereixen programes de doctorat i màster, així com programes d’educació contínua, incloent-hi un programa de formació de formadors per al professorat en les institucions europees. Els programes s’han de basar en una sòlida combinació de la recerca impulsada per la innovació i la participació de la indústria, i per tant han d’integrar tots els elements del triangle el coneixement. D’altra banda, els programes han de ser interdisciplinaris, per la qual cosa han d’integrar l’aprenentatge tecnològic i empresarial de manera que els estudiants/candidats adquireixin fortalesa tècnica, així com competències empresarials. Els programes Erasmus Mundus MSc existents, així com el programa Select+, encaixen molt bé en aquest concepte. A més, el programa Select+ pot servir com un ‘paraigua’ important per donar a altres programes educatius relacionats amb l’energia a Europa un marc per recollir material d’aprenentatge de diversos tipus.

Altres Universitats

 • Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), de Polònia: https://www.agh.edu.pl/en
 • Aalto Yliopisto-Aalto University, de Finlàndia: https://www.aalto.fi/en
 • Instituto Superior Técnico, de Lisboa, Portugal: https://tecnico.ulisboa.pt/en/
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - The Royal Institute of Technology, de Suècia (coordinadora): https://www.kth.se/en
 • Politecnico di Torino, d’Itàlia: https://www.polito.it/index.php?lang=en
 • Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology, dels Països Baixos: https://www.tue.nl/en/
 • École des Mines de Nantes, de França: https://www.imt-atlantique.fr/en

COORDINADOR/A

Casanova Hormaechea, Ignasi

CONTACTE

UTG Àmbit Eng. Industrial de Barcelona
Pavelló I
Planta 0
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Física, Química o Enginyeria (per exemple, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Ambiental o Enginyeria de l’Energia).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), de Polònia: https://www.agh.edu.pl/en
 • Aalto Yliopisto-Aalto University, de Finlàndia: https://www.aalto.fi/en
 • Instituto Superior Técnico, de Lisboa, Portugal: https://tecnico.ulisboa.pt/en/
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - The Royal Institute of Technology, de Suècia (coordinadora): https://www.kth.se/en
 • Politecnico di Torino, d’Itàlia: https://www.polito.it/index.php?lang=en
 • Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology, dels Països Baixos: https://www.tue.nl/en/
 • École des Mines de Nantes, de França: https://www.imt-atlantique.fr/en

UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Tècniques Energètiques (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
http://www.exploreselect.eu/SELECTPhD/tabid/1264/language/en-US/Default.aspx

CONTACTE:
UTG Àmbit Eng. Industrial de Barcelona
Pavelló I
Planta 0
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Física, Química o Enginyeria (per exemple, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Ambiental o Enginyeria de l’Energia).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Criteris d’admissió i valoració de mèrits
Per qualificar per al programa Select+ Doctoral, els sol·licitants han de complir els requisits d’admissió relatius a estudis previs, coneixements d’anglès i documents de suport. Els requisits mínims són els següents:

 • Estudis previs:
  Tots els sol·licitants d’una plaça en el Programa de Doctorat Select+ han de ser titulars d’un màster en ciències equivalent a 120 crèdits ECTS. Per a tots els sol·licitants, la nota mitjana ha de ser almenys del 75% de la màxima. Els estudiants d’últim any de màster també podran sol·licitar l’admissió si estan qualificats. Se’ls farà una oferta condicional. Si els estudiants no han completat els seus estudis, hauran d’incloure una declaració per escrit en què es certifiqui que estan matriculats en l’últim any de màster i es consigni la data prevista de finalització. Si els candidats reben una oferta condicional d’admissió, han de presentar el certificat que acrediti que han obtingut el títol de màster abans de la inscripció al programa de doctorat.
 • Requisits d’idioma: prova de domini de l’anglès
  Els sol·licitants han de presentar una prova del seu domini de l’idioma anglès, que s’estableix a través d’una prova reconeguda internacionalment:
  • IELTS: Es requereix una nota global mínima de 7. Les proves de l’IELTS les verifica en línia l’oficina d’admissions del KTH.
  • TOEFL: S’accepten com a mínim els següents resultats d’exàmens de TOEFL:
  - Prova en paper: resultat total de 600.
  - Prova basada en internet: resultat total de 100.
  - Prova basada en ordinador: resultat total de 250.
  • Certificats de les universitats de Cambridge i Oxford:
  - Certificat d’Anglès Avançat (nota mínima: C).
  - Certificat de Competència (nota mínima: C).
  - Diploma d’Estudis Anglesos (nota mínima: C).
  Els criteris de domini de la llengua anglesa no s’apliquen en els casos següents:
  - Sol·licitants que hagin completat un títol d’educació superior impartit en anglès en una universitat (o una universitat de ciències aplicades) en un país de la UE/EEES. L’idioma oficial de la cursa ha d’estar indicat en el certificat de títol o el seu suplement, o en l’expedient acadèmic. No s’acceptarà un altre tipus de documentació relativa a la llengua d’instrucció.
  - Sol·licitants que hagin completat un títol d’educació superior impartit en anglès en una universitat que es trobi físicament en un dels països següents: EUA, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Austràlia o Nova Zelanda.
 • Requisits específics d’admissió
  1. Una còpia certificada del títol de Master of Science en l’idioma original i traduït a l’anglès.
  2. Una còpia certificada de la certificació acadèmica en l’idioma original i traduïda a l’anglès (GPA mínim de 75% de la nota màxima).
  3. Prova del domini de l’anglès.
  4. Un currículum vitae que inclogui detalls sobre la seva carrera acadèmica.
  5. Una carta de motivació indicant les raons per cursar el programa Select+.
  6. Una declaració indicant els interessos de recerca i idees per al disseny de la investigació en relació amb el projecte (màxim 2.500 caràcters).
  7. Una còpia del passaport o algun altre tipus d’identificació en anglès.
  8. Dues cartes de recomanació de professors de la institució d’educació superior a què s’hagi assistit més recentment (la primera ha de ser d’un professor o professora de la Universitat i la segona d’un supervisor o supervisora del màster o d’un ocupador o ocupadora recent, si és rellevant).
  L’òrgan d’admissió és l’Steering Committee, i està compost per un representant de cadascuna de les vuit institucions universitàries implicades en el Programa de Doctorat.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic (30%).
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques (30%).
• Motivació (25%).
• Experiència en recerca (15%).

Període de matrícula dels nous doctorands

El programa està en extinció. Per tant, no hi ha període de matrícula de nous doctorands.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 144.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: ‘Workshops’.
Hores: 315.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En el cas de la UPC, s’adjunten els enllaços dels grups de recerca vinculats al programa:

 • https://www.aie.upc.edu/
 • https://creb.upc.edu/en
 • https://futur.upc.edu/NEMEN
 • https://futur.upc.edu/MNT
 • https://www.kth.se/en
  Politecnico di Torino, d’Itàlia:
 • https://multiscale.upc.edu/en

A les webs de la resta d’universitats es poden veure els recursos d’aprenentatge de què disposen els estudiants.

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), de Polònia: https://www.agh.edu.pl/en
Aalto Yliopisto-Aalto University, de Finlàndia: https://www.aalto.fi/en
Instituto Superior Técnico, de Lisboa, Portugal: https://tecnico.ulisboa.pt/en/
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - The Royal Institute of Technology, de Suècia (coordinadora): https://www.kth.se/en
Politecnico di Torino, d’Itàlia: https://www.polito.it/index.php?lang=en
Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology, dels Països Baixos: https://www.tue.nl/en/
École des Mines de Nantes, de França: https://www.imt-atlantique.fr/en

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

 • SOTO, ALICIA: Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) and how to Accelerate the Development and Commercialization of Carbon Capture Technologies and Carbon-Based Products in the European and United States Markets
  Autor/a: SOTO, ALICIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES
  Departament: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 06/10/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO | SANTARELLI, MASSIMO GIAN LUCA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROSEN, MARC
       SECRETARI: ETXEBERRIA LARRAÑAGA, MIREN
       VOCAL: RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
  Resum de tesi: El tema principal d'aquest treball gira al voltant de la molècula de CO2, un gas residual estable de baix valor, poca energia i sovint disponible en gran quantitat en llocs diferents. Aquest treball examina algunes vies viables per capturar, utilitzar i emmagatzemar CO2 (CCUS), amb l'objectiu final de reduir les emissions de GEH i l'escalfament global. A més, l'estudi també examina diversos camins per accelerar la comercialització dels productes a base de carboni i les seves tecnologies.Diverses tecnologies que mostren funcions prometibles d'escalabilitat comercial i mobilitat avançada. A més, la ràpida disminució dels costos de moltes fonts renovables (principalment la solar i l'eòlica) ha fet que l'electricitat de baix cost i gairebé nul·la de carboni sigui abundant en termes de capacitat i localitat. En conseqüència, això ha impulsat alguns mercats a oferir electricitat a un cost assequible i, en alguns casos, fins i tot a preus negatius. Com que l'electricitat renovable disminueix gradualment en el preu, hi ha hagut un major coneixement de les possibles noves aplicacions (per exemple, CCU i CCUS) considerant convertir aquesta tendència en una empresa rendible. Aquest treball se centra en sis aspectes principals relacionats amb processos i tecnologies CCUS emergents basades en energies renovables:1. Una investigació exhaustiva de tres tecnologies i processos emergents d'energies renovables (RETP) (és a dir, biogàs i cèl·lules de combustible, combustibles sintètics, carbonatació mineral de cendres voladores) que entren en el paradigma CCUS i són formes especials, relativament noves o avançades de les principals fonts d'energia. Totes les explicacions de RETP CCUS van seguides de la seva quota de mercat, els reptes, les implicacions per a una major adopció, les perspectives i els inconvenients.2. Anàlisi de treballs experimentals relacionats amb l'ús directe de combustible que conté CO2 d'origen biològic per subministrar un procés electroquímic dedicat a la producció d'energia a alta eficiència. A més, el treball analitza un estudi de cas anomenat DEMOSOFC situat en una planta de tractament d¿aigües residuals (EDAR) a Torí, Itàlia. Analitza la producció d'energia mitjançant l'ús de biogàs produït a les EDAR i informa dels resultats de l'ús de carboni (contingut en CO2), ja que produeix energia i calor (en configuració CHP) mitjançant piles de combustible; concretament, les piles de combustible d'òxid sòlid.3. Anàlisi del treball experimental i de modelització realitzat al Politècnic de Torí, relacionat amb l'ús de la molècula de carboni per produir combustibles sintètics (e-metà (CH4) i e-metanol (CH3OH)) mitjançant dos processos: electròlisi del vapor + metanació , i l'electròlisi del vapor + producció de metanol.4. Anàlisi del procés químic anomenat carbonatació mineral (MC), una tecnologia d'utilització i emmagatzematge de captures de carboni (CCUS) que pot capturar grans quantitats de CO2 i convertir-lo en productes carbonats estables que es poden utilitzar fàcilment al mercat del ciment i el formigó. 5. L'examen de la comercialització potencial de les tecnologies CCUS mitjançant la identificació de quatre mercats principals i vuit categories de productes fonamentals per impulsar noves inversions i innovació a un ritme accelerat. Els principals mercats i productes discutits en aquest capítol són: (1) Mercats: materials de construcció, productes intermedis químics, combustibles, polímers (2) Productes: agregats de carbonat, metanol, àcid fòrmic, syngas, combustibles líquids, metà, poliols i policarbonats.6. Avalua l'increment continuat de RETP CCUS malgrat la pandèmia Covid-19 resultant d'una barreja de polítiques, regulacions, incentius i innovacions passades incrustades en els sectors elèctrics de molts països avançats.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • WEGENER, MORITZ BENJAMIN GUSTAVE: Island-based Polygeneration Systems: Feasibility of Biomass-driven Distributed Concepts
  Autor/a: WEGENER, MORITZ BENJAMIN GUSTAVE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671913
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES
  Departament: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 12/02/2021
  Director/a de tesi: ISALGUE BUXEDA, ANTONIO | MALMQUIST, ANDERS | MARTIN, ANDREW

  Tribunal:
       PRESIDENT: NORD, NATASA
       SECRETARI: PETRAKOPOULOU, FONTINA
       VOCAL: ROSENDAHL, LASSE
  Resum de tesi: Los colosales riesgos y retos puestos por el cambio climático requieren soluciones creativas para satisfacer las demandas de servicios energéticos de una manera más sostenible, comparado con los sistemas actuales. El concepto de poligeneración a escala pequeña y basada en biomasa (Small-scale, biomass-based polygeneration o SBP) es uno de estos enfoques, que optimiza el uso de combustible locales para proveer varios servicios energéticos como electricidad, calor, enfriamiento, agua potable y/o productos bioquímicos. Presentando una selección de sistemas SBP y modelos empleados en varias localizaciones socio-geográficas, esta tesis identifica los beneficios e inconvenientes del concepto SBP con el objetivo de promover su un uso más amplio en el mundo. Como se puede aplicar una multitud de tecnologías para el diseño de sistemas SBP, la tesis empieza con una revisión profunda del campo, altamente complejo y dinámico, donde la literatura relevante está presentada en una forma estructurada y resumida. Basado en esta revisión, se han creado varios modelos SBP para varios sistemas SBP con asistencia solar: Principalmente, se ha investigado un sistema de generación conjunta de frio, calor y electricidad (en inglés: Combined Cooling, Heating, and Power or CCHP) basado en gasificación de biomasa para un resort (hotelero) en una de las islas Andamán, India. Además de mostrar de una superioridad económica y ambiental comparado con el sistema de referencia de combustibles fósiles, el estudio expandió el conocimiento científico añadiendo un análisis socio-político de los beneficios e inconvenientes del sistema SBP para la comunidad de la isla entera. En el segundo estudio, se ha desarrollado un nuevo algoritmo de control para un sistema de poligeneración basado en biogás, que genera electricidad y agua potable para una comunidad rural y sin conexión a una red eléctrica más grande en el Pando, Bolivia. Se ha revelado que el sistema propuesto podría bajar significantemente los costes y las emisiones junto con un aumento de la autonomía energética. En el tercer estudio se ha presentado un modelo de optimización para un sistema combinado de CCHP y bombas de calor (sistema CCHP/HP), que se considera para una estructura museístico-turística en Barcelona y para varios escenarios climáticos. En el estudio se ha descubierto que el cambio climático influye sólo ligeramente en el diseño del sistema óptimo, y que el sistema CCHP/HP demuestra sólo un moderado desempeño económico, similar al convencional, pero también un potencial considerable para la reducción de emisiones de CO2. El conjunto de los estudios revela que la viabilidad económica de los sistemas SBP depende altamente no solo de su diseño inherente, sino también de su entorno. De todos modos, todos los sistemas SBP propuestos podrían bajar las emisiones significantemente, mientras sobresalen en eficiencia energética y adaptabilidad a servicios energéticos y tecnologías alternativas. Los estudios presentados contribuyen al estado del arte añadiendo diseños innovadores de sistemas SBP, proponiendo nuevos enfoques de modelado y cálculo, y subsecuentemente nuevos modelos incluyendo tecnologías aumentando sistemas SBP, e investigando los efectos de la ubicación geográfica y del cambio climático al proceso del diseño de los sistemas SBP.

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GÓMEZ MILLÁN, GERARDO
Títol:Valorization of Low Concentration Sugar Side-Stream from Dissolving Pulp Production
Data lectura:16/12/2019
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:SIXTA, HERBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gómez, G.; El Assal, Z.; Nieminen, K.; Hellsten, S.; Llorca, J.; Sixta, H. (2018). Fast furfural formation from xylose using solid acid catalysts assisted by a microwave reactor. - Fuel processing technology, ISSN: 0378-3820 (JCR Impact Factor-2018: 4.507; Quartil: Q1)

Gómez, G.; Hellsten, S.; Llorca, J.; Luque, R.; Sixta, H.; Balu, A. (2019). Recent advances in the catalytic production of platform chemicals from holocellulosic biomass. - ChemCatChem, ISSN: 1867-3880 (JCR Impact Factor-2019: 4.853; Quartil: Q2)

Gómez, G.; Hellsten, S.; King, A.; Pokki, J.; Llorca, J.; Sixta, H. (2019). A comparative study of water-immiscible organic solvents in the production of furfural from xylose and birch hydrolysate. - Journal of industrial and engineering chemistry, ISSN: 1226-086X (JCR Impact Factor-2019: 5.278; Quartil: Q1)

Gómez, G.; Phiri, J.; Mäkelä, M.; Maloney, T.; Balu, A.; Pineda, A.; Llorca, J.; Sixta, H. (2019). Furfural production in a biphasic system using a carbonaceous solid acid catalyst. - Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2019: 5.006; Quartil: Q1)

Gómez, G.; Llorca, J.; Sixta, H.; Bangalore, R.; Oinas, P. (2020). Furfural production from xylose and birch hydrolysate liquor in a biphasic system and techno-economic analysis. - Biomass conversion and biorefinery, ISSN: 2190-6815 (JCR Impact Factor-2018: 2.326; Quartil: Q2)

AUTOR/A:HEDAYATI, ALI
Títol:On-site pure hydrogen production in a catalytic membrane reactor by ethanol steam reforming
Data lectura:26/09/2016
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:LACARRIÈRE, BRUNO
Codirector/a:LE CORRE, OLIVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Llorca, J.; Hedayati, A. (2014). Alcohols and bio-alcohols steam and autothermal reforming in a membrane reactor.

Hedayati, A.; Le Corre, O.; Lacarriere, B.; Llorca, J. (2015). Exergetic study of catalytic steam reforming of bio-ethanol over Pd-Rh/CeO2 with hydrogen purification in a membrane reactor. - International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2015: 3.205; Quartil: Q2)

Hedayati, A.; Le Corre, O.; Lacarriere, B.; Llorca, J. (2016). Experimental and exergy evaluation of ethanol catalytic steam reforming in a membrane reactor. - Catalysis today, ISSN: 0920-5861 (JCR Impact Factor-2016: 4.636; Quartil: Q1)

Hedayati, A.; Le Corre, O.; Lacarriere, B.; Llorca, J. (2016). Dynamic simulation of pure hydrogen production via ethanol steam reforming in a catalytic membrane reactor. - Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2016: 4.52; Quartil: Q1)

Hedayati, A.; Llorca, J. (2017). Experimental study of 2-methoxyethanol steam reforming in a membrane reactor for pure hydrogen production. - Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2017: 4.908; Quartil: Q1)

Hedayati, A.; Le Corre, O.; Lacarriere, B.; Llorca, J. (2015). Dynamic modeling of pure hydrogen production via bio-ethanol steam reforming in a catalytic membrane reactor.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
26/11/201925/11/2022Generación de hidrógeno solar empleando ópalos inversos de titania dopados y fotocatalíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/12/201727/12/2017Prestación de servicios COSENTINOCOSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
17/06/201617/06/2016Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
26/11/201925/11/2022Generación de hidrógeno solar empleando ópalos inversos de titania dopados y fotocatalíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/12/201727/12/2017Prestación de servicios COSENTINOCOSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
17/06/201617/06/2016Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Indicadors

    Amunt