Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI – DC)

Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI – DC)

La intel·ligència empresarial (BI) permet a una organització reunir i analitzar dades internes i externes per generar coneixement i valor per al negoci, i proporcionar suport a les decisions en els nivells estratègics, tàctics i operatius. Avui dia, l’èxit del negoci es basa en la constant transformació de les dades en informació duent a terme una eficient recol·lecció, neteja, transformació, integració, anàlisi i control d’aquesta. Com a resultat, la informació s’ha convertit en un actiu, i les TIC són la clau per obtenir avantatges competitius d’aquest actiu.
Avui en dia, les organitzacions s’enfronten al problema que les dades continuen creixent fora de control, fet que també es coneix com a ’big data’ (macrodades). El ’big data’ es troba cada vegada més en formes no tradicionals com ara missatges de Twitter no estructurats i de xarxes socials (per exemple, Facebook), i relacionades amb la localització de dades (per exemple GPS). Dominis d’aplicacions avançades, com ara el sector de l’energia, els serveis públics i les xarxes geosocials, requereixen noves tecnologies i productes que donin suport a la funcionalitat d’analítica avançada sobre aquestes dades. Les empreses de programari més grans reconeixen aquest fet, i inverteixen grans quantitats de diners en recerca i desenvolupament per fer front al repte tecnològic que comporta.
A partir de l’anàlisi anterior, podem inferir les necessitats següents:
• N1: Es requereix un gran nombre d’investigadors altament qualificats en BI per a l’acadèmia i la indústria a Europa.
• N2: Es requereixen contribucions de recerca rellevants per permetre l’extracció d’informació útil a partir de les fonts cada vegada més grans i més diverses de dades.
• N3: Les tecnologies i els productes innovadors de BI són necessaris per proporcionar la funcionalitat analítica avançada per a grans volums de dades en dominis especialitzats.
• N4: La indústria europea necessita coneixements sobre tècniques d’avantguarda de BI.
• N5: Una organització europea unificada és necessària per coordinar, dirigir i portar a terme recerca en BI.
Tot i la importància crucial en termes d’impacte sobre les empreses i la societat, les necessitats abans esmentades no estan adequadament cobertes pels programes actuals de recerca en BI. Falta un programa coordinat que abasti tota la gamma de temes que necessitaran els escenaris de BI en un futur pròxim (fins i tot en el present). En l’actual programa de Màster Erasmus Mundus IT4BI, així com en altres programes de ciències de la computació, es crea una sèrie de titulats en l’àrea de BI. Es necessita un programa específic de doctorat per continuar-ne la formació en temes de BI amb la finalitat de produir les tecnologies d’avantguarda necessàries per fer front als desafiaments crucials en els pròxims anys.
El programa IT4BI-DC està dissenyat per satisfer exactament aquestes necessitats. El seu objectiu principal és formar investigadors que realment comprenguin tècniques d’avantguarda de BI i que puguin convertir això en solucions innovadores. Es prepararà els graduats tant per a una carrera de recerca en BI com, igualment important, per a una carrera de BI en la indústria de les TIC, els serveis o els serveis públics. Això s’aconseguirà a través d’una forta combinació interdisciplinària d’investigadors d’excel·lència en els socis principals, així com en els associats de la indústria, l’acadèmia i les institucions públiques. Els objectius d’IT4BI-DC en els pròxims 5 a 7 anys, en relació amb l’anàlisi de necessitats feta anteriorment, es poden resumir com segueix:
• O1: Educar i capacitar més de 100 candidats de doctorat de BI a Europa per a la carrera professional en recerca i innovació, i cobrir així la necessitat N1.
• O2: Proporcionar contribucions rellevants de recerca en BI i publicar-les en els principals mitjans científics, i complir així amb la necessitat N2.
• O3: Contribuir al desenvolupament de tecnologies i productes avançats en BI, i complir així la necessitat N3.
• O4: Establir la xarxa d’Investigació d’Intel·ligència Empresarial i Desenvolupament Econòmic (eBird) que reuneixi investigadors de BI, venedors, professionals i usuaris, i utilitzar-la per difondre el coneixement generat, i cobrir així la necessitat N4.
• O5: Establir un centre d’excel·lència paneuropeu de BI com el nucli de la xarxa eBird. Es compondrà dels socis principals del programa, a més dels equips i conjunts de dades, i serà sostenible més enllà de la durada del projecte. Així es complirà la necessitat N5.

Altres Universitats

Aalborg Universitet (Dinamarca)
Politechnika Poznańska (Polònia)
Technische Universität Dresden (Alemanya)
Université Libre de Bruxelles (Bèlgica)

COORDINADOR/A

Abello Gamazo, Alberto

CONTACTE

C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4 - 003
08034 Barcelona

maricruz.garcia@upc.edu
Tel: 934 137 836

https://www.essi.upc.edu/es/docencia-es/estudios-de-doctorado-1

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat és la continuació natural del Màster Erasmus Mundus homònim. No obstant, podrà accedir-hi qualsevol estudiant amb una enginyeria o màster en informàtica. Tot i tenir un component d’anàlisi de negoci, el perfil dels estudiants ha de ser eminentment tècnic. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita (especialment en anglès).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
Aalborg Universitet (Dinamarca)
Politechnika Poznańska (Polònia)
Technische Universität Dresden (Alemanya)
Université Libre de Bruxelles (Bèlgica)
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://www.essi.upc.edu/es/docencia-es/estudios-de-doctorado-1

CONTACTE:
Juan Badia, Merce

C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4 - 003
08034 Barcelona

maricruz.garcia@upc.edu
Tel: 934 137 836


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat és la continuació natural del Màster Erasmus Mundus homònim. No obstant, podrà accedir-hi qualsevol estudiant amb una enginyeria o màster en informàtica. Tot i tenir un component d’anàlisi de negoci, el perfil dels estudiants ha de ser eminentment tècnic. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita (especialment en anglès).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris acadèmics de selecció són:

• Àmbit del grau i el màster (15%): Els punts s’assignen proporcionalment al percentatge de crèdits d’informàtica del currículum.

• Resultats acadèmics (35%): Calculat com la mitjana ponderada dels punts en les diferents assignatures del grau i el màster.

• Experiència en recerca (10%): Es comptabilitzaran especialment les publicacions en revistes o congressos (nacionals o internacionals), assignant un màxim de deu punts a cadascuna.

• Experiència professional (10%): Es donarà fins a deu punts per cada any de treball en TIC o posició BI (les beques puntuaran la meitat).

• Coneixement d’idiomes (10%): Els punts es donaran proporcionalment a la puntuació del certificat previst en relació amb les puntuacions màximes i mínimes d’aquest certificat.

• Cartes de recomanació (10%): S’assignaran punts segons la taula d’avaluació corresponent.

• El CV i la proposta de recerca i motivació (10%): S’assignaran punts segons la taula d’avaluació corresponent.

També es durà a terme una entrevista per avaluar les característiques personals dels candidats.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: Validació del progrés acadèmic dels doctorands i dels objectius i metodologia que segueixin en el treball de recerca.
Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.
Defensa pública valorada per un tribunal de 3 doctors (1 del programa de doctorat i 2 externs).

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GHRAB, AMINE: Graph data warehousing
  Autor/a: GHRAB, AMINE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL
  Departament: Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 21/09/2020
  Data de lectura: 29/10/2020
  Hora de lectura: 09:00
  Lloc de lectura: Université Libre de Bruxelles (ULB) -Videoconferència (https://tinyurl.com/y7m66oat)
  Director/a de tesi: ROMERO MORAL, OSCAR | ZIMANYI BORRAGEIROS, ESTEBAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: VANSUMMEREN, STIJN
       SECRETARI: VOIGT, HANNES
       VOCAL NO PRESENCIAL: BUGIOTTI, FRANCESCA
  Resum de tesi: Durant l¿última dècada, hem estat testimonis de l¿aparició de xarxes en un ampli espectre de dominis d¿aplicació, que van de les xarxes socials i d¿informació a xarxes biològiques i de transport. Els grafs proporcionen un fonament teòric sòlid per a modelar xarxes complexes i revelen informació valuosa tant de l'estructura de la xarxa com de les dades integrades a les seves entitats.A mesura que els entorns empresarials i socials són cada cop més complexos i interconnectats, els grafs es van convertir en una abstracció generalitzada en el nucli de la infraestructura d'informació que dona suport a aquests entorns. Els sistemes d'informació moderns consisteixen en un gran nombre d'entitats empresarials i la seva interacció, que formen grafs de forma natural. En particular, la integració de grafs en sistemes de magatzem de dades va rebre molt d¿interès tant de l¿àmbit acadèmic com de la indústria. De fet, els magatzems de dades són el repositori central d'informació de l'empresa i són fonamentals per a un suport adequat a la presa de decisions i una planificació futura. Els magatzems de dades en graf (graph data warehousing) és un camp emergent que estén els sistemes d¿informació tradicionals amb capacitats d¿administració i d¿anàlisi de dades en format grafs. Fins ara, s'han proposat molts enfocaments per afrontar el repte de l'emmagatzematge de dades en graf. Aquests esforços van posar els fonaments pel modelatge i l'anàlisi de grafs d'una perspectiva multidimensional. Tanmateix, la majoria dels plantejaments proposats aborden parcialment el problema de l'emmagatzematge de grafs restringint-se a abstraccions simples com ara grafs homogenis o ignorant temes importants com ara restriccions d¿integritat multidimensionals i jerarquies de dimensió.En aquesta tesi realitzem un estudi sistemàtic del tema d'emmagatzematge de dades en graf i tractem els reptes clau de la base de dades i el modelatge multidimensional de grafs.Primer proposem GRAD, un nou model de base de dades de grafs específicament ajustat per a emmagatzematge i analítica OLAP. GRAD pretén proporcionar als analistes un conjunt de components conceptuals simples, ben definits i adaptables per donar suport a elements semàntics complexos i realitzar anàlisis complexos sobre grafs.A continuació, definim els conceptes multidimensionals per a grafs heterogenis amb atributs i ressaltem els nous tipus de mesures que es poden derivar. Projectem aquest model multidimensional en property graphs i explorem com extreure conceptes multidimensionals candidats i construir cubs de grafs. A continuació, ampliem el model multidimensional integrant GRAD i mostrem com el modelatge de grafs basat en GRAD facilita el modelatge multidimensional i permet suportar jerarquies de dimensions i crear nous tipus de cubs OLAP en grafs.Després, presentem TopoGraph, un marc d¿emmagatzematge de dades en graf que amplia els models d¿emmagatzematge de grafs actuals amb nous tipus de cubs i consultes que combinen la consulta orientada a grafs i OLAP. TopoGraph va més enllà dels cubs tradicionals OLAP, que processen l'agrupació de taules basada en el valor, considerant a més les propietats topològiques dels grafs. I va més enllà dels models d¿emmagatzematge en graf actuals proposant nous tipus de cubs de grafs. Aquests cubs incorporen un ric repertori de mesures que es podrien representar amb valors numèrics, amb grafs sencers o com a combinació d¿aquests.Finalment, proposem una arquitectura per al magatzem de dades en graf i descrivim els blocs de construcció principals i els buits restants. Els diversos components del marc d'emmagatzematge de grafs es poden aprofitar eficaçment com a base per dissenyar i construir magatzems de dades de grafs a nivell industrial.Creiem que la nostra recerca en aquesta tesi ens apropa un pas més cap a una millor comprensió de graph warehousing.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • DEB NATH, RUDRA PRATAP: Aspects of semantic ETL
  Autor/a: DEB NATH, RUDRA PRATAP
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669830
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL
  Departament: Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 01/10/2020
  Director/a de tesi: ROMERO MORAL, OSCAR | BACH PEDERSEN, TORBEN

  Tribunal:
       PRESIDENT: TORP, KRISTIAN
       SECRETARI: VASSILIADIS, PANAGIOTIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: HARTIG, OLAF
  Resum de tesi: Les eines d¿Intel·ligència Empresarial donen suport a la millora de la presa de decisions empresarials mitjançant l¿anàlisi de les dades de l¿organització disponibles. Els magatzems de dades, o data warehouse, (DWs), típicament estructurats seguint el model Multidimensional (MD), s¿utilitzen per emmagatzemar dades de diferents fonts, tant internes com externes, processades mitjançant processos Extract-Transformation-Load (ETL). Les consultes de processament analític en línia (OLAP) s¿apliquen als DW per extraure coneixement crític en l¿àmbit empresarial. Els DW i les tecnologies OLAP funcionen de manera eficient quan s¿apliquen sobre dades de natura estàtica i ben estructurades. Avui en dia, les tecnologies de la Web Semàntica (SW) i els principis Linked Data (LD) inspiren les organitzacions per publicar les seves dades en formats semàntics, que permeten que les màquines entenguin el significat de les dades, mitjançant el llenguatge de descripció de recursos (RDF). A més de les fonts de dades tradicionals (no semàntiques), la incorporació de fonts de dades semàntiques en un DW planteja reptes addicionals tals com derivar-hi esquema, l¿heterogeneïtat semàntica i la representació de l¿esquema i les dades a través d¿eines d¿ETL. A més, la majoria de dades SW proporcionades per empreses, organitzacions acadèmiques o governamentals inclouen fets i figures que representen nous reptes per les eines de BI per tal d¿habilitar l¿anàlisi OLAP sobre dades semàntiques (RDF). En aquesta tesi, 1) proposem un marc ETL basat en capes per a la gestió de diverses fonts de dades semàntiques i no semàntiques i adreçant els reptes esmentats anteriorment, 2) proposem un conjunt d¿operacions ETL per processar dades semàntiques, i 3) la creació d¿entorns apropiats de desenvolupament (programàtics i GUIs) per facilitar la creació i gestió de DW i processos ETL semàntics, així com avaluar les solucions proposades. El nostre marc ETL és un marc ETL semàntic perquè Es capaç de considerar e integrar dades de forma semàntica. Proposem SETL, un marc unificat per a ETL semàntic. El marc es divideix en tres capes: la capa de definició, la capa ETL i la capa DW. A la capa de definició, es defineixen l'esquema del DW semàntic (SDW), les fonts i els mappings entre les fonts i l¿esquema del DW. A la capa ETL, es dissenyen processos ETL per popular el SDW a partir de fonts. A la capa DW, es gestiona l'emmagatzematge de les dades semàntiques transformades. A sobre de SETL, proposem SETLCONSTUCT on definim un conjunt de tasques d¿alt nivell / operacions ETL per processar fonts de dades semàntiques i orientades a encapsular i facilitar la creació de l¿ETL semàntic. Dividim el procés d¿integració en dues capes: la capa de definició i la capa d¿execució. La capa de definició inclou dues tasques que permeten definir als dissenyadors de DW esquemes destí (SDW) i mappings entre fonts (o resultats intermedis) i l¿SDW (potencialment, altres resultats intermedis). Per crear mappings entre les fonts i el SDW, proporcionem un vocabulari de mapping anomenat S2TMAP. A diferència d'altres eines ETL, proposem un nou paradigma: les transformacions del flux ETL es caracteritzen a la capa de definició, i no de forma independent dins de cada operació ETL (a la capa d'execució). Aquest nou paradigma permet al dissenyador tenir una visió global del procés, que genera metadades (el fitxer de mapping) que els operadors ETL individuals llegiran i es parametritzaran automàticament. A la capa d¿execució proposem un conjunt d¿operacions ETL d¿alt nivell per processar fonts de dades semàntiques. Finalment, desenvolupem un sistema de BI semàntic basat en GUI SETLBI per definir, processar, integrar i consultar dades semàntiques i no semàntiques. A més de la capa de definició i de la capa ETL, SETLBI té una capa OLAP, que proporciona una interfície interactiva per permetre

 • KOCI, ELVIS: Layout Inference and Table Detection in Spreadsheet Document
  Autor/a: KOCI, ELVIS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669311
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL
  Departament: Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 04/06/2020
  Director/a de tesi: ROMERO MORAL, OSCAR | LEHNER, WOLFGANG

  Tribunal:
       PRESIDENT: NAUMANN, FELIX
       SECRETARI: VITRIÀ I MARCA, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: WREMBEL, ROBERT
  Resum de tesi: Els fulls de càlcul s¿empren massivament en molts dominis i contexts diferents, ja que proporcionen una àmplia gamma de funcionalitats, bàsiques i avançades, de gestió de dades. D¿aquesta manera, donen suport a la recollida, transformació, anàlisi i visualització de dades. A la mateixa vegada, els fulls de càlcul tenen una interfície amigable i intuïtiva i tenen un cost molt baix d¿implantació. Aplicacions de full de càlcul molt conegudes, com OpenOffice, LibreOffice, Google Sheets i Gnumeric, poden utilitzar-se de forma gratuïta i d¿altres, com Microsoft Excel, són a l¿abast d¿una gran majoria d¿usuaris. Per tant, han esdevingut molt populars tant per a novells com per professionals. Com a resultat, un gran volum de dades valuoses resideixen en aquests documents.Són de particular interès les dades que es presenten en format tabular dins dels fulls de càlcul, ja que proporcionen informació concreta, factual i parcialment estructurada. Com a conseqüència, hi ha interès en transferir dades tabulars des de fulls de càlcul a bases de dades. Això permetria que els fulls de càlcul es converteixin en una font directa de dades per a processos empresarials, i introduir aquestes dades als magatzems de dades i integrar-les amb altres fonts. Un pas més enllà, els fulls de càlcul juntament amb altres documents en brut es poden emmagatzemar en repositoris de dades centralitzats avançats, com per exemple, els data lake. Un cop al data lake, es podran fer servir (sota demanda) per a diverses tasques i aplicacions. Tot plegat, l¿objectiu és fer accessibles les dades emmagatzemades als fulls de càlcul.Malgrat tot, hi ha reptes considerables en el processament i comprensió automàtica d¿aquests documents. Els fulls de càlcul estan dissenyats principalment per al consum humà i, per tant, afavoreixen la personalització i la comprensió visual. Les dades sovint s¿entrellacen amb formatació, fórmules, artefactes de disseny i metadades textuals, que porten informació específica del domini o fins i tot informació específica de l¿usuari. Al mateix full es poden trobar diverses taules, amb una estructura i disseny diferents. A més, el format de cada taula no es declara a priori, és a dir, no hi ha cap mecanisme per definir l¿estructura d¿una taula, com passa a les bases de dades. Per aquest motiu, els fulls de càlcul es coneixen com a fonts de dades parcialment estructurades, amb un grau rellevant d'informació implícita.A la literatura, la comprensió automàtica de les dades emmagatzemades en fulls de càlcul s'ha investigat superficialment, sovint assumint el mateix format uniforme de taula a tots els fulls de càlcul. Tanmateix, a causa de les múltiples possibilitats d'estructurar les dades tabulars en fulls de càlcul, la suposició d'un disseny uniforme o bé exclou un nombre substancial de taules del procés d'extracció o condueix a resultats inexactes.En aquesta tesi, abordem tasques fonamentals que contribueixen a l¿extracció d¿informació dels fulls de càlcul d¿una manera més precisa. Proposem mètodes intuïtius i eficaços per a l¿anàlisi de la distribució i detecció de taules en fulls de càlcul. Un dels nostres objectius principals és eliminar la majoria dels supòsits de l¿estat de l¿art actual. Per fer-ho, considerem estructures tabulars altament heterogènies, contingudes en fulls de càlcul amb una o més taules. Addicionalment, preveiem la presencia de metadades i altres tipus de dades no tabulars al mateix full. Per últim, utilitzem tècniques d¿optimització i d¿aprenentatge automàtic per identificar l¿estructura de les taules. Això aporta flexibilitat al nostre enfocament, permetent-lo treballar, fins i tot, amb taules complexes o malformades. Aquesta flexibilitat fa que els nostres mètodes siguin transferibles a nous conjunts de fulls de càlcul amb dades d¿altres dominis. Per tant, no estem limitats a dominis o configura

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MUNIR, RANA FAISAL
Títol:Storage Format Selection and Optimization for Materialized Intermediate Results in Data-Intensive Flows
Data lectura:05/12/2019
Director/a:ABELLO GAMAZO, ALBERTO
Codirector/a:LEHNER, WOLFGANG
Codirector/a:ROMERO MORAL, OSCAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Munir, R. (2019). Storage Format Selection and Optimization for Materialized Intermediate Results in Data-Intensive Flows.

AUTOR/A:NADAL FRANCESCH, SERGI
Títol:Metadata-Driven Data Integration
Data lectura:16/05/2019
Director/a:ABELLO GAMAZO, ALBERTO
Codirector/a:ROMERO MORAL, OSCAR
Codirector/a:VANSUMMEREN, STIJN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Nadal, S. (2019). Metadata-Driven Data Integration.

Lorente, E. (2019). Optimizing vehicle profile speed settings based on historic data.

Llana, S. (2019). COM architecture for a Content Delivery Network infrastructure use case.

Ferrer-Cid, P. (2019). Calibration of low-cost air pollutant sensors using machine learning techniques.

Nadal, S.; Rabbani, K.; Romero, O.; Nigatu, S. (2019). ODIN: A dataspace management system.

AUTOR/A:BILALLI, BESIM
Títol:Learning the impact of data pre-processing in data analysis
Data lectura:28/06/2018
Director/a:ABELLO GAMAZO, ALBERTO
Director/a:ALUJA BANET, TOMAS
Director/a:WREMBEL, ROBERT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bilalli, B. (2018). Learning the impact of data pre-processing in data analysis.

Gaset Carretero, Clara (2018). Implementació de BPM per a la distribució mundial d'Azitromicina per l'erradicació de Pian..

AUTOR/A:THEODOROU, VASILEIOS
Títol:Automating User-Centered Design of Data-Intensive Processes
Data lectura:27/01/2017
Director/a:ABELLO GAMAZO, ALBERTO
Director/a:LEHNER, WOLFGANG
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Theodorou, V. (2017). Automating User-Centered Design of Data-Intensive Processes.

AUTOR/A:VARGA, JOVAN
Títol:Semantic Metadata for Supporting Exploratory OLAP
Data lectura:24/01/2017
Director/a:BACH PEDERSEN, TORBEN
Director/a:ROMERO MORAL, OSCAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Varga, J. (2017). Semantic Metadata for Supporting Exploratory OLAP.

Nadal, S.; Abello, A.; Romero, O.; Varga, J. (2017). Big data management challenges in SUPERSEDE.

Varga, J.; Dobrokhotova, E.; Romero, O.; Bach, T.; Thomsen, C. (2017). SM4MQ: a semantic model for multidimensional queries.

AUTOR/A:JOVANOVIC, PETAR
Títol:REQUIREMENT-DRIVEN DESIGN AND OPTIMIZATION OF DATA-INTENSIVE FLOWS
Data lectura:26/09/2016
Director/a:ABELLO GAMAZO, ALBERTO
Codirector/a:CALDERS, TOON
Codirector/a:ROMERO MORAL, OSCAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jovanovic, P. (2016). Requirement-driven design and optimization of data-intensive flows.

Mourin Marin, Eric (2017). Parametrization of the chagas disease surveillance system for the WHO.

Jovanovic, P.; Romero, O.; Abello, A. (2016). A unified view of data-intensive flows in business intelligence systems : a survey.

Theodorou, V.; Jovanovic, P.; Abello, A.; Nakuçi, E. (2017). Data generator for evaluating ETL process quality. (JCR Impact Factor-2017: 2.551; Quartil: Q2)

Jovanovic, P.; Romero, O.; Calders, T.; Abello, A. (2016). H-word: Supporting job scheduling in Hadoop with workload-driven data redistribution.

Glushkova, D.; Jovanovic, P.; Abello, A. (2017). MapReduce performance models for Hadoop 2.x.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/201913/12/2019Design, development and validation of the Forecasting Medical Supplies and Requests components of the WIMEDSOrganització Mundial de la Salut
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201931/10/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
07/01/201931/07/2019Analytical module and validation of the WISCC-WISCENTDOrganització Mundial de la Salut
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
10/04/201815/12/2018Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC), phase 3Organització Mundial de la Salut
01/01/201831/12/2021Razonamiento automático, ejecución de modelos y análisis de datos a partir de ontologíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2020Generación y Evolución de Smart APlsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201606/02/2020Quality-Aware Rapid Software DevelopmentCommission of European Communities
15/10/201615/09/2017Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC), phase 2Organització Mundial de la Salut
01/07/201530/06/2016Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC)Organització Mundial de la Salut
01/05/201530/04/2018SUpporting evolution and adaptation of PERsonalized Software by Exploiting contextual Data and End-user feedbackCommission of European Communities
01/09/201230/06/2015Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral CollegeUniversitat Politècnica de Catalunya

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/201913/12/2019Design, development and validation of the Forecasting Medical Supplies and Requests components of the WIMEDSOrganització Mundial de la Salut
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201931/10/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
07/01/201931/07/2019Analytical module and validation of the WISCC-WISCENTDOrganització Mundial de la Salut
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
10/04/201815/12/2018Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC), phase 3Organització Mundial de la Salut
01/01/201831/12/2021Razonamiento automático, ejecución de modelos y análisis de datos a partir de ontologíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2020Generación y Evolución de Smart APlsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201606/02/2020Quality-Aware Rapid Software DevelopmentCommission of European Communities
15/10/201615/09/2017Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC), phase 2Organització Mundial de la Salut
01/07/201530/06/2016Implementation of a computerized World information system for Chagas disease control (WISCC)Organització Mundial de la Salut
01/05/201530/04/2018SUpporting evolution and adaptation of PERsonalized Software by Exploiting contextual Data and End-user feedbackCommission of European Communities
01/09/201230/06/2015Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral CollegeUniversitat Politècnica de Catalunya

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt