Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Ambiental

Enginyeria Ambiental

Antecedents:

Aquest Programa de Doctorat va començar en el curs acadèmic 1986-87, amb el nom d’Enginyeria de l’Aigua, organitzat al Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va impartir com a tal durant els cursos acadèmics 1986-1987 i 1987-88. Va canviar de denominació en el curs 1988-89 com a Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. Des del curs 1989-90, es va organitzar primerament a l’Institut de Petroquímica Aplicada (IPA) i posteriorment a l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA), UPC. Des de maig de 1999 té caràcter interdepartamental i a hores d’ara té la seu de la seva organització al Departament de Projectes d’Enginyeria. Es pot considerar com el primer programa de doctorat sobre enginyeria ambiental que ha estat impartit a Espanya.

La Direcció General d’Ensenyament Superior del Ministeri d’Educació i Ciència va incloure aquest Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental dins dels programes de doctorat de qualitat, en el marc de la convocatòria de febrer de 1995.

Objectius:

L’objectiu d’aquest programa és que els estudiants de doctorat adquireixin capacitat de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental, en particular en les línies d’investigació següents: modelització ambiental (atmosfèrica i de qualitat de l’aigua), gestió de residus, avaluació d’impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, sorolls, aigües residuals industrials, aigües subterrànies, sanejament de sòls contaminats i tecnologies de tractament.

Competències que han d’adquirir els estudiants (descriptors de Berlín):

• Capacitat per a una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi del programa i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp.
• Capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
• Realitzar una contribució a través de la recerca original que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
• Capacitat de fer una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
• Habilitat per comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

Justificació:

La importància dels temes ambientals no és discutida actualment, tant a nivell local com a escala global de la planeta. El Congrés sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED) ’Cimera de la Terra’, Rio de Janeiro (Brasil), de juny de 1992, com a continuació del Congrés Mundial sobre el Medi Humà, Estocolm (Suècia), de juny de 1972, i seguit del Congrés sobre Desenvolupament Sostenible (Rio +10) ’Cimera de la Terra’, Johannesburg (Sud-àfrica), d’agost-setembre de 2002, marquen clarament la importància dels temes ambientals. Ocorre igualment amb el problema del canvi climàtic, provat amb suficients proves científiques, i el seu marc jurídic, definit en el Protocol de Kyoto. Tot això justifica clarament la necessitat d’estudis avançats emmarcats en un programa de doctorat que permeti una formació avançada en la investigació d’aquests temes.

COORDINADOR/A

Espino Infantes, Manolo

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
 • Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

CONTACTE:
Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Convenis amb altres institucions

 1. BSC
 2. GIRO
 3. Mediterranean Office for Youth Label: MOY Mobility Grant
 4. Conveni de cooperació amb la Universidade de Aveiro (UA, Portugal)
 5. Conveni de cooperació amb la Universitat Aristòtil de Tessalònica (AUTH, Grècia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica, a més dels requisits generals d’admissió establerts, considera també els criteris addicionals següents, valorats sobre una puntuació de 200:

Criteri: A. Títol d’accés

Descripció: Màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.).
És convenient que el títol d’accés permeti als sol·licitants tenir una formació i especialització que els faciliti el desenvolupament de les temàtiques específiques de recerca del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

Ponderació: màxim 10.

Criteri: B. Expedient acadèmic

Descripció: Comptar amb un expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 1,60 punts, obtinguda per l’aplicació de l’escala 1-4 segons el barem següent: 

Aprovat = 1. 

Notable = 2.

Excel·lent = 3. 

Matrícula d’Honor = 4, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1497/1987, modificat parcialment pel Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost


Ponderació: màxim 25 (mínim 7).


Criteri: Valoració de les institucions d’obtenció del títol d’accés

Descripció: Qualitat de les institucions en què s’hagi cursat el títol de grau i/o de màster que els doni accés al Programa de Doctorat (segons la llista de rànquing publicada al lloc web http://www.webometrics.info)

Ponderació: màxim 10.


Criteri: D. Nivell d’anglès

Descripció: Si els sol·licitants no són nadius de Països de parla anglesa (llistats a la web següent: http://www.purdue.edu/OEPP/Englishspeaking.html), hauran d’acreditar un coneixement d’aquest idioma: (p. ex., IELTS, mín. 6.0; TOEFL, mín. 170 CBT, 500 PBT, 60 iBT; Cambridge, mín. FCE, ISE Mid Intermediate o nivells equivalents).
El Programa de Doctorat es desenvolupa en un context internacional en què es requereix que els doctorands tinguin capacitats de comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

Ponderació: màxim 15 (mínim: 5).


Criteri: E. Motivació i temàtica d’interès

Descripció: Avaluació de la motivació dels sol·licitants per fer els estudis de doctorat i de l’encaix dels seus temes d’interès amb les línies de recerca i projectes que es duen a terme en el programa.

Ponderació: màxim 7.


Criteri: F. Altres aspectes del CV

Descripció: Experiència prèvia en recerca, qualificacions professionals, altres títols, altres idiomes, etc.

Ponderació: màxim 4.

Criteri: G. Recomanacions

Descripció: Avaluacions dels sol·licitants realitzades per altres professors o investigadors que justifiquin haver tingut una relació acadèmica o professional amb els sol·licitants.

Ponderació: màxim 4.


Criteri: H. Disponibilitat de beca o fons de finançament per a la confecció de la tesi

Descripció: Es pretén prioritzar aquells sol·licitants que disposin de recursos o fons de finançament per a la completa realització dels estudis de doctorat: beques o ajudes atorgades per organismes nacionals o internacionals, universitats de procedència dels sol·licitants, acords de cooperació, projectes d’investigació, etc.

Ponderació: 25 (si disposen de fons).


Criteri: I. Entrevista amb els sol·licitants

Descripció: L’entrevista es centrarà sobre els interessos dels sol·licitants en l’elaboració de la tesi, sobre les temàtiques d’interès que manifestades i a demanar informació sobre aspectes reflectits en el CV. Serà realitzada com a mínim per un membre de la Comissió Acadèmica, de forma presencial o utilitzant mitjans de connexió remota en cas que la presencialitat no fos possible, a fi de valorar les capacitats i adequació dels sol·licitants amb les temàtiques de recerca programa.

Ponderació: màxim 100 (mínim 75).

Els candidats faran la seva sol·licitud per via telemàtica a https://www.upc.edu/preinscripcio/home_candidat.php?idioma=2 i hauran d’adjuntar la documentació següent:
• Una carta de motivació, en què s’haurà d’indicar la temàtica o línia de recerca d’interès.
• Cartes de referència (com a mínim 2).
• Fotocòpia del passaport o DNI.
• Fotocòpies dels títols universitaris que donen accés al Doctorat.
• Fotocòpia de l’expedient acadèmic (certificat acadèmic oficial amb les notes obtingudes).
• Documentació que justifiqui el nivell d’anglès o d’altres llengües (si se’n disposa).
• Documentació que acrediti la font de finançament per a la confecció de la tesi (si es disposa).
Totes les sol·licituds rebudes seran avaluades prèviament abans de cada període de matrícula (dues vegades durant el curs acadèmic). La Comissió Acadèmica prendrà una decisió sobre els candidats admesos i comunicarà als sol·licitants la seva decisió a través de la mateixa intranet de sol·licitud. L’admissió només es considera vàlida per a l’any acadèmic en què s’hagi sol·licitat.

Avaluació i selecció
El procés d’avaluació i selecció s’efectuarà en dues etapes:
1. L’avaluació i qualificació per part de la Comissió Acadèmica dels criteris d’A a H, amb una qualificació màxima de 100 punts: els sol·licitants que obtinguin una puntuació inferior a 75 punts no passaran a l’etapa següent i es consideraran no admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

2. La segona etapa consistirà en la realització de l’entrevista (criteri I), amb una puntuació màxima de 100 punts: els sol·licitants amb una puntuació inferior a 75 punts no seran admesos al programa.
A la fi del procés de selecció, els sol·licitants amb una puntuació igual o superior a 150 punts sobre 200 es consideraran elegibles per ser admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. La llista dels sol·licitants elegibles es publicarà ordenada segons la puntuació obtinguda.
Els sol·licitants seran admesos en el Programa de Doctorat segons l’ordre en què apareguinn a la llista d’elegibles, fins a completar el nombre de places disponibles. Amb la resta de sol·licitants no admesos que figurin a la llista d’elegibles es generarà una llista de reserva respectant l’ordre de puntuació obtingut. Aquests tindran la possibilitat de ser admesos en el programa en cas de renúncia de sol·licitants admesos.

Complements formatius

Els candidats que tinguin formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.) no necessiten cursar complements de formació.
Per als estudiants procedents d’altres titulacions que puguin tenir accés al programa, la Comissió Acadèmica, en funció del currículum individual de cada estudiant, requerirà la superació de complements específics a cursar dins de l’oferta d’assignatures del Màster en Enginyeria Ambiental. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. En aquest cas, la Comissió Acadèmica farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.
Tal com s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat, al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats i definits per a cada estudiant, en funció del seu perfil d’accés, per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en el moment de l’admissió. Aquests complements de formació es duran a terme a través d’assignatures del Màster universitari vinculat al programa: Màster universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC.

Els directors de tesi, com a resultat de l’observació de carències en la preparació de l’estudiant, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral, també podran requerir als estudiants la realització de complements de formació específics. Aquests complements es duran a terme mitjançant l’assistència a cursos especialitzats, seminaris, ’workshops’ o estades en centres de recerca que permetin completar la formació dels doctorands en aspectes concrets relacionats amb la temàtica de la seva tesi.
El límit temporal per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementaria sigui requerida per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat com a condició per a l’admissió. La Comissió Acadèmica podrà dictaminar la desvinculació de l’estudiant si aquest exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.
En cas de formació complementària requerida pels directors o tutors, el límit temporal és de 12 mesos a partir del moment en què aquests expressin la necessitat als estudiants. Els directors o tutors podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica la desvinculació de l’estudiant si aquest no compleix el requeriment de formació en aquest termini.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

a) Tutoria

• 288 hores.

Caràcter: obligatòria.

b) Seminaris i ’workshops’ específics del programa

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

c) Publicacions

• 280 hores.

Caràcter: optativa.

d) Estades

• 480 hores.

Caràcter: optativa.

e) Formació en habilitats informacionals

• 1,5 hores.

Caràcter: optativa.

f) Metodologia de la recerca

• 12 hores.

Caràcter: optativa.

g) Innovació i creativitat

• 8 hores.

Caràcter: optativa.

h) Habilitats lingüístiques i de comunicació

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

i) Congressos

• 48 hores.

Caràcter: optativa.

j) Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca

• 4 hores.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca associats al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental disposen d’infraestructures i serveis perquè els estudiants de doctorat puguin desenvolupar el seu treball de recerca: sales de treball per als doctorands, equipament informàtic, sales d’estudi, sales per acollir professors o investigadors visitants, sales de reunions, i en aquells casos en què la recerca requereixi un treball experimental, diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot. Tenint en compte els departaments vinculats al Programa de Doctorat, els laboratoris disponibles per a la realització dels treballs de recerca són els següents:
Recursos del Departament d’Enginyeria Química
• Laboratori de Tractament de Residus i Sòls Contaminats.
• Laboratori de Processos de Separació de Contaminants de l’Aigua.
• Laboratori de Gestió de Recursos Naturals i Residus.
Que permeten la realització dels assaigs següents:
Anàlisi de contaminants inorgànics:
• Cromatografia HPLC
• Analitzador d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetre UV-V
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
• ICP-MS
• HPLC
• Espectroscòpia làser
Determinació de contaminants orgànics
• TOC
• GC-MS
• FT-IR
• CE
Estudis del transport en aqüífers
• Equip a escala pilot de transport en mitjans porosos
• Analitzadors químics diversos
Recursos del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Laboratori d’Enginyeria Sanitària i Ambiental
Disposa d’equipament i instal·lacions per a l’anàlisi d’aigües i de matèria orgànica:
• Aigües: gravimètrics, volumètrics i espectrofomètrics.
• Matèria orgànica (DBO, DQO) i nutrients (espècies nitrogenades i fosfatades).
• Prototips i plantes pilot per a la recerca en processos de tractament d’aigües d’abastament (coagulació, floculació, decantació, filtració i desinfecció) i d’aigües residuals (sistemes de fangs activats en flux continu o discontinu i sistemes de llacunatge d’alt rendiment).
• Instal·lacions de bombament, conducció, emmagatzematge i distribució d’aigües residuals al laboratori, a partir de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Recursos del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DITP)


Laboratori de recerca del DITP
Disposa dels equipaments següents:

• Planta pilot de fangs activats
• Planta pilot de fangs activats (Bio Kontrol Mark 2)
• Planta pilot de tractaments amb ozó
• Equip d’osmosi inversa
• Floculadors Jar Test
• Microscopi electrònic de rastreig (SEM) (Jeol JSM 5610)
• Microscopis òptics
• Espectrofotòmetre d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetres UV, visible
• Digestors DQO
• Termòstats refrigerats DBO
• Oxímetros
• Conductímetres
• Turbidímetre
• Estufes (microbiològica, de dessecació, etc.)
• Mufles
• Balanços d’analítiques
• Columnes de tractament (sorra, carbó actiu, resines d’intercanvi iònic)
Recursos de l’Intexter
Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental
Equipat per a la realització de tot tipus d’anàlisis químiques i microbiològiques en aigües i aigües residuals. També disposa de diverses plantes pilot que possibiliten investigacions en processos de depuració biològics, fisicoquímics i d’oxidació avançada:
Anàlisi en general
Validació de cations per absorció atòmica. Valoració d’anions. Greixos i oli. Carboni orgànic i total. Àcids/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fòsfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.
Aigua industrial
Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbolesa. Duresa. Oxigen dissolt.
Microorganismes patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, clorurs i sulfats.
Aigües residuals
DBO i DQO. Volum de decantació de fangs. Matèries inhibidors, MES, conductivitat. Metalls en components orgànics. Microorganismes totals: fongs, estreptococs, clostridis, coliformes.
Recursos del Departament d’Enginyeria Mecànica

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)
El LEAM és un laboratori que pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. La marca Tecnio va ser creada per aglutinar els principals agents experts en recerca aplicada i transferència de tecnologia de Catalunya. El LEAM té les seves instal·lacions al Campus de la UPC a Terrassa, i ocupen un total de 350 m². Estan formades per despatxos de professors i investigadors i sales de treball per als doctorands, així com sales de visitants, sales de reunions i diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot.

Els mitjans materials de què disposa el LEAM són:
• Equips de mesurament: analitzador de 16 canals LMS pimento
• Sistema d’adquisició de 12 canals Adlink
• Analitzador de 2 canals Symphonie 01dB
• Calibrador sonor Brüel & Kjaer mod. 4230
• Analitzador d’espectres Rion mod. NA 27
• Analitzador de vibracions Brüel & Kjaer mod. 2513
• Analitzador banda estreta Brüel & Kjaer mod. 2515
• Acceleròmetres sísmics (4), PCB
• Acceleròmetres (10), diferents models
• Sonòmetres integradors tipus I (8), diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres, diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 2635
• Amplificador/condicionador Nexus Brüel & Kjaer mod. 2692
• Calibrador d’acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 4294
• Generador de vibracions (‘shaker’) Brüel & Kjaer mod. 4809
• Amplificadors, diferents models
• Micròfons (10), diferents models
• Sonda d’intensitat Brüel & Kjaer
• Targeta d’adquisició de dades National Instruments AT-MIO-16E-1
• Targeta DSP de control actiu de soroll EZ-ANC Casual Systems
Programari:
• LMS Virtual Lab: simulació per elements finits
• Raynoise: simulació mitjançant traçat de rajos (’ray-tracing’) de condicions acústiques en 3D veritable
• Mithra: càlcul d’impacte acústic d’infraestructures
• INM: càlcul d’impacte acústic d’aeroports.
Així mateix, es disposa dels recursos associats a centre adscrit GIR, on el Grup de Recerca de Bioprocessos per a la gestió integral de residus orgànics desenvolupa les seves activitats. El GIR també pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya.
• Les tècniques analítiques disponibles al GIR per al desenvolupament i suport dels treballs de recerca en aquest camp són les següents:
• Àcids grassos de cadena llarga (FAME)
• Àcids grassos volàtils (AGV)
• Alcalinitat
• Anàlisi elemental
• CNH
• CNHS
• Anions per cromatografia iònica
• Clorurs (Cl-)
• Fosfats (PO₄³-)
• Nitrats (NO₃-)
• Nitrits (NO₂-)
• Sulfats (SO₄²-)
• Cations per cromatografia iònica
• Amoni (NH₄+)
• Sodi (Na+)
• Potassi (K+)
• Calci (Ca₂+)
• Magnesi (Mg₂+)
• Conductivitat (CE)
• Demanda biològica d’oxigen (DBO 5)

Demanda biològica d’oxigen (DBO 20)
• Demanda química d’oxigen soluble (DQO soluble)
• Demanda química d’oxigen total (DQO total)
• Fòsfor total
• Gas composició (CH₄, CO₂, N₂, H₂)
• Nitrogen Amoniacal (NH₄)
• Nitrogen Kjeldhal (NTK)
• Olis i greixos
• pH
• Sòlids totals (ST)
• Totals + volàtils (ST/SV)
• En suspensió totals (SST)
• En suspensió totals + volàtils (SST/SSV)
• Siloxans + COV
• Gasos permanents
• Aquest grup també disposa d’instal·lacions i laboratoris equipats amb equipaments i prototips (plantes pilot) per a la realització d’estudis i assajos de bioprocessos:
• Digestió anaeròbia
• Reducció de nutrients
• Compostatge
• Biofiltració de gasos contaminants

Quant als treballs de recerca del Grup de Ciències de la Terra (GCT) relacionats amb la modelització de la qualitat de l’aire, el transport de pols mineral i el canvi climàtic, aquests es desenvolupen al Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center (BSCCNS), en el context dels acords marc entre la UPC i el BSCCNS. La UPC forma part dels socis que integren el consorci del BSC-CNS.
• Això permet l’accés i disponibilitat de les següents infraestructures del BSC-CNS per al desenvolupament de les investigacions:
• Supercomputador MareNostrum, instal·lació cientificotècnica singular (ICTS) segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat. És un dels superordinadors més potents d’Europa i el 299è del món, segons la llista ‘Top 500’. Té 10240 IBM Power PC 970MP processadors a 2,3 GHz (2560 JS21 blades) que li donen una capacitat de càlcul de 94,21 teraFLOPS (94,21 trilions d’operacions per segon), 20 TB de memòria principal, i 390 + 90 TB de disc d’emmagatzematge.
• NVIDIA GPU Cluster amb 128 Bull B505 blades: 2 CPU PowerPC 970 at 2,2 GHz, 4 GB RAM per blade, peak Performance: 1,72 teraFLOPS, gigabit interconnection network, SLES 10 SP1 Operating System
• SGI Altix 4700 és una màquina de memòria compartida amb una arquitectura cc-NUMA (‘cache coherent non-uniform memory access’): 128 CPU Dual Core Montecito (IA-64). Cadascun dels 256 nuclis treballa a 1,6 GHz 8MB L3 cache i 533 MHz bus. 2,5 TB RAM. Peak performance: 819,2 gigaFLOPS, 2 internal SAS disks of 146 GB at 15.000 RPM, 12 external SAS disks of 300 GB at 10000 RPMS.
• El Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS també compta amb els equipaments següents:
• 14 llocs de treball
• SUN Storage System: 13 TB + 25 TB.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • BELOHLAV, VOJTECH: lntensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production
  Autor/a: BELOHLAV, VOJTECH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 07/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: UGGETTI, ENRICA | JIROUT, TOMAS | KRATKY, LUKAS
  Tribunal:
       PRESIDENT: SKOCILAS, JAN
       SECRETARI: BLANCO AGUILERA, RICARDO
       VOCAL: PETERA, KAREL
       VOCAL: FEKETE, ROMAN
       VOCAL: ¿ULC, RADEK
  Resum de tesi: Debido al gran volumen de los sistemas piloto o industriales, es difícil iluminar todo el volumen del medio de cultivo, lo que da lugar a la formación de zonas en sombra. También puede producirse una utilización desequilibrada de los nutrientes contenidosen el medio de cultivo o la formación de gradientes de temperatura si la mezcla es deficiente. La formación de biopelículas de microalgas adheridas a las paredes transparentes de fotobiorreactores cerrados (PBR) es también una limitación significativa asociada con el escalado, ya que puede reducir significativamente la intensidad de la radiación de luz incidente. De acuerdo con estas limitaciones, un factor determinante en el escalado de los sistemas de cultivo son las condiciones hidrodinámicas en el ismo, ya que afectan al mezclado y la homogeneidad del medio de cultivo. Una mezcla eficiente puede: 1) permitir que todas las células alcancen el volumen iluminado del medio de cultivo; 2) prevenir la formación de gradientes de temperatura o la sedimentación de células; 3) intensificar la transferencia de masa dando como resultado una utilización más eficiente de los nutrientes. Además, la intensificación del flujo en la zona cercana a las paredes transparentes del sistema de cultivo da lugar a un aumento del esfuerzo cortante en la pared y una reducción de la formación de biopelículas. El objetivo de esta tesis ha sido estudiar la influencia de las condiciones hidrodinámicas sobre los parámetros que afectan a la producción de microalgas en dos sistemas de cultivo: un fotobiorreactor tubular horizontal híbrido (HHT PBR) y un fotobiorreactor cerrado de placa plana (FP PBR). Con este fin, se construyó un modelo multifísico para estudiar el efecto de las condiciones hidrodinámicas en el cultivo de microalgas. Se construyó un modelo numérico que simula las condiciones hidrodinámicas en tubos transparentes HHT PBR, el cual fue validado a partir de mediciones experimentales. Mediante el modelo, se investigó la influencia de diferentes condiciones operativas en la mezcla del medio de cultivo. El modelo multifísico desarrollado permitió evaluar la influencia de las condicionesoperativas en la distribución de la luz en el medio de cultivo y la producción de microalgas. El modelo mostró que, en sistemas que trabajan con una gran profundidad de medio de cultivo o una alta concentración de microalgas, la intensificación de la mezcla aumenta la producción de microalgas. Para ello, las condiciones hidrodinámicas en el sistema de cultivo deben aproximarse lo más posible al estado de mezcla ideal en todo el volumen del medio de cultivo. Este estado se puede lograr aumentando el caudal circulante en los tubos o utilizando mezcladores estáticos instalados en los tubos del PBR. La hidrodinámica en el FP PBR es más compleja que en el HHT PBR. Al comparar las simulaciones del modelo hidrodinámico con mediciones experimentales, también evaluó la influencia de la hidrodinámica en la prevención de la formación de biopelículas. El modelo hidrodinámico desarrollado permitió optimizar los parámetros operativos y de diseño del FP PBR. Para intensificar el mezclado y homogeneizar el flujo del medio de cultivo en el FP PBR, se diseñó un mezclador estático. En comparación con la cámara del FP PBR vacía, mediante la instalación del mezclador estático se redujo el tiempo de homogeneización y se aseguró el flujo homogéneo en la cámara. El modelo multifísico desarrollado en esta tesis ha demostrado ser una herramienta eficaz para comprender la influencia de las condiciones hidrodinámicas en la producción de microalgas en fotobiorreactores.Basándose en mediciones experimentales y modelos numéricos, se han optimizado las condiciones de funcionamiento de HHT PBR y FP PBR. Para intensificar aún más la mezcla y homogeneizar el flujo del medio de cultivo, se diseñó un mezclador estático, que demostró tener un efecto positivo sobre las co
 • CARNERERO QUINTERO, CRISTINA: Dynamics of ultrafine particles and tropospheric ozone episodes
  Autor/a: CARNERERO QUINTERO, CRISTINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 21/07/2021
  Data de lectura: 30/09/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB- Defensa per videoconferència per COVID-19 Enllaç: https://meet.google.com/tcw-cdir-yrf
  Director/a de tesi: QUEROL CARCELLER, XAVIER | ALASTUEY UROS, JOSE ANDRES
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARTIÑANO RODRÍGUEZ DE TORRES, BEGOÑA
       SECRETARI: PEY BETRÁN, JORGE
       VOCAL: PIÑEIRO IGLESIAS, MARIA
  Resum de tesi: Els aerosols atmosfèrics, particularment partícules ultrafines (UFPs; partícules de menys de 100 nm de diàmetre), i l'ozó troposfèric (O3) són contaminants atmosfèrics molt influenciats per reaccions fotoquímiques, processos iniciats per l'absorció de radiació solar. Concentracions elevades d'UFPs i O3 en l'ambient tenen importants afectes adversos en la salut humana i impactes en el clima.En àrees amb una alta insolació i dinàmiques atmosfèriques que afavoreixen l'acumulació de contaminants degut a recirculacions verticals de masses d¿aire, com el Mediterrani occidental i altres regions del sud d'Europa, sovint s'enregistren episodis d'altes concentracions d'UFPs i O3, especialment a la primavera i a l¿estiu. Els episodis d¿UFPs poden estar causats per l'emissió i acumulació de partícules o per la formació fotoquímica de partícules a partir de precursors gasosos (formació de partícules noves; NPF).L'objectiu d¿aquesta tesi és caracteritzar la relació entre UFPs i O3 en àrees amb una alta activitat fotoquímica. Concretament, aquesta tesi té com objectius identificar els patrons atmosfèrics que causen els episodis, determinant si aquests contaminants estan regits pels mateixos processos o bé ocorren en paral·lel, i descriure l'evolució de les concentracions d'UFP en els darrers anys.S'han analitzat dades recopilades durant campanyes intensives de mesures simultànies a nivell de superfície i en altura, així com sèries de dades de mesures contínues de llarg termini. Mitjançant la combinació d¿aquestes dades, s'ha avaluat l'estacionalitat i la simultaneïtat dels episodis d'UFPs i d'O3, identificant els factors que hi contribueixen i aportant informació sobre la influencia de la NPF en les concentracions d'UFPs.Hi ha dos escenaris que controlen la formació i el transport d'UFPs i O3: la recirculació vertical de masses d'aire i la ventilació. L'ocurrència d'un o altre escenari ve determinada per les condicions meteorològiques a escala sinòptica, mentre que la magnitud de les concentracions ve donada per la disponibilitat de precursors i les condicions atmosfèriques i orogràfiques locals. Els episodis aguts d¿UFPs estan indubtablement vinculats amb els episodis d¿O3. Tot i així, els episodis poden ser simultanis en un mateix dia o no ser-ho. Un episodi d'O3 és sempre simultani amb un episodi d'UFPs causat per acumulació de partícules primàries i secundàries durant períodes de recirculació. Tanmateix, altes concentracions d'UFPs causades per NPF es donen principalment amb concentracions relativament baixes d'O3 durant períodes de ventilació.Quan es consideren les concentracions mitjanes anuals d'UFPs en àrees urbanes, les emissions primàries del trànsit tenen una major contribució al nombre total de partícules que la NPF. No obstant, en dies amb episodis de NPF, la NPF contribueix més al nombre total d'UFPs que les emissions primàries.Tot i que en la majoria dels dies no es detecten episodis de NPF, el nombre de dies amb NPF està incrementant, probablement degut a una tendència a la baixa de les emissions atmosfèriques antropogèniques en els darrers anys, que han causat una disminució en les embornals de condensació i coagulació de partícules. En conseqüència, la contribució de NPF al nombre d'UFPs també està augmentat. La concentració total d'UFPs pot augmentar o disminuir, depenent de les condicions locals. En àrees urbanes, la disminució d'emissions antropogèniques causa una disminució directa de la concentració d¿UFPs. En canvi, en ambients rurals, la NPF esdevé més favorable fins al punt que la concentració d'UFPs creix. Això pot ser degut a un augment de les emissions biogèniques locals de precursors i a una disminució del transport d'emissions antropogèniques.Les polítiques implementades en els darrers anys amb l'objectiu de reduir les emissions antropogèniques de contaminants atmosfèrics han tingut un gran imp
 • FLORES ROSELL, LAURA: Constructed wetlands for winery wastewater treatment: Sustainability and circular economy in the wine sector
  Autor/a: FLORES ROSELL, LAURA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 12/07/2021
  Data de lectura: 01/10/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB- Defensa per videoconferència per COVID-19 Enllaç: https://meet.google.com/mvj-ixdf-swc
  Director/a de tesi: GARFI, MARIANNA | GARCIA SERRANO, JOAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: VYMAZAL, JAN
       SECRETARI: CORBELLA VIDAL, CLARA
       VOCAL: GRAS MOREU, ANNA
  Resum de tesi: La indústria del vi genera grans volums d¿aigües residuals procedents de diversos processos i operacions realitzats durant la producció del vi. Les aigües residuals de celler (ARC) es caracteritzen per tenir uns cabals i càrregues molt variables. De fet, més de la meitat del cabal i càrrega produïts durant l¿any es concentren durant l¿época de verema, quan es recull el raïm i es produeix el suc de raïm. Espanya és considerada un dels països amb major producció de vi. No obstant això, a la majoria dels cellers Espanyols les aigües residuals encara no són tractades o gestionades adequadament.En aquest context, els aiguamolls construïts (AC) són una alternativa als sistemes convencionals (p. ex. Sistema de fangs activats, bioreactors de membrana) per al tractament de les ARC ja que tenen un baix cost, baix requeriment d¿energia, fàcil operació i manteniment i una bona integració al paisatge. Des d¿un punt de vista tècnic, s¿ha demostrat que les aplicacions d¿AC a escala real redueixen més d¿un 90% dels contaminats orgànics i dels sòlids de les ARC produint aigua apta per múltiples usos de reutilització com el reg. A més, el tractament primari dels AC pot produir fangs que poden ser estabilitzats a aiguamolls de tractament de fangs per a produir biofertilitzants i adobs orgànics. La producció d¿aigua regenerada i biofertilitzants a partir de les ARC pot promoure l¿economia circular al sector vitivinícola augmentant la seva sostenibilitat. Tot i que l¿aplicació dels AC al sector vitivinícola ha estat àmpliament provada des d¿un punt de vista tècnic, encara no existeixen estudis que avaluïn i quantifiquin els seus beneficis ambientals en el context de l¿economia circular.Aquesta tesi doctoral té com a objectiu avaluar i quantificar els beneficis ambientals dels AC per al tractament de les ARC en comparació amb les solucions existents i convencionals. Per abordar aquest objectiu, s¿ha dut a terme una avaluació del cicle de vida (ACV), mesures de gasos d¿efecte hivernacle (GEH) i una avaluació de la petjada de carboni comparant els sistemes d¿AC amb tecnologies convencionals i altres alternatives existents (és a dir, el sistema de fangs activats i la gestió per tercers). Aquesta investigació s¿ha realitzat en el marc del projecte WETWINE (http://wetwine.eu/) que va tenir com a objectiu promoure solucions innovadores i respectuoses amb el medi ambient per al tractament d¿efluents produïts per la industria vitivinícola al sud-oest d¿Europa. Per això, aquesta investigació s¿ha basat en diferents sistemes a escala real implementats a bodegues ubicades a Galícia (Espanya), Portugal i sud de França. En particular, s¿ha dissenyat i implementat un sistema d¿AC a un celler situat a Galícia, on s¿ha dut a terme activitats experimentals.Els resultats de l'ACV van mostrar que els impactes ambientals dels AC eren entre 1,5 i 180 vegades inferior que la gestió per tercers i entre 1 i 10 vegades inferior que el sistema de fangs activats. Les emissions de GEH (és a dir, diòxid de carboni (CO2), òxid nitrós (N2O) i metà (CH4)) es van monitoritzar en un sistema de fangs activats i AC utilitzant un analitzador de gasos d'espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FTIR) in situ. Els resultats van destacar que les taxes d'emissió superficial del sistema d'AC van ser més baixes que les generades pel sistema de fangs activats. A més, es va registrar i documentar variabilitat estacional, diària i instantània a les emissions, així com variabilitat espacial. La petjada de carboni del sistema d'AC era fins a 42 vegades inferior en comparació amb la gestió per tercers i fins a 4 vegades inferior al sistema de fangs activats. Finalment, es va fer una avaluació econòmica. Els AC poden reduir els costos del celler associats al tractament de les aigues residuals fins a un 50% per a la construcció i fins a un 98% per a l¿operac
 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of CO2 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications far risk assessment of carbon capture storage projects.
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 07/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: MAZADIEGO MARTINEZ, LUIS FELIPE
  Resum de tesi: L'emmagatzematge geológic de CO2 es considera una de les opcions tecnológicament viables per tal de reduir les emissions industrials d'aquest gas que contribueix fortament a l'efecte hivernacle a l'atmosfera (IPCC, 2005 ). Tal i com s'observa a la natura, tant el petroli i com els hidrocarburs gasosos s'emmagatzemen en roques parases que tenen les mateixes característiques geológiques necessaries per a l'emmagatzematge de CO2, de manera que la tecnología de captura i emmagatzematge geológic de carboni (CCS) pretén recrear un procés natural per atrapar el dióxid de carboni en aqüífers salins profunds o en camps de gas i petroli esgotats. L'emissió episódica de CO2 des del subsól pot produir-se a partir de processos naturals pero també poden ocórrer en un projecte industrial de CCS; per tant, la monitorització deis fluxos de gasas presenta un paper important no només durant i després de la injecció, sinó també en l'etapa pre-operacional, en la que es pretén conéixer les condicions originals de la zona d'emmagatzematge, des del reservori profund fins a la superficie. L'objectiu d'aquest projecte de doctorat consisteix a entendre millar el comportament del CO2 a la zona no saturada del sol i durant la seva dispersió atmosférica. Els resultats s'han obtingut a partir de la modelació numérica deis experiments realitzats en una planta pilot dissenyada per entendre la dinamica del CO2 en aquest entorn, i a partir de la informació obtinguda en sistemes analegs naturals que presenten condicions equivalents a les esperades en un context de fuita de gas en un magatzem artificial. La primera part de la recerca ha consistit en una contribució al projecte PISCO2 a les instal·lacions de l'ES.CO2 situades a Ponferrada (Espanya). L'objectiu particular d'aquest projecte era predir com el CO2 injectat es mouria lateralment i verticalment a la zona no saturada i determinar els parametres crítics que afectarien els ecosistemes. Aquesta part ha estat publicada en un article revisat per experts internacionals i presentada en un congrés internacional. La segona part del doctorat s'ha centrat en l'estudi de dos analegs naturals en zones volcaniques. Els analegs naturals proporcionen evidéncies de )'impacte de les fugues de CO2, i proporcionen una informació valuosa sobre l'avaluació i la quantificació deis riscos potencials relacionats amb la fuga de emmagatzematge subterrani de carboni. A causa de la física del dióxid de carboni, per exemple, de densitat incolora, inodora i més alta en comparació amb l'aire, la seva acumulació pot resultar perillosa i fins i tot letal per a la vida. Per als dos llocs estudiats s'ha seguit la mateixa metodología: a) mesurament directe de la concentració de CO2 en l'aire i b) modelització atmosférica numérica amb el codi TWODEE2. Els principals resultats obtinguts en aquest doctorat han estat: ¿ Comparació de dades experimentals i numériques per tal de validar métodes i eines de calcul numéric;¿ Nous aspectes per al coneixement del comportament del CO2 a la zona no saturada;¿ Aplicació de noves técniques de monitorització de gas no invasives per a futurs llocs d'emmagatzematge de CO2;¿ Refon;:ar la utilitat de l'estudi deis analegs naturals en el camp de l'emmagatzematge geológic;¿ L'eficiéncia de la modelació de la dispersió atmosférica de gasas com a metodologia important en l'avaluació de riscos;¿ La necessitat de la generació de mapes de predicció per avaluar escenaris perillosos.¿ Demostració que els models numérics de transport multifasic i dispersió atmosférica de gasas són útils per predir el comportament del gas a la zona de vadosa i en els primers metres de l'atmosfera en contacte amb el sól.
 • MEDINA MIJANGOS, RUBI ALEJANDRA: Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Metodología para el análisis técnico-económico con valoración de las externalidades y Casos de Estudio
  Autor/a: MEDINA MIJANGOS, RUBI ALEJANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 05/07/2021
  Data de lectura: 05/10/2021
  Hora de lectura: 18:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB- Defensa per videoconferència per COVID-19 Enllaç:https://meet.google.com/tcq-pdvu-map
  Director/a de tesi: SEGUI AMORTEGUI, LUIS ALBERTO
  Tribunal:
       PRESIDENT: JUÁREZ RUBIO, FRANCISCO
       SECRETARI: ALFRANCA BURRIEL, OSCAR
       VOCAL NO PRESENCIAL: MOELLER CHAVEZ, GABRIELA ELEONORA
  Resum de tesi: Actualmente, existe un grave problema debido a la gran generación de residuos sólidos urbanos (RSU), a causa de las altas tasas de consumo de la población y el corto tiempo de uso de los productos. Por otro lado, se observa una deficiente gestión de residuos, debido a que, en diversos países y ciudades, todavía es usado en gran medida el depósito de residuos en vertederos, sistema que puede ocasionar diversos daños al medio ambiente y a la sociedad. A nivel mundial, aproximadamente el 69.7% de los RSU generados son depositados en algún tipo de vertedero. Generalmente, cuando se implementa un sistema de gestión de RSU, este ocasiona impactos que pueden verse reflejados como costes o ingresos, dependiendo si estos impactos tienen un efecto negativo o positivo, respectivamente. Los aspectos económicos son de gran relevancia debido a que la mayoría de las decisiones relacionadas con los sistemas de gestión de RSU se toman en base a los resultados económicos. Mediante el análisis del estado del arte se determinó que diversos autores consideran únicamente los impactos privados, los cuales están relacionados con los costes e ingresos de Inversión, Operación y Mantenimiento. Por otro lado, los autores que han analizado las externalidades (costes e ingresos relacionados con aspectos ambientales y sociales) generalmente se enfocan en casos específicos o sólo consideran unos cuantos impactos externos.La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo el desarrollo de una metodología basada en el análisis coste-beneficio sostenible, ya que tiene en consideración los impactos privados y externos ocasionados por los sistemas de gesti ón de RSU. Además, bajo los principios de la sostenibilidad, se considera que el mejor proyecto será aquel que equilibre sus tres dimensiones: económica, ambiental y social. Una parte fundamental de la metodología desarrollada es la determinación y discusión de los impactos más relevantes relacionados con los sistemas de gestión de RSU. Constituyendo una guía de consulta para futuros investigadores y tomadores de decisiones que deseen analizar económicamente cualquier sistema de gestión de RSU. Estos impactos se clasifican en diferentes grupos como: infraestructura, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos, uso de los materiales, medio ambiente, salud pública, educación y calidad de vida. El principal objetivo de la metodología es la determinación del Beneficio Privado (BP) y el Beneficio Total (BT), para concluir si el sistema o proyecto evaluado es económicamente rentable o viable desde el punto de vista privado y/o externo. Un proyecto será viable desde el punto de vista privado si BP es mayor a 0, por otro lado, si BT es mayor a 0 se puede concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista económico, ambiental y social.Finalmente, se han analizado unos casos de estudio donde se aplicó la metodología desarrollada a una planta de valorización energética (PVE) y una planta de clasificación y tratamiento de residuos de envases ligeros y residuos voluminosos (PCT) en Barcelona, España. Los resultados muestran que ambas instalaciones son rentables desde una perspectiva privada y externa, es decir, son rentables económica, social y ambientalmente. Además, se observa que la PCT es una instalación con mayores beneficios sociales y ambientales respecto a la PVE, lo cual coincide con la actual jerarquía de residuos establecida por la Comisión Europea.
 • PIZARRO LOAIZA, CARLOS ALEXANDER: Biogás para cocción a partir de la digestión anaerobia de pastos en zonas rurales de clima tropical.
  Autor/a: PIZARRO LOAIZA, CARLOS ALEXANDER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 20/07/2021
  Data de lectura: 30/09/2021
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes IRTA Torre Marimon 08140 Caldes de Montbui, Barcelona.
  Director/a de tesi: BONMATÍ BLASI, AUGUST | PALATSI CIVIT, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: FLOTATS RIPOLL, XAVIER
       SECRETARI: FONT SEGURA, XAVIER
       VOCAL: ANTÓN VALLEJO, MARÍA ASUNCIÓN
  Resum de tesi: La energía para cocinar es el servicio energético más esencial para los campesinos de países con climas tropicales como Colombia donde un gran número de familias no puede acceder a otra fuente energética que no sea la leña. Una alternativa es la producción de biogás, con unas necesidades estimadas de 0,68 m3.d-1 por unidad de vivienda. La biomasa de menor coste y más universal que existe es el pasto, natural o cultivado, mientras la digestión anaerobia (DA) puede resultar una tecnología muy atractiva para generar energía renovable debido a la versatilidad de usos potenciales del biogás generado, a la optimización continua del proceso y a las posibilidades de su aplicaci ón a nivel doméstico con reactores de bajo coste. La DA de pasto y forraje es especialmente interesante en zonas con altas productividades agrícolas, donde los retos principales consisten en producir el pasto de manera sostenible, al menor coste posible y disponer de la tecnologia apropiada para generar biogás a un coste de inversión y operación asumibles. El objetivo de esta investigación fue estudiar una propuesta alternativa de producci ón de energía de cocción para zonas rurales con clima tropical, a partir del biogás resultante de la DA de pastos. En una primera etapa se evaluaron, en t érminos de rendimiento agronómico (tMS·ha-1·a-1), rendimiento específico de metano (mLCH4·g-1SV) y rendimiento de metano por hectárea (m3CH4.ha-1.a-1), tres tipos de pasto ampliamente implantados en la zona ecuatorial del continente americano (King Grass, pasto Elefante y pasto Estrella), cultivados en la zona andina del Valle del Cauca. Este cribado mostr ó que las especies de Pennisetum purpureum son las más aptas en el Valle del Cauca (Colombia) por sus condiciones de clima tropical seco y el King Grass fue el de mayor rendimiento de metano por hectárea. Asimismo, por su morfología, este último mostró una gran facilidad para su cosecha y pretratamiento de reducci ón de tamaño. La etapa siguiente de evaluación a escala piloto permitió concluir que la DA de pastos en digestores domésticos tipo Sistema Discontinuo de Biodigestión Seca (SDBS) de una fase, sin calentamiento ni control de temperatura, es viable con y sin recirculación de lixiviados a temperatura media de digesti ón de 24°C, usando King Grass como sustrato, siendo la opción sin recirculación de lixiviados la más sostenible. Ensayos complementarios de Potencial de Bio Metano (PBM) permitieron detectar un aumento significativo en el rendimiento de la DA con edades de cosecha inferiores a 60 d ías y concluir que el método de pretratamiento ¿troceado a m áquina¿ o de reducción de tamaño (1-10 cm) fue el tratamiento más eficiente. Se diseñaron y evaluaron económica y ambientalmente dos opciones de producción de energía de cocina a partir del biogás resultante de la digestión anaerobia de pastos: una de ellas con cultivo orgánico (BOFG) y otra con fertilización mineral complementaria (BMFG). Aunque el coste de inversi ón de la alternativa de cocción con biogás fue elevado para la población objetivo, sus costes operativos anuales resultaron menores que los de las fuentes actuales: le ña y GLP, lo que indica que es una alternativa económicamente viable siempre que se cuente con subvenciones para su implementación. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la propuesta tecnol ógica mostró una buena sostenibilidad ambiental en las emisiones de sustancias contaminantes, en comparación con la leña y el GLP, siendo el BOFG la opción con menores impactos. Como conclusión general se puede decir que se ha demostrado la viabilidad de producir biog ás a partir la DA de pastos cultivados in situ usando SDBS de tipo doméstico, optimizando el proceso de cultivo y el de digestión. Por lo tanto, esta propuesta tecnológica se puede considerar como una alternativa para suministrar la energía de cocción en zonas rurales con climas tropicales.

Darrera actualització: 28/09/2021 04:47:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • LÓPEZ RUIZ, LUIS ALBERTO: Implementation and evaluation of the circular economy model in the construction and demolition waste sector
  Autor/a: LÓPEZ RUIZ, LUIS ALBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ROCA RAMON, XAVIER | GASSO DOMINGO, SANTIAGO
  Tribunal:
       PRESIDENT: BOVEA EDO, MARÍA DOLORES
       SECRETARI: ÁLVAREZ DEL CASTILLO, MARÍA DOLORES
       VOCAL: PUIG VIDAL, RITA
  Resum de tesi: Los residuos de construcción y demolición (RCD) son un grave problema medio ambiental que requiere atención inmediata. Los grandes volúmenes de RCD producidos y sus efectos ambientales han llevado a buscar nuevas alternativas para resolver esta problemática de forma más sostenible. En ese contexto, la Economía Circular (EC) ha emergido como una solución innovadora para crear patrones de producción y consumo más sostenibles, fomentar el crecimiento económico, asegurar la protección medio ambiental y la protección social. A nivel global, el concepto de la EC ha ganado interés entre organismos gubernamentales, sector empresarial y académicos. Ello ha resultado en la incorporación de la EC como eje conductor en múltiples agendas políticas y con una tendencia emergente en la investigación de su concepto y aplicaciones. Sin embargo, la investigación de las potenciales aplicaciones y su evaluación se encuentran en una fase temprana de desarrollo debido a la novedad y dinamismo del concepto. El objeto principal de este estudio fue el de desarrollar una propuesta de integración del concepto de EC en el sector de la construcción y la demolición, así como proveer las bases para evaluar los efectos económicos y ambientales de estrategias de circularidad y monitorear su implementación. Para ello, se propone un marco integrativo de estrategias para la adopción de la EC en el sector de los RCD, además de una propuesta metodológica para evaluar y comparar el desempeño económico y ambiental de diferentes alternativas de circularidad incorporando análisis de decisión multi-criterio. Asimismo, este trabajo propone un sistema de indicadores para medir características de circularidad de los RCD. El sistema propuesto identifica 14 estrategias de influencia para la circularidad del sector de los RCD, describiendo su interacción a lo largo de sus etapas de ciclo de vida. La propuesta metodológica de evaluación incorpora la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para el criterio ambiental, y el análisis de costes complejos para el criterio económico. Mientras que para el desarrollo del análisis multi-criterio fue utilizado el método VIKOR. La metodología es aplicada en la evaluación del uso de residuos de concreto en aplicaciones de alto grado, específicamente en la producción de hormigón estructural y no estructural en la región de Cataluña, España. El marco de indicadores incorpora un enfoque sistémico que considera los factores y parámetros más relevantes para la adecuada medición de estrategias de EC. Este consiste en 22 medidas contenidas en tres grupos o dimensiones: ambiental, económica y de innovación/materiales. Las estrategias durante la etapa pre-constructiva son identificadas como las más influyentes en la circularidad del sector. Resultados de la evaluación muestran un mejor desempeño económico y ambiental de las alternativas de EC, sin embargo, éstos son condicionados por el contexto específico de la zona de estudio. En particular, el transporte y el vertido son identificados como los parámetros más condicionantes tanto para el aspecto ambiental, como el económico.

Darrera actualització: 28/09/2021 04:31:08.

Llistat de tesis defensades per any

 • BENVENISTE PÉREZ, GABRIELA: Análisis de ciclo de vida de sistemas innovadores de almacenamiento eléctrico en litio-azufre (Li-S) para vehículos
  Autor/a: BENVENISTE PÉREZ, GABRIELA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671924
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/03/2021
  Director/a de tesi: AMANTE GARCIA, BEATRIZ | CORCHERO GARCIA, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ AMADOR, DIEGO
       SECRETARI: ÁLVAREZ DEL CASTILLO, MARÍA DOLORES
       VOCAL NO PRESENCIAL: FERREIRA FERREIRA, VICTOR JOSE
  Resum de tesi: El crecimiento continuo y previsto de la electrificación en el sector del transporte, la así llamada revolución de la "electromobilidad", es uno de los principales motores de los avances en el almacenamiento de energía destinado para la propulsión de vehículos.Los vehículos eléctricos (VE) actuales utilizan baterías de ion de litio (Li-ion) debido a su alta densidad energética respecto a otros tipos de baterías. Las actuales baterías de Li-ion recargables para VE son capaces de almacenar alrededor de 180 Wh / kg de densidad de energía a nivel de la celda y 120 Wh / kg a nivel de batería, mientras que el consumo típico de un kg de gasolina produce 3350 Wh de trabajo útil. Todavía hay un factor de 19 entre la energía entregada por un kilo de gasolina y 1 kg de batería (por ejemplo, una autonomía del automóvil con un peso similar que es impulsado por batería es 5-10 veces menor que con gasolina). Por lo tanto, si se quiere alcanzar, o incluso acercar, el objetivo de autonomía de 500 kilómetros con vehículos de baterías en el corto plazo es necesario investigar sobre nuevos materiales y configuraciones de baterías. A tal propósito, las baterías de litio-azufre (Li-S) son la tecnología de batería candidata a satisfacer estas expectativas.A pesar de que a nivel técnico existan soluciones, o estén en vías de implantación para superar las barreras tecnológicas que el almacenamiento de energía eléctrica presenta para VE, la implantación del VE en nuestras carreteras sigue siendo un reto y está por debajo a las expectativas previstas. Uno de los motivos por los cuales dicha implantación no está siendo satisfactoria es el alto coste de los vehículos eléctricos debido principalmente al alto coste de las baterías.Las nuevas tecnologías de almacenamiento eléctrico como las baterías de Li-S deben pues tener en cuenta no sólo el factor técnico para su diseño, sino también estrategias para poder ser reutilizadas en una segunda vida con el objetivo de reducir su coste potencial y de esta manera ayudar a la reducción del precio del VE que paga el usuario final. Por otro lado, además de ofrecer una solución tecnológica adecuada y de presentarse como una alternativa económicamente viable, debido al gran volumen de producción que se espera asociado a este sector en los próximos años, es necesario estudiar el impacto sobre el medio ambiente producido a lo largo del ciclo de vida de las baterías de Li-S.Por este motivo, esta tesis doctoral se centra en el análisis ambiental de todas las etapas del ciclo de vida de dichas baterías, a partir del escalado de celdas botón en Li-S producidas en laboratorio hasta una batería de 50 kWh. La metodología que se ha utilizado para calcular los impactos ambientales de las baterías es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según las ISO 14040 y 14044:2006, que permite evaluar cuantitativamente el perfil ambiental de las baterías para todas las etapas de su ciclo de vida, haciendo hincapié en aquellos aspectos más críticos y que pueden ser sujetos a mejora. Además, la tesis también aborda los temas relativos a la adecuación de las baterías para su uso en segunda vida, partiendo de la experiencia actual con baterías de Li-ion. Para ello, por un lado, se han llevado a cabo ensayos de envejecimiento sobre las celdas para determinar su comportamiento y su longevidad. Por otro lado, se ha evaluado económicamente las acciones de desmontaje de una batería una vez que termina su primera vida en el vehículo, siendo esta la primera etapa para poder preparar la batería para su segunda vida en un sistema de almacenamiento energético secundario.

 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of C02 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications for risk assessment of carbon capture storage projects
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672088
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 04/03/2021
  Director/a de tesi: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE

  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: SAALTINK, MAARTEN WILLEM
  Resum de tesi: El almacenamiento geológico de CO2 se considera una de las opciones tecnológicamente viables para _di sminuir las emisiones industriales de esta especie de gas que contribuye fuertemente al efecto invernadero en la atmósfera (IPCC. 2005). Como es natural, el petróleo y el gas se almacenan en rocas porosas que tienen las mismas características geológicas clave requeridas para el almacenamiento de CO2. por lo que CCS tiene como objetivo recrear un proceso natural para atrapar dióxido de carbono durante millones de años en un acuífero salino profundo o en campos de petróleo y gas agotados. La liberación episódica de CO2 del subsuelo puede ocurrir por procesos naturales (es decir. desgasificación del manto, descarbonatación térmica. áreas volcánicas) o industriales (almacenamiento geológico de CO2. CCS). Debido a que las fugas pueden ocurrir en cada paso de un proyecto de CCS. el monitoreo asume un papel importante no solo durante y después de la inyección. sino también antes para conocer el estado de todo el sitio desde las profundidades del subsuelo (nivel del yacimiento) hasta la superficie. En este sentido. el uso de modelos numéricos de dispersión atmosférica ayuda a predecir l·a dispersión de la columna de gas enriquecido con CO2 una vez emitida desde el subsuelo y permite un mapa preciso del nivel de riesgo a lo largo del tiempo bajo condiciones meteorológicas particulares. El objetivo de este proyecto de doctorado consiste en dar una mejor comprensión del comportamiento del CO2 en la zona insaturada y su dispersión atmosférica.Los resultados se obtienen a partir de modelos experimentales y numéricos de fugas de CO2 de un sitio de fugas artificiales y de análogos naturales aplicados a la evaluación de riesgos para sitios de CCS. Para alcanzar los objetivos antes mencionados y probar los resultados. este plan de investigación combina la actividad experimental en el sitio y la modelización numérica. La primera parte del plan de investigación consistió en una aportación al proyecto PISCO2 en las instalaciones de ES.CO2 situadas en Ponferrada (España). El objetivo de este proyecto fue predecir cómo el CO2 inyectado se moverá lateralmente y verticalmente en la zona insaturada y determinar los parámetros críticos que afectarán los ecosistemas. Esta parte ha sido publicada en una revista de revisión por pares y presentada en un congreso internacional.La segunda parte del proyecto de doctorado se ha centrado en el estudio de dos análogos naturales en áreas volcánicas . Losanálogos naturales proporcionan evidencias del impacto de la fuga de CO2. para ambos sitios se han seguido dos enfoques: a) medición directa de la concentración de aire y b) modelado atmosférico numérico con el código TW ODEE2. El estudio de las emisiones de CO2 en los sistemas naturales proporciona una valiosa información sobre la evaluación y cuantificación de los riesgos potenciales relacionados con las fugas de almacenamiento subterráneo de carbono. Las emisiones de CO2 se estudian en una gran variedad de entornos geológicos, es decir, cuencas sedimentarias, áreas volcánicas activas y no activas, regiones sísmicas y campos geotérmicos.Los resultados obtenidos de este doctorado aportan:¿ Acoplamiento de datos experimentales y numéricos para probar nuevos métodos y/o códigos numéricos;¿ Nuevos elementos para el conocimiento de los comportamientos del CO2 en la zona insaturada como se ve en PISCO2;¿ Nuevas pistas sobre técnicas de monitoreo no invasivas para sitios CCS y análogos naturales;¿ La utilidad de estudiar análogos naturales;¿ La utilidad del sistema SAP, como buen método para evaluar altas emisiones de gases subterráneos;¿ La eficiencia de la modelización atmosférica como metodología valiosa en la evaluación de riesgos ;¿ La importancia de los mapas de evaluación de riesgos en áreas de desgasificación activa;¿ La necesidad de produci

 • LI, JUN: Selenium and zinc enriched bioproducts generated from wastewater as micronutrient feed supplements and biofertilizers
  Autor/a: LI, JUN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672229
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 31/05/2021
  Director/a de tesi: FERRER MARTI, IVET | DU LAING, GIJS

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE SMET, STEFAAN
       SECRETARI: ROUSSEAU, DIEDERIK
       VOCAL NO PRESENCIAL: LIANG, DONGLI
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis fue explorar el potencial de los bioproductos enriquecidos con Se/Zn, producidos a partir del tratamiento de aguasresiduales mediante eco-tecnologías (fitoextracción, biorreducción y sistemas basados en microalgas) como complementos alimenticios y biofertilizantes enriquecidos en Se/Zn.En el primer parte, utilizaron dos plantas acuáticas (Lemna y Azolla) con un contenido sustancial de proteínas para evaluar la bioacumulación/eliminación de Se y Zn del aguaresidual, a la vez que se producían proteínas enriquecidas con micronutrientes (para piensos/complementos alimenticios). La alta transformación a formas orgánicas de Se y la acumulación en las plantas después de absorber Se(IV), junto con el alto contenido de proteínas y la rápida tasa de crecimiento, hacen que Lemna (también llamada lenteja de agua en adelante) y Azolla sean buenas candidatas para la producción de biomasa enriquecida con Se y Zn, que se puede utilizar como biofertilizante para cultivos o como suplemento alimenticio/pienso rico en proteínas. La segundo y tercer partes evaluaó el potencial de valorización de la lenteja de agua, así como de los lodos de depuradora, con Se simple o Se combinado con Zn, como biofertilizantes de micronutrientes. El lodo enriquecido con micronutrientes, con Se en estado de oxidación cero (Se (0)), resultó ser el biofertilizante de Se de liberación lenta más adecuado, siendo una fuente de Se eficaz para producir habas enriquecidas en Se para poblaciones deficientes en Se. Por el contrario, el contenido de Zn en las semillas de judía verde no se mejoró mediante la aplicación de biofertilizantes enriquecidos con micronutrientes en comparación con el control. Esto podría atribuirse a la menor cantidad de Zn aplicada al suelo como biofertilizante enriquecido en Se/Zn.El siguiente experimento investigó el potencial de eliminación de Se en lagunas de alta carga (HRAP por sus siglas en inglés) para el tratamiento de aguas residuales domésticas, y la producción de biomasa microalgal enriquecida con Se. Los resultados indicaron un tratamiento eficaz de las aguas residuales en las HRAP. Las microalgas enriquecidas con Se producidas en las HRAP alimentadas con agua residual doméstica contenían un alto contenido de proteína cruda (48% de sólidos volátiles en suspensión) y el selenoaminoácido SeMet (selenometionina) (91% del Se total), y aminoácidos esenciales. La producción de microalgas enriquecidas en Se en HRAP se presenta como una alternativa prometedora para recuperar recursos de bajo valor y convertirlos en suplementos alimenticios de alto valor. El ultimo experimento tuvo por objetivo evaluar las microalgas enriquecidas en Se generadas en el experimento anterior como bioestimulante para mejorar el crecimiento de las plantas y como biofertilizante de Se para mejorar el contenido de Se de las plantas. Este estudio mostró que la aplicación de biomasa de microalgas enriquecidas con Se al suelo (1-10%) y sus extractos a las hojas (1%, aspersión foliar) mejoró el crecimiento de las plantas, lo que confirmó que las microalgas enriquecidas con Se actúan como un bioestimulante. Además, se logró incrementar el contenido de Se en la planta tras la aplicación de microalgas enriquecidas con Se y de extractos de las mismas. Esto indica que las microalgas enriquecidas con Se, cultivadas mediante el tratamiento de aguas residuales, se pueden valorizar como bioestimulante y biofertilizante para mejorar tanto el rendimiento de semillas como el contenido de Se de las habas, incrementando el valor de mercado de las mismas.Esta tesis contribuye al desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de la biofortificación/suplementación de micronutrientes en áreas deficientes en Se/Zn, junto con la recuperación de nutrientes de las aguasresiduales.

 • RAMÍREZ MELGAREJO, MONSERRAT GUADALUPE: Propuesta metodológica para estimar N2O en inventarios de emision y evaluaciones de eco-eficiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales
  Autor/a: RAMÍREZ MELGAREJO, MONSERRAT GUADALUPE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671795
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/02/2021
  Director/a de tesi: GASSO DOMINGO, SANTIAGO | GUERECA HERNÁNDEZ, LEONOR PATRICIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PUIG VIDAL, RITA
       SECRETARI: LOPEZ GRIMAU, VICTOR
       VOCAL NO PRESENCIAL: PAREDES FIGUEROA, MARIA GUADALUPE
  Resum de tesi: Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es sistema que tiene como objetivo reducir el impacto negativo a los cuerpos de agua donde se descarga el efluente, reduciendo los contaminantes descargados. Las plantas de tratamiento tienen un impacto sobre el medio, que depende de la gestión de cada planta. Una evaluación de eco-eficiencia consiste en valorar los cambios en la eficiencia de una PTAR a lo largo del tiempo, utilizando entradas, salidas deseables y no deseables. Para realizar una evaluación de eco-eficiencia es necesario contar con los costes de operación, los datos de operación y la emisión de gases de efecto invernadero (GEi) generada (CO2, CH4, N2O).El GEi que genera más preocupación ambiental es el N2O, debido a su PCG (Potencial de Calentamiento Global) tan alto, y las implicaciones que conlleva. Existe una gran variedad de métodos para cuantificar la emisión de N2O en una planta de tratamiento: empíricos, integrales y dinámicos, los cuales presentan variantes entre ellos, como valores predeterminados y parámetros diferentes para conocer la cantidad de nitrógeno contenida en el agua residual. Cuando no se cuenta con mediciones in situ de las emisiones producidas en cada planta, las emisiones de GEi se estiman a partir de metodologías reportadas en la literatura.El principal objetivo de este trabajo es proponer mejoras a los métodos que existen para estimar la emisión de N2O en PTAR, y además, aplicar una evaluación de eco-eficiencia que integra la incertidumbre de los datos mediante un modelo de tolerancia DEA, que por primera vez considera, salidas deseadas y no deseadas de emisiones de N2O y CH4. Este estudio se centró en estimar la emisión de N2O en las PTAR de dos áreas con alta densidad de población: el área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Ciudad de México (CDMX).El método de referencia internacional para estimar la emisión de N2O en PTAR, es el método propuesto por el IPCC en 2006, al basarse en datos predeterminados y considerar el consumo per cápita de proteínas como un valor constante de nitrógeno, subestima la emisión de N2O. Los métodos que utilizan datos de operación de cada PTAR proporcionan resultados de emisión más cercanos a los reportados en la literatura.El valor de nitrógeno total debe ser el parámetro a considerar para una correcta estimación de la emisión de N2O en PTAR. La modificación a la metodología del IPCC en 2019, hace cambios importantes en relación a las propuestas de este estudio. Los factores de emisión utilizados actualmente son muy bajos, con un bajo nivel de confianza de hasta 1.3%, por lo que se subestima la emisión de N2O.La propuesta de mejora para estimar la emisión de N2O en plantas de tratamiento, desarrollada en esta tesis doctoral, se utilizó para integrarla a la evaluación de eco-eficiencia. La emisión de CH4 se estimó a partir del método sugerido por el IPCC en 2006, con una modificación en los factores de corrección sugeridos y verificados en la literatura. La evaluación de eco-eficiencia se realizó para las PTAR del AMB, se estimaron 729 puntajes para cada PTAR, analizando escenarios optimistas y pesimistas. No fue posible realizar la evaluación de eco-eficiencia a las PTAR de CDMX, ya que no se cuenta con los registros de los datos de operación de 2015, relevantes para la serie de observaciones históricas en la evaluación de eco-eficiencia. Contabilizar la incertidumbre en cada escenario, mostro los cambios en el rendimiento de las PTAR. Las PTAR variaron su desempeño en cada uno de los cuatro escenarios considerados, solo dos PTAR resultaron eco-eficientes en todos los escenarios.La propuesta desarrollada en esta tesis, permite explorar futuras aplicaciones y continuar el área de estudio de la emisión de N2O en PTAR, además contribuye a aplicar evaluaciones de eco-eficiencia más integradas, que pueden ser usadas a nivel industrial, y tomar en cuenta la emisión de GEi que se gener

 • REQUEJO CASTRO, DAVID: Data¿driven Bayesian Networks modelling to support decision¿making: Application to the context of Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation
  Autor/a: REQUEJO CASTRO, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672336
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/07/2021
  Director/a de tesi: PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ | GINÉ GARRIGA, RICARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: ESPINO INFANTES, MANUEL
       SECRETARI: VALVENY LLOBET, ERNEST
       VOCAL NO PRESENCIAL: GARCÍA VALIÑAS, MARIA DE LOS ANGELES
  Resum de tesi: Vivimos en un mundo complejo e interconectado que impregna diferentes escalas. sectores o problemas de decisi ón. Esta visión es destacada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que además pone de manifiesto los desafíos globales actuales. reconoce su interconexión y hace una llamada a la acción internacional. Por otrolado. es ampliamente reconocido que la naturaleza conectada de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente se ha abordado mediante enfoques "estancos". separando las complejidades del mundo real en disciplinas especializadas. campos de investigación, instituciones y ministerios. cada uno centrado en una parte de la verdad. De igual manera. es reconocida la necesidad de un cambio de paradigma en los procesos de toma de decisiones hacia enfoques m ás holísticos e integrados. La toma de decisiones basada en evidencias lleva implícita procesos complejos en los que se integran una amplia gama de información de diferente naturaleza. Hoy en día, los datos cuantitativos disponibles pueden respaldar estos procesos. pero faltan metodologías para integrar estos datos de manera efectiva.Con el objetivo de contribuir en esta dirección, esta tesis se centra en el uso de modelos de Redes Bayesianas (BNs), como un enfoque válido para abordar problemas complejos y, en última instancia, para apoyar la toma de decisiones. En la práctica, se emplea comúnmente por separado el conocimiento de expertos y los datos empíricos para construir y aplicar estos modelos. A pesar de la utilidad de esta práctica, en una era en la que los datos son má¿ numerosos, más rápidos y más detallados que antes, hay espacio para explorar hasta dónde pueden llegar estos datos. En este sentido, esta tesis propone un enfoque de Redes Bayesianas basadas en los datos que permite combinar el conocimiento experto y la información cuantitativa existente para, en última instancia, apoyar la toma de decisiones.Se proponen dos métodos sistemáticos para tal fin. En primer lugar, se emplea dicho enfoque para replicar marcos conceptuales basados en indicadores compuestos (IC), que representan el conocimiento experto, mediante el uso de algoritmos de aprendizaje de estructuras, que caracteriza este enfoque de Redes Bayesianas basado en datos. En segundo lugar, se utiliza el enfoque propuesto para identificar las interrelaciones existentes dentro de un contexto complejo, junto con una técnica estadística (bootstrapping) para reducir la incertidumbre de los resultados y con un análisis bibliográfico exhaustivo (conocimiento experto) para demostrar la robustez de los resultados obtenidos.Para testear y validar el enfoque propuesto, esta tesis toma como punto de referencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 que forma parte de la Agenda 2030, con especial atención al sector del agua, saneamiento e higiene.Nuestros resultados ponen de manifiesto la potencial utilidad del enfoque adoptado. Primero, este enfoque permite laintegración de conocimiento experto y de información cuantitativa a la hora de construir las RBs, y replica con precisión los marcos conceptuales basados en IC. Como valor añadido, esta combinación mejora la capacidad de inferencia del modelo, y reduce y cuantifica las variables clave que explican una variable objetivo predefinida. En segundo lugar, el enfoque adoptado es útil para dar cabida a un análisis e interpretación exhaustivos de las complejidades e interdependencias de cualquier contexto en cuestión. Como valor añadido, la identificación de las interconexiones se realiza exclusivamente en base a los datos disponibles. Considerar dichas interconexiones hace que este enfoque sea más adecuado que el uso de IC. En tercer lugar. la naturaleza sistemática dé las contribuciones metodológicas asociadas al enfoque propuesto puede adaptarse a diferentes problemas complejos. En este sentido, se considera que se contribuye a ampliar el conocimiento sobre la valide

 • SALAS OLIVARES, HÉCTOR MANUEL: Eliminación de Blanqueadores Ópticos de aguas textiles residuales y reutilización de efluentes
  Autor/a: SALAS OLIVARES, HÉCTOR MANUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 14/09/2021
  Director/a de tesi: GUTIERREZ BOUZAN, M. DEL CARMEN | LOPEZ GRIMAU, VICTOR

  Tribunal:
       PRESIDENT: AVELAR GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: AMANTE GARCIA, BEATRIZ
       VOCAL NO PRESENCIAL: GARCIA FAYOS, BEATRIZ
  Resum de tesi: El sector textil consume grandes volúmenes de agua en diversos procesos y es un importante generador de aguas residuales. En el proceso de blanqueo óptico se emplean colorantes incoloros que emiten fluorescencia al ser expuestos a la luz UV. Estos son conocidos como blanqueadores ópticos (80). Los 80 más usados actualmente tienen una estructura basada en el estilbeno. Estos contaminantes emergentes, poco biodegradables, no son considerados en la legislación actual. Por ello, los 80 pueden pasar desapercibidos en las aguas residuales textiles y llegar al medio ambiente. En esta investigación fue posible la cuantificación de 80 derivados del estilbeno con la técnica espectrofotométrica UV-Vlsible el cual es un método rápido y económico. Para evaluar cómo afectan los 80 a los sistemas biológicos de tratamiento se hizo un estudio de respirometría y de toxicidad. Los 80 evaluados no presentaron toxicidad aguda, en las concentraciones a las que se pueden encontrar en las aguas residuales textiles, pero pueden reducir la actividad bacteriana. Se estudió la posibilidad de emplear un coagulante de Moringa Oleífera para eliminar estos 80. Este puede considerarse de costo cero debido a que es un residuo procedente de la extracción del aceite de moringa. En estas muestras de agua sintéticas el coagulante de moringa logró eliminar hasta un 83% de 80 a un tiempo de decantación de 24h. Además, los efluentes alcalinos no afectaron la eficiencia de este coagulante en la eliminación de 80. Se comparó la eficiencia de este coagulante contra un coagulante tradicional y un coagulante sintético comercial. En muestras de agua sintéticas con 80, el coagulante tradicional de sulfato de aluminio y el coagulante comercial TIDEC eliminaron un 67% y 89% del 80 respectivamente a un tiempo de decantación de 24h. Por otro lado, se estudió el uso de la tecnologia de membranas para la eliminación de los 80. Se usaron membranas de NF y UF para trata aguas sintéticas con 80. Particularmente, una de las membranas de NF usadas, la H50, eliminó el 85% de 80. Sin embargo, esta membrana requiere un efluente de entrada libre de material particulado. Esto se puede lograr con una membrana de UF, la cual también puede eliminar una fracción de 80. La combinación de las tecnologías de coagulación-floculación y membranas se puso a prueba tratando agua residual real de blanqueo. Esta agua contenía elementos residuales de la fibra textil que afectaron el efecto coagulante. A pesar de esto, se logró eliminar el 85% de 80 de estas aguas. Para evaluar la posibilidad de reutilizar el agua tratada para nuevos procesos de blanqueo se recuperó el agua tratada con el coagulante de moringa. Las fibras blanqueadas alcanzaron una calidad que aceptable (DEcmc(2:1 )< 1.5) en la industria textil. En cambio, cuando se reutilizó el agua tratada combinando coagulación-floculación y membranas se obtuvo una calidad óptima (DEcmc(2: 1 )< 1) en las fibras blanqueadas. Finalmente, se estudió si estas técnicas de tratamiento podrían ser aplicables a otros efluentes textiles. Se hicieron ensayos con en aguas residuales con colorantes reactivos. El coagulante de moringa eliminó el 60% del color del baño residual de tintura y un 80% del color de las aguas residuales de lavado de posteriores a la tintura. Las aguas residuales del lavado. tratadas se reusaron para nuevos procesos textiles. Se logró obtener una óptima calidad de color en las fibras (DEcmc(2:1)<1) cuando se realizaron nuevas tinturas. La reutilización del agua tratada permite ahorrar el 70% del agua usada en los procesos textiles de blanqueo o de tintura, aumentando la vida útil del agua. Lo cual permitiria la conservación de las fuentes de agua dulce, la reducción la huella hídrica de la industria textil y fomentaría la economía circular. Además, puede reducir el impacto de las sales residuales de los procesos textiles en los sistemas biológicos de tratamiento y en el medioa

 • VASSALLE DE CASTRO, LUCAS: High rate algal ponds for post-treating sewage from UASB reactors: treatment efficiency, anaerobic co-digestion and sustainability
  Autor/a: VASSALLE DE CASTRO, LUCAS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672351
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 05/07/2021
  Director/a de tesi: FERRER MARTI, IVET | LOPES DEL REI PASSOS, FABIANA | MOTA FILHO, CESAR ROSSAS

  Tribunal:
       PRESIDENT: MUÑOZ TORRE, RAUL
       SECRETARI: UGGETTI, ENRICA
       VOCAL NO PRESENCIAL: VON SPERLING, MARCOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: SANTOS BEZERRA, ANDRE
       VOCAL NO PRESENCIAL: GONZALEZ FERNANDEZ, CRISTINA
  Resum de tesi: Esta tesis tuvo como objetivo evaluar el desempeño de lagunas de alta tasa (LAT) como postratamiento del efluente anaeróbico de un reactor UASB depurando aguas residuales domésticas. Fue analizado el desempeño del sistema en la depuración, remoción de microcontaminantes y producción de biogás, mediante la codigestión anaeróbica de aguas residuales y biomasa de microalgas (con y sin pretratamiento térmico solar), en escala demonstración. Además, esta investigación también evaluó el impacto ambiental del flujo UASB+LAT, utilizando de la herramienta del ciclo de vida (ACV), comparándolo con otros flujos de tratamiento ya consolidados para la realidad brasileña. La eficiencia de la depuración de las aguas residuales se analizó por el modelo matemático BIO_ALGAE 2, que permitió comprender y optimizar la relación simbiótica entre microalgas y bacterias. Para ello, se utilizaron datos experimentales del sistema en escala de demostración y en condiciones climáticas tropicales para calibrar el modelo. Además, a partir del modelo calibrado, se simularon diferentes escenarios variando el tiempo de detención hidráulico (TDH) de las lagunas (4, 6 y 8 días). Los resultados mostraron una eficiente remoción de DQO (70%), SST (42%), N-NH4 (57%) y P-PO4 (30%) en el sistema UASB+LAT. De los escenarios evaluados, la operación de las LAT con 4 días de TDH resultó excelente para la depuración de aguas residuales y potencial de producción de energía, con menor necesidad de área. Acerca de la remoción de microcontaminantes (fármacos y disruptores endocrinos), periódicamente se recolectaron muestras de las aguas residuales sin tratar, reactor UASB y efluentes de las lagunas. Todos los compuestos monitoreados se encontraron en las aguas residuales sin tratar, con tasas de ocurrencia que oscilan entre el 70 y el 100%. La eliminación de los microcontaminantes en el reactor UASB osciló entre nada (-25,12% para la hormona EE2-etinilestradiol) y 85% de eliminación (E2-estradiol), debido a la incapacidad de los procesos anaeróbicos. Sin embargo, el sistema UASB+LAT en general fue muy eficaz en la eliminación de la mayoría de los compuestos, con tasas de eliminación que desde el 65% (ibuprofeno) al 95% (estrona). Para evaluar la codigestión de aguas residuales sin tratamiento y biomasa de microalgas en reactores UASB, se consideraron dos fases: sin y después del pretratamiento térmico con calentamiento solar. En ambos casos, se utilizó como control un reactor UASB alimentado solo con aguas residuales sin tratar. Durante la primera fase, los resultados mostraron un aumento del 35% en el rendimiento de metano después de la co-digestión anaeróbica con microalgas, de 156 NLCH4kg-1 SV a 211 NLCH4 kg-1SV. Una evaluación energética demostró un balance positivo, con un ratio medio anual entre energía producida y consumida de 2,11 en el sistema UASB+LAT. En cuanto a los resultados tras el pretratamiento de la biomasa de microalgas, la solubilización de la materia orgánica alcanzó una eficiencia del 32% en términos de DQO total. Además, el rendimiento de metano aumentó en un 45% en comparación con la mono-digestión con aguas residuales sin tratar, de 81 NL CH4 kg-1 DQO a 117 NLCH4 kg-1 DQO. La valoración energética arrojó un saldo positivo, con una ratio medio anual entre energía producida y consumida de 2,52 para el sistema evaluado.Finalmente, el impacto ambiental del LAT como postratamiento de efluentes de reactores UASB se llevó a cabo utilizando LCA como comparación con otras tecnologías ya consolidadas para el postratamiento del reactor UASB en Brasil: filtrobiológico percolador, lagunas de pulimiento y humedal construido. Los resultados mostraron que, entre las 8 categorías evaluadas, el sistema LAT se desempeñó mejor en 4. El estudio concluyó que LAT puede considerarse una tecnología potencial y sostenible para el postratamiento de efluentes de reactores UASB y sus impactos ambien

 • YANG, XUEFEI: Study of a hybrid system: Moving Bed Biofilm Reactor -Membrane Bioreactor (MBBR-MBR) in the treatment and reuse of textile industrial effluents
  Autor/a: YANG, XUEFEI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672347
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/07/2021
  Director/a de tesi: LOPEZ GRIMAU, VICTOR | CRESPI ROSELL, MARTIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: BACARDIT DALMASES, ANNA
       SECRETARI: GUTIERREZ BOUZAN, M. DEL CARMEN
       VOCAL: BOSCH SUADES, CARME
  Resum de tesi: Las aguas residuales textiles presentan a menudo una elevada coloración, contienen una amplia gama de productos químicos orgánicos, con una alta demanda química de oxígeno, así como materiales con poco degrabilidad. Por lo tanto, desarrollar tecnologías de tratamiento de aguas residuales textiles eficaces es muy importante ambientalmente. La tecnología de Bioreactor de membranas (MBR) se ha aplicado ampliamente en el tratamiento de aguas residuales textiles, mientras el Reactor de biofilm de lecho móvil (MBBR) es una tecnología relativamente nueva para tratar este tipo de aguas residuales. Ambos muestran algunas deficiencias y limitaciones durante su aplicación. Por lo cual, un sistema híbrido MBBR-MBR podría ser una solución atractiva a los inconvenientes de cada uno de estos dos procesos individuales.En esta tesis se ha diseñado y aplicado un sistema híbrido MBBR-MBR para el tratamiento de aguas residuales textiles. El primer paso del trabajo ha sido el estudio comparativo del tratamiento de aguas residuales textiles mediante tres procesos de tratamiento, fangos activados convencionales (CAS), MBR y MBBR, trabajando en las mismas condiciones de funcionamiento. Los resultados mostraron que, técnicamente, el MBR era la tecnología más eficiente, con valores de eliminación de demanda química de oxígeno (COD), sólidos en suspendidos totales (TSS) y de color de 91%, 99,4% y 80%, respectivamente, a un tiempo de retención hidráulica (HRT) de 1,3 días. MBBR, por otro lado, tuvo un rendimiento de eliminación de COD similar en comparación con CAS (82% frente a 83%), sin embargo reducía a la mitad el HRT (1 día frente a 2 días) y eliminaba un 73% de TSS , mientras que CAS tenía el 66%. Económicamente, MBBR era una opción más atractiva para una planta a escala industrial, ya que ahorraba 68,4% de los gastos de capital (CAPEX) y tenía los mismos gastos operativos (OPEX) que MBR. El sistema MBBR también tuvo menores impactos ambientales en comparación con los procesos CAS y MBR. Según los resultados, el agua tratada por el sistema MBBR se reutilizó para realizar nuevas tinturas comprobando que la calidad de los nuevos tejidos teñidos se encontraba dentro de los límites aceptables de la industria textil.Combinado con la teoría y los resultados experimentales, se diseñó y operó un reactor híbrido MBBR-MBR para el tratamiento de aguas residuales textiles. El sistema MBBR-MBR logró reducir la HRT a 1 día, lo que es muy prometedor en la industria textil, en comparación con el tratamiento biológico convencional. La eficiencia de remoción de COD alcanzó el 93%, que es cercano al máximo para un proceso biológico de tratamiento de este tipo de aguas residuales. Así como el desempeño de remoción de color, que alcanzó el 85%. Además, se eliminó el 99% de los TSS debido a la filtración. A continuación, se realizaron nuevos procesos de tintura reutilizando el agua tratada. La calidad de los nuevos tejidos teñidos con agua tratada se comparó con los tejidos de referencia. Las diferencias de color entre los tejidos nuevos teñidos y los tejidos de referencia se encontraron dentro del requisito general de la industria textil (DECMC (2: 1) <1). Adicionalmente, con los resultados experimentales en la planta piloto, se realizó un estudio económico y un análisis de LCA para evaluar la viabilidad económica y ambiental de la implementación del sistema híbrido MBBR-MBR a escala industrial. Económicamente, MBBR-MBR tuvo los gastos de CAPEX y OPEX más bajos que CAS debido a las menores tasas de vertido de aguas residuales industriales y al ahorro de agente decolorante. El resultado del Valor Actual Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 18% sugirió que MBBR-MBR es financieramente viable para la implantación a escala industrial. El sistema MBBR-MBR también tuvo menores impactos ambientales en comparación con el proceso CAS, gracias a la alta calidad del efluente tratad

Darrera actualització: 28/09/2021 05:10:27.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
Títol:Formation and Evolution of Carbonate Phases upon Accelerated Carbonation of Mg-Oxides and Silicates
Data lectura:03/11/2020
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, K. (2018). Kinetics of CO2 sequestration by Mg/Ca-bearing silicates in gas-solid reactions..

Cwik, A.; Casanova, I.; Rodriguez, K.; Koukouzas, N.; Zarebska , K. (2018). Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2018: 6.395; Quartil: Q1)

Cwik, A.; Casanova, I.; Rodriguez, K.; Zarebska , K. (2019). Utilization of high-calcium fly ashes through mineral carbonation: the cases for Greece, Poland and Spain. - Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2019: 5.993; Quartil: Q1)

Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I. (2020). Phase evolution during accelerated CO2 mineralization of brucite under concentrated CO2 and simulated flue gas conditions. - Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2018: 5.189; Quartil: Q1)

Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I. (2020). Insights into the direct carbonation of activated lizardite: the identification a poorly reactive amorphous Mg-rich silicate phase. - International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2018: 3.231; Quartil: Q2)

Rodriguez, K.; Casanova, I. (2019). Experimental Evidence for Direct Gas-Solid Carbonation of Enstatite: Implications for CO2 Sequestration in Early Mars.

AUTOR/A:QUINTERO PEREZ, GUILLERMO
Títol:Approach to acoustic mapping through continuous mobile monitoring
Data lectura:08/07/2019
Director/a:BALASTEGUI MANSO, ANDREU
Director/a:ROMEU GARBI, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Quintero, G.; Balastegui, A.; Romeu, J. (2019). A low-cost noise measurement device for noise mapping based on mobile sampling. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2019: 3.364; Quartil: Q1)

Quintero, G.; Aumond, Pierre; Can, A.; Balastegui, A.; Romeu, J. (2019). Statistical requirements for noise mapping based on mobile measurements using bikes. - Applied acoustics, ISSN: 1872-910X (JCR Impact Factor-2019: 0.763; Quartil: Q1)

Quintero, G.; Balastegui, A.; Romeu, J. (2019). Mobile sampling to enhance data acquisition for noise mapping.

AUTOR/A:TEJEDOR HERRÁN, BLANCA
Títol:Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT(Infrared Thermography)
Data lectura:24/01/2019
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:ROCA RAMON, XAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Tejedor, B. (2015). Contributions to the determination of thermal behaviour of façades in new buildings by means of quantitative IRT (Infrared Thermography).

Escriba Murciano, Jorge (2016). Diseño de sistema para evaluación y gestión de recursos para el desarrollo de proyectos de I+D..

Casajuana Riera, Berta (2016). Estudi de l'eficiència energètica de diferents equipaments municipals de Barcelona mitjançant Key Performance Indicators (KPI).

Lozano, F. (2016). ESTUDI DE LA PREVENCIÓ D'INCENDIS D'UN EDIFICI SINGULAR.

Mingorance Cortés, Francisco (2016). Projecte d'instal·lacions d'un edifici destinat a fabricació de sabates.

Figueras Pelijero, Albert (2016). Estudi per la millora del servei d'inspecció del clavegueram de Barcelona.

Folch Roy, Adria (2017). An investigation study of the thermal conductivity of epoxy resin systems filled with boron nitride particles.

Alemany Juvanteny, Ignasi (2017). Estudi del comportament dinàmic d'un actuador lineal per minicargadoras.

Ramón Costa, Fernando (2017). Estudio de la viabilidad de una empresa de desarrollo y fabricación de coches eléctricos de bajo coste..

Sanchez Sopeña, Alex (2017). STUDY OF THE INTERACTION OF THE REAR WING AND DIFFUSER FLOWS IN A FORMULA STUDENT CAR.

Ortega Olivares, Jordi (2017). Estudi i caracterització de la resposta elèctrica d'elements piezoelèctrics davant diferents excitacions.

Orús Parra, Oriol (2017). Estudi d'implantació de la normativa IATF 16949:2016 a l'empresa Industrias Galfer, S.A..

Almirall Toribio, Oriol (2017). Estimació numérica de les prestacions d'un rotor tripala d'un autogir.

Ramón Centelles, Marta (2019). Estudi sobre la implantació del Facility Management a Espanya..

Calvó Martí, Roger (2019). Estudi de les condicions de confort en aules d'edificis docents..

Montaner Sanchis, Miquel (2019). Estudi de la substitució de les lluminàries de l'edifici TR8 de la Facultat d'Òptica i Optometria del campus de la UPC a Terrassa.

Serra Soteras, Pol (2019). Projecte de desenvolupament d?un sistema de monitorització per a un molí de micro eòlica d?eix vertical.

Joana Filipa Rodrigues Teixeira (2019). A importância da ventilação na manutenção de niveís aceitáveis de poluentes em edifícios de habitação.

Tejedor, B.; Casals, M.; Gangolells, M.; Roca, X. (2017). Quantitative internal infrared thermography for determining in-situ thermal behaviour of façades. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2017: 4.457; Quartil: Q1)

Tejedor, B.; Casals, M.; Gangolells, M. (2018). Assessing the influence of operating conditions and thermophysical properties on the accuracy of in-situ measured U-values using quantitative internal infrared thermography. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Tejedor, B.; Casals, M.; Macarulla, M.; Giretti, A. (2019). U-value time series analyses: Evaluating the feasibility of in-situ short-lasting IRT tests for heavy multi-leaf walls. - Building and environment , ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2019: 4.971; Quartil: Q1)

Gangolells, M.; Casals, M.; Ferré-Bigorra, J.; Forcada, N.; Macarulla, M.; Gaspar, K.; Tejedor, B. (2019). Energy benchmarking of existing office stock in Spain: trends and drivers. - Sustainability, ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2019: 2.576; Quartil: Q2)

Gangolells, M.; Casals, M.; Ferré-Bigorra, J.; Forcada, N.; Macarulla, M.; Gaspar, K.; Tejedor, B. (2020). Office representatives for cost-optimal energy retrofitting analysis: a novel approach using cluster analysis of energy performance certificate databases. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Macarulla, M.; Casals, M.; Gangolells, M.; Tejedor, B. (2016). Energy savings and maintenance optimization through the implementation of GESTENSIS energy management system.

AUTOR/A:RUIZ SÁNCHEZ, JOSEP
Títol:Syntrophic acetate oxidation in the anaerobic digestion of nitrogen-rich wastes: from microbial interactions to process optimization
Data lectura:09/11/2018
Director/a:FERNÁNDEZ GARCÍA, BELÉN
Director/a:PRENAFETA I BOLDÚ, FRANCESC
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, J. (2015). Anaerobic digestion of substrates with a high content of fats and nitrogen: from microbial interactions to process optimization.

López, A.; Ruiz, J.; Flotats, X.; Fernández, B. (2016). Membrane assisted anaerobic digestion for N-rich wastes.

Ruiz, J.; Fernández, B.; Viñas , M.; Guivernau, M.; Tey, L.; Riau, V.; Flotats, X.; Prenafeta, F. (2016). How much of microbial genetic expression profile, depending on ammonia stress, the anaerobic digesters change?..

Ruiz, J.; Fernández, B.; Viñas , M.; Guivernau, M.; Tey, L.; Riau, V.; Flotats, X.; Prenafeta, F. (2016). Influence of support materials on methanogenic biofilm formation in ammonia rich environments.

Ruiz, J.; López, A.; Riau, V.; Prenafeta, F.; Fernández, B.; Flotats, X. (2017). Biogas production from N-rich wastes: SAOB-HM enriched digester versus hydrophobic membrane assisted digester.

AUTOR/A:ARIAS LIZÁRRAGA, DULCE MARÍA
Títol:Production of carbohydrates and polyhydrohybutyrate by cyanobacteria grown in wastewater
Data lectura:28/09/2018
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Director/a:UGGETTI, ENRICA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Arias , D.M.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J. (2017). Cultivation and selection of cyanobacteria in a closed photobioreactor used for secondary effluent and digestate treatment. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Arias , D.M.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Ferrer, I.; Garcia, J.; Uggetti, E. (2018). Integrating microalgae tertiary treatment into activated sludge systems for energy and nutrients recovery from wastewater. - Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2018: 6.669; Quartil: Q1)

Arias , D.M.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J. (2018). Production of polyhydroxybutyrates and carbohydrates in a mixed cyanobacterial culture: effect of nutrients limitation and photoperiods. - New biotechnology, ISSN: 1871-6784 (JCR Impact Factor-2018: 3.739; Quartil: Q1)

Arias , D.M.; Fradinho, J. C.; Uggetti, E.; Garcia, J. (2018). Polymer accumulation in mixed cyanobacterial cultures selected under the feast and famine strategy. - Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2018: 3.723; Quartil: Q1)

Arias , D.M.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J. (2018). Nutrients and biomass dynamics in photo-sequencing batch reactors treating wastewater with high nutrients loadings. - Ecological engineering, ISSN: 0925-8574 (JCR Impact Factor-2018: 3.406; Quartil: Q2)

Arias , D.M.; Rueda, E.; Garcia, M.; Uggetti, E.; Garcia, J. (2019). Selection of cyanobacteria over green algae in a photo-sequencing batch bioreactor fed with wastewater. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Ferrer, I.; Garcia, J.; Sole, M.; Uggetti, E.; Arias , D.M.; Marianna Garfi' (2015). Towards energy neutral microalgae-based wastewater treatment systems.

Ferrer, I.; Garcia, J.; Uggetti, E.; Sole, M.; Arias , D.M. (2015). Towards the production of biofuels and non-food bioproducts from microalgae grown in wastewater.

AUTOR/A:SOLÉ BUNDÓ, MARIA
Títol:STRATEGIES TO ENHANCE MICROALGAE ANAEROBIC DIGESTION IN WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS: PRETREATMENTS AND CO-DIGESTION
Data lectura:20/09/2018
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Director/a:GARFI, MARIANNA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Uggetti, E.; Passos, F.; Sole, M.; Garcia, J.; Ferrer, I. (2016). Biogas from algae via anaerobic digestion.

Sole, M. (2016). Strategies to improve microalgae anaerobic digestion from algal-based wastewater treatment systems.

Uggetti, E.; Passos, F.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2017). Recent achievements in the production of biogas from microalgae. - Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2017: 1.874; Quartil: Q3)

Sole, M.; Cucina, M.; Folch, M.; Tapias, J.; Gigliotti, G.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2017). Assessing the agricultural reuse of the digestate from microalgae anaerobic digestion and co-digestion with sewage sludge. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Sole, M.; Carrère, H.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2017). Enhancement of microalgae anaerobic digestion by thermo-alkaline pretreatment with lime (CaO). - Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2017: 3.745; Quartil: Q1)

Sole, M.; Eskicioglua, C.; Marianna Garfi'; Carrère, H.; Ferrer, I. (2017). Anaerobic co-digestion of microalgal biomass and wheat straw with and without thermo-alkaline pretreatment. - Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2017: 5.807; Quartil: Q1)

Sole, M.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2018). Mejora de la digestión anaerobia de microalgas mediante codigestión y pretratamientos. - Aguasresiduales.info, ISSN:

Sole, M.; Salvadó Cabré, Humbert; Passos, F.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2018). Strategies to optimize microalgae conversion to biogas: co-digestion, pretreatment and hydraulic retention time. - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)

Sole, M.; Marianna Garfi'; Matamoros Mercadal, Víctor; Ferrer, I. (2019). Co-digestion of microalgae and primary sludge: effect on biogas production and microcontaminants removal. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Sole, M.; Passos, F.; Romero, M.; Ferrer, I.; Astals, S. (2019). Co-digestion strategies to enhance microalgae anaerobic digestion: a review. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2019: 12.11; Quartil: Q1)

Ferrer, I.; Garcia, J.; Passos, F.; Sole, M.; Uggetti, E. (2014). Producción de microalgas y biogás en sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Ferrer, I.; Sole, M.; Passos, F. (2014). Codigestion of (pretreated) microalgae and primary sludge: closing the loop in wastewater treatment algal systems.

Ferrer, I.; Sole, M.; Passos, F.; Garcia, J. (2014). Co-digestion of microalgae and primary sludge as by-products from algal-based wastewater treatment systems.

Ferrer, I.; Passos, F.; Sole, M.; Garcia, J. (2014). Optimising biogas production from microalgae grown in wastewater: effect of several pretreatments.

Ferrer, I.; Garcia, J.; Uggetti, E.; Marianna Garfi'; Sole, M. (2015). Towards energy neutral microalgae-based wastewater treatment systems for water reuse and resource recovery.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Cucina, M.; Matamoros Mercadal, Víctor; Tapias, J. (2015). Characterization of the digestate from microalgae anaerobic digestion and co-digestion with sewage sludge for agricultural reuse.

Sole, M.; Cucina, M.; Matamoros Mercadal, Víctor; Folch, M.; Tapias, J.; Marianna Garfi'; Ferrer, I. (2015). Codigestión de microalgas y fango primario: producción de energía y reutilización del digestato.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Carrère, H.; Eskicioglua, C. (2016). Improving microalgae anaerobic digestion in algal-based wastewater treatment systems: co-digestion and pretreatment strategies.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi' (2016). Digestión anaerobia de microalgas mediante codigestión y pretratamientos.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Carrère, H.; Eskicioglua, C. (2016). Biogas production from microalgae: effect of pretreatments and co-digestion.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi'; Carrère, H.; Eskicioglua, C.; Solimeno, A. (2016). Microalgae bioconversion to biogas: co-digestion and pretreatment strategies.

Ferrer, I.; Sole, M.; Marianna Garfi' (2018). Grease trap waste codigestion with microalgal biomass and sludge: towards zero waste facilities for resource recovery from wastewater.

AUTOR/A:PERUJO BUXEDA, NÚRIA
Títol:Subsurface as a bioreactor: Interaction between physical heterogeneity and microbial processes
Data lectura:12/07/2018
Director/a:ROMANÍ CORNET, ANNA M.
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perujo, N. (2016). Subsurface as a bioreactor: Interaction between physical heterogeneity and microbial processes.

Perujo, N.; Sanchez-Vila, X.; Proia, L.; Romani, A. (2017). Interaction between physical heterogeneity and microbial processes in subsurface sediments: a laboratory-scale column experiment. - Environmental science and technology, ISSN: 0013-936X (JCR Impact Factor-2017: 6.653; Quartil: Q1)

Perujo, N.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2018). Bilayer infiltration system combines benefits from both coarse and fine sands promoting nutrient accumulation in sediments and increasing removal rates. - Environmental science and technology, ISSN: 0013-936X (JCR Impact Factor-2018: 7.149; Quartil: Q1)

Perujo, N.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2019). A bilayer coarse-fine infiltration system minimizes bioclogging: the relevance of depth-dynamics. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Perujo, N.; Romani, A.M.; Sanchez-Vila, X. (2017). Hyporheic zone as a bioreactor: sediment heterogeneity influencing biogeochemical processes.

AUTOR/A:SOLIMENO, ALESSANDRO
Títol:Numerical Modelling of Microalgae Systems for Wastewater Treatment
Data lectura:04/05/2017
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bages Yañez, Laura (2014). Simulació del creixement algal en llacunes d'alta càrrega sota diferents escenaris d'irradiància.

Solimeno, A. (2014). Numerical modelling of microalgae systems for wastewater treatment.

Lahuerta Piñeiro, Guillermo (2015). Modelització 2-D d'un fotobioreactor tubular.

Carbonell Vila, Francisco José (2016). EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN EN CATALUÑA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

Mas Pares, Antoni (2016). Anàlisi del cicle de vida del consum d'aliments.

Mestre Bellido, Hector (2016). Damage initiation and propagation in non-local gradient models based on displacement smoothing.

Martínez Colorado, Rubén (2016). UTILIZACIÓN DE LAS TABLAS INPUT/OUTPUT PARA PREVER EL IMPACTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOBRE LA ECONOMIA LOCAL.

Yañez De ugarte, Josep (2016). INFLUENCIA DE LES PLANTES EN LA PRODUCCIO ELECTRICA DE PILES MICROBIANES IMPLEMENTADES EN AIGUAMOLLS CONSTRUITS.

Campa San jose, Genis (2016). MODEL DE CALCUL DE RENDIBILITAT D¿INVERSIONS PER A TERM.

Cases Guijarro, Francesc (2016). Analysis of integration models for Car-Sharing companies. Case study of the city of Munich..

Aragones Muste, Oriol (2016). EL INTERÉS DE LA ALTA VELOCIDAD EN EL TRIÁNGULO DALLAS-HOUSTON-SAN ANTONIO.

Merino Gordo, Mercedes Victoria (2016). Análisis temporal y de frecuencias de las señales hidrometeorológicas en el mar Cantábrico.

Nadal Canals, Ferran (2016). Modelado numérico del vertido de petroleo en en mar. Aplicaciones en la Ría de Vigo..

Merlos Giner, Sergio (2016). Uso de la observaciones de satélites oceanográficos para el diseño y la gestión de obras marítimas.

Lazaro Ramon, Guillermo (2016). Influencia de la ciudad de Viena sobre Bratislava: análisis de las infraestructuras de transporte y movilidad en Eslovaquia.

Solimeno, A.; Samsó, R.; Uggetti, E.; Sialve, B.; Steyer, J.; Gabarró, A.; Garcia, J. (2015). New mechanistic model to simulate microalgae growth. - Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2015: 4.694; Quartil: Q1)

Solimeno, A.; Samsó, R.; Garcia, J. (2016). Parameter sensitivity analysis of a mechanistic model to simulate microalgae growth. - Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2016: 3.994; Quartil: Q1)

Solimeno, A.; Acién Fernández, Francisco Gabriel; Garcia, J. (2017). Mechanistic model for design, analysis, operation and control of microalgae cultures: calibration and application to tubular photobioreactors. - Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2017: 3.745; Quartil: Q1)

Solimeno, A.; Parker, L.; Lundquist, T.; Garcia, J. (2017). Integral microalgae-bacteria model (BIO_ALGAE): application to wastewater high rate algal ponds. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Solimeno, A.; Garcia, J. (2017). Microalgae-bacteria models evolution: from microalgae steady-state to integrated microalgae-bacteria wastewater treatment models. A comparative review. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Gargallo, S.; Solimeno, A.; Martín, M. (2018). Which are the most sensitive parameters for suspended solids modelling in free water surface constructed wetlands?. - Environmental modelling & software, ISSN: 1364-8152 (JCR Impact Factor-2018: 4.552; Quartil: Q1)

AUTOR/A:CERRILLO MORENO, MÍRIAM
Títol:Anaerobic digestion and Bioeletrochemical systems combination for energy and nitrogen recovery optimisation
Data lectura:27/10/2016
Tutor/a:FLOTATS RIPOLL, XAVIER
Director/a:BONMATÍ BLASI, AUGUST
Codirector/a:VIÑAS I CANALS, MARC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonmatí, A.; Cerrillo, M.; Riau, V. (2017). Systems based on physical-chemical processes: Nutrient recovery for cycle closure.

Cerrillo, M.; Palatsi, J.; Comas, J.; Bonmatí, A. (2015). Struvite precipitation as a technology to be integrated in a manure anaerobic digestion treatment plant - removal efficiency, crystal characterization and agricultural assessment. - Journal of chemical technology & biotechnology, ISSN: 0268-2575 (JCR Impact Factor-2015: 2.738; Quartil: Q1)

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2015). Nitrogen recovery from pig slurry in a two-chambered bioelectrochemical system. - Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2015: 4.917; Quartil: Q1)

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Nitrogen removal in a two-chambered microbial fuel cell: Establishment of a nitrifying-denitrifying microbial community on an intermittent aerated cathode. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Nitrogen removal in a two-chambered microbial fuel cell : establishment of a nitrifying-denitrifying microbial community on an intermittent aerated cathode. - Chemical engineering journal, ISSN: 0300-9467 (JCR Impact Factor-2009: 2.816; Quartil: Q1)

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A.; Oliveras, J. (2016). Comparative assessment of raw and digested pig slurry treatment in bioelectrochemical systems. - Bioelectrochemistry, ISSN: 1567-5394 (JCR Impact Factor-2016: 3.346; Quartil: Q1)

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Overcoming organic and nitrogen overload in thermophilic anaerobic digestion of pig slurry by coupling a microbial electrolysis cell. - Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2016: 5.651; Quartil: Q1)

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Removal of volatile fatty acids and ammonia recovery from unstable anaerobic digesters with a microbial electrolysis cell. - Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2016: 5.651; Quartil: Q1)

Cerrillo, M.; Morey, L.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Assessment of active methanogenic archaea in a methanol-fed upflow anaerobic sludge blanket reactor. - Applied microbiology and biotechnology, ISSN: 0175-7598 (JCR Impact Factor-2016: 3.42; Quartil: Q2)

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2017). Unravelling the active microbial community in a thermophilic anaerobic digester-microbial electrolysis cell coupled system under different conditions. - Water research (Oxford), ISSN: 0043-1354 (JCR Impact Factor-2017: 7.051; Quartil: Q1)

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2017). Startup of electromethanogenic microbial electrolysis cells with two different biomass inocula for biogas upgrading. - ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2017: 6.14; Quartil: Q1)

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Guivernau, M.; Prenafeta, F.; Magrí, A.; Illa, J.; Bonmatí, A.; Viñas , M. (2012). Electroactive biofilm adapted to a high nitrogen loads and electricity generation in a microbial fuel cell fed with pig slurries.

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2013). Dynamics in a continuous feed to chamber microbial fuel cell (MFC).

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2013). Establishment of nitrifying-denitrifying microbial community on MFC cathode and its feasibility for wastewater treatment (BES).

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2013). Improved energy and ammonia recovery from anaerobic digestion and microbial fuel cell integrated system.

Cerrillo, M.; Oliveras, J.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2014). Improved COD removal and ammonia recovery from anaerobic digestion and bioelectrochemical integrated system (BES).

Sotres, A.; Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2014). Nitrogen recovery from pig slurry in two-chamber bioelectrochemical system (BES).

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2014). Sistemes bioelectroquímics aplicats al tractament de les dejeccions.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2015). Biogas upgrading by electromethanogenesis using a microbial electrolysis cell.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2015). Bioelectrochemical systems as a stable and robust recovering strategy for anaerobic digestion effluent processing.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2015). Electromethanogenic microbial electrolysis cells as a technology for biogas upgrading.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2015). Improving anaerobic digestion stability, effluent quality and ammonia recovering with a microbial electrolysis cell integrated system.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Identifying active microbial populations in a microbial electrolysis cell coupled to a thermophilic anaerobic digester under inhibited and stable stages.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2016). Microbial biofilm assessment of two different methanoenic biocatodes: Identifying the microbial active key players.

Cerrillo, M.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2017). Metabolically active microbial populations in an anaerobic digestion-electromethanogenic microbial electrolysis cell integrated system.

Cerrillo, M.; Riau, V.; Viñas , M.; Bonmatí, A. (2017). Coupling a microbial electrolysis cell to an anaerobic reactor to recover ammonia, upgrade biogas and stabilize the process.

AUTOR/A:GONZÁLEZ JUNCÀ, ARNAU
Títol:Combined Heat and Power Generation Systems for Optimum Environmental and Economic Performance: a case study in Catalonia
Data lectura:21/06/2016
Director/a:RIUS CARRASCO, ANTONI
Codirector/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonzalez, A. (2014). Combined Heat and Power Generation systems combined for optimum technical, environmental and economic performance: A case study in Catalonia.

Gonzalez, A.; Riba, J.; Puig, R.; Navarro, P. (2014). Review of micro- and small-scale technologies to produce electricity and heat from Mediterranean forests' woodchips. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2014: 5.901; Quartil: Q1)

Gonzalez, A.; Riba, J.; Rius, A.; Puig, R. (2015). Optimal sizing of a hybrid grid-connected photovoltaic and wind power system. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2015: 5.746; Quartil: Q1)

Gonzalez, A.; Riba, J.; Rius, A. (2015). Optimal sizing of a hybrid grid-connected photovoltaic–wind–biomass power system. - Sustainability, ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2015: 1.343; Quartil: Q3)

Gonzalez, A.; Esteban, B.; Baquero, G.; Gibert, M. (2014). Water in vegetable/diesel oil emulsions to be used as biofuels..

Gonzalez, A.; Rius, A.; Puig, R.; Esteban, B. (2014). Cost-effective design for electricity generation from a Hybrid wind – solar system in a rural township in Catalonia.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
08/11/201831/12/2019Co-creació d'un recurs educatiu en canvi climàtic (Compromís Barcelona pel Clima 2018)Ajuntament de Barcelona
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
08/10/201831/12/2021Earth Surface Mineral Dust Source InvestigationNASA
01/10/201830/09/2023FRontiers in dust minerAloGical coMposition and its Effects upoN climaTeEuropean Research Council. Unión Europea.
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/05/201830/04/2019Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digestersCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/201814/03/2019Contracte per al desenvolupament de la investigació per a la implantació de piles microbianes a l'EDAR de Cervià de Ter i el posterior seguiment de l'evolució dels rendiments de l'EDAR de referènciaAQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U003 Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digesters.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
12/01/201811/01/2022Ajut per a contractació RYC-2016-20059AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020CuaNtificación de la aportación presente y fUTuRa de hIErro biodispoNible de la aTmósfera al océano (NUTRIENT)Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201830/06/2021Prétraitement des déchets pour la production d’hydrogèneMontpellier Université d’Excellence
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2020Analyse the programmes and give advises that can ensure appropriate implementation of CDE coursesEuropean Institute for Innovation and Technology
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi de una EDARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
29/05/201701/01/2018Suport TiC a Camoapa i Bilwi i implementació de plataformes web per a la gestió de projectesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/05/201701/03/2018Equipament TIC a la nova maternitat de Woldia i l'escola de Tigle FrieCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/03/2018Implantació, millora i manteniment dels recursos TIC educatius a Sawla i TunaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/01/2018Instal·lació d'equipament de suport TIC a la pediatria de Meki (CMAM) i identificació de necessitats a l'hospital de GamboCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201731/12/2017Curso modelos geoambientalesSADIM - SDAD.ASTURIANA DE
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/05/201730/04/2018Low cost digesters for waste and wastewater treatment in small-scale farming at the Peruvian AndesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
03/04/201703/04/2019Grant CAF AmericaCHARITIES AID FOUNDATION AMERICA CA
15/03/201714/09/2017Asesoramiento y revisión de informes de diagnóstico en el marco del/'Programa de transformación tecnológica energética y ambiental para el segmento PYME de la industria porcina de Chile/'ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
01/03/201731/12/2017Efecto de las microfibras en el marINDITEX, S.A.
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
09/01/201708/06/2020Anàlisi de models d'ús i gestió per a bateries de segona vida de vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/01/201731/12/2018Asesoramiento y gestión técnica de proyecto ROADZCOMSA
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201630/01/2017Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2016 (Exp.66/2016)INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/05/2020Entropía de los purines (biomasa animal y vegetal) destinados a la fabricación de Bio-Urea y Sal de Carbonato Amónico para ser utilizado como fertilizante y/o agente reductor orgánico de NoxAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2019Learning for Innovative Design for SustainabilityEuropean Commission
15/10/201615/06/2017Col·laboració en el Projecte VALOWASTEINNOV. RECERCA IND.SOSTEN SL(IRIS)
01/10/201630/09/2031AXA Chair on Sand and Dust StormsFUNDACIÓN AXA
01/10/201631/12/2018Evaluación de las ventanas de PVC respecto al ahorro de energía y la emisión de CO2ASOVEN PVC
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
27/06/201627/06/2017Assessorament referent al disseny d'una instal·lació de tractament de dejeccions ramaderes d'origen porcí i altres residus i/o subproductes orgànicsPESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.
09/06/201631/03/2017Curs formació tèxtil videoconferènciaHANESBRANDS DOS RIOS TEXTILES INC
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
28/05/201601/03/2017Desplegament d’una xarxa comunitària sense fils i muntatge d’un servidor Viquipèdia offline al Meki Catholic SchoolCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Capacitacions a Northern RegionCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Instal·lació d'un programari per millorar el seguiment mèdic dels pacients i digitalitzar els historials, així com una formació del seu ús.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201631/12/2020Arzantiiga - CargillCARGILL, S.L.U.
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
01/05/201630/04/2017Low cost digesters for biogas production in rural Andean communitiesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
14/03/201613/03/2018Red para la gestión de la innovación y tecnología en nuevos emprendimientos (GESIT)Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Fostering water agriculture reuse in MaltaCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/11/201529/02/2016Modeling aerosol-radiation interaction and its impact on the Mediterranean climate. Red Española de SupercomputaciónRES - Red Española de Supercomputacion
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
11/06/201531/12/2015Implementació d'una xarxa entre les escoles de Sawla, GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Implementació sistemes d'informació per l'anàlisi, tractament dades sanitàries del Ministeri Salut de Moçambic i desenbolupament de l'Escola Superior d'Enginyeria civil de la Universitat Pedagògica de MoçambicCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
10/05/201509/05/2016Curs formació i assessorment AlcatexELCATEX
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
07/04/201507/07/2015Radiative effect due to aerosol-radiation interactions on the Mediterranean climateEuropean Economic Area
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
16/03/201530/10/2015Establimenti aplicació de metodologies per al tractament de dades de geoquímica ambientalInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
19/01/201530/06/2015Reutilització efluents Edar Kao OlesaKAO CORPORATION, S.A.
19/01/201531/05/2015Evaluació del desencolat de nou producte d'encolatIGCAR CHEMICALS, S.L.
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
01/01/201531/12/2015Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2015INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/01/201531/12/2017Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales empleando consorcios de microalgas y bacterias en fotobioreactores cerradosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Strategies to improve the anaerobic digestion of biomass from microalgae-based wastewater treatment systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Professorat extern:

ALONSO PÉREZ, SILVIA

BARCELÓ CULLERES, DAMIÀ

BASART ALPUENTE, SARA

BONMATI BLASI, AUGUST

BRUNO SALGOT, JORGE

CABEZA FABRA, LLUÏSA F.

CUEVAS AGULLÓ, EMILIO

DARAKAS, EFTHYMIOS

DIAZ CRUZ, SILVIA

FARRÉ URGELL, MARINEL·LA

FOLCH DURAN, ARNAU

GINEBREDA MARTÍ, ANTONI

GRIVÈ SOLÉ, MIREIA

JIMÉNEZ GUERRERO, PEDRO

JORBA CASELLAS, ORIOL

LATRON, JÉRÔME

LLORENS GARCÍA, PILAR

PALATSI CIVIT, JORDI

PAY PÉREZ, MARÍA TERESA

PÉREZ GARCÍA-PANDO, CARLOS

RIUS CARRASCO, ANTONI

ROMANÍ CORNET, ANNA M.

ROVIRA BOIXADERAS, MIQUEL

VIÑAS I CANALS, MARC

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
08/11/201831/12/2019Co-creació d'un recurs educatiu en canvi climàtic (Compromís Barcelona pel Clima 2018)Ajuntament de Barcelona
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
08/10/201831/12/2021Earth Surface Mineral Dust Source InvestigationNASA
01/10/201830/09/2023FRontiers in dust minerAloGical coMposition and its Effects upoN climaTeEuropean Research Council. Unión Europea.
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/05/201830/04/2019Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digestersCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/201814/03/2019Contracte per al desenvolupament de la investigació per a la implantació de piles microbianes a l'EDAR de Cervià de Ter i el posterior seguiment de l'evolució dels rendiments de l'EDAR de referènciaAQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U003 Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digesters.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
12/01/201811/01/2022Ajut per a contractació RYC-2016-20059AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020CuaNtificación de la aportación presente y fUTuRa de hIErro biodispoNible de la aTmósfera al océano (NUTRIENT)Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201830/06/2021Prétraitement des déchets pour la production d’hydrogèneMontpellier Université d’Excellence
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2020Analyse the programmes and give advises that can ensure appropriate implementation of CDE coursesEuropean Institute for Innovation and Technology
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi de una EDARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
29/05/201701/01/2018Suport TiC a Camoapa i Bilwi i implementació de plataformes web per a la gestió de projectesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/05/201701/03/2018Equipament TIC a la nova maternitat de Woldia i l'escola de Tigle FrieCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/03/2018Implantació, millora i manteniment dels recursos TIC educatius a Sawla i TunaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/01/2018Instal·lació d'equipament de suport TIC a la pediatria de Meki (CMAM) i identificació de necessitats a l'hospital de GamboCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201731/12/2017Curso modelos geoambientalesSADIM - SDAD.ASTURIANA DE
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/05/201730/04/2018Low cost digesters for waste and wastewater treatment in small-scale farming at the Peruvian AndesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
03/04/201703/04/2019Grant CAF AmericaCHARITIES AID FOUNDATION AMERICA CA
15/03/201714/09/2017Asesoramiento y revisión de informes de diagnóstico en el marco del/'Programa de transformación tecnológica energética y ambiental para el segmento PYME de la industria porcina de Chile/'ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
01/03/201731/12/2017Efecto de las microfibras en el marINDITEX, S.A.
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
09/01/201708/06/2020Anàlisi de models d'ús i gestió per a bateries de segona vida de vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/01/201731/12/2018Asesoramiento y gestión técnica de proyecto ROADZCOMSA
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201630/01/2017Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2016 (Exp.66/2016)INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/05/2020Entropía de los purines (biomasa animal y vegetal) destinados a la fabricación de Bio-Urea y Sal de Carbonato Amónico para ser utilizado como fertilizante y/o agente reductor orgánico de NoxAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2019Learning for Innovative Design for SustainabilityEuropean Commission
15/10/201615/06/2017Col·laboració en el Projecte VALOWASTEINNOV. RECERCA IND.SOSTEN SL(IRIS)
01/10/201630/09/2031AXA Chair on Sand and Dust StormsFUNDACIÓN AXA
01/10/201631/12/2018Evaluación de las ventanas de PVC respecto al ahorro de energía y la emisión de CO2ASOVEN PVC
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
27/06/201627/06/2017Assessorament referent al disseny d'una instal·lació de tractament de dejeccions ramaderes d'origen porcí i altres residus i/o subproductes orgànicsPESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.
09/06/201631/03/2017Curs formació tèxtil videoconferènciaHANESBRANDS DOS RIOS TEXTILES INC
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
28/05/201601/03/2017Desplegament d’una xarxa comunitària sense fils i muntatge d’un servidor Viquipèdia offline al Meki Catholic SchoolCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Capacitacions a Northern RegionCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Instal·lació d'un programari per millorar el seguiment mèdic dels pacients i digitalitzar els historials, així com una formació del seu ús.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201631/12/2020Arzantiiga - CargillCARGILL, S.L.U.
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
01/05/201630/04/2017Low cost digesters for biogas production in rural Andean communitiesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
14/03/201613/03/2018Red para la gestión de la innovación y tecnología en nuevos emprendimientos (GESIT)Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Fostering water agriculture reuse in MaltaCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/11/201529/02/2016Modeling aerosol-radiation interaction and its impact on the Mediterranean climate. Red Española de SupercomputaciónRES - Red Española de Supercomputacion
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
11/06/201531/12/2015Implementació d'una xarxa entre les escoles de Sawla, GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Implementació sistemes d'informació per l'anàlisi, tractament dades sanitàries del Ministeri Salut de Moçambic i desenbolupament de l'Escola Superior d'Enginyeria civil de la Universitat Pedagògica de MoçambicCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
10/05/201509/05/2016Curs formació i assessorment AlcatexELCATEX
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
07/04/201507/07/2015Radiative effect due to aerosol-radiation interactions on the Mediterranean climateEuropean Economic Area
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
16/03/201530/10/2015Establimenti aplicació de metodologies per al tractament de dades de geoquímica ambientalInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
19/01/201530/06/2015Reutilització efluents Edar Kao OlesaKAO CORPORATION, S.A.
19/01/201531/05/2015Evaluació del desencolat de nou producte d'encolatIGCAR CHEMICALS, S.L.
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
01/01/201531/12/2015Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2015INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/01/201531/12/2017Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales empleando consorcios de microalgas y bacterias en fotobioreactores cerradosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Strategies to improve the anaerobic digestion of biomass from microalgae-based wastewater treatment systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt