Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de la Construcció

Enginyeria de la Construcció

Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció té com a objectiu principal la formació dels alumnes, com a especialistes, en l’àmbit de l’enginyeria estructural i la construcció. Es vol formar professionals capaços de concebre, projectar, calcular i construir estructures segures, durables, funcionals i estètiques, utilitzant materials clàssics i nous, així com avaluar i mantenir estructures existents, incloent-hi les del patrimoni històric. D’altra banda, es pretén proporcionar una formació sòlida en gestió eficient de projectes i obres, prestant especial atenció als aspectes tecnològics, constructius, econòmics, mediambientals i de desenvolupament i cicle de vida sostenibles. L’objectiu formatiu general de la fase de recerca és proporcionar una formació cientificotècnica d’alt nivell en els camps de l’enginyeria estructural i construcció que capaciti els alumnes per generar nous coneixements, per plantejar noves vies de recerca i per investigar en problemes no resolts relatius a nous materials, al comportament resistent i funcional d’estructures, a noves formes estructurals, a nous mètodes de càlcul i experimentació, a nous sistemes constructius i a noves formes de considerar les relacions entre el medi ambient i l’entorn construït. Aquest objectiu va acompanyat de la capacitació dels alumnes per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la investigació desenvolupada mitjançant la redacció de documents científics, com són articles en revistes i comunicacions en congressos, entre d’altres. Això permet a l’alumne demostrar la seva capacitat de compressió del camp d’estudi en el qual s’implica, així com la seva capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica investigació d’alta qualitat, amb la possibilitat d’ampliar les fronteres del coneixement i incorporar aquests coneixements al sector productiu a través dels departaments d’R+D d’empreses constructores i consultores d’enginyeria civil.

Capacitats

Per a la consecució dels objectius plantejats, el programa disposa de professorat adequat en termes de qualitat, capacitat i dedicació, avalada pel nivell de satisfacció dels estudiants, els quals fan una valoració molt positiva sobre els aspectes relacionats amb la supervisió i el seguiment de les tesis. Les enquestes als alumnes també posen de manifest que el principal motiu per escollir el Programa de Doctorat és el prestigi del Departament i dels seus professors. Un percentatge molt alt de les tesis es desenvolupen en règim de dedicació a temps complet. Això és possible gràcies al fet que molts d’ells disposen de beques d’estudi, sigui concedides dins dels respectius projectes de recerca en què s’integren o concedides pels governs en el cas d’alumnes estrangers, la majoria dels quals arriben finançats amb beques dels seus respectius països d’origen.

Tots els directors de tesi publiquen en revistes de JCR amb un alt índex d’impacte, situades al primer quartil (vegeu http://futur.upc.edu/, http://futur.upc.edu/EC, http://futur.upc.edu/ATEM, http://gric.upc.edu/ca/publicacions)

El programa s’estructura a través de tres línies d’investigació:

1. Tecnologia d’estructures
2. Materials de construcció
3. Recerca i innovació en la construcció industrial

Les tres línies de recerca que conformen el programa estan reconegudes a través de quatre grups de recerca consolidats (GRC), reconeguts en les convocatòries de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació, el Programa de Doctorat ha obtingut les distincions de qualitat següents:
- Menció de qualitat MCD2005-00345: 2005, 2006, 2007, 2008
- Menció d’Excel·lència MEE2011-0393: 2011, 2012, 2013

Justificació de la necessitat del programa

El Programa de Doctorat es crea el curs 1992-93 fruit de la necessitat de comunicar, actualitzar i desenvolupar el coneixement disponible en relació amb l’enginyeria de la construcció en les seves diverses facetes (materials, tècniques, gestió, medi ambient). Aquesta necessitat resulta encara avui molt perceptible, atesos els importants avenços científics i tècnics experimentats en aquesta àrea de coneixement. Aquests avenços venen al seu torn potenciats pel desenvolupament tecnològic general, la instauració de la societat del coneixement i la importància creixent dels conceptes lligats al desenvolupament sostenible.

En les últimes dècades s’han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i millorar les prestacions dels materials, els mètodes de projecte i càlcul, els procediments d’instrumentació i assaig, els sistemes d’avaluació, reparació i reforç, els processos constructius i les possibilitats de reciclatge de materials i estructures. Cal afegir, a més, la necessària preocupació pel medi ambient i per adaptar la tecnologia existent cap a una construcció sostenible i de qualitat.

Tot això ha comportat, particularment, un augment considerable del coneixement disponible sobre els diversos aspectes de l’enginyeria de la construcció (comportament i resistència de les estructures a curt i llarg termini, durabilitat…). Alhora, això obre possibilitats a nous conceptes relatius al disseny, a la construcció o al manteniment de les construccions a partir de plantejaments més científics i per això mateix més fiables, alhora que més sostenibles, tant econòmicament com ambientalment. Però els nous desenvolupaments també plantegen moltes incògnites per la velocitat amb què s’han produït i el desconeixement que es té de molts aspectes encara poc estudiats, sobretot en l’àmbit dels nous materials i la reutilització i el cicle de vida de les estructures. Les normatives, per la seva banda, estan adaptant-se amb celeritat als desenvolupaments tecnològics, i per aquesta raó estan patint canvis importants de tipus conceptual i pràctic.

Tots aquests canvis han revolucionat la pràctica professional en l’àmbit de la construcció, la qual cosa genera necessitats d’actualització dels professionals i per tant formació qualificada. Amb aquest programa es vol crear un entorn de recerca i de formació que permeti implementar aquest aspecte en la formació de tercer cicle dels nostres estudiants.

El Programa de Doctorat encaixa perfectament dins de les polítiques prioritàries i línies estratègiques de recerca tant a nivell de Catalunya i Espanya com europees. En particular, els professors responsables de les línies d’investigació que nodreixen el Programa de Doctorat desenvolupen la seva activitat investigadora tant en projectes europeus com en nacionals i autonòmics. D’altra banda, el programa queda plenament justificat per la seva coherència i implicació dins de l’àmbit d’experiència i d’activitat de recerca prioritaris de la Universitat Politècnica de Catalunya (enginyeria civil), així com en relació amb 2 de les 9 àrees tecnològiques estratègiques transversals existents en aquesta: tecnologia de materials i tecnologies de la construcció i les obres públiques.

La justificació de l’existència d’aquest programa en relació amb la necessitat de persones altament qualificades en R+D+I en el teixit industrial de Catalunya ve donada pel fet que es tractar de l’únic programa de característiques i contingut similars impartit a tot el territori català.

COORDINADOR/A

Casas Rius, Joan Ramon

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajuts de matrícula específiques.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els títols amb accés directe que no requereixen complements de formació són els següents:

• Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Construcció (MIEC-UPC)
• Màster Universitari en Enginyeria Civil
• Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial


Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat reconegui l’equivalència d’altres ‘masters of science’ (procés de Bolonya) o fins i tot d’altres estudis. Per reconèixer-ne l’equivalència, la Comissió valorarà la correspondència amb el nombre de crèdits i les matèries del MIEC-UPC, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’hagi impartit. En el cas de màsters o estudis reconeguts com a equivalents al MIEC-UPC, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin aquesta condició podrà ser considerada i analitzada per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Enginyeria de la Construcció. En general, la disposició d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic adaptat a les directrius del procés de Bolonya serà una condició imprescindible per a l’accés al Doctorat. En aquest cas, la Comissió decidirà l’acceptació en cada cas particular. Per a això, la Comissió valorarà els aspectes següents, d’acord amb la ponderació que s’indica entre parèntesis:

• Les característiques dels estudis previs (en particular, grau d’equivalència amb el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció - intensificació científica) (25%).
• Disposició de beques o ajuts (5%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Possibilitat de tutoria per part de professors de Departament (30%).
• Experiència investigadora prèvia (15%).
• Coneixement d’idiomes (5%).

En cas de saturació en relació amb el nombre màxim de places, tindran prioritat els estudiants sorgits del MIEC-UPC. Entre aquests, l’admissió podrà ser prioritzada en funció de les qualificacions finals obtingudes en el màster. Tot i així, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà afegir i ponderar altres condicions, com, en particular, l’experiència prèvia en recerca i les publicacions.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements de formació seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats, per a cada estudiant, per:

1. La Comissió Acadèmica, com a condició per a l’admissió o bé, després de l’admissió, com a condició per a la continuació del Doctorat dins el límit temporal que s’especifica a continuació.
2. El tutor o la tutora o el director o la directora de tesi, com a conseqüència de l’observació de deficiències en la preparació o el rendiment de l’estudiant.
3. El director o directora de la tesi, com a resultat de l’observació de deficiències en la preparació de l’alumne o l’alumna, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral.

La Comissió definirà les necessitats de formació complementària en el moment de l’admissió. El tutor o la tutora i el director o la directora les podran identificar i definir durant el primer any.

La decisió sobre els complements formatius a cursar per l’alumne es pren de comú acord entre el tutor o la tutora i els responsables acadèmics del programa. Aquesta decisió és posteriorment ratificada per la Comissió Acadèmica.

Complements a cursar

La Comissió definirà en cada cas el conjunt de crèdits i les matèries, en general pertanyents al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció de la UPC, que consideri necessari que els estudiants cursin per aconseguir un nivell inicial adequat. La Comissió, per a cada estudiant, podrà definir dos tipus de formació complementària:

1. Requisits de formació prèvia a l’accés al Doctorat. L’admissió quedarà condicionada a la superació d’aquestes matèries.

2. Requisits de formació metodològica, en recerca, tècniques de comunicació oral i escrita.

El límit per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementària sigui requerida per la Comissió Acadèmica com a condició per a l’admissió definitiva. La Comissió podrà dictaminar la desvinculació de qualsevol estudiant si aquest o aquesta exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
Hores: 375.

Activitat: Seminaris (optativa).
Hores: 2.

Activitat: Estades a l’estranger i mobilitat (optativa).
Hores: 480.

Activitat: Formació en habilitats informacionals (optativa).
Hores: 1,5.

Activitat: Metodologia de la recerca (obligatòria).
Hores: 12.

Activitat: Innovació y creativitat (optativa).
Hores: 8.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació (obligatòria).
Hores: 18.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca (optativa).
Hores: 4.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En relació amb els recursos materials, cal destacar les excel·lents instal·lacions i serveis que tant el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental com l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i les escoles d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa posen a la disposició del programa: aules i laboratoris, sales de reunions, aules informàtiques, biblioteques, instal·lacions multimèdia, assessoria informàtica experta i espais específics per als alumnes. En particular, des del curs 2016-17 es disposa d’un nou espai per a doctorands a l’edifici B0 del Campus Nord. En relació amb el Laboratori de Tecnologia d’Estructures Lluís Agulló (LTE) i el Laboratori de Materials de Construcció (LME), on es desenvolupen les tesis experimentals, els recursos d’aprenentatge existents i el material inventariable són adequats a les característiques del programa. Això ha estat possible gràcies als recursos invertits en tots dos laboratoris provinents dels recursos de projectes competitius (Pla Nacional i projectes europeus) obtinguts pels professors del programa. Es tracta de laboratoris principalment de recerca on gran part del treball desenvolupat consisteix en recerca aplicada fent un gran èmfasi en la transferència de tecnologia a la indústria de la construcció.

L’LTE està dedicat a l’assaig i monitoratge de grans estructures i elements estructurals amb diferents materials, així com a la caracterització mecànica d’aquests materials. L’LMC està dedicat a la caracterització mecànica, física, química i microestructural dels materials de construcció. Tenen especial rellevància els estudis de durabilitat i impacte ambiental de materials i residus.

A partir de les enquestes dels alumnes es conclou que aquests estan molt satisfets amb els recursos que el Programa de Doctorat posa al seu abast (espai de treball, mobiliari, equips de laboratori, material, etc.), valorats globalment amb una qualificació de 4 sobre 5.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/08/2022 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

 • GORGANI, NOURJAMAL: Vegetable Fiber Reinforced Calcium Aluminate Cement based composites for construction materials VFRCCs .
  Autor/a: GORGANI, NOURJAMAL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 20/07/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | CLARAMUNT BLANES, JOSEP
  Tribunal:
       PRESIDENT: SAVASTANO JUNIOR, HOLMER
       SECRETARI: PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
       VOCAL: FORMOSA MITJANS, JOAN
  Resum de tesi: Los materiales Compuestos de Cemento Reforzado con Fibras Vegetales (CCRFV) han surgido como un potencial material de construcción, proporcionando una capacidad de carga y ductilidad adecuadas para aplicaciones no estructurales. Los CCRFV poseen unas buenas propiedades mecánicas (resistencia y ductilidad) que los hacen potencialmente adecuados para aplicaciones constructivas no estructurales. La capacidad mejorada de este material se debe al hecho de que, a diferencia del mortero ordinario, se introduce un refuerzo que se distribuye en toda la sección de la pieza, permitiendo que las fibras funcionen en todo el bloque de tracción completo. Comúnmente, las publicaciones analizan el comportamiento mecánico de estos materiales a flexión, sus propiedades de durabilidad, composiciones químicas y microestructura de la matriz. El objetivo de esta tesis doctoral es evaluar el comportamiento mecánico de los CCRVF como un material de construcción no estructural. En este contexto, se utilizará una matriz a base de cemento que se optimizará incorporando dos aditivos distintos, una adición puzolánica y dos tipos de fibras vegetales (FV) como elementos de refuerzo, que se introducirán en la matriz en diferentes proporciones. El comportamiento mecánico se llevará a cabo mediante ensayos de flexión de tres puntos y se analizarán, en función del nivel de carga aplicada, cuatro parámetros mecánicos: Límite de proporcionalidad (LOP), resistencia máxima a flexión (MOR), Módulo de elasticidad (MOE) y Energia específica. También se estudiará la durabilidad del material mediante un tratamiento de envejecimiento acelerado compuesto por 10 ciclos seco-húmedo. También se analizarán la composición química de la matriz mediante difractometria de rayos x (DRX) y la microestructura mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de electrones retrodispersados (BSEM) y composición atómica mediante espectroscòpia de rayos X con dispersión de energia (EDX). En términos de rendimiento mecánico, se encontró que los compuestos que contenían 10% de algodón con el aditivo de policarboxilato incorporado, exhibieron mayor resistencia a la flexión en comparación con los compuestos de fibra de lino, con una buena y suficiente capacidad de deformación y ductilidad. Al mismo tiempo, la influencia del CAC en los CCRFV demostró que esta matriz de cemento podría ser una alternativa viable a una matriz de OPC en términos de durabilidad de las FV para este tipo de material, en comparación con los FV-OPC convencionales. También se observó que los ciclos de envejecimiento acelerado tenían un efecto mayor en la propia matriz de CAC que en las FV, lo que indica que esta matriz podría ser una alternativa viable para producir CCRFV durable. En términos de adición puzolánica en matriz CAC, los resultados de los análisis BSEM/SEM y XRD revelaron que, con concentraciones más altas de puzolana, el humo de sílice no reacciona por completo con el CAC, por lo que aparecía un excedente de partículas de SF en la microestructura de la matriz. Según los resultados de XRD, las nuevas fases de la strätlingita (C2ASH8) estaban presentes en mezclas con bajo contenido de SF. Simultáneamente, la incorporación de humo de sílice en CCRFV pareció minimizar aún más la degradación de la fibra. Esta tesis doctoral proporciona conocimientos y datos que pueden ayudar a futuras investigaciones y contribuir al desarrollo futuro de estrategias de diseño de CCRFV.Palabras clave: Propiedades mecánicas; compuesto de cemento reforzado con fibras vegetales; propiedades post-fisuración por flexión; durabilidad; fibra de algodón; fibra de lino; aditivos.

Darrera actualització: 19/08/2022 04:30:22.

Llistat de tesis defensades per any

 • AIDAROV, STANISLAV: Fibre reinforced concrete column-supported flat slabs: from material and structural characterization to design and economic optimization.
  Autor/a: AIDAROV, STANISLAV
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674306
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 06/05/2022
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | TOSIC, NIKOLA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ RUIZ, MIGUEL
       SECRETARI: MURCIA DELSO, JUAN
       VOCAL: VIDAL SARMIENTO, ELENA
  Resum de tesi: El hormigón reforzado con fibras (HRF) ha demostrado ser un material adecuado para ele-mentos sujetos a condiciones de contorno que conducen a hiperestaticidad. La construcción de forjados de HRF soportados por pilares ha proporcionado resultados positivos tanto desde el punto de vista técnico como de la sostenibilidad. A pesar de las experiencias de éxito en la susti-tución parcial o incluso total del refuerzo tradicional (barras de acero) por fibras, el uso de esta tecnología todavía sigue siendo limitada debido a una serie de factores relacionados con la com-presión general de las propiedades de HRF, los métodos de diseño junto con el análisis de los aspectos tecnológicos y económicos.En este contexto, se hace necesario continuar investigando el comportamiento de las losas bidireccionales de HRF con el objeto de complementar el marco actual de conocimiento, propor-cionando a los profesionales evidencias de la capacidad estructural de este tipo de elementos. Además, la industria requiere los métodos de diseño prácticos junto con herramientas para lle-var a cabo el análisis comparativo de diferentes soluciones en términos de beneficios tecnológi-cos y económicos. Por este motivo, se plantea una tesis doctoral generalista que abarca la ma-yoría de los temas mencionados en el ámbito de la tecnología de los forjados de losa maciza de hormigón reforzado con fibras.La primera parte del estudio se enfoca en la caracterización del material y posterior análisis del comportamiento a flexión de un forjado de HRF soportado por pilares. Para ello, se ha cons-truido y ensayado una losa a escala real bajo diferentes magnitudes de carga, evaluando la res-puesta estructural del elemento en estado límite de servicio y último. Los resultados obtenidos han mostrado la suficiente resistencia a flexión bajo las cargas últimas junto con una elevada ductilidad y capacidad de redistribuir los esfuerzos en el sistema hiperestático. Asimismo, la losa de HRF analizada ha cumplido con los requisitos del estado límite de fisuración y de deformacio-nes. Posteriormente, se propone un método de diseño analítico para estimar la respuesta estruc-tural de las losas de HRF soportadas por pilares en términos de resistencia a flexión, control de fisuración y de deformaciones instantáneas. Los resultados derivados se compararon con un análisis no lineal mediante el método de los elementos finitos, destacando una precisión adecua-da desde el punto de vista ingenieril del método propuesto.En la última parte se presenta un método simplificado para llevar a cabo un análisis compara-tivo de soluciones tradicionales y de HRF para las losas apoyadas sobre pilares en términos eco-nómicos. Los resultados del estudio comparativo demostraron un incremento de los costes direc-tos para las soluciones con fibra (sustitución parcial o total del refuerzo tradicional); sin embar-go, este incremento de los costes puede compensarse debido a la reducción del periodo de construcción y, como consecuencia, reducción de los costes indirectos (e.g. costes de maquina-ria y herramientas, gastos de administración y dirección técnica, costes financieros).

 • COTS COROMINAS, CARLES: Refuerzo de estructuras de hormigón armado y pretensado por conversión a sección mixta mediante hidrodemolición.
  Autor/a: COTS COROMINAS, CARLES
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674341
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/05/2022
  Director/a de tesi: CASAS RIUS, JUAN RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: OLLER IBARS, EVA MARIA
       SECRETARI: ALONSO COBO, CARLOS
       VOCAL: APARICIO GARCIA, JORGE
  Resum de tesi: Esta tesis desarrolla una nueva técnica de refuerzo estructural: convirtiendo estructuras existentes de hormigón armado o pretensado a secciones mixtas, mediante la inserción de conectadores previa demolición controlada con agua a altapresión. El punto clave de la investigación, de carácter tecnológico, es la técnica de hidrodemolición, muy poco habitual en realizaciones de refuerzo. Esta técnica posibilita nuevas técnicas de refuerzo, gracias a la apertura de huecos y la no afectación del armado existente. Es en estas zonas demolidas dónde resulta simple el rearmado con nueva armadura, o la inserción de conectores (para convertir a sección mixta), previo a la inyección con morteros de reparación fluidos. La creciente robotización de los terminales de hidrodemolición ya permiten un avance autónomo y programado de varios parámetros de la demolición, incluso en estruturas sumergidas. Las interfases resultantes son muy sólidas, libres defisuración y con rendimentos de avance elevados. Gracias a ello se garantiza una gran solidez de la conexión, al no existir taladros con holguras y al poder insertar los conectores en zonas armadas. De esta forma se consiguen refuerzos de gran potencia, al trasmitirse rasantes elevados.Para aprovechar el rápido avance de la hidrodemolición, se descarta el uso de hormigones tradicionales y se investiga la adaptación y empleo de morteros de altas prestaciones (endurecimiento en pocas horas). Para mejorar el comportamiento en post-rotura, a nivel local en la zona de la cabeza del perno, y para reducir la fisuración, se incorporan fibras poliméricas estructurales al mortero de interfase.Este trabajo explora una nueva técnica de refuerzo estructural, y para su desarrollo se limita a elementos tipo viga, aunque el concepto de forma genérica es extensible a otras tipologías estructurales (muros, regiones D, etc.).El trabajo da continuidad a investigaciones y realizaciones previas realizadas en USA y Suecia, dónde se ¿post-conectan¿ puentes de vigas metálicas antiguas a losas de tablero, originalmente no colaborantes. Asimismo, esta tesis se focaliza en sobrearmar a tracción vigas ya existentes. Será esta nueva disposición geométrica, la que exigirá nuevos procedimientos constructivos y conceptos de diseño, distintos a los investigados previamente.La fase experimental evalúa aspectos tecnológicos y resistentes. Ésta se divide en tres fases, que cubren los puntos clave de la tecnología: validación en campo y laboratorio de las técnicas involucradas, validación conjunta del sistema de refuerzo y modelización numérica y analítica de los resultados . La técnica se ejecuta y valida en una serie de vigas ensayadas a flexión a 3 puntos, con dos variantes de conectores. Para definir criterios y recomendaciones de diseño se comparan los resultados con modelos analíticos simplificados. Complementariamente se comparan con modelos numéricos paravisualizar el comportamiento ante variaciones en la zona de apoyos. La investigación valida la constructibilidad y respuesta estructural de la técnica (en ductilidad y capacidad última). Finalmente se proponen futuras líneas de investigación al tratarse de una técnica nueva: validación en fatiga, secciones a cortante, inclusión de sensores y uso de otros materiales (UHPC, FRP, AMF).

 • NOGALES ARROYO, ALEJANDRO: Non-linear Finite Element Analysis Oriented to Optimisation of Fibre Reinforced Concrete Structures.
  Autor/a: NOGALES ARROYO, ALEJANDRO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674223
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/04/2022
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | TOSIC, NIKOLA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PLIZZARI, GIOVANNI
       SECRETARI: PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
       VOCAL: IGNJATOVIC, IVAN
  Resum de tesi: La industria de la construcción es uno de los sectores de mayor producción en el mundo y, por tanto, de mayor interés económico. En éste, el hormigón armado tiene un papel fundamen-tal ya que es uno, si no el que más, de los materiales más empleados y de particular importan-cia para la construcción de obra civil.Este escenario sitúa la necesidad de investigación en este tipo de material en un primer plano. Desde hace varias décadas la incorporación de fibras al hormigón, para el uso estructural, se ha venido practicando ya sea para sustituir parcial o totalmente la armadura de acero convencional. A este material se le denomina hormigón reforzado con fibras (HRF) y su principal característica radica en su resistencia residual (resistencia después de la fisuración) y, por tanto, los tradicio-nales análisis lineales elásticos no son recomendables ya que no son capaces de sacar todo su potencial. A este respecto, distintas normativas y guías de diseño, nacionales e internacionales, ya han incorporado modelos para su caracterización.Avances en el desarrollo de herramientas computacionales permiten la simulación del HRF con la ayuda de modelos no-lineales de elementos finitos. En esta tesis doctoral, mediante estos modelos, se simulan distintos elementos estructurales compuestos de HRF de actual aplicación industrial: dovelas prefabricadas para túneles excavados con tuneladora, forjados de loza maci-za para edificación y vigas simples y continuas. Para ello, mediante los modelos constitutivos del material implementados en un programa de elementos finitos, se calibran y validan los modelos comparándolos con los resultados de ensayos experimentales. Una vez hecho esto, el uso de las herramientas computacionales permite llevar a cabo amplios análisis paramétricos para evaluar el comportamiento estructural de elementos compuestos de HRF.El propósisto de esta tesis es profundizar en el conocimiento en torno al comportamiento del HRF y contribuir a un mayor entendimiento del mismo tanto a nivel de investigación como de diseño estructural. Los resultados de los análisis paramétricos son usados para identificar aque-llos parámetros que tiene una mayor influencia en el comportamiento estructural de los distintos elementos compuestos de HRF: analizar la influencia de las distintas clases de resistencias resi-duales, en miembros con fibras como único armado, y la combinación de ésta con la ratio de armado convencional en elementos con armado híbrido. Como resultado, se proponen configu-raciones de armado optimizadas para los elementos estudiados y modificaciones en los distintos códigos estructurales.El método propuesto junto con los resultados está pensado como apoyo para diseñadores pa-ra optimizar el armado de estructuras compuestas de HRF. Un menor consumo del material ayudará a la industria a tener una mayor productividad, en cuestiones de ahorro de tiempo y costes directos, mientras la guía hacia una producción más sostenible y mejorando la percepción social asociada a factores medioambientales.

 • SADROLODABAEE, PAYAM: Sustainability, Durability and Mechanical Characterization of a New Recycled Textile-Reinforced Strain-Hardening Cementitious Composite for Building Applications.
  Autor/a: SADROLODABAEE, PAYAM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674796
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/07/2022
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | CLARAMUNT BLANES, JOSEP

  Tribunal:
       PRESIDENT: PLIZZARI, GIOVANNI
       SECRETARI: PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
       VOCAL: FARINA, ILENIA
  Resum de tesi: Los materiales cementosos tienen una de las más altas resistencias a la compresión comparada con la de otros materiales de construcción. No obstante, tanto la capacidad de resistencia a la tracción como la tenacidad resultan ser un orden de magnitud menor que la primera, lo que conduce a la fisuración bajo los esfuerzos de tracción provocados por las bajas cargas de servicio. Esta falta de capacidad de resistencia a la tracción puede provocar grietas y roturas frágiles.. Por esta razón, las fibras se han utilizado predominantemente en matrices cementosas con el objetivo de mejorar la tenacidad, la capacidad de absorción de energía, el comportamiento posterior al agrietamiento y la resistencia a la flexión y a la tracción.Aunque durante las últimas décadas, se han probado varios tipos de fibras como asbesto, acero, vidrio y polímeros en matrices frágiles. Algunas de ellas presentan algunas desventajas como efectos perjudiciales para la salud, alto costo y, específicamente, una huella ambiental sustancial. Asimismo, según las estadísticas, el sector de la construcción es responsable de cerca del 40% del consumo total de energía final de la Unión Europea, el 35% de sus emisiones totales de CO2 y el 45% de la generación de residuos. Es por eso que se deben dedicar esfuerzos significativos a aplicar el concepto de las '3R' de reducción, reutilización y reciclaje en el sector de la construcción y la fabricación de materiales.Por otro lado, el sobrante textil es uno de los residuos predominantes a nivel mundial del cual se recicla menos del 20%. La industria textil produce residuos textiles (TW) desde las etapas primarias de la producción de prendas de vestir (restos previos al consumo, como fibras, hilados y telas) hasta el final de su vida útil (excedentes posteriores al consumo: ropa desechada). Así, la reutilización de estos residuos textiles en la construcción se está volviendo interesante y conveniente debido a la escasez de recursos minerales naturales y al aumento de los costes de eliminación de residuos.Recientemente, las fibras sostenibles producidas a partir de recursos renovables, biodegradables, de desecho, reciclados, disponibles y de bajo costo estan adquiriendo protagonismo. En este sentido, las fibras vegetales y celulósicas ya se han utilizado como refuerzo en materiales cementosos para aplicaciones de baja y media resistencia. La fibra TW podría ser otra alternativa sostenible para el refuerzo en compuestos cementosos.En vista de lo anterior, esta investigación verifica exhaustivamente la posibilidad de incorporar fibra corta de TW, así como fieltros de TW en los compuestos cementosos como refuerzo interno para producir un compuesto sostenible, dúctil y duradero para ser utilizado en aplicaciones de construcción. Se realizaron varios ensayos experimentales sobre diferentes muestras para caracterizar las propiedades mecánicas, microestructurales, de durabilidad, térmicas, acústicas, al fuego y de contracción.Los resultados han demostrado que la fibra de TW reciclada, especialmente en forma de fieltro, podría ser un refuerzo técnicamente factible, sostenible y duradero para ser utilizado en el mortero cementoso para aplicaciones estructurales de rendimiento bajo a medio (por ejemplo, paneles de fachada, techos, pisos elevados y estructuras de mampostería). Además, la sostenibilidad del compuesto óptimo destinado a panel de revestimiento para fachada ventilada (como ejemplo de aplicación) se evaluó a través de MIVES, un nuevo método integral e integrado de toma de decisiones de criterios múltiples que abarca los tres pilares de la sostenibilidad: económico, ambiental y social.La investigación futura en este tipo de mortero cementoso reforzado con fibra podría ser el desarrollo de modelos de simulación numérica o la formulación específica de material para impresión de hormigón 3D mediante el empleo de tecnología de fabricación aditiva.

Darrera actualització: 19/08/2022 05:01:02.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SADROLODABAEE, PAYAM
Títol:Sustainability, Durability and Mechanical Characterization of a New Recycled Textile-Reinforced Strain-Hardening Cementitious Composite for Building Applications.
Data lectura:11/07/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:CLARAMUNT BLANES, JOSEP
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A new sustainability assessment method for façade cladding panels: a case study of fiber/textile reinforced cement sheets
Sadrolodabaee, P.; Hosseini, S. M. Amin; Ardanuy, M.; Claramunt, J.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Characterization of a textile waste nonwoven fabric reinforced cement composite for non-structural building components
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Mechanical and durability characterization of a new textile waste micro-fiber reinforced cement composite for building applications
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Case studies in construction materials, ISSN: 2214-5095 (JCR Impact Factor-2019: 3.7
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A textile waste fiber-reinforced cement composite: comparison between short random fiber and textile reinforcement
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Experimental characterization of comfort performance parameters and multi-criteria sustainability assessment of recycled textile-reinforced cement facade cladding
Sadrolodabaee, P.; Hosseini, S. M. Amin; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; Haurie, L.; Lacasta, A.M; de la Fuente, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Preliminary study on new micro textile waste fiber reinforced cement composite
4th International Conference on Bio-Based Building Materials
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AIDAROV, STANISLAV
Títol:Fibre reinforced concrete column-supported flat slabs: from material and structural characterization to design and economic optimization.
Data lectura:06/05/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:TOSIC, NIKOLA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Self-compacting steel fibre reinforced concrete: material characterization and real scale test up to failure of a pile supported flat slab
Aidarov, S.; Mena Sebastia, F.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Elevated steel fibre reinforced concrete slabs and the hybrid alternative: design approach and parametric study at ultimate limit state
Aidarov, S.; Sutera, L.; Valerio, M.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Pile supported self-compacting fibre reinforced concrete flat slabs
Concrete plant international, ISSN: 1437-9023
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Systematic review on the creep of fiber-reinforced concrete
Tosic, N.; Aidarov, S.; de la Fuente, A.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Structural response of a fibre reinforced concrete pile-supported flat slab: full-scale test
Aidarov, S.; Mena Sebastia, F.; de la Fuente, A.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2020: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Effects of low temperatures on flexural strength of macro-synthetic fiber reinforced concrete: experimental and numerical investigation
Aidarov, S.; Nogales, A.; Reynvart, I.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

A limit state design approach for hybrid reinforced concrete column-supported flat slabs
Aidarov, S.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Structural concrete: journal of the fib, ISSN: 1751-7648 (JCR Impact Factor-2020: 3.131; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Cost-oriented analysis of fibre reinforced concrete column-supported flat slabs construction
Aidarov, S.; Nadaždi, A.; Pugach, E.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2020: 5.318; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Forjados de losa maciza de hormigón reforzado con fibras
International Conference on Construction Research Eduardo Torroja: Architecture, Engineering and Concrete (AEC)
Data de presentació: 22/11/2018
Presentació de treball en congressos

Hormigones autocompactantes reforzados con fibras para aplicaciones con alta responsabilidad estructural: campaña experimental en laboratorio
III Congreso de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Campaña experimental de un forjado de hormigón reforzado con fibras a escala real
III Congreso de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COTS COROMINAS, CARLES
Títol:Refuerzo de estructuras de hormigón armado y pretensado por conversión a sección mixta mediante hidrodemolición.
Data lectura:06/05/2022
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
CAPÍTULO 5. TÉCNICAS DE REPARACIÓN
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
Data de publicació: 12/2018
Capítol en llibre

AUTOR/A:NOGALES ARROYO, ALEJANDRO
Títol:Non-linear Finite Element Analysis Oriented to Optimisation of Fibre Reinforced Concrete Structures.
Data lectura:11/04/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:TOSIC, NIKOLA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Crack width design approach for fibre reinforced concrete tunnel segments for TBM thrust loads
Nogales, A.; de la Fuente, A.
Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2020: 5.915; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Numerical-aided flexural-based design of fibre reinforced concrete column-supported flat slabs
Nogales, A.; de la Fuente, A.
Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2019: 3.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Rotation and moment redistribution capacity of fiber-reinforced concrete beams: parametric analysis and code compliance
Nogales, A.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Structural concrete (London, 1999), ISSN: 1464-4177 (JCR Impact Factor-2019: 2.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Simulación numérica de forjado de hormigón reforzado con fibras
III Congreso de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 03/04/2020
Presentació de treball en congressos

Inverse analysis of constitutive models applied to steel fiber reinforced Concrete
XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering
Data de presentació: 16/11/2020
Presentació de treball en congressos

Finite element analysis characterization of macro synthetic fibre reinforced concrete constitutive equation.
75th RILEM annul week and he International Conference on Advances in Sustainable Construction Materials and Structures
Data de presentació: 31/08/2021
Presentació de treball en congressos

nalysis of design constitutive model for plastic fibre reinforced concrete through inverse analysis.
75th RILEM annul week and he International Conference on Advances in Sustainable Construction Materials and Structures
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

Elevated flat slab of fibre reinforced concrete non-linear simulation up to failure
RILEM-fib X International Symposium on Fibre Reinforced Concrete 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

TBM thrust on fibre reinforced concrete precast segment simulation
RILEM-fib X International Symposium on Fibre Reinforced Concrete 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JIMÉNEZ TORRES, ADRIÀ
Títol:Seismic design of steel beam-to-column joints with Reduced Beam Section using European hotrolled.
Data lectura:22/12/2021
Director/a:MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE
Codirector/a:REAL SALADRIGAS, ESTHER
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural behaviour of dual eccentrically braced frames with welded dog-bone joints subjected to cyclic loading
9th International Conference on Steel and Aluminium Structures
Data de presentació: 05/07/2019
Presentació de treball en congressos

On the seismic response of steel beam-to-column joints with Reduced Beam Section using European hot-rolled profiles
9th European Conference on Steel and Composite Structures
Data de presentació: 02/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PABLO GONZALO
Títol:Study on the shear and punching-shear strength of reinforced concrete slabs subjected to point loads and in-plane tensile forces.
Data lectura:20/12/2021
Director/a:MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
Codirector/a:OLLER IBARS, EVA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Theoretical prediction of the punching shear strength of concrete flat slabs under in-plane tensile forces
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2019: 3.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Punching-shear strength of reinforced concrete slabs subjected to unidirectional in-plane tensile forces
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structural concrete: journal of the fib, ISSN: 1751-7648 (JCR Impact Factor-2019: 2.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Theoretical prediction of the shear strength of reinforced concrete slabs under concentrated loads close to linear supports
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structure and infrastructure engineering: maintenance, management, life-cycle design and performance, ISSN: 1573-2479 (JCR Impact Factor-2020: 3.087; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Experimental investigation of the shear strength of one-way reinforced concrete (RC) slabs subjected to concentrated loads and in-plane transverse axial tension
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structural concrete (London, 1999), ISSN: 1464-4177 (JCR Impact Factor-2020: 3.131; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Effects of tensile stresses on punching shear strength of RC slabs
5th International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Effects of unidirectional tensile stresses on punching shear strength of RC slabs
13th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering
Data de presentació: 26/08/2020
Presentació de treball en congressos

Resistencia a punzonamiento de losas de hormigón armado sometidas a tracciones en su plano
VIII Congreso Internacional de Estructuras de la Asociación Española de Ingeniería Estructural
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

Ensayos a cortante y punzonamiento sobre un puente antiguo de hormigón armado sobre el rio Anoia en Gelida
VIII Congreso Internacional de Estructuras de la Asociación Española de Ingeniería Estructural
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JOSA I CULLERÉ, IRENE
Títol:Social sciences and humanities in civil engineering: a mixed methods analysis in the context of education.
Data lectura:29/10/2021
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:RODE, PHILIPP
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Infrastructures and society: from a literature review to a conceptual framework
Josa i, I.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Multi-criteria decision-making model to assess the sustainability of girders and trusses: case study for roofs of sports halls
Josa i, I.; Pons-Valladares, O.; de la Fuente, A.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Measuring unidimensional inequality: practical framework for the choice of an appropriate measure
Josa i, I.; Aguado, A.
Social indicators research, ISSN: 0303-8300 (JCR Impact Factor-2020: 2.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Sustainability-oriented model to decide on concrete pipeline reinforcement
Josa i, I.; de la Fuente, A.; Casanovas-Rubio, M.; Armengou Orús, Jaume; Aguado, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2019: 2.576; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Sustainability-oriented multi-criteria analysis of different continuous flight auger piles
Josa i, I.; Tosic, N.; Marinkovic, S.; de la Fuente, A.; Aguado, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2019: 2.576; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Social sciences and humanities in the education of civil engineers: current status and proposal of guidelines
Josa i, I.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Meet-Up pilot: an inclusive program for students with autism spectrum disorder at UPC
11th International Conference on Education and New Learning Technologies
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Development and enhancement of inclusion services at higher education level
11th International Conference on Education and New Learning Technologies
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Infrastructure, innovation and industry as solutions for breaking inequality vicious cycles
SBE19 Helsinki: Sustainable Built Environment: Clean Planet, Happy People, Shared Prosperity, Emerging Concepts
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BADO, MATTIA FRANCESCO
Títol:Performance of distributed optical fiber sensors embedded inside Reinforced Concrete Structural elements.
Data lectura:26/07/2021
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Monitoring of reinforced concrete structures by distributed optical fiber sensors
Bado, M.; Casas, J.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Shrinkage-free tension stiffening law for various concrete grades
Bado, M.; Kakauskas, G.; Tamulenas, V.; Labinskas, D.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/11/2018
Article en revista

Distributed Optical Fiber Sensing bonding techniques performance for embedment inside reinforced concrete structures
Bado, M.; Casas, J.; Dey, A.; Gil, C.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Distributed Sensing (DOFS) in Reinforced Concrete members for reinforcement strain monitoring, crack detection and bond-slip calculation
Bado, M.; Casas, J.; Kaklauskas, G.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2019: 3.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Long-term concrete shrinkage influence on the performance of reinforced concrete structures
Dey, A.; Vastrad, A.; Bado, M.; Sokolov, A.; Kaklauskas, G.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.5
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

Post-processing algorithms for distributed optical fiber sensing in structural health monitoring applications
Bado, M.; Casas, J.; Gómez i Esteve, J.
Structural health monitoring: an international journal, ISSN: 1475-9217 (JCR Impact Factor-2019: 4.87; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

A review of recent distributed optical fiber sensors applications for civil engineering structural health monitoring
Bado, M.; Casas, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Characterization of concrete shrinkage induced strains in internally-restrained RC structures by distributed optical fiber sensing
Bado, M.; Casas, J.; Dey, A.; Gil, C.; Kaklauskas, G.; Fernández, I.; Rempling, R.
Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2019: 6.257; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Assessment and visualization of performance indicators of reinforced concrete beams by distributed optical fibre sensing
Gil, C.; Fernández, I.; Bado, M.; Casas, J.; Rempling, R.
Structural health monitoring: an international journal, ISSN: 1475-9217 (JCR Impact Factor-2020: 5.929; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Digital twin for civil engineering systems: an exploratory review for distributed sensing updating
Bado, M.; Tonelli, D.; Poli, F.; Zonta, D.; Casas, J.
Sensors, ISSN: 1424-3210 (JCR Impact Factor-2020: 0.636; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Performance of Distributed Optical Fiber Sensors bonded to reinforcement bars in bending
The 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Performance of Distributed Optical Fiber Sensors (DOFS) and Digital Image Correlation (DIC) in the monitoring of RC structures
7th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Embedded distributed optical fiber sensors for health monitoring of concrete bridges
10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA DOMINGO, JORGE
Títol:Laboratory experimental procedures for the compression and shear characterisation of historical brick masonry.
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Monotonic and cyclic testing of clay brick and lime mortar masonry in compression
Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2018
Article en revista

Experimental analysis of the size effect on the compressive behaviour of cylindrical samples core-drilled from existing brick masonry
Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P.; Cabane, A.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Influence of recycled limestone filler additions on the mechanical behaviour of commercial premixed hydraulic lime based mortars
Segura, J.; Aponte, D.F.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Experimental and numerical insights on the diagonal compression test for the shear characterisation of masonry
Segura, J.; Pelà, L.; Saloustros, S.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/03/2021
Article en revista

Experimental comparison of two testing setups for characterizing the shear mechanical properties of masonry
Segura, J.; Bernat, E.; Mendizabal, V.; Pelà, L.; Roca, P.; Gil, L.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2019: 4.9
Data de publicació: 08/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:GARCIA-RAMONDA ESTEVEZ, LARISA
Títol:Seismic retrofit of masonry with innovative materials for strengthening and repair.
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
In-plane shear behaviour by diagonal compression testing of brick masonry walls strengthened with basalt and steel textile reinforced mortars
Garcia-Ramonda, L.; Pelà, L.; Roca, P.; Camata, G.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Experimental study of in-plane shear behaviour of brick masonry retrofitted with basalt and steel reinforced mortars
8th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 28/09/2020
Presentació de treball en congressos

Experimental assessment of shear response of brick masonry retrofitted with TRM
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAKOOND, NIRVAN CHANDRA
Títol:Structural Diagnosis of Masonry Heritage: Contributions to Non-Destructive Testing, Structural Health Monitoring and Risk Assessment.
Data lectura:16/12/2020
Director/a:PELA, LUCA
Codirector/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automated data analysis for static structural health monitoring of masonry heritage structures
Makoond, N.; Pelà, L.; Molins, C.; Roca, P.; Alarcon, D.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Relationship between the static and dynamic elastic modulus of brick masonry constituents
Makoond, N.; Cabane, A.; Pelà, L.; Molins, C.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

A risk index for the structural diagnosis of masonry heritage (RISDiMaH)
Makoond, N.; Pelà, L.; Molins, C.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/01/2021
Article en revista

Static structural health monitoring and automated data analysis procedures applied to the diagnosis of a complex medieval masonry monastery
SPIE 2020 - Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems
Data de presentació: 23/04/2020
Presentació de treball en congressos

Data analysis using ARX models applied to static structural health monitoring of the Monastery of Sant Cugat
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRUBAT CASAL, PAU
Títol:Station Keeping Analysis and Design for New Floating Offshore Wind Turbines
Data lectura:12/03/2020
Director/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Codirector/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wave hydrodynamic forces over mooring lines on floating offshore wind turbines
Trubat, P.; Molins, C.; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2020: 3.795; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Response of the International Energy Agency (IEA) Wind 15MW WindCrete and Activefloat floating wind turbines to wind and second-order waves
Mahfouz, M.; Molins, C.; Trubat, P.; Hernández, S.; Vigara, F.; Pegalajar-Jurado, A.; Bredmose, H.; Salari, M.
Wind Energy Science (WES), ISSN: 2366-7451 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

WindCrete fatigue verification
IOWTC2019: 2nd International Offshore Wind Technical Conference
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

Mooring fatigue verification of the WindCrete for a 15 MW wind turbine
IOWTC2021: 3rd International Offshore Wind Technical Conference
Data de presentació: 02/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTINELLO CARLESSO, DÉBORA
Títol:Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling.
Data lectura:06/03/2020
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fatigue of cracked high performance fiber reinforced concrete subjected to bending
Martinello, D.; de la Fuente, A.; Pialarissi, S.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Flexural fatigue of pre-cracked plastic fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modeling
Martinello, D.; Pialarissi, S.; de la Fuente, A.
Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2019: 6.257; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:BORTOLINI, RAFAELA
Títol:Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management
Data lectura:28/02/2019
Director/a:FORCADA MATHEU, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A probabilistic performance evaluation for buildings and constructed assets
Bortolini, R.; Forcada, N.
Building research and information , ISSN: 1466-4321 (JCR Impact Factor-2020: 5.322; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Operational Performance Indicators and Causality Analysis for Non-Residential Buildings
Bortolini, R.; Forcada, N.
Informes de la construccion, ISSN: 0020-0883 (JCR Impact Factor-2020: 0.375; Quartil: Q4)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Regular and temporary occupants’ perceptions of satisfaction in tertiary education buildings
Bortolini, R.; Forcada, N.
Ergonomics, ISSN: 0014-0139 (JCR Impact Factor-2019: 2.19; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

AUTOR/A:GALEOTE MORENO, EDUARDO
Títol:Optimization of design procedures and quality control for FRC.
Data lectura:14/12/2018
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:BLANCO ÁLVAREZ, ANA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Design-oriented approach to determine FRC constitutive law parameters considering the size effect
Galeote, E.; Blanco, A.; de la Fuente, A.
Composite structures, ISSN: 0263-8223 (JCR Impact Factor-2020: 5.407; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Optimización del control de calidad para hormigón con fibras mediante el ensayo Barcelona y el método inductivo
III Congreso de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 04/04/2019
Presentació de treball en congressos

3D-printing concrete: material & structure
fib Symposium of Conceptual Design of Structures
Data de presentació: 27/09/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
24/05/202223/05/2025Estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
02/05/202201/11/2022Human-centric digital twins for building managementFundaçao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio do Sul
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202231/12/2022Contract Agreement in evaluation of the out-of-plane bending behaviour of masonry walls reinforced with different bed joint reinforcement solutions produced by BekaertNV BEKAERT S.A.
04/04/202203/04/2023Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado para uso en hormigón proyectadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
30/03/202230/11/2022Contracte de col·laboració en l'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de construccions històriques i monuments de Catalunya. Expedient CU-2022-531GENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202229/02/2024Asesoramiento en la verificación estructural de varias estructuras subterráneas correspondientes a varias estaciones de la alta velocidadBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/03/202231/03/2022Contracte de col·laboració per la implementació de solucions de coberta verda en edificis existents a BarcelonaMATAALTA ESTUDIO, SL
18/02/202218/03/2022Dictamen pericial sobre la necesidad o no de las obras de reparación y refuerzo en la cubierta de la nave logística sita en la parcela BZ2.A.1.2 de la ZAL Port-Ciutat de BarcelonaDE PASQUAL & MARZO ABOGADOS SLP
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/12/2023LASR-FORM. Producción industrializada de la fracción ligera de residuos de trituración de automóviles como áridos ligeros para estructuras de hormigónFERIMET S.L.
01/02/202224/03/2022Convenio para desarrollar procedimientos de limpieza que permitan eliminar restos de hormigón y pintura en elementos de encofrado de manera integral, con bajo coste y en tiempos industrialmente aceptaINDUSTRIAL GALVANIZADORA, SA
12/01/202212/01/2025Doubled curved sufaces monitoring through digital twinAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
15/12/202114/12/2022CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA/'GRUPO CONSTRUCIA: HUB DE ECONOMIA CIRCULAR APLICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA/'CONSTRUCIA, S.L.
14/12/202131/08/2022Estudio técnico de nuevas aplicaciones para aditivos de hormigón basados en CaOCALES DE PACHS, S.A.
13/12/202112/06/2023El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y validación de hormigones bioreceptivos para aplicar en superficie de la barreras New Jersey y favorecer la sostenibilidad e integración paisajístiGIVASA, SA
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202130/11/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/10/202126/11/2021Evaluation of proposals under the Call HORIZON-HLTH-2021-ENV-02-02 Indoor air quality and healthUnió Europea
15/10/202130/11/2021An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
12/10/202112/04/2022Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la LíBENITES, VARGAS & UGAZ Abogados S.
01/10/202131/03/2023Asesoría estructural al proyecto constructivo de la estructura de la estación de la Sagrera del AVE, en BarcelonaBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202101/03/2023Asesoría estructural en proyectos en Canadà (Broadway line, REM project, Ontario Line)BRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/09/202131/08/2024Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/07/2022Ordenar el coneixement en economia circular generat per l'empresa ConstruciaCONSTRUCIA, S.L.
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/12/2023Valorització d’escòries de coure per al seu ús en formigons multifuncionalsLA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
28/06/202131/10/2021Estudi dels procediments constructius i detalls amb elements prefabricats per edificació en alçadaHORMIPRESA NEC SL
01/06/202131/12/2023LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/2023El objeto del contrato es el desarrollo de mezclas asfálticas conductoras de la electricidad empleando subproductos industriales (residuos de materiales carbonosos en polvo, fibra de carbono recicladaSORIGUE, S.A.
01/05/202116/04/2023Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures.cat i Ifer.catClau: E1-INF-20500INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202131/12/2021Treballs d'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de 8 monuments patrimonials.GENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Lean construction project management methodology in private educational sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Modelització del procés constructiu i de l'estat de servei de ponts atirantats construïts per voladius successiusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2022CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA BIORECEPTIVIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE TEJAS CERÁMICASINSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA
25/02/202125/02/2021System and method for measuring response of structures
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
02/12/202031/12/2021colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/10/202030/09/2023Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
16/09/202031/12/2020Servei assessorament i anàlisi de comportament estructural i constructiu de monuments i compatabilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de 5 bens patrimonials declarat BCINGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
22/06/202021/09/2020Efectos de aislamiento de base de edificaciones frente a vibraciones ferroviariasEnginyers Vibroacustics, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/05/202030/06/2020Consultoria sobre proyecto sísmico de estructuras de fábricas confinada en Bourg MadammePL28 INGENIERIA, SLP
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
12/02/202012/02/2021Evaluación de la reactividad alcali-silice en unas muestras de árido de la cantera el EstrellinACCIONA Infraesctructuras, S.A.
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
02/02/202002/01/2023CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202001/02/2021Desarrollo de software para control geométrico de losas de hormigón a partir de resultados de escáner LASERPL28 INGENIERIA SLP
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
02/09/201901/07/2020Desarrollo de módulo de cálculo de fisuración y deformaciones de elementos de hormigón pretensadosHORMIPRESA
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/07/201928/02/2021Limit analysis and experimental testing of reinforced tile vaults featuring cantileversSwiss National Science Foundation
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
22/05/201905/07/2019Assaigs in situ per la caracterització de l'estucat dels revestiments de la nau 8 de Can BatllóCARLOS MARTÍNEZ FUENTES S.L.
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
22/01/201916/04/2019Inspecció i test resistència dels murs de càrrega de fàbrica de l’edifici “Casa Xifré” mitjançant tècniques moderadament destructivesMataAlta Studio
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021El objeto del presente Contrato consiste en la realización, por parte de UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA del ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201804/02/2021Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/09/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/12/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
28/06/201827/07/2018Caracteritzaciò mecànica de la fàbrica d'edificis de la Rambla Catalunya mitjançant tècniques moderadament destructivesJP STEPHENS SL
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201820/03/2021Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
01/01/201820/03/2021Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de produccióACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2020Marco Computacional para la Fabricación Aditiva de Componentes de Aleaciones de TitanioMinisterio de Ciencia e Innovación
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201730/11/2021Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/03/2022H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
24/05/202223/05/2025Estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
02/05/202201/11/2022Human-centric digital twins for building managementFundaçao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio do Sul
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202231/12/2022Contract Agreement in evaluation of the out-of-plane bending behaviour of masonry walls reinforced with different bed joint reinforcement solutions produced by BekaertNV BEKAERT S.A.
04/04/202203/04/2023Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado para uso en hormigón proyectadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
30/03/202230/11/2022Contracte de col·laboració en l'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de construccions històriques i monuments de Catalunya. Expedient CU-2022-531GENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202229/02/2024Asesoramiento en la verificación estructural de varias estructuras subterráneas correspondientes a varias estaciones de la alta velocidadBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/03/202231/03/2022Contracte de col·laboració per la implementació de solucions de coberta verda en edificis existents a BarcelonaMATAALTA ESTUDIO, SL
18/02/202218/03/2022Dictamen pericial sobre la necesidad o no de las obras de reparación y refuerzo en la cubierta de la nave logística sita en la parcela BZ2.A.1.2 de la ZAL Port-Ciutat de BarcelonaDE PASQUAL & MARZO ABOGADOS SLP
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/12/2023LASR-FORM. Producción industrializada de la fracción ligera de residuos de trituración de automóviles como áridos ligeros para estructuras de hormigónFERIMET S.L.
01/02/202224/03/2022Convenio para desarrollar procedimientos de limpieza que permitan eliminar restos de hormigón y pintura en elementos de encofrado de manera integral, con bajo coste y en tiempos industrialmente aceptaINDUSTRIAL GALVANIZADORA, SA
12/01/202212/01/2025Doubled curved sufaces monitoring through digital twinAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
15/12/202114/12/2022CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA/'GRUPO CONSTRUCIA: HUB DE ECONOMIA CIRCULAR APLICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA/'CONSTRUCIA, S.L.
14/12/202131/08/2022Estudio técnico de nuevas aplicaciones para aditivos de hormigón basados en CaOCALES DE PACHS, S.A.
13/12/202112/06/2023El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y validación de hormigones bioreceptivos para aplicar en superficie de la barreras New Jersey y favorecer la sostenibilidad e integración paisajístiGIVASA, SA
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202130/11/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/10/202126/11/2021Evaluation of proposals under the Call HORIZON-HLTH-2021-ENV-02-02 Indoor air quality and healthUnió Europea
15/10/202130/11/2021An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
12/10/202112/04/2022Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la LíBENITES, VARGAS & UGAZ Abogados S.
01/10/202131/03/2023Asesoría estructural al proyecto constructivo de la estructura de la estación de la Sagrera del AVE, en BarcelonaBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202101/03/2023Asesoría estructural en proyectos en Canadà (Broadway line, REM project, Ontario Line)BRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/09/202131/08/2024Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/07/2022Ordenar el coneixement en economia circular generat per l'empresa ConstruciaCONSTRUCIA, S.L.
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/12/2023Valorització d’escòries de coure per al seu ús en formigons multifuncionalsLA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
28/06/202131/10/2021Estudi dels procediments constructius i detalls amb elements prefabricats per edificació en alçadaHORMIPRESA NEC SL
01/06/202131/12/2023LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/2023El objeto del contrato es el desarrollo de mezclas asfálticas conductoras de la electricidad empleando subproductos industriales (residuos de materiales carbonosos en polvo, fibra de carbono recicladaSORIGUE, S.A.
01/05/202116/04/2023Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures.cat i Ifer.catClau: E1-INF-20500INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202131/12/2021Treballs d'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de 8 monuments patrimonials.GENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Lean construction project management methodology in private educational sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Modelització del procés constructiu i de l'estat de servei de ponts atirantats construïts per voladius successiusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2022CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA BIORECEPTIVIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE TEJAS CERÁMICASINSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA
25/02/202125/02/2021System and method for measuring response of structures
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
02/12/202031/12/2021colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/10/202030/09/2023Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
16/09/202031/12/2020Servei assessorament i anàlisi de comportament estructural i constructiu de monuments i compatabilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de 5 bens patrimonials declarat BCINGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
22/06/202021/09/2020Efectos de aislamiento de base de edificaciones frente a vibraciones ferroviariasEnginyers Vibroacustics, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/05/202030/06/2020Consultoria sobre proyecto sísmico de estructuras de fábricas confinada en Bourg MadammePL28 INGENIERIA, SLP
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
12/02/202012/02/2021Evaluación de la reactividad alcali-silice en unas muestras de árido de la cantera el EstrellinACCIONA Infraesctructuras, S.A.
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
02/02/202002/01/2023CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202001/02/2021Desarrollo de software para control geométrico de losas de hormigón a partir de resultados de escáner LASERPL28 INGENIERIA SLP
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
02/09/201901/07/2020Desarrollo de módulo de cálculo de fisuración y deformaciones de elementos de hormigón pretensadosHORMIPRESA
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/07/201928/02/2021Limit analysis and experimental testing of reinforced tile vaults featuring cantileversSwiss National Science Foundation
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
22/05/201905/07/2019Assaigs in situ per la caracterització de l'estucat dels revestiments de la nau 8 de Can BatllóCARLOS MARTÍNEZ FUENTES S.L.
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
22/01/201916/04/2019Inspecció i test resistència dels murs de càrrega de fàbrica de l’edifici “Casa Xifré” mitjançant tècniques moderadament destructivesMataAlta Studio
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021El objeto del presente Contrato consiste en la realización, por parte de UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA del ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201804/02/2021Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/09/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/12/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
28/06/201827/07/2018Caracteritzaciò mecànica de la fàbrica d'edificis de la Rambla Catalunya mitjançant tècniques moderadament destructivesJP STEPHENS SL
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201820/03/2021Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
01/01/201820/03/2021Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de produccióACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2020Marco Computacional para la Fabricación Aditiva de Componentes de Aleaciones de TitanioMinisterio de Ciencia e Innovación
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201730/11/2021Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/03/2022H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt