Vés al contingut (premeu Retorn)

Instrucció

Les sol·licituds són examinades pel director o directora de l'Escola de Doctorat, de les quals elabora un informe. Per a aquesta tasca, el director o directora pot comptar amb la col·laboració dels coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat, i, si escau, també pot demanar l'emissió d'informes sobre la sol·licitud a acadèmics experts en la matèria.

Per estudiar la sol·licitud es té en compte la correspondència del nivell acadèmic del títol estranger amb el títol de doctor o doctora, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES). També es poden tenir en compte taules d'equivalència oficials o pròpies de la UPC entre títols estrangers de doctor o doctora.

En cas que sigui necessari, es pot requerir a la persona sol·licitant que aporti documentació addicional acreditativa, entre altres, de la institució que ha expedit el títoli del tribunal que ha jutjat la tesi, del programa d'estudis o de l'expedient acadèmic (durada, qualificacions, etc.).

La proposta de resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada. En cas que sigui favorable, la persona interessada ha d'aportar, si no ho ha fet amb anterioritat, els documents acadèmics originals (títol, expedient, etc.), que en alguns casos han d'haver estats legalitzats, i una còpia d'aquesta documentació, que compulsarà la unitat de gestió corresponent, juntament amb el document identificatiu.