Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Ciència i Tecnologia Aeroespacials

Ciència i Tecnologia Aeroespacials

El principal objectiu del programa és la formació d’estudiants en les ciències i tecnologies de més àmplia aplicació i utilitat en el panorama aeronàutic i espacial actual, cobrint aspectes de fonamentació teòrica i pràctica, així com metodologia i formació general en tècniques de recerca, amb l’objectiu de produir treballs de recerca (tesis doctorals) originals i de qualitat en els àmbits indicats. Es facilita el coneixement dels avenços científics i/o tècnics més rellevants aconseguits amb els equips de recerca en els camps esmentats, de la metodologia cientificotècnica utilitzada per a la seva consecució i de les aplicacions tecnològiques i industrials que n’hagin pogut derivar. Tot això permet a l’estudiant formar-se en ciència i tecnologia aeroespacial i preparar-se per desenvolupar activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquesta matèria.

El Programa en Ciència i Tecnologia Aeroespacial se situa de forma transversal sobre diverses de les línies de recerca reconegudes com a prioritàries a la UPC: ciències, enginyeria civil, enginyeria de les TIC i enginyeria industrial. A més, la recerca i el desenvolupament aeroespacial tenen un gran valor afegit i les aplicacions que la recerca en aeronàutica i espai troben en altres camps són múltiples i diverses. És per això que en una societat del coneixement, un programa de doctorat en ciència i tecnologia aeroespacial és una eina de desenvolupament continu. Cada vegada més, les empreses del sector aeroespacial demanen i valoren que els seus treballadors tinguin una formació a nivell doctoral, com a conseqüència de la necessitat d’innovació contínua en un sector tan altament competitiu com és aquest. Els doctors i doctores graduats del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial de la UPC han de ser motors d’innovació i peces clau en el desenvolupament socioeconòmic.

COORDINADOR/A

Prats Menendez, Xavier

CONTACTE

UPC (Campus Nord)
C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel.: 93 413 78 36
doctorat.aero@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés serà la dels titulats que hagin cursat el màster del mateix nom (Ciència i Tecnologia Aeroespacial) o un màster afí a l’àmbit científic del programa, especialment en enginyeria aeronàutica o en temes de física de l’espai.

Un perfil d’entrada alternatiu és el dels titulats superiors que demostrin un currículum de recerca ja avançat o una especialització en algun àmbit científic del programa, a més d’un coneixement bàsic d’aspectes de aeronavegació (cas de no tenir-ne, se’ls pot orientar perquè segueixin un mínim de complements de formació).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren també molt importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa i constància, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita. En el cas d’estudiants estrangers de parla no hispana, el seu nivell d’anglès ha de ser avançat, de manera que els permeti tant el desenvolupament dels treballs de recerca com participar en presentacions, seguir cursos i redactar correctament la tesi doctoral i els informes associats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
 • Departament d'Arquitectura de Computadors
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
CONTACTE:
UPC (Campus Nord)
C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel.: 93 413 78 36
doctorat.aero@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés serà la dels titulats que hagin cursat el màster del mateix nom (Ciència i Tecnologia Aeroespacial) o un màster afí a l’àmbit científic del programa, especialment en enginyeria aeronàutica o en temes de física de l’espai.

Un perfil d’entrada alternatiu és el dels titulats superiors que demostrin un currículum de recerca ja avançat o una especialització en algun àmbit científic del programa, a més d’un coneixement bàsic d’aspectes de aeronavegació (cas de no tenir-ne, se’ls pot orientar perquè segueixin un mínim de complements de formació).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren també molt importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa i constància, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita. En el cas d’estudiants estrangers de parla no hispana, el seu nivell d’anglès ha de ser avançat, de manera que els permeti tant el desenvolupament dels treballs de recerca com participar en presentacions, seguir cursos i redactar correctament la tesi doctoral i els informes associats.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Motivació (ponderació: 30-40%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10-20%). En el cas de no parlar espanyol, un bon nivell d’anglès és imprescindible sense que això sigui un mèrit addicional per a l’admissió (és prerequisit).

Altres aspectes no exigibles però que es tindran en compte en les anteriors forquilles de ponderacions:
• Experiència de recerca
• Contacte personalitzat a través de correu electrònic o entrevistes presencials.
• Beca de país d’origen (estudiants estrangers).
• Dedicació exclusiva o no a la confecció de la tesi.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants del programa han de cursar complements de formació en temes generals d’aeronavegació en cas que el seu perfil d’entrada no cobreixi aquests continguts. Aquests coneixements són base fonamental del programa; no s’entendria que hi hagués un futur doctor o doctora sortit d’aquest programa sense aquests coneixements generalistes i específics. Exemple d’això serien estudiants que orientin la seva tesi a aspectes d’aplicació a les aeronaus (p. ex., materials o subsistemes d’aviònica), per als quals un coneixement parcial seria suficient. Aquest coneixement parcial s’hauria de complementar, doncs, amb altres de més generals sobre fonaments d’aeronàutica.

En el cas d’estudiants excepcionals que ingressessin amb un previ i notori currículum de recerca, o que fins i tot sense ingressar amb un màster en aeronàutica (o similar) el seu títol d’entrada fos pròxim als continguts del programa, es pot establir que estiguin exempts d’aquest requisit, sempre que l’opció de tesi sigui de clar contingut aeronàutic o aeroespacial (s’entén que llavors ja adquiririen els continguts generalistes mínims amb l’elaboració mateixa de la tesi).

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

 • Activitat: Tutoria.

Núm. d’hores: 288.

Caràcter: obligatòria.

 • Activitat: Publicacions.

Núm. d’hores: 300.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Mobilitat.

Núm. d’hores: 480.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.

Núm. d’hores: 4.

Caràcter: obligatòria.


 • Activitat: Formació en habilitats informacionals.

Núm. d’hores: 1,5.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Metodologia de la recerca.

Núm. d’hores: 12.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Innovació i creativitat.

Núm. d’hores: 8.

Caràcter: optativa.

 • Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Núm. d’hores: 18.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Cursos i seminaris.


Núm. d’hores: 50.

Caràcter: optativa. • Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 50.

Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

L’EETAC, a més de la biblioteca i els accessos a Internet, també facilita laboratoris i equips, així com altres infraestructures i personal de suport per a treballs experimentals. Els laboratoris i altres equips educacionals d’aeronàutica de l’EETAC (i per extensió tots els laboratoris d’informàtica, electrònica i comunicacions de l’Escola) poden usar-se per a la comprovació de teories en l’elaboració de les tesis doctorals.

Així mateix, els contactes formals de l’EETAC amb institucions nacionals i internacionals, empreses i altres centres formatius amb facilitats per a l’estudi i l’experimentació de components o sistemes aeroespacials poden ser oferts als estudiants de doctorat tant per a verificacions experimentals com per obtenir una visió més pròxima a la de l’empresa en l’enfocament de les seves tesis doctorals.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • ALONSO ALONSO, MARIA TERESA: Galileo broadcast ephemeris and clock errors, and observed fault probabilities for ARAIM
  Autor/a: ALONSO ALONSO, MARIA TERESA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/03/2023
  Data de lectura: 31/03/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala de Teleensenyament, Edifici B3, Planta1. Barcelona Campus Nord UPC
  Director/a de tesi: SANZ SUBIRANA, JAIME | ROVIRA GARCIA, ADRIÀ
  Tribunal:
       PRESIDENT: ORUS PEREZ, RAUL
       SECRETARI: ARAGON ANGEL, MARIA ANGELES
       VOCAL NO PRESENCIAL: TA, TUNG HAI
  Resum de tesi: La caracterització dels errors de Rellotge i Efemèrides dels satèl·lits GNSS és un element clau per validar els supòsits per a l'anàlisi d'integritat dels sistemes d'augmentació GNSS "Safety-of-life" (SoL). Específicament, les mètriques de rendiment de les aplicacions SoL requereixen la caracterització dels errors nominals de rang d'usuari (URE), així com el coneixement de la probabilitat de fallada dels satèl·lits, Psat, o de les constel·lacions, Pconst, és a dir quan un o més satèl·lits no es troben en estat nominal. En particular, els resultats d'aquest treball s'apliquen a les tècniques avançades per al monitoratge autònom de la integritat de receptor (Advanced RAIM o ARAIM).En aquesta Tesi s'ha realitzat una caracterització i anàlisi d'extrem a extrem dels satèl·lits Galileu i GPS per a ARAIM. Això ha comportat dos objectius principals. En primer lloc, la caracterització dels errors les efemèrides i els errors de rellotge dels satèl·lits Galileo i GPS, per determinar les probabilitats de fallada Psat i Pconst, i la determinació dun límit superior de la precisió nominal en rang dels senyals de els satèl·lits (sURA). En segon lloc, la utilització dels resultats experimentals obtinguts per avaluar el rendiment de l¿ARAIM a nivell d¿usuari.Pel que fa al primer objectiu, la contribució principal d'aquesta tesi ha estat l'extensió dels algorismes ja desenvolupats per a GPS a la constel·lació Galileu. Tenint en compte les característiques particulars dels satèl·lits Galileo, s'han desenvolupat i implementat algorismes complexos per consolidar els missatges de navegació dels satèl·lits recollits per un gran conjunt de receptors individuals. Un cop consolidats, s'han desenvolupat monitors automàtics per avaluar el comportament nominal dels satèl·lits i detectar esdeveniments anòmals. La metodologia s'ha aplicat a més de 5 anys de dades de Galileo (des que es va declarar el servei obert el 15 de desembre de 2016 --Galileo IS OS--) i a més de 10 anys de dades GPS. Gràcies a aquesta anàlisi s'han identificat les anomalies en òrbites i rellotges dels satèl·lits i se n'ha estimat la probabilitat de fallada. A més, s'ha estimat un límit superior per a la User Range Accuracy (sURA).Els llindars Not-to-Exceed (NTE) dels compromisos de Galileu s'han utilitzat per identificar les fallades de satèl·lits i estimar les probabilitats observades Psat i Pconst. Usant el NTE = 39.78 m, després d'excloure el primer període de sis mesos de Galileu IS OS, l'anàlisi durant l'última finestra de cinc anys, des de l'1 d'agost del 2017 fins al 31 de juliol del 2022, mostra resultats molt prometedors . Només s'han trobat dos errors de satèl·lit. Aquests dos únics errors durant aquest període de cinc anys han donat com a resultat una probabilitat de fallada Psat= 3 × 10-6/sat.Pel que fa al segon objectiu, s'ha avaluat la cobertura global d'H-ARAIM per a diferents configuracions (amb Galileu sol o Galileu més GPS), en base als resultats experimentals obtinguts prèviament. La mètrica adoptada per a aquesta avaluació de H-ARAIM és el percentil 99.5 de disponibilitat per a la Performance de Navegació Requerida (RNP) amb precisió lateral de 0.1 Milles Nàutiques (RNP-0.1). Els resultats mostren una cobertura global de gairebé el 100% per a totes les configuracions analitzades, excepte per a la navegació en una sola freqüència amb Galileo usant E1 o E5, o amb Galileo més GPS amb E5 i L5. Això és quan es fa servir la constel·lació bàsica, amb 24 satèl·lits per constel·lació, o l'optimista, amb 27 satèl·lits per constel·lació. Amb una constel·lació degradada, de 23 satèl·lits, la RNP-0.1 únicament s'assoleix amb multiconstel·lació i doble freqüència [Galileo E1/E5 més GPS L1/L5]. La tesi inclou una anàlisi de la sensibilitat de l'algorisme ARAIM en funció del Missatge de Suport d'Integritat (ISM).
 • DUAN, XUN: Impulse maneuver design for a solar sail spacecarft in the restricted three-body problem framework
  Autor/a: DUAN, XUN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 08/03/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM | GOMEZ MUNTANÉ, GERARD | YUE, XIAOKUI
  Tribunal:
       PRESIDENT: BAOYIN, HEXI
       SECRETARI: PAN, BINFENG
       VOCAL: QIAO, DONG
       VOCAL: XIN, NING
       VOCAL: YU, XIAOZHOU
  Resum de tesi: Una vela solar és un procediment de propulsió de naus espacials que només utilitza la pressió de radiació solar (SRP). Té avantatges pel que fa al consum de combustible ja que proporciona un impuls específic elevat, una càrrega útil elevada i, a petita escala, una empenta constant. El principal tema de la tesi és l'estudi del moviment d'una nau espacial proveïda d'una vela solar al voltant de punts i òrbites de libració artificialment creats. Es proposa una estratègia per realitzar maniobres impulsives canviant els paràmetres de la vela. Els principals resultats són:1. Càlcul dels punts de libració artificials en funció dels paràmetres de la vela solar (angle de con, angle de rellotge, nombre de lleugeresa)La SRP és una acceleració repulsiva addicional a la del CR3BP, en consequència els punts d'equilibri CR3BP (L1, L2¿...L5) es desplacen de les seves posicions en el CR3BP. En un sistema de referència giratori, els nous punts SL1, SL2¿...SL5 corresponen a posicions on les forces gravitatòries, centrífugues i degudes a la SRP estan equilibrades. Aquests punts es poden representar com a funcions dels paràmetres de vela . Determinació i ajust dels paràmetres de la vela solar per al càlcul de maniobres impulsives i la seva aplicació a transferències heteroclíniques entre òrbites de Lissajous. El procediment per a fer maniobres amb veles solars és conceptualment diferent del de les maniobres de control clàssiques, que es basen només en canvis impulsius de la velocitat. Les òrbites de les veles solars són contínues tant en posició com en velocitat en un camp vectorial variable, la qual cosa obre la possibilitat de l'existència de connexions heteroclíniques canviant el camp vectorial mitjançant una maniobra de la vela. A partir d'una anàlisi acurada de la geometria de l'espai de fases de les equacions lineals de moviment al voltant dels punts d'equilibri, els punts clau són la identificació dels principals paràmetres dinàmics i la representació de les solucions mitjançant les variables d'acció-angle. S'han identificat les propietats dinàmiques bàsiques de les famílies de connexions, presentant de forma sistemàtica noves opcions per a l'anàlisi de missió al voltant dels punts de libració.A partir del mètode proposat per les maniobres, s'ha dut a terme un estudi exhaustiu dels següents problemes: (1) Determinació d'una maniobra d'un sol impuls tal que dues naus espacials amb diferents fases inicials arribin a la mateixa òrbita de Lissajous final. (2) Fixant els paràmetres inicials i finals de la vela solar, determinació d'una estratègia de transferència mitjançant maniobres amb multiimpuls. (3) Determinació de maniobres amb multiimpuls per fer salts d'anada i tornada entre òrbites inicials i finals fixades al voltant d'un punt de libració artificial. 2. Evitar zones prohibides mitjançant maniobres d'impuls.Al voltant de l'eix Sol-Terra, hi ha una zona semblant a un cilindre on la radiació electromagnètica solar és especialment forta. El punt de libració L1 es troba sobre aquest eix i entre els dos cossos celestes. L'ombra de la Terra a la regió al voltant de L2 també pot impedir que una nau espacial obtingui energia solar i la vela SRP. Tots dos problemes es poden modelar definint una zona d'exclusió, al pla YZ (al voltant del punt de libració), que no s'ha de creuar. Per simplificar, visualitzar i evitar el moviment en les zones prohibides, aquesta tesi projecta les zones prohibides, així com l'òrbita de transferència heteroclínica tridimensional, en l'anomenat pla de fases efectiu (EPP), que té dimensió dos. 3. Estacionament d'una vela solar que es mou al llarg d'una òrbita de Lissajous. El procediment de manteniment de l'estació dissenyat realitza una maniobra periò-dicament per evitar que la nau espacial s'escapi d'una determinada òrbita de Lissajous. La maniobra es calcula de manera que anul·li el component inestable de l'esta
 • TIMOTE BEJARANO, CRISTHIAN CAMILO: Contributions to real-time monitoring of the ionosphere using GNSS signals
  Autor/a: TIMOTE BEJARANO, CRISTHIAN CAMILO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 03/03/2023
  Data de lectura: 27/03/2023
  Hora de lectura: 08:00
  Lloc de lectura: Aula de Teleensenyament de la ETSETB UPC. Campus Nord, edifici B3- Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/kwc-adhs-vdq
  Director/a de tesi: GONZÁLEZ CASADO, GUILLERMO | ESCUDERO ROYO, MIGUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCIA FERNANDEZ, MIQUEL
       SECRETARI: ARAGON ANGEL, MARIA ANGELES
       VOCAL: NIE, WENFENG
  Resum de tesi: Este documento se centra en la implementación de herramientas para monitorizar la ionosfera terrestre por medio del uso de señales GNSS. Si bien se puede encontrar una literatura bastante amplia sobre el modelado de la ionosfera, son reducidos los trabajos relacionados con aplicaciones en tiempo real, particularmente si se busca cumplir con requerimientos específicos vinculados con la precisión, el rendimiento, el cubrimiento y la certidumbre de los productos generados. La principal contribución de esta tesis doctoral es la generación en tiempo real de productos para monitorizar el estado de la ionosfera.Las primeras dos publicaciones se centran en el desarrollo de una nueva metodología fundamentada en un detector de Fulguraciones Solares (SF) basado en mediciones GNSS para la confirmación de los efectos de un SF (SFe) detectados por sensores geomagnéticos. En el primer artículo, se expone el procedimiento para el diseño y ajuste del detector GNSS de SF (GNSS-SF), empleando para ello un periodo de once años de datos con los cuales correlacionar estadísticamente SF detectados por medio del detector GNSS y los eventos SFe detectados en magnetismo. Los resultados demuestran que el detector GNSS-SF es capaz de confirmar eventos SFe cuando estos últimos no son categóricamente validados por los instrumentos magnéticos. La segunda publicación detalla el enfoque metodológico desarrollado para definir el detector GNSS-SF que se propone en el artículo.La tercera publicación emplea señales GNSS para detectar la presencia de perturbaciones de escala media que se desplazan en la ionosfera (MSTID) en una red de estaciones GNSS fijas que brindan servicios de posicionamiento muy preciso (NRTK). Los efectos de una MSTID pueden ser caracterizados por medio de la fluctuación en el contenido electrónico de la ionosfera, experimentado de manera diferente por cada una de las estaciones GNSS usadas como referencia dentro del servicio NRTK, ocasionando una degradación en el posicionamiento de cualquier usuario del servicio. Se propone entonces el índice MSTIDidx con el objetivo de advertir a los usuarios NRTK de la presencia de efectos ocasionados por MSTID, implementando para ello una metodología basada en la determinación de ambigüedades en observaciones sin diferenciar, basadas en la fase de la portadora de la señal GNSS. Los resultados tras la implementación del índice MSTIDidx demuestran ser eficientes en términos de reducir los errores en el posicionamiento de los usuarios, descartando observaciones GNSS afectadas por los efectos de MSTID. La cuarta publicación presenta el contenido central de mi tesis doctoral, fundamentado en la implementación en tiempo real de un sistema de correcciones para la ionosfera basado en la técnica de posicionamiento preciso rápido (FPPP), adecuado para satisfacer los requerimientos HAS del sistema de navegación por satélite Galileo. El sistema de correcciones ionosféricas expuesto destaca las características de la técnica FPPP, tales como la fijación entera de las ambigüedades en la fase de la portadora de la señal GNSS para obtener mediciones sin ambigüedad, de manera que puedan servir como dato de entrada para la generación de las correcciones ionosféricas obtenidas por el modelo FPPP. Adicionalmente, este artículo resalta las características tanto del modelo geométrico implementado como del conjunto de datos usado. En términos de evaluar los errores de las correcciones generadas, el 99% los errores en GPS y Galileo están por debajo de 1 TECU, en zonas de notable densidad de estaciones GNSS localizadas en media latitud. Estos resultados corresponden con los requerimientos exigidos por el servicio HAS de Galileo para correcciones de ionósfera. Adicionalmente, se presentan algunos productos adicionales generados por la misma Unidad de Procesamiento de Central (CPF) que genera las correcciones ionósfericas, calculados en tiempo real y con niveles de precis

Darrera actualització: 25/03/2023 05:45:14.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 25/03/2023 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

 • MELGOSA FARRÉS, MARC: Enhanced air traffic flow and capacity management under trajectory based operations considering traffic complexity
  Autor/a: MELGOSA FARRÉS, MARC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/03/2023
  Director/a de tesi: PRATS MENENDEZ, XAVIER | VIDOSAVLJEVIC, ANDRIJA

  Tribunal:
       PRESIDENT: RANIERI, ANDREA
       SECRETARI: XU, YAN
       VOCAL: ZERROUKI, LEÏLA
  Resum de tesi: La gestió dels fluxos de trànsit i de la capacitat (ATFCM) té com a objectiu mantenir la demanda de trànsit prevista per sota de la capacitat estimada dels aeroports i els sectors de l¿espai aeri. Actualment, les iniciatives de gestió de la demanda i de gestió de la capacitat es duen a terme separadament. Donada una previsió de trànsit, els diferents proveïdors de serveis de navegació aèria assignen els seus recursos proporcionant les sectoritzacions de l¿espai aeri. Després l¿administrador de la xarxa tracta les sobrecàrregues restants mitjançant l¿assignació de retards utilitzant l'algoritme CASA, basat en l'ordenació per ordre d¿arribada. A alguns vols també se¿ls pot canviar la ruta o se¿ls pot restringit l¿altitud del creuer per tal d¿evitar zones congestionades requerint la presentació d¿un nou pla de vol. Així doncs, les sectoritzacions prèviament escollides poden ser no òptimes una vegada s¿implementin les iniciatives de gestió de la demanda. A més, la flexibilitat dels usuaris de l¿espai aeri és limitada ja que no poden expressar les seves preferències. Altrament, la demanda i la capacitat es mesuren actualment comptant el nombre d¿arribades com a proxy de la càrrega de treball del control del trànsit aeri. No obstant això, aquesta mètrica no pot evaluar la dificultat de gestionar diferents patrons de trànsit dins els sectors, la qual cosa condueix a la utilització de marges de capacitat.Aquest PhD es centra en superar les limitacions de l¿actual sistema d¿ATFCM indicades anteriorment mitjançant la introducció de mètrics de complexitat (en lloc del número d¿arribades) per a mesurar el trànsit, la millor consideració de les preferències dels usuaris de l¿espai aeri permetent la possibilitat d¿utilitzar trajectories alternatives per a evitar la congestió de l¿espai aeri, i la integració holística de la gestió de la demanda i de la capacitat en el mateix problema d¿optimització. Primer, s¿estudia la integració de dues iniciatives de gestió de la capacitat: DAC i FCA. S¿obtenen beneficis quan la integració és dinàmica. Després, es proposa un nou concepte operacional on els usuaris de l¿espai aeri tenen l'opció de proposar trajectories alternatives i l¿administrador de la xarxa és el responsable de la gestió de la demanda (assignació de retards i elecció de la trajectòria utilitzada) i de la capacitat (selecció de la sectorització de l¿espai aeri) considerant l¿optimització de tota la xarxa. Aquest concepte operacional es formula amb dos models de DCB que aborden només la gestió de la demanda i tres models holístics on la gestió de la demanda i de la capacitat es consideren conjuntament en el mateix problema d¿optimització.Un primer model es centra en escollir la millor trajectòria i assignació de retard per vol, mentre que el trànsit s'avalua mitjançant el número d¿arribades als volums de trànsit. Es resol un cas d¿estudi realista on s¿utilitzen les regulacions històriques aconseguint un 76.84% menys de retard a l'arribada si es compara amb els sistema actual.Un dels tres models holístics de s¿estudia en detall, en concret el que utilitza mètriques de complexitat i optimitza les sectoritzacions de l¿espai aeri escollint entre un seguit de configuracions disponibles. Aquest model es tracta amb un nou mètode híbrid presentat en aquest PhD i que combina la simulació del recuit i la programació dinàmica. En un primer cas d'estudi, aquest nou mètode es compara amb el mètode exacte resolt amb Gurobi proporcionant un millor rendiment principalment quan la dificultat del problema augmenta. En un segon cas d¿estudi es realitza un estudi de sensibilitat del paràmetre que modela una penalització per a diferents configuracions consecutives. Finalment, es resol un escenari a gran escala amb el mètode híbrid proporcionant un 74.01% menys de retard a l'arribada i un 28.47% menys en

Darrera actualització: 25/03/2023 06:00:21.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LIU, XIAO
Títol:Contributions to high accuracy snapshot GNSS positioning
Data lectura:10/11/2022
Director/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Codirector/a:ROVIRA GARCIA, ADRIÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Cloud-based single-frequency Snapshot RTK positioning
Liu, X.; Ribot, MA.; Gusi, A.; Rovira-Garcia, A.; Sanz, J.; Closas, P.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/05/2021
Article en revista

RTK Feasibility Analysis for GNSS Snapshot Positioning
33rd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation
Data de presentació: 25/09/2020
Presentació de treball en congressos

Feasibility of Snapshot GNSS Carrier Phase Amendment Based on LAMBDA Ratio Tests
NAVITEC 2022
Data de presentació: 07/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEOS VILLAR, MANUEL
Títol:Machine learning for aircraft trajectory prediction: a solution for pre-tactical air traffic flow management
Data lectura:08/11/2022
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Codirector/a:GARCIA CANTU ROS, OLIVA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Full-scale pre-tactical route prediction machine learning to increase pre-tactical demand forecast accuracy
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Predicting requested flight levels with machine learning
10th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Unveiling airline preferences for pre-tactical route forecast through machine learning. An innovative system for ATFCM pre-tactical planning support
11th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRISHNAKUMAR, VRINDA
Títol:Sentinel-1 data exploitation for terrain deformation monitoring
Data lectura:29/09/2022
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:MONSERRAT HERNANDEZ, ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of Persistent Scatterer Interferometry and SAR Tomography Using Sentinel-1 in Urban Environment
Monserrat Hernández, Oriol; Krishnakumar, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 6.6
Data de publicació: 08/12/2018
Article en revista

DEFORMATION MONITORING USING SAR INTERFEROMETRY AND ACTIVE AND PASSIVE REFLECTORS
Barra, A.; Palamá, R.; Krishnakumar, V.; Mirmazloumi, S.; Espín-López, P.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

Sentinel-1 A-DInSAR approaches to map and monitor ground displacements
Krishnakumar, V.; Qiu, Z.; Monserrat Hernández, Oriol; Barra, A.; López-Vinielles, J.; Reyes, C.; Gao, Q.; Cuevas-Gonzalez, M.; Palamá, R.; Crippa, B.; Gili, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2021
Article en revista

Combining Satellite InSAR, Slope Units and Finite Element Modeling for Stability Analysis in Mining Waste Disposal Areas
López-Vinielles, J.; Fernández-Merodo, J.; Ezquerro, P.; García-Davalillo, J.; Sarro, R.; Reyes-Carmona, C.; Barra, A.; Navarro, J.; Krishnakumar, V.; Alvioli, M.; Herrera Garcia, Gerardo
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2021
Article en revista

An innovative extraction methodology of active deformation areas based on sentinel-1 SAR dataset: the catalonia case study
Qiu, Z.; Monserrat Hernández, Oriol; Krishnakumar, V.; Crosetto, M.
International journal of remote sensing, ISSN: 0143-1161 (JCR Impact Factor-2021: 3.531; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

Classification of ground deformation using sentinel-1 persistent scatterer interferometry time series
Mirmazloumi, S.; Wassie, Y.; Antonio Navarro, J.; Palamá, R.; Krishnakumar, V.; Barra, A.; Cuevas-González, M.; Crosetto, M.; Monserrat Hernández, Oriol
GIScience & Remote Sensing, ISSN: 1548-1603 (JCR Impact Factor-2020: 9.8
Data de publicació: 03/02/2022
Article en revista

ATMOSPHERIC PHASE DELAY IN SENTINEL SAR INTERFEROMETRY
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Data de presentació: 08/05/2018
Presentació de treball en congressos

Urban deformation monitoring using Sentinel-1 SAR data: a case study
4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Data de presentació: 15/05/2019
Presentació de treball en congressos

A persistent scatterer interferometry procedure to monitor urban subsidence
International Workshop on Advances in SAR: Constellations, Signal processing, and Applications (SarCon)
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Potentialities of Sentinel-1 for mapping and monitoring geological and cryospheric processes in the Patagonia region (Chile)
2020 Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference
Data de presentació: 22/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMA COMPANY, MARTÍ
Títol:Optimization on industrial problems focussing on multi-player strategies
Data lectura:26/07/2022
Director/a:BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL
Codirector/a:PONS PRATS, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Industrial application of genetic algorithms to cost reduction of a wind turbine equipped with a tuned mass damper
Pons-Prats, J.; Coma, M.; Bertran, J.; Roca, X.; Bugeda, G.
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Computational evaluation of Cochlear implant surgery outcomes accounting for uncertainty and parameter variability
Mangado, N.; Pons-Prats, J.; Coma, M.; Mistrik, P.; Piella, G.; Ceresa, M.; González Ballester, Miguel A.
Frontiers Media
Data de publicació: 04/04/2019
Capítol en llibre

Computational evaluation of cochlear implant surgery outcomes accounting for uncertainty and parameter variability
Mangado, N.; Pons-Prats, J.; Coma, M.; Mistrik, P.; Piella, G.; Ceresa, M.; González Ballester, Miguel A.
Frontiers in physiology, ISSN: 1664-042X (JCR Impact Factor-2018: 3.201; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/05/2018
Article en revista

Study of the aerodynamic forces on a simplified shape X-43 aircraft under supersonic conditions, design optimization
Carós, L.; Jané, C.; Coma, M.; Pons-Prats, J.; Bergadà, J.M.
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, ISSN: 0213-1315 (JCR Impact Factor-2020: 0.513; Quartil: Q4)
Data de publicació: 22/01/2020
Article en revista

Active flow control optimisation on SD7003 airfoil at pre and post-stall angles of attack using synthetic jets
Monshi Tousi, N.; Coma, M.; Bergadà, J.M.; Pons-Prats, J.; Mellibovsky, F.; Bugeda, G.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2021: 5.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/06/2021
Article en revista

A New Hybrid Optimization Method, Application to a Single Objective Active Flow Control Test Case
Coma, M.; Monshi Tousi, N.; Pons-Prats, J.; Bugeda, G.; Bergadà, J.M.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2022
Article en revista

Programming strategies for high performance Genetic Algorithms for demanding applications, Nash and Hybrid games revisited
International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems 2017
Data de presentació: 14/09/2017
Presentació de treball en congressos

Optimization hybridization with multiple populations and optimization methods
EUROGEN 2019 - International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems 2019
Data de presentació: 14/09/2019
Presentació de treball en congressos

Hybrid optimization methods
CMN 2019 - Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Data de presentació: 03/07/2019
Presentació de treball en congressos

Performance of hybrid optimization methods applied to active flow control devices
AeroBest 2021
Data de presentació: 23/07/2021
Presentació de treball en congressos

NON-COOPERATIVE GAME HYBRIDIZATION OF A MEMETIC OPTIMIZATION APPROACH
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 13/01/2021
Presentació de treball en congressos

Hybrid optimization methods applied to preliminary design of a wing
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAAMAÑO ALBUERNE, MARÍA
Títol:Network-based ionospheric gradient monitoring to support ground based augmentation systems
Data lectura:12/07/2022
Director/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Codirector/a:JUAN ZORNOZA, JOSE MIGUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Satellite selection in the context of an operational GBAS
Gerbeth, D.; Caamaño, M.; Circiu, M.S.; Felux, M.
Navigation (Washington), ISSN: 0028-1522 (JCR Impact Factor-2019: 1.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/02/2019
Article en revista

Network-based ionospheric gradient monitoring to support GBAS
Caamaño, M.; Juan, J.; Felux, M.; Gerbeth, D.; Gonzalez-Casado, G.; Sanz, J.
Navigation (Washington), ISSN: 0028-1522 (JCR Impact Factor-2021: 2.472; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/02/2021
Article en revista

Future GBAS Processing - Do we need an ionosphere-free mode?
Intenational Symposium on GNSS (ISGNSS) 2017
Data de presentació: 12/12/2017
Presentació de treball en congressos

Optimal Smoothing Filter Configuration for Local GNSS Augmentation in Challenging Urban Environments
2018 9th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing
Data de presentació: 06/12/2018
Presentació de treball en congressos

Improved ionospheric monitoring for future dual-frequency GBAS
International Symposium on Global Navigation Satellite System 2019
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

Detection of GNSS multipath with time-differenced code-minus-carrier for land-based applications
European Navigation Conference 2020
Data de presentació: 23/11/2020
Presentació de treball en congressos

A secure broadcast service for LDACS with an application to secure GBAS
IEEE/AIAA 40th Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

Airborne Ionospheric Gradient Monitoring for Dual-Frequency GBAS
ION ITM 2022 - International Technical Meeting of The Institute of Navigation
Data de presentació: 25/01/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAO, CHEN
Títol:Dynamics and control for continuous low-thrust spacecraft near collinear libration points
Data lectura:18/05/2022
Director/a:MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM
Codirector/a:GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
Codirector/a:YUAN, JIANPING
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High order dynamical systems approaches for low-thrust station-keeping of libration point orbits
Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gómez, G.; Chen, J.; Yuan, J.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Geometrical analysis of station-keeping strategies about libration point orbits
Farrés, A.; Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gomez, G.; Folta, D.C; Webster, C.
Journal of guidance, control, and dynamics, ISSN: 1533-3884 (JCR Impact Factor-2020: 6.0
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

The web of resonant periodic orbits in the Earth–Moon Quasi-Bicircular Problem including solar radiation pressure
Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gomez, G.; Yuan, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2020: 7.9
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:AYATS LÓPEZ, ROGER
Títol:Exact coherent structures in the transitional regime of shear and centrifugal flows
Data lectura:22/04/2022
Director/a:MESEGUER SERRANO, ALVARO
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fully nonlinear mode competition in magnetised Taylor-Couette flow
Ayats, R.; Deguchi, K.; Mellibovsky, F.; Meseguer, A.
Journal of fluid mechanics, ISSN: 0022-1120 (JCR Impact Factor-2020: 3.627; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/08/2020
Article en revista

Symmetry-breaking waves and space-time modulation mechanisms in two-dimensional plane Poiseuille flow
Ayats, R.; Meseguer, A.; Mellibovsky, F.
Physical review fluids, ISSN: 2469-990X (JCR Impact Factor-2020: 2.537; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/09/2020
Article en revista

Flows between orthogonally stretching parallel plates
Ayats, R.; Marques, F.; Meseguer, A.; Weidman, P.
Physics of fluids, ISSN: 1070-6631 (JCR Impact Factor-2021: 4.98; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

On a new family of Tollmien-Schlichting waves
20th International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 13/07/2018
Presentació de treball en congressos

Stable rotating waves in subcritical counter-rotating Taylor-Couette flows
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Period doubling cascade of subcritical rotating waves in counter-rotating Taylor-Couette flow
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Non-orthogonal computational domains and subcritical stable rotating waves in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Periodic orbits near the onset of subcritical chaos in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Underlying exact coherent structures within spiral turbulence
1st Spanish Fluid Mechanics Conference
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIU, QI
Títol:GNSS-based Global Ionospheric Maps: real-time combination, time resolution and applications on space weather monitoring
Data lectura:14/04/2022
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of temporal resolution on the performance of global ionospheric maps
Liu, Q.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Goss, A.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2021: 4.809; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

The cooperative IGS RT-GIMs: a reliable estimation of the global ionospheric electron content distribution in real time
Liu, Q.; Hernandez, M.; Yang, H.; Monte, E.; Roma Dollase, D.; Garcia-Rigo, A.; Li, Z.; Wang, N.; Laurichesse, D.; Zhao, Q.; Wübbena, G.; Krankowski, A.; Ghoddousi-Fard, R.; Blot, A.; Zhang, Q.
Earth system science data, ISSN: 1866-3516 (JCR Impact Factor-2021: 11.815; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/09/2021
Article en revista

Ionospheric storm scale index based on high time resolution UPC-IonSAT global ionospheric maps (IsUG)
Liu, Q.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Nishioka, M.; Yang, H.; Monte, E.; Gulyaeva, T.; Beniguel, Y.; Wilken, V.; Olivares, G.; Orús, R.
Space weather: the international journal of research and applications, ISSN: 1542-7390 (JCR Impact Factor-2021: 4.288; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

A New way of estimating the spatial and temporal components of the vertical total electron content gradient based on UPC-IonSAT global ionosphere maps
Liu, Q.; Hernandez, M.; Yang, H.; Monte, E.; Garcia-Rigo, A.; Lyu, H.; Olivares, G.; Orús, R.
Space weather: the international journal of research and applications, ISSN: 1542-7390 (JCR Impact Factor-2020: 7.3
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

AUTOR/A:SÁEZ GARCÍA, RAÚL
Títol:Traffic synchronization with controlled time of arrival for cost-efficient trajectories in high-density terminal airspace
Data lectura:01/10/2021
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Air traffic management and systems IV: selected papers of the 6th ENRI International Workshop on ATM/CNS (EIWAC2019) - Analysis of weather impact on flight efficiency for Stockholm Arlanda airport arrivals
Springer
Data de publicació: 26/02/2021
Capítol en llibre

Automation for separation with continuous descent operations: dynamic aircraft arrival routes
Saez, R.; Prats, X.; Polishchuk, T.; Polishchuk, V.; Schmidt, C.
Journal of air transportation, ISSN: 1544-6980
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Traffic synchronization in terminal airspace to enable continuous descent operations in trombone sequencing and merging procedures: An implementation study for Frankfurt airport
Saez, R.; Prats, X.; Polishchuk, T.; Polishchuk, V.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2020: 8.089; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Automated sequencing and merging with dynamic aircraft arrival routes and speed management for continuous descent operations
Saez, R.; Polishchuk, T.; Schmidt, C.; Hardell, H.; Smetanová, L.; Polishchuk, V.; Prats, X.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2021: 9.022; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Optimal assignment of 4D close-loop instructions to enable CDOs in dense TMAs
37th Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 27/09/2018
Presentació de treball en congressos

Automation for separation with CDOs: dynamic aircraft arrival routes
13th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport arrivals
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Air traffic deconfliction using sum coloring
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis of weather impact on flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport arrivals
6th ENRI International Workshop on ATM/CNS
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport using OpenSky Network data
7th OpenSky Workshop
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Comparison of fuel consumption of Continuous Descent Operations with required times of arrival
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 23/06/2020
Presentació de treball en congressos

Identification of significant impact factors on Arrival Flight Efficiency within TMA
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 23/06/2020
Presentació de treball en congressos

How to achieve CDOs for all aircraft: automated separation in TMAs - enabling flexible entry times and accounting for wake turbulence categories
10th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 07/12/2020
Presentació de treball en congressos

A Fast and flexible emergency trajectory generator: enhancing emergency geometric planning with aircraft dynamics
14th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

Generation of emergency trajectories based on aircraft trajectory prediction
40th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

On the impact of guidance commands mismatch in IMM-Based guidance modes identification for aircraft trajectory prediction
41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 20/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHEN, JIANLIN
Títol:Spacecraft state propagation and orbit determination using jet transport
Data lectura:23/04/2021
Director/a:MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM
Codirector/a:GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
Codirector/a:YUAN, JIANPING
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Jet transport-based nonlinear state and parameter estimation for geostationary spacecraft
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gomez Muntané, Gerard; Yuan, J.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2019: 2.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Analysis of jet transport-based geostationary trajectory uncertainty propagation
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gerard, G.; Jianping, Y.
Journal of guidance control and dynamics, ISSN: 0731-5090 (JCR Impact Factor-2020: 2.048; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/03/2020
Article en revista

Rotation–translation coupling analysis on perturbed spacecraft relative translational motion
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gomez Muntané, Gerard; Yuan, J.
Nonlinear dynamics, ISSN: 0924-090X (JCR Impact Factor-2020: 5.022; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:PARÉS CALAF, MARIA EULÀLIA
Títol:A geodetic approach to precise, accurate, available and reliable navigation
Data lectura:14/01/2021
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:COLOMINA FOSCH, ISMAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Performance analysis of the IOPES seamless indoor-outdoor positioning approach
Angelats, E.; Espín-López, P.F; Navarro, J.A; Parés, M.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

A methodology for semi-automatic documentation of archaeological elements using RPAS imagery
2019 IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage
Data de presentació: 04/12/2019
Presentació de treball en congressos

Towards seamless indoor-outdoor positioning: the IOPES project approach
XXIV International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Presentació de treball en congressos

Mapping air quality with a mobile crowdsourced air quality monitoring system (C-AQM)
XXIV International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Data de presentació: 31/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LYU, HAIXIA
Títol:Contributions to ionospheric modeling with GNSS in mapping function, tomography and polar electron
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Electron density retrieval from truncated Radio Occultation GNSS data
Lyu, H.; Hernandez, M.; Monte, E.; Cardellach Galí, Estel
Journal of geophysical research. Space physics, ISSN: 2169-9380 (JCR Impact Factor-2019: 2.799; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Polar electron content from GPS data-based global ionospheric maps: assessment, case studies, and climatology
Lyu, H.; Hernandez, M.; Aragon-Angel, M.A.; Monte, E.; An, J.; Liu, J.
Journal of geophysical research. Space physics, ISSN: 2169-9380 (JCR Impact Factor-2020: 2.811; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/04/2020
Article en revista

A new way of improving global ionospheric maps by ionospheric tomography: consistent combination of multi-GNSS and multi-space geodetic dual-frequency measurements gathered from vessel-, LEO- and ground-based receivers
Hernandez, M.; Lyu, H.; García, M.; Orús, R.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Ionospheric tomographic common clock model of undifferenced uncombined GNSS measurements
Olivares, G.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Gu, S.; Garcia-Rigo, A.; Graffigna, V.; Tomaszewski, D.; Wielgosz, P.; Rapinski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Kazmierczak, R.; Orús, R.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2021: 4.809; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Estimation of polar depletion regions by VTEC contrast and watershed enhancing
Monte, E.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Yang, H.; Aragon-Angel, A.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

AUTOR/A:DALMAU CODINA, RAMON
Títol:Optimal trajectory management for aircraft descent operations subject to time constraints
Data lectura:25/06/2019
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Using Broadcast Wind Observations to Update the Optimal Descent Trajectory in Real-Time
Dalmau, R.; Prats, X.; Baxley, B.
Journal of air transportation, ISSN: 1544-6980
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Estimating fuel consumption from radar tracks: a validation exercise using FDR and radar tracks from descent trajectories
Dalmau, R.; Prats, X.; Ramonjoan, A.; Soley, S.
CEAS Aeronautical Journal, ISSN: 1869-5582 (JCR Impact Factor-2019: 0.336; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/02/2020
Article en revista

A framework for collaborative air traffic flow management minimizing costs for airspace users: Enabling trajectory options and flexible pre-tactical delay management
Xu, Y.; Dalmau, R.; Melgosa, M.; Montlaur, A.; Prats, X.
Transportation research. Part B: methodological, ISSN: 0191-2615 (JCR Impact Factor-2020: 5.596; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/03/2020
Article en revista

Improving the predictability of take-off times with Machine Learning : a case study for the Maastricht upper area control centre area of responsibility
9th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2019
Presentació de treball en congressos

Encoder-Decoder Approach to Predict Airport Operational Runway Configuration A case study for Amsterdam Schiphol airport
9th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROMA DOLLASE, DAVID
Títol:Global Ionospheric Maps: estimation and assessment in post-processing and real-time.
Data lectura:09/04/2019
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Codirector/a:GÓMEZ CAMA, JOSÉ MARÍA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
IGS real-time service for global ionospheric total electron content modeling
Li, Z.; Wang, N.; Hernandez, M.; Yuan, Y.; Krankowski, A.; Liu, A.; Zha, J.; García, A.; Roma, D.; Yang, H.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/02/2020
Article en revista

Towards cooperative global mapping of the ionosphere: fusion feasibility for igs and iri with global climate vtec maps
Fron, A.; Krankowski, A.; Galkin, I.; Bilitza, D.; Hernandez, M.; B.W, Reinisch.; Li, Z.; Kotulak, K.; Zakharenkova, I.; Cherniak, I.; Roma, D.; Wang, N.; Flisek, P.; García, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

High-resolution ionosphere corrections for single-frequency positioning
Goss, A.; Hernandez, M.; Schmidt, M.; Roma, D.; Erdogan, E.; Seitz, F.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202330/06/2023Contribuir a construïr :(1) Un equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. (2) Un simulador capaç de representar el comportament dels satèl·lits, i les xarxes deFUNDACIÓ i2CAT
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2023Real-Time (RT) service of the UPC-IonSAT RT Global IonosphericMaps (GIMs) of Vertical Total Electron Content (VTEC)Aerospace Information Research Inst
01/09/202201/09/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
15/07/202215/07/2023Consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
27/06/202229/06/2022Carry out a professional training on GNSS data processing algorithms. The training is intended to provide operational capabilities in the use instrumental of the concepts and techniques for the treatmCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
23/06/202206/01/2024P3-SWE-XXXVII SWE Products for Southern Europe - Phase 1UNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
23/06/202206/01/2024Desenvolupament de possibles nous productes per monitoritzar la meteorologia espacial per usuaris al Sud d'EuropaUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
02/05/202231/10/2023Real time worldwide monitoring of ionospheric scintillation using geodetic receivers: from high end to low cost receiversEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
23/03/202222/05/2022Anàlisi i dictamen sobre l'afectació que ha tingut les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i la pandèmia de la Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
07/03/202230/09/2022L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistent en estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred. El treball es desglossFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
09/02/202231/07/2022GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL), as well as to analyse the results obtained and deliver aDEIMOS SPACE UK LIMITED
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/12/202130/04/2022Collaboration contract for the development of a set of tasks for the computation of reference ionospheric productENAC
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/09/202131/05/2022Development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/08/2024INGENIERIA COMPUTACIONAL BASADA EN SIMULACION DE APRENDIZAJE AUTOMATICOMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202130/06/2023Desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
19/07/202119/07/2024Robust positioning using hybridization of GNSS with other measurements of opportunityAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202130/07/2023Subcontract with reference “68729/54.61/SWESNET-35+50-NOA-EIS+HESPERIA” signed between the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) and the National Observatory of Athens (NOA)National Observatory of Athens (SAR
01/06/202131/12/2022GNSS AstronomyESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024UPC and CUMT will establish research cooperation on:(1)carrying out joint research projects;(2)exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners;(3)exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202131/07/2022GRAS Ionospheric Measurements for Ionospheric Model AssimilationDLR
01/04/202131/03/2025PLASMAPHERE IONOSPHERE THERMOSPHERE INTEGRATED RESEARCH ENVIRONMENT AND ACCESS SERVICES:A NETWORK OF RESEARCH FACILITIESCommission of European Communities
11/02/202128/02/2023ESA Space Weather Service Network (S2P-SWE)PATP No. 668549/54.61/PATP-UPC-IonSATL'INSTITUT ROYAL D'AERONOMIE SPATIA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
25/01/202124/08/2022desenvolupament d'algorismes d'integritat per la navegació autonoma GNSSESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/01/202131/12/2022Combining Simulation Models and Big Data Analytics for ATM Performance AnalysisCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
15/12/202031/12/2020Note n° 18 of 15/12/2020Telespazio Spa
12/11/202018/12/2020ICAO Space Weather service - GNSS scintillations (CLS-UPC)COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (C
10/09/202010/12/2021Forecasting Space Weather Impacts on Navigation Systems in the Arctic (Greenland Area)University of Oslo
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/12/2022Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202030/11/2022Innovative processing for flight practicesCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Advanced Capacity and Demand Management for European Network Performance OptimizationCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Innovative Operations and Climate and Weather Models to Improve ATM Resilience and Reduce ImpactsCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Next-Generation Open-Source Tools for ATM Performance Modelling and OptimisationCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/10/2022A stable and resilient ATM by integrating Robust airline operations into the network - STARTCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/01/202022/04/2021GNSS Reference Station Environment Monitoring Unit for ESAIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Assessment on alternative aviation fuels developmentEuropean Comission
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
25/11/201930/06/2021ESA RealTime Ionospheric Continental Caster (e-RTICC) for High Precision ApplicationsESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201931/10/2022SafeNcy - the safe emergency trajectory generatorCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/12/2022Evil waveform and ionospheric characterization monitoring network (Subcontract No. D/921/67277621 to ESA Contract No. 4000127903/19/NL/AS)DLR
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
23/10/201922/10/2022Galileo Information Centres in Latin America - Lot 1 - BrazilCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/06/201902/10/2020SWARM+ Coupling: High-Low Atmosphere IntUniver. Warmia and Mazury in Olszt
29/05/201928/06/2020Identifying the requeriments of Space Weather users in Mediterranean RegionUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/04/201930/06/2022PhD studentship with the support of the SESAR Engage Knowledge Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/201931/03/2023Robust GNSS Positioning Techniques for Autonomous Vehicles in Urban EnvironmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/02/201909/01/2025TECSpaW-TEC tools Space Weather ProjectEuropean Satellite Services Provide
01/01/201931/12/2022Desarrollo de un sistema integrado de navegación por satélite y navegación inercial para la navegación autónoma de vehículos a escala mundialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
30/10/201830/04/2019POLarGIMs: Analysis and characterization of total electron content derived from global ionospheric maps in the polar regions.EUROPEAN COMMISSION
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/10/201831/12/2019Validation Expertise in support to SESAR Exploratory Research COTTON projectINDRA BUSINESS CONSULTING S.L.U
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/07/201830/06/2021High Accuracy Navigation under Scintillation ConditionsCommission of European Communities
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
12/03/201812/03/2020Suport a la European GNSS Agency (GSA) en activitats de navegació per satèl·lit.EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
01/03/201828/02/2020Continuing Building European Links toward South East Asia in the field of GNSS - PLUSCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
19/02/201819/02/2020Suport a la European GNSS Agency (GSA) en activitats de navegació per satèl·lit2EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201830/09/2021Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201820/03/2021Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201830/11/2018Delivery routes optimizationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
12/03/201531/08/2025Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/07/201431/05/2023IPRESES - Ionospheric contribution to PRE-SEismic SignaturesErtha Space Technologies

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202330/06/2023Contribuir a construïr :(1) Un equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. (2) Un simulador capaç de representar el comportament dels satèl·lits, i les xarxes deFUNDACIÓ i2CAT
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2023Real-Time (RT) service of the UPC-IonSAT RT Global IonosphericMaps (GIMs) of Vertical Total Electron Content (VTEC)Aerospace Information Research Inst
01/09/202201/09/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
15/07/202215/07/2023Consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
27/06/202229/06/2022Carry out a professional training on GNSS data processing algorithms. The training is intended to provide operational capabilities in the use instrumental of the concepts and techniques for the treatmCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
23/06/202206/01/2024P3-SWE-XXXVII SWE Products for Southern Europe - Phase 1UNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
23/06/202206/01/2024Desenvolupament de possibles nous productes per monitoritzar la meteorologia espacial per usuaris al Sud d'EuropaUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
02/05/202231/10/2023Real time worldwide monitoring of ionospheric scintillation using geodetic receivers: from high end to low cost receiversEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
23/03/202222/05/2022Anàlisi i dictamen sobre l'afectació que ha tingut les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i la pandèmia de la Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
07/03/202230/09/2022L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistent en estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred. El treball es desglossFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
09/02/202231/07/2022GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL), as well as to analyse the results obtained and deliver aDEIMOS SPACE UK LIMITED
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/12/202130/04/2022Collaboration contract for the development of a set of tasks for the computation of reference ionospheric productENAC
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/09/202131/05/2022Development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/08/2024INGENIERIA COMPUTACIONAL BASADA EN SIMULACION DE APRENDIZAJE AUTOMATICOMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202130/06/2023Desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
19/07/202119/07/2024Robust positioning using hybridization of GNSS with other measurements of opportunityAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202130/07/2023Subcontract with reference “68729/54.61/SWESNET-35+50-NOA-EIS+HESPERIA” signed between the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) and the National Observatory of Athens (NOA)National Observatory of Athens (SAR
01/06/202131/12/2022GNSS AstronomyESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024UPC and CUMT will establish research cooperation on:(1)carrying out joint research projects;(2)exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners;(3)exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202131/07/2022GRAS Ionospheric Measurements for Ionospheric Model AssimilationDLR
01/04/202131/03/2025PLASMAPHERE IONOSPHERE THERMOSPHERE INTEGRATED RESEARCH ENVIRONMENT AND ACCESS SERVICES:A NETWORK OF RESEARCH FACILITIESCommission of European Communities
11/02/202128/02/2023ESA Space Weather Service Network (S2P-SWE)PATP No. 668549/54.61/PATP-UPC-IonSATL'INSTITUT ROYAL D'AERONOMIE SPATIA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
25/01/202124/08/2022desenvolupament d'algorismes d'integritat per la navegació autonoma GNSSESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/01/202131/12/2022Combining Simulation Models and Big Data Analytics for ATM Performance AnalysisCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
15/12/202031/12/2020Note n° 18 of 15/12/2020Telespazio Spa
12/11/202018/12/2020ICAO Space Weather service - GNSS scintillations (CLS-UPC)COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (C
10/09/202010/12/2021Forecasting Space Weather Impacts on Navigation Systems in the Arctic (Greenland Area)University of Oslo
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/12/2022Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202030/11/2022Innovative processing for flight practicesCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Advanced Capacity and Demand Management for European Network Performance OptimizationCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Innovative Operations and Climate and Weather Models to Improve ATM Resilience and Reduce ImpactsCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Next-Generation Open-Source Tools for ATM Performance Modelling and OptimisationCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/10/2022A stable and resilient ATM by integrating Robust airline operations into the network - STARTCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/01/202022/04/2021GNSS Reference Station Environment Monitoring Unit for ESAIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Assessment on alternative aviation fuels developmentEuropean Comission
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
25/11/201930/06/2021ESA RealTime Ionospheric Continental Caster (e-RTICC) for High Precision ApplicationsESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201931/10/2022SafeNcy - the safe emergency trajectory generatorCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/12/2022Evil waveform and ionospheric characterization monitoring network (Subcontract No. D/921/67277621 to ESA Contract No. 4000127903/19/NL/AS)DLR
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
23/10/201922/10/2022Galileo Information Centres in Latin America - Lot 1 - BrazilCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/06/201902/10/2020SWARM+ Coupling: High-Low Atmosphere IntUniver. Warmia and Mazury in Olszt
29/05/201928/06/2020Identifying the requeriments of Space Weather users in Mediterranean RegionUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/04/201930/06/2022PhD studentship with the support of the SESAR Engage Knowledge Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/201931/03/2023Robust GNSS Positioning Techniques for Autonomous Vehicles in Urban EnvironmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/02/201909/01/2025TECSpaW-TEC tools Space Weather ProjectEuropean Satellite Services Provide
01/01/201931/12/2022Desarrollo de un sistema integrado de navegación por satélite y navegación inercial para la navegación autónoma de vehículos a escala mundialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
30/10/201830/04/2019POLarGIMs: Analysis and characterization of total electron content derived from global ionospheric maps in the polar regions.EUROPEAN COMMISSION
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/10/201831/12/2019Validation Expertise in support to SESAR Exploratory Research COTTON projectINDRA BUSINESS CONSULTING S.L.U
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/07/201830/06/2021High Accuracy Navigation under Scintillation ConditionsCommission of European Communities
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
12/03/201812/03/2020Suport a la European GNSS Agency (GSA) en activitats de navegació per satèl·lit.EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
01/03/201828/02/2020Continuing Building European Links toward South East Asia in the field of GNSS - PLUSCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
19/02/201819/02/2020Suport a la European GNSS Agency (GSA) en activitats de navegació per satèl·lit2EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201830/09/2021Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201820/03/2021Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201830/11/2018Delivery routes optimizationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
12/03/201531/08/2025Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/07/201431/05/2023IPRESES - Ionospheric contribution to PRE-SEismic SignaturesErtha Space Technologies

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt