Ciència i Tecnologia Aeroespacials

COORDINADOR/A

Pons Prats, Jordi

CONTACTE

UPC (Campus Nord)
C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel.: 93 413 78 36
doctorat.aero@upc.edu

El principal objectiu del programa és la formació d’estudiants en les ciències i tecnologies de més àmplia aplicació i utilitat en el panorama aeronàutic i espacial actual, cobrint aspectes de fonamentació teòrica i pràctica, així com metodologia i formació general en tècniques de recerca, amb l’objectiu de produir treballs de recerca (tesis doctorals) originals i de qualitat en els àmbits indicats. Es facilita el coneixement dels avenços científics i/o tècnics més rellevants aconseguits amb els equips de recerca en els camps esmentats, de la metodologia cientificotècnica utilitzada per a la seva consecució i de les aplicacions tecnològiques i industrials que n’hagin pogut derivar. Tot això permet a l’estudiant formar-se en ciència i tecnologia aeroespacial i preparar-se per desenvolupar activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquesta matèria.

El Programa en Ciència i Tecnologia Aeroespacial se situa de forma transversal sobre diverses de les línies de recerca reconegudes com a prioritàries a la UPC: ciències, enginyeria civil, enginyeria de les TIC i enginyeria industrial. A més, la recerca i el desenvolupament aeroespacial tenen un gran valor afegit i les aplicacions que la recerca en aeronàutica i espai troben en altres camps són múltiples i diverses. És per això que en una societat del coneixement, un programa de doctorat en ciència i tecnologia aeroespacial és una eina de desenvolupament continu. Cada vegada més, les empreses del sector aeroespacial demanen i valoren que els seus treballadors tinguin una formació a nivell doctoral, com a conseqüència de la necessitat d’innovació contínua en un sector tan altament competitiu com és aquest. Els doctors i doctores graduats del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial de la UPC han de ser motors d’innovació i peces clau en el desenvolupament socioeconòmic.

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés serà la dels titulats que hagin cursat el màster del mateix nom (Ciència i Tecnologia Aeroespacial) o un màster afí a l’àmbit científic del programa, especialment en enginyeria aeronàutica o en temes de física de l’espai.

Un perfil d’entrada alternatiu és el dels titulats superiors que demostrin un currículum de recerca ja avançat o una especialització en algun àmbit científic del programa, a més d’un coneixement bàsic d’aspectes de aeronavegació (cas de no tenir-ne, se’ls pot orientar perquè segueixin un mínim de complements de formació).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren també molt importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa i constància, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita. En el cas d’estudiants estrangers de parla no hispana, el seu nivell d’anglès ha de ser avançat, de manera que els permeti tant el desenvolupament dels treballs de recerca com participar en presentacions, seguir cursos i redactar correctament la tesi doctoral i els informes associats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
 • Departament d'Arquitectura de Computadors
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
CONTACTE:
UPC (Campus Nord)
C/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel.: 93 413 78 36
doctorat.aero@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés serà la dels titulats que hagin cursat el màster del mateix nom (Ciència i Tecnologia Aeroespacial) o un màster afí a l’àmbit científic del programa, especialment en enginyeria aeronàutica o en temes de física de l’espai.

Un perfil d’entrada alternatiu és el dels titulats superiors que demostrin un currículum de recerca ja avançat o una especialització en algun àmbit científic del programa, a més d’un coneixement bàsic d’aspectes de aeronavegació (cas de no tenir-ne, se’ls pot orientar perquè segueixin un mínim de complements de formació).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren també molt importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa i constància, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita. En el cas d’estudiants estrangers de parla no hispana, el seu nivell d’anglès ha de ser avançat, de manera que els permeti tant el desenvolupament dels treballs de recerca com participar en presentacions, seguir cursos i redactar correctament la tesi doctoral i els informes associats.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Motivació (ponderació: 30-40%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10-20%). En el cas de no parlar espanyol, un bon nivell d’anglès és imprescindible sense que això sigui un mèrit addicional per a l’admissió (és prerequisit).

Altres aspectes no exigibles però que es tindran en compte en les anteriors forquilles de ponderacions:
• Experiència de recerca
• Contacte personalitzat a través de correu electrònic o entrevistes presencials.
• Beca de país d’origen (estudiants estrangers).
• Dedicació exclusiva o no a la confecció de la tesi.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants del programa han de cursar complements de formació en temes generals d’aeronavegació en cas que el seu perfil d’entrada no cobreixi aquests continguts. Aquests coneixements són base fonamental del programa; no s’entendria que hi hagués un futur doctor o doctora sortit d’aquest programa sense aquests coneixements generalistes i específics. Exemple d’això serien estudiants que orientin la seva tesi a aspectes d’aplicació a les aeronaus (p. ex., materials o subsistemes d’aviònica), per als quals un coneixement parcial seria suficient. Aquest coneixement parcial s’hauria de complementar, doncs, amb altres de més generals sobre fonaments d’aeronàutica.

En el cas d’estudiants excepcionals que ingressessin amb un previ i notori currículum de recerca, o que fins i tot sense ingressar amb un màster en aeronàutica (o similar) el seu títol d’entrada fos pròxim als continguts del programa, es pot establir que estiguin exempts d’aquest requisit, sempre que l’opció de tesi sigui de clar contingut aeronàutic o aeroespacial (s’entén que llavors ja adquiririen els continguts generalistes mínims amb l’elaboració mateixa de la tesi).

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

 • Activitat: Tutoria.

Núm. d’hores: 288.

Caràcter: obligatòria.

 • Activitat: Publicacions.

Núm. d’hores: 300.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Mobilitat.

Núm. d’hores: 480.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.

Núm. d’hores: 4.

Caràcter: obligatòria.


 • Activitat: Formació en habilitats informacionals.

Núm. d’hores: 1,5.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Metodologia de la recerca.

Núm. d’hores: 12.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Innovació i creativitat.

Núm. d’hores: 8.

Caràcter: optativa.

 • Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Núm. d’hores: 18.

Caràcter: optativa.


 • Activitat: Cursos i seminaris.


Núm. d’hores: 50.

Caràcter: optativa. • Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 50.

Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

L’EETAC, a més de la biblioteca i els accessos a Internet, també facilita laboratoris i equips, així com altres infraestructures i personal de suport per a treballs experimentals. Els laboratoris i altres equips educacionals d’aeronàutica de l’EETAC (i per extensió tots els laboratoris d’informàtica, electrònica i comunicacions de l’Escola) poden usar-se per a la comprovació de teories en l’elaboració de les tesis doctorals.

Així mateix, els contactes formals de l’EETAC amb institucions nacionals i internacionals, empreses i altres centres formatius amb facilitats per a l’estudi i l’experimentació de components o sistemes aeroespacials poden ser oferts als estudiants de doctorat tant per a verificacions experimentals com per obtenir una visió més pròxima a la de l’empresa en l’enfocament de les seves tesis doctorals.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GASPARINO FERREIRA DA SILVA, LUCAS: High-performance low-dissipation algorithms for simulation of turbulent compressible flows
  Autor/a: GASPARINO FERREIRA DA SILVA, LUCAS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 03/04/2024
  Data de lectura: 28/06/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: BSC Auditorium, Planta -1, Plaça Eusebi Güell 1-3, Barcelona
  Director/a de tesi: LEHMKUHL BARBA, ORIOL | MIRA MARTÍNEZ, DANIEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUBIO CALZADO, GONZALO
       SECRETARI: JOFRE CRUANYES, LLUÍS
       VOCAL: COLOMBO, ALESSANDRO
  Resum de tesi: Els recents avanços en tecnologia computacional que tenen com objectiu arribar a capacitats d'exaescala impliquen la necessitat de desenvolupar aplicacions capaces d'aprofitar les avantatges que comporten aquestes noves arquitectures de supercomputació. Amb aquesta motivació, aquest treball presenta dos algoritmes que tenen com objectiu desenvolupar codis eficients i de baixa disipació LES i DNS de fluxos compressibles turbulents.La base dels algoritmes és el mètode numèric Galerkin Continu aplicat a elements on els nodes i els punts de quadratura estan basats en les arrels de Gauss-Lobatto-Legendre, resultant en un Mètode d'Elements Espectrals. Al llarg d'aquest treball, es posarà de manifest que aquesta formulació condueix a kernels altament eficients a l'hora de discretitzar els termes convectius i difusius de les equacions de Navier-Stokes compressibles, amb el benefici addicional que l'ordre de l'esquema està acoblat amb l'ordre dels polinomis de funció de forma emprats pels mateixos elements, simplificant significativament el procés d'incrementar l'ordre de l'esquema.Per aconseguir un algoritme estable TVD, l'esquema SEM s'implementarà conjuntament amb un model d'estabilització basat en el mètode Entropy Viscosity, així com una formulació adient dels termes convectius no lineals que permeten eliminar problemes d'aliasing que apareixen en la formulació SEM degut a la distribució dels nodes.Aquesta discretització espacial serà utilitzada en dos esquemes d'integració temporal, un explícit i un semi-implícit, amb l'objectiu de tenir en compte la naturalesa temporal de les equacions del flux. S'espera que la versió explícita de l'algoritme sigui simple i eficient per pas de temps, però a causa de la seva limitació degut a la condició CFL, també es proposa la versió semi-implícita per permetre un millor rendiment general en casos on el pas de temps esdevé excessivament limitat, com en fluxos amb parets.Considerant que l'objectiu es desenvolupar una aplicació de CFD amb el paradigma de la computació en exaescala en ment, els algoritmes desenvolupats en el present treball es proposen amb una implementació per GPU, ja que s'espera que l'ús d'acceleradors sigui un aspecte clau de les futures arquitectures de supercomputació, i per tant, és un aspecte fonamental considerat en el desenvolupament dels algoritmes. Es presentaran exemples que detallen el rendiment de tots dos algoritmes, tant en el cas d'un sol accelerador així com quan s'empren arquitectures de computació distribuïdes amb múltiples dispositius.
 • RADHAKRISHNAN, SARATH: NON-EQUILIBRIUM WALL MODELING IN LES OF HIGH-SPEED TRANSITIONAL FLOWS
  Autor/a: RADHAKRISHNAN, SARATH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 05/04/2024
  Data de lectura: 10/06/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de Actos Manuel Martí Recober (C/ Jordi Girona 1- 3, Edifici B6, Planta 0, Campus Nord, Barcelona)
  Director/a de tesi: LEHMKUHL BARBA, ORIOL | MIRA MARTÍNEZ, DANIEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: VINUESA MOLTIVA, RICARDO
       SECRETARI: RODRIGUEZ PEREZ, IVETTE MARIA
       VOCAL: ALCÁNTARA ÁVILA, FRANCISCO
  Resum de tesi: La simulació de grans remolins modelada a la paret (WMLES) és una eina pràctica per realitzar la simulació de grans remolins delimitats a la paret (LES) amb menys cost computacional evitant la resolució explícita de la regió propera a la paret. No obstant això, el seu ús és limitat en fluxos que tenen efectes de no equilibri elevats, com la separació i/o la transició. En aquest treball es presenten tres estratègies de modelatge de parets, dues d'elles basades en dades d'alta fidelitat. En primer lloc, es presenta una tècnica per millorar la robustesa del model d'última generació d'esforç de tall de paret algebraic. En segon lloc, es desenvolupa un model d'esforç de tall de paret basat en dades d'equilibri utilitzant el LES de les dades del canal. El propòsit clau d'això és establir la metodologia de desenvolupament de models utilitzant dades d'alta fidelitat. El model es construeix mitjançant una tècnica d'aprenentatge automàtic que utilitza arbres de regressió augmentats amb gradient (GBRT). L'objectiu del model és aprendre la capa límit d'un flux de canal turbulent de manera que es pugui utilitzar en fluxos significativament diferents on els supòsits d'equilibri siguin vàlids. Es descriu la importància de seleccionar les dades adequades per a la formació i la importància de triar l'entrada del model. El model es valida a priori i a posteriori. Les proves a posteriori es realitzen implementant el model en un solucionador multifísic i utilitzant-lo en el flux turbulent del canal i en el flux sobre una gepa muntada a la paret. El rendiment del model es compara amb un model d'esforç de tall de paret algebraic per entendre els punts forts i les deficiències dels models basats en dades i millorar-los encara més. En el següent pas, el model s'actualitza a un model de paret sense equilibri mitjançant l'ús de dades no equilibrades per a l'entrenament. Les dades d'alta fidelitat escollides per a l'entrenament inclouen la simulació numèrica directa (DNS) d'un doble difusor que té fortes regions de flux sense equilibri i LES d'un flux de canal. L'objectiu final d'aquest model és distingir entre regions d'equilibri i no-equilibri i proporcionar l'esforç de tall de paret adequat. El sistema ML utilitzat per a aquest estudi també és GBRT. El model es prova a priori i a posteriori. Es realitzen proves a posteriori sobre el difusor, els fluxos del canal, el flux sobre la gepa i els fluxos d'unió. Aquestes proves van demostrar que el model és molt eficaç per a fluxos de cantonada i fluxos que impliquen relaminarització, mentre que funciona de manera bastant menys eficaç a les regions de recirculació.

Darrera actualització: 18/05/2024 04:45:19.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 18/05/2024 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • MIRMAZLOUMI, SEYEDMOHAMMAD: Advanced Modeling of InSAR Time Series for Ground Displacement Hazard Assessment
  Autor/a: MIRMAZLOUMI, SEYEDMOHAMMAD
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física Aplicada (FA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 30/01/2024
  Director/a de tesi: CROSETTO, MICHELE | MONSERRAT HERNANDEZ, ORIOL

  Tribunal:
       PRESIDENT: AGUILERA ALONSO, HECTOR
       SECRETARI: NUÑEZ ANDRES, MARIA AMPARO
       VOCAL NO PRESENCIAL: CATANI, FILIPPO
  Resum de tesi: Los movimientos del terreno de origen natural y antrópico afectan la vida humana y la economía. Con el fin de mitigar y reducir el impacto detales desplazamientos, es necesario realizar un monitoreo preciso y frecuente de sus características espaciales y temporales. La técnicas deteledetección ofrecen diversos recursos temporales y espaciales adecuados para monitorear activamente y medir la intensidad de losdesplazamientos del suelo. Esta informaci ón puede ser utilizada para prevenir riesgos, pronosticar eventos y gestionar los peligros asociados.En particular, los sistemas de teledetecci ón acticva radar de apertura sintética (SAR), permiten mediciones precisas en cualquier momento de losdesplazamientos del suelo utilizando una técnica llamada interferometría SAR (InSAR). La InSAR permite el monitoreo a escala milimétrica dedeformaciones en áreas afectadas por peligros geol ógicos como terremotos, actividades volcánicas, deslizamientos de tierra y subsidencia. Lacreciente disponibilidad de grandes conjuntos de datos y una mayor resoluci ón espacial y temporal de las imágenes SAR, ha permitido lageneración masiva de productos InSAR. Estos productos deben ser correctamente analizados y preparados para el monitoreo de desplazamientosdel suelo con el fin de ofrecer informaci ón valiosa para la gesti ón y el monitoreo de riesgos geol ógicos.Este estudio de doctorado persigue el desarrollo de metodologías para la explotaci ón de series temporales INSAR para mejorar el control de losdesplazamientos del suelo en series temporales de InSAR. Con este fin se han realizado análisis empírico y estadístico de las series temporalescon el fin de investigar las tendencias dominantes. Para lograr esto, se proponen herramientas de clasificaci ón automática para las seriestemporales de InSAR a fin de clasificar con precisi ón siete tipos de tendencias de desplazamiento utilizando pruebas y condiciones estadísticasescalonadas. El flujo de trabajo propuesto se aplica y eval úa en conjuntos de datos simulados y reales de series temporales de InSAR deBarcelona y tres casos de deslizamientos de tierra en Granada, España.Además, el estudio explora la idea de modelar y clasificar las series temporales de desplazamientos a través de modelos de aprendizajeautomático (ML), que evaluando los beneficios de estas técnicas en la clasificación de datos temporales. Se han utilizado múltiples modelossupervisados, incorporando características personalizadas, como autocorrelaci ón y descomposición, para clasificar los desplazamientos del sueloen las tendencias mencionadas anteriormente. La evaluaci ón convencional del rendimiento de los modelos de ML, junto con intersecciones porpares dentro de muestras aleatorias en comparaci ón con el método basado en modelos, se observa para calcular la confiabilidad y precisi ón delas salidas de los clasificadores de series temporales.Finalmente, se presenta una herramienta de pronóstico para respaldar la predicción e identificaci ón de fallas en regiones peligrosas. Laherramienta está diseñada como una entrada para un sistema de alerta temprana que utiliza resultados espacio-temporales de un modelo deaprendizaje profundo conocido como memoria a largo plazo con redes neuronales recurrentes (LSTM). Su objetivo es activar alarmas confiablesantes de eventos de alto riesgo. Se consideran tres casos de fallas en áreas mineras en España, Brasil y Australia para demostrar la importanciade las características temporales y espaciales de los datos de InSAR en la detecci ón de áreas en riesgo de posibles colapsos en un futurocercano.

Darrera actualització: 18/05/2024 05:00:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SKOROBOGATOV, GEORGY
Títol:Optimizing workspace division for multi-UAV systems
Data lectura:27/10/2023
Director/a:BARRADO MUXI, CRISTINA
Codirector/a:SALAMI SAN JUAN, ESTHER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-the-fly olive tree counting using a UAS and cloud services
Salamí, E.; Gallardo, A.; Skorobogatov, G.; Barrado, C.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2019
Article en revista

Random Forest identification of the thin disc, thick disc, and halo Gaia-DR2 white dwarf population
Torres, S.; Cantero, C.; Rebassa, A.; Skorobogatov, G.; Jiménez, F.; Solano, E.
Monthly notices of the Royal Astronomical Society, ISSN: 1365-2966 (JCR Impact Factor-2019: 1.937; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/03/2019
Article en revista

Multiple UAV systems: a survey
Skorobogatov, G.; Barrado, C.; Salamí, E.
UNMANNED SYSTEMS, ISSN: 2301-3869 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 02/04/2020
Article en revista

Multi-Robot workspace division based on compact polygon decomposition
Skorobogatov, G.; Barrado, C.; Salamí, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Flight planning in multi-unmanned aerial vehicle systems: Nonconvex polygon area decomposition and trajectory assignment
Skorobogatov, G.; Barrado, C.; Salamí, E.; Pastor, E.
International journal of advanced robotic systems, ISSN: 1729-8814 (JCR Impact Factor-2021: 1.714; Quartil: Q4)
Data de publicació: 25/02/2021
Article en revista

The Gaia white dwarf population within 100 pc of the Sun
21st European Workshop on White Dwarfs
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

Dispatcher3 – Machine learning for efficient flight planning: approach and challenges for data-driven prototypes in air transport
TSAS 2022 - 4th Towards Sustainable Aviation Summit
Data de presentació: 19/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:IBÁÑEZ SEGURA, DEIMOS
Títol:Contributions to multi-purpose GNSS positioning to support multi-frequency and multi-constellation with high accuracy and integrity
Data lectura:23/10/2023
Director/a:ROVIRA GARCIA, ADRIÀ
Codirector/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
AATR an ionospheric activity indicator specifically based on GNSS measurements
Juan, J.; Sanz, J.; Rovira-Garcia, A.; Gonzalez-Casado, G.; Ibañez, D.; Orús, R.
Journal of space weather and space climate, ISSN: 2115-7251 (JCR Impact Factor-2018: 2.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2018
Article en revista

EGNOS 1046 maritime service assessment
Ibañez, D.; Rovira-Garcia, A.; Alonso, M.; Sanz, J.; Juan, J.; Gonzalez-Casado, G.; López, M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Assessing the quality of ionospheric models through GNSS positioning error: methodology and results
Rovira-Garcia, A.; Ibañez, D.; Orús, R.; Juan, J.; Sanz, J.; Gonzalez-Casado, G.
Gps solutions, ISSN: 1080-5370 (JCR Impact Factor-2020: 4.066; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Galileo Ionospheric Correction Algorithm Integration into the Open-Source GNSS Laboratory Tool Suite (gLAB)
Aragon-Angel, A.; Rovira-Garcia, A.; Arcediano-Garrido, E.; Ibañez, D.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

Analysis of ‘Pre-Fit’ Datasets of gLAB by Robust Statistical Techniques
Alonso, M.; Ferigato, C.; Ibañez, D.; Perrotta , D.; Rovira-Garcia, A.; Sordini , E.
Stats, ISSN: 2571-905X
Data de publicació: 24/05/2021
Article en revista

The GNSS Laboratory Tool Suite (gLAB) updates: SBAS, DGNSS and Global Monitoring System
9th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing
Data de presentació: 07/12/2018
Presentació de treball en congressos

Automated GPS Signal-in-Space anomalies monitoring over more than 11 years
31st International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation
Data de presentació: 24/09/2018
Presentació de treball en congressos

A kinematic campaign to evaluate EGNOS 1046 maritime service
ION GNSS+ 2019 - 32nd International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation
Data de presentació: 20/09/2019
Presentació de treball en congressos

Assessment of Ionospheric Corrections Algorithms Using the GNSS Laboratory Tool Suite (gLAB): From STEC to Navigation Performance
33rd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation
Data de presentació: 24/09/2020
Presentació de treball en congressos

gLAB hands-on education on satellite navigation
4th Symposium on Space Educational Activities
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ANGELATS COMPANY, EDUARD
Títol:On hybrid positioning using non-semantic image information
Data lectura:04/10/2023
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:COLOMINA FOSCH, ISMAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
First results of phytoplankton spatial dynamics in two NW-Mediterranean bays from chlorophyll-a estimates using sentinel 2: potential implications for aquaculture
Soriano-González, J.; Angelats, E.; Alcaraz, C.; Diogene, J.; Fernández, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/07/2019
Article en revista

Sustainable marine ecosystems: deep learning for water quality assessment and forecasting
Fernández-Gambín, Á.; Angelats, E.; Soriano-González, J.; Miozzo, M.; Dini, P.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Performance analysis of the IOPES seamless indoor-outdoor positioning approach
Angelats, E.; Espín-López, P.F; Navarro, J.A; Parés, M.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

Towards the combination of C2RCC processors for improving water quality retrieval in inland and coastal areas
Soriano-González, J.; Angelats, E.; Sòria-Perpinyà, X.; Urrego, E.P.; Alcaraz, C.; Delegido, J.; Ruiz-Verdú, A.; Tenjo, C.; Vicente, E.; Moreno, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/02/2022
Article en revista

Monitoring rice crop and yield estimation with Sentinel-2 data
Angelats, E.; Martínez-Eixarch, M.; Soriano-González, J.; Alcaraz, C.
Field crops research, ISSN: 0378-4290 (JCR Impact Factor-2022: 5.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Combined flooding and water quality monitoring during short extreme events using Sentinel 2: the case study of Gloria storm in Ebro delta
Angelats, E.; Soriano, J.; Fernández, M.; Alcaraz, C.
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9050
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Accurate estimation of chlorophyll-a concentration in the coastal areas of the Ebro Delta (NW Mediterranean) using sentinel-2 and Its application in the selection of areas for mussel aquaculture
Fernández, M.; Velasco , J.E.; Angelats, E.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2022
Article en revista

New methodology for shoreline extraction using optical and radar (SAR) satellite imagery
Zollini, S.; Dominici, D.; Alicandro, M.; Cuevas-González, M.; Angelats, E.; Ribas, F.; Simarro Grande, Gonzalo
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2022: 0.541; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

A review and test of shoreline extraction techniques
Angelini, R.; Angelats, E.; Luzi, G.; Ribas, F.; Masiero, A.; Mugnai, F.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 25/05/2023
Article en revista

Sentinel-2: Una nueva herramienta para la gestión sostenible de la acuicultura en zonas costeras
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic mapping of seagrass beds in alfacs bay using Sentinel-2 imagery
X Jornadas de Geomorfología Litoral
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

A methodology for semi-automatic documentation of archaeological elements using RPAS imagery
2019 IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage
Data de presentació: 04/12/2019
Presentació de treball en congressos

Rice farming and macrophyte dynamics monitoring through Sentinel-2 MSI as a proxy of disturbance of agricultural practices over an enclosed bay
FIG Working Week 2020: Smart surveyors for land and water management
Data de presentació: 11/05/2020
Presentació de treball en congressos

Towards seamless indoor-outdoor positioning: the IOPES project approach
XXIV International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Presentació de treball en congressos

Multi-sensor and multi-temporal mapping of the Roman city of Pollentia (Alcúdia, Mallorca): the ARCHREMOTELANDS project approach
1st TIR-FOR Symposium
Data de presentació: 26/10/2020
Presentació de treball en congressos

Monitoring coastal storms’ effects on the Trabucador barrier beach (Ebro Delta) through Sentinel-2 derived shorelines
XI Jornadas de Geomorfología Litoral
Data de presentació: 27/07/2022
Presentació de treball en congressos

Urban traffic forecasting using federated and continual learning
6th Conference on Cloud and Internet of Things
Data de presentació: 20/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ÇETIN, ENDER
Títol:Counter a drone via deep reinforcement learning
Data lectura:30/08/2023
Director/a:BARRADO MUXI, CRISTINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep reinforcement learning for drone delivery
Muñoz, G.; Barrado, C.; Cetin, E.; Salamí, E.
Drones, ISSN: 2504-446X
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Counter a drone in a complex neighborhood area by Deep Reinforcement Learning
Cetin, E.; Barrado, C.; Pastor, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/04/2020
Article en revista

Improving real-time drone detection for counter-drone systems
Cetin, E.; Barrado, C.; Pastor, E.
Aeronautical journal, ISSN: 0001-9240 (JCR Impact Factor-2021: 1.222; Quartil: Q4)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

Implementing mitigations for improving societal acceptance of urban air mobility
Cetin, E.; Cano, A.; Deransy, R.; Tres Martínez, Sergi; Barrado, C.
Drones, ISSN: 2504-446X (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/01/2022
Article en revista

Countering a drone in a 3D space: Analyzing deep reinforcement learning methods
Cetin, E.; Barrado, C.; Pastor, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/11/2022
Article en revista

Enhancing drones for law enforcement and capacity monitoring at open large events
Royo, P.; Asenjo, À.; Trujillo, J.; Cetin, E.; Barrado, C.
Drones, ISSN: 2504-446X (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/11/2022
Article en revista

Deep reinforcement learning for multiple drones air traffic management
8th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 03/12/2018
Presentació de treball en congressos

Drone navigation and avoidance of obstacles through deep reinforcement learning
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Counter a drone and the performance analysis of deep reinforcement learning method and human pilot
40th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 07/10/2021
Presentació de treball en congressos

Explainability of deep reinforcement learning method with drones
42nd IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 10/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WASSIE, YISMAW ABERA
Títol:Spatio-temporal quality metrics for satellite SAR interferometric data
Data lectura:24/07/2023
Tutor/a:PUIG POLO, CAROLINA
Director/a:CROSETTO, MICHELE
Codirector/a:MONSERRAT HERNANDEZ, ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Active reflectors for interferometric SAR deformation measurement
Wassie, Y.; Crosetto, M.; Luzi, G.; Montserrat, O.; Barra, A.; Palamá, R.; Cuevas-Gonzalez, M.; Mirmazloumi, S.; Espín-López, P.F; Crippa, B.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Ground movement classification using statistical tests over persistent scatterer interferometry time series
Mirmazloumi, S.; Wassie, Y.; Antonio Navarro, J.; Palamá, R.; Monserrat Hernández, Oriol; Crosetto, M.
Procedia computer science, ISSN: 1877-0509 (JCR Impact Factor-2017: 0.258
Data de publicació: 2022
Article en revista

Classification of ground deformation using sentinel-1 persistent scatterer interferometry time series
Mirmazloumi, S.; Wassie, Y.; Antonio Navarro, J.; Palamá, R.; Krishnakumar, V.; Barra, A.; Cuevas-González, M.; Crosetto, M.; Monserrat Hernández, Oriol
GIScience & Remote Sensing, ISSN: 1548-1603 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/02/2022
Article en revista

Spatio-temporal quality indicators for differential interferometric Synthetic Aperture Radar data
Wassie, Y.; Mirmazloumi, S.; Michele, C.; Palamá, R.; Monserrat Hernández, Oriol; Bruno, C.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/02/2022
Article en revista

InSAR deformation time series classification using a convolutional neural network
Mirmazloumi, S.; Gambin, A.; Wassie, Y.; Barra, A.; Palamá, R.; Crosetto, M.; Montserrat, O.; Bruno, C.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/05/2022
Article en revista

Analysis of the products of the Copernicus ground motion service
Crosetto, M.; Solari, L.; Barra, A.; Monserrat, O.; Cuevas-González, M.; Palamá, R.; Wassie, Y.; Shahbazi, S.; Mirmazloumi, S.; Crippa, B.; Mróz, M.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/05/2022
Article en revista

Differential SAR interferometry for the monitoring of land subsidence along railway infrastructures
Wassie, Y.; Gao, Q.; Barra, A.; Monserrat, O.; Crippa, B.; Crosetto, M.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/05/2022
Article en revista

Supervised machine learning algorithms for ground motion time series classification from InSAR data
Mirmazloumi, S.; Gambin, A.; Palamá, R.; Crosetto, M.; Wassie, Y.; Navarro, J.A; Barra, A.; Monserrat Hernández, Oriol
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/08/2022
Article en revista

DEFORMATION MONITORING USING SAR INTERFEROMETRY AND ACTIVE AND PASSIVE REFLECTORS
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Presentació de treball en congressos

Dual Polarimetric Sentinel-l DInSAR Processing: The Case of Ebro Delta, Spain
- CTTC-2020 annual workshop (postponed)
Data de presentació: 12/06/2020
Presentació de treball en congressos

ACTIVE REFLECTORS FOR INTERFEROMETRIC SAR DEFORMATION MEASUREMENT
XXIV ISPRS Congress edition 2021
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric SAR deformation timeseries: a quality index
SPIE Remote Sensing 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAS PUJOL, SERGI
Títol:Deep learning techniques for demand-capacity balancing
Data lectura:12/05/2023
Director/a:SALAMI SAN JUAN, ESTHER
Codirector/a:PASTOR LLORENS, ENRIC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
RNN-CNN hybrid model to predict C-ATC CAPACITY regulations for en-route traffic
Mas, S.; Salamí, E.; Pastor, E.
Aerospace, ISSN: 2226-4310 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Image-based multi-agent reinforcement learning for demand–capacity balancing
Mas, S.; Salamí, E.; Pastor, E.
Aerospace, ISSN: 2226-4310 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/10/2022
Article en revista

A novel methodology to predict regulations using deep learning
10th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 09/12/2020
Presentació de treball en congressos

Predict ATFCM weather regulations using a time-distributed recurrent neural network
40th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

Pre-tactical advice using machine learning for Air Traffic Flow Management delay estimation
AGIFORS Airline Operations & Aircraft Maintenance Conference
Data de presentació: 11/05/2022
Presentació de treball en congressos

Pre-tactical prediction of atfm delay for individual flights
41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 22/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DUAN, XUN
Títol:Impulse maneuver design for a solar sail spacecraft in the restricted three-body problem framework
Data lectura:10/05/2023
Director/a:MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM
Codirector/a:GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
Codirector/a:YUE, XIAOKUI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A picture of solar-sail heteroclinic enhanced connections between Lissajous libration point orbits
Duan, X.; Gerard , G.; Masdemont, J.J.; Yue, X.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/03/2020
Article en revista

Solar Sail Propellant–Free Transfer Maneuvers Between Libration Point Orbits Around the Collinear Equilibrium Points
69th International Astronautical Congress
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Study on avoiding forbidden zone of solar sail spacecraft with large area mass ratio based on effective phase plane
The 7th National Aerospace dynamics and Control Conference
Data de presentació: 15/05/2021
Presentació de treball en congressos

Propellant–free station–keeping design of a solar sail around the Sun–Earth collinear equilibrium points
73rd International Astronautical Congress
Data de presentació: 08/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALONSO ALONSO, MARIA TERESA
Títol:Galileo broadcast ephemeris and clock errors, and observed fault probabilities for ARAIM
Data lectura:31/03/2023
Director/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Codirector/a:ROVIRA GARCIA, ADRIÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Galileo broadcast ephemeris and clock errors analysis: 1 January 2017 to 31 July 2020
Alonso, M.; Sanz, J.; Juan, J.; Rovira-Garcia, A.; Gonzalez-Casado, G.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2020
Article en revista

Galileo characterisation as input to safety-of-life applications
9th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies
Data de presentació: 06/12/2018
Presentació de treball en congressos

Galileo characterization as Input to H-ARAIM and SBAS DFMC
32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation
Data de presentació: 20/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TIMOTE BEJARANO, CRISTHIAN CAMILO
Títol:Contributions to real-time monitoring of the ionosphere using GNSS signals
Data lectura:27/03/2023
Director/a:GONZÁLEZ CASADO, GUILLERMO
Codirector/a:ESCUDERO ROYO, MIGUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Confirming geomagnetic Sfe by means of a solar flare detector based on GNSS
Curto, Jjan José; Juan, J.; Timote, CC.
Journal of space weather and space climate, ISSN: 2115-7251 (JCR Impact Factor-2019: 3.095; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/11/2019
Article en revista

Answer to the comments on “Confirming geomagnetic Sfe by means of a solar flare detector based on GNSS”
Curto, Jjan José; Juan, J.; Timote, CC.
Journal of space weather and space climate, ISSN: 2115-7251 (JCR Impact Factor-2020: 3.584; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/04/2020
Article en revista

Impact of medium-scale traveling ionospheric disturbances on network real-time kinematic services: CATNET study case
Timote, CC.; Juan, J.; Sanz, J.; Rovira-Garcia, A.; Gonzalez-Casado, G.; Escudero, M.
Journal of space weather and space climate, ISSN: 2115-7251 (JCR Impact Factor-2020: 3.584; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

An overview of methodologies for real-time detection, characterisation and tracking of traveling ionospheric disturbances developed in the TechTIDE project
Belehaki, A.; Tsagouri, I.; Altadill, D.; Borries, C.; Buresova, D.; Chum, J.; Galkin, I.; Juan, J.; Segarra, Antoni; Timote, CC.; Blanch Llosa, Estefania
Journal of space weather and space climate, ISSN: 2115-7251 (JCR Impact Factor-2020: 3.584; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/08/2020
Article en revista

Ionospheric corrections tailored to the Galileo High Accuracy Service
Rovira-Garcia, A.; Timote, CC.; Juan, J.; Sanz, J.; Gonzalez-Casado, G.; Fernandez-Hernandez, I.; Orús, R.; Blonski, D.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2021: 4.809; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Applying the geodetic detrending technique for investigating the consistency of GPS L2P(Y) in several receivers
Juan, J.; Sanz, J.; Gonzalez-Casado, G.; Rovira-Garcia, A.; Timote, CC.; Orús, R.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

AUTOR/A:MELGOSA FARRÉS, MARC
Títol:Enhanced air traffic flow and capacity management under trajectory based operations considering traffic complexity
Data lectura:22/03/2023
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Codirector/a:VIDOSAVLJEVIC, ANDRIJA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A framework for collaborative air traffic flow management minimizing costs for airspace users: Enabling trajectory options and flexible pre-tactical delay management
Xu, Y.; Dalmau, R.; Melgosa, M.; Montlaur, A.; Prats, X.
Transportation research. Part B: methodological, ISSN: 0191-2615 (JCR Impact Factor-2020: 5.596; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/03/2020
Article en revista

Sensitivity analysis of maximum circulation of wake vortex encountered by en-route aircraft
Rojas, J.I.; Melgosa, M.; Prats, X.
Aerospace, ISSN: 2226-4310 (JCR Impact Factor-2021: 2.66; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2021
Article en revista

A Fast and Flexible Aircraft Trajectory Predictor and Optimiser for ATM Research Applications
8th International Conference for Research in Air Transportation
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

Alternative Trajectory Options for Delay Reduction in Demand and Capacity Balancing
8th International Conference for Research in Air Transportation
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

pyBADA: Easy BADA integration in Python for rapid prototyping
8th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2018
Presentació de treball en congressos

Enhanced Demand and Capacity Balancing based on alternative trajectory options and traffic volume hotspot detection
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Presentació de treball en congressos

Capacity management based on the integration of dynamic airspace configuration and flight centric ATC solutions using complexity
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 15/09/2020
Presentació de treball en congressos

SIMBAD: combining simulation models and big data analytics for ATM performance analysis
11th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 08/12/2021
Presentació de treball en congressos

A room for flexible products in Air Traffic Management? Results of a stated-preference survey of airspace users
25th ATRS Annual Conference
Data de presentació: 25/08/2022
Presentació de treball en congressos

Alternative 4D trajectories for the avoidance of weather- and contrail-sensitive volumes
12th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2022
Presentació de treball en congressos

Effects of capacity sharing on delays and re-routings in European ATM
12th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 07/12/2022
Presentació de treball en congressos

Data-driven estimation of flights’ hidden parameters
12th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 08/12/2022
Presentació de treball en congressos

Would airspace users accept potential delays or reroutings for a discount in route charges? Results of a stated preferences survey
12th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIU, XIAO
Títol:Contributions to high accuracy snapshot GNSS positioning
Data lectura:10/11/2022
Director/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Codirector/a:ROVIRA GARCIA, ADRIÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Cloud-based single-frequency Snapshot RTK positioning
Liu, X.; Ribot, MA.; Gusi, A.; Rovira-Garcia, A.; Sanz, J.; Closas, P.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/05/2021
Article en revista

RTK Feasibility Analysis for GNSS Snapshot Positioning
33rd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation
Data de presentació: 25/09/2020
Presentació de treball en congressos

Feasibility of snapshot GNSS carrier phase amendment based on LAMBDA ratio tests
NAVITEC 2022
Data de presentació: 07/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEOS VILLAR, MANUEL
Títol:Machine learning for aircraft trajectory prediction: a solution for pre-tactical air traffic flow management
Data lectura:08/11/2022
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Codirector/a:GARCIA CANTU ROS, OLIVA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Full-scale pre-tactical route prediction machine learning to increase pre-tactical demand forecast accuracy
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Predicting requested flight levels with machine learning
10th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Unveiling airline preferences for pre-tactical route forecast through machine learning. An innovative system for ATFCM pre-tactical planning support
11th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRISHNAKUMAR, VRINDA
Títol:Sentinel-1 data exploitation for terrain deformation monitoring
Data lectura:29/09/2022
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:MONSERRAT HERNANDEZ, ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of Persistent Scatterer Interferometry and SAR Tomography Using Sentinel-1 in Urban Environment
Monserrat Hernández, Oriol; Krishnakumar, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 6.6
Data de publicació: 08/12/2018
Article en revista

Sentinel-1 A-DInSAR approaches to map and monitor ground displacements
Krishnakumar, V.; Qiu, Z.; Monserrat Hernández, Oriol; Barra, A.; López-Vinielles, J.; Reyes, C.; Gao, Q.; Cuevas-Gonzalez, M.; Palamá, R.; Crippa, B.; Gili, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2021
Article en revista

Combining Satellite InSAR, Slope Units and Finite Element Modeling for Stability Analysis in Mining Waste Disposal Areas
López-Vinielles, J.; Fernández-Merodo, J.; Ezquerro, P.; García-Davalillo, J.; Sarro, R.; Reyes-Carmona, C.; Barra, A.; Navarro, J.; Krishnakumar, V.; Alvioli, M.; Herrera Garcia, Gerardo
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2021
Article en revista

An innovative extraction methodology of active deformation areas based on sentinel-1 SAR dataset: the catalonia case study
Qiu, Z.; Monserrat Hernández, Oriol; Krishnakumar, V.; Crosetto, M.
International journal of remote sensing, ISSN: 0143-1161 (JCR Impact Factor-2021: 3.531; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

ATMOSPHERIC PHASE DELAY IN SENTINEL SAR INTERFEROMETRY
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Data de presentació: 08/05/2018
Presentació de treball en congressos

Urban deformation monitoring using Sentinel-1 SAR data: a case study
4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Data de presentació: 15/05/2019
Presentació de treball en congressos

A persistent scatterer interferometry procedure to monitor urban subsidence
International Workshop on Advances in SAR: Constellations, Signal processing, and Applications (SarCon)
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Potentialities of Sentinel-1 for mapping and monitoring geological and cryospheric processes in the Patagonia region (Chile)
2020 Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference
Data de presentació: 22/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMA COMPANY, MARTÍ
Títol:Optimization on industrial problems focussing on multi-player strategies
Data lectura:26/07/2022
Director/a:BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL
Codirector/a:PONS PRATS, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Industrial application of genetic algorithms to cost reduction of a wind turbine equipped with a tuned mass damper
Pons-Prats, J.; Coma, M.; Bertran, J.; Roca, X.; Bugeda, G.
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Computational evaluation of Cochlear implant surgery outcomes accounting for uncertainty and parameter variability
Mangado, N.; Pons-Prats, J.; Coma, M.; Mistrik, P.; Piella, G.; Ceresa, M.; González Ballester, Miguel A.
Frontiers Media
Data de publicació: 04/04/2019
Capítol en llibre

Multi-Objective Multi-Scale Optimization of Composite Structures, Application to an Aircraft Overhead Locker Made with Bio-Composites
Martinez, X.; Pons-Prats, J.; Turon, F.; Coma, M.; Barbu, L.; Bugeda, G.
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Data de publicació: 02/08/2023
Capítol en llibre

Computational evaluation of cochlear implant surgery outcomes accounting for uncertainty and parameter variability
Mangado, N.; Pons-Prats, J.; Coma, M.; Mistrik, P.; Piella, G.; Ceresa, M.; González Ballester, Miguel A.
Frontiers in physiology, ISSN: 1664-042X (JCR Impact Factor-2018: 3.201; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/05/2018
Article en revista

Study of the aerodynamic forces on a simplified shape X-43 aircraft under supersonic conditions, design optimization
Carós, L.; Jané, C.; Coma, M.; Pons-Prats, J.; Bergadà, J.M.
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, ISSN: 0213-1315 (JCR Impact Factor-2020: 0.513; Quartil: Q4)
Data de publicació: 22/01/2020
Article en revista

Active flow control optimisation on SD7003 airfoil at pre and post-stall angles of attack using synthetic jets
Monshi Tousi, N.; Coma, M.; Bergadà, J.M.; Pons-Prats, J.; Mellibovsky, F.; Bugeda, G.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2021: 5.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/06/2021
Article en revista

A new hybrid optimization method, application to a single objective active flow control test case
Coma, M.; Monshi Tousi, N.; Pons-Prats, J.; Bugeda, G.; Bergadà, J.M.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2022
Article en revista

Programming strategies for high performance Genetic Algorithms for demanding applications, Nash and Hybrid games revisited
International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems 2017
Data de presentació: 14/09/2017
Presentació de treball en congressos

Optimization hybridization with multiple populations and optimization methods
EUROGEN 2019 - International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems 2019
Data de presentació: 14/09/2019
Presentació de treball en congressos

Hybrid optimization methods
CMN 2019 - Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Data de presentació: 03/07/2019
Presentació de treball en congressos

Performance of hybrid optimization methods applied to active flow control devices
AeroBest 2021
Data de presentació: 23/07/2021
Presentació de treball en congressos

NON-COOPERATIVE GAME HYBRIDIZATION OF A MEMETIC OPTIMIZATION APPROACH
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 13/01/2021
Presentació de treball en congressos

Hybrid optimization methods applied to preliminary design of a wing
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAAMAÑO ALBUERNE, MARÍA
Títol:Network-based ionospheric gradient monitoring to support ground based augmentation systems
Data lectura:12/07/2022
Director/a:SANZ SUBIRANA, JAIME
Codirector/a:JUAN ZORNOZA, JOSE MIGUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Satellite selection in the context of an operational GBAS
Gerbeth, D.; Caamaño, M.; Circiu, M.S.; Felux, M.
Navigation (Washington), ISSN: 0028-1522 (JCR Impact Factor-2019: 1.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/02/2019
Article en revista

Network-based ionospheric gradient monitoring to support GBAS
Caamaño, M.; Juan, J.; Felux, M.; Gerbeth, D.; Gonzalez-Casado, G.; Sanz, J.
Navigation (Washington), ISSN: 0028-1522 (JCR Impact Factor-2021: 2.472; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/02/2021
Article en revista

Future GBAS Processing - Do we need an ionosphere-free mode?
Intenational Symposium on GNSS (ISGNSS) 2017
Data de presentació: 12/12/2017
Presentació de treball en congressos

Optimal Smoothing Filter Configuration for Local GNSS Augmentation in Challenging Urban Environments
2018 9th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing
Data de presentació: 06/12/2018
Presentació de treball en congressos

Improved ionospheric monitoring for future dual-frequency GBAS
International Symposium on Global Navigation Satellite System 2019
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

Detection of GNSS multipath with time-differenced code-minus-carrier for land-based applications
European Navigation Conference 2020
Data de presentació: 23/11/2020
Presentació de treball en congressos

A secure broadcast service for LDACS with an application to secure GBAS
IEEE/AIAA 40th Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

Airborne ionospheric gradient monitoring for dual-frequency GBAS
International Technical Meeting of The Institute of Navigation 2022
Data de presentació: 25/01/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAO, CHEN
Títol:Dynamics and control for continuous low-thrust spacecraft near collinear libration points
Data lectura:18/05/2022
Director/a:MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM
Codirector/a:GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
Codirector/a:YUAN, JIANPING
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High order dynamical systems approaches for low-thrust station-keeping of libration point orbits
Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gómez, G.; Chen, J.; Yuan, J.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2022: 3.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Geometrical analysis of station-keeping strategies about libration point orbits
Farrés, A.; Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gomez, G.; Folta, D.C; Webster, C.
Journal of guidance, control, and dynamics, ISSN: 1533-3884 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

The web of resonant periodic orbits in the earth–moon quasi-bicircular problem including solar radiation pressure
Gao, C.; Masdemont, J.J.; Gomez, G.; Yuan, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:AYATS LÓPEZ, ROGER
Títol:Exact coherent structures in the transitional regime of shear and centrifugal flows
Data lectura:22/04/2022
Director/a:MESEGUER SERRANO, ALVARO
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fully nonlinear mode competition in magnetised Taylor-Couette flow
Ayats, R.; Deguchi, K.; Mellibovsky, F.; Meseguer, A.
Journal of fluid mechanics, ISSN: 0022-1120 (JCR Impact Factor-2020: 3.627; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/08/2020
Article en revista

Symmetry-breaking waves and space-time modulation mechanisms in two-dimensional plane Poiseuille flow
Ayats, R.; Meseguer, A.; Mellibovsky, F.
Physical review fluids, ISSN: 2469-990X (JCR Impact Factor-2020: 2.537; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/09/2020
Article en revista

Flows between orthogonally stretching parallel plates
Ayats, R.; Marques, F.; Meseguer, A.; Weidman, P.
Physics of fluids, ISSN: 1070-6631 (JCR Impact Factor-2021: 4.98; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Mean structure of the supercritical turbulent spiral in Taylor–Couette flow
Wang, B.; Mellibovsky, F.; Ayats, R.; Deguchi, K.; Meseguer, A.
Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-503X (JCR Impact Factor-2021: 8.2
Data de publicació: 13/03/2023
Article en revista

On a new family of Tollmien-Schlichting waves
20th International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 13/07/2018
Presentació de treball en congressos

Stable rotating waves in subcritical counter-rotating Taylor-Couette flows
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Period doubling cascade of subcritical rotating waves in counter-rotating Taylor-Couette flow
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Non-orthogonal computational domains and subcritical stable rotating waves in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Periodic orbits near the onset of subcritical chaos in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Underlying exact coherent structures within spiral turbulence
1st Spanish Fluid Mechanics Conference
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIU, QI
Títol:GNSS-based Global Ionospheric Maps: real-time combination, time resolution and applications on space weather monitoring
Data lectura:14/04/2022
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of temporal resolution on the performance of global ionospheric maps
Liu, Q.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Goss, A.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2021: 4.809; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

The cooperative IGS RT-GIMs: a reliable estimation of the global ionospheric electron content distribution in real time
Liu, Q.; Hernandez, M.; Yang, H.; Monte, E.; Roma Dollase, D.; Garcia-Rigo, A.; Li, Z.; Wang, N.; Laurichesse, D.; Zhao, Q.; Wübbena, G.; Krankowski, A.; Ghoddousi-Fard, R.; Blot, A.; Zhang, Q.
Earth system science data, ISSN: 1866-3516 (JCR Impact Factor-2021: 11.815; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/09/2021
Article en revista

Ionospheric storm scale index based on high time resolution UPC-IonSAT global ionospheric maps (IsUG)
Liu, Q.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Nishioka, M.; Yang, H.; Monte, E.; Gulyaeva, T.; Beniguel, Y.; Wilken, V.; Olivares, G.; Orús, R.
Space weather: the international journal of research and applications, ISSN: 1542-7390 (JCR Impact Factor-2021: 4.288; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

A New way of estimating the spatial and temporal components of the vertical total electron content gradient based on UPC-IonSAT global ionosphere maps
Liu, Q.; Hernandez, M.; Yang, H.; Monte, E.; Garcia-Rigo, A.; Lyu, H.; Olivares, G.; Orús, R.
Space weather: the international journal of research and applications, ISSN: 1542-7390 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

AUTOR/A:SÁEZ GARCÍA, RAÚL
Títol:Traffic synchronization with controlled time of arrival for cost-efficient trajectories in high-density terminal airspace
Data lectura:01/10/2021
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Air traffic management and systems IV: selected papers of the 6th ENRI International Workshop on ATM/CNS (EIWAC2019) - Analysis of weather impact on flight efficiency for Stockholm Arlanda airport arrivals
Springer
Data de publicació: 26/02/2021
Capítol en llibre

Automation for separation with continuous descent operations: dynamic aircraft arrival routes
Saez, R.; Prats, X.; Polishchuk, T.; Polishchuk, V.; Schmidt, C.
Journal of air transportation, ISSN: 1544-6980
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Traffic synchronization in terminal airspace to enable continuous descent operations in trombone sequencing and merging procedures: An implementation study for Frankfurt airport
Saez, R.; Prats, X.; Polishchuk, T.; Polishchuk, V.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2020: 8.089; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Automated sequencing and merging with dynamic aircraft arrival routes and speed management for continuous descent operations
Saez, R.; Polishchuk, T.; Schmidt, C.; Hardell, H.; Smetanová, L.; Polishchuk, V.; Prats, X.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2021: 9.022; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Optimal assignment of 4D close-loop instructions to enable CDOs in dense TMAs
37th Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 27/09/2018
Presentació de treball en congressos

Automation for separation with CDOs: dynamic aircraft arrival routes
13th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport arrivals
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Air traffic deconfliction using sum coloring
38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis of weather impact on flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport arrivals
6th ENRI International Workshop on ATM/CNS
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of flight efficiency for Stockholm Arlanda Airport using OpenSky Network data
7th OpenSky Workshop
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Comparison of fuel consumption of Continuous Descent Operations with required times of arrival
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 23/06/2020
Presentació de treball en congressos

Identification of significant impact factors on Arrival Flight Efficiency within TMA
International Conference on Research in Air Transportation
Data de presentació: 23/06/2020
Presentació de treball en congressos

How to achieve CDOs for all aircraft: automated separation in TMAs - enabling flexible entry times and accounting for wake turbulence categories
10th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 07/12/2020
Presentació de treball en congressos

A Fast and flexible emergency trajectory generator: enhancing emergency geometric planning with aircraft dynamics
14th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

Generation of emergency trajectories based on aircraft trajectory prediction
40th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 05/10/2021
Presentació de treball en congressos

On the impact of guidance commands mismatch in IMM-Based guidance modes identification for aircraft trajectory prediction
41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference
Data de presentació: 20/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHEN, JIANLIN
Títol:Spacecraft state propagation and orbit determination using jet transport
Data lectura:23/04/2021
Director/a:MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM
Codirector/a:GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
Codirector/a:YUAN, JIANPING
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Jet transport-based nonlinear state and parameter estimation for geostationary spacecraft
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gomez Muntané, Gerard; Yuan, J.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2019: 2.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Analysis of jet transport-based geostationary trajectory uncertainty propagation
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gerard, G.; Jianping, Y.
Journal of guidance control and dynamics, ISSN: 0731-5090 (JCR Impact Factor-2020: 2.048; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/03/2020
Article en revista

Rotation–translation coupling analysis on perturbed spacecraft relative translational motion
Chen, J.; Masdemont, J.J.; Gomez Muntané, Gerard; Yuan, J.
Nonlinear dynamics, ISSN: 0924-090X (JCR Impact Factor-2020: 5.022; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:PARÉS CALAF, MARIA EULÀLIA
Títol:A geodetic approach to precise, accurate, available and reliable navigation
Data lectura:14/01/2021
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:COLOMINA FOSCH, ISMAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mapping air quality with a mobile crowdsourced air quality monitoring system (C-AQM)
XXIV International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Data de presentació: 31/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LYU, HAIXIA
Títol:Contributions to ionospheric modeling with GNSS in mapping function, tomography and polar electron
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Electron density retrieval from truncated Radio Occultation GNSS data
Lyu, H.; Hernandez, M.; Monte, E.; Cardellach Galí, Estel
Journal of geophysical research. Space physics, ISSN: 2169-9380 (JCR Impact Factor-2019: 2.799; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Polar electron content from GPS data-based global ionospheric maps: assessment, case studies, and climatology
Lyu, H.; Hernandez, M.; Aragon-Angel, A.; Monte, E.; An, J.; Liu, J.
Journal of geophysical research. Space physics, ISSN: 2169-9380 (JCR Impact Factor-2020: 2.811; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/04/2020
Article en revista

A new way of improving global ionospheric maps by ionospheric tomography: consistent combination of multi-GNSS and multi-space geodetic dual-frequency measurements gathered from vessel-, LEO- and ground-based receivers
Hernandez, M.; Lyu, H.; García, M.; Orús, R.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Ionospheric tomographic common clock model of undifferenced uncombined GNSS measurements
Olivares, G.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Gu, S.; Garcia-Rigo, A.; Graffigna, V.; Tomaszewski, D.; Wielgosz, P.; Rapinski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Kazmierczak, R.; Orús, R.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2021: 4.809; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Estimation of polar depletion regions by VTEC contrast and watershed enhancing
Monte, E.; Hernandez, M.; Lyu, H.; Yang, H.; Aragon-Angel, A.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2022: 8.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

AUTOR/A:DALMAU CODINA, RAMON
Títol:Optimal trajectory management for aircraft descent operations subject to time constraints
Data lectura:25/06/2019
Director/a:PRATS MENENDEZ, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Using Broadcast Wind Observations to Update the Optimal Descent Trajectory in Real-Time
Dalmau, R.; Prats, X.; Baxley, B.
Journal of air transportation, ISSN: 1544-6980
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Estimating fuel consumption from radar tracks: a validation exercise using FDR and radar tracks from descent trajectories
Dalmau, R.; Prats, X.; Ramonjoan, A.; Soley, S.
CEAS Aeronautical Journal, ISSN: 1869-5582 (JCR Impact Factor-2020: 0.327; Quartil: Q3)
Data de publicació: 19/02/2020
Article en revista

Improving the predictability of take-off times with Machine Learning : a case study for the Maastricht upper area control centre area of responsibility
9th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2019
Presentació de treball en congressos

Encoder-Decoder Approach to Predict Airport Operational Runway Configuration A case study for Amsterdam Schiphol airport
9th SESAR Innovation Days
Data de presentació: 06/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROMA DOLLASE, DAVID
Títol:Global Ionospheric Maps: estimation and assessment in post-processing and real-time.
Data lectura:09/04/2019
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Codirector/a:GÓMEZ CAMA, JOSÉ MARÍA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
IGS real-time service for global ionospheric total electron content modeling
Li, Z.; Wang, N.; Hernandez, M.; Yuan, Y.; Krankowski, A.; Liu, A.; Zha, J.; García, A.; Roma, D.; Yang, H.
Journal of geodesy, ISSN: 0949-7714 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/02/2020
Article en revista

Towards cooperative global mapping of the ionosphere: fusion feasibility for igs and iri with global climate vtec maps
Fron, A.; Krankowski, A.; Galkin, I.; Bilitza, D.; Hernandez, M.; B.W, Reinisch.; Li, Z.; Kotulak, K.; Zakharenkova, I.; Cherniak, I.; Roma, D.; Wang, N.; Flisek, P.; García, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

High-resolution ionosphere corrections for single-frequency positioning
Goss, A.; Hernandez, M.; Schmidt, M.; Roma, D.; Erdogan, E.; Seitz, F.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026SCIENTIFIC EXPLOITATION OF SPACE DATA FOR IMPROVED IONOSPHERIC SPECIFICATIONCommission of European Communities
01/01/202430/06/2028Cryogenic storage and refuelling in spaceCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026Galileo AUthentication and GNSS/INS platforms for Secure and Safe services In Air Navigation and mobilityCommission of European Communities
29/11/202331/07/2024Contrato para el desarrollo de un algoritmo de tarifación dinámica entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Abertis Mobility Services (AMS)ABERTIS MOBILITY SERVICES, S.L.
11/10/202310/10/2026J-04177Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/202330/09/2026Development of new architechtures for digital processing and signal acquisition on-board satellitesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Performance Estimation, Assessment, Reporting and simuLationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/09/202331/08/2025Servicio Alta Precisión Decimetrica Instantánea Galileo (iDGHAS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Desarrollo de métodos mejorados para un posicionamiento instantáneo, preciso y confiable basado en sistemas de navegación global por satéliteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/08/202325/08/2024Contract Agreement for the support tasks concerning the local arrangements for the 42nd Digital Avionics Systems ConferenceINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/08/202331/07/2024UPC - IonSAT Ionospheric Prediction Products for EUSPAEADS DEUTSCHALAND GMBH
01/08/202331/07/2024TOMION MaintenanceGMV AEROSPACE AND DEFENCE, SA
01/07/202330/06/2026SESAR3 ATM Master Planning and MonitoringSESAR JOINT UNDERTAKING
01/07/202330/06/2026Climate effects reduced by Innovative Concept of Operations - Needs and Impacts AssessmentSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202330/11/2025Measuring U-Space Social and Environmental Impact (MUSE)SESAR JOINT UNDERTAKING
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
28/02/202330/09/2024Actualització del vocabulari meteorològic catalàInstitut d'Estudis Catalans
01/02/202331/01/2025Impact MonitorCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202331/12/202323138 INNOVATIVE DEMAND MANAGEMENT STRATEGIESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2023Collaboration Contract related to Real-Time (RT) service of the UPC-IonSAT RT Global Ionospheric Maps (GIMs) of Vertical Total Electron Content (VTEC)Aerospace Information Research Inst
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
27/06/202229/06/2022Carry out a professional training on GNSS data processing algorithms. The training is intended to provide operational capabilities in the use instrumental of the concepts and techniques for the treatmCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
23/06/202206/01/2024Collaboration contract related to P3-SWE-XXXVII SWE Products for Southern Europe - Phase 1UNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
23/06/202206/01/2024Desenvolupament de possibles nous productes per monitoritzar la meteorologia espacial per usuaris al Sud d'EuropaUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
02/05/202231/10/2023Collaboration contract realated to real time worldwide monitoring of ionospheric scintillation using geodetic receivers: from high end to low cost receiversEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
07/03/202230/09/2022Contracte de col·laboració per estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred.FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/12/202130/04/2022Collaboration contract for the development of a set of tasks for the computation of reference ionospheric productENAC
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
19/07/202119/07/2024Robust positioning using hybridization of GNSS with other measurements of opportunityAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202130/07/2023Subcontract with reference “68729/54.61/SWESNET-35+50-NOA-EIS+HESPERIA” signed between the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) and the National Observatory of Athens (NOA)National Observatory of Athens (SAR
01/06/202131/12/2022GNSS AstronomyESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202131/07/2022GRAS Ionospheric Measurements for Ionospheric Model AssimilationDLR
01/04/202131/03/2025PLASMAPHERE IONOSPHERE THERMOSPHERE INTEGRATED RESEARCH ENVIRONMENT AND ACCESS SERVICES:A NETWORK OF RESEARCH FACILITIESCommission of European Communities
11/02/202128/02/2025ESA Space Weather Service Network (S2P-SWE) PATP No. 668549/54.61/PATP-UPC-IonSATL'INSTITUT ROYAL D'AERONOMIE SPATIA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
25/01/202124/08/2022desenvolupament d'algorismes d'integritat per la navegació autonoma GNSSESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/01/202131/12/2022Combining Simulation Models and Big Data Analytics for ATM Performance AnalysisSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202130/04/2023CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
15/12/202031/12/2020Note n° 18 of 15/12/2020Telespazio Spa
12/11/202018/12/2020ICAO Space Weather service - GNSS scintillations (CLS-UPC)COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (C
10/09/202010/12/2021Forecasting Space Weather Impacts on Navigation Systems in the Arctic (Greenland Area)University of Oslo
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202030/11/2022Innovative processing for flight practicesCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Advanced Capacity and Demand Management for European Network Performance OptimizationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202030/11/2022Innovative Operations and Climate and Weather Models to Improve ATM Resilience and Reduce ImpactsSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202030/11/2022Next-Generation Open-Source Tools for ATM Performance Modelling and OptimisationCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/10/2022A stable and resilient ATM by integrating Robust airline operations into the network - STARTSESAR JOINT UNDERTAKING
01/05/202031/10/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDSESAR JOINT UNDERTAKING
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)Red Española de Supercomputacion
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202028/02/2021Horitzons mediterranis: Simulació numèrica de les condicions atmosfèriques en les observacions visuals Mallorca-CatalunyaInstitut d'Estudis Catalans
22/01/202022/04/2021GNSS Reference Station Environment Monitoring Unit for ESAIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Assessment on alternative aviation fuels developmentEuropean Comission
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
25/11/201901/04/2024ESA RealTime Ionospheric Continental Caster (e-RTICC) for High Precision ApplicationsESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201931/12/2022SafeNcy - the safe emergency trajectory generatorCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/12/2022Evil waveform and ionospheric characterization monitoring network (Subcontract No. D/921/67277621 to ESA Contract No. 4000127903/19/NL/AS)DLR
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000Red Española de Supercomputacion
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
23/10/201922/10/2022Galileo Information Centres in Latin America - Lot 1 - BrazilCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/06/201902/10/2020SWARM+ Coupling: High-Low Atmosphere IntUniver. Warmia and Mazury in Olszt
29/05/201928/06/2020Identifying the requeriments of Space Weather users in Mediterranean RegionUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/04/201930/06/2022PhD studentship with the support of the SESAR Engage Knowledge Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/201931/03/2023Robust GNSS Positioning Techniques for Autonomous Vehicles in Urban EnvironmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRed Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/02/201909/01/2025Extension of the collaboration contract for TECSpaW-TEC tools Space Weather ProjectEuropean Satellite Services Provide
01/01/201931/12/2022Desarrollo de un sistema integrado de navegación por satélite y navegación inercial para la navegación autónoma de vehículos a escala mundialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
12/03/201531/12/2027Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/07/201431/10/2026IPRESES - Ionospheric contribution to PRE-SEismic SignaturesErtha Space Technologies

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026SCIENTIFIC EXPLOITATION OF SPACE DATA FOR IMPROVED IONOSPHERIC SPECIFICATIONCommission of European Communities
01/01/202430/06/2028Cryogenic storage and refuelling in spaceCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026Galileo AUthentication and GNSS/INS platforms for Secure and Safe services In Air Navigation and mobilityCommission of European Communities
29/11/202331/07/2024Contrato para el desarrollo de un algoritmo de tarifación dinámica entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Abertis Mobility Services (AMS)ABERTIS MOBILITY SERVICES, S.L.
11/10/202310/10/2026J-04177Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/202330/09/2026Development of new architechtures for digital processing and signal acquisition on-board satellitesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Performance Estimation, Assessment, Reporting and simuLationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/09/202331/08/2025Servicio Alta Precisión Decimetrica Instantánea Galileo (iDGHAS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Desarrollo de métodos mejorados para un posicionamiento instantáneo, preciso y confiable basado en sistemas de navegación global por satéliteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/08/202325/08/2024Contract Agreement for the support tasks concerning the local arrangements for the 42nd Digital Avionics Systems ConferenceINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/08/202331/07/2024UPC - IonSAT Ionospheric Prediction Products for EUSPAEADS DEUTSCHALAND GMBH
01/08/202331/07/2024TOMION MaintenanceGMV AEROSPACE AND DEFENCE, SA
01/07/202330/06/2026SESAR3 ATM Master Planning and MonitoringSESAR JOINT UNDERTAKING
01/07/202330/06/2026Climate effects reduced by Innovative Concept of Operations - Needs and Impacts AssessmentSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202330/11/2025Measuring U-Space Social and Environmental Impact (MUSE)SESAR JOINT UNDERTAKING
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
28/02/202330/09/2024Actualització del vocabulari meteorològic catalàInstitut d'Estudis Catalans
01/02/202331/01/2025Impact MonitorCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202331/12/202323138 INNOVATIVE DEMAND MANAGEMENT STRATEGIESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2023Collaboration Contract related to Real-Time (RT) service of the UPC-IonSAT RT Global Ionospheric Maps (GIMs) of Vertical Total Electron Content (VTEC)Aerospace Information Research Inst
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
27/06/202229/06/2022Carry out a professional training on GNSS data processing algorithms. The training is intended to provide operational capabilities in the use instrumental of the concepts and techniques for the treatmCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
23/06/202206/01/2024Collaboration contract related to P3-SWE-XXXVII SWE Products for Southern Europe - Phase 1UNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
23/06/202206/01/2024Desenvolupament de possibles nous productes per monitoritzar la meteorologia espacial per usuaris al Sud d'EuropaUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
02/05/202231/10/2023Collaboration contract realated to real time worldwide monitoring of ionospheric scintillation using geodetic receivers: from high end to low cost receiversEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
07/03/202230/09/2022Contracte de col·laboració per estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred.FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/12/202130/04/2022Collaboration contract for the development of a set of tasks for the computation of reference ionospheric productENAC
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
19/07/202119/07/2024Robust positioning using hybridization of GNSS with other measurements of opportunityAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/07/202130/07/2023Subcontract with reference “68729/54.61/SWESNET-35+50-NOA-EIS+HESPERIA” signed between the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) and the National Observatory of Athens (NOA)National Observatory of Athens (SAR
01/06/202131/12/2022GNSS AstronomyESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202131/07/2022GRAS Ionospheric Measurements for Ionospheric Model AssimilationDLR
01/04/202131/03/2025PLASMAPHERE IONOSPHERE THERMOSPHERE INTEGRATED RESEARCH ENVIRONMENT AND ACCESS SERVICES:A NETWORK OF RESEARCH FACILITIESCommission of European Communities
11/02/202128/02/2025ESA Space Weather Service Network (S2P-SWE) PATP No. 668549/54.61/PATP-UPC-IonSATL'INSTITUT ROYAL D'AERONOMIE SPATIA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
25/01/202124/08/2022desenvolupament d'algorismes d'integritat per la navegació autonoma GNSSESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/01/202131/12/2022Combining Simulation Models and Big Data Analytics for ATM Performance AnalysisSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202130/04/2023CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
15/12/202031/12/2020Note n° 18 of 15/12/2020Telespazio Spa
12/11/202018/12/2020ICAO Space Weather service - GNSS scintillations (CLS-UPC)COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (C
10/09/202010/12/2021Forecasting Space Weather Impacts on Navigation Systems in the Arctic (Greenland Area)University of Oslo
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202030/11/2022Innovative processing for flight practicesCommission of European Communities
01/06/202030/11/2022Advanced Capacity and Demand Management for European Network Performance OptimizationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202030/11/2022Innovative Operations and Climate and Weather Models to Improve ATM Resilience and Reduce ImpactsSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202030/11/2022Next-Generation Open-Source Tools for ATM Performance Modelling and OptimisationCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/10/2022A stable and resilient ATM by integrating Robust airline operations into the network - STARTSESAR JOINT UNDERTAKING
01/05/202031/10/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDSESAR JOINT UNDERTAKING
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)Red Española de Supercomputacion
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202028/02/2021Horitzons mediterranis: Simulació numèrica de les condicions atmosfèriques en les observacions visuals Mallorca-CatalunyaInstitut d'Estudis Catalans
22/01/202022/04/2021GNSS Reference Station Environment Monitoring Unit for ESAIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Assessment on alternative aviation fuels developmentEuropean Comission
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
25/11/201901/04/2024ESA RealTime Ionospheric Continental Caster (e-RTICC) for High Precision ApplicationsESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201931/12/2022SafeNcy - the safe emergency trajectory generatorCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/12/2022Evil waveform and ionospheric characterization monitoring network (Subcontract No. D/921/67277621 to ESA Contract No. 4000127903/19/NL/AS)DLR
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000Red Española de Supercomputacion
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
23/10/201922/10/2022Galileo Information Centres in Latin America - Lot 1 - BrazilCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/06/201902/10/2020SWARM+ Coupling: High-Low Atmosphere IntUniver. Warmia and Mazury in Olszt
29/05/201928/06/2020Identifying the requeriments of Space Weather users in Mediterranean RegionUNIVERSIDAD ALCALÀ DE HENARES
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/04/201930/06/2022PhD studentship with the support of the SESAR Engage Knowledge Transfer NetworkCommission of European Communities
01/04/201931/03/2023Robust GNSS Positioning Techniques for Autonomous Vehicles in Urban EnvironmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRed Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/02/201909/01/2025Extension of the collaboration contract for TECSpaW-TEC tools Space Weather ProjectEuropean Satellite Services Provide
01/01/201931/12/2022Desarrollo de un sistema integrado de navegación por satélite y navegación inercial para la navegación autónoma de vehículos a escala mundialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
12/03/201531/12/2027Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/07/201431/10/2026IPRESES - Ionospheric contribution to PRE-SEismic SignaturesErtha Space Technologies

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors