Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

La didàctica d’una disciplina s’ha de basar en la seva epistemologia particular, ja que cada una presenta característiques particulars: la naturalesa mateixa dels problemes és diferent en cadascuna i requereix processos cognitius diferenciats, amb dificultats, reptes i oportunitats diferents. Per això, la recerca en la didàctica d’una disciplina ha de ser duta a terme per persones que tinguin un coneixement profund de les dificultats i les peculiaritats de l’aprenentatge d’aquestes disciplines, però al mateix temps formats en aspectes educatius que permetin aprofundir en l’aprenentatge en aquest camp de coneixement.

L’objectiu d’aquest Programa de Doctorat és formar investigadors amb competència internacional en l’àrea de l’educació de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia. El programa pot aportar un valor afegit a qui desenvolupi la seva carrera professional com a professors d’enginyeria, ciències i tecnologia, responsables de centres universitaris, responsables de relacions universitat-indústria en temes de formació permanent o especialitzada, educadors i administradors d’estudis preuniversitaris de ciència i tecnologia, responsables de polítiques educatives en el sector públic, responsables de formació en empreses privades i organitzacions sense afany de lucre, responsables de divulgació en enginyeria, ciència i tecnologia en museus o centres tecnològics, o consultors en la part educativa de jocs o material multimèdia, entre d’altres.

COORDINADOR/A

Alier Forment, Marc

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)

doctorat.eect@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

La necessitat d’enfocaments multidisciplinaris en estudis de ciències i enginyeria, integrant idees de ciències socials i humanitats, així com la necessitat d’integrar en altres estudis competències com la digital o idees de pensament computacional (‘computational thinking’), pensament de dissenyador (‘design thinking’), etc., són la base sobre la qual s’ha definit el perfil d’ingrés a aquest Programa de Doctorat. Els nous temps reclamen aquest tipus de col·laboracions entre l’humanisme i la tecnologia, i l’àrea de l’educació de l’enginyeria és d’aquelles entre les quals aquest maridatge és més necessari.

El perfil que busquem requereix una formació prèvia en enginyeria o ciències com matemàtiques, física o química, així com el màster de referència, Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent, els alumnes tindran accés directe al doctorat.

No obstant això, no considerem imprescindible un màster en educació, per la qual cosa aquest es pot substituir per complements formatius que garanteixin una base en educació.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la seva feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències
CMECES1 - Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
CMECES2 - Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
CMECES3 - Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
CMECES5 - Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
CMECES7 - Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
CMECES6 - Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
CMECES4 - Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Ciències de l'Educació (PROMOTORA)
CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)

doctorat.eect@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

La necessitat d’enfocaments multidisciplinaris en estudis de ciències i enginyeria, integrant idees de ciències socials i humanitats, així com la necessitat d’integrar en altres estudis competències com la digital o idees de pensament computacional (‘computational thinking’), pensament de dissenyador (‘design thinking’), etc., són la base sobre la qual s’ha definit el perfil d’ingrés a aquest Programa de Doctorat. Els nous temps reclamen aquest tipus de col·laboracions entre l’humanisme i la tecnologia, i l’àrea de l’educació de l’enginyeria és d’aquelles entre les quals aquest maridatge és més necessari.

El perfil que busquem requereix una formació prèvia en enginyeria o ciències com matemàtiques, física o química, així com el màster de referència, Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent, els alumnes tindran accés directe al doctorat.

No obstant això, no considerem imprescindible un màster en educació, per la qual cosa aquest es pot substituir per complements formatius que garanteixin una base en educació.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la seva feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El perfil d’ingrés òptim al Programa de Doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia és l’acreditació d’una sòlida formació prèvia en STEM més un màster en formació de professorat, recerca en educació o similar.
Per a això, és obligatori tenir una titulació en l’àmbit d’enginyeria, ciències o tecnologia, incloent-hi qualsevol grau o màster en enginyeria, arquitectura i ciències (matemàtiques, física, química, etc.) oficial espanyol o equivalent.

Per tenir accés directe al Programa de Doctorat sense necessitat de complements de formació, a més de la titulació anteriorment indicada, s’ha d’haver cursat el màster de referència en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent.

Malgrat el que s’acaba d’indicar, l’òrgan d’admissió al Programa de Doctorat podrà considerar l’admissió d’estudiants que no estiguin en possessió del màster de referència o equivalent indicat, cas en el qual establirà els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pels candidats. En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que els estudiants obtinguin les competències necessàries en els àmbits científics d’educació, necessaris per cursar el Programa de Doctorat.

Altres requisits:
• Acreditar domini suficient de l’anglès per comprendre la bibliografia científica i comunicar resultats de la seva recerca, amb un certificat de nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües, elaborat pel Consell d’Europa.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
El programa farà admissions en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. Cada sol·licitud d’admissió serà estudiada i avaluada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’acord amb els criteris d’accés generals al doctorat, els requisits específics d’admissió a aquest programa i els criteris de valoració que s’inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en el cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places. En qualsevol cas, la puntuació mínima per a l’admissió és de 60 sobre 100.

• Adequació de la titulació (fins a 25 punts), valorant les competències adquirides en la formació prèvia acreditada.
• Carta de motivació i alineament dels interessos de recerca amb les línies i interessos de recerca del programa (fins a 20 punts).
• Contacte personalitzat mitjançant qüestionaris, entrevistes, etc. (fins a 20 punts).
• Expedient acadèmic (fins a 25 punts).
• Experiència en investigació i/o professional (fins a 10 punts).

Complements formatius

Als estudiants que hagin cursat el màster de referència, el Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent (Màster en Recerca en Educació o altres màsters afins), no se’ls exigiran complements de formació i tindran accés directe al programa.

En el cas dels candidats que no estiguin en possessió del màster de referència o equivalents, l’òrgan d’admissió pot exigir assignatures, depenent del perfil dels sol·licitants, que pertanyin al Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, i seran assignatures que proporcionin una formació bàsica en teories educatives. En el pla d’estudis vigent actualment, aquestes assignatures serien les següents:

1) Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II o bé Antecedents i Orientació Disciplinària en la Formació Professional. Les dues assignatures són similars en un 90% i pertanyen, la primera, a l’especialització en Tecnologia, i la segona, a l’especialització en Formació Professional. Totes dues són de 7 ECTS. Mentre que la primera s’ofereix de manera presencial en el quadrimestre de primavera, la segona s’imparteix de manera presencial i semipresencial en el quadrimestre de tardor. L’òrgan d’admissió pot recomanar l’una o l’altra en funció de les característiques i necessitats dels aspirants. Les competències de les dues assignatures són:

Específiques:
• Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
• Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries.
• Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul a l’esforç.
• Fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i doni valor a les aportacions dels estudiants.
• Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
• Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.

Transversals:
• Aprenentatge autònom: detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
• Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de manera oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge i de l’elaboració del pensament i participar en debats sobre temes educatius.
• Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d’un equip interdisciplinari i contribuir a desenvolupar tasques i projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.
• Ús solvent dels recursos d’informació: gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la utilització de recursos diversos i de les tecnologies de la informació (TIC) per a l’ensenyament-aprenentatge. Aplicar les TIC en l’activitat docent i transformar la informació en coneixement (TAC) a través del disseny d’activitats o accions que repercuteixin en l’alumnat.

2) Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa, de 8 ECTS, impartida de manera presencial i semipresencial en el quadrimestre de primavera. Les competències de l’assignatura són:

Específiques:
• Analitzar críticament l’acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació utilitzant indicadors de qualitat.
• Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca i avaluació educatives, i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes de recerca, innovació i avaluació.
• Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
• Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries de l’especialització i plantejar alternatives i solucions.

Transversals:
• Aprenentatge autònom: detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
• Emprenedoria i innovació: identificar els elements que caracteritzen l’organització d’un centre docent, relacionar la planificació de l’ensenyament-aprenentatge amb els resultats obtinguts i fer propostes de millora.
• Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat de benestar i ser sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per facilitar la inclusió de tot l’alumnat i transmetre un compromís ètic i sobre el dret a la diferència.

Període de matrícula dels nous doctorands

Els nous doctorands hauran de formalitzar la matrícula en el període hàbil després que se n’accepti la sol·licitud.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

La primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Nom de l’activitat: Elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
• Hores: 20.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Curs específic Mètodes i Tècniques de recerca en Educació de l’Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia.
• Hores: 60.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: ’Workshops’ específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Publicacions.
• Hores: 240.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Cursos i seminaris específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: ’Workshops’ específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: Mobilitat i congressos.
• Hores: 480.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: Activitats transversals.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual de la UPC (LISA)

LISA és una unitat dedicada a la creació de material audiovisual per donar suport a les iniciatives docents de la UPC. Els objectius principals del LISA són, d’una banda, potenciar l’ús de material audiovisual en la docència universitària i, de l’altra, potenciar la innovació docent basada en continguts audiovisuals (MOOC, classe inversa o ‘flipped classroom’…).

El personal del LISA acompanya el professorat en tot el procés de producció de material audiovisual, donant suport tant al disseny com a la creació de material educatiu. També es compta amb aquest laboratori per al desenvolupament del material audiovisual per als complements de formació dels doctorands.

Carta de serveis del LISA: Preproducció, suport a l’elaboració de guions tècnics i literaris, suport a l’elaboració de guions il·lustrats (‘storyboards’), gravació de vídeos, enregistrament en estudi (debats, videopresentacions, píndoles formatives, entrevistes, directes, format aula, videoconferències, ‘screencasts’), enregistrament àudio (veu en off), enregistraments exteriors (amb vídeo en temps real o només enregistrament), postproducció, disseny gràfic, muntatge i edició vídeos, retoc d’imatge, so i música, animacions (2D i 3D), escenaris virtuals, publicació (UPCommons, YouTube, Atenea, vídeo en temps real…), gravació amb suport físic.

Es poden trobar exemples de la seva producció al canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMqyLkiNtyNsa-H2aJJONVg

Des de setembre de 2014, la unitat LISA està integrada en els Serveis Audiovisuals de la UPC i passa a donar suport també a la producció audiovisual per a fins específics de la comunitat universitària, com la recerca i transferència de coneixement i la promoció i difusió de les activitats de la UPC.

Recursos:
Té personal qualificat i equipament apropiat, que inclou: 1 plató per a enregistraments en interior, 2 càmeres de vídeo (Canon XA20), 2 micròfons de condensador Røde, 2 micròfons de corbata Røde, 2 micròfons sense fil Sennheisser 112, fons croma (‘chroma key’), teleapuntador, sistema d’il·luminació, 3 ordinadors iMac per a l’edició de vídeo i creació d’animacions.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 04/10/2023 04:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 04/10/2023 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 04/10/2023 05:01:11.

Publicacions associades a les tesis

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

     Indicadors

     Amunt