Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de Processos Químics

Enginyeria de Processos Químics

El Programa de Doctorat en Enginyeria de Processos Químics es va crear formalment el 1986 en el marc del Departament d’Enginyeria Química de la UPC. En trenta anys s’hi han format uns 160 doctors, la majoria dels quals s’han incorporat al sector empresarial, a la universitat o a centres de recerca.

L’aplicabilitat industrial del programa, dirigit essencialment al desenvolupament de tècniques i metodologies innovadores, ha estat un aspecte prioritari. Les tesis doctorals que s’hi han confeccionat es caracteritzen per la innovació i l’originalitat, la transcendència tecnològica i l’aplicació en l’àmbit de la producció industrial i la protecció mediambiental. Els dos grans camps d’acció són el disseny, la millora, simulació i optimització d’operacions i processos, i l’anàlisi i reducció del risc i de l’impacte ambiental en els diversos aspectes (accidents greus, emissions, residus, etc.).

El programa va obtenir l’any 2004 la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (MCD2004-00410) i la va mantenir ininterrompudament fins a 2010. De l’any 2011 al 2013 (data de l’última convocatòria fins a avui) va tenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0313). El seu enfocament i tradició l’han convertit en molt atractiu per a alumnes d’altres universitats catalanes (30% en els darrers 5 anys), espanyoles (20% en els darrers 5 anys) i americanes (35% en els darrers 5 anys).

Actualment la investigació desenvolupada en el programa està suportada per cinc grups de recerca, tots ells amb una intensa activitat internacional. Quatre d’aquests estan reconeguts com ’grups consolidats’ per la Generalitat de Catalunya i un com a ‘grup emergent’. Aquesta investigació es porta a terme en el marc de projectes europeus, finançats per les administracions estatal i autonòmica i també en projectes per a empreses.

El programa ha desenvolupat una tasca tant científica i acadèmica com professional de gran interès. Cal tenir en compte la importància de la indústria química en l’economia espanyola i en la societat actual, així com el fet que el 40% de la indústria química espanyola està localitzada a Catalunya (2008).

Els aspectes científics i acadèmics queden reflectits en els resultats aconseguits en matèria científica (publicacions, premis, etc.) al llarg de la trajectòria d’aquest doctorat. L’interès professional es manifesta per la col·locació en llocs de responsabilitat de doctors formats en el programa.


COORDINADOR/A

Casas Pons, Ignasi

CONTACTE

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química
Enginyeria Industrial
Llicenciatura en Química
Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, Màster en Enginyeria de Processos Químics, Màster en Enginyeria Industrial (esp. Química).

Amb complements de formació:
Màster en Química, Màster en Biotecnologia, Màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Els alumnes del programa tindran experiència en diferents camps de R+D+I relacionats amb l’enginyeria de processos químics que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en què es desenvoluparà poden incloure:

Experiència en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària. Disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc.

Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.

Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, hauran adquirit formació en anàlisi de risc en la indústria de procés, en l’avaluació de risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.

En l’àmbit de la nanotecnologia, hauran adquirit, entre d’altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano- i microestructures, per exemple per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalitzadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc.

Podran aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple, per eliminar contaminants d’aigües. O desenvoluparan nous sensors com a mètodes analítics per a la monitorització de paràmetres fisicoquímics d’interès en entorns naturals o industrials. En el camp dels residus, seran capaços de realitzar l’estudi i la caracterització per al tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en què desenvolupin les seves tesis, s’espera que tindran capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. També estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes, alhora que obtindran les habilitats necessàries per a l’exposició en contextos acadèmics i professionals de les idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a matrícula. Excepcionalment, els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-enginyeria-de-processos-quimics/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792


Convenis amb altres institucions

Convenis:

The China Scholarship Council (CSC)
University of Tunis El Manar (Tunísia)
Universidad de los Andes (Colòmbia)
Universidad Nacional de Colòmbia (CO)

Col·Laboracions:

El Departament d’Enginyeria Química disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi radicats en altres països, amb els quals hi ha un actiu programa d’intercanvi d’estudiants i investigadors. A títol d’exemple poden citar-se:

Amirkabir University of Technology (IR)
Bremen University (DE)
Brookhaven National Laboratories (US)
Carnegie Mellon University (US)
Catholic University of Leuven (BE)
Chalmers University of Technology (ES)
Cornell University (US)
Cranfield University (UK)
Delft Technical University (NL)
École des Mines d’Alès (IMT Mines d’Alès) (FR)
ETH Zürich (CH)
Imperial College (UK)
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lió (FR)
Institute of Chemical Technology, TU Bergakademie Freiberg (DE)
JRC Karlsruhe (DE)
Politecnico di Torino (IT)
Poznań Institute of Technology (PL)
Tecnológico de Monterrey (MX)
Universidad de San Luis (AR)
Universidad de Tarapacá (CL)
Universidad Nacional del Litoral (AR)
Universidade Nova de Lisboa - UNL (PT)
Università degli Studi di Palermo (IT)
Università degli Studi di Udine (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Bologna (IT)
Università La Sapienza (IT)
Universitat de Barcelona (ES)
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf (DZ)
Université Oran 1 (DZ)
University of Edinburgh (UK)
University of Hèlsinki (FI)
University of Plymouth (UK)
University of Reading (UK)
Wageningen University (NL)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química
Enginyeria Industrial
Llicenciatura en Química
Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, Màster en Enginyeria de Processos Químics, Màster en Enginyeria Industrial (esp. Química).

Amb complements de formació:
Màster en Química, Màster en Biotecnologia, Màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació
1. Currículum acadèmic del candidat: tipus de formació i qualificacions obtingudes (ponderació: 60%).
2. Experiència de recerca (ponderació: 15%).
3. Beques i/o ajudes de què disposa el candidat o la candidata (ponderació: 20%).
4. Altres mèrits (5%).


Òrgan d’admissions

El Programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants. Aquesta Comissió està composta per quatre representants dels professors del programa, el coordinador o la coordinadora (que la presideix), un representant dels estudiants i un administratiu o administrativa (sense vot). La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per diferents vies (aplicació informàtica de preinscripció, correu electrònic, en persona). El Programa de Doctorat té un formulari específic on els doctorands expressen els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca a fi d’assignar tutors/directors o tutores/directores.
Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que han de fer els candidats, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que hagin de superar-se complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements podran ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es realitza en el marc del Màster’s Degree in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories, ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) o en els cursos transversals programats per la UPC.

El Màster’s Degree in Chemical Engineering (recentment verificat) és el que es considera vinculat al Programa de Doctorat en Enginyeria de Processos Químics.

La formació complementària que eventualment els doctorands hagin de cursar la determina la Comissió Acadèmica d’entre les matèries del màster, en funció dels seus perfils i manques.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, encara que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.
Activitat: Cursos.
Hores: 30.

Caràcter: optativa.

Activitat: Seminaris.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: ‘Workshops’.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 80.
Caràcter: optativa.

Activitat: Congressos.
Hores: 72.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 75.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats linguísticas i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Seguiment del DAD i pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca que participen en el Programa de Doctorat, havent desenvolupat un elevat nombre de projectes tant nacionals com internacionals, tenen una trajectòria investigadora consolidada. Els recursos materials, tecnològics i científics disponibles permeten assegurar una òptima cobertura de les necessitats dels estudiants del programa en l’execució de la tesi doctoral. De manera genèrica, poden citar-se els recursos generals següents, disponibles al Departament d’Enginyeria Química, a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Este (EEBE) i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

• Laboratoris de recerca: reactors químics, operacions unitàries, processos de separació, tractament avançat de residus, anàlisis de característiques tèrmiques de combustibles, anàlisis de contaminants atmosfèrics, tècniques analítiques de caracterització de sòlids, etc.

• Centres de càlcul i sales d’ordinadors equipats amb programari potent i variat: simulació i optimització de processos, simulació i optimització d’operacions, modelatge matemàtic d’accidents (explosions, incendis, núvols tòxics), etc.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:59.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:16.

Llistat de tesis defensades per any

 • VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA: Antioxidant properties and applications of pecan (Carya illinoinensis)
  Autor/a: VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 18/02/2021
  Director/a de tesi: ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR | METÓN TEIJEIRO, ISIDORO

  Tribunal:
       PRESIDENT: RASO PUEYO, JAVIER
       SECRETARI: SAPERAS PLANA, NURIA
       VOCAL: SERNA-SALDÍVAR, SERGIO ROMÁN OTHÓN
       VOCAL: HARO BAUTISTA, DIEGO
       VOCAL: KURI, VICTOR
  Resum de tesi: Los problemas relacionados con el medio ambiente constituyen actualmente la segunda preocupación a nivel mundial, y la primera en el caso de muchos países. Éste es uno de los principales motivos que está motivando la adaptación hacia nuevos sistemas de producción en el sector agroalimentario. Por ejemplo, adoptar un modelo de economía circular, que tiene por finalidades la reducción, reutilización y aprovechamiento de sus residuos. Los desechos y subproductos alimentarios constituyen fuentes potenciales de compuestos bioactivos, algunos de los cuales pueden proporcionan propiedades antioxidantes. Ello ha propiciado que en los últimos años adquieran relevancia para las industrias alimentarias y farmacéuticas, al representar una buena alternativa en la formulación de alimentos funcionales, como aditivos alimentarios o incluso en la producción de fármacos. En esta tesis doctoral se ha analizado principalmente la cáscara de nuez pecana (Carya illinoinensis), como también el fruto.Secundariamente se ha trabajado con la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa) y el pimiento (Capsicum annuum). Estos productos, directamente o sus extractos, poseen compuestos con propiedades antioxidantes, capaces de inhibir procesos de oxidación en alimentos, y también, aunque en menor medida, con propiedades bactericidas.Inicialmente, se ha analizado e identificado el contenido de polifenoles totales (CPT) y la actividad antirradicalaria mediante distintos métodos. Posteriormente, se han evaluado posibles efectos sinérgicos de estas plantas en sistemas alimentarios reales, como emulsiones de aceite en agua, hamburguesas de carne y pescado.Otro aspecto a destacar es el trabajo con envases activos. Se han elaborado biofilms a base de gelatina con extractos del fruto y de la cáscara. Se caracterizó y evaluó tanto en la interacción con el alimento (hamburguesa), analizando el retraso en la oxidación, como por sus propiedades mecánicas y físico-químicas. También se ha sintetizado el film Poly (¿ -dodecyl¿ -glutamate) (PAAG-12) con adición de ¿ -tocoferol (uno de los principales compuestos del fruto de la nuez pecana) y se hacomparado con las características, en condiciones similares, del film con ácido polila´ctico (PLA).Se ha optimizado el proceso de extrusión de la cáscara de nuez. El extruido se ha añadido como nuevo ingrediente para el desarrollo de productos de panificación. Se ha llevado a cabo la encapsulación de dicho extruido y evaluado la actividad antioxidante en salmón. Así mismo, se ha estudiado la fermentación de la cáscara original y extruida con el hongo Aspergillus oryzae.Además de los análisis antioxidantes comentados, también se ha evaluado in vitro la actividad antiproliferativa de extractos de fruto y cáscara de la nuez pecana en cultivos de líneas celulares derivadas de tumores.Los resultados obtenidos con los extractos de cáscara muestran los niveles mayores de CPT y actividad antirradicalaria, de manera similar a los obtenidos con extractos de té verde. Así mismo, tanto el fruto como la cáscara tuvieron un gran efecto en la disminución de la formación de hidroperóxidos en emulsiones. Por su parte, la sinergia del fruto de la nuez con la flor de hibisco logró una reducción de la oxidación lipídica en hamburguesas de sardinas, disminuyendo la formación de compuestos reactivos al malondialdehído y de compuestos volátiles. Resultados similares se obtuvieron en la carne con la implementación de la mezcla de la cáscara con la flor de hibisco y el pimiento.En cuanto a los dos tipos de films elaborados, el resultado fue positivo tanto en la disminución de compuestos formados por la oxidación primaría en emulsiones como de la oxidación secundaría en carne.La extrusión de cáscara incrementó significativamente la capacidad antioxidante y hasta tres veces más el contenido de fibra soluble con respecto a la cáscara no extruida. La adicción de este nuevo ingre

Darrera actualització: 27/02/2021 06:02:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:FERNÁNDEZ DE LABASTIDA VENTURA, MARCOS
Títol:Development of novel techniques of advanced transport characterization of membranes
Data lectura:01/10/2020
Director/a:YAROSHCHUK, ANDRIY
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Peralta Mena, Serafín Francisco (2020). Puesta en marcha de una planta piloto para el tratamiento de aguas del acuífero de Sant Adrià del Besòs .

AUTOR/A:JAVADIAN, HAMEDREZA
Títol:Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:RUIZ PLANAS, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SOMOZA TORNOS, ANA
Títol:Decision support strategies for the efficient implementation of circular economy principles in process systems
Data lectura:26/03/2020
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pacheco, A.; Somoza, A.; Espuña, A.; Graells, M.; Muñoz, E.; Capon-Garcia, E. (2020). Synthesis and assessment of waste-to-resource routes for circular economy.

AUTOR/A:LÓPEZ RODRÍGUEZ, JULIO
Títol:Integration of Nanofiltration and Diffusion Dialysis for the sustainable management of acidic liquid wastes
Data lectura:17/12/2019
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2020). Comparison of acid-resistant ceramic and polymeric nanofiltration membranes for acid mine waters treatment. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2018: 8.355; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2020). From nanofiltration membrane permeances to design projections for the remediation and valorisation of acid mine waters. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RENGEL DARNACULLETA, FRANCISCO DE BORJA
Títol:Validation of CFD codes for risk analysis of accidental hydrocarbon fires
Data lectura:13/12/2019
Director/a:PASTOR FERRER, ELSA
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rengel, F.; Àgueda, Alba; Pastor, E.; Casals, J.; Planas, E.; Hu, L.; Palacios Rosas, Adriana (2020). Experimental and computational analysis of vertical jet fires of methane in normal and sub-atmospheric pressures. - Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2018: 5.128; Quartil: Q1)

AUTOR/A:PAVÓN REGAÑA, SANDRA
Títol:Rare earth elements recovery from E-wastes by solvent extraction and supported liquid membrane processes
Data lectura:28/11/2019
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:FORTUNY SANROMA, AGUSTIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Becue-Bertaut, M.; Sastre, A. (2020). Permeability dependencies on the carrier concentration and membrane viscosity for Y(III) and Eu(III) transport by using liquid membranes. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2018: 5.107; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VALERO PÉREZ, MARIO MIGUEL
Títol:Infrared image processing tools for automated aerial remote sensing of active wildland fires
Data lectura:30/10/2019
Director/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Codirector/a:PASTOR FERRER, ELSA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:AUDINO, FRANCESCA
Títol:Advanced oxidation process models for optimisation and decision making support in water management
Data lectura:20/06/2019
Director/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Codirector/a:PEREZ MOYA, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Audino, F.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A.; Csukas, B.; Varga, M. (2020). A novel modeling approach for a generalizable photo-Fenton-based degradation of organic compounds. - Environmental science and pollution research, ISSN: 0944-1344 (JCR Impact Factor-2018: 2.914; Quartil: Q2)

AUTOR/A:DOMBAYCI, CANAN
Títol:Conceptual modelling for integrated decision-making in process systems
Data lectura:27/05/2019
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SANCHO LACALLE, IRENE
Títol:Towards the wastewater treatment plant of the future: integration of carbon redirection and nitrogen recovery technologies
Data lectura:12/12/2018
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:ARESPACOCHAGA SANTIAGO, NICOLÁS DE
Codirector/a:LÓPEZ PALAU, SILVIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sancho, I.; López Palau, Silvia; de Arespacochaga, N.; Cortina, J. (2019). New concepts on carbon redirection in wastewater treatment plants: a review. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RIOS I RUBIRAS, ORIOL
Títol:Inverse modelling in wildfire spread forecasting: towards a data-driven system
Data lectura:30/11/2018
Director/a:PASTOR FERRER, ELSA
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Valero, M.; Jimenez, D.; Butler, B.; Mata, C.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). On the use of compact thermal cameras for quantitative wildfire monitoring.

AUTOR/A:YOU CHEN, XIALEI
Títol:Nutrient recovery from waste water treatment plant by sorption processes: technical and economic analysis
Data lectura:29/11/2018
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez Alcaraz, Javier (2019). ESTUDI HIGIÈNIC COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV'S).

Paredes Román, Javier Adrian (2019). Análisis de riesgos emergentes enfocado en nuevos modelos laborales..

Suñé Pou, David (2019). Construcción de una sala de fraccionamiento con exposición a sustancias químicas..

Rifi Setti, Otman (2019). La Prevención de Riesgos Laborales, aplicada a los voluntarios, Sant Joan de Deu, Serveis Socials..

You, X.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Nutrients recovery from treated secondary mainstream in an urban wastewater treatment plant: a financial assessment case study. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VERA I CANUDAS, MARC
Títol:Evaluating the role of natural organic matter in the operation of a drinking water treatment plant incorporating membrane technologies
Data lectura:23/07/2018
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:RAMÍREZ CAMACHO, JAIME GIOVANNI
Títol:Contribución al análisis de riesgos en el transporte de materiales peligrosos por tubería
Data lectura:15/12/2017
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PASTOR FERRER, ELSA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Amaya, R.; Ramírez-Camacho, J. G.; Pastor, E.; Casal, J.; Muñoz, F. (2018). Crater formation by the rupture of underground natural gas pipelines: a probabilistic-based model. - Journal of natural gas science and engineering, ISSN: 1875-5100 (JCR Impact Factor-2018: 3.859; Quartil: Q1)

AUTOR/A:REIG I AMAT, MÒNICA
Títol:Integration of electrically driven membrane separation processes for water treatment and resources recovery
Data lectura:19/12/2016
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Laiseca García, Andrea Catalina (2017). Separación de cobre, zinc y arsénico en aguas ácidas por medio de Electrodiálisis.

Martín Gil, Kevin (2017). Valorización de metales y nacidos de aguas de procesos metalúrgicos por integración de tecnologías de membranas..

Pagès, N.; Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Trace ions rejection tunning in NF by selecting solution composition: Ion permeances estimation. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Application of selectrodialysis for the removal of as from metallurgical process waters: Recovery of Cu and Zn. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2017: 3.927; Quartil: Q1)

Vecino, X.; Reig, M.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Selectrodialysis process for heavy metal separation and recovery from metallurgical process streams.

Lopez, J.; Reig, M.; Licon, E.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Torres, E.; Ayora, C.; Cortina, J. (2017). Evaluation of nanofiltration membranes for recovery and concentration of rare earth elements from acidic waters.

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Valorisation of dye chemical industrial brines by selectrodialysis to promote a circular economy scheme.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Integration of liquid membrane contactors on the valorization of nitrogen from treated wastewaters as liquid fertilizers: process limitations due to water transport.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2017). Transport performance of nanofiltration membranes in metallurgical and mining efflents: Modelling the separation of oxyacids (H2SO4 and H3AsO4) from metallic species (Cu, Zn).

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Zinc and arsenic separation from an industrial acid effluent by means of an electrodialysis-based technology (selectrodialysis).

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Sancho, I.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Liquid-liquid membrane contactor for ammonia separation and recovery as liquid fertilizers.

AUTOR/A:GALLEGO IRADI, MARÍA GABRIELA
Títol:Estudio de la actividad antioxidante de diversas plantas aromáticas y/o comestibles
Data lectura:24/10/2016
Director/a:ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gallego, M.; Rodriguez-Cabo, T.; Rodriguez-Pereiro, I.; Almajano, María Pilar (2016). Analytical characterization of polyphenols from tara and caesalpinia decapetala as stabilizers of O/W Emulsions. - Journal of food science, ISSN: 0022-1147 (JCR Impact Factor-2016: 1.815; Quartil: Q2)

Almajano, María Pilar; Azman, A.; Skowyra, M.; Gallego, M.; Muhammad, K. (2017). Evaluation of the antioxidant activity of Betula pendula leaves extract and its effects on model foods. - Pharmaceutical biology, ISSN: 1388-0209 (JCR Impact Factor-2017: 1.918; Quartil: Q2)

AUTOR/A:PAGÈS HERNANDO, NEUS
Títol:Nanofiltration and Hybrid Sorption - Ultrafiltration Processes for Improving Water Quality
Data lectura:15/09/2016
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pagès, N.; Gibert, O.; Bernat, X.; Cortina, J. (2016). Removal of dissolved organic carbon and bromide by a hybrid MIEX-ultrafiltration system: Insight into the behaviour of organic fractions. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Pagès, N.; Valderrama, C.; Bernat, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Integration of a hybrid ion exchange – membrane filtration process for reduction of disinfection by-products in drinking surface waters: dissolved organic carbon and bromide removal. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

AUTOR/A:HJAILA, KEFAH
Títol:Towards multi enterprise-wide coordination for large-scale chemical supply chains
Data lectura:06/09/2016
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:HEMMATIAN, BEHROUZ
Títol:Contribution to the study of Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions and their mechanical effects
Data lectura:18/07/2016
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2017). Comparative analysis of BLEVE mechanical energy and overpressure modelling. - Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2017: 3.441; Quartil: Q1)

AUTOR/A:HERMASSI, MEHREZ
Títol:Valorization of phosphate from industrial and domestic effluents as by-products for fertilizers production
Data lectura:27/02/2016
Director/a:HARROUCH EP BATIS, NARJES
Codirector/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SILVENTE SAIZ, JAVIER
Títol:Improving the tactical and operational decision making procedures in Chemical Supply Chains
Data lectura:17/02/2016
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
15/06/202015/06/2020The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/01/201731/12/2018Recopilación de resultados de proyectos de investigación en puertos y transferencia de conocimiento a usuarios finalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2019Control de la expresión génica para ahorrar proteína e incrementar la utilización de los carbohidratos de la dieta en la producción de dorada (sparus aurata)Ministerio de Ciencia e Innovación
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
08/09/201608/09/2016Estructura electroosmótica en capas
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
25/03/201531/12/2020Impartició de curs en règim semipresencial de Gerència de Riscos i Valoració d'Actius al personal comercial de Seguros Catalana OccidenteSEGUROS CATALANA OCCIDENTE,SOCIEDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/08/2018Validación de la capacidad predictiva de herramientas CFD en el análisis del riesgo de escenariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017CTM2014-52770-R - Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
15/06/202015/06/2020The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/01/201731/12/2018Recopilación de resultados de proyectos de investigación en puertos y transferencia de conocimiento a usuarios finalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2019Control de la expresión génica para ahorrar proteína e incrementar la utilización de los carbohidratos de la dieta en la producción de dorada (sparus aurata)Ministerio de Ciencia e Innovación
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
08/09/201608/09/2016Estructura electroosmótica en capas
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
25/03/201531/12/2020Impartició de curs en règim semipresencial de Gerència de Riscos i Valoració d'Actius al personal comercial de Seguros Catalana OccidenteSEGUROS CATALANA OCCIDENTE,SOCIEDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/08/2018Validación de la capacidad predictiva de herramientas CFD en el análisis del riesgo de escenariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017CTM2014-52770-R - Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt