Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants

COORDINADOR/A

Cortes Rossell, Guillem

CONTACTE

Àrea de Doctorat - UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 562
Correu electrònic: doctoratd.utgaeib@upc.edu

El Programa de Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants (PDINRI) va rebre la Menció cap a l’Excel·lència a partir de l’any 2011 i fins al 2013 (MEE2011-0496), i prèviament la Menció de Qualitat atorgada pel MEC (MCD2005-00347) des del 2005.

En el marc dels objectius estratègics nacionals en R+D+I, el present programa encaixa en l’acció estratègica d’Energia i Canvi Climàtic, amb importants ramificacions en l’àrea de la salut pública per les aplicacions mèdiques de la radiació. Dins de la nova estructura de l’Escola de Doctorat de la UPC, el PDINRI s’integra en l’àmbit de l’enginyeria industrial, des del qual contribueix a les línies prioritàries de recerca en tecnologia de l’energia i tecnologies mèdiques. El programa és afí a altres programes de postgrau similars en enginyeria nuclear i ciències radiològiques existents en multitud d’universitats tecnològiques al voltant del món (vegeu, per citar alguns exemples a tots dos extrems de l’Atlàntic, https://ners.engin.umich.edu, http://nuclear.engr.utexas.edu o http://www.cnec.group.cam.ac.uk).

En l’entorn més pròxim a les nostres circumstàncies, la situació actual i les perspectives futures de la utilització de les radiacions ionitzants (RI) en general, i de la producció d’energia nuclear en particular, justifiquen la necessitat d’oferir el present Programa de Doctorat. A Catalunya, per exemple, hi ha tres centrals nuclears en explotació (Ascó I, Ascó II i Vandellòs) que generen, aproximadament, el 45% de l’energia elèctrica consumida a la regió. En el conjunt d’Espanya hi ha vuit centrals, les quals proporcionen al voltant del 20% de l’energia elèctrica consumida.

Com ja s’ha esmentat, un altre camp amb un alt impacte social on les RI tenen un paper destacat és el sanitari. Els acceleradors de partícules (la majoria d’electrons), els equips generadors de raigs X i les fonts radioactives de diversa índole s’empren en els hospitals amb finalitats tant diagnòstiques com terapèutiques. Les llista de tècniques implicades és àmplia. Entre les diagnòstiques podem citar, per exemple, la radiografia convencional, la gammagrafia, els escàners SPECT, PET i multimodalitat i la radioinmunoanàlisi. Entre les terapèutiques hi ha la radioteràpia externa, la braquiteràpia, la radiocirurgia, etc.

L’ús intensiu de RI motiva l’interès per la mesura precisa de la dosi absorbida i pels seus efectes sobre els teixits vius, temàtiques que constitueixen l’objecte d’estudi de la dosimetria i la radiobiologia, respectivament. En l’actualitat, aquests problemes s’aborden tant des del punt de vista experimental com amb tècniques avançades de simulació per ordinador. Els estudis de protecció radiològica, al seu torn, avaluen i optimitzen els camps de radiació en l’entorn dels treballadors professionalment exposats i del públic en general.

En un altre àmbit, la construcció a Catalunya del primer laboratori de llum sincrotró espanyol (denominat Alba, vegeu http://www.cells.es) fa preveure la necessitat d’especialistes en tecnologia d’acceleradors. Els coneixements adquirits pels estudiants del nostre programa els permetran comprendre les bases per a la construcció i operació d’instal·lacions d’aquest tipus.

D’especial rellevància per la seva projecció de futur és el desenvolupament del projecte ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, vegeu http://www.iter.org) a Cadarache, França, l’oficina gestora del qual estarà ubicada a Barcelona. El reactor ITER, del tipus ’tokamak’, estudiarà la producció d’energia mitjançant la fusió de nuclis de deuteri i triti. La formació de futurs investigadors i tecnòlegs en aquesta àrea contribueix a l’aposta per models energètics més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Existeixen també múltiples aplicacions de les radiacions ionitzants en altres entorns industrials i de recerca. Sense ànim de ser exhaustius, podem citar les sondes de nivell en dipòsits i sitges, les galgues nuclears, els irradiadors per a l’esterilització d’estris i aliments, les tècniques d’anàlisi quantitativa en ciències de materials, les tècniques de datació radioactiva, etc.

Com es pot apreciar, els usos de les RI en la nostra societat, tant directes com derivats, són nombrosos i de gran rellevància. El PDINRI pretén dotar els estudiants d’una sòlida formació que els permeti abordar tasques de recerca i desenvolupament relacionades amb alguna de les tres especialitats del programa, és a dir, la tecnologia energètica nuclear, la utilització de RI per a fins mèdics i industrials o la tecnologia d’acceleradors de partícules.

Un objectiu addicional és permetre als estudiants entrar en contacte amb institucions de prestigi dedicades a la recerca, al desenvolupament de tecnologia o la seva explotació. En aquest sentit, l’INTE i la SEN mantenen contactes amb diverses institucions, entre les quals cal destacar les centrals nuclears espanyoles, CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, a la frontera franco-suïssa), Ciemat (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, a Madrid), CSN (Consell de Seguretat Nuclear, a Madrid), ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione i la Ricerca Ambientale), JUAS (Joint Universitites Accelerator School, a Archamps, França), Alba (Laboratori de Llum Sincrotró del Vallès, a Cerdanyola de Vallès, Espanya) i CDRH-FDA (US Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, EUA).

Es dispensa una atenció especial als temes més afins als grups d’especialització presents a la UPC, com ara la tecnologia de reactors de fissió i fusió, la seguretat de les instal·lacions nuclears, el disseny de nous acceleradors de partícules, la radiofísica mèdica, la protecció radiològica i l’impacte de les RI en el medi ambient i en la salut humana

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al programa són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un dels màsters següents:

- Màster en Enginyeria Nuclear
- Màster en Enginyeria Biomèdica.

També hi podran ser acceptats els estudiants amb un màster afí a l’àmbit científic del programa, sempre que la Comissió Acadèmica ho consideri oportú. Es consideren també com a trets importants l’interès general per les temàtiques que es desenvolupen en el programa, la capacitat analítica i la capacitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauràn de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat d’investigació a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Tècniques Energètiques (PROMOTORA)
 • Departament de Física
CONTACTE:

Àrea de Doctorat - UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 562
Correu electrònic: doctoratd.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Universitat de Barcelona: recerca sobre dosimetria i radiofísica mèdica. Públic.
C2. Universität Duisburg-Essen: recerca sobre radiofísica mèdica. Públic.
C3. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN): intercanvi d’estudiants en el camp de la medicina nuclear. Públic.
C4. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics: col·laboració en el camp de la física d’acceleradors i per a la construcció d’un microtró. Públic.
C5. Consell de Seguretat Nuclear: col·laboració per a la creació de la Càtedra de Seguretat Nuclear Argos a l’ETSEIB de Barcelona.

Altres col·laboracions:

Institució participant: Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering.

Descripció de la col·laboració: CHERNE és una xarxa acadèmica europea oberta per a la cooperació en l’ensenyament universitari sobre enginyeria radiològica i nuclear.
Naturalesa de la institució: pública.

Institució participant: Joint Universities Accelerator School (juas).
Descripció de la col·laboració: cursos sobre física i tecnologia d’acceleradors de partícules.
Naturalesa de la institució: privada.

Institució participant: International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
Descripció de la col·laboració: estudis sobre plasmes i reactors de fusió (diversos contractes).
Naturalesa de la institució: pública.

Institució participant: Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II.
Descripció de la col·laboració: recerca per al desenvolupament de mètodes d’anàlisi probabilístics de seguretat en la valoració de riscos econòmics i tecnològics en centrals nuclears (diversos contractes). Naturalesa de la institució: privada.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb què es pot accedir al programa són diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un dels màsters següents:

- Màster en Enginyeria Nuclear
- Màster en Enginyeria Biomèdica.

També hi podran ser acceptats els estudiants amb un màster afí a l’àmbit científic del programa, sempre que la Comissió Acadèmica ho consideri oportú. Es consideren també com a trets importants l’interès general per les temàtiques que es desenvolupen en el programa, la capacitat analítica i la capacitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Dels estudiants que vulguin sol·licitar l’admissió s’espera que, com a mínim, hagin cursat 60 crèdits en un màster oficial la temàtica del qual sigui afí a l’enginyeria nuclear o a les radiacions ionitzants.

En qualsevol cas, correspon a la Comissió Acadèmica del present programa la decisió sobre l’admissió. Les sol·licituds que no s’ajustin a les condicions descrites anteriorment han de ser consultades amb aquesta Comissió, i es poden acceptar excepcions si hi ha motius justificats i es considera oportú.


L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters en Enginyeria Nuclear o en Enginyeria Biomèdica de la UPC. En aquest cas no es requeriran complements de formació.

En cas que sigui necessari establir una priorització dels candidats, la Comissió Acadèmica podrà considerar els aspectes següents:

- Expedient acadèmic (ponderació: 30%).
- Entrevista personal (ponderació: 30%).
- Experiència en recerca (ponderació: 30%).
- Domini de la llengua anglesa (ponderació: 10%).

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del M. Sc. en Enginyeria Nuclear de la UPC o del M. Sc. en Enginyeria Biomèdica de la UPC. En els dos casos no s’exigiran complements de formació si es disposa d’almenys 60 ECTS dels títols esmentats. Es podrà exigir que els estudiants que accedeixin des d’altres màsters facin complements de formació específics de recerca segons el criteri de la Comissió Acadèmica. En aquest cas, es farà un seguiment dels complements cursats. No podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat superior a 60 ECTS.

La Comissió Acadèmica del programa serà l’òrgan responsable d’estipular els complements de formació per a cada estudiant, en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca triada per a la tesi. A continuació s’indiquen les possibles assignatures a cursar en funció de la formació obtinguda prèviament.

A títol indicatiu:

- Els estudiants que procedeixin de l’àmbit de la biologia, la medicina o, en general, de les ciències de la vida seran preferentment encaminats cap a línies de recerca associades al camp de la radiofísica mèdica. Els complements formatius es podran seleccionar d’entre les assignatures afins a aquest camp.

- Els estudiants que procedeixin de l’àmbit de la física, la química o l’enginyeria seran preferentment encaminats cap a línies de recerca associades a la radiofísica mèdica o l’enginyeria nuclear.

Les assignatures dels màsters vinculats al programa compten amb objectius, metodologies i processos d’avaluació ben definits que permetran preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides en apartats anteriors. En qualsevol cas, en funció del currículum de cada estudiant, la Comissió Acadèmica podrà ajustar els complements de formació a cursar. Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 144.

Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 360.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Per al desenvolupament de les activitats previstes es disposa d’aules per a seminaris, sales d’estudi, aules informàtiques, laboratoris i tallers, així com de la biblioteca del centre, d’accés públic.

L’edifici disposa d’una xarxa Wi-Fi per a tota la comunitat universitària i, a més, hi ha un servei de préstec d’equips informàtics portàtils que gestiona la biblioteca de centre.

Els enllaços següents ofereixen detalls sobre els laboratoris i instal·lacions dels departaments implicats en el programa:

https://inte.upc.edu/es/servicios

https://nerg.upc.edu/en/equipment

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 18/05/2024 04:45:19.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 18/05/2024 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 18/05/2024 05:00:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SUAREZ I CAMBRA, DANIEL
Títol:Heat transfer correlations for liquid metal flows under nuclear fusion conditions
Data lectura:06/07/2023
Director/a:BATET MIRACLE, LLUIS
Codirector/a:MAS DE LES VALLS ORTIZ, ELISABET
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Research in plasma physics and fusion nuclear technology in the Department of Physics of UPC
Nuclear España, ISSN: 1137-2885
Data de publicació: 05/2019
Article en revista

Analysis of flow channel insert deformations influence on the liquid metal flow in DCLL blanket channels
Di Giulio, D.; Suarez, D.; Batet, L.; Mas de les Valls, E.; Savoldi, L.
Fusion engineering and design, ISSN: 0920-3796 (JCR Impact Factor-2020: 1.453; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Liquid metal MHD flow influence on heat transfer phenomena in fusion reactor blankets
Suarez, D.; Iraola, E.; Lampón Diestre, C.; Mas de les Valls, E.; Batet, L.
Fusion engineering and design, ISSN: 0920-3796 (JCR Impact Factor-2021: 1.905; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

On the use of CFD to obtain head loss coefficients in hydraulic systems and its application to liquid metal MHD flows in nuclear fusion reactor blankets
Suarez, D.; Mas de les Valls, E.; Batet, L.
Plasma Physics and Controlled Fusion, ISSN: 1361-6587 (JCR Impact Factor-2021: 2.532; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

A Formal Verification and Validation of a Low Magnetic Reynolds Number MHD Code for Fusion Applications
Suarez, D.; Khodak, A.; Mas de les Valls, E.; Batet, L.
IEEE transactions on plasma science, ISSN: 1939-9375 (JCR Impact Factor-2022: 1.5; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Validation and verification of a quasi two-dimensional turbulence model and an eddy detection method for liquid metal magnetohydrodynamics flows
Suarez, D.; Iraola, E.; Serrat, J.; Mas de les Valls, E.; Futatani, S.; Batet, L.
Plasma physics and controlled fusion, ISSN: 0741-3335 (JCR Impact Factor-2021: 2.532; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/03/2023
Article en revista

Liquid metal heat and mass transfer coefficients in vertical ducts with flow channel inserts
29th Symposium on Fusion Technology
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Heat and mass transfer coefficients in vertical ducts with flow channel inserts
29th Symposium on Fusion Technology
Presentació de treball en congressos

Analysis of flow channel insert deformations influence on the liquid metal blow in DCLL blanket channels
14th International Symposium on Fusion Nuclear Technology
Data de presentació: 23/09/2019
Presentació de treball en congressos

Liquid metal MHD flow influence on tritium permeation in fusion reactor blankets
Tritium for Fusion
Presentació de treball en congressos

Liquid metal MHD flow influence on heat transfer coefficient in fusion reactor blankets
31st Symposium on Fusion Technology
Data de presentació: 23/09/2020
Presentació de treball en congressos

Heat transfer correlations for buoyant liquid metal MHD flows in blanket poloidal channels
Symposium on Fusion Technology
Data de presentació: 20/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NAVARRO FERNÁNDEZ, ARACELI
Títol:Understanding secondary emission processes and beam matter interactions for optimization of diagnostic wire grid system in particle accelerators : thermal modeling for beam power limits calculation
Data lectura:21/03/2023
Director/a:RONCAROLO, FEDERICO
Codirector/a:CALVIÑO TAVARES, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of a thermal response model for wire grid profile monitors and benchmarking to CERN LINAC4 experiments
IBIC 2020
Data de presentació: 15/09/2020
Presentació de treball en congressos

PSB H0-H Monitor calibration and commissioning
10th International Beam Instrumentation Conference
Data de presentació: 15/09/2021
Presentació de treball en congressos

Commissioning the New CERN Beam Instrumentation Following the Upgrade of the LHC Injector Chain
IPAC international particle accelerator conference
Data de presentació: 28/05/2021
Presentació de treball en congressos

Design and test of beam diagnostics equipment for the fair proton linac
31st International Linear Accelerator Conference
Data de presentació: 28/08/2022
Presentació de treball en congressos

Experimental investigation of gold coated tungsten wires emissivity for applications in particle accelerators
International Beam Instrumentation Conference 2022
Data de presentació: 15/09/2022
Presentació de treball en congressos

Electron Emission (SEM) grids for the FAIR proton linac
International Beam Instrumentation Conference 2022
Data de presentació: 15/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAMOR VIDAL, MAX
Títol:Evaluation of TH Multi-Scale Coupling Methods in BEPU Analysis
Data lectura:11/10/2022
Director/a:FREIXA TERRADAS, JORDI
Codirector/a:REVENTOS PUIGJANER, FRANCESC-JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On the scaling of uncertainties in thermal hydraulic system codes
Casamor, M.; Martinez, V.; Reventos, F.; Mendizabal, R.; Freixa, J.
Annals of nuclear energy, ISSN: 0306-4549 (JCR Impact Factor-2020: 1.776; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

On the validation of BEPU methodologies through the simulation of integral experiments: Application to the PKL test facility
Freixa, J.; Martinez, V.; Casamor, M.; Reventos, F.; Mendizabal, R.; Sánchez Perea, Miguel
Nuclear engineering and design, ISSN: 0029-5493 (JCR Impact Factor-2021: 1.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Methodology for phenomenological code assessment with integral test data
Perez, M.; Martinez, V.; Casamor, M.; Freixa, J.
Nuclear engineering and design, ISSN: 0029-5493 (JCR Impact Factor-2022: 1.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

Multi-physics framework for whole-core analysis of transient fuel performance after load following in a pressurised water reactor
Peakman, A.; Gregg, R.; Bennett, T.; Casamor, M.; Martinez, V.; Freixa, J.; Pericas, R.; Rossiter, G.
ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, ISSN: 1873-2100 (JCR Impact Factor-2022: 1.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

Off-line vs. semi-implicit TH-TH coupling schemes: A BEPU comparison
Casamor, M.; Avramova, M.; Reventos, F.; Freixa, J.
Annals of nuclear energy, ISSN: 0306-4549 (JCR Impact Factor-2022: 1.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Coupling CTF/RELAP5 Ongoing Development
Cobra TF Users Group Meeting
Data de presentació: 09/05/2017
Presentació de treball en congressos

Validation of a BEPU methodology through a blind benchmark activity at the PKL test facility
International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics
Data de presentació: 26/08/2019
Presentació de treball en congressos

Offline And Semi-implicit Coupling Comparisons in DNB Transients
CAMP 2019
Data de presentació: 30/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COELLO DE PORTUGAL - MARTINEZ VAZQUEZ, JAIME MARIA
Títol:Local Optics Corrections in the HL-LHC
Data lectura:16/06/2021
Director/a:TOMAS GARCÍA, ROGELIO
Codirector/a:KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI ALEXANDROVICH
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Utilizing the N beam position monitor method for turn-by-turn optics measurements
Langner, A.; Benedetti, G.; Carla, M.; Iriso, U.; Coello De Portugal , J.; Tomas García, Rogelio; Marti, Z.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/09/2016
Article en revista

LHC optics commissioning: A journey towards 1% optics control
Persson, T.; Carlier, F.; Coello De Portugal , J.; Garcia-Tabares, A.; Langner, A.; Maclean, E. H.; Malina, L.; Skowronski, P.; Salvant, B.; Tomas García, Rogelio; Garcia, A. C.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)
Data de publicació: 19/06/2017
Article en revista

Experimental validation of the Achromatic Telescopic Squeezing (ATS) scheme at the LHC
Fartoukh, S.; Bruce, R.; Carlier, F.; Coello De Portugal , J.; Garcia-Tabares, A.; Maclean, E. H.; Malina, L.; Mereghetti, A.; Mirarchi, D.; Persson, T.; Pojer, M.; Ponce, L.; Skowronski, P.; Redaelli, S.; Salvachua, B.; Camillocci, M. S.; Tomas García, Rogelio; Valuch, D.; Wegscheider, A.; Wenninger, J.
Journal of physics: conference series (online), ISSN: 1742-6596 (JCR Impact Factor-2018: 0.221; Quartil: Q3)
Data de publicació: 27/07/2017
Article en revista

Improving the precision of linear optics measurements based on turn-by-turn beam position monitor data after a pulsed excitation in lepton storage rings
Malina, L.; Coello De Portugal , J.; Persson, T.; Skowronski, P.; Tomas García, Rogelio; Franchi, A.; Liuzzo, S.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/08/2018
Article en revista

New approach to LHC optics commissioning for the nonlinear era
Maclean, E. H.; Tomas García, Rogelio; Carlier, F.; Camillocci, M. S.; Dilly, J.; Coello De Portugal , J.; Fol, E.; Fuchsberger, K.; Giovannozzi, M.; Hofer, M.; Malina, L.; Persson, T.; Skowronski, P.; Wegscheider, A.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2019: 1.623; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/06/2019
Article en revista

Impact of flux jumps in future colliders
Coello De Portugal , J.; Tomas García, Rogelio; Fiscarelli, L.; Gamba, D.; Martino, M.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2020: 1.639; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/01/2020
Article en revista

New local optics measurements and correction techniques for the LHC and its luminosity upgrade
Coello De Portugal , J.; Tomas García, Rogelio; Hofer, M.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2020: 1.639; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/04/2020
Article en revista

Local optics corrections in the HL-LHC IR
7th International Particle Accelerator Conference
Data de presentació: 08/05/2016
Presentació de treball en congressos

Linear optics measurements and Corrections
6th HL-LHC Collaboration Meeting
Data de presentació: 15/11/2016
Presentació de treball en congressos

Minimum trim requirements and advantages of the single-circuit configuration
HL-LHC Magnet Circuits Internal Review
Data de presentació: 17/03/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASANOVAS HOSTE, ADRIÀ
Títol:Neutron capture cross section measurement of the heaviest s-process branching 204Tl and of 203Tl at CERN n_TOF
Data lectura:27/10/2020
Director/a:DOMINGO PARDO, CÉSAR
Codirector/a:CALVIÑO TAVARES, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A compact fission detector for fission-tagging neutron capture experiments with radioactive fissile isotopes
Bacak, M.; Aiche, M.; Bélier, G.; Berthoumieux, E.; Diakaki, M.; Dupont, E.; Gunsing, F.; Kopecky, S.; Calviño, F.; Casanovas, A.; Cortes, G.; Tarifeño, A.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2020: 1.455; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/04/2020
Article en revista

A first prototype of C6D6 total-energy detector with SiPM readout for neutron capture time-of-flight experiments
Balibrea, J.; Lerendegui, J.; Calvo, D.; Caballero Ontanaya, L.; Babiano, V.; Tolosa-Delgado, A.; Domingo-Pardo, C.; Calviño, F.; Tarifeño, A.; Casanovas, A.; Cano, D.; Alcayne, V.; Bacak, M.; Barbagallo, M.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2021: 1.335; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Measurement of the 244Cm and 246Cm neutron-induced cross sections at the n_TOF facility
2018 La Rábida International Scientific Meeting on Nuclear Physics
Presentació de treball en congressos

Characterization and first test of an i-TED prototype at CERN n_TOF
2018 La Rábida International Scientific Meeting on Nuclear Physics
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

7Be(n,p)7 li cross section measurement for the cosmological lithium problem at the n_TOF facility at CERN
XV International Symposium on Nuclear Astrophysics
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GALLART ESCOLÀ, DANIEL
Títol:Computational Analysis of Ion Cyclotron Resonance Frequency Heating for JET Experiments
Data lectura:27/09/2019
Director/a:MANTSINEN, MERVI JOHANNA
Codirector/a:BATET MIRACLE, LLUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling of JET hybrid plasmas with emphasis on performance of combined ICRF and NBI heating
Gallart, D.; Mantsinen, Mervi; Challis, C.; Frigione, D.; Graves, J.; Belonohy, E.; Casson, F.; Czarnecka, A.; Eriksson, J.; García, J.; Goniche, M.; Hellesen, C.; Hobirk, J.; Jacquet, P.; Joffrin, E.; Krawczyk, N.; King, D.; Lennholm, M.; Lerche, E.; Pawelec, E.; Sáez, X.
Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2018: 3.516; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2018
Article en revista

First principles and integrated modelling achievements towards trustful fusion power predictions for JET and ITER
García, J.; Dumont, R.; Joly, J.; Morales, J.; Garzotti, L.; Bache, T.; Baranov, Y.; Casson, F.; Challis, C.; Kirov, K.; Mailloux, J.; Saarelma, S.; Nocente, M.; Bañon, A.; Görler, T.; Citrin, J.; Ho, A.; Gallart, D.; Mantsinen, Mervi
Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2019: 3.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Overview of the JET preparation for deuterium-tritium operation with the ITER like-wall
Joffrin, E.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Futatani, S.; Gallart, D.; Gutiérrez, A.; Mantsinen, Mervi; Rakha, A.; Sáez, X.
Nuclear fusion, ISSN: 0029-5515 (JCR Impact Factor-2019: 3.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Modelling of ICRF heating in ASDEX Upgrade discharges with pure wave heating relevant to the ITER baseline scenario
45th EPS Conference on Plasma Physics
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

Thermal transport in H and D JET L-mode plasmas
23rd Joint EU-US Transport Task Force Meeting
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026J-03165AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/12/202331/12/2027CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE I+D ITHEM (“TÉCNICAS DE INCERTIDUMBRE, TERMOHIDRÁULICA AVANZADA, Y ESCALADOCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2027Programa de vigilancia radiológica ambiental (Red de estaciones de muestreo)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2026Desarrollo de un sistema de monitorización de radiación gamma sobre vehículo aéreo pilotado remotamenteCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2026TRANSPORTE DE GASES NO CONDENSABLES EN SECUENCIAS ACCIDENTALES DE PLANTAS NUCLEARESCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202330/11/2026J-03163AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/10/202309/02/2024Convenio de colaboración para la organización de un Workshop de actividades analíticas y reuniones de los proyectos OECD/ETHARINUS y OECD/ATLAS3CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/09/202331/08/2026Estructura Nuclear, Astrofísica y Transferencia de ConocimientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Simulación Monte Carlo con PRIMO: radioterapia con haces de protones y fotones, dosis fuera de campo e imágenesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/12/2025Grandes experimentos en el CERN. Proyecto n_TOFMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/06/202331/07/2023Collaboration contract relating to plasma simulation using OpenFOAMGREEN TOWNS BY FUSION SL
02/05/202331/01/2025Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de la empresa TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
28/04/202328/04/2038Technology license agreement by and between upc and radonovaRADONOVA LABORATORIES AB
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2023Contrato de colaboración para la realización de las medidas de la concentración de CO2 y CH4 en las estaciones de la red que dispone el ICTA en el área Metropolitana de BarcelonaUNIV. AUTONOMA BARCELONA
01/01/202330/09/2025Tecnologías avanzadas para la exploración del universoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/12/202222/12/2024Análisis de escenarios DEC con reinundación de núcleo para combustible ATF cromado: estudio de la integridad de las barras de control (ATF-DEC)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
01/09/202231/08/2025Evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico a pequeña escala de composites cerámicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/07/202228/07/2022Neutron dosimeter
01/06/202231/05/2026Building European Nuclear Competence through continuous Advanced and Structured Education and Training Actions (ENEN2plus).Commission of European Communities
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de métodos de análisis probabilísticos de la seguridad aplicados a la valoración de riesgos económicos y tecnológicos en centrales nucleares.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/12/202121/12/2024Aplicación de la ICRP137 parte 3 a la evaluación de dosis por radón en lugares de trabajo en condiciones extremasCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202131/08/2024Sistema de diagnostico en vivo de Neutrones para hadrón-terapiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/202122/12/2021Validació d'una nova versió del codi Termohidràulic LOCUSTCHINA NUCLEAR POWER TECHNOLOGY RESE
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
30/09/202130/09/2024Unraveling the role of sheared flows for particle transport in magnetically confined fusion plasmasMinisterio de Ciencia e Innovación
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Impacto del flujo de cizalladura en el transporte de particulas en plasmas de fusion confinados magneticamenteMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
09/07/202109/10/2021Dynamo action modelling of MHD via HPC simulationsEuropean Commission
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202131/03/2023Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Remote and real-time optical detection of alpha-emitting radionuclides in the environmentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/202031/12/2020Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de Málaga para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021Monitor d'alta eficiència per a la mesura de les concentracions de radó per aplicacions de radioprotecció i medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
10/07/202009/07/2024Participación en programas internacionales de termohidráulica experimental y de verificación/validación, desarrollo de herramientas avanzadas de simulación y aplicación a las plantas españolas.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2023Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at environmental levelEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/06/202031/12/2023Nuclear Structure, Astrophysics and Applications at UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
07/02/202006/02/2021Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San Roque para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
29/01/202029/01/2020Lightweight neutron dosimeter
12/11/201931/12/2020Intercomparación de sistemas de medida de radón en el aireCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
25/10/201925/11/2019Asesoramiento y estudio de resultados para el programa de análisis espectrométrico del equipo de medición de la radiación gamma en aerosoles modelo MEGA.RADITEL SERVEIS I SUB TEC, SL
01/10/201915/12/2021Evaluation of pellet fuelling in ITER plasma scenario with ELM control by 3-D fieldsITER Organization
01/09/201931/08/2024Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/08/201930/11/2020Independent assessment of the Locust thermal hydraulic system codeDMS NUCLEAR TECHNOLOGY CO LTD
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201930/11/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
22/05/201930/09/2019Desarrollo de instrumentación para la medición de neutronesDiseño y Productos Tecnológicos DIC
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/04/201931/12/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
26/02/201901/12/2021Evaluation of pellet fuelling in ITER plasma scenario with ELM control by 3-D fieldsITER ORGANIZATION
18/02/201917/02/2023Simulación predictiva, diagnósticos activos e interfaz (codac) de control dinámico de balance de tritio para sistemas complejos de planta (iter): complexcodacAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2022Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026J-03165AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/12/202331/12/2027CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE I+D ITHEM (“TÉCNICAS DE INCERTIDUMBRE, TERMOHIDRÁULICA AVANZADA, Y ESCALADOCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2027Programa de vigilancia radiológica ambiental (Red de estaciones de muestreo)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2026Desarrollo de un sistema de monitorización de radiación gamma sobre vehículo aéreo pilotado remotamenteCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/12/202318/12/2026TRANSPORTE DE GASES NO CONDENSABLES EN SECUENCIAS ACCIDENTALES DE PLANTAS NUCLEARESCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202330/11/2026J-03163AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/10/202309/02/2024Convenio de colaboración para la organización de un Workshop de actividades analíticas y reuniones de los proyectos OECD/ETHARINUS y OECD/ATLAS3CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/09/202331/08/2026Estructura Nuclear, Astrofísica y Transferencia de ConocimientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Simulación Monte Carlo con PRIMO: radioterapia con haces de protones y fotones, dosis fuera de campo e imágenesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/12/2025Grandes experimentos en el CERN. Proyecto n_TOFMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/06/202331/07/2023Collaboration contract relating to plasma simulation using OpenFOAMGREEN TOWNS BY FUSION SL
02/05/202331/01/2025Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de la empresa TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
28/04/202328/04/2038Technology license agreement by and between upc and radonovaRADONOVA LABORATORIES AB
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2023Contrato de colaboración para la realización de las medidas de la concentración de CO2 y CH4 en las estaciones de la red que dispone el ICTA en el área Metropolitana de BarcelonaUNIV. AUTONOMA BARCELONA
01/01/202330/09/2025Tecnologías avanzadas para la exploración del universoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/12/202222/12/2024Análisis de escenarios DEC con reinundación de núcleo para combustible ATF cromado: estudio de la integridad de las barras de control (ATF-DEC)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
01/09/202231/08/2025Evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico a pequeña escala de composites cerámicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/07/202228/07/2022Neutron dosimeter
01/06/202231/05/2026Building European Nuclear Competence through continuous Advanced and Structured Education and Training Actions (ENEN2plus).Commission of European Communities
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de métodos de análisis probabilísticos de la seguridad aplicados a la valoración de riesgos económicos y tecnológicos en centrales nucleares.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
22/12/202121/12/2024Aplicación de la ICRP137 parte 3 a la evaluación de dosis por radón en lugares de trabajo en condiciones extremasCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202131/08/2024Sistema de diagnostico en vivo de Neutrones para hadrón-terapiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/202122/12/2021Validació d'una nova versió del codi Termohidràulic LOCUSTCHINA NUCLEAR POWER TECHNOLOGY RESE
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
30/09/202130/09/2024Unraveling the role of sheared flows for particle transport in magnetically confined fusion plasmasMinisterio de Ciencia e Innovación
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Impacto del flujo de cizalladura en el transporte de particulas en plasmas de fusion confinados magneticamenteMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
09/07/202109/10/2021Dynamo action modelling of MHD via HPC simulationsEuropean Commission
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202131/03/2023Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/09/202031/08/2023Remote and real-time optical detection of alpha-emitting radionuclides in the environmentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/202031/12/2020Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de la torre de refrigeración de la central de ciclo combinado de Málaga para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021Monitor d'alta eficiència per a la mesura de les concentracions de radó per aplicacions de radioprotecció i medi ambientAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
10/07/202009/07/2024Participación en programas internacionales de termohidráulica experimental y de verificación/validación, desarrollo de herramientas avanzadas de simulación y aplicación a las plantas españolas.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2023Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at environmental levelEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/06/202031/12/2023Nuclear Structure, Astrophysics and Applications at UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
07/02/202006/02/2021Campaña de medidas y estudio de la deposición salina de las torres de refrigeración de la central de ciclo combinado de San Roque para dar cumplimiento a los requisitos medioambientalesGAS NATURAL FENOSA GENERACION SLU
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
29/01/202029/01/2020Lightweight neutron dosimeter
12/11/201931/12/2020Intercomparación de sistemas de medida de radón en el aireCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
25/10/201925/11/2019Asesoramiento y estudio de resultados para el programa de análisis espectrométrico del equipo de medición de la radiación gamma en aerosoles modelo MEGA.RADITEL SERVEIS I SUB TEC, SL
01/10/201915/12/2021Evaluation of pellet fuelling in ITER plasma scenario with ELM control by 3-D fieldsITER Organization
01/09/201931/08/2024Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/08/201930/11/2020Independent assessment of the Locust thermal hydraulic system codeDMS NUCLEAR TECHNOLOGY CO LTD
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201930/11/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
22/05/201930/09/2019Desarrollo de instrumentación para la medición de neutronesDiseño y Productos Tecnológicos DIC
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/04/201931/12/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
26/02/201901/12/2021Evaluation of pellet fuelling in ITER plasma scenario with ELM control by 3-D fieldsITER ORGANIZATION
18/02/201917/02/2023Simulación predictiva, diagnósticos activos e interfaz (codac) de control dinámico de balance de tritio para sistemas complejos de planta (iter): complexcodacAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2022Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors