Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

El Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica va néixer en el curs 1989-1990 com a conseqüència de la fusió dels programes de doctorat de Gestió Urbanística i de Valoracions Immobiliàries, que s’havien anat desenvolupant des del curs 1986-1987, any d’implantació dels nous estudis de doctorat a la UPC. L’experiència dels primers anys d’existència dels esmentats programes de doctorat va aconsellar la unificació de les dues temàtiques en un únic programa de docència i recerca, per tal d’aconseguir racionalitzar l’oferta de doctorat i assolir un grau d’eficiència més elevat. El Programa de Doctorat ha anat incorporant en el transcurs de l’última dècada les noves sensibilitats i tècniques que afecten l’arquitectura, la planificació i la gestió del territori, treballant amb noves disciplines com la política d’habitatge, l’ecologia urbana i la gestió ambiental, i noves tecnologies, com els sistemes d’informació geogràfica, la teledetecció (remote sensing), el modelatge 3D de la ciutat i la realitat virtual aplicada a l’anàlisi urbana i territorial.

El programa està organitzat per professorat del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura (amb el suport d’altres departaments) reunit en el Grup de Recerca Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), unitat de recerca aprovada el 1986 per la Junta de Govern de la UPC. El CPSV va adquirir, el 1997, la condició de centre específic de recerca de la Universitat, i va constituir una plataforma de recerca i formació de postgrau i tercer cicle d’àmplia trajectòria en matèria de recerca bàsica i aplicada. El grup de professors impulsors del Programa de Doctorat va adquirir la condició de Grup de Recerca Consolidat, menció atorgada el 1997 pel Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la qual va ser ratificada en les successives convocatòries de 1999, 2001, 2003 i 2005 dins el marc del II, el III i el IV Pla de Recerca de Catalunya. El grup ha coordinat la Xarxa Temàtica d’Ecologia i Ciutat, impulsada també pel DURSI, i participa en diverses plataformes de recerca, nacionals i internacionals.

El Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica va obtenir l’any 1995 la menció de qualitat per part de MEC. Així mateix, va impulsar des del 1997, i per mitjà d’un projecte Alfa de la Unió Europea, la preparació d’una oferta de doctorat internacional en el camp de la gestió i la valoració urbana. Manté relacions de col·laboració amb nombroses universitats europees amb les quals té subscrits convenis Sòcrates de reconeixement de crèdits i intercanvi de professors i estudiants, concretament: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Coimbra i Universiteit van Amsterdam. Aquest Programa de Doctorat, únic existent a l’Estat espanyol en la disciplina de la gestió i la valoració urbana, incorpora en el seu quadre de professorat algunes de les persones més prestigioses de les universitats especialistes en la temàtica tractada. En aquest sentit, els professors participants procedeixen de les universitats espanyoles següents: Universidad Carlos III de Madrid (Departament de Dret Administratiu), Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d’Economia Aplicada i CREAF), Universidad de Navarra (Escola d’Arquitectura), Universitat Politècnica de València (Departament d’Urbanisme), Universidad Politécnica de Madrid (Departament de Construcció i Urbanisme), Universidad de las Palmas (Departament de Construcció), Universitat de les Illes Balears (Departament de Dret Administratiu), Universidad Complutense (Departament de Sociologia II), Universitat d’Alacant (Departament de Construccions Arquitectòniques) i Universitat de Barcelona (departaments de Teoria Sociologia i Geografia Humana).

El Programa de Doctorat també té el suport de la Xarxa sobre Arquitectura, Ciutat i Entorn, en la qual participen diverses universitats europees i llatinoamericanes i que publica la revista Architecture, City & Environment (ISSN 1886-4805, www-cpsv.upc.es/ace/), juntament amb l’organització dels congressos internacionals de Ciutat i Territori Virtual.

COORDINADOR/A

Roca Cladera, Josep

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari del Programa de Doctorat, a més de títols en Arquitectura i Urbanisme i en Enginyeria, es consideren perfils apropiats per a l’accés les llicenciatures procedents d’altres àmbits de coneixement, com economia, sociologia, geografia, dret, ecologia o ciències ambientals.

Respecte de les titulacions de màster universitari, s’accepten prioritàriament estudiants que hagin cursat el programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. D’altra banda, s’avaluen i accepten sol·licituds d’altres programes de màster de la UPC, com també de programes externs, prioritzant les persones que hagin efectuat programes de màster universitari (o equivalents) en matèries afins a les línies de recerca del programa: urbanisme, economia, sociologia, geografia i dret, entre d’altres.

En l’avaluació es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca coordinats i desenvolupats per professors del programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. Ara bé, atès que els currículums dels postulants seran dispars, s’establiran criteris específics per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics d’ingrés, segons titulació i lloc de procedència. Per aquest motiu, els sol·licitants hauran de completar un curriculum vitae unificat, dissenyat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, disponible a http://www-cpsv.upc.es/MRGVU/#Curriculum.
És molt important que aquest document estigui correctament completat pels estudiants, ja que serà fonamental en el moment de l’avaluació, sobretot de la dels que provinguin de màsters diferents del propi.

Es considera important i necessari tenir coneixements bàsics en matèries fonamentals del nostre programa, com són la gestió de l’urbanisme, les valoracions immobiliàries o urbanes, la planificació territorial i urbana, el medi ambient i les TIC, ja que, en cas que no sigui així, es definiran els complements que els estudiants hauran de fer si són acceptats en el programa.

Un cop rebuda la sol·licitud d’accés al sistema i prèviament al procés d’avaluació, la Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) informa cada postulant que ha de completar el document unificat i informa dels criteris d’emplenament d’aquest, així com dels criteris específics d’admissió, avaluació i ponderació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis Sòcrates amb les universitats: Universiteit van Amsterdam, Università degli Studi di Napoli Federico II, Universidade Nova de Lisboa, Politecnico di Torino i Universidade de Coimbra.

El programa promou activament la mobilitat de la comunitat de doctorands a través de l’establiment de contactes amb les universitats abans indicades i altres, segons l’especialitat de cada tesi doctoral, amb les quals s’estableixen col·laboracions puntuals que permeten acollir els doctorands durant la realització de seva estada de recerca.
Així mateix, participa en la recerca de recursos que permetin garantir la viabilitat econòmica de les estades a l’estranger. Els resultats més palpables de les estades de l’alumnat graduat s’han materialitzat en la concessió de diferents mencions de doctor europeu.

A més de les universitats amb què manté relacions de col·laboració mitjançant convenis Sòcrates, de reconeixement de crèdits i intercanvi de professors i estudiants, el Programa de Doctorat, l’únic existent a l’Estat espanyol en la disciplina de la gestió i la valoració urbana, incorpora com a col·laboradors, en el seu quadre de professorat, algunes de les persones més prestigioses de les universitats espanyoles següents:

Universidad Carlos III de Madrid (Departament de Dret Administratiu),
Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d’Economia Aplicada i CREAF),
Universitat Politècnica de València (Departament d’Urbanisme),
Universitat Politècnica de Madrid (Departament de Construcció i Urbanisme),
Universitat de les Illes Balears (Departament de Dret Administratiu),
Universidad Complutense de Madrid (Departament de Sociologia II), i
Universidad de Granada (Departament de Construccions Arquitectòniques).

Així mateix, estudiants del Programa de Doctorat fan estades a l’estranger per a l’obtenció de la menció europea de doctor, en centres diferents d’aquells amb els quals hi ha acords Sòcrates, abans esmentats, com la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), The Vienna University of Technology (Àustria), etc.

El programa també compta amb la participació de diversos doctors estrangers i nacionals, tant per acords propis de col·laboració com per altres finançats per cadascuna de les convocatòries d’ajuts de mobilitat per a programes de doctorat amb menció de qualitat efectuades fins ara, entre les quals destaquen:

Dr. António José Pais Antunes. Universidade de Coimbra, Portugal.
Dr. Agustín d’Assís. Universidad Carlos III, Getafe, Espanya.
Dra. Adriana Olivares. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Daniel González Romero. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Pedro Abramo. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
Dr. Héctor Gaete. Universidad del Bío-Bío, Xile.
Dr. Geoffrey Caruso. Université Catholique de Louvain, Bèlgica.
Dr. Jean-Paul Loborie. Université de Toulouse-Le Mirail, França.
Dr. Jesús Leal Maldonado. Universidad Complutense de Madrid, Espanya.
Dr. Jorge Malheiros. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. José António Pereira Tenedorio. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. Mario Cerasoli. Universita Roma-Tre, Itàlia
Dra. Marina Bravi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Riccardo Roscelli. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Rudolf Giffinger. Vienna University of Technology, Àustria.


El programa també compta amb el suport de la Xarxa ACE, Arquitectura, Ciutat i Entorn (Architecture, City and Environment), en què participen, a més d’universitats europees, diverses universitats llatinoamericanes, entre les quals destaquen la Universitat del Bío-Bío (Xile), la Universidad de Guadalajara (Mèxic), la Universidad Autónoma de Baja California (Mèxic) i la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). A més, aquesta Xarxa, a través del Centre de Política del Sòl i Valoracions, CPSV, publica la revista ACE, Architecture, City & Environment (ISSN 1886-4805, www-cpsv.upc.es/ace) i organitza el Congrés Internacional Ciutats i Territoris Virtuals. Aquest últim fet és important, ja que els alumnes del programa tenen diverses ajudes internes per a la presentació de ponències i assistència a aquests congressos.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari del Programa de Doctorat, a més de títols en Arquitectura i Urbanisme i en Enginyeria, es consideren perfils apropiats per a l’accés les llicenciatures procedents d’altres àmbits de coneixement, com economia, sociologia, geografia, dret, ecologia o ciències ambientals.

Respecte de les titulacions de màster universitari, s’accepten prioritàriament estudiants que hagin cursat el programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. D’altra banda, s’avaluen i accepten sol·licituds d’altres programes de màster de la UPC, com també de programes externs, prioritzant les persones que hagin efectuat programes de màster universitari (o equivalents) en matèries afins a les línies de recerca del programa: urbanisme, economia, sociologia, geografia i dret, entre d’altres.

En l’avaluació es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca coordinats i desenvolupats per professors del programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. Ara bé, atès que els currículums dels postulants seran dispars, s’establiran criteris específics per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics d’ingrés, segons titulació i lloc de procedència. Per aquest motiu, els sol·licitants hauran de completar un curriculum vitae unificat, dissenyat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, disponible a http://www-cpsv.upc.es/MRGVU/#Curriculum.
És molt important que aquest document estigui correctament completat pels estudiants, ja que serà fonamental en el moment de l’avaluació, sobretot de la dels que provinguin de màsters diferents del propi.

Es considera important i necessari tenir coneixements bàsics en matèries fonamentals del nostre programa, com són la gestió de l’urbanisme, les valoracions immobiliàries o urbanes, la planificació territorial i urbana, el medi ambient i les TIC, ja que, en cas que no sigui així, es definiran els complements que els estudiants hauran de fer si són acceptats en el programa.

Un cop rebuda la sol·licitud d’accés al sistema i prèviament al procés d’avaluació, la Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) informa cada postulant que ha de completar el document unificat i informa dels criteris d’emplenament d’aquest, així com dels criteris específics d’admissió, avaluació i ponderació.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

A l’hora de fer la seva preinscripció i amb avaluació prèvia de la seva sol·licitud i acceptació, en el cas que correspongui, per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, els postulants hauran d’ingressar la documentació següent en format digital:

• Document d’identificació.
• Expedient acadèmic del grau o llicenciatura.
• Títol professional.
• Expedient acadèmic d’un programa de màster universitari.
• Títol de màster.
• Curriculum vitae (curriculum vitae unificat).
• Proposta o pla de recerca.
• Documentació annexa (la que cada postulant consideri oportuna).

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estableix una sèrie de requisits addicionals per a l’admissió d’estudiants.

El criteri d’admissió al Programa de Doctorat s’ha modificat des de l’entrada en vigor dels programes oficials de màster universitari. Es requereix que els estudiants hagin obtingut els 60 crèdits ECTS de postgrau exigits, així com la titulació de màster, i que els postulants provinguin de les titulacions de grau afins.

Els criteris específics d’admissió són els següents:
• Es considera com a títols que donen accés directe al programa els títols oficials de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana (extingit) i l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, i els estudiants els presentin no requereixen cap tipus de complement de formació. No obstant això, en cas de tenir un nombre de sol·licituds més grans que les places ofertes, aquestes seran prioritzades, en primer lloc, a partir dels resultats obtinguts en aquests màsters i avaluant a més les característiques personals d’aquests estudiants, ja que, pel seu pas pel màster, són coneguts per la comissió.
• Es considera que tots els títols oficials de programes de màster estrangers semblants als màsters esmentats anteriorment, o tots els d’àmbits afins, tenen accés directe, amb avaluació prèvia dels continguts d’aquests programes per part de la Comissió i, en qualsevol cas, sempre se’ls pot sol·licitar la realització de complements de formació.
• Es considera fonamental també que cada postulant presenti un projecte de recerca, que serà avaluat per la comissió i sense el qual no es permet l’accés. És important indicar, en tot cas, que aquest serà treballat posteriorment pel doctorand o doctoranda, conjuntament amb el seu tutor/director o tutora/directora de tesi, prèviament a la seva presentació formal davant la comissió respectiva.

A efectes de facilitar el procés d’avaluació, es defineixen, a més, criteris de ponderació específics per a la priorització en l’admissió al programa:
• Expedient acadèmic, amb especial atenció a la qualificació obtinguda en el màster (ponderació, 25%).
• Solidesa del projecte de recerca proposat a la comissió de selecció (ponderació, 25%).
• Experiència en recerca, manifestada mitjançant articles en revistes científiques i ponències en congressos (ponderació, 20%).
• Obtenció de beques competitives prèvies i perspectives de mobilitat internacional (ponderació, 10%).
• Contacte personalitzat, a través de qüestionaris, entrevistes personals o telefòniques o virtuals (ponderació, 10%).
• Altres aspectes d’interès: coneixement d’idiomes rellevants en la comunitat científica, motivació dels estudiants, experiència docent, etc. (ponderació, 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà exigir la superació de complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Pel que fa als estudiants que provinguin d’estudis diferents del programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o de l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, un cop sotmesos al procés d’avaluació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i avaluat el seu títol de grau i màster de procedència, les seves qualificacions i el seu pla de recerca seran acceptats o no en el Programa de Doctorat. En qualsevol cas, aquesta acceptació pot exigir la realització de fins a 45 crèdits ECTS com a complements de formació, que s’hauran de cursar en l’oferta d’assignatures obligatòries i optatives que s’imparteixen el marc del programa de l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. 

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es porta a terme després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícula.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa.


Activitat: Actes de tutoria.

Núm. d’hores: 50.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos específics.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un curs per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 


Activitat: Seminaris de recerca tutoritzats.
Núm. d’hores: 36.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un seminari per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 


Activitat: Seminari de processos de recerca.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: obligatòria. Es porta a terme en dos dies cada semestre. En aquest, els doctorands han de presentar davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat l’estat d’avenç de la seva recerca doctoral. Per a això han de preparar una presentació de 15 minuts i un pòster en format A3 amb els aspectes bàsics de la seva presentació. Els pòsters de tots els estudiants estan exposats durant tot el desenvolupament de l’activitat.

Activitat: Seminaris temàtics.

Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un seminari per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 

Activitat: Workshops.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un workshop cada any. 

Activitat: Estades de recerca.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa. Es fomenta la realització d’una estada en un centre de recerca estranger a efectes de l’obtenció de la menció internacional de doctor.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 27.
Caràcter: optativa. Es fomenta l’assistència a congressos nacionals i internacionals i la presentació de ponències en aquests. La finalitat és que es presentin els resultats parcials de les recerques en desenvolupament. Es considera de caràcter obligatori la presentació d’una ponència al Congrés Internacional Ciutat i Territori Virtual (CTV), realitzat per la Xarxa ACE, de la qual és part fundadora el CPSV.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 1.
Publicació dels resultats parcials i finals de la tesi en revistes científiques especialitzades, preferentment d’alt impacte (índex JCR). Es considera de caràcter obligatori la presentació al procés de revisió d’almenys un article a la revista ACE, de la qual el CPSV és l’entitat editora.
1 publicació anual.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optativa.


Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Secretaria de Doctorat de l’àmbit d’Arquitectura de Barcelona
Els doctorands disposen d’un equip de personal administratiu que dona suport als programes de doctorat de l’àmbit de l’arquitectura que es fan a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Des d’aquesta Secretaria es gestionen els processos de preinscripció, de matrícula i de recepció de tesis, i totes aquelles tasques administratives que afectin els doctorands durant els seus estudis. La unitat (secretariadoctorat.utgab@upc.edu) compta amb 5 persones, que a més informen de les activitats transversals i específiques del programa.


Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV)
Aquesta Unitat del Centre de Política de Sòl i Valoracions, CPSV (cpsv.info@upc.edu), dona suport intern al Programa de Doctorat. Compta amb un responsable acadèmic i una persona de suport administratiu. Entre altres tasques, desenvolupa la coordinació de les activitats acadèmiques pròpies del programa, com ara el Seminari de Processos de Recerca, així com la difusió de les activitats i la informació interna i de suport als doctorands. Així mateix, en l’àmbit administratiu s’encarrega de coordinar les reunions de tutoria dels estudiants amb els seus respectius tutors i/o amb altres professors del programa.

Espais de treball i equipaments de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV)

Els doctorands disposen d’un espai de treball en dependències del CPSV (situat al Campus Nord de la UPC). En aquest, a més de disposar d’una biblioteca amb documentació especialitzada en les àrees temàtiques i línies de recerca del programa de doctorat (llibres, revistes, tesis, documents de recerca, etc.), compten amb dos llocs de treball amb ordinadors de sobretaula, pantalles d’alta resolució i programari especialitzat de sistemes d’informació geogràfica, anàlisis estadístiques i altres.
Així mateix, disposen de sis llocs de treball més per situar-hi ordinadors portàtils, tots ells amb connexió a xarxa. També tenen a la seva disposició material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com material d’escriptori divers. En aquestes dependències, a més, hi ha dues persones que donen suport administratiu als doctorands.


Aula de doctorat del Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI)
A la planta soterrani de l’ETSAB, el programa disposa d’una aula d’ús exclusiu, amb 42 cadires amb braços, a més de 4 taules per a reunions o treballs de grup. L’aula compta a més amb un ordinador per fer presentacions, amb sistema de projecció, so i pissarra, tant tradicional com de retoladors. A més de comptar amb altres mitjans de projecció tradicionals, té connexió a xarxa. També compta amb material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com material d’escriptori divers.


Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC)
Un altre espai disponible per a treball i assessoria en temes tècnics de la línia de Tecnologies de la Informació Aplicades a l’Anàlisi Territorial i Urbà és el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) (http://www.wix.com/lmvc_cpsv/lmvc ), una iniciativa del CPSV amb el suport de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i el Departament de Tecnologia de l’Arquitectura. El seu objectiu principal és treballar les noves tecnologies adreçades a l’anàlisi espacial, la gestió del territori i la representació de l’urbanisme i l’arquitectura, en dues línies de recerca prioritàries: el modelatge virtual 3D del territori, l’urbanisme, l’arquitectura i l’arqueologia, i l’anàlisi urbà i territorial utilitzant els sistemes d’informació geogràfica (SIG).

En el camp de la representació virtual, el laboratori compta amb la col·laboració del Centre de Realitat Virtual (CRV) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Això ha permès la inserció de models 3D de diferents entorns urbans de la ciutat de Barcelona en sistemes d’immersió virtual com Computer Animated Virtual Environment (CAVE) o la seva projecció estereoscòpica en sistemes com taules tipus workbench. Així mateix, en els darrers anys, ha treballat en tècniques d’aixecament amb escàner làser, per a l’obtenció de núvols de punts que permeten elaborar models 3D d’alta resolució, tant d’entorns urbans i edificis existents com en reconstrucció virtual del patrimoni.

Durant l’existència del laboratori s’han aconseguit importants avenços en el camp de la representació virtual i s’han elaborat models virtuals de diverses ciutats, en un esforç per optimitzar les metodologies, sobretot pel que fa al postprocessament dels núvols de punts per a l’obtenció dels models. Així, en el context del LMVC va sorgir l’any 2004 la idea de fer els Congressos Internacionals de Ciutat i Territori Virtual (CTV).

Una de les seves principals finalitats és donar formació i suport especialitzat als doctorands en l’ús de les noves tecnologies, SIG, teledetecció (remote sensing) i escàner làser 3D. Per a això, compta amb sis estacions de treball d’alta capacitat (tres d’aquestes disponibles per als estudiants de doctorat), 4 escàners làser 3D, programari especialitzat i assessoria tècnica de dues persones. Compten amb connexió a xarxa i tenen a la seva disposició material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com divers material d’escriptori.


Acollida en recerques competitives
Un altre aspecte destacable com a recurs disponible és l’acció del CPSV per a l'acollida sistemàtica dels doctorands sobre l’oferta efectiva d’àrees i projectes de recerca competitiva que es fan en el CPSV, fomentant la participació activa dels doctorands (especialment dels que han obtingut beques competitives) en els diferents projectes competitius, finançats en convocatòries públiques, coordinats per professors del Programa de Doctorat o en què aquests participen. En els últims cinc anys, destaquen 5 projectes de recerca fonamental no orientada, obtinguts en les convocatòries de 2006 (1), 2008 (1), 2009 (2) i 2011 (1), a més d’un projecte científic tecnològic singular i de caràcter estratègic de la convocatòria 2006 i d'un projecte del Programa INNPACTO de la convocatòria 2011, tots aquests del MICINN, actualment MINECO. També, un projecte del subprograma Avanza I+D de la convocatòria d’ajudes Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació de MITYC de 2009, 2 projectes dels Programes de Cooperació Interuniversitària i Recerca Científica, 2 projectes de la Commission of European Communities i un projecte del Ministeri de Foment, en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011, entre d’altres. Aquests constitueixen 14 projectes competitius nacionals en els últims 6 anys, sense esmentar els diversos projectes europeus. Tots aquests projectes, així com les línies de treball i recerques en curs, estan disponibles a l’apartat de recerca de la pàgina web del Centre de Política de Sòl i Valoracions, CPSV (http://www.upc.edu/cpsv/indexrecerca.htm).

Professors convidats amb ajuts competitius de mobilitat
Com s’ha explicat en els antecedents d’aquesta memòria, el programa també compta amb la participació de diversos doctors estrangers i nacionals, tant per acords propis de col·laboració com finançats per cadascuna de les convocatòries d’Ajudes de Mobilitat per a Programes de Doctorat amb Menció de Qualitat fetes fins a la data, entre els quals destaquen, a escala internacional:
Dr. António José Pais Antunes. Universidade de Coimbra, Portugal.
Dr. Daniel González Romero. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Geoffrey Caruso. Université Catholique de Louvain, Bèlgica.
Dr. Jean-Paul Loborie. Université de Toulouse-Le Mirail, França.
Dr. Jorge Malheiros. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. José António Pereira Tenedorio. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. Luigi Fusco Girard. Università degli Studi di Napoli Federico II, Itàlia.
Dra. Marina Bravi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dra. Patrizia Lombardi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Riccardo Roscelli. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Rudolf Giffinger. Vienna University of Technology, Àustria.


Durant els últims cinc anys s’ha presentat a aquestes convocatòries un nombre que varia entre cinc i sis sol·licituds, de les quals se n’han aconseguit un percentatge que varia entre el 80% i el 83% de concessions favorables.


Borses de viatge
El programa, mitjançant la participació d’estudiants en projectes competitius i la col·laboració en contractes de recerca amb administracions públiques i empreses, tots ells gestionats pel Centre de Política de Sòl i Valoracions, preveu el finançament de dues bosses de viatge anuals la finalitat de les quals sigui cobrir parcialment o totalment les estades de doctorat d’estudiants en centres estrangers que tinguin com a objectiu obtenir la menció internacional de doctor.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VALDIVIA GUTIÉRREZ, BLANCA ALEXANDRA
Títol:La ciudad cuidadora. Calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista
Data lectura:27/01/2021
Director/a:GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR
Codirector/a:MUXI MARTINEZ, ZAIDA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:VALLS DALMAU, FRANCISCO
Títol:Digital Traces and Urban Research: Barcelona Through Social Media Data.
Data lectura:14/06/2019
Director/a:ROCA CLADERA, JOSE NICASIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fonseca, D.; Villagrasa, S.; Navarro, I.; Redondo, E.; Valls, F.; Sanchez Riera, A. (2017). Urban gamification in architecture education.

Valls, F.; Redondo, E.; Sanchez Riera, A.; Fonseca, D.; Villagrasa, S.; Navarro, I. (2017). Simulated environments in architecture education : improving the student motivation.

Valls, F.; Redondo, E.; Fonseca, D.; Torres, R.; Villagrasa, S.; Martí, Nuria (2018). Urban data and urban design: A data mining approach to architecture education. - Telematics and informatics, ISSN: 0736-5853 (JCR Impact Factor-2018: 3.714; Quartil: Q1)

Fonseca, D.; Villagrasa, S.; Navarro, I.; Redondo, E.; Valls, F.; Llorca, J.; Gómez-Zevallos, M.; Ferrer, Á.; Calvo, X. (2017). Student motivation assessment using and learning virtual and gamified urban environments.

Valls, F.; Roca, J. (2019). Identificación de puntos de interés turístico a través de datos de redes sociales.

AUTOR/A:IDROVO ALVARADO, MARÍA DANIELA
Títol:POLÍTICAS DE REGENERACIÓN URBANA Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: método de aproximación a entornos conflictivos. Casos de estudio: Bijlmermeer, La Mina y Villa del Socorro.
Data lectura:20/10/2017
Director/a:MARMOLEJO DUARTE, CARLOS RAMIRO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia-Almirall, Pilar; Arends M., Lenimar N.; Gutiérrez , B. (2017). Modelos de política de vivienda municipal. Estudio de referentes de otras ciudades de ámbito Europeo y Americano.

Idrovo-Alvarado, M.D.; Garcia-Almirall, Pilar (2013). Convivencia y seguridad: estrategias de intervención urbana en el espacio público de barrios segregados y en conflicto. Caso de estudio: Barrio la Mina. - ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1887-7052 (JCR Impact Factor-2013: 0.1; Quartil: Q4)

Garcia-Almirall, Pilar; Arends M., Lenimar N.; Gutiérrez , B.; Idrovo-Alvarado, M.D.; Cleves, G. (2016). Models de política d’habitatge municipal a Europa i Amèrica. - Qüestions d'habitatge, ISSN: 2462-4160

Marmolejo, C.; Idrovo-Alvarado, M.D. (2014). Convivencia y seguridad: estrategias de intervención urbana en el espacio público de barrios segregados y en conflicto. Caso de estudio: Barrio La Mina.

Marmolejo, C.; Idrovo-Alvarado, M.D. (2014). Convivencia y seguridad: estrategias de intervención urbana en el espacio público de barrios segregados y en conflicto.

Idrovo-Alvarado, M.D.; Marmolejo, C. (2015). Urban security: urban perception techniques as a tool to analyse urban regeneration.

AUTOR/A:NORTE PINTO, NUNO EDUARDO
Títol:MULTI-SCALE INTEGRATED CELLULAR MODELLING FOR THE STUDY OF URBAN CHANGE PHENOMENA.
Data lectura:12/09/2016
Director/a:ROCA CLADERA, JOSE NICASIO
Codirector/a:PAIS ANTÚNES, ANTÓNIO JOSE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Norte, N.; Pais, A.; Roca, J. (2017). Applicability and calibration of an irregular cellular automata model for land use change. - Computers, environment and urban systems , ISSN: 0198-9715 (JCR Impact Factor-2017: 3.724; Quartil: Q1)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/06/202030/09/2020Elaboració d'un estudi tècnic sobre la reducció de la taxa de les terrassesAjuntament de Barcelona
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/03/202030/09/2020AIXECAMENT AMB ESCÀNER LÀSER TERRESTRE DE LES PLACES DE FREDERIC MARESINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/01/202031/05/2020Aixecament fotogramètric de l'immoble del carrer Còrsega núm. 259/'Casa Enric Llorens/' relatiu a les sales declarades d'espai protegit per patrimoni.ADUNA DIRECTORSHIP SL
11/12/201928/02/2020Estudi i elaboració del mapa aplicable a l’actualització dels valorsbàsics de l’ocupació de l’espai públic de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
23/10/201928/02/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
01/06/201931/03/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socio residencialCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
08/05/201931/08/2019Aixecament amb Escàner Làser de la Plaça de Ramon Berenguer el GranINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/03/201930/11/2019Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/201831/12/2019Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC”Ajuntament de Barcelona
02/05/201801/07/2018Estudio de mercado de uso hotelero y residencial en el ámbito de competencia del mercado del Plan Parcial de BellverCabre-Alegret SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U018 Estudi participatiu per a intervencions estratègiques al barri G. Dimitrov per a la millora del sistema/xarxa d'espais col·lectiusAjuntament de Barcelona; Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201821/02/2019Caracterització del valor de la utilitat de l'aprofitament especial del domini públic per als vehicles de mobilitat personal (VMP).Ajuntament de Barcelona
14/02/201813/02/2019Elaboració d'un model trimensional de les façanes de la Plaça de Rei i de la planimetria CAD corresponent a escala 1:100.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
10/12/201709/03/2018Elaboración de un estudio sobre los informes emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona en relación a la adecuación de un proyecto arquitectónico a las condicionantes urbanísticas del PGM de BarcelonaPanificio Artesanía y Nutrición SLU
30/10/201731/03/2018Actualització de l'Aplicació Barcino 3D para Ipad i IphoneINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
27/07/201730/06/2018Aixecament amb Escàner làser terrestre de l'interior de la Foneria Casa Parés.Ajuntament de Barcelona
05/04/201731/12/2017Realització d'un estudi de Preadiagnosi de l'estat de l'edificació residencial d'edificis en els àmbits d'acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/04/201731/12/2017PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
29/03/201730/06/2017Valoració de l'immoble de l'Av.Icària, 15 de BarcelonaAjuntament de Barcelona
24/03/201731/12/2017Elaboració d'un model tridimensional de les Voltes RomàniquesINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/12/201629/12/2020Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Observatorio de Espacios Escénicos: Cartografía teatral: EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/12/201630/04/2017Recerca sobre l'evolució arquitectònica del Palau Reial de Barcelona.Elaboració d'un model tridimensional dels interiors de l'Avantcambra i la Capella Reial.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
20/10/201631/01/2017Valoració d'una concessió administrativa a Santa Coloma de GramanetAJUNTAMENT STA.COLOMA DE GRAMENET
14/10/201631/03/2017Estudi i detecció d'àmbits de vulnerabilitat residencial a Barcelona.FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
02/05/201602/11/2016Estudi de caracterització i avaluació de terrasses en l'espai públicINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
04/12/201530/04/2019Realització d'un aixecament científic de la Façana del Naixement de la Sagrada FamíliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
16/11/201510/12/2015Realización de tres estudios de mercado de los inmuebles de uso comercial, uso oficinas y uso industrial en el ámbito territorial del municipio de BarcelonaMIN.HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLIQUES
30/06/201530/11/2016Contract of international student urban design competition for Shanghai Railway Station areaSHANGHAI INTERNAT.TENDERING CO.LTD
01/06/201531/07/2015Realització d'un estudi de caire immobiliari a l'àmbit del Pla del Delta del LlobregatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/02/201510/02/2016Estudi polítiques d'habitatge dutes a terme en diferents ciutats europees i del mónPATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
28/01/201528/01/2016Redacció del document/'Habitatge buit i altres actuacions anòmales del parc d'habitatge. Diagnosi i estratègies d'actuació/' del municipi de Molins de ReiDiputació de Barcelona
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/06/202030/09/2020Elaboració d'un estudi tècnic sobre la reducció de la taxa de les terrassesAjuntament de Barcelona
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/03/202030/09/2020AIXECAMENT AMB ESCÀNER LÀSER TERRESTRE DE LES PLACES DE FREDERIC MARESINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/01/202031/05/2020Aixecament fotogramètric de l'immoble del carrer Còrsega núm. 259/'Casa Enric Llorens/' relatiu a les sales declarades d'espai protegit per patrimoni.ADUNA DIRECTORSHIP SL
11/12/201928/02/2020Estudi i elaboració del mapa aplicable a l’actualització dels valorsbàsics de l’ocupació de l’espai públic de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
23/10/201928/02/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
01/06/201931/03/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socio residencialCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
08/05/201931/08/2019Aixecament amb Escàner Làser de la Plaça de Ramon Berenguer el GranINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/03/201930/11/2019Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/201831/12/2019Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC”Ajuntament de Barcelona
02/05/201801/07/2018Estudio de mercado de uso hotelero y residencial en el ámbito de competencia del mercado del Plan Parcial de BellverCabre-Alegret SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U018 Estudi participatiu per a intervencions estratègiques al barri G. Dimitrov per a la millora del sistema/xarxa d'espais col·lectiusAjuntament de Barcelona; Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201821/02/2019Caracterització del valor de la utilitat de l'aprofitament especial del domini públic per als vehicles de mobilitat personal (VMP).Ajuntament de Barcelona
14/02/201813/02/2019Elaboració d'un model trimensional de les façanes de la Plaça de Rei i de la planimetria CAD corresponent a escala 1:100.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
10/12/201709/03/2018Elaboración de un estudio sobre los informes emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona en relación a la adecuación de un proyecto arquitectónico a las condicionantes urbanísticas del PGM de BarcelonaPanificio Artesanía y Nutrición SLU
30/10/201731/03/2018Actualització de l'Aplicació Barcino 3D para Ipad i IphoneINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
27/07/201730/06/2018Aixecament amb Escàner làser terrestre de l'interior de la Foneria Casa Parés.Ajuntament de Barcelona
05/04/201731/12/2017Realització d'un estudi de Preadiagnosi de l'estat de l'edificació residencial d'edificis en els àmbits d'acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/04/201731/12/2017PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
29/03/201730/06/2017Valoració de l'immoble de l'Av.Icària, 15 de BarcelonaAjuntament de Barcelona
24/03/201731/12/2017Elaboració d'un model tridimensional de les Voltes RomàniquesINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/12/201629/12/2020Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Observatorio de Espacios Escénicos: Cartografía teatral: EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/12/201630/04/2017Recerca sobre l'evolució arquitectònica del Palau Reial de Barcelona.Elaboració d'un model tridimensional dels interiors de l'Avantcambra i la Capella Reial.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
20/10/201631/01/2017Valoració d'una concessió administrativa a Santa Coloma de GramanetAJUNTAMENT STA.COLOMA DE GRAMENET
14/10/201631/03/2017Estudi i detecció d'àmbits de vulnerabilitat residencial a Barcelona.FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
02/05/201602/11/2016Estudi de caracterització i avaluació de terrasses en l'espai públicINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
04/12/201530/04/2019Realització d'un aixecament científic de la Façana del Naixement de la Sagrada FamíliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
16/11/201510/12/2015Realización de tres estudios de mercado de los inmuebles de uso comercial, uso oficinas y uso industrial en el ámbito territorial del municipio de BarcelonaMIN.HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLIQUES
30/06/201530/11/2016Contract of international student urban design competition for Shanghai Railway Station areaSHANGHAI INTERNAT.TENDERING CO.LTD
01/06/201531/07/2015Realització d'un estudi de caire immobiliari a l'àmbit del Pla del Delta del LlobregatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/02/201510/02/2016Estudi polítiques d'habitatge dutes a terme en diferents ciutats europees i del mónPATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
28/01/201528/01/2016Redacció del document/'Habitatge buit i altres actuacions anòmales del parc d'habitatge. Diagnosi i estratègies d'actuació/' del municipi de Molins de ReiDiputació de Barcelona
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt