Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

COORDINADOR/A

Marmolejo Duarte, Carlos

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

El Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica va néixer en el curs 1989-1990 com a conseqüència de la fusió dels programes de doctorat de Gestió Urbanística i de Valoracions Immobiliàries, que s’havien anat desenvolupant des del curs 1986-1987, any d’implantació dels nous estudis de doctorat a la UPC. L’experiència dels primers anys d’existència dels esmentats programes de doctorat va aconsellar la unificació de les dues temàtiques en un únic programa de docència i recerca, per tal d’aconseguir racionalitzar l’oferta de doctorat i assolir un grau d’eficiència més elevat. El Programa de Doctorat ha anat incorporant en el transcurs de l’última dècada les noves sensibilitats i tècniques que afecten l’arquitectura, la planificació i la gestió del territori, treballant amb noves disciplines com la política d’habitatge, l’ecologia urbana i la gestió ambiental, i noves tecnologies, com els sistemes d’informació geogràfica, la teledetecció (remote sensing), el modelatge 3D de la ciutat i la realitat virtual aplicada a l’anàlisi urbana i territorial.

El programa està organitzat per professorat del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura (amb el suport d’altres departaments) reunit en el Grup de Recerca Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), unitat de recerca aprovada el 1986 per la Junta de Govern de la UPC. El CPSV va adquirir, el 1997, la condició de centre específic de recerca de la Universitat, i va constituir una plataforma de recerca i formació de postgrau i tercer cicle d’àmplia trajectòria en matèria de recerca bàsica i aplicada. El grup de professors impulsors del Programa de Doctorat va adquirir la condició de Grup de Recerca Consolidat, menció atorgada el 1997 pel Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la qual va ser ratificada en les successives convocatòries de 1999, 2001, 2003 i 2005 dins el marc del II, el III i el IV Pla de Recerca de Catalunya. El grup ha coordinat la Xarxa Temàtica d’Ecologia i Ciutat, impulsada també pel DURSI, i participa en diverses plataformes de recerca, nacionals i internacionals.

El Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica va obtenir l’any 1995 la menció de qualitat per part de MEC. Així mateix, va impulsar des del 1997, i per mitjà d’un projecte Alfa de la Unió Europea, la preparació d’una oferta de doctorat internacional en el camp de la gestió i la valoració urbana. Manté relacions de col·laboració amb nombroses universitats europees amb les quals té subscrits convenis Sòcrates de reconeixement de crèdits i intercanvi de professors i estudiants, concretament: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Coimbra i Universiteit van Amsterdam. Aquest Programa de Doctorat, únic existent a l’Estat espanyol en la disciplina de la gestió i la valoració urbana, incorpora en el seu quadre de professorat algunes de les persones més prestigioses de les universitats especialistes en la temàtica tractada. En aquest sentit, els professors participants procedeixen de les universitats espanyoles següents: Universidad Carlos III de Madrid (Departament de Dret Administratiu), Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d’Economia Aplicada i CREAF), Universidad de Navarra (Escola d’Arquitectura), Universitat Politècnica de València (Departament d’Urbanisme), Universidad Politécnica de Madrid (Departament de Construcció i Urbanisme), Universidad de las Palmas (Departament de Construcció), Universitat de les Illes Balears (Departament de Dret Administratiu), Universidad Complutense (Departament de Sociologia II), Universitat d’Alacant (Departament de Construccions Arquitectòniques) i Universitat de Barcelona (departaments de Teoria Sociologia i Geografia Humana).

El Programa de Doctorat també té el suport de la Xarxa sobre Arquitectura, Ciutat i Entorn, en la qual participen diverses universitats europees i llatinoamericanes i que publica la revista Architecture, City & Environment (ISSN 1886-4805, www-cpsv.upc.es/ace/), juntament amb l’organització dels congressos internacionals de Ciutat i Territori Virtual.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari del Programa de Doctorat, a més de títols en Arquitectura i Urbanisme i en Enginyeria, es consideren perfils apropiats per a l’accés les llicenciatures procedents d’altres àmbits de coneixement, com economia, sociologia, geografia, dret, ecologia o ciències ambientals.

Respecte de les titulacions de màster universitari, s’accepten prioritàriament estudiants que hagin cursat el programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. D’altra banda, s’avaluen i accepten sol·licituds d’altres programes de màster de la UPC, com també de programes externs, prioritzant les persones que hagin efectuat programes de màster universitari (o equivalents) en matèries afins a les línies de recerca del programa: urbanisme, economia, sociologia, geografia i dret, entre d’altres.

En l’avaluació es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca coordinats i desenvolupats per professors del programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. Ara bé, atès que els currículums dels postulants seran dispars, s’establiran criteris específics per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics d’ingrés, segons titulació i lloc de procedència. Per aquest motiu, els sol·licitants hauran de completar un curriculum vitae unificat, dissenyat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. És molt important que aquest document estigui correctament completat pels estudiants, ja que serà fonamental en el moment de l’avaluació, sobretot de la dels que provinguin de màsters diferents del propi.

Es considera important i necessari tenir coneixements bàsics en matèries fonamentals del nostre programa, com són la gestió de l’urbanisme, les valoracions immobiliàries o urbanes, la planificació territorial i urbana, el medi ambient i les TIC, ja que, en cas que no sigui així, es definiran els complements que els estudiants hauran de fer si són acceptats en el programa.

Un cop rebuda la sol·licitud d’accés al sistema i prèviament al procés d’avaluació, la Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) informa cada postulant que ha de completar el document unificat i informa dels criteris d’emplenament d’aquest, així com dels criteris específics d’admissió, avaluació i ponderació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis Sòcrates amb les universitats: Universiteit van Amsterdam, Università degli Studi di Napoli Federico II, Universidade Nova de Lisboa, Politecnico di Torino i Universidade de Coimbra.

El programa promou activament la mobilitat de la comunitat de doctorands a través de l’establiment de contactes amb les universitats abans indicades i altres, segons l’especialitat de cada tesi doctoral, amb les quals s’estableixen col·laboracions puntuals que permeten acollir els doctorands durant la realització de seva estada de recerca.
Així mateix, participa en la recerca de recursos que permetin garantir la viabilitat econòmica de les estades a l’estranger. Els resultats més palpables de les estades de l’alumnat graduat s’han materialitzat en la concessió de diferents mencions de doctor europeu.

A més de les universitats amb què manté relacions de col·laboració mitjançant convenis Sòcrates, de reconeixement de crèdits i intercanvi de professors i estudiants, el Programa de Doctorat, l’únic existent a l’Estat espanyol en la disciplina de la gestió i la valoració urbana, incorpora com a col·laboradors, en el seu quadre de professorat, algunes de les persones més prestigioses de les universitats espanyoles següents:

Universidad Carlos III de Madrid (Departament de Dret Administratiu),
Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d’Economia Aplicada i CREAF),
Universitat Politècnica de València (Departament d’Urbanisme),
Universitat Politècnica de Madrid (Departament de Construcció i Urbanisme),
Universitat de les Illes Balears (Departament de Dret Administratiu),
Universidad Complutense de Madrid (Departament de Sociologia II), i
Universidad de Granada (Departament de Construccions Arquitectòniques).

Així mateix, estudiants del Programa de Doctorat fan estades a l’estranger per a l’obtenció de la menció europea de doctor, en centres diferents d’aquells amb els quals hi ha acords Sòcrates, abans esmentats, com la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), The Vienna University of Technology (Àustria), etc.

El programa també compta amb la participació de diversos doctors estrangers i nacionals, tant per acords propis de col·laboració com per altres finançats per cadascuna de les convocatòries d’ajuts de mobilitat per a programes de doctorat amb menció de qualitat efectuades fins ara, entre les quals destaquen:

Dr. António José Pais Antunes. Universidade de Coimbra, Portugal.
Dr. Agustín d’Assís. Universidad Carlos III, Getafe, Espanya.
Dra. Adriana Olivares. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Daniel González Romero. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Pedro Abramo. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
Dr. Héctor Gaete. Universidad del Bío-Bío, Xile.
Dr. Geoffrey Caruso. Université Catholique de Louvain, Bèlgica.
Dr. Jean-Paul Loborie. Université de Toulouse-Le Mirail, França.
Dr. Jesús Leal Maldonado. Universidad Complutense de Madrid, Espanya.
Dr. Jorge Malheiros. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. José António Pereira Tenedorio. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. Mario Cerasoli. Universita Roma-Tre, Itàlia
Dra. Marina Bravi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Riccardo Roscelli. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Rudolf Giffinger. Vienna University of Technology, Àustria.


El programa també compta amb el suport de la Xarxa ACE, Arquitectura, Ciutat i Entorn (Architecture, City and Environment), en què participen, a més d’universitats europees, diverses universitats llatinoamericanes, entre les quals destaquen la Universitat del Bío-Bío (Xile), la Universidad de Guadalajara (Mèxic), la Universidad Autónoma de Baja California (Mèxic) i la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). A més, aquesta Xarxa, a través del Centre de Política del Sòl i Valoracions, CPSV, publica la revista ACE, Architecture, City & Environment (ISSN 1886-4805, www-cpsv.upc.es/ace) i organitza el Congrés Internacional Ciutats i Territoris Virtuals. Aquest últim fet és important, ja que els alumnes del programa tenen diverses ajudes internes per a la presentació de ponències i assistència a aquests congressos.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari del Programa de Doctorat, a més de títols en Arquitectura i Urbanisme i en Enginyeria, es consideren perfils apropiats per a l’accés les llicenciatures procedents d’altres àmbits de coneixement, com economia, sociologia, geografia, dret, ecologia o ciències ambientals.

Respecte de les titulacions de màster universitari, s’accepten prioritàriament estudiants que hagin cursat el programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. D’altra banda, s’avaluen i accepten sol·licituds d’altres programes de màster de la UPC, com també de programes externs, prioritzant les persones que hagin efectuat programes de màster universitari (o equivalents) en matèries afins a les línies de recerca del programa: urbanisme, economia, sociologia, geografia i dret, entre d’altres.

En l’avaluació es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca coordinats i desenvolupats per professors del programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. Ara bé, atès que els currículums dels postulants seran dispars, s’establiran criteris específics per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics d’ingrés, segons titulació i lloc de procedència. Per aquest motiu, els sol·licitants hauran de completar un curriculum vitae unificat, dissenyat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. És molt important que aquest document estigui correctament completat pels estudiants, ja que serà fonamental en el moment de l’avaluació, sobretot de la dels que provinguin de màsters diferents del propi.

Es considera important i necessari tenir coneixements bàsics en matèries fonamentals del nostre programa, com són la gestió de l’urbanisme, les valoracions immobiliàries o urbanes, la planificació territorial i urbana, el medi ambient i les TIC, ja que, en cas que no sigui així, es definiran els complements que els estudiants hauran de fer si són acceptats en el programa.

Un cop rebuda la sol·licitud d’accés al sistema i prèviament al procés d’avaluació, la Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) informa cada postulant que ha de completar el document unificat i informa dels criteris d’emplenament d’aquest, així com dels criteris específics d’admissió, avaluació i ponderació.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

A l’hora de fer la seva preinscripció i amb avaluació prèvia de la seva sol·licitud i acceptació, en el cas que correspongui, per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, els postulants hauran d’ingressar la documentació següent en format digital:

• Document d’identificació.
• Expedient acadèmic del grau o llicenciatura.
• Títol professional.
• Expedient acadèmic d’un programa de màster universitari.
• Títol de màster.
Curriculum vitae (curriculum vitae unificat).
• Proposta o pla de recerca.
• Documentació annexa (la que cada postulant consideri oportuna).

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estableix una sèrie de requisits addicionals per a l’admissió d’estudiants.

El criteri d’admissió al Programa de Doctorat s’ha modificat des de l’entrada en vigor dels programes oficials de màster universitari. Es requereix que els estudiants hagin obtingut els 60 crèdits ECTS de postgrau exigits, així com la titulació de màster, i que els postulants provinguin de les titulacions de grau afins.

Els criteris específics d’admissió són els següents:
• Es considera com a títols que donen accés directe al programa els títols oficials de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana (extingit) i l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, i els estudiants els presentin no requereixen cap tipus de complement de formació. No obstant això, en cas de tenir un nombre de sol·licituds més grans que les places ofertes, aquestes seran prioritzades, en primer lloc, a partir dels resultats obtinguts en aquests màsters i avaluant a més les característiques personals d’aquests estudiants, ja que, pel seu pas pel màster, són coneguts per la comissió.
• Es considera que tots els títols oficials de programes de màster estrangers semblants als màsters esmentats anteriorment, o tots els d’àmbits afins, tenen accés directe, amb avaluació prèvia dels continguts d’aquests programes per part de la Comissió i, en qualsevol cas, sempre se’ls pot sol·licitar la realització de complements de formació.
• Es considera fonamental també que cada postulant presenti un projecte de recerca, que serà avaluat per la comissió i sense el qual no es permet l’accés. És important indicar, en tot cas, que aquest serà treballat posteriorment pel doctorand o doctoranda, conjuntament amb el seu tutor/director o tutora/directora de tesi, prèviament a la seva presentació formal davant la comissió respectiva.

A efectes de facilitar el procés d’avaluació, es defineixen, a més, criteris de ponderació específics per a la priorització en l’admissió al programa:
• Expedient acadèmic, amb especial atenció a la qualificació obtinguda en el màster (ponderació, 25%).
• Solidesa del projecte de recerca proposat a la comissió de selecció (ponderació, 25%).
• Experiència en recerca, manifestada mitjançant articles en revistes científiques i ponències en congressos (ponderació, 20%).
• Obtenció de beques competitives prèvies i perspectives de mobilitat internacional (ponderació, 10%).
• Contacte personalitzat, a través de qüestionaris, entrevistes personals o telefòniques o virtuals (ponderació, 10%).
• Altres aspectes d’interès: coneixement d’idiomes rellevants en la comunitat científica, motivació dels estudiants, experiència docent, etc. (ponderació, 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà exigir la superació de complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Pel que fa als estudiants que provinguin d’estudis diferents del programa oficial de Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana o de l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, un cop sotmesos al procés d’avaluació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i avaluat el seu títol de grau i màster de procedència, les seves qualificacions i el seu pla de recerca seran acceptats o no en el Programa de Doctorat. En qualsevol cas, aquesta acceptació pot exigir la realització de fins a 45 crèdits ECTS com a complements de formació, que s’hauran de cursar en l’oferta d’assignatures obligatòries i optatives que s’imparteixen el marc del programa de l’MBArch Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica. 

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es porta a terme després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícula.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa.


Activitat: Actes de tutoria.

Núm. d’hores: 50.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos específics.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un curs per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 


Activitat: Seminaris de recerca tutoritzats.
Núm. d’hores: 36.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un seminari per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 


Activitat: Seminari de processos de recerca.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: obligatòria. Es porta a terme en dos dies cada semestre. En aquest, els doctorands han de presentar davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat l’estat d’avenç de la seva recerca doctoral. Per a això han de preparar una presentació de 15 minuts i un pòster en format A3 amb els aspectes bàsics de la seva presentació. Els pòsters de tots els estudiants estan exposats durant tot el desenvolupament de l’activitat.

Activitat: Seminaris temàtics.

Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un seminari per cada any de desenvolupament de la tesi doctoral. 

Activitat: Workshops.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: optativa. Es recomana i incentiva la realització d’almenys un workshop cada any. 

Activitat: Estades de recerca.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa. Es fomenta la realització d’una estada en un centre de recerca estranger a efectes de l’obtenció de la menció internacional de doctor.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 27.
Caràcter: optativa. Es fomenta l’assistència a congressos nacionals i internacionals i la presentació de ponències en aquests. La finalitat és que es presentin els resultats parcials de les recerques en desenvolupament. Es considera de caràcter obligatori la presentació d’una ponència al Congrés Internacional Ciutat i Territori Virtual (CTV), realitzat per la Xarxa ACE, de la qual és part fundadora el CPSV.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 1.
Publicació dels resultats parcials i finals de la tesi en revistes científiques especialitzades, preferentment d’alt impacte (índex JCR). Es considera de caràcter obligatori la presentació al procés de revisió d’almenys un article a la revista ACE, de la qual el CPSV és l’entitat editora.
1 publicació anual.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optativa. 

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optativa.


Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Secretaria de Doctorat de l’àmbit d’Arquitectura de Barcelona
Els doctorands disposen d’un equip de personal administratiu que dona suport als programes de doctorat de l’àmbit de l’arquitectura que es fan a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Des d’aquesta Secretaria es gestionen els processos de preinscripció, de matrícula i de recepció de tesis, i totes aquelles tasques administratives que afectin els doctorands durant els seus estudis. La unitat (secretariadoctorat.utgab@upc.edu) compta amb 5 persones, que a més informen de les activitats transversals i específiques del programa.


Unitat de Coordinació de Cursos de Postgrau de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV)
Aquesta Unitat del Centre de Política de Sòl i Valoracions, CPSV (cpsv.info@upc.edu), dona suport intern al Programa de Doctorat. Compta amb un responsable acadèmic i una persona de suport administratiu. Entre altres tasques, desenvolupa la coordinació de les activitats acadèmiques pròpies del programa, com ara el Seminari de Processos de Recerca, així com la difusió de les activitats i la informació interna i de suport als doctorands. Així mateix, en l’àmbit administratiu s’encarrega de coordinar les reunions de tutoria dels estudiants amb els seus respectius tutors i/o amb altres professors del programa.

Espais de treball i equipaments de Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV)

Els doctorands disposen d’un espai de treball en dependències del CPSV (situat al Campus Nord de la UPC). En aquest, a més de disposar d’una biblioteca amb documentació especialitzada en les àrees temàtiques i línies de recerca del programa de doctorat (llibres, revistes, tesis, documents de recerca, etc.), compten amb dos llocs de treball amb ordinadors de sobretaula, pantalles d’alta resolució i programari especialitzat de sistemes d’informació geogràfica, anàlisis estadístiques i altres.
Així mateix, disposen de sis llocs de treball més per situar-hi ordinadors portàtils, tots ells amb connexió a xarxa. També tenen a la seva disposició material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com material d’escriptori divers. En aquestes dependències, a més, hi ha dues persones que donen suport administratiu als doctorands.


Aula de doctorat del Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI)
A la planta soterrani de l’ETSAB, el programa disposa d’una aula d’ús exclusiu, amb 42 cadires amb braços, a més de 4 taules per a reunions o treballs de grup. L’aula compta a més amb un ordinador per fer presentacions, amb sistema de projecció, so i pissarra, tant tradicional com de retoladors. A més de comptar amb altres mitjans de projecció tradicionals, té connexió a xarxa. També compta amb material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com material d’escriptori divers.


Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC)
Un altre espai disponible per a treball i assessoria en temes tècnics de la línia de Tecnologies de la Informació Aplicades a l’Anàlisi Territorial i Urbà és el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) (http://www.wix.com/lmvc_cpsv/lmvc ), una iniciativa del CPSV amb el suport de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i el Departament de Tecnologia de l’Arquitectura. El seu objectiu principal és treballar les noves tecnologies adreçades a l’anàlisi espacial, la gestió del territori i la representació de l’urbanisme i l’arquitectura, en dues línies de recerca prioritàries: el modelatge virtual 3D del territori, l’urbanisme, l’arquitectura i l’arqueologia, i l’anàlisi urbà i territorial utilitzant els sistemes d’informació geogràfica (SIG).

En el camp de la representació virtual, el laboratori compta amb la col·laboració del Centre de Realitat Virtual (CRV) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Això ha permès la inserció de models 3D de diferents entorns urbans de la ciutat de Barcelona en sistemes d’immersió virtual com Computer Animated Virtual Environment (CAVE) o la seva projecció estereoscòpica en sistemes com taules tipus workbench. Així mateix, en els darrers anys, ha treballat en tècniques d’aixecament amb escàner làser, per a l’obtenció de núvols de punts que permeten elaborar models 3D d’alta resolució, tant d’entorns urbans i edificis existents com en reconstrucció virtual del patrimoni.

Durant l’existència del laboratori s’han aconseguit importants avenços en el camp de la representació virtual i s’han elaborat models virtuals de diverses ciutats, en un esforç per optimitzar les metodologies, sobretot pel que fa al postprocessament dels núvols de punts per a l’obtenció dels models. Així, en el context del LMVC va sorgir l’any 2004 la idea de fer els Congressos Internacionals de Ciutat i Territori Virtual (CTV).

Una de les seves principals finalitats és donar formació i suport especialitzat als doctorands en l’ús de les noves tecnologies, SIG, teledetecció (remote sensing) i escàner làser 3D. Per a això, compta amb sis estacions de treball d’alta capacitat (tres d’aquestes disponibles per als estudiants de doctorat), 4 escàners làser 3D, programari especialitzat i assessoria tècnica de dues persones. Compten amb connexió a xarxa i tenen a la seva disposició material de reprografia (escàner, fotocopiadora, etc.), així com divers material d’escriptori.


Acollida en recerques competitives
Un altre aspecte destacable com a recurs disponible és l’acció del CPSV per a l'acollida sistemàtica dels doctorands sobre l’oferta efectiva d’àrees i projectes de recerca competitiva que es fan en el CPSV, fomentant la participació activa dels doctorands (especialment dels que han obtingut beques competitives) en els diferents projectes competitius, finançats en convocatòries públiques, coordinats per professors del Programa de Doctorat o en què aquests participen. En els últims cinc anys, destaquen 5 projectes de recerca fonamental no orientada, obtinguts en les convocatòries de 2006 (1), 2008 (1), 2009 (2) i 2011 (1), a més d’un projecte científic tecnològic singular i de caràcter estratègic de la convocatòria 2006 i d'un projecte del Programa INNPACTO de la convocatòria 2011, tots aquests del MICINN, actualment MINECO. També, un projecte del subprograma Avanza I+D de la convocatòria d’ajudes Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació de MITYC de 2009, 2 projectes dels Programes de Cooperació Interuniversitària i Recerca Científica, 2 projectes de la Commission of European Communities i un projecte del Ministeri de Foment, en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011, entre d’altres. Aquests constitueixen 14 projectes competitius nacionals en els últims 6 anys, sense esmentar els diversos projectes europeus. Tots aquests projectes, així com les línies de treball i recerques en curs, estan disponibles a l’apartat de recerca de la pàgina web del Centre de Política de Sòl i Valoracions, CPSV (http://www.upc.edu/cpsv/indexrecerca.htm).

Professors convidats amb ajuts competitius de mobilitat
Com s’ha explicat en els antecedents d’aquesta memòria, el programa també compta amb la participació de diversos doctors estrangers i nacionals, tant per acords propis de col·laboració com finançats per cadascuna de les convocatòries d’Ajudes de Mobilitat per a Programes de Doctorat amb Menció de Qualitat fetes fins a la data, entre els quals destaquen, a escala internacional:
Dr. António José Pais Antunes. Universidade de Coimbra, Portugal.
Dr. Daniel González Romero. Universidad de Guadalajara, Mèxic.
Dr. Geoffrey Caruso. Université Catholique de Louvain, Bèlgica.
Dr. Jean-Paul Loborie. Université de Toulouse-Le Mirail, França.
Dr. Jorge Malheiros. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. José António Pereira Tenedorio. Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Dr. Luigi Fusco Girard. Università degli Studi di Napoli Federico II, Itàlia.
Dra. Marina Bravi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dra. Patrizia Lombardi. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Riccardo Roscelli. Politecnico di Torino, Itàlia.
Dr. Rudolf Giffinger. Vienna University of Technology, Àustria.


Durant els últims cinc anys s’ha presentat a aquestes convocatòries un nombre que varia entre cinc i sis sol·licituds, de les quals se n’han aconseguit un percentatge que varia entre el 80% i el 83% de concessions favorables.


Borses de viatge
El programa, mitjançant la participació d’estudiants en projectes competitius i la col·laboració en contractes de recerca amb administracions públiques i empreses, tots ells gestionats pel Centre de Política de Sòl i Valoracions, preveu el finançament de dues bosses de viatge anuals la finalitat de les quals sigui cobrir parcialment o totalment les estades de doctorat d’estudiants en centres estrangers que tinguin com a objectiu obtenir la menció internacional de doctor.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 22/05/2024 04:45:19.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 22/05/2024 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/05/2024 05:00:41.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MACDONALD, JAMES DUNCAN
Títol:Mitigating the anthropocene extinction via agrivoltaics and ecovoltaics
Data lectura:03/07/2023
Director/a:ROCA CLADERA, JOSE NICASIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Vegetation management cost and maintenance implications of different ground covers at utility-scale solar sites
McCall, J.; Macdonald, J.; Burton, R.; Macknick, J.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 01/04/2023
Article en revista

Opportunities and challenges for scaling agrivoltaics in rural and Urban Africa
Connecting Agrivoltaics Worldwide
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BIERE ARENAS, ROLANDO MAURICIO
Títol:Las One-Stop-Shops, ventanillas únicas para la rehabilitación energética residencial. Estrategia para fomentar la renovación del parque edificado en España
Data lectura:22/05/2023
Director/a:MARMOLEJO DUARTE, CARLOS RAMIRO
Codirector/a:GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
One Stop Shops on Housing Energy Retrofit: European Cases, and Its Recent Implementation in Spain
Biere, R.M.; Marmolejo, C.
Springer
Data de publicació: 07/01/2023
Capítol en llibre

Have Population Growth and Economic Activity Converged Towards the Same Pattern in the Spanish Metropolises?
Costa, C.; Marmolejo, C.; Biere, R.M.
Springer
Data de publicació: 07/01/2023
Capítol en llibre

Approach to the influence of energy certifications on real estate values
Checa, C.; Biere, R.M.
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1887-7052 (JCR Impact Factor-2017: 0.218; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2017
Article en revista

One-Stop-Shops for Energy Renovation of Dwellings in Europe—Approach to the Factors That Determine Success and Future Lines of Action
Biere, R.M.; Spairani, S.; Spairani, Y.; Marmolejo, C.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/11/2021
Article en revista

Olas de Calor en la ciudad de Barcelona: 1971-2020
Arellano, Blanca; Roca, J.; Serra, C.; Martinez, M.D.; Biere, R.M.; Lana, F.J.
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1886-4805 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Las One-Stop-Shops como modelo emergente en la gestión de la rehabilitación energética en España
Marmolejo, C.; Biere, R.M.; Spairani, S.; Crespo, E.
Ciudad y territorio, estudios territoriales, ISSN: 2659-3254 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 03/10/2022
Article en revista

Percepción de beneficios y co-beneficios de las viviendas energéticamente eficientes: un análisis para Barcelona
Biere, R.M.; Marmolejo, C.; Crespo, E.; Onecha, Belén
Revista INVI, ISSN: 0718-8358 (JCR Impact Factor-2021: 0.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/05/2023
Article en revista

Spatial implications of EPC rankings on the residential process: a listing price of Barcelona Metropolitan Area
Valutazioni economiche e questione energetica
Data de presentació: 21/09/2017
Presentació de treball en congressos

Disponibilidad a pagar por la eficiencia energética de las viviendas; un caso de estudio en Barcelona
Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

Modelling nighttime air temperature from remote sensing imagery and GIS data
SPIE Space, Satellites, and Sustainability II
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

One-stop-shops as a model to manage housing energy retrofit: a General Approach to Europe and Spain
36th International Conference on Passive and Low Energy Architecture
Data de presentació: 25/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARELLANO RAMOS, BLANCA ESMARAGDA
Títol:El Urban Sprawl. Un modelo de urbanización insostenible
Data lectura:30/09/2022
Director/a:ROCA CLADERA, JOSE NICASIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Smart neighborhoods: propuesta de ciudad inteligente para el barrio de Covadonga en Sabadell
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Application of conventional UAVs for the identification and classification of dense green spaces
Roca, J.; Arellano, Blanca
IGI Global
Data de publicació: 04/2021
Capítol en llibre

Mercados municipales de Barcelona. Red integradora de tradición, comercio y valor. Caso de estudio: L’Abaceria Central – Vila de Gracia
Carrillo, E.; Arellano, Blanca
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1886-4805 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

The extraction of urbanized areas through images of high resolution nighttime lights
Arellano, Blanca; Roca, J.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

Remote sensing and night time urban heat island
Arellano, Blanca; Roca, J.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Urban Sprawl and Warming: Research on the Evolution of the Urban Sprawl of Chinese Municipalities and its Relationship with Climate Warming in the Past Three Decades
Zhang, X.; Arellano, Blanca
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Consecuencias hidrológicas del cambio climático en entornos urbanos
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 04/10/2019
Presentació de treball en congressos

Episodios de intensidad extrema de precipitación en Barcelona: riesgo de inundaciones súbitas
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Estructura, imagen urbana, transporte y movilidad a través de los años en Guayaquil
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 04/10/2019
Presentació de treball en congressos

Definición espacial del efecto de enfriamiento de los espacios verdes urbanos mediante teledetección: estudios de caso en el Área Metropolitana de Barcelona
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Variaciones estacionales del efecto de enfriamiento de los parques urbanos de Barcelona: una aproximación mediante teledetección
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 04/10/2019
Presentació de treball en congressos

Measuring night-time urban heat island: still a pending issue
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Can Planning Mitigate UHI? A “Remote Sensing” and “Local Climate Zones” Analysis for Barcelona
35th International Conference on Passive and Low Energy Architecture
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Cooling Effect of Urban Parks in the Metropolitan Region of Barcelona: The sample of Viladecans, Gavà and Castelldefels urban continuous
35th International Conference on Passive and Low Energy Architecture
Data de presentació: 01/09/2020
Presentació de treball en congressos

Can nighttime imagery identify urban sprawl?
SPIE Optical Engineering and Applications 2020: XXV Earth Observing Systems
Data de presentació: 20/08/2020
Presentació de treball en congressos

Urban landscapes and night time urban heat island
V Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments
Data de presentació: 20/09/2020
Presentació de treball en congressos

Using remote sensing imagery to study urban heat island and heat waves
SPIE Optical Engineering and Applications 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Climate Zones Classification for Buildings Energy Efficiency Assessment
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Towards a new methodology to determine nighttime Urban Heat Island
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

Effects of Urban Greenery on Health: a Study from Remote Sensing
XXIV International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Day and night heat waves in the city of Barcelona. 1971-2020
EGU General Assembly 2022 Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Assessing Urban Greenery using Remote Sensing
SPIE Optical Engineering and Applications 2022: XXVII Earth Observing Systems
Data de presentació: 30/09/2022
Presentació de treball en congressos

Global Warming in Spanish Cities (1971-2022)
European Geosciences Union General Assembly 2023
Data de presentació: 25/04/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YANG, LIYA
Títol:Exploring the applications and limitations of location-based social network data in urban spatiotemporal analysis
Data lectura:27/09/2021
Director/a:MARMOLEJO DUARTE, CARLOS RAMIRO
Codirector/a:MARTÍ CIRIQUIAN, PABLO
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of the spatial structure of Beijing from the point view of weibo data
Yang, L.; Marmolejo, C.
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1886-4805 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Quantifying the relationship between public sentiment and urban environment in Barcelona
Yang, L.; Marmolejo, C.; Martí Ciriquian, Pablo
Cities, ISSN: 0264-2751 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

AUTOR/A:CHEN, AI
Títol:Spatial implications of Energy Performance Certificates on housing prices in the Barcelona Metropolitan Area
Data lectura:25/01/2021
Director/a:MARMOLEJO DUARTE, CARLOS RAMIRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Spatial implications of EPC rankings over residential prices
Marmolejo, C.; Chen, A.; Bravi, M.
Springer Nature
Data de publicació: 01/01/2020
Capítol en llibre

Is the energy price premium spatially aggregated? A listing price analysis of the residential market in Barcelona
Chen, A.; Marmolejo, C.
Czasopismo techniczne: architektura = Technical transactions: architecture, ISSN: 0011-4561 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 07/2018
Article en revista

The evolution of energy efficiency impact on housing prices: an analysis for Metropolitan Barcelona
Marmolejo, C.; Chen, A.
Revista de la construcción, ISSN: 0718-915X (JCR Impact Factor-2019: 0.43; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2019
Article en revista

La incidencia de las etiquetas energéticas EPC en el mercado plurifamiliar español: un análisis para Barcelona, Valencia y Alicante
CITY AND TERRITORY. TERRITORIAL STUDIES, ISSN: 1133-4762 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 2019
Article en revista

Energy efficiency in the residential market and implications for architecture education in Spain
World transactions on engineering and technology education, ISSN: 1446-2257 (JCR Impact Factor-2019: 0.406; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2019
Article en revista

How Relevant is Energy Efficiency in The Marketing of Homes? Evidence from Real Estate Agents in Spain
Marmolejo, C.; Spairani, S.; Del Moral, C.; Delgado, L.; Egusquiza, A.; Chen, A.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 2019
Article en revista

The uneven price impact of energy efficiency ratings on housing segments and implications for public policy and private markets
Marmolejo, C.; Chen, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2019: 2.576; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/01/2019
Article en revista

How different are dwellings whose energy efficiency impacts price formation?
Chen, A.; Marmolejo, C.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 18/09/2019
Article en revista

EPC Green premium in two different european climate zones: a comparative study between Barcelona and Turin
Dell'Anna, F.; Bravi, M.; Marmolejo, C.; Bottero, M.; Chen, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2019: 2.576; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/10/2019
Article en revista

Does the energy premium in residential prices mantains stable along the time? an analysis for the Barcelona Metropolitan Area
Urban Transitions 2018: Integrating urban and transport planning, environment and health for healthier urban living : 25 - 27 November 2018, Sitges, Barcelona, Spain
Data de presentació: 25/11/2018
Presentació de treball en congressos

How relevant is energy efficiency in the marketing of homes? Evidence from Real Estate Agents in Spain
WMCAUS 2019 - 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Implications of energy efficiency in the real estate housing market: evidence from the EnerValor project
5th GoGreen Summit
Data de presentació: 18/09/2019
Presentació de treball en congressos

Real Estate Housing Market in Barcelona and Effects Derived from the Energy Efficiency: The Enervalor Project Results
ISPC - International Scientific and Practical Conference
Data de presentació: 17/07/2020
Presentació de treball en congressos

¿Es suficiente la simetría informativa en la promoción de viviendas energéticamente eficientes? principales resultados del proyecto Enervalor
8th Euro-American Congress Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 28/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLS DALMAU, FRANCISCO
Títol:Digital Traces and Urban Research: Barcelona Through Social Media Data.
Data lectura:14/06/2019
Director/a:ROCA CLADERA, JOSE NICASIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Visualizing digital traces for sustainable urban management: mapping tourism activity on the virtual public space
Valls, F.; Roca, J.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/03/2021
Article en revista

Identificación de puntos de interés turístico a través de datos de redes sociales
XIII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual: retos y paradigmas de la ciudad contemporánea
Data de presentació: 04/10/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/12/202318/03/2024Conveni de col.laboració per la realització del projecte Peranera. Estudi per a la recuperació estratègica del nucli rural deshabitatINSTITUT RAMON MUNTANER FUNDACIO PR
20/11/202323/11/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría en materia de planificación, gestión y financiación del urbanismo en España, para profesores y estudiantes de la Universidad San Sebastián.Universidad San Sebastian
16/10/202315/10/2024Observatori de l’estat energètic del parc d’edificis residencials plurifamiliars de Catalunya. Una eina dinàmica de visualització i monitoratge.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2024Convenio de colaboración interuniversitaria entre la Universidad de Guadalajara (México) y la Universitat Politècnica de Catalunya, para la coedición de la revista ACE: Architecture, City and EnvironmUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
31/03/202330/04/2023Conveni de col.laboració per l'encàrrec de l'aixecament fotomètric del front marítim.AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANA
01/03/202326/08/2023Conveni de col.laboració per la realització d’un projecte per fer la “Identificació i caracterització del sòl industrial de la ciutat de Reus estratègies d’actuació davant el planejament urbanístic/'AJUNTAMENT DE REUS
09/02/202322/12/2023Contracte de col.laboració per l'elaboració d’una aplicació web de la sala de calderes del recinte fabril Fabra i Coats.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
15/01/202331/03/2023Technical support contract agreement for an international counselling in urban planning and management in Barcelona between Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) and King Abdulaziz UniversityAlmobdioon Center for Studies, Cons
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
16/09/202216/12/2022Conveni de col.laboració per la realització de l’assessorament en la redacció de l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local (edl) dels grups d’acció local en marc periode 2023-2027ASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
02/09/202225/10/2023La comuna. La vida (quotidiana) explicada a través de l'arquitectura (Barcelona, 2000-2020)FUND.CAT. PER A LA RECERCA I INNO.
22/07/202231/08/2022Contracte de col.laboració per l'estudi bases càlcul taxes TerrassesINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/202214/01/2023Conveni de col·laboració per l'elaboració/'Informe de Recerca i Recull documental. Estratègies ubranístiques front al despoblament rural i per a un reequilibri territorial/'Diputació de Barcelona
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Claus per a la detecció i diagnosi de comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial al barri del RavalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
27/04/202227/08/2022Contracte de col.laboració per l'assessorament tècnic en els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial i recursos contenciosos administratius que s'han presentat contra el PDU de revisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202230/06/2022Contracte de col.laboració per la realització de l’aixecament de la totalitat del complex industrial, amb una extensió de 50 ha amb diferents requeriments de detall i precisió.OUA,GESTIO DEL TERRITORI
01/04/202230/04/2023Innovative Eco-construction System based on Interlocking Modular Insulation Wood and Cork-based PanelsCommission of European Communities
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
23/11/202113/02/2022Definició del model d'espai públic dels nous eixos verds del programa de superilles, redacció dels projectes i assistència tècnica a la direcció d'obra. Realització d'un informe climàtic de l'Eix VerdUTE GPO-AGENCE TER-ANA COELLO
11/11/202131/12/2021Informe per avaluar la transformació derivada d'un canvi d'ús de sistemes de sòls tècnics a activitat econòmica (àmbit de les tres Xemeneies al Paral·lel de Barcelona)Ajuntament de Barcelona
06/10/202104/11/2022La informació energètica en l’administració digital: disseny d’un model de Passaport de Renovació d’Edificis basat en BIM i Blockchain.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
10/09/202109/12/2021SERVEIS D’AIXECAMENT D’ALTA PRECISIÓ EN 3D DE LES SALES DELS SPRINKLERS I DE CONTROL ELÈCTRIC DE LA FABRA I COATS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/09/202130/09/2021Contracte de suport tècnic UPC-TERSA, per a la valoració d’una parcel·la, d’us equipament esportiu, a Montcada i Reixac i la redacció d’un dictamen/informe finalTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202127/10/2021Informe per determinar el preu de lloguer màxim per als allotjaments dotacionals de titularitat privada, a fixar per l’ordenança de desenvolupament de la MPGM per a regular-los a BarcelonaPATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
26/07/202104/02/2022CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC PER LA REALITZACIÓ DE L’AIXECAMENT D’ALTA PRECISIÓ DEL PASSEIG DE GRÀCIA PER ANALITZAR LES REMUNTES AL LLARG DE TOT EL PASSEIGJORNET-LLOP-PASTOR, SLP
07/06/202106/07/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Politècnica de Catalunya i TERSA, tractament i selecció de residus, S.A per a la valoració de dues parcel·les urbanes i redacció dictament/informe finalTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202131/10/2021Diagnosi de la transformació de l’ús de les terrasses en espai públic. Impacte sobre la zonificació de les ordenances de taxes fiscals de les terrasses.Ajuntament de Barcelona
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
29/03/202129/06/2021CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC PER LA REALITZACIÓ DE L’AIXECAMENT AMB METODOLOGIA SCANTOBIM DE L’EDIFICI PRINCIPAL DE L’IMMOBLE DE JESUÏTES LLEIDA – COL·LEGI CLAVER RAIMAT D’UNA EXTENSIÓ APROXIMADA DE 18.PIBARQUITECTURASIX SLP Y PUIGDEMASA
24/02/202124/05/2021Recorregut virtual Web del Palau Reial Major. Aixecament fotogramètric de les façanes interiors del Tinell i la Capella Reial i del corredor original que unia la Capella de Santa Àgata amb la seva sagINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
05/02/202104/05/2022Guia per a la rehabilitació dels barris. Cas d'estudi Poble NouAjuntament de Barcelona
01/01/202131/12/2022SmartHubsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
20/10/202031/12/2020Digitalització fotogramètrica de l’entorn arquitectònic de les façanes exteriors del Palau Reial Major i l’interior de Santa Àgata i del Saló del Tinell.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
31/08/202031/12/2020Actualització de l'aplicació web de la casa del Guarda del Museo d'Història de BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
16/07/202031/12/2020Realització d’una sèrie de tasques requerides dins del marc de l’estudi REPAREH “Primera avaluació de la REvalorització PAtrimonial per Rehabilitació Energètica en edificis d'Habitatges/'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
02/06/202015/07/2020Elaboració d'un estudi tècnic sobre la reducció de la taxa de les terrassesAjuntament de Barcelona
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2020Participación como experto consultado en el proyecto "Building a Global Compendium of Land Value Capture"Lincoln Institute of Land Policy
11/05/202031/07/2020Redacció d’un dictamen de valoració per a la finalitat d’expropiació que determini el valor d’una porció de 584 m2 de la finca cadastral 2674502DF5927S inclosa en la MPPG “Lepant-Churruca/El Rengle/'PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO,
04/03/202030/09/2020AIXECAMENT AMB ESCÀNER LÀSER TERRESTRE DE LES PLACES DE FREDERIC MARESINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202031/05/2020Aixecament fotogramètric de l'immoble del carrer Còrsega núm. 259/'Casa Enric Llorens/' relatiu a les sales declarades d'espai protegit per patrimoni.ADUNA DIRECTORSHIP SL
01/01/202031/12/2023Nexo Pobreza-Energía-Vivienda. Lineamientos de política pública para abordar la pobreza energética desde la relación con la vivienda en áreas metropolitanasComisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
01/01/202030/09/2021Pedestrians, health and sustainability / PeAtones, Salud y SOStenibilidadMinisterio de Ciencia e Innovación
11/12/201931/01/2021Estudi i elaboració del mapa aplicable a l’actualització dels valorsbàsics de l’ocupació de l’espai públic de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
31/10/201931/01/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A MODELITZACIÓ DE MESURES TERRITORIALS I URBANÍSTIQUES PER FER FRONT ALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC (MITIGACIÓ I DEFENSA).CONSELL INSULAR DE MALLORCA
23/10/201930/06/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
17/09/201928/02/2020Realització d'un informe sobre la valoració del impacte de la nova proposta normativa de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge que reemplaçarà el DLL 5/2019.PATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
08/05/201931/08/2019Aixecament amb Escàner Làser de la Plaça de Ramon Berenguer el GranINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/04/201930/06/2019Contracte suport tècnic per l'elaboració d'un dictament per determinar la valoració a efectes expropiatoris del terrenys de la/'Muntanya Sant Joan/'AJUNTAMENT DE BLANES
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201730/04/2019PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/12/202318/03/2024Conveni de col.laboració per la realització del projecte Peranera. Estudi per a la recuperació estratègica del nucli rural deshabitatINSTITUT RAMON MUNTANER FUNDACIO PR
20/11/202323/11/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría en materia de planificación, gestión y financiación del urbanismo en España, para profesores y estudiantes de la Universidad San Sebastián.Universidad San Sebastian
16/10/202315/10/2024Observatori de l’estat energètic del parc d’edificis residencials plurifamiliars de Catalunya. Una eina dinàmica de visualització i monitoratge.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2024Convenio de colaboración interuniversitaria entre la Universidad de Guadalajara (México) y la Universitat Politècnica de Catalunya, para la coedición de la revista ACE: Architecture, City and EnvironmUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
31/03/202330/04/2023Conveni de col.laboració per l'encàrrec de l'aixecament fotomètric del front marítim.AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANA
01/03/202326/08/2023Conveni de col.laboració per la realització d’un projecte per fer la “Identificació i caracterització del sòl industrial de la ciutat de Reus estratègies d’actuació davant el planejament urbanístic/'AJUNTAMENT DE REUS
09/02/202322/12/2023Contracte de col.laboració per l'elaboració d’una aplicació web de la sala de calderes del recinte fabril Fabra i Coats.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
15/01/202331/03/2023Technical support contract agreement for an international counselling in urban planning and management in Barcelona between Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) and King Abdulaziz UniversityAlmobdioon Center for Studies, Cons
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
16/09/202216/12/2022Conveni de col.laboració per la realització de l’assessorament en la redacció de l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local (edl) dels grups d’acció local en marc periode 2023-2027ASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
02/09/202225/10/2023La comuna. La vida (quotidiana) explicada a través de l'arquitectura (Barcelona, 2000-2020)FUND.CAT. PER A LA RECERCA I INNO.
22/07/202231/08/2022Contracte de col.laboració per l'estudi bases càlcul taxes TerrassesINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/202214/01/2023Conveni de col·laboració per l'elaboració/'Informe de Recerca i Recull documental. Estratègies ubranístiques front al despoblament rural i per a un reequilibri territorial/'Diputació de Barcelona
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Claus per a la detecció i diagnosi de comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial al barri del RavalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
27/04/202227/08/2022Contracte de col.laboració per l'assessorament tècnic en els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial i recursos contenciosos administratius que s'han presentat contra el PDU de revisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202230/06/2022Contracte de col.laboració per la realització de l’aixecament de la totalitat del complex industrial, amb una extensió de 50 ha amb diferents requeriments de detall i precisió.OUA,GESTIO DEL TERRITORI
01/04/202230/04/2023Innovative Eco-construction System based on Interlocking Modular Insulation Wood and Cork-based PanelsCommission of European Communities
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
23/11/202113/02/2022Definició del model d'espai públic dels nous eixos verds del programa de superilles, redacció dels projectes i assistència tècnica a la direcció d'obra. Realització d'un informe climàtic de l'Eix VerdUTE GPO-AGENCE TER-ANA COELLO
11/11/202131/12/2021Informe per avaluar la transformació derivada d'un canvi d'ús de sistemes de sòls tècnics a activitat econòmica (àmbit de les tres Xemeneies al Paral·lel de Barcelona)Ajuntament de Barcelona
06/10/202104/11/2022La informació energètica en l’administració digital: disseny d’un model de Passaport de Renovació d’Edificis basat en BIM i Blockchain.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
10/09/202109/12/2021SERVEIS D’AIXECAMENT D’ALTA PRECISIÓ EN 3D DE LES SALES DELS SPRINKLERS I DE CONTROL ELÈCTRIC DE LA FABRA I COATS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/09/202130/09/2021Contracte de suport tècnic UPC-TERSA, per a la valoració d’una parcel·la, d’us equipament esportiu, a Montcada i Reixac i la redacció d’un dictamen/informe finalTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202127/10/2021Informe per determinar el preu de lloguer màxim per als allotjaments dotacionals de titularitat privada, a fixar per l’ordenança de desenvolupament de la MPGM per a regular-los a BarcelonaPATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
26/07/202104/02/2022CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC PER LA REALITZACIÓ DE L’AIXECAMENT D’ALTA PRECISIÓ DEL PASSEIG DE GRÀCIA PER ANALITZAR LES REMUNTES AL LLARG DE TOT EL PASSEIGJORNET-LLOP-PASTOR, SLP
07/06/202106/07/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Politècnica de Catalunya i TERSA, tractament i selecció de residus, S.A per a la valoració de dues parcel·les urbanes i redacció dictament/informe finalTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202131/10/2021Diagnosi de la transformació de l’ús de les terrasses en espai públic. Impacte sobre la zonificació de les ordenances de taxes fiscals de les terrasses.Ajuntament de Barcelona
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
29/03/202129/06/2021CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC PER LA REALITZACIÓ DE L’AIXECAMENT AMB METODOLOGIA SCANTOBIM DE L’EDIFICI PRINCIPAL DE L’IMMOBLE DE JESUÏTES LLEIDA – COL·LEGI CLAVER RAIMAT D’UNA EXTENSIÓ APROXIMADA DE 18.PIBARQUITECTURASIX SLP Y PUIGDEMASA
24/02/202124/05/2021Recorregut virtual Web del Palau Reial Major. Aixecament fotogramètric de les façanes interiors del Tinell i la Capella Reial i del corredor original que unia la Capella de Santa Àgata amb la seva sagINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
05/02/202104/05/2022Guia per a la rehabilitació dels barris. Cas d'estudi Poble NouAjuntament de Barcelona
01/01/202131/12/2022SmartHubsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
20/10/202031/12/2020Digitalització fotogramètrica de l’entorn arquitectònic de les façanes exteriors del Palau Reial Major i l’interior de Santa Àgata i del Saló del Tinell.INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
31/08/202031/12/2020Actualització de l'aplicació web de la casa del Guarda del Museo d'Història de BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
16/07/202031/12/2020Realització d’una sèrie de tasques requerides dins del marc de l’estudi REPAREH “Primera avaluació de la REvalorització PAtrimonial per Rehabilitació Energètica en edificis d'Habitatges/'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
02/06/202015/07/2020Elaboració d'un estudi tècnic sobre la reducció de la taxa de les terrassesAjuntament de Barcelona
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2020Participación como experto consultado en el proyecto "Building a Global Compendium of Land Value Capture"Lincoln Institute of Land Policy
11/05/202031/07/2020Redacció d’un dictamen de valoració per a la finalitat d’expropiació que determini el valor d’una porció de 584 m2 de la finca cadastral 2674502DF5927S inclosa en la MPPG “Lepant-Churruca/El Rengle/'PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO,
04/03/202030/09/2020AIXECAMENT AMB ESCÀNER LÀSER TERRESTRE DE LES PLACES DE FREDERIC MARESINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202031/05/2020Aixecament fotogramètric de l'immoble del carrer Còrsega núm. 259/'Casa Enric Llorens/' relatiu a les sales declarades d'espai protegit per patrimoni.ADUNA DIRECTORSHIP SL
01/01/202031/12/2023Nexo Pobreza-Energía-Vivienda. Lineamientos de política pública para abordar la pobreza energética desde la relación con la vivienda en áreas metropolitanasComisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
01/01/202030/09/2021Pedestrians, health and sustainability / PeAtones, Salud y SOStenibilidadMinisterio de Ciencia e Innovación
11/12/201931/01/2021Estudi i elaboració del mapa aplicable a l’actualització dels valorsbàsics de l’ocupació de l’espai públic de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
31/10/201931/01/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A MODELITZACIÓ DE MESURES TERRITORIALS I URBANÍSTIQUES PER FER FRONT ALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC (MITIGACIÓ I DEFENSA).CONSELL INSULAR DE MALLORCA
23/10/201930/06/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
17/09/201928/02/2020Realització d'un informe sobre la valoració del impacte de la nova proposta normativa de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge que reemplaçarà el DLL 5/2019.PATRONAT MUNIC. DE L'HABITATGE
08/05/201931/08/2019Aixecament amb Escàner Làser de la Plaça de Ramon Berenguer el GranINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
29/04/201930/06/2019Contracte suport tècnic per l'elaboració d'un dictament per determinar la valoració a efectes expropiatoris del terrenys de la/'Muntanya Sant Joan/'AJUNTAMENT DE BLANES
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201730/04/2019PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors