Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Matemàtica Aplicada

Matemàtica Aplicada

L’objectiu del Programa de Doctorat en Matemàtica Aplicada (d’ara endavant, DMA) és oferir formació en les tècniques de recerca pròpies de l’àmbit de les matemàtiques, la qual cosa es materialitza en l’elaboració i redacció d’una tesi doctoral. S’entén per tesi doctoral un treball de recerca que conté contribucions originals susceptibles de ser publicades en mitjans de difusió científica de qualitat contrastada.

El programa té vocació interdisciplinària, en el sentit que hi caben tant treballs de recerca en els aspectes més teòrics de les matemàtiques com els que deriven de la resolució de problemes tecnològics. De fet, el programa té també com a objectiu proporcionar formació matemàtica avançada a titulats d’altres disciplines.

El DMA compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en matemàtiques. La UPC imparteix principalment estudis d’enginyeria i arquitectura, i és una de les universitats amb més professors de matemàtiques de tot Espanya, aproximadament 200 en el Departament de Matemàtiques, més els professors de matemàtiques en altres departaments, com el d’Enginyeria Civil i Ambiental, el de Ciències de la Computació i el d’Arquitectura de Computadors. Així, des dels seus orígens, el DMA és el fruit natural del potencial matemàtic de la UPC.

El DMA s’estructura en cinc línies de recerca

1. Àlgebra i geometria
2. Matemàtica discreta i algorísmica
3. Modelització en enginyeria i ciències biomèdiques
4. equacions diferencials

5. computació científica

Aquestes línies reflecteixen les principals àrees dels grups de recerca en matemàtiques de la UPC.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) és la unitat gestora del DMA, com a punt de trobada natural de la comunitat matemàtica de la UPC. L’FME ofereix també estudis de grau i màster en matemàtiques, de manera que cobreix la formació en matemàtiques de qualitat a tots els nivells. Vegeu http://fme.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-matematiques per a la titulació de grau i http://mamme.masters.upc.edu/en per al Master in Applied Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME).

Val la pena esmentar també la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath, https://bgsmath.cat/), com a organització de trobada de grups de recerca, investigadors i, en particular, estudiants de doctorat, en l’àmbit de les matemàtiques, que implica quatre universitats i el Centre de Recerca Matemàtica, on investigadors en matemàtiques de la UPC estan plenament implicats a tots els nivells.

La gestió del DMA és responsabilitat del coordinador del programa, de la Comissió del programa i de la persona tècnica encarregada del doctorat en el personal d’administració i serveis de l’FME. La Comissió del programa està formada pel coordinador, el degà de l’FME, el director de Departament de Matemàtiques o la persona en qui delegui, un professor representant per a cadascuna de les cinc línies de recerca, el cap de serveis i gestió de l’FME o la persona en qui delegui, i un representant de l’estudiantat (vegeu https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en/thesis/academic-committee). El coordinador del programa és nomenat pel degà de l’FME amb el vistiplau de la Comissió.

COORDINADOR/A

Rue Perna, Juan Jose

CONTACTE

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera de el coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística (PROMOTORA)
 • Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament de Matemàtiques
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

CONTACTE:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el procés d’admissió es tindran en compte els elements següents, amb els pesos indicats:

• Expedient acadèmic en el grau i el màster (70%).

• Currículum (10%).

• Carta de motivació i/o entrevista personal (10%).

• Dues cartes de recomanació de professors/investigadors (10%).

Aquests criteris es publicaran al web del programa. La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta.

No està prevista la realització d’exàmens o altres proves específiques d’admissió. Si la formació matemàtica prèvia i la temàtica de tesi doctoral ho fan recomanable, es requerirà que els estudiants cursin complements de formació en el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), el màster oficial ofert per la Facultat de Matemàtiques i Estadística vinculat a aquest Programa de Doctorat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

A més, els estudiants que ho necessitin, en funció de la seva formació prèvia i de la seva temàtica de tesi, cursaran assignatures del Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) que ofereix la mateixa Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una llista detallada de l’oferta d’assignatures és la següent:

• Àlgebra Commutativa
• Àlgebra No Commutativa
• Teoria de Nombres
• Codis i Criptografia
• Combinatòria
• Geometria Discreta i Algorítmica
• Modelització Matemàtica amb Equacions en Derivades Parcials
• Mecànica Computacional
• Models Matemàtics en Biologia
• Sistemes Hamiltonians
• Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
• Geometria Algebraica
• Teoria de Grafs
• Mètodes Quantitatius i Qualitatius en Sistemes Dinàmics
• Curs Avançat d’Equacions en Derivades Parcials
• Mètodes Numèrics per a Sistemes Dinàmics
• Varietats Diferenciables

Període de matrícula dels nous doctorands

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Seminaris de recerca.
Hores: 2.
Caràcter: optatiu.

Activitat: 'Workshops'.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

La universitat, a través del Programa de Doctorat, facilita als estudiants lloc per estudi i treball. Així mateix, els estudiants poden utilitzar tots els recursos que la Universitat facilita. En particular, són especialment útils els recursos bibliogràfics (en paper i digitals), mitjançant el sistema de biblioteques i documentació de la Universitat. 

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • WÖTZEL, MAXIMILIAN: Probabilistic and Extremal studies in Additive Combinatorics
  Autor/a: WÖTZEL, MAXIMILIAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/12/2021
  Data de lectura: 26/01/2022
  Hora de lectura: 14:30
  Lloc de lectura: FME - UPC CAMPUS SUD - Videoconferència: Sala G-meet: meet.google.com/fty-utgm-qxq
  Director/a de tesi: RUE PERNA, JUAN JOSÉ | SERRA ALBO, ORIOL
  Tribunal:
       PRESIDENT: PERSON, YURY
       SECRETARI: PERARNAU LLOBET, GUILLEM
       VOCAL: CANDELA POKORNA, PABLO
  Resum de tesi: L'objectiu de la combinatòria additiva ¿històricament també anomenada teoria combinatòria de nombres¿ és la d¿estudiar l'estructura additiva de conjunts en determinats grups ambient. La combinatòria extremal estudia quant de gran pot ser una col·lecció d'objectes finits abans d'exhibir determinats requisits estructurals. La combinatòria probabilística analitza estructures combinatòries aleatòries, identificant en particular l'estructura dels objectes combinatoris típics. Entre els estudis més celebrats hi ha el treball de grafs aleatoris iniciat per Erdös i Rényi. Un exemple especialment rellevant de com aquestes tres àrees s'entrellacen és el desenvolupament per Erdös del mètode probabilístic en teoria de nombres i en combinatòria, que mostra l'existència de moltes estructures extremes en configuracions additives utilitzant tècniques probabilistes.Tots els temes d'aquesta tesi es troben en la intersecció d'aquestes tres àrees, i apareixen en els problemes següents. Solucions enteres de sistemes d'equacions lineals. Els darrers anys s'han obtingut resultats pel que fa a l¿existència de llindars per a determinades solucions enteres a un sistema arbitrari d'equacions lineals donat, responent a la pregunta de quan s'espera que el subconjunt aleatori binomial d'un conjunt inicial de nombres enters contingui solucions gairebé sempre. La següent pregunta lògica és la següent. Suposem que estem en la zona en que hi haurà solucions enteres en el conjunt aleatori binomial, com es distribueixen aleshores aquestes solucions? Al capítol 1, avançarem per respondre aquesta pregunta proporcionant condicions suficients per a quan una gran varietat de solucions segueixen una distribució normal. També parlarem de com, en determinats casos, aquestes condicions suficients també són necessàries. Conjunts amb suma acotada. Què es pot dir de l'estructura de dos conjunts finits en un grup abelià si la seva suma de Minkowski no és molt més gran que la dels conjunts? Un resultat clàssic de Kneser diu que això pot passar si i només si la suma de Minkowski és periòdica respecte a un subgrup propi. En el capítol 3 establirem dos tipus de resultats. En primer lloc, establirem les anomenades versions robustes dels teoremes clàssics de Kneser i Freiman. Robust aquí es refereix al fet que en comptes de demanar informació estructural sobre els conjunts constituents amb el coneixement que la seva suma és petita, només necessitem que això sigui vàlid per a un subconjunt gran. La segona part del capítol es refereix a l'estructura típica de parells de conjunts amb una suma de Minkowski petita, és a dir, què passa si només volem donar una informació estructural per a gairebé tots els parells de conjunts amb una suma d'una mida determinada? Donem un teorema d'estructura aproximat que s'aplica a gairebé la majoria dels rangs possibles per la mida dels conjunts suma. Sistemes de conjunts de Sidon. Les preguntes clàssiques sobre els conjunts de Sidon són determinar la seva mida màxima o saber quan un conjunt aleatori és un conjunt de Sidon. Al capítol 4 generalitzem la noció de conjunts de Sidon per establir sistemes i establim els límits corresponents per a aquestes dues preguntes. També demostrem un resultat de densitat relativa, resultat condicionat a una conjectura sobre l'estructura específica dels sistemes màxims de Sidon. Conjunts independents en hipergrafs. El mètode dels contenidors d'hipergrafs és una eina general que es pot utilitzar per obtenir resultats sobre el nombre i l'estructura de conjunts independents en els hipergrafs. La connexió amb la combinatòria additiva apareix perquè molts problemes additius es poden codificar com l'estudi de conjunts independents en hipergrafs. En el capítol 2 establirem una extensió d'una versió asimètrica recent del mètode del contenidor deguda a Morris, Samotij i Saxton a hipergrafs multipartits. Aquesta extensió és un dels i

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CODONY GISBERT, DAVID
Títol:Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at mesoscopic and atomistic scales
Data lectura:01/03/2021
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Codony, D. (2017). Modeling and simulation for the design and optimization of flexoelectric devices.

Barcelo, J. (2018). Numerical solution of PDEs in periodical domains.

Fojo Álvarez, Daniel (2019). A C0 interior penalty method for 4th order PDE’s.

Fojo, D. (2019). A C0 interior penalty method for 4th order PDE's.

Ventura Siches, Jordi (2020). A C0-IPM method for strain-gradient elasticity.

Ventura Siches, Jordi (2020). Computational modelling of flexoelectric materials based on C0-FEM for 4th order PDEs.

Dingle, M. (2020). Multiscale modelling of surface effects in small-scale electromechanics.

De La torre israel, Sergi (2020). Theoretical and computational modeling of charge transport in flexo-photovoltaics.

Chacon, R.; Codony, D.; Toledo, A. (2017). From physical to digital in structural engineering classrooms using digital fabrication. - Computer applications in engineering education, ISSN: 1099-0542 (JCR Impact Factor-2017: 0.367; Quartil: Q2)

Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2019). An immersed boundary hierarchical B-spline method for flexoelectricity. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Ventura, J.; Codony, D.; Fernandez, S. (2020). A C0 interior penalty finite element method for flexoelectricity. - ArXiv, ISSN: 2331-8422

Fojo, Dani; Codony, D.; Fernandez, S. (2020). A Cº interior penalty method for 4th order PDEs. - Reports@SCM, ISSN: 2385-4227

Codony, D.; Gupta, P.; Marco, O.; Arias, I. (2021). Modeling flexoelectricity in soft dielectrics at finite deformation. - Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2019: 5.0; Quartil: Q1)

Kumar, S.; Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P. (2021). Flexoelectricity in atomic monolayers from first principles. - Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2019: 6.895; Quartil: Q1)

Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2018). Numerical solution of straingradient elasticity based on an immersed boundary B-spline framework.

Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2018). Numerical solution of the flexo- electric coupling based on an immersed boundary B-spline framework.

Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2018). Immersed boundary hierarchical B-spline method for the numerical simulation of nano-scale electromechanical transduction.

Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2018). An immersed boundary hierarchical B-spline-based computational approach for nano-scale electromechanics.

Codony, D.; Barcelo, J.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I. (2019). Unfitted Bspline- based computational approach for non-local continuum mechanics. Application to hard and soft flexoelectric materials and composites..

AUTOR/A:LATORRE IBARS, ERNEST
Títol:ACTIVE SUPERELASTICITY IN THREE-DIMENSIONAL EPITHELIA OF CONTROLLED SHAPE
Data lectura:19/02/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Codirector/a:TREPAT GUIXER, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Latorre, E. (2016). Mechanics of Epithelial Cell Sheets as Resilient and Malleable Barriers/Tissues.

Latorre, E.; Kale, S.; Casares, L.; Arroyo, M. (2018). Active superelasticity in three-dimensional epithelia of controlled shape. - Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2018: 43.07; Quartil: Q1)

AUTOR/A:DEMPSEY BRADDELL, ROISIN MARY
Títol:New Geometrical and Dynamical Techniques for Problems in Celestial Mechanics
Data lectura:17/02/2021
Director/a:DELSHAMS I VALDES, AMADEU
Codirector/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Miranda, E.; Delshams, A.; Planas, A.; Oms, C.; Dempsey, R. (2017). An invitation to singular symplectic geometry.

Dempsey, R.; Kiesenhofer, A.; Miranda, E. (2020). b-Structures on Lie groups and Poisson reduction.

Miranda, E.; Kiesenhofer, A.; Dempsey, R. (2020). A b-symplectic slice theorem.

AUTOR/A:RIVERO SALGADO, ÓSCAR
Títol:Arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson-Flach elements and diagonal cycles
Data lectura:12/02/2021
Director/a:ROTGER CERDÀ, VICTOR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Checa Nualart, Carles (2018). Una aproximació a la teoria de cossos de classe.

Altarriba Fatsini, Marta (2019). La conjectura de Sato-Tate.

Tomas I salamaña, Andreu (2019). Formes modulars mock.

Herrerias Medina, Marta (2020). La torsió de corbes elíptiques.

Contreras Molina, Gerard (2020). Dinàmica d'ions a la magnetosfera de la Terra.

López Martínez, Raúl (2020). Application of Reinforcement learning for the control of packet routers.

Juan Meroño, Marcel (2020). Population modelling for dormancy cancers.

Torrents Juste, Eloi (2020). Understanding the factorization mod p of polynomials via modular forms.

Rivero, O.; Rotger, V. (2019). Beilinson-Flach elements, Stark units and p-adic iterated integrals. - Forum mathematicum, ISSN: 0933-7741 (JCR Impact Factor-2019: 0.733; Quartil: Q3)

Rivero, O. (2017). The Euler system of Beilinson--Flach elements.

Rivero, O. (2018). Towards the rationality of Darmon--Dasgupta units.

Rivero, O. (2018). On the exceptional specializations of Big Heegner points.

Rivero, O. (2019). Iwasawa theory and Euler systems: the case of diagonal cycles.

Rivero, O. (2019). A Gross--Zagier trace formula for product of theta series.

Rivero, O. (2019). The Euler system of Beilinson--Flach elements and Gross--Stark units.

Rivero, O. (2019). The arithmetic of the adjoint of a weight one modular form.

Rivero, O. (2020). Exceptional zeros, p-adic L-functions and Euler systems.

AUTOR/A:VILA PÉREZ, JORDI
Títol:Low and high-order hybridised methods for compressible flows
Data lectura:10/02/2021
Director/a:HUERTA CEREZUELA, ANTONIO
Codirector/a:GIACOMINI, MATTEO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A. (2021). Hybridisable Discontinuous Galerkin Formulation of Compressible Flows. - Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2019: 6.73; Quartil: Q1)

Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A. (2018). A face-centred finite volume method for the Euler equations.

Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A. (2021). HLL-type Riemann solvers for hybridisable discontinuous Galerkin.

AUTOR/A:AGIS CHERTA, DAVID
Títol:Desarrollo de un sistema de monitorización de la integridad estructural para aplicaciones en ingeniería mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad
Data lectura:21/12/2020
Director/a:POZO MONTERO, FRANCESC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Agis, D. (2019). Monitorización de la integridad estructural mediante métodos basados en datos y técnicas estadísticas multivariables.

Basagaña, X.; Triguero-Mas, M.; Agis, D.; Perez, N.; Reche, C.; Alastuey, A.; Querol, X. (2018). Effect of public transport strikes on air pollution levels in Barcelona (Spain). - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Agis, D.; Vidal, Y.; Pozo, F. (2019). Damage diagnosis for offshore fixed wind turbines. - Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)

Agis, D.; Pozo, F. (2019). A frequency-based approach for the detection and classification of structural changes using t-SNE. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Tibaduiza, Diego Alexander; Gomez, R.; Pedraza, C.; Agis, D.; Pozo, F. (2020). Damage identification in structural health monitoring: a brief review from its implementation to the Use of data-driven applications. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Agis, D.; Tibaduiza, Diego Alexander; Pozo, F. (2020). Vibration-based detection and classification of structural changes using principal component analysis and t-distributed stochastic neighbor embedding. - Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2018: 3.74; Quartil: Q1)

Agis, D.; Pozo, F. (2020). Vibration-Based structural health monitoring using piezoelectric transducers and parametric t-SNE. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Agis, D.; Pozo, F. (2019). Detection and classification of structural changes using t-distributed stochastic neighbor embedding.

AUTOR/A:DOMENECH BLAZQUEZ, MARGARITA
Títol:Estudio y caracterización de soluciones para juegos cooperativos y bicooperativos
Data lectura:24/11/2020
Director/a:PUENTE DEL CAMPO, MARIA ALBINA
Codirector/a:GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2015). Bisemivalues, binomial bisemivalues and multilinear extension for bicooperative games.

Serra Maldonado, Alba (2015). ESTUDI DE LA VIABILITAT D'UNA PLANTA DE BIOMASSA SITUADA AL POLÍGON INDÚSTRIAL DE CERCS. (ANNA BONSFILLS PEDROS).

Panavera Albrich, Eloi (2015). PLANTA DE GASIFICACIÓ INTEGRADA AMB CICLE COMBINAT A CATALUNYA. (FRANCESC XAVIER DE LAS HERAS CISA/BEATRIZ ALVAREZ RODRIGUEZ).

Faja Blanch, Roger (2016). DESENVOLUPAMENT D'INTERFÍCIE D'UN SISTEMA DE MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA AMB L'ENTORN CSHARP. (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS/EDUARD PERRAMON ROTLLAN-WEBDOM LABS, S.L.).

Domenech, M. (2016). Estudi i caracterització de solucions per a jocs cooperatius i bicooperatius.

(2016). ESTUDI DEL POTENCIAL DE CARBONS ACTIVATS PREPARATS A PARTIR DE RESIDUS DE PELL PER A L'EMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS PRESENTS EN AIGÜES RESIDUALS. (CONCEPCION LAO LUQUE).

Martìnez Fitò, Xavier (2016). ESTUDI I DESENVOLUPAMENT D'UN PROCÉS DE MECANITZAT CNC EN 3+2 EIXOS. (JOSE IGNACIO ALCELAY LARRION).

Villarroya Torán, Ricard (2016). DISSENY I PROTOTIPAT D'UN SISTEMA MECÀNIC DE POSICIONAMENT I ORIENTACIÓ DEL REM DURANT LA PALADA I LA RECUPERACCIÓ. (ESTEBAN PEÑA PITARCH).

Struth Izquierdo, Pablo (2016). INTERACCIÓN GRÁFICA EN SERVICIOS DE ANDROID. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ).

Llordella Villaró, Xavier (2016). SENSORITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT I OBTENCIÓ DE DADES A TRAVÉS DEL ENTORN WEB. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ).

Díaz Eizmendiz, Mabel (2016). DISEÑO DE SISTEMA DOMÓTICO DE UNA VIVIENDA MEDIANTE UN CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) DEL TIPO TM-251. (JOSE FONT TEIXIDO).

Vall Hernández, Oriol (2016). METEOR - EINA PER DESENVOLUPAR APLICACIONS WEB EN TEMPS REAL. (MARIA ROSA GIRALT MAS).

Sala Roy, Xavier (2016). APLICACIÓ MÒBIL PER A CENTRE ESPORTIU. (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS).

Serra Padró, Guillem (2017). SENSORITZACIÓ PORTÀTIL D'EDIFICACIONS. (PERE PALA SCHONWALDER).

Tellez Solano, David (2017). DESENVOLUPAMENT D'UNA APLICACIÓ MÒBIL D'ENQUESTES PER ALS CLIENTS DEL CAR. (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS/JORDI ESQUERRA CASAS-INFORSERVEIS, S.L.).

Ibarra Valero, Alberto (2017). APLICACIÓ MÓBIL PER A CONSULTES MEDIQUES. (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS).

Vidal Pelegri, Oscar (2017). ELABORACIÓ D'UN HERBARI VIRTUAL DE PLANTES MEDICINALS DE LES VALLS D'ÀNEU. (CONCEPCION LAO LUQUE).

Lanuza Fisas, Oriol (2017). SISTEMA DE TELEMESURA I TELEASSISTÈNCIA MÈDICA DOMICILIARI. (JUAN MARTINEZ DOMENE).

Pradas Sabariego, David (2017). IMPLEMENTACIÓ DE NOU PROTOCOL·LARI DE SEGURETAT A LA EMPRESA. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ/ALVARO ISTURIZ MOTA-MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, S.A.).

Galera Del moral, Ivan (2018). ESTUDI PER A LA CONVERSIÓ A CONTINU DEL PROCÉS DE BIOLIXIVIACIÓ A ESCALA PILOT. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO/EVA BENZAL MONTES).

Romero Rodriguez, Daniel (2018). DISSENY D'UNA ESTACIÓ AUTOMATITZADA DE CONTROL DE NIVELL, PRESSIÓ I CABAL. (TERESA ESCOBET CANAL/DAVID SOLER JIMENEZ).

Vicedo Lopez, Ferran (2018). DISSENY I AUTOMATITZACIO D'UN SISTEMA DE TANCS INTERCONNECTATS. (TERESA ESCOBET CANAL/DAVID SOLER JIMENEZ).

Macutela, P. (2018). SENSORITZACIÓ DE LA PLANTA PILOT DEL LABORATORI DE MINES. (TERESA ESCOBET CANAL/JOSEP OLIVA MONCUNILL).

Rivas Roman, Juan (2018). COMPARTICIÓ DE SECRETS. (MONTSERRAT ALSINA AUBACH).

Moreno Puig, Pol (2018). ERASMUS - AN ANDROID APP TO ASSIST IN LOCATING DISAPPEARED PEOPLE. (JOE O'CONNELL/FERGUS O'REILLY/FRANCISCO DEL ÁGUILA).

Sánchez Arias, Omar (2018). BUS CAN. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ).

Farré Barbens, Guillem (2019). OPTIMITZACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTIVACIÓ DE L'ADF A TRAVÉS D'UNA APP. (ALEIX LLUSA SERRA).

Miquel, R. (2019). ESTUDI I MODELITZACIÓ D'UN PROCÉS DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS ELECTRÒNICS MITJANÇANT TÈCNIQUES DE BIOLIXIVIACIÓ. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO).

Hajji Esstitou, Meriem (2020). VALORITZACIÓ DE LIXIVIATS DE RESIDUS ELECTRÒNICS PER ELECTRODEPOSICIÓ. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO/M. MONTSERRAT SOLE SARDANS).

Garcia Moron, Ana (2020). IMPLEMENTACIÓ D'UN COMPARADOR DE PREUS UTILITZANT WEB SCRAPING. (ALEIX LLUSA SERRA/FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ).

Roca Grange, Andreu (2020). INTELLIGENT VIBRATION ANALISYS DEVICE (IVAD). (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS/ZLATAN MOCIC-VISOKO UCILISTE ALGEBRA,CROÀCIA).

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2016). Some properties for probabilistic and multinomial (probabilistic) values on cooperative games. - Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2016: 0.943; Quartil: Q2)

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2017). Semivalues: weighting coefficients and allocations on unanimity games. - Optimization letters, ISSN: 1862-4472 (JCR Impact Factor-2017: 1.013; Quartil: Q2)

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2018). Bisemivalues for bicooperative games. - Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2018: 1.206; Quartil: Q2)

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2020). Some properties for bisemivalues on bicooperative games. - Journal of optimization theory and applications, ISSN: 0022-3239 (JCR Impact Factor-2018: 1.6; Quartil: Q2)

Puente, M.; Gimenez, J.; Domenech, M. (2015). Study and characterization of the multinomial values.

Gimenez, J.; Puente, M.; Domenech, M. (2016). A n-parametric family of probabilistic values for cooperat ive games with n players.

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2016). Multilinear extension of a bicooperative game. A computational method to calculate bisemivalues.

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2016). Bisemivalues and binomial bisemivalues: study and characteritzation.

Puente, M.; Domenech, M.; Gimenez, J. (2018). The (p,q)-bisemivalues on bicooperative games.

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2018). Bisemivalores en juegos bicooperativos: estudio de algunas propiedades.

Gimenez, J.; Domenech, M.; Puente, M. (2018). A dynamic axiomatization for the semivalues on classic cooperative games.

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2019). A method to calculate the (p,q)-bisemivalues.

Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M. (2019). Estudio de propiedades complementarias para valores probabilísticos en juegos cooperativos.

AUTOR/A:OMS, CEDRIC
Títol:Global Hamiltonian Dynamics on Singular Symplectic Manifolds
Data lectura:02/10/2020
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Miranda, E.; Oms, C. (2018). Contact structures with singularities.

Oms, C.; Miranda, E. (2020). The geometry and topology of contact structures with singularities.

Oms, C.; Miranda, E. (2020). The singular Weinstein conjecture.

Miranda, E.; Oms, C.; Peralta-Salas, D. (2020). On the singular Weinstein conjecture and the existence of escape orbits for $b$-Beltrami fields.

Cardona Aguilar, Robert (2017). Symplectic toric manifolds, Delzant theorem and applications.

Oms, C. (2017). Global Hamiltonian Dynamics on Singular Symplectic Manifolds.

Hakim, Sahar (2019). Activities and coefficients of the Tutte polynomial.

Brugués Mora, Joaquim (2019). Morse theory and Floer homology.

Escude Font, Joel (2019). Determining Bias in Machine Translation with Deep Learning Techniques.

Mancebo Sevilla, Antonio (2019). Superficies nulas y agujeros negros.

Kubik, Alicja Barbara (2020). Parametric estimation for a human illnes spread. Application to recent epidemic cases.

AUTOR/A:PLANAS BAHÍ, ARNAU
Títol:$b^m$-Symplectic manifolds: symmetries, classification and stability
Data lectura:30/09/2020
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Planas, A. (2016). Symmetries and Singularities of poisson structures.

Miranda, E.; Planas, A. (2018). Classification of b^m-Nambu structures of top degree. - Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique, ISSN: 1631-073X (JCR Impact Factor-2018: 0.611; Quartil: Q3)

Miranda, E.; Planas, A. (2018). Equivariant classification of bm-symplectic surfaces. - Regular and chaotic dynamics, ISSN: 1560-3547 (JCR Impact Factor-2018: 0.933; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MUIXÍ BALLONGA, ALBA
Títol:Locally adaptive phase-field models and transition to fracture
Data lectura:30/09/2020
Director/a:FERNANDEZ MENDEZ, SONIA
Codirector/a:RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pons Puntí, Adrià (2019). Models computacionals de fractura fràgil.

De La torre israel, Sergi (2019). Model de phase-field dinàmic per a fractura fràgil.

Pons Puntí, Adrià (2020). Dynamics of crack propagation with adaptive refinement based on unfitted meshes.

Muixi, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A. (2019). A hybridizable discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture. - Reports@SCM, ISSN: 2385-4227

Muixi, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A. (2020). Adaptive refinement for phase-field models of brittle fracture based on Nitsche's method. - Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2018: 3.159; Quartil: Q1)

Muixi, A.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S. (2020). A hybridizable discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture with adaptive refinement. - International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2018: 2.746; Quartil: Q1)

Muixi, A.; Marco, O.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S. (2020). A combined XFEM phase-field computational model for crack growth without remeshing. - Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2018: 3.159; Quartil: Q1)

Muixi, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A. (2019). A Hybridizable Discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture with adaptive refinement.

Muixi, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A. (2019). A Hybridizable Discontinuous Galerkin Phase-Field Model: adaptivity and continuous-discontinuous transition.

AUTOR/A:MARTÍNEZ BARONA, BERENICE
Títol:(1,=l)-identifying codes in digraphs and graphs
Data lectura:14/09/2020
Director/a:BALBUENA MARTINEZ, MARIA CAMINO TEOFILA
Codirector/a:DALFO SIMO, CRISTINA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2019). Sufficient conditions for a digraph to admit a (1,=l)-identifying code. - Discussiones mathematicae. Graph theory, ISSN: 1234-3099 (JCR Impact Factor-2019: 0.755; Quartil: Q3)

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2019). Characterizing identifying codes from the spectrum of a graph or digraph. - Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2019: 0.988; Quartil: Q2)

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2020). Identifying codes in line digraphs. - Applied mathematics and computation, ISSN: 0096-3003 (JCR Impact Factor-2018: 3.092; Quartil: Q1)

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2017). Characterizing identifying codes through the spectrum of a graph or digraph.

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2018). Characterizing an identifying code from the spectrum of a graph or digraph.

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2018). Identifying codes in digraphs.

Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. (2019). Identifying codes from the spectrum of a graph or digraph.

Dalfo, C.; Balbuena, C.; Martínez, B. (2019). On identifying codes in line digraphs.

AUTOR/A:SPIEGEL, CHRISTOPH STEFAN
Títol:Additive Structures and Randomness in Combinatorics
Data lectura:03/07/2020
Director/a:RUE PERNA, JUAN JOSÉ
Codirector/a:SERRA ALBO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Spiegel, C. (2017). Sparse and probabilistic structures in Arithmetic Combinatonics.

Kusch, C.; Rue, J.; Spiegel, C.; Szabó, T. (2017). Random strategies are nearly optimal for generalized van der Waerden Games. - Electronic notes in discrete mathematics, ISSN: 1571-0653 (JCR Impact Factor-2017: 0.262; Quartil: Q3)

Spiegel, C. (2017). A Note on sparse supersaturation and extremal results for linear homogeneous systems. - Electronic journal of combinatorics, ISSN: 1077-8926 (JCR Impact Factor-2017: 0.762; Quartil: Q2)

kush, C.; Rue, J.; Spiegel, C.; Szabó, T. (2018). On the optimality of the uniform random strategy. - Random structures and algorithms, ISSN: 1042-9832 (JCR Impact Factor-2018: 1.008; Quartil: Q2)

Rue, J.; Spiegel, C.; Zumalacárregui, A. (2018). Threshold functions and Poisson convergence for systems of equations in random sets. - Mathematische Zeitschrift, ISSN: 0025-5874 (JCR Impact Factor-2018: 0.832; Quartil: Q2)

Rue, J.; Spiegel, C. (2018). On a problem of Sárközy and Sós for multivariate linear forms. - Electronic notes in discrete mathematics, ISSN: 1571-0653 (JCR Impact Factor-2018: 0.347; Quartil: Q3)

AUTOR/A:CANO VILA, MARÍA DEL PILAR
Títol:Generalized Delaunay triangulations: Graph-theoretic properties and Algorithms
Data lectura:25/06/2020
Director/a:SILVEIRA ISOBA, RODRIGO IGNACIO
Codirector/a:BOSE, PROSENJIT K.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cano, M. (2016). Generalized Delaunay triangulations: graph-theoretic properties and algorithms.

Cano, M.; Perarnau, G.; Serra, O. (2016). Rainbow perfect matchings in r-partite graph structures. - Electronic notes in discrete mathematics, ISSN: 1571-0653 (JCR Impact Factor-2016: 0.269; Quartil: Q3)

Cano, M.; Perarnau-Llobet, G.; Serra, O. (2017). Rainbow spanning subgraphs in bounded edge–colourings of graphs with large minimum degree. - Electronic notes in discrete mathematics, ISSN: 1571-0653 (JCR Impact Factor-2017: 0.262; Quartil: Q3)

Bose, P.; Cano, M.; Saumell, M.; Silveira, R. (2020). Hamiltonicity for convex shape Delaunay and Gabriel graphs. - Computational geometry: theory and applications, ISSN: 0925-7721 (JCR Impact Factor-2018: 0.343; Quartil: Q4)

Bose, P.; Cano, M.; Silveira, R. (2018). Sequences of spanning trees for L-infinity Delaunay triangulations.

Arseneva, E.; Bose, P.; Cano, M.; D'Angelo, A.; Dujmovic, V.; Frati, F.; Langerman, S.; Tappini, A. (2018). Pole Dancing: 3D Morphs for Tree Drawings.

Bose, P.; Cano, M.; Saumell, M.; Silveira, R. (2019). Hamiltonicity for convex shape Delaunay and Gabriel Graphs.

Bose, P.; Cano, M.; Silveira, R. (2019). Affine invariant triangulations.

Arseneva, E.; Bahoo, Y.; Biniaz, A.; Cano, M.; Chanchary, F.; Iacono, J.; Jain, K.; Lubiw, A.; Mondal, D.; Sheikhan, K.; D. Thót, C. (2019). Compatible paths on labelled point sets.

Arseneva, E.; Bose, P.; Cano, M.; Silveira, R. (2021). Flips in higher order Delaunay triangulations.

AUTOR/A:BLANCO FERNÁNDEZ, GUILLEM
Títol:Bernstein-Sato polynomial of plane curves and Yano's conjecture
Data lectura:16/04/2020
Director/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Codirector/a:ALVAREZ MONTANER, JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Blanco, G. (2018). Topological and analytical invariants of plane curves.

Sopena Gilboy, Anna (2020). Homotopia en categories de diagrames i aplicacions.

Alberich, M.; Alvarez, J.; Blanco, G. (2018). Effective computation of base points of ideals in two-dimensional local rings. - Journal of symbolic computation, ISSN: 0747-7171 (JCR Impact Factor-2018: 0.876; Quartil: Q3)

Almirón, P.; Blanco, G. (2019). A note on a question of Dimca and Greuel. - Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique, ISSN: 1631-073X (JCR Impact Factor-2019: 0.719; Quartil: Q3)

Blanco, G. (2019). Poles of the complex zeta function of a plane curve. - Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2019: 1.494; Quartil: Q1)

Alberich, M.; Alvarez, J.; Blanco, G. (2020). Monomial generators of complete planar ideals. - Journal of algebra and its applications, ISSN: 0219-4988 (JCR Impact Factor-2018: 0.596; Quartil: Q3)

AUTOR/A:ROY, MALLIKA
Títol:Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia
Data lectura:12/02/2020
Director/a:VENTURA CAPELL, ENRIC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Roy, M. (2018). DEGREES OF COMPRESSION AND INERTIA.

Roy, M.; Ventura, E. (2020). Fixed subgroups and computation of auto-fixed closures in free-abelian times free groups. - Journal of pure and applied algebra, ISSN: 0022-4049 (JCR Impact Factor-2018: 0.797; Quartil: Q2)

AUTOR/A:CALVO SCHWARZWÄLDER, MARC
Títol:Non-classical thermal transport and phase change at the nanoscale
Data lectura:12/07/2019
Director/a:MYERS, TIMOTHY
Codirector/a:ALVAREZ CALAFELL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Calvo, M.; Hennessy, M.; Torres, P.; Myers, T.; Alvarez, F. (2018). A slip-based model for the size-dependent effective thermal conductivity of nanowires. - International communications in heat and mass transfer, ISSN: 0735-1933 (JCR Impact Factor-2018: 4.127; Quartil: Q1)

Hennessy, M.; Calvo, M.; Myers, T. (2018). Asymptotic analysis of the Guyer–Krumhansl–Stefan model for nanoscale solidification. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)

Calvo, M.; Hennessy, M.; Torres, P.; Myers, T.; Alvarez, F. (2018). Effective thermal conductivity of rectangular nanowires based on phonon hydrodynamics. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2018: 4.346; Quartil: Q1)

Beardo, A.; Calvo, M.; Camacho, J.; Myers, T. (2019). Hydrodynamic heat transport in compact and holey silicon thin films. - Physical Review Applied, ISSN: 2331-7019 (JCR Impact Factor-2019: 4.194; Quartil: Q1)

Hennessy, M.; Calvo, M.; Myers, T. (2019). Modelling ultra-fast nanoparticle melting with the Maxwell–Cattaneo equation. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2019: 3.633; Quartil: Q1)

Myers, T.; Hennessy, M.; Calvo, M. (2020). The Stefan problem with variable thermophysical properties and phase change temperature. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2018: 4.346; Quartil: Q1)

Calvo, M.; Myers, T.; Hennessy, M. (2020). The one-dimensional Stefan problem with non-Fourier heat conduction. - International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2018: 3.488; Quartil: Q1)

AUTOR/A:KLYMCHUK, TETIANA
Títol:Stratification theory of matrix pairs under equivalence and contragredient equivalence
Data lectura:21/06/2019
Director/a:GARCIA PLANAS, MARIA ISABEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Klymchuk, T. (2017). Stratification theory of matrix pairs under equivalence and contragredient equivalence.

Klymchuk, T. (2016). Tame systems of linear and semilinear mappings and representation-tame biquivers. - Contemporary mathematics, ISSN: 0271-4132

Futorny, V.; Klymchuk, T.; Sergeichuk , V. (2016). Roth’s solvability criteria for the matrix equations AX - XB^ = C and X - AXB^ = C over the skew field of quaternions with aninvolutive automorphism q ¿ qˆ. - Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2016: 0.973; Quartil: Q1)

Klymchuk, T. (2017). Regularizing algorithm for mixed matrix pencils. - Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, ISSN: 2444-8656 (JCR Impact Factor-2017: 0.0; Quartil: )

Dmytryshyn, A.; Futorny, V.; Klymchuk, T.; Sergeichuk , V. (2017). Generalization of Roth's solvability criteria to systems of matrix equations. - Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2017: 0.972; Quartil: Q1)

Futorny, V.; Klymchuk, T.; Petravchukc, A.; Sergeichuk , V. (2018). Wildness of the problems of classifying two-dimensional spaces of commuting linear operators and certain Lie algebras. - Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2018: 0.977; Quartil: Q2)

Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T. (2018). Perturbation analysis of a matrix differential equation ¿x=ABx. - Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, ISSN: 2444-8656

Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T. (2019). Versal deformations of matrix products. - Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, ISSN: 1579-1505 (JCR Impact Factor-2019: 0.617; Quartil: Q2)

Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T. (2019). Structural stability of pairs of matrices under contragredient equivalence. - Ukrainian Mathematical Journal, ISSN: 0041-5995 (JCR Impact Factor-2019: 0.518; Quartil: Q4)

Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T. (2019). Structural stability of matrix pencils and matrix pairs under contragredient equivalence. - Ukrainian Mathematical Journal, ISSN: 0041-5995 (JCR Impact Factor-2019: 0.518; Quartil: Q4)

Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T. (2019). Differentiable families of traceless matrix triples. - Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, ISSN: 1579-1505 (JCR Impact Factor-2019: 0.617; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SANZ PERELA, TOMÁS
Títol:Stable solutions of nonlinear fractional elliptic problems
Data lectura:18/06/2019
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gràcia, Xavier; Sanz, T. (2016). The wave equation for stiff strings and piano tuning.

Sanz, T. (2017). Stable solutions of nonlinear fractional elliptic problems.

Moral Sánchez, Elena (2019). Simulation of Massless Oscillations in Biological Tissues with Delayed Differential Equations.

Badia Robert, Eduard (2019). Dimensionality reduction of nonlinear data in industrial applications via PCA-KPCA.

Reyner Parra, David (2019). Modelització de l'activitat neuronal amb adaptació usant models de camp mitjà.

Sanz, T. (2018). Regularity of radial stable solutions to semilinear elliptic equations for the fractional laplacian. - Communications on pure and applied analysis, ISSN: 1534-0392 (JCR Impact Factor-2018: 0.925; Quartil: Q2)

Felipe, J.; Sanz, T. (2020). Semilinear integro-differential equations, I: odd solutions with respect to the Simons cone. - Journal of functional analysis, ISSN: 0022-1236 (JCR Impact Factor-2017: 1.326; Quartil: Q1)

Gràcia, Xavier; Sanz, T. (2016). The spectrum of the stiff string and proposals for piano tunings.

AUTOR/A:PÉREZ CERVERA, ALBERTO
Títol:On the role of oscillatory dynamics in neural communication
Data lectura:04/04/2019
Director/a:HUGUET CASADES, GEMMA
Codirector/a:MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, A.; Huguet, G.; Martinez-seara, M. (2018). Computation of invariant curves in the analysis of periodically forced neural oscillators.

Perez, A. (2015). On the role of Isochrons and Phase Response Curves in Neuronal Communication.

Perez, A.; Martinez-seara, M.; Huguet, G. (2019). A geometric approach to phase response curves and its numerical computation through the parameterization method. - Journal of nonlinear science, ISSN: 0938-8974 (JCR Impact Factor-2019: 2.104; Quartil: Q1)

Perez, A.; Ashwin, P.; Huguet, G.; Martinez-seara, M.; Rankin, J. (2019). The uncoupling limit of identical Hopf bifurcations with an application to perceptual bistability. - Journal of Mathematical Neuroscience, ISSN: 2190-8567 (JCR Impact Factor-2019: 1.115; Quartil: Q3)

Perez, A.; Martinez-seara, M.; Huguet, G. (2020). Phase-locked states in oscillating neural networks and their role in neural communication. - Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2018: 3.967; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SOMOZA HENARES, ANNA
Títol:Inverse Jacobian and related topics for certain superelliptic curves
Data lectura:28/03/2019
Tutor/a:STEVENHAGEN, PETER
Director/a:LARIO LOYO, JOAN CARLES
Codirector/a:STRENG, MARCO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Somoza, A. (2016). Schottky problem and abelian varieties of CM-type..

Nurdagül, A.; Odzak, A.; Patel, V.; Quoos, L.; Somoza, A.; Topuzoglu, A. (2018). On the difference between permutation polynomials. - Finite fields and their applications, ISSN: 1071-5797 (JCR Impact Factor-2018: 1.254; Quartil: Q1)

AUTOR/A:KAURIN, DIMITRI JEAN ANTOINE
Títol:A theoretical and computational study of soft adhesion mediated by mobile binders
Data lectura:29/10/2018
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Arroyo, M.; Walani, N.; Torres-Sánchez, A.; Kaurin, D. (2018). Onsager’s variational principle in soft matter : introduction and application to the dynamics of adsorption of proteins onto fluid membranes.

Kaurin, D. (2014). Modelling and simulating cell-cell fracture in epithelial tissues.

Kaurin, D.; Arroyo, M. (2017). Modeling and simulation of the dynamics of soft adhesion mediated by mobile binders: 2D variational modeling.

AUTOR/A:GASET RIFÁ, JORDI
Títol:A Multisymplectic Approach to Gravitational Theories
Data lectura:25/07/2018
Director/a:ROMAN ROY, NARCISO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N. (2019). A contact geometry framework for field theories with dissipation.

Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N. (2019). New contributions to the Hamiltonian and Lagrangian contact formalisms for dissipative mechanical systems and their symmetries.

Roman-Roy, N.; Gaset, J. (2018). New multisymplectic approach to the Metric-Affine (Einstein-Palatini) action for gravity.

Gaset, J. (2016). A Multisymplectic Approach to Gravitational Theories.

Gaset, J.; Roman-Roy, N. (2016). Order reduction, projectability and constrainsts of second-order field theories and higuer-order mechanics. - Reports on mathematical physics, ISSN: 0034-4877 (JCR Impact Factor-2016: 0.604; Quartil: Q4)

Gaset, J.; P.D. Prieto-Martínez; Roman-Roy, N. (2016). Variational principles and symmetries on fibered multisymplectic manifolds. - Communications in Mathematics, ISSN: 2336-1298

Gaset, J.; Roman-Roy, N. (2018). Multisymplectic unified formalism for Einstein-Hilbert gravity. - Journal of mathematical physics, ISSN: 0022-2488 (JCR Impact Factor-2018: 1.355; Quartil: Q2)

Roman-Roy, N.; Gaset, J. (2016). Symmetries and conservation laws in multisymplectic second-order field theories: the gravitational field.

AUTOR/A:MONTSERRAT ADELL, JORDI
Títol:A CONTRIBUTION TO CONSENSUS MODELING IN DECISION-MAKING BY MEANS OF LINGUISTIC ASSESSMENT
Data lectura:20/07/2018
Director/a:SANCHEZ SOLER, MONICA
Codirector/a:AGELL JANÉ, NÚRIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Montserrat, J. (2016). A Contribution to Consensus Modeling in Decision-Making by means of Linguistic Assessments.

Montserrat, J.; Agell, N.; Sanchez, M.; Prats, F.; Ruiz, F. (2017). Modeling group assessments by means of hesitant fuzzy linguistic term sets. - Journal of applied logic, ISSN: 1570-8683 (JCR Impact Factor-2017: 0.277; Quartil: Q3)

Montserrat, J.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F. (2018). Consensus, dissension and precision in group decision making by means of an algebraic extension of hesitant fuzzy linguistic term sets. - Information fusion, ISSN: 1566-2535 (JCR Impact Factor-2018: 10.716; Quartil: Q1)

Montserrat, J.; Zu, Z.; Gou, X.; Agell, N. (2019). Free double hierarchy hesitant fuzzy linguistic term sets : an application on ranking alternatives in GDM. - Information fusion, ISSN: 1566-2535 (JCR Impact Factor-2019: 13.669; Quartil: Q1)

Montserrat, J.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F. (2016). A representative in group decision by means of the extended set of hesitant fuzzy linguistic term sets.

Montserrat, J.; Sanchez, M.; Ruiz, F.; Agell, N. (2016). From qualitative absolute order-of-magnitude to the extended set of Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets.

Montserrat, J.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F. (2017). A consensus degree for hesitant fuzzy linguistic decision making.

AUTOR/A:GONÇALVES SCHAEFER, RODRIGO
Títol:Global Instability in Hamiltonian Systems
Data lectura:11/07/2018
Director/a:DELSHAMS I VALDES, AMADEU
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonçalves, R. (2015). Chaos and global instability in Hamiltonian systems.

Boatto, S.; Dritschel, D.; Gonçalves, R. (2016). N-body dynamics on closed surfaces: the axioms of mechanics. - Proceedings of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-5021 (JCR Impact Factor-2016: 2.146; Quartil: Q2)

Delshams, A.; Gonçalves, R. (2017). Arnold diffusion for a complete family of perturbations. - Regular and chaotic dynamics, ISSN: 1560-3547 (JCR Impact Factor-2017: 1.383; Quartil: Q2)

Delshams, A.; Gonçalves, R. (2018). Arnold diffusion for a complete family of perturbations with two independent harmonics. - Discrete and continuous dynamical systems. Series A, ISSN: 1078-0947 (JCR Impact Factor-2018: 1.143; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VEGUÉ LLORENTE, MARINA
Títol:A study of cortical network models with realistic connectivity
Data lectura:23/03/2018
Director/a:ROXIN, ALEXANDER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Vegué, M. (2014). A study of cortical network models with realistic connectivity.

Vilaplana, C.; Prats, C.; Marzo, E.; Barril, C.; Vegué, M.; Jorge, D.; Valls, J.; Lopez, D.; Cardona, P.J. (2014). To achieve an earlier IFN-¿ response is not sufficient to control mycobacterium tuberculosis infection in mice. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2014: 3.234; Quartil: Q1)

Aljadeff, J.; Renfrew, D.; Vegué, M.; Sharpee, T. (2016). Low-dimensional dynamics of structured random networks. - Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2016: 2.366; Quartil: Q1)

Vegué, M.; Perin, R.; Roxin, Alexandre (2017). On the structure of cortical microcircuits inferred from small sample sizes. - Journal of neuroscience, ISSN: 0270-6474 (JCR Impact Factor-2017: 5.97; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RIBERA PONSA, HELENA
Títol:Mathematical modelling of diffusion processes at the nanoscale
Data lectura:16/03/2018
Director/a:MYERS, TIMOTHY
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ribera, H.; Myers, T. (2016). A mathematical model for nanoparticle melting with size-dependent latent heat and melt temperature. - Microfluidics and nanofluidics, ISSN: 1613-4982 (JCR Impact Factor-2016: 2.344; Quartil: Q2)

Myers, T.; Ribera, H.; Cregan, V. (2017). Does mathematics contribute to the nanofluid debate?. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2017: 3.891; Quartil: Q1)

AUTOR/A:DIEGO GUTIÉRREZ, VÍCTOR
Títol:On some Spectral and Combinatorial Properties of Distance-Regular Graphs and their Generalizations
Data lectura:24/11/2017
Director/a:FIOL MORA, MIGUEL ANGEL
Codirector/a:FABREGA CANUDAS, JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Diego, V. (2015). On some specral and combinatorial properties of distance-regular graphs and their generalizations.

Diego, V.; Serra, O. (2018). On a problem by Shapozenko on Johnson Graphs. - Graphs and combinatorics, ISSN: 0911-0119 (JCR Impact Factor-2018: 0.488; Quartil: Q4)

Diego, V.; Fiol, M. (2015). Distance mean-regular graphs.

Fiol, M.; Fàbrega, J.; Diego, V. (2016). Equivalent characterisations of the spectra of graphs and some applications.

AUTOR/A:MOSAFFA, PAYMAN
Títol:Hybrid Cell-centred/Vertex Model for Multicellular Systems
Data lectura:15/11/2017
Director/a:MUÑOZ ROMERO, JOSE JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mosaffa, P.; Asadipour, N.; Millán, D.; Rodriguez-Ferran, A.; Muñoz, J.J. (2015). Cell-centred model for the simulation of curved cellular monolayers. - Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4378

Mosaffa, P.; Rodriguez-Ferran, A.; Muñoz, J.J. (2018). Hybrid cell-centred/vertex model for multicellular systems with equilibrium-preserving remodelling. - International journal for numerical methods in biomedical engineering - Online, ISSN: 2040-7947 (JCR Impact Factor-2016: 2.192; Quartil: Q1)

Asadipour, N.; Mosaffa, P.; Muñoz, J.J. (2014). Cell-centred model for non-linear tissue rheology and active remodelling.

Mosaffa, P.; Muñoz, J.J. (2014). Cell-centered model for tissues undergoing large embryonic defformations.

Mosaffa, P.; Asadipour, N.; Millán, D.; Rodriguez-Ferran, A.; Muñoz, J.J. (2015). Hybrid cell centred/vertex model for cellular nanolayers.

Muñoz, J.J.; Mosaffa, P.; Asadipour, N.; Millán, D.; Rodriguez-Ferran, A. (2015). Hybrid cell-centred / Vertex model for three-dimensional monolayers.

Muñoz, J.J.; Mosaffa, P.; Mao, Y.; Tetley, R.; Asadipour, N.; Rodriguez-Ferran, A. (2016). Hybrid cell centred/vertex model for large tissue deformations.

Muñoz, J.J.; Mosaffa, P.; Rodriguez-Ferran, A.; Singh, A.; Rajendra, J.; Martín, E.; Saunders, T. (2017). Inverse analysis and hybrid vertex/cell-centred model for embryo morphogenesis.

AUTOR/A:RUIZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
Títol:Completion and Decomposition of Hypergraphs by Domination Hypergraphs
Data lectura:18/07/2017
Director/a:MARTÍ FARRÉ, JAUME
Codirector/a:MORA GINÉ, MERCÈ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L. (2016). Uniform hypergraphs and dominating sets of graphs.

Ruiz, J.L. (2016). Completion and decomposition of hypergraphs by domination hypergrahs.

Molins Piulachs, Marc (2017). Accessibilitat i monitoratge en grans entorns moodle.

Manuel Viejobueno, Eloi (2017). Millora del procés d'auditoria de seguretat informàtica i documentació.

Ardila Belles, Aitor (2017). Creació d'un laboratori virtual per a l'ensenyament de sistemes operatius utilitzant android.

Marías Pérez, Rubén (2017). A machine learning approach to the identification of encrypted web traffic.

Soler, A. (2017). Disseny i realització d'un sistema de control i monitoratge remot per a una xarxa distribuïda de sensors mediambientals.

Ferrer-Cid, P. (2017). Comparativa de métodos de localización con Smartphones.

Qu, Wendi (2018). Congestion Control Tunning of the QUIC Transport Layer Protocol.

Cesari, Emanuele (2018). Blockchain Consensus and Transaction layer adaptation for Inter-domain Security Applications.

Anglada Bosch, Marc (2018). Instal·lació i monitorització d'un IPS en un entorn DMZ-VPN.

Vasilieva, Irina (2018). Introduction of an advanced caching layer leveraging the Varnish technology stack and integrating it to the existing web platform.

Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L. (2015). Completion and decomposition of hypergraphs into dominating sets of graphs. - Electronic notes in discrete mathematics, ISSN: 1571-0653 (JCR Impact Factor-2015: 0.305; Quartil: Q3)

Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L. (2018). Uniform clutters and dominating sets of graphs. - Discrete applied mathematics, ISSN: 0166-218X (JCR Impact Factor-2018: 0.983; Quartil: Q3)

Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L. (2015). From hypergraphs to dominating sets of graphs.

Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L. (2017). Decomposition of uniform clutters into dominating sets of graphs.

Martí, J.; Mora, M.; Ruiz, J.L.; Puertas, M. Luz (2018). Elimination properties for dominating sets of graphs.

AUTOR/A:TORRES SÁNCHEZ, ALEJANDRO
Títol:A Theoretical and Computational Study of the Mechanics of Biomembranes at Multiple Scales
Data lectura:11/07/2017
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torres-Sánchez, A. (2013). Multiscale modeling in biophysics: continuum models from molecular simulations.

Vanegas, J.; Torres-Sánchez, A.; Arroyo, M. (2014). Importance of force decomposition for local stress calculations in biomembrane molecular simulations. - Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2014: 5.498; Quartil: Q1)

Torres-Sánchez, A.; Gomez, J.; Falo, F. (2015). An integrative approach for modeling and simulation of heterocyst pattern formation in cyanobacteria filaments. - PLOS computational biology, ISSN: 1553-734X (JCR Impact Factor-2015: 4.587; Quartil: Q1)

Torres-Sánchez, A.; Vanegas, J.; Arroyo, M. (2015). Examining the mechanical equilibrium of microscopic stresses in molecular simulations. - Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2018: 9.227; Quartil: Q1)

Torres-Sánchez, A.; Vanegas, J.; Arroyo, M. (2016). Geometric derivation of the microscopic stress: a covariant central force decomposition. - Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2018: 4.087; Quartil: Q1)

Torres-Sánchez, A.; Vanegas, J.; Arroyo, M. (2014). Local stress calculations: importance of force decomposition.

Torres-Sánchez, A.; Arroyo, M.; Millán, D. (2017). A theoretical and computational framework for the 3D fully non-linear dynamics of lipid bilayers.

AUTOR/A:RAMOS GARRIDO, LANDER
Títol:Graph enumeration and random graphs
Data lectura:27/03/2017
Director/a:NOY SERRANO, MARCOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ramos, L. (2013). Graph enumeration and random graphs.

Creus, C.; Godoy, G.; Ramos, L. (2014). Excessively duplicating patterns represent non-regular languages. - Information processing letters, ISSN: 0020-0190 (JCR Impact Factor-2014: 0.546; Quartil: Q4)

Creus, C.; Gascon, A.; Godoy, G.; Ramos, L. (2016). The HOM problem is EXPTIME-complete. - SIAM journal on computing, ISSN: 0097-5397 (JCR Impact Factor-2016: 1.433; Quartil: Q1)

Drmota, M.; Ramos, L.; Rue, J. (2017). Subgraph statistics in subcritical graph classes. - Random structures and algorithms, ISSN: 1042-9832 (JCR Impact Factor-2017: 0.985; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GARCÍA BLANCO, RAQUEL
Títol:EFFICIENT SOLVERS FOR POWER FLOW EQUATIONS: PARAMETRIC SOLUTIONS WITH ACCURACY CONTROL ASSESSMENT
Data lectura:09/02/2017
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:CHINESTA SORIA, FRANCISCO JOSÉ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia, R. (2014). Reduced order modeling of electrical grids for efficient optimization.

Borzacchiello, D.; Chinesta, F.; Malik, M.; Garcia, R.; Diez, P. (2016). Unified formulation of a family of iterative solvers for power systems analysis. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2016: 2.688; Quartil: Q2)

Garcia, R.; Borzacchiello, D.; Chinesta, F.; Diez, P. (2017). Monitoring a PGD solver for parametric power flow problems with goal-oriented error assessment. - International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2017: 2.591; Quartil: Q1)

Diez, P.; Garcia, R.; Borzacchiello, D.; Chinesta, F. (2015). New algebraic solvers for the power flow problem allowing a PGD solution of its parametric version.

Garcia, R.; Diez, P.; Borzacchiello, D.; Chinesta, F. (2015). LATIN-PGD solver for the electric grids power flow problem.

Garcia, R.; Diez, P.; Borzacchiello, D.; Chinesta, F. (2016). A PGD solver for the Parametric Power Flow Problem: modeling electric grids with accuracy assessment and control.

Diez, P.; Zlotnik, S.; Garcia, R. (2016). Accuracy assessment of generalized parametric solutions for optimization and uncer-tainty quantification.

Garcia, R.; Diez, P.; Borzacchiello, D.; Chinesta, F. (2016). A Reduced Order Modeling approach for optimal allocation of Distributed Generation in power distribution systems.

Garcia, R.; Diez, P. (2016). The PGD-LATIN Method for the load flow problem in electric grids.

AUTOR/A:DE LA TORRE PEDRAZA, AZAHARA
Títol:On the fractional Yamabe problem with isolated singularities and related issues
Data lectura:19/12/2016
Director/a:GONZALEZ NOGUERAS, MARIA DEL MAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
De La Torre, A. (2014). Isolated singularities for a semilinear equation with fractional laplacian arising in conformal geometry.

De La Torre, A.; del pino, M.; Gonzalez, M.; Wei, J. (2017). Delaunay-type singular solutions for the fractional Yamabe problem. - Mathematische Annalen, ISSN: 0025-5831 (JCR Impact Factor-2017: 1.231; Quartil: Q1)

De La Torre, A.; Gonzalez, M.; del pino, M.; Wei, J. (2015). ODE solutions for fractional Laplacian equations in conformal geometry.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/06/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
30/09/201931/03/2021Dinámica oscilatoria y su rol en la comunicación neuronalFUNDACIÓN BBVA
01/07/201930/06/2021Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201905/05/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/20212018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
09/02/201809/08/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2022CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201831/12/2022Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201831/12/2021Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis multifacético de problemas inversos en redes: autovalores, recuperación de la conductancia e implementación de algoritmosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/07/201730/06/2019Dinámica, atractores, no linealidad, caos y estabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201730/06/2019Testando nuevas estrategias para tratar enfermedades cerebrales asociadas al envejecemientoMinisterio de Economia y Competitividad
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2019Modelización Numérica de la Mecánica Celular en TejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201731/12/2020Combinatorics of networks and computationCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021Mechanical control of biological functionCommission of European Communities
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201728/02/2017Consultoría, asesoramiento e investigación en materias relativas a la privacidad, criptografía y matemática discreta.BBVA DATA & ANALYTICS S.L. (D&A)
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/01/2019Anàlisi matricial i Teoria Discreta del Potencial (MAPTHE)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/2020Discrete and Combinatorial Geometry (DCG) Gen. Cat. DGR 2017SGR1336Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Estructuras matemáticas para la valoración lingüística en procesos de decisión: soluciones avanzadas para la gestión del turismo en las ciudades inteligentes.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/09/2020Criptografía avanzada para afrontar nuevos retos de la sociedad digitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Modelos computacionales para el cicatrizado de heridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201631/03/2017Aportació de la Societat Catalana de Matemàtiques per a l'organització dels congressos JISD 2015 i JISD 2016INSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/12/201630/11/2020Ajuts per a la contractació RYC-2015-18322MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
03/10/201602/10/2020PhD Grants. AFR PhD 2016FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE
01/09/201631/08/2021Enabling flexoelectric engineering through modeling and computationEuropean Research Council (ERC)
01/09/201631/08/2021Epithelial cell sheets as engineering materials: mechanics, resilience and malleabilityEuropean Research Council (ERC)
01/09/201631/08/2021Euler systems and the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer, Bloch and Kato (BSD)European Research Council (ERC)
15/06/201631/10/2017Desenvolupament, millora i validació de les tècniques de caracterització de vies de transmissió ja desenvolupades per l'empresa ICRICR
01/01/201631/12/2020Grafos y geometría: interacciones y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2019La conjetura de Birch y Swinnerton-DyerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/10/2020Geometría y topología de variedades, algebra y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Modelización y análisis multiescala en biología de sistemas y biomedicinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Técnicas computacionales en teoría de númerosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ingeniería inversa de la organización mecánica y reología de los tejidos epitelialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/05/2020Aspectos matemáticos, computacionales y sociales en contextos de votación y de cooperaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Estimación,diagnosis y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Topologia EngelMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2016Càlcul de les descomposicions d'un rectangle auri i càlcul d'acoloriment de les pecesFrancesc Ventura Sala
15/12/201505/04/2021Ajuts per a contractació RYC-2014-15866MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
04/12/201531/12/2016Support European Mathematical Society JISD 2016EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY
01/12/201530/11/2017Red Española de Teoría de GruposMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Sistemes de Vot Electrònic de Tercera Generació: privadesa a llarg terminiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201528/02/2017Laboratorio virtual para el control de la funcionalidad de biomembranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2019Empowered decision-making in simulation-based engineering: advanced model reduction for real-time, inverse and optimization in industrial problemsCommission of European Communities
01/10/201531/03/2017Modelización y mecánica compuacional para ingeniería basada en flexoelectricidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201531/12/2017Aportació per recolzar activitats matemàtiques no curriculars vinculades a la Math Contest i al Math Summer CampFUNDACIÓ PRIVADA CELLEX
15/04/201514/04/2016An extension of the optimization water energy model by means of qualitative multi-criteria decision-making toolPrograma Campus d’Excel·lència Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Aristos Campus Mundus
25/03/201525/03/2018Análisis y desarrollo de algoritmos para la resolución en equipos de memoria compartida y distribuida de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico computacionalUNIVERSIDAD PALMAS GRAN CANARIA
01/03/201531/05/2015Advanced simulation-based engineering of automated thermoplastic tape placement for aerospace composites.CENTRALE INNOVATION
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Ingeniería basada en simulación computacional (in-silico) para la toma de decisiones en tiempo realMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Integración de nuevas metodologías para la planificación y análisis medioambiental de yacimientos petrolíferosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018La resistencia efectiva como herramienta para el estudio del problema inverso de las conductancias y el análisis de las perturbaciones de redesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Tecnicas de optimizacion en teoria de grafos, grupos y combinatoria. aplicaciones a redes, algoritmos y protocolos de comunicacion.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Estructuras discretas, geométricas y aleatoriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Métodos geométricos en teoría de gruposMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019Ajut per a contractació RYC-2013-14131MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Fundamentos, métodos y aplicaciones de la optimización continuaMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Desarrollo de algoritmos especifícos para la resolución de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico composicionalConsejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
01/01/201531/12/2016Analytic, probabilistic and geometric Methods for Random Constrained graphsServei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (Daad)
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Professorat extern:

Trepat, Xavier

Dalfó, Cristina

Gomis, Joaquim

Valdinoci, Enrico

Chinesta, Francisco José

Kurz , Sascha

Larraia, Enrique

Gónzalez, Maria del Mar

Cajas, Juan Carlos

Streng, Marco

López, Susana Clara

Gómez, Gerard

Alvarez, Francesc

Owen, Herbert

Crespo, Maria Teresa

Monleon, Antonio

Fleixas, Gerard

Lugosi, Gabor

Agell, Nuria

Logares, Ramiro

Bose, Prosenjit

Aguado, Jazmín

Fernández, Ramsés

Guitart, Xavier

Ruiz, Eloi

Borrell, Richard

Lehmkuhl, Oriol

Badia, Santiago
Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/06/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
30/09/201931/03/2021Dinámica oscilatoria y su rol en la comunicación neuronalFUNDACIÓN BBVA
01/07/201930/06/2021Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201905/05/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/20212018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
09/02/201809/08/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2022CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201831/12/2022Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201831/12/2021Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis multifacético de problemas inversos en redes: autovalores, recuperación de la conductancia e implementación de algoritmosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/07/201730/06/2019Dinámica, atractores, no linealidad, caos y estabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201730/06/2019Testando nuevas estrategias para tratar enfermedades cerebrales asociadas al envejecemientoMinisterio de Economia y Competitividad
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2019Modelización Numérica de la Mecánica Celular en TejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201731/12/2020Combinatorics of networks and computationCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021Mechanical control of biological functionCommission of European Communities
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201728/02/2017Consultoría, asesoramiento e investigación en materias relativas a la privacidad, criptografía y matemática discreta.BBVA DATA & ANALYTICS S.L. (D&A)
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/01/2019Anàlisi matricial i Teoria Discreta del Potencial (MAPTHE)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/2020Discrete and Combinatorial Geometry (DCG) Gen. Cat. DGR 2017SGR1336Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Estructuras matemáticas para la valoración lingüística en procesos de decisión: soluciones avanzadas para la gestión del turismo en las ciudades inteligentes.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/09/2020Criptografía avanzada para afrontar nuevos retos de la sociedad digitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Modelos computacionales para el cicatrizado de heridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201631/03/2017Aportació de la Societat Catalana de Matemàtiques per a l'organització dels congressos JISD 2015 i JISD 2016INSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/12/201630/11/2020Ajuts per a la contractació RYC-2015-18322MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
03/10/201602/10/2020PhD Grants. AFR PhD 2016FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE
01/09/201631/08/2021Enabling flexoelectric engineering through modeling and computationEuropean Research Council (ERC)
01/09/201631/08/2021Epithelial cell sheets as engineering materials: mechanics, resilience and malleabilityEuropean Research Council (ERC)
01/09/201631/08/2021Euler systems and the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer, Bloch and Kato (BSD)European Research Council (ERC)
15/06/201631/10/2017Desenvolupament, millora i validació de les tècniques de caracterització de vies de transmissió ja desenvolupades per l'empresa ICRICR
01/01/201631/12/2020Grafos y geometría: interacciones y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2019La conjetura de Birch y Swinnerton-DyerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/10/2020Geometría y topología de variedades, algebra y aplicacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Modelización y análisis multiescala en biología de sistemas y biomedicinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Técnicas computacionales en teoría de númerosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ingeniería inversa de la organización mecánica y reología de los tejidos epitelialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/05/2020Aspectos matemáticos, computacionales y sociales en contextos de votación y de cooperaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Estimación,diagnosis y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Topologia EngelMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2016Càlcul de les descomposicions d'un rectangle auri i càlcul d'acoloriment de les pecesFrancesc Ventura Sala
15/12/201505/04/2021Ajuts per a contractació RYC-2014-15866MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
04/12/201531/12/2016Support European Mathematical Society JISD 2016EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY
01/12/201530/11/2017Red Española de Teoría de GruposMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Sistemes de Vot Electrònic de Tercera Generació: privadesa a llarg terminiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201528/02/2017Laboratorio virtual para el control de la funcionalidad de biomembranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2019Empowered decision-making in simulation-based engineering: advanced model reduction for real-time, inverse and optimization in industrial problemsCommission of European Communities
01/10/201531/03/2017Modelización y mecánica compuacional para ingeniería basada en flexoelectricidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201531/12/2017Aportació per recolzar activitats matemàtiques no curriculars vinculades a la Math Contest i al Math Summer CampFUNDACIÓ PRIVADA CELLEX
15/04/201514/04/2016An extension of the optimization water energy model by means of qualitative multi-criteria decision-making toolPrograma Campus d’Excel·lència Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Aristos Campus Mundus
25/03/201525/03/2018Análisis y desarrollo de algoritmos para la resolución en equipos de memoria compartida y distribuida de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico computacionalUNIVERSIDAD PALMAS GRAN CANARIA
01/03/201531/05/2015Advanced simulation-based engineering of automated thermoplastic tape placement for aerospace composites.CENTRALE INNOVATION
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Ingeniería basada en simulación computacional (in-silico) para la toma de decisiones en tiempo realMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Integración de nuevas metodologías para la planificación y análisis medioambiental de yacimientos petrolíferosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018La resistencia efectiva como herramienta para el estudio del problema inverso de las conductancias y el análisis de las perturbaciones de redesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Tecnicas de optimizacion en teoria de grafos, grupos y combinatoria. aplicaciones a redes, algoritmos y protocolos de comunicacion.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Estructuras discretas, geométricas y aleatoriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Métodos geométricos en teoría de gruposMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019Ajut per a contractació RYC-2013-14131MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Fundamentos, métodos y aplicaciones de la optimización continuaMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Desarrollo de algoritmos especifícos para la resolución de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico composicionalConsejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
01/01/201531/12/2016Analytic, probabilistic and geometric Methods for Random Constrained graphsServei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (Daad)
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt