Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Matemàtica Aplicada

Matemàtica Aplicada

L’objectiu del Programa de Doctorat en Matemàtica Aplicada (d’ara endavant, DMA) és oferir formació en les tècniques de recerca pròpies de l’àmbit de les matemàtiques, la qual cosa es materialitza en l’elaboració i redacció d’una tesi doctoral. S’entén per tesi doctoral un treball de recerca que conté contribucions originals susceptibles de ser publicades en mitjans de difusió científica de qualitat contrastada.

El programa té vocació interdisciplinària, en el sentit que hi caben tant treballs de recerca en els aspectes més teòrics de les matemàtiques com els que deriven de la resolució de problemes tecnològics. De fet, el programa té també com a objectiu proporcionar formació matemàtica avançada a titulats d’altres disciplines.

El DMA compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en matemàtiques. La UPC imparteix principalment estudis d’enginyeria i arquitectura, i és una de les universitats amb més professors de matemàtiques de tot Espanya, aproximadament 200 en el Departament de Matemàtiques, més els professors de matemàtiques en altres departaments, com el d’Enginyeria Civil i Ambiental, el de Ciències de la Computació i el d’Arquitectura de Computadors. Així, des dels seus orígens, el DMA és el fruit natural del potencial matemàtic de la UPC.

El DMA s’estructura en cinc línies de recerca

1. Àlgebra i geometria
2. Matemàtica discreta i algorísmica
3. Modelització en enginyeria i ciències biomèdiques
4. equacions diferencials

5. computació científica

Aquestes línies reflecteixen les principals àrees dels grups de recerca en matemàtiques de la UPC.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) és la unitat gestora del DMA, com a punt de trobada natural de la comunitat matemàtica de la UPC. L’FME ofereix també estudis de grau i màster en matemàtiques, de manera que cobreix la formació en matemàtiques de qualitat a tots els nivells. Vegeu http://fme.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-matematiques per a la titulació de grau i http://mamme.masters.upc.edu/en per al Master in Applied Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME).

Val la pena esmentar també la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath, https://bgsmath.cat/), com a organització de trobada de grups de recerca, investigadors i, en particular, estudiants de doctorat, en l’àmbit de les matemàtiques, que implica quatre universitats i el Centre de Recerca Matemàtica, on investigadors en matemàtiques de la UPC estan plenament implicats a tots els nivells.

La gestió del DMA és responsabilitat del coordinador del programa, de la Comissió del programa i de la persona tècnica encarregada del doctorat en el personal d’administració i serveis de l’FME. La Comissió del programa està formada pel coordinador, el degà de l’FME, el director de Departament de Matemàtiques o la persona en qui delegui, un professor representant per a cadascuna de les cinc línies de recerca, el cap de serveis i gestió de l’FME o la persona en qui delegui, i un representant de l’estudiantat (vegeu https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en/thesis/academic-committee). El coordinador del programa és nomenat pel degà de l’FME amb el vistiplau de la Comissió.

COORDINADOR/A

Rue Perna, Juan Jose

CONTACTE

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera de el coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística (PROMOTORA)
 • Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament de Matemàtiques
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

CONTACTE:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el procés d’admissió es tindran en compte els elements següents, amb els pesos indicats:

• Expedient acadèmic en el grau i el màster (70%).

• Currículum (10%).

• Carta de motivació i/o entrevista personal (10%).

• Dues cartes de recomanació de professors/investigadors (10%).

Aquests criteris es publicaran al web del programa. La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta.

No està prevista la realització d’exàmens o altres proves específiques d’admissió. Si la formació matemàtica prèvia i la temàtica de tesi doctoral ho fan recomanable, es requerirà que els estudiants cursin complements de formació en el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), el màster oficial ofert per la Facultat de Matemàtiques i Estadística vinculat a aquest Programa de Doctorat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

A més, els estudiants que ho necessitin, en funció de la seva formació prèvia i de la seva temàtica de tesi, cursaran assignatures del Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) que ofereix la mateixa Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una llista detallada de l’oferta d’assignatures és la següent:

• Àlgebra Commutativa
• Àlgebra No Commutativa
• Teoria de Nombres
• Codis i Criptografia
• Combinatòria
• Geometria Discreta i Algorítmica
• Modelització Matemàtica amb Equacions en Derivades Parcials
• Mecànica Computacional
• Models Matemàtics en Biologia
• Sistemes Hamiltonians
• Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
• Geometria Algebraica
• Teoria de Grafs
• Mètodes Quantitatius i Qualitatius en Sistemes Dinàmics
• Curs Avançat d’Equacions en Derivades Parcials
• Mètodes Numèrics per a Sistemes Dinàmics
• Varietats Diferenciables

Període de matrícula dels nous doctorands

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Seminaris de recerca.
Hores: 2.
Caràcter: optatiu.

Activitat: 'Workshops'.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

La universitat, a través del Programa de Doctorat, facilita als estudiants lloc per estudi i treball. Així mateix, els estudiants poden utilitzar tots els recursos que la Universitat facilita. En particular, són especialment útils els recursos bibliogràfics (en paper i digitals), mitjançant el sistema de biblioteques i documentació de la Universitat. 

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MIRZA, WALEED AHMAD: A theoretical and computational study of the active self-organization of nematic patterns in thin cytoskeleton layers and their effect on curvature.
  Autor/a: MIRZA, WALEED AHMAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2022
  Data de lectura: 16/02/2023
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: Sala d'Actes de l'FME, Edifici U, Campus Sud
  Director/a de tesi: ARROYO BALAGUER, MARINO
  Tribunal:
       PRESIDENT: TURLIER, HERVÉ
       SECRETARI: ORIOLA SANTANDREU, DAVID
       VOCAL: ERZBERGER, ANNA
  Resum de tesi: L¿estructura i dinàmica de sistemes biològics importants, des de gels citoesquelètics fins a teixits, estan controlades per la interacció entre activitat, dissipació, ordre nemàtic, densitat i geometria. En concret, el citoesquelet d¿actina és remarcablement adaptable i versàtil i s¿autoorganitza en diverses arquitectures, notablement en estructures de nemàtica densa. Alguns exemples d¿aquestes estructures són anells contràctils per assolir divisió cellular i cicatrització de ferides, o fibres estressades amb un rol essencial pel que fa a propagació cel·lular, generació de forces i migració. Tanmateix, els mecanismes que condueixen a aquests farcells de nemàtica densa encara no estan ben compresos i, fins on saben, no existeix cap teoria prèvia que expliqui la seva autoorganització a escala mesoscòpica. Enfocaments hidrodinàmics previs per a sistemes nemàtics actius s¿han centrat en cristalls líquids incompressibles. No obstant això, aquests models no són pertinents pel que fa a gels d¿actina, els quals tenen una gran porositat i mostren una gran variació de densitats que controlen gradients d¿activitat i fluxos actius. A més, les xarxes d¿actina porosa poden mostrar extensos estats isotròpics sense defectes, i l¿ordre nemàtic està induït presumptament per fluxos i mecanismes actius que no pas per amuntegament. Finalment, no s¿ha parat gaire atenció a la formulació d¿actius nemàtics en superfícies deformables i a un marc general computacional per fer front a aquesta mena de problemes complexos. Finalment, ens falta una entesa uniforme del polimorfisme de xarxes d¿actina, específicament dels mecanismes físics que permeten a un sol material actiu d¿adoptar diferents arquitectures de xarxes amb diversitat de funcions cellulars.Per fer front a aquests desafiaments, desenvolupem una varietat de models teòrics i computacions per gels actius nemàtics. A la part I de la tesi, ens centren en gels actius nemàtics confinats al pla. Desenvolupem un marc transparent de delització per hidrodinàmiques actives nemàtiques amb dependència de la densitat basades en el formalisme variacional d¿Onsager, segons el qual les dinàmiques sorgeixen d¿una competició entre l¿alliberament d¿energia lliure, dissipació i activitat. També hem desenvolupat un mètode numèric d¿elements finits basat en la versió d¿increment temporal del formalisme d¿Onsager, el qual hereta l¿estabilitat no linear i la consistència termodinàmica del principi continu. Fem servir aquest enfocament numèric per estudiar el muntatge d¿anells contràctils durant la cicatrització i les dinàmiques de defectes en una colònia confinada de cèl·lules contràctils. Després estudiem l¿automuntatge actiu de patrons nemàtics d¿un gel uniforme i quiescent fen servir teoria linealitzada i simulacions no linears. Establim les condicions per a la formació de farcells nemàtics i com els paràmetres del gel actiu controlen l¿arquitectura, connectivitat i dinàmiques de patrons autoorganitzats de farcells nemàtics. Finalment, fent servir xarxes de simulacions discretes, justifiquem els requisits majors per a una autoorganització activa i nemàtica d¿acord amb la nostra teoria. També posem a la disposició un marc per poder entendre el sorgiment i dinàmics d¿organitzacions nemàtiques a escala mesoscòpiques en xarxes d¿actina.A la part II de la tesi, desenvolupem un model general per gels nemàtics i actius sobre superfícies deformables. Un altre cop, el formalisme no lineal d¿Onsager proporciona un mètode simple per desenvolupar transparentment models complexos. El sistema resultant s¿ajusta a la dinàmica de la forma de les parelles, la dinàmica nemàtica, la dinàmica de densitat i la hidrodinàmica interfacial. Exercitem aquest model per entendre l¿autoorganització de l¿anell citocinètic mitjançant una formulació numèrica axisimètrica. Finalment, proveïm un

Darrera actualització: 27/01/2023 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 06:00:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VENTURINI, CHIARA
Títol:Multiscale clutch models for cell mechanics
Data lectura:22/07/2022
Director/a:SAEZ VIÑAS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Coupling of cell adhesion and actin cortex mechanics
Theoretical and Computational Modelling in Mechanobiology
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

A generalized clutch model to explain cell adhesion mechanics
EMBL-IBEC Winter Conference, Engineering multicellular systems
Data de presentació: 10/02/2020
Presentació de treball en congressos

Improved clutch model for cell adhesion mechanics
14th WCCM and ECCOMAS Congress 2020, Virtual congress
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Talin manipulation in cell adhesion through an improved clutch model
APS March Meeting 2021, Virtual congress
Data de presentació: 15/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CÓRDOBA PAÑELLA, PAULA
Títol:Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
Data lectura:22/04/2022
Tutor/a:VÁZQUEZ, MARIANO
Director/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alya Red CCM: HPC-Based Cardiac Computational Modelling
Data de publicació: 06/07/2021
Capítol en llibre

Numbering along advection for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners
3rd - BSC Doctoral Symposium
Data de presentació: 05/05/2016
Presentació de treball en congressos

Streamwise numbering for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners in convection dominated flows
International Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications
Data de presentació: 06/07/2016
Presentació de treball en congressos

MaPHys Performance in Alya
JLESC 2017
Data de presentació: 18/07/2017
Presentació de treball en congressos

Petascale Level Multiphysics Modeling
Workshop on Materials Computation
Data de presentació: 16/08/2017
Presentació de treball en congressos

Comparison of Fluid Structure Interaction Capabilities in Finite Volume and Finite Element Based Codes
ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

Enhacing Alya Multiphysics Code with WSMP Solver and Solving Large Scale Ill-Conditioned Problems
World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
International HPC Summer School
Data de presentació: 28/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIVAS GUIJARRO, XAVIER
Títol:Geometrical Aspects of Contact Mechanical systems and Field Theories
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GRACIA SABATE, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:ROMAN ROY, NARCISO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A contact geometry framework for field theories with dissipation
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Annals of physics, ISSN: 0003-4916 (JCR Impact Factor-2020: 2.668; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Constraint algorithm for singular field theories in the k-cosymplectic framework
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of Geometric Mechanics, ISSN: 1941-4889 (JCR Impact Factor-2020: 0.857; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

New contributions to the Hamiltonian and Lagrangian contact formalisms for dissipative mechanical systems and their symmetries
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
International journal of geometric methods in modern physics, ISSN: 0219-8878 (JCR Impact Factor-2020: 1.874; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Unified Lagrangian-Hamiltonian formalism for contact systems
De León, M.; Gaset, J.; Lainz, M.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Fortschritte der physik. Progress of physics, ISSN: 0015-8208 (JCR Impact Factor-2020: 6.099; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2020
Article en revista

A K-contact Lagrangian formulation for nonconservative field theories
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Reports on mathematical physics, ISSN: 0034-4877 (JCR Impact Factor-2020: 0.742; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Skinner–Rusk formalism for k-contact systems
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of geometry and physics, ISSN: 0393-0440 (JCR Impact Factor-2020: 2.1
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:COULSON, MATTHEW JOHN
Títol:Threshold phenomena involving the connected components of random graphs and digraphs
Data lectura:13/12/2021
Director/a:PERARNAU LLOBET, GUILLEM
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An approximate structure theorem for small sumsets
Campos, M.; Coulson, M.; Serra, O.; Wötzel, M.
Birkhäuser
Data de publicació: 24/08/2021
Capítol en llibre

A rainbow Dirac's theorem
Coulson, M.; Perarnau-Llobet, G.
SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Rainbow factors in hypergraphs
Coulson, M.; Keevash, P.; Perarnau-Llobet, G.; Yepremyan, L.
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2020: 1.192; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

The critical window in random digraphs
Coulson, M.
Combinatorics, probability and computing, ISSN: 1469-2163 (JCR Impact Factor-2020: 1.032; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/10/2021
Article en revista

Weak components of the directed configuration model
European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DEUTSCHMANN, INA MARIA
Títol:Disentangling ecological networks in marine microbes
Data lectura:29/09/2021
Tutor/a:SERRA ALBO, ORIOL
Director/a:LOGARES HAURIE, RAMIRO ERNESTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparative genomics of unculturable marine flagellates (MAST-4) using co-assembled single-amplified genomes
Comparative genomics of Eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity
Data de presentació: 15/10/2017
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan lineage of tiny ocean grazers
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Presentació de treball en congressos

Ecoevolution among the smallest ocean predators investigated with Single Cell Genomics
Microbes / Microbis 5th Interlab meeting Barcelona / Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Disentangling environmental effects in microbial association networks
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan linage of tiny ocean grazers
VIII ECOP – ISOP Joint Meeting
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic Microbial Association Networks in the Ocean
16th Student Council Symposium
Data de presentació: 11/07/2020
Presentació de treball en congressos

Effects of environmental selection on the global-ocean microbial interactome
6th European Student Council Symposium
Data de presentació: 06/09/2020
Presentació de treball en congressos

Evolutionary diversification of tiny ocean predators
ISME: Virtual Meeting Ecology Summit: #UnityInDiversity
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

Disentangling ecological networks in marine microbes
17th Student Council Symposium
Data de presentació: 23/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARROTE LOPEZ, MARINA
Títol:Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
Data lectura:22/07/2021
Director/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Codirector/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The inertia of the symmetric approximation for low-rank matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2017: 0.835; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Distance to the stochastic part of phylogenetic varieties
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Journal of symbolic computation, ISSN: 0747-7171 (JCR Impact Factor-2019: 0.673; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

The rank of positive-semidefinite approximation of low rank matrices and its application in Phylogenetics
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 06/09/2017
Presentació de treball en congressos

Algebraic versus semi-algebraic conditions for phylogenetic varieties.
Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

Condiciones algebraicas y semi-algebraicas en la reconstrucción filogenética
V Congreso de Jóvenes Investigadores Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 30/01/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
3rd Graduate Student Meeting on Applied Algebra and Combinatorics
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Semi-algebraic conditions for phylogenetic reconstruction
Barcelona Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic versus semi-algebraic conditions for phylogenetic varieties
SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetic Reconstruction
Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Computing the distance to the positive part of phylogenetic varieties
MEGA 2019: Effective Methods in algebraic geometry
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetics Reconstruction
2018 CIMPA Research School - Latinamerica: "Commutative Algebra with Applications to Statistics and Coding Theory"
Data de presentació: 06/07/2018
Presentació de treball en congressos

FoCM 2017 Foundations of Computational Mathematics
FoCM 2017: Foundations of Computational Mathematics
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

Rank of the symmetric approximation matrix in Phylogenetics
Barcelona Mathematical Days
Data de presentació: 05/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FELIPE NAVARRO, JUAN CARLOS
Títol:Qualitative properties of solutions to integro-differential elliptic problems
Data lectura:14/07/2021
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Uniqueness and stability of the saddle-shaped solution to the fractional Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, I: odd solutions with respect to the Simons cone
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Journal of functional analysis, ISSN: 0022-1236 (JCR Impact Factor-2020: 1.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, II: one-dimensional and saddle-shaped solutions to the Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Mathematics in engineering, ISSN: 2640-3501 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:RODRÍGUEZ DEL RÍO, ÓSCAR
Títol:Ejection-collision orbits in the Restricted Three-Body Problem
Data lectura:06/07/2021
Director/a:OLLE TORNER, MERCEDES
Codirector/a:SOLER VILLANUEVA, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Regularisation in ejection-collision orbits of the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Data de publicació: 04/2020
Capítol en llibre

Analytical and numerical results on families of n-ejection-collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Transit regions and ejection/collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2019: 4.115; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Ejection-collision orbits in the RTBP
Recent Trends in Nonlinear Science 2011
Data de presentació: 23/01/2019
Presentació de treball en congressos

Ejection-collision orbits in the restricted three body problem
Equadiff 2019
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDONA AGUILAR, ROBERT
Títol:The geometry and topology of steady Euler flows, integrability and singular geometric structures
Data lectura:26/05/2021
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Reeb embeddings and universality of Euler flows
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

On the volume elements of a manifold with transverse zeroes
Miranda, E.; Cardona, R.
Regular and chaotic dynamics, ISSN: 1560-3547 (JCR Impact Factor-2019: 1.285; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Euler flows and singular geometric structures
Miranda, E.; Cardona, R.; Peralta-Salas, D.
Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-503X (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Steady Euler flows and Beltrami fields in high dimensions
Cardona, R.
Ergodic theory and dynamical systems, ISSN: 0143-3857 (JCR Impact Factor-2020: 1.202; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2020
Article en revista

Constructing Turing complete Euler flows in dimension 3
Cardona, R.; Miranda, E.; Peralta, Daniel; Presas, F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 1091-6490 (JCR Impact Factor-2020: 11.205; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

The periodic orbit conjecture for steady Euler flows
Cardona, R.
Qualitative theory of dynamical systems, ISSN: 1575-5460 (JCR Impact Factor-2019: 2.1
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Turing universality of the incompressible Euler equations and a conjecture of Moore
Cardona, R.; Miranda, E.; Peralta-Salas, D.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2020: 1.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2021
Article en revista

Integrable systems on singular symplectic manifolds: from local to global
Cardona, R.; Miranda, E.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2020: 1.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROCA LACOSTENA, JORDI
Títol:The embedding problem for Markov matrices
Data lectura:18/05/2021
Director/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Codirector/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Embeddability and rate identifiability of Kimura 2-parameter matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Journal of mathematical biology, ISSN: 0303-6812 (JCR Impact Factor-2020: 2.259; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

An open set of 4×4 embeddable matrices whose principal logarithm is not a Markov generator
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2020: 1.736; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:TOZZI, CATERINA
Títol:A theoretical and computational study of the interaction between biomembranes and curved proteins
Data lectura:30/04/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Out-of-equilibrium mechanochemistry and self-organization of fluid membranes interacting with curved proteins
Tozzi, C.; Walani, N.; Arroyo, M.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2019: 3.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/09/2019
Article en revista

A theory of ordering of elongated and curved proteins on membranes driven by density and curvature
Tozzi, C.; Walani, N.; Le Roux, A.; Roca-cusachs Solere, Pere; Arroyo, M.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2019: 3.14; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:PORRO MARTORELL, OLGA
Títol: A Hesitant Fuzzy Perceptual-Based Approach to Model Linguistic Assessments
Data lectura:07/04/2021
Director/a:SANCHEZ SOLER, MONICA
Codirector/a:AGELL JANÉ, NÚRIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Understanding location decisions of energy multinational enterprises within the European smart cities’ context: An integrated AHP and extended fuzzy linguistic TOPSIS method
Porro, O.; Pardo-Bosch, F.; Agell, N.; Sanchez, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/05/2020
Article en revista

An ensemble learning solution for predicitive manintenance of wind turbines main bearing
Beretta, M.; Julian, A.; Sepúlveda, J.; Cusido, J.; Porro, O.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Improved ensemble learning for wind turbine main bearing fault diagnosis
Beretta, M.; Vidal, Y.; Sepúlveda, J.; Porro, O.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

A multi-attribute group decision model based on unbalanced and multi-granular linguistic information: an application to assess entrepreneurial competencies in secondary schools
Porro, O.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F.
Applied soft computing, ISSN: 1568-4946 (JCR Impact Factor-2019: 10.2
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

A location decision problem based on AHP: Strategic priorities of European energy companies
Meeting of the European Working Group in Multi Criteria Decision Aiding
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

A fuzzy decision-aiding approach to implement sustainable marine itineraries
22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

Perceptual maps to aggregate information from decision makers
23é Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CODONY GISBERT, DAVID
Títol:Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at mesoscopic and atomistic scales
Data lectura:01/03/2021
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/02/2020
Patent

An immersed boundary hierarchical B-spline method for flexoelectricity
Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

A Cº interior penalty method for 4th order PDEs
Fojo, Dani; Codony, D.; Fernandez, S.
Reports@SCM, ISSN: 2385-4227
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Modeling flexoelectricity in soft dielectrics at finite deformation
Codony, D.; Gupta, P.; Marco, O.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2019: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Flexoelectricity in atomic monolayers from first principles
Kumar, S.; Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2019: 6.895; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Transversal flexoelectric coefficient for nanostructures at finite deformations from first principles
Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2019: 3.337; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2021
Article en revista

Generalized periodicity conditions for computational modeling of flexoelectric metamaterials
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Article en revista

Wheel-shaped and helical torsional flexoelectric devices.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2019: 5.0; Quartil: Q1)
Article en revista

Geometrically polarized architected dielectrics with apparent piezoelectricity
Mocci, A.; Barcelo, J.; Codony, D.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2019: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Weak enforcement of interface continuity and generalized periodicity in high-order electromechanical problems
Barcelo, J.; Codony, D.; Fernandez, S.; Arias, I.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2019: 5.5
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

Immersed boundary hierarchical B-spline method for the numerical simulation of nano-scale electromechanical transduction
13th World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 25/07/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of straingradient elasticity based on an immersed boundary B-spline framework
16th European Mechanics of Materials Conference (EMMC16)
Data de presentació: 27/03/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of the flexo- electric coupling based on an immersed boundary B-spline framework
10th European Solid Mechanics Conference (ESMC2018)
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

An immersed boundary hierarchical B-spline-based computational approach for nano-scale electromechanics
55th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2018).
Data de presentació: 11/10/2018
Presentació de treball en congressos

Unfitted Bspline- based computational approach for non-local continuum mechanics: application to hard and soft flexoelectric materials and composites.
56th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2019)
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LATORRE IBARS, ERNEST
Títol:ACTIVE SUPERELASTICITY IN THREE-DIMENSIONAL EPITHELIA OF CONTROLLED SHAPE
Data lectura:19/02/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Codirector/a:TREPAT GUIXER, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Measuring mechanical stress in living tissues
Gómez, M.; Latorre, E.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature Reviews Physics, ISSN: 2522-5820 (JCR Impact Factor-2020: 31.068; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Addendum: active superelasticity in three-dimensional epithelia of controlled shape
Latorre, E.; Kale, S.; Casares, L.; Gómez, M.; Uroz, M.; Valon, L.; Nair, R.; Garreta, E.; Montserrat, N.; del Campo, A.; Ladoux, B.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 12/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:RIVERO SALGADO, ÓSCAR
Títol:Arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson-Flach elements and diagonal cycles
Data lectura:12/02/2021
Director/a:ROTGER CERDÀ, VICTOR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Euler system of Beilinson--Flach elements
One day workshop on modular forms, Euler systems and p-adic L-functions
Data de presentació: 22/11/2017
Presentació de treball en congressos

Towards the rationality of Darmon--Dasgupta units
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 23/01/2018
Presentació de treball en congressos

On the exceptional specializations of Big Heegner points
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 26/01/2018
Presentació de treball en congressos

Iwasawa theory and Euler systems: the case of diagonal cycles
Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC)
Data de presentació: 21/01/2019
Presentació de treball en congressos

A Gross--Zagier trace formula for product of theta series
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 24/01/2019
Presentació de treball en congressos

The Euler system of Beilinson--Flach elements and Gross--Stark units
p-adic modular forms
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

The arithmetic of the adjoint of a weight one modular form
Automorphic p-adic L-functions and regulators
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Exceptional zeros, p-adic L-functions and Euler systems
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 04/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILA PÉREZ, JORDI
Títol:Low and high-order hybridised methods for compressible flows
Data lectura:10/02/2021
Director/a:HUERTA CEREZUELA, ANTONIO
Codirector/a:GIACOMINI, MATTEO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybridisable discontinuous Galerkin formulation of compressible flows
Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2019: 6.73; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A face-centred finite volume method for the Euler equations
NMASE 2018- 13th Workshop on Numerical Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2018
Presentació de treball en congressos

HLL-type Riemann solvers for hybridisable discontinuous Galerkin
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGIS CHERTA, DAVID
Títol:Desarrollo de un sistema de monitorización de la integridad estructural para aplicaciones en ingeniería mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad
Data lectura:21/12/2020
Director/a:POZO MONTERO, FRANCESC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Damage diagnosis for offshore fixed wind turbines
Agis, D.; Vidal, Y.; Pozo, F.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

A frequency-based approach for the detection and classification of structural changes using t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Damage identification in structural health monitoring: a brief review from its implementation to the Use of data-driven applications
Tibaduiza, Diego Alexander; Gomez, R.; Pedraza, C.; Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/01/2020
Article en revista

Vibration-based detection and classification of structural changes using principal component analysis and t-distributed stochastic neighbor embedding
Agis, D.; Tibaduiza, Diego Alexander; Pozo, F.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/03/2020
Article en revista

Vibration-Based structural health monitoring using piezoelectric transducers and parametric t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Detection and classification of structural changes using t-distributed stochastic neighbor embedding
International Conference on Structural Engineering Dynamics
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DOMENECH BLAZQUEZ, MARGARITA
Títol:Estudio y caracterización de soluciones para juegos cooperativos y bicooperativos
Data lectura:24/11/2020
Director/a:PUENTE DEL CAMPO, MARIA ALBINA
Codirector/a:GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Some properties for probabilistic and multinomial (probabilistic) values on cooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2016: 0.943; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2016
Article en revista

Semivalues: weighting coefficients and allocations on unanimity games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization letters, ISSN: 1862-4472 (JCR Impact Factor-2017: 1.013; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/12/2017
Article en revista

Bisemivalues for bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2018: 1.206; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/02/2018
Article en revista

Some properties for bisemivalues on bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Journal of optimization theory and applications, ISSN: 0022-3239 (JCR Impact Factor-2020: 2.249; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/02/2020
Article en revista

Study and characterization of the multinomial values
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Data de presentació: 22/10/2015
Presentació de treball en congressos

A n-parametric family of probabilistic values for cooperat ive games with n players
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multilinear extension of a bicooperative game. A computational method to calculate bisemivalues
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Bisemivalues and binomial bisemivalues: study and characteritzation
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

The (p,q)-bisemivalues on bicooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

Bisemivalores en juegos bicooperativos: estudio de algunas propiedades
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A dynamic axiomatization for the semivalues on classic cooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A method to calculate the (p,q)-bisemivalues
30th European Conference on Operational Research
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

Estudio de propiedades complementarias para valores probabilísticos en juegos cooperativos
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OMS, CEDRIC
Títol:Global Hamiltonian Dynamics on Singular Symplectic Manifolds
Data lectura:02/10/2020
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the singular Weinstein conjecture and the existence of escape orbits for b-Beltrami fields
Miranda, E.; Oms, C.; Peralta-Salas, D.
Communications in contemporary mathematics, ISSN: 0219-1997 (JCR Impact Factor-2019: 1.278; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

The singular Weinstein conjecture
Miranda, E.; Oms, C.
Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2019: 1.494; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUIXÍ BALLONGA, ALBA
Títol:Locally adaptive phase-field models and transition to fracture
Data lectura:30/09/2020
Director/a:FERNANDEZ MENDEZ, SONIA
Codirector/a:RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive refinement for phase-field models of brittle fracture based on Nitsche's method
Muixí, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

A hybridizable discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture with adaptive refinement
Muixí, A.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2020: 3.477; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

A combined XFEM phase-field computational model for crack growth without remeshing
Muixí, A.; Marco, O.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2018: 3.159; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:SPIEGEL, CHRISTOPH STEFAN
Títol:Additive Structures and Randomness in Combinatorics
Data lectura:03/07/2020
Director/a:RUE PERNA, JUAN JOSÉ
Codirector/a:SERRA ALBO, ORIOL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On a problem of Sárközy and Sós for multivariate linear forms
Rue, J.; Spiegel, C.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

On strong infinite Sidon and Bh sets and random sets of integers
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2019: 2.0
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:BLANCO FERNÁNDEZ, GUILLEM
Títol:Bernstein-Sato polynomial of plane curves and Yano's conjecture
Data lectura:16/04/2020
Director/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Codirector/a:ALVAREZ MONTANER, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Extended abstracts GEOMVAP 2019
Alberich, M.; Blanco, G.; Galvez, M.; Garrote-Lopez, M.; Miranda, E.
Springer
Data de publicació: 2021
Llibre

Monomial generators of complete planar ideals
Alberich, M.; Alvarez, J.; Blanco, G.
Journal of algebra and its applications, ISSN: 0219-4988 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

The minimal tjurina number of irreducible germs of plane curve singularities
Alberich, M.; Almirón, P.; Blanco, G.; Melle, A.
Indiana University mathematics journal, ISSN: 0022-2518 (JCR Impact Factor-2020: 1.131; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROY, MALLIKA
Títol:Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia
Data lectura:12/02/2020
Director/a:VENTURA CAPELL, ENRIC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Degrees of compression and inertia for free-abelian times free groups
Roy, M.; Ventura, E.
Journal of Algebra, ISSN: 1090-266X (JCR Impact Factor-2019: 0.745; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:CALVO SCHWARZWÄLDER, MARC
Títol:Non-classical thermal transport and phase change at the nanoscale
Data lectura:12/07/2019
Director/a:MYERS, TIMOTHY
Codirector/a:ALVAREZ CALAFELL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Stefan problem with variable thermophysical properties and phase change temperature
Myers, T.; Hennessy, M.; Calvo, M.
International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2020: 5.584; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

The one-dimensional Stefan problem with non-Fourier heat conduction
Calvo, M.; Myers, T.; Hennessy, M.
International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2020: 3.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:KLYMCHUK, TETIANA
Títol:Stratification theory of matrix pairs under equivalence and contragredient equivalence
Data lectura:21/06/2019
Director/a:GARCIA PLANAS, MARIA ISABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural stability of matrix pencils and matrix pairs under contragredient equivalence
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Ukrainian Mathematical Journal, ISSN: 0041-5995 (JCR Impact Factor-2019: 0.518; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Differentiable families of traceless matrix triples
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, ISSN: 1579-1505 (JCR Impact Factor-2019: 0.617; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2019
Article en revista

Operators on positive semidefinite inner product spaces
Bovdi, V.; Klymchuk, T.; Rybalkina, T.; Salim, M.; Sergeichuk, V.
Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2020: 1.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025MarÍa de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaAgencia Estatal de Investigación
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/08/2024INGENIERIA COMPUTACIONAL BASADA EN SIMULACION DE APRENDIZAJE AUTOMATICOMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202131/12/2024Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202001/12/2022Contracte de col·laboració en R+DCENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202031/10/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202031/05/2023Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2021Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
30/09/201914/07/2021Dinámica oscilatoria y su rol en la comunicación neuronalFUNDACIÓN BBVA
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201905/05/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201801/12/2018Sistema de multiplexación con aplicación en monitoreo de salud estructural
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201830/11/20212018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
01/03/201830/11/2018Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa II)Universidad Santo Tomás
09/02/201829/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2022CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201831/12/2023Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201831/12/2021Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/07/201730/06/2019Dinámica, atractores, no linealidad, caos y estabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201730/06/2019Testando nuevas estrategias para tratar enfermedades cerebrales asociadas al envejecemientoMinisterio de Economia y Competitividad
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
01/07/201730/06/2019Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Educación y Ciencia
01/07/201730/06/2019Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2019Modelización Numérica de la Mecánica Celular en TejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201730/11/2017Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201730/09/2021Combinatorics of networks and computationCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021Mechanical control of biological functionCommission of European Communities
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201728/02/2017Consultoría, asesoramiento e investigación en materias relativas a la privacidad, criptografía y matemática discreta.BBVA DATA & ANALYTICS S.L. (D&A)
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201730/06/2022ICREA ACADEMIA 2016-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201730/09/2021Discrete and Combinatorial Geometry (DCG) Gen. Cat. DGR 2017SGR1336Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201730/09/2021Grup de recerca acreditat: Control, Modelització, Identificació i AplicacionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025MarÍa de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaAgencia Estatal de Investigación
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/08/2024INGENIERIA COMPUTACIONAL BASADA EN SIMULACION DE APRENDIZAJE AUTOMATICOMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202131/12/2024Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202001/12/2022Contracte de col·laboració en R+DCENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202031/10/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202031/05/2023Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2021Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
30/09/201914/07/2021Dinámica oscilatoria y su rol en la comunicación neuronalFUNDACIÓN BBVA
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201905/05/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201801/12/2018Sistema de multiplexación con aplicación en monitoreo de salud estructural
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201830/11/20212018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
01/03/201830/11/2018Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa II)Universidad Santo Tomás
09/02/201829/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2022CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201831/12/2023Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201831/12/2021Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/07/201730/06/2019Dinámica, atractores, no linealidad, caos y estabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201730/06/2019Testando nuevas estrategias para tratar enfermedades cerebrales asociadas al envejecemientoMinisterio de Economia y Competitividad
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
01/07/201730/06/2019Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Educación y Ciencia
01/07/201730/06/2019Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2019Modelización Numérica de la Mecánica Celular en TejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201730/11/2017Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201730/09/2021Combinatorics of networks and computationCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021Mechanical control of biological functionCommission of European Communities
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201728/02/2017Consultoría, asesoramiento e investigación en materias relativas a la privacidad, criptografía y matemática discreta.BBVA DATA & ANALYTICS S.L. (D&A)
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201730/06/2022ICREA ACADEMIA 2016-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201730/09/2021Discrete and Combinatorial Geometry (DCG) Gen. Cat. DGR 2017SGR1336Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201730/09/2021Grup de recerca acreditat: Control, Modelització, Identificació i AplicacionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt