Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Matemàtica Aplicada

Matemàtica Aplicada

L’objectiu del Programa de Doctorat en Matemàtica Aplicada (d’ara endavant, DMA) és oferir formació en les tècniques de recerca pròpies de l’àmbit de les matemàtiques, la qual cosa es materialitza en l’elaboració i redacció d’una tesi doctoral. S’entén per tesi doctoral un treball de recerca que conté contribucions originals susceptibles de ser publicades en mitjans de difusió científica de qualitat contrastada.

El programa té vocació interdisciplinària, en el sentit que hi caben tant treballs de recerca en els aspectes més teòrics de les matemàtiques com els que deriven de la resolució de problemes tecnològics. De fet, el programa té també com a objectiu proporcionar formació matemàtica avançada a titulats d’altres disciplines.

El DMA compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en matemàtiques. La UPC imparteix principalment estudis d’enginyeria i arquitectura, i és una de les universitats amb més professors de matemàtiques de tot Espanya, aproximadament 200 en el Departament de Matemàtiques, més els professors de matemàtiques en altres departaments, com el d’Enginyeria Civil i Ambiental, el de Ciències de la Computació i el d’Arquitectura de Computadors. Així, des dels seus orígens, el DMA és el fruit natural del potencial matemàtic de la UPC.

El DMA s’estructura en cinc línies de recerca

1. Àlgebra i geometria
2. Matemàtica discreta i algorísmica
3. Modelització en enginyeria i ciències biomèdiques
4. equacions diferencials

5. computació científica

Aquestes línies reflecteixen les principals àrees dels grups de recerca en matemàtiques de la UPC.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) és la unitat gestora del DMA, com a punt de trobada natural de la comunitat matemàtica de la UPC. L’FME ofereix també estudis de grau i màster en matemàtiques, de manera que cobreix la formació en matemàtiques de qualitat a tots els nivells. Vegeu http://fme.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-matematiques per a la titulació de grau i http://mamme.masters.upc.edu/en per al Master in Applied Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME).

Val la pena esmentar també la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath, https://bgsmath.cat/), com a organització de trobada de grups de recerca, investigadors i, en particular, estudiants de doctorat, en l’àmbit de les matemàtiques, que implica quatre universitats i el Centre de Recerca Matemàtica, on investigadors en matemàtiques de la UPC estan plenament implicats a tots els nivells.

La gestió del DMA és responsabilitat del coordinador del programa, de la Comissió del programa i de la persona tècnica encarregada del doctorat en el personal d’administració i serveis de l’FME. La Comissió del programa està formada pel coordinador, el degà de l’FME, el director de Departament de Matemàtiques o la persona en qui delegui, un professor representant per a cadascuna de les cinc línies de recerca, el cap de serveis i gestió de l’FME o la persona en qui delegui, i un representant de l’estudiantat (vegeu https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en/thesis/academic-committee). El coordinador del programa és nomenat pel degà de l’FME amb el vistiplau de la Comissió.

COORDINADOR/A

Ventura Capell, Enric

CONTACTE

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera de el coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística (PROMOTORA)
 • Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament de Matemàtiques
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://appliedmathematics.postgrau.upc.edu/en

CONTACTE:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C/ Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona
Tel.: 934 015 861, 934 015 916
Correu electrònic: doctoma.fme@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada està dissenyat per acollir estudiants amb capacitat per al raonament abstracte i interès en la resolució de problemes, a més d’hàbit de treball, dedicació a l’estudi i gust per les matemàtiques. És imprescindible disposar d’una sòlida formació matemàtica. En aquest sentit, els principals títols de grau i de màster que donen accés a aquest Doctorat són els següents:

Títols de grau:
• Llicenciatura/Grau en Matemàtiques
• Llicenciatura/Grau en Física
Enginyeries:
• Llicenciatura/Grau en Informàtica
• Llicenciatura/Grau en Estadística


Títols de màster:
• Màsters oficials en Matemàtiques (Matemàtica Avançada, Matemàtica Aplicada, Recerca Matemàtica, etc.)
• Màsters oficials en Física
• Màsters oficials en Enginyeria
• Màsters oficials en Informàtica
• Màsters oficials en Estadística

Aquesta relació de títols no és tancada. Per a cada sol·licitud, es valorarà si la formació matemàtica adquirida durant el grau i el màster és l’adequada per a un doctorat en matemàtica aplicada.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el procés d’admissió es tindran en compte els elements següents, amb els pesos indicats:

• Expedient acadèmic en el grau i el màster (70%).

• Currículum (10%).

• Carta de motivació i/o entrevista personal (10%).

• Dues cartes de recomanació de professors/investigadors (10%).

Aquests criteris es publicaran al web del programa. La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta.

No està prevista la realització d’exàmens o altres proves específiques d’admissió. Si la formació matemàtica prèvia i la temàtica de tesi doctoral ho fan recomanable, es requerirà que els estudiants cursin complements de formació en el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), el màster oficial ofert per la Facultat de Matemàtiques i Estadística vinculat a aquest Programa de Doctorat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

A més, els estudiants que ho necessitin, en funció de la seva formació prèvia i de la seva temàtica de tesi, cursaran assignatures del Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) que ofereix la mateixa Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una llista detallada de l’oferta d’assignatures és la següent:

• Àlgebra Commutativa
• Àlgebra No Commutativa
• Teoria de Nombres
• Codis i Criptografia
• Combinatòria
• Geometria Discreta i Algorítmica
• Modelització Matemàtica amb Equacions en Derivades Parcials
• Mecànica Computacional
• Models Matemàtics en Biologia
• Sistemes Hamiltonians
• Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
• Geometria Algebraica
• Teoria de Grafs
• Mètodes Quantitatius i Qualitatius en Sistemes Dinàmics
• Curs Avançat d’Equacions en Derivades Parcials
• Mètodes Numèrics per a Sistemes Dinàmics
• Varietats Diferenciables

Període de matrícula dels nous doctorands

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Tota la informació pot trobar actualitzada a la pàgina web de l’FME a l’enllaç https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/estudiants-de-doctorat

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Seminaris de recerca.
Hores: 2.
Caràcter: optatiu.

Activitat: 'Workshops'.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

La universitat, a través del Programa de Doctorat, facilita als estudiants lloc per estudi i treball. Així mateix, els estudiants poden utilitzar tots els recursos que la Universitat facilita. En particular, són especialment útils els recursos bibliogràfics (en paper i digitals), mitjançant el sistema de biblioteques i documentació de la Universitat. 

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • FINOGINA, TAMARA: Coercion-resistant cast-as-intended verifiability in electronic voting systems
  Autor/a: FINOGINA, TAMARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 26/07/2023
  Data de lectura: 02/10/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, Edifici U, Campus Sud
  Director/a de tesi: HERRANZ SOTOCA, JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: RONNE, PETER BROWNE
       SECRETARI: VILLAR SANTOS, JORGE LUIS
       VOCAL: HAENNI, ROLF
  Resum de tesi: Una de les preocupacions més comunes pel que fa al vot electrònic és que el dispositiu de votació no tingui en compte la intenció del votant i emeti un vot diferent. Un atac com aquest, si no fos detectable, a gran escala permetria a l'adversari controlar completament el resultat electoral. Per tant, és crucial permetre la propietat de verificació de la intenció del vot emès, la qual garanteix que la papereta contingui la intenció del votant i no una altra cosa. Una altra preocupació és la coacció, que engloba una varietat de maneres que el coaccionador pot utilitzar per obligar que els votants expressin la seva voluntat. La prevenció de la coacció també és una propietat valuosa del vot electrònic .Una tasca especialment difícil és trobar un compromís entre assegurar que un votant no pot ser coaccionat i, al mateix temps, evitar que un dispositiu de vot compromès faci trampes. Aquesta tesi analitza aquesta problemàtica; les contribucions de la tesi es poden dividir en tres parts: (1) estudi de les configuracions d¿escenaris de vot estàndards, (2) exploració de la criptografia post-quàntica i (3) construccions pràctiques i cerca de les limitacions d'ambdues propietats. A la primera part, donem una visió general de l'estat actual de la literatura sobre el vot electrònic relacionada a aquestes propietats. A continuació, proposem dues definicions formals per assolir una verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès, en escenaris on no existeix un intercanvi de dades previ. Després, presentem dues propostes pràctiques i demostrem la seva seguretat sota les definicions proposades. També mostrem l'eficàcia de les nostres propostes implementant proves de concepte A la segona part, canviem a l¿escenari post-quàntic amb matemàtiques basades en reticles i identifiquem els problemes d'usabilitat que afectarien ambdues solucions proposades en aquest nou escenari. Per solucionar-los, presentem una transformació genèrica que parteix d'un sistema interactiu de coneixement nul (que podria requerir múltiples re-execucions per completar el protocol) i que obté un sistema de coneixement nul de 3 moviments (sense re-execucions). La transformació combina la coneguda tècnica Fiat-Shamir amb diversos missatges intercanviats inicialment. A la part final, ens centrem en els aspectes pràctics de la verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès. En primer lloc, presentem el cas d'un votant limitat computacionalment, que considerem el més realista. Mostrem que fins i tot un votant amb limitacions computacionals pot gaudir d'una verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès, però requereix l'ajuda d'un dispositiu senzill per a la generació d¿una prova. A més, demostrem que la nostra definició genèrica s'adapta fàcilment a les limitacions del votant. Després d'això, presentem un treball recent que se centra en els casos de coacció extrema basats en mecanismes nous i poc explorats com ara el xifrat amb retard i la cadena de blocs. Mostrem un atac coercitiu avançat a la nostra primera proposta genèrica i descrivim una millora de la segona que redueix el nombre d'interaccions a tres rondes òptimes. Com a resum, comencem estudiant la verificació resistent a la coacció de la intenció del vot emès en entorns criptogràfics estàndard, que dóna lloc a definicions formals i dues solucions pràctiques. Aleshores ens movem al món de la criptografia post-quàntica, on cal un pas addicional per preservar la usabilitat de les dues solucions proposades anteriorment: una transformació genèrica per evitar repeticions del protocol. Després d'això, ens concentrem en un votant computacionalment limitat, que condueix a una altra solució senzilla i mostra l'adaptabilitat de les nostres definicions originals. Finalment, explorem les amenaces de coacció extremes, que donen lloc a un nou atac de coerció a la primera solució i a una actualitza
 • MARTÍNEZ PINILLA, RAMIRO: Lattice-Based Zero-Knowledge Proofs of Knowledge
  Autor/a: MARTÍNEZ PINILLA, RAMIRO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/07/2023
  Data de lectura: 29/09/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala d'Actes de l'FME, Edifici U, Campus Sud
  Director/a de tesi: MORILLO BOSCH, MARIA PAZ
  Tribunal:
       PRESIDENT: RÀFOLS SALVADOR, CARLA
       SECRETARI: HERRANZ SOTOCA, JAVIER
       VOCAL: GUASCH CASTELLÓ, SANDRA
  Resum de tesi: El objetivo principal de esta tesis es obtener nuevos esquemas criptográficos basados en retículos. La mayoría de los protocolos criptográficos que usamos a diario son únicamente seguros bajo la hipótesis de que el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas y la factorización de productos de dos primos son computacionalmente difíciles. Se cree que esto es cierto para los ordenadores clásicos, pero los ordenadores cuánticos podrían resolver estos problemas de forma mucho más eficiente, acabando con las bases sobre las que se fundamenta una multitud de construcciones criptográficas. Esto evidencia la importancia de las alternativas poscuánticas, cuya seguridad se basa en problemas diferentes que sean inasumibles tanto para los ordenadores clásicos como los cuánticos. Los problemas de retículos son los candidatos más prometedores, puesto que se considera que son problemas difíciles para los ordenadores cuánticos. Presentamos nuevas herramientas basadas en retículos con unas Pruebas de Conocimiento Nulo para el problema Ring Learning With Errors (RLWE), seguramente el problema de retículos más popular. Las pruebas de Conocimiento Nulo son protocolos entre un probador y un verificador en los que el primero convence al segundo de la validez de una proposición, sin revelar ninguna información adicional relevante. Nuestras pruebas se basan en el protocolo de Stern, siguiendo sus técnicas presentadas en 1994. Su idea original involucraba un problema de códigos, pero se ha mejorado y generalizado reiteradamente para poder aplicarse a retículos. Ilustramos nuestra propuesta definiendo una variante del esquema de compromiso, una primitiva criptográfica que nos permite asegurar que un mensaje fue determinado en cierto momento sin revelarlo hasta pasado un tiempo, definido por Benhamouda et al. en ESORICS 2015, y probando que conocemos una apertura válida. Además mostramos cómo probar que el mensaje comprometido es una combinación lineal, con coeficientes públicos, de los mensajes comprometidos en otros dos compromisos. Finalmente también presentamos una prueba de Conocimiento Nulo análoga a la anterior pero para relaciones multiplicativas, algo mucho más laborioso que nos permite realizar circuitos aritméticos. Todo esto sin revelar ninguna información adicional sobre los mensajes. Mostramos tanto una versión interactiva como una no interactiva. Probamos que tanto el compromiso como las pruebas de Conocimiento Nulo que le acompañan son seguras bajo la hipótesis de que el problema de retículos subyacente sea difícil. Además planteamos estas pruebas específicamente con el objetivo de que las condiciones que surjan puedan ser utilizadas directamente para calcular los parámetros que las satisfagan. De esta forma proporcionamos un método genérico para instanciar nuestro compromiso y pruebas con cualquier nivel de seguridad. Gracias a este enfoque práctico hemos podido implementar todos los esquemas propuestos y evaluar el rendimiento con parámetros seguros, lo que nos permite obtener resultados relevantes que poder comparar con las alternativas existentes. Por otra parte, dado que la multiplicación de polinomios en el anillo cociente Z¿[x]/<xn+1>, con p primo y n una potencia de 2, es la operación más utilizada al trabajar con retículos ideales, estudiamos de forma exhaustiva cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para aplicar (una versión generalizada de) la Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) para obtener algoritmos de multiplicación eficientes en anillos cociente Z¿[x]/<xn-a> (considerando cualquier m positiva y generalizando el cociente), de interés por sí mismo. Creemos que este análisis teórico es fundamental para determinar cuándo puede diseñarse un algoritmo eficiente de multiplicación si la FFT no está definida para el anillo considerado. Es el caso de los anillos que utilizamos en el compromiso y las pruebas descrita

Darrera actualització: 27/09/2023 04:45:27.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/09/2023 04:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

 • APARICIO ESTREMS, GUILLERMO: Metric-aware optimization of high-order meshes for curved adaptivity
  Autor/a: APARICIO ESTREMS, GUILLERMO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/04/2023
  Director/a de tesi: ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | GARGALLO PEIRO, ABEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOXEY, DAVID
       SECRETARI: SARRATE RAMOS, JOSE
       VOCAL: MITTAL, KETAN
  Resum de tesi: Per tal de preservar la fidelitat d'una simulació on la solució presenta característiques corbes pronunciades, la comunitat de mètodes d'alt ordre ha començat a corbar no només la vora sinó també l'interior de malles d'alt ordre no estructurades. Algunes d'aquestes tècniques contribueixen a l'adaptabilitat corba d'alt ordre basada en estimadors de l'error. Els estimadors de l'error determinen una mètrica discreta que s'utilitza per modificar la malla corba d'alt ordre. Desafortunadament, tot i que tots aquests mètodes han de modificar les coordenades de la malla, no hi ha cap mètode que consideri l'optimització d'acord amb la mètrica de malles corbes d'alt ordre per a un grau polinòmic elevat. A més, els mètodes existents no forcen mesures Riemannianes unitàries per a totes les entitats de la malla ni dissenyen particularment un optimitzador específic del problema per a característiques corbes pronunciades. Per abordar aquests problemes, aquesta tesi pretén mostrar l'optimització, d'acord amb una mètrica, de malles d'alt ordre en geometria corba amb les coordenades com a variables de disseny. Per aquest motiu, es proposen les següents contribucions. Primer, per tal de verificar i optimitzar la desviació d'escorçament i alineament entre una malla i una mètrica analítica, definim una mesura diferenciable de distorsió de forma per a malles corbes d'alt ordre. Segon, per forçar mesures Riemannianes unitàries de les entitats de la malla, definim una mesura diferenciable de distorsió de tamany-forma per a malles corbes d'alt ordre. Tercer, per tal de minimitzar eficientment, amb toleràncies estrictes, una mesura de distorsió que varia punt a punt d'acord amb una mètrica per a malles corbes d'alt ordre, dissenyem un optimitzador específic del problema. Quart, per tal d'aplicar el mètode de Newton a la minimització de la distorsió en malles equipades amb una mètrica discreta, derivem fins a segon ordre les derivades per a una interpolació mètrica d'alt ordre. Finalment, per aconseguir que les vores corbes siguin simultàniament satisfetes, derivem fins a segon ordre les derivades d'una representació CAD implícita.En conclusió, aquesta tesi mostra l'optimització de malles d'alt ordre d'acord amb una mètrica i en geometria corba. Per aquest motiu, es proposa un nou mètode d'optimització de malla d'acord amb mètrica i geometria, així com un optimitzador de problema específic. Aquestes novetats contribuiran a l'adaptabilitat corba d'alt ordre basada en estimadors de l'error, i per tant ajudaran a millorar la precisió de les simulacions per a solucions que presentin característiques corbes pronunciades.

 • BARCELÓ MERCADER, JORDI: Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at fixed and moving interfaces, fracture surfaces and contact
  Autor/a: BARCELÓ MERCADER, JORDI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/09/2023
  Director/a de tesi: ARIAS VICENTE, IRENE

  Tribunal:
       PRESIDENT: RÓDENAS GARCÍA, JUAN JOSÉ
       SECRETARI: RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
       VOCAL: PANDOLFI, ANNA MARINA
  Resum de tesi: ResumenLa flexoelectricidad es un acoplamiento bidireccional entre el gradiente de tensión y la polarización o entre la tensión y el gradiente de polarización. Aprovechar la flexoelectricidad como una propiedad funcional requiere ingeniería de gradientes. Este es un gran paso desde las configuraciones de campo uniforme de los dispositivos piezoeléctricos, ya que la piezoelectricidad acopla tensiones y polarización. Los gradientes pueden generarse por deformación no uniforme, como flexión y torsión, o mediante distribuciones de materiales no uniformes, configuraciones de electrodos y geometrías complejas. Por lo tanto, la ingeniería de gradientes requiere herramientas precisas de modelado cuantitativo capaces de manejar de manera eficiente todos estos elementos con alta fidelidad física para construir herramientas de ingeniería para el diseño de dispositivos flexoeléctricos. Desde un punto de vista matemático, la flexoelectricidad se modela como un sistema de EDPs acopladas de alto orden. Esto plantea desafíos importantes para resolver computacionalmente problemas de condición de frontera en muestras generales de múltiples materiales con geometrías complejas y configuraciones de electrodos. En esta tesis, se ha desarrollado e implementado un modelo teórico y computacional para flexoelectricidad en presencia de interfaces en el contexto del enfoque de B-spline jerárquicas en problemas de condición de frontera. Este marco se ha utilizado para estudiar interfaces de materiales físicos, así como interfaces ficticias como los límites de celdas de unidades de periodicidad generalizadas. El primero se ha utilizado en arreglos multimateriales que rompen la simetría aumentando la flexoelectricidad en dispositivos electromecánicos. Para el último caso, se ha derivado y utilizado una implementación elegante y eficiente que hace uso de la periodicidad de las funciones de las bases B-spline para el diseño y análisis de metamateriales flexoeléctricos con arquitectura periódica. Las interfaces móviles, como las grietas y los límites de los dominios ferroeléctricos, también se han estudiado mediante el acoplamiento de modelos de campo de fase para fracturas y microestructuras ferroeléctricas que representan la flexoelectricidad. Finalmente, se ha demostrado que la flexoelectricidad es una causa plausible de la tribología asimétrica observada en los ferroeléctricos en estrecha colaboración con experimentalistas.

 • CHAHARE, NIMESH RAMESH: Mechanics of Epithelial tissue subjected to controlled pressure
  Autor/a: CHAHARE, NIMESH RAMESH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/06/2023
  Director/a de tesi: ARROYO BALAGUER, MARINO | TREPAT GUIXER, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: TRIVEDI, VIKAS
       SECRETARI: MUÑOZ ROMERO, JOSE JAVIER
       VOCAL: SUZANNE, MAGALI
  Resum de tesi: Les làmines epitelials formen estructures 3D especialitzades adequades als seus rols fisiològics, com ara alvèols ramificats als pulmons, tubs al ronyó i vellositats a l'intestí. Per generar i mantenir aquestes estructures, els epitelis han de patir deformacions 3D complexes en longitud i temps. La manera en què la forma epitelial sorgeix de tensions actives, viscoelàsticitat i pressió luminal encara és poc entesa. Per abordar aquesta qüestió, hem desenvolupat un xip microfluídic i un marc computacional per dissenyar teixits epitelials 3D amb forma i pressió controlades. En aquest sistema, una monocapa epitelial es cultiva sobre una superfície porosa amb zones circulars de baixa adhesió. En aplicar pressió hidrostàtica, la monocapa es delamina i forma una estructura esfèrica a la zona circular. Aquesta forma simple ens permet calcular la tensió epitelial utilitzant la llei de Laplace. A través d'aquest enfocament, sotmetem la monocapa a una gamma de pressions luminals a diferents velocitats i, per tant, sondegem la relació entre deformació i tensió en diferents règims mentre seguim computacionalment la dinàmica de l'actina i el seu efecte mecànic a escala de teixit. Canvis de pressió lents en relació amb la dinàmica de l'actina permeten que el teixit acomodi grans variacions de deformació. No obstant això, sota reduccions sobtades de pressió, el teixit desenvolupa patrons de vinclament i plecs amb diferents graus de trencament de simetria per emmagatzemar l'àrea de teixit sobrant. Aquestes idees ens permeten modelar plecs epitelials a través d'uns plegaments dirigits racionalment. El nostre estudi estableix una nova estratègia per dissenyar esdeveniments morfogenètics epitelials.

 • COLTRARO IANNIELLO, FRANCO: Robotic manipulation of cloth: mechanical modeling and perception
  Autor/a: COLTRARO IANNIELLO, FRANCO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/688226
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/03/2023
  Director/a de tesi: AMOROS TORRENT, JAUME | ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZALEZ DIAZ, ROCIO
       SECRETARI: SUSIN SANCHEZ, ANTONIO
       VOCAL: BRIOT, SEBASTIEN
  Resum de tesi: En este trabajo estudiamos varios problemas matemáticos relacionados con la manipulación robótica de textiles. En primer lugar, desarrollamos un modelo continuo libre de 'locking' para la simulación física de textiles inextensibles. Presentamos una novedosa discretización usando 'elementos finitos' de nuestras restricciones de inextensibilidad resultando en un tratamiento unificado de mallados triangulares y cuadrangulares de la tela. A continuación, explicamos cómo incorporar contactos, autocolisiones y fricción en las ecuaciones de movimiento, de modo que las fuerzas de fricción y las restricciones de inextensibilidad y colisiones puedan integrarse implícitamente y sin ningún desacoplamiento. Desarrollamos un 'solver' de tipo 'conjunto-activo' adaptado a nuestro problema no lineal que tiene en cuenta las restricciones activas pasadas para acelerar la resolución de los contactos no resueltos y, además, puede inicializarse desde cualquier punto no necesariamente factible. Posteriormente, nos embarcamos en la validación empírica del modelo desarrollado. Grabamos en un entorno de laboratorio -con cámaras de profundidad y sistemas de captura de movimiento- los movimientos de siete tipos de textiles (entre los que se incluyen, por ejemplo, algodón, tela vaquera y poliéster) de varios tamaños y a diferentes velocidades, terminando con más de 80 grabaciones. Los escenarios considerados son todos dinámicos e implican sacudidas y torsiones rápidas de los textiles, colisiones con obstáculos e incluso golpes con una varilla cilíndrica. Finalmente, comparamos las grabaciones con las simulaciones dadas por nuestro modelo inextensible, y encontramos que, de media, el error es del orden de 1 cm incluso para las telas más grandes (DIN A2) y los escenarios más complicados. Además, también abordamos otros problemas relevantes para la manipulación robótica de telas, como son la percepción y la clasificación de sus estados. Presentamos un algoritmo de reconstrucción basado en la teoría de Morse que procede directamente de una nube de puntos para obtener una descomposición celular de una superficie con o sin borde: los resultados son una parametrización a trozos de la superficie de la tela como una unión de celdas de Morse. A partir de la descomposición celular puede deducirse inmediatamente la topología de la superficie. Por último, estudiamos el espacio de configuración de un trozo de tela: dado que el estado original de la tela es plano, el conjunto de estados posibles bajo la hipótesis de inextensibilidad es el conjunto de superficies desarrollables isométricas a una fija. Demostramos que una curva genérica simple, cerrada y regular a trozos en el espacio puede ser el borde de un número finito de superficies desarrollables con curvatura media no nula. Inspirándonos en este resultado, introducimos las coordenadas dGLI, una representación de dimensión baja del estado de un pedazo de tela basada en una derivada direccional de la integral de enlazamiento de Gauss. Estas coordenadas -calculadas a partir de la posición del borde de la tela- permiten distinguir cambios cualitativos clave en distintas secuencias de plegado.

 • FONT I REVERTER, JORDI: Mathematical and computational modeling of active cellular flows
  Autor/a: FONT I REVERTER, JORDI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/06/2023
  Director/a de tesi: ARROYO BALAGUER, MARINO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ETIENNE, JOCELYN
       SECRETARI: SAEZ VIÑAS, PABLO
       VOCAL: HERNÁNDEZ MACHADO, AURORA
  Resum de tesi: Durant el seu desenvolupament, els teixits cel·lulars pateixen reconfiguracions dramàtiques a causa de fluxos organitzats, impulsats per forces actives. Depenent del sistema, els fluxos cel·lulars i les forces actives poden ser entesos des d'una perspectiva contínua que considera els teixits com fluids actius, les propietats efectives dels quals depenen de processos a escala cel·lular. En aquesta tesi, desenvolupem un marc de model matemàtic i computacional per simular i entendre els fluxos cel·lulars de les capes d'un teixit prim impulsades per densitats de forces actives, camps de tensió a l'interior, tensions de línia a la vora i patrons de proliferació/extrusió. Aquest marc és capaç de descriure fluids actius interfacials en geometries corbes o en dominis deformables. Primer de tot, descrivim els models matemàtics, presentem la discretització a través d'elements finits, verifiquem la nostra implementació amb solucions analítiques i examinem les dinàmiques del teixit sota patrons actius prototípics. A continuació, apliquem aquest marc per entendre dos fluxos cel·lulars morfogenètics. En primer lloc, examinem la migració cel·lular per fluxos de fonts dins de clústers cel·lulars plans. Aquest mode de moviment supracel·lular és força prevalent, però la seva capacitat per impulsar migracions eficients no està clara pel conflicte entre fluxos retrògrads i anterògrads, organitzats al voltant de dos vòrtexs, ambdós en contacte amb el substrat. Descobrim que la migració eficient s'aconsegueix mitjançant la fricció i/o l'autopropulsió cel·lular, ambdues com a conseqüència natural del mecanisme d'inhibició de locomoció per contacte. En segon lloc, fem servir el nostre marc per inferir les forces actives que impulsen els fluxos morfogenètics sobre una superfície esfèrica durant la gastrulació dels embrions del peix zebra. A partir de les dades del seguiment individual de cèl·lules, estimem els camps de densitat i velocitat. Utilitzant un mètode hidrodinàmic invers, inferim primer la densitat de força activa i després el camp de tensió actiu, no mapejat prèviament en la major part del teixit interfacial. Finalment, aportem conclusions i proposem idees per continuar des d'aquí.

 • GUTIÉRREZ TERRADILLOS, ARMANDO: Theta correspondences and arithmetic intersections
  Autor/a: GUTIÉRREZ TERRADILLOS, ARMANDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/05/2023
  Director/a de tesi: ROTGER CERDÀ, VICTOR | FREIXAS I MONTPLET, GERARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLINA BLANCO, SANTIAGO
       SECRETARI: RIO DOVAL, ANA
       VOCAL: LEMMA, FRANCESCO
  Resum de tesi: Esta tesis está principalmente dividida en dos partes. En esencia, la primera parte es una extensión de la publicación [Ter22]. Gracias a la formula de Siegel-Weil regularizada de [GQT14], obtenemos una expresión explicita para la integral truncada de la función theta de Siegel. La principal aplicación de este resultado es una formula explicita para la integral del logaritmo del producto de Borcherds. El resultado obtenido consiste en valores de funciones zeta y coeficientes de series de Eisentein, completando el trabajo de [Kud03]. Además de usar la formula para la integral de la función theta anteriormente mencionada, el resultado requiere de un análisis de la función theta de Siegel cerca del infinito. El capítulo dos es una extensión del trabajo con Antonio Cauchi en [CT]. Esta parte tiene dos objetivos. Por una parte, bajo ciertas condiciones, obtenemos que la multiplicidad del modelo de Shalika para representaciones no ramificadas del grupo GU(2,2) es uno. Usando este resultado y siguiendo las ideas de [Sak06], encontramos una expresión para el funcional de Shalika usando el parámetro de Satake de una representación de GSp4. Por otra parte, usamos este resultado para establecer una relación entre una integral zeta para el grupo GU(2,2) y la función L twisted standard de GSp4, donde la relación entre las representaciones automorfas implicadas es dada por la correspondencia theta.

 • JIMÉNEZ RAMOS, ALBERT: Nodal distributions on the high-dimensional simplex for high-order interpolation and integration
  Autor/a: JIMÉNEZ RAMOS, ALBERT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/06/2023
  Director/a de tesi: ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | GARGALLO PEIRO, ABEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: PERSSON, PER-OLOF
       SECRETARI: FERNANDEZ MENDEZ, SONIA
       VOCAL: RAPETTI GABELLINI, FRANCESCA
  Resum de tesi: Per tal de simular fenòmens no estacionaris en geometria complexa en moviment, els científics i enginyers computacionals s'han interessat en discretitzacions de l'espai-temps no estructurades. Aquestes discretitzacions de l'espai-temps tenen com a objectiu resoldre alguns problemes dels mètodes estàndards d¿integració temporal per passes considerant una única malla que discretitzi la geometria espai-temps estacionària descrita per la geometria espacial en moviment. Desafortunadament, aquestes discretitzacions no s'han adoptat de forma extensa per simulacions no estacionàries d'alta fidelitat en 3D perquè moltes capacitats fonamentals relacionades amb l'aproximació d'alt ordre de la geometria i de la solució no han estat encara desenvolupades en 4D. Aquestes capacitats inclouen dur a terme interpolació i integració numèrica d'alt ordre en geometria espai-temps complexa.Per tal de resoldre aquests problemes, aquesta tesi té com a objectiu demostrar l'optimització de distribucions nodal en el símplex d'altes dimensions tenint en compte la interpolació i restringida a satisfer o interpolació o integració factible amb les coordenades dels punts com a variables de disseny. Amb aquesta finalitat, aquesta tesi proposa les següents contribucions. Primer, per interpolar un model de subdivisió corb obtingut a partir d'una malla lineal de triangles, ideem un mètode de representació de geometria fent servir distribucions de punts equiespaiats. Segon, per addicionalment preservar la intenció de simulació, ideem un mètode de modelatge nodal. Tercer, per estimar l'error d'interpolació d'una distribució nodal, proposem un mètode de refinament de punts. Quart, per explorar les distribucions nodals que, de manera heurística, són els millors mínims locals d'una aproximació de l'error d'interpolació, proposem un mètode d'optimització de finalitat específica. Cinquè, per minimitzar l'error d'interpolació d'una distribució de nodes inicial, proposem un mètode d'optimització amb restriccions. Finalment, per forçar errors d'interpolació petits i integració exacta, proposem un mètode d'optimització amb restriccions.En conclusió, aquesta tesi demostra l'optimització de distribucions nodals tenint en compte la interpolació en el símplex d'altes dimensions per interpolació i integració factible. Amb aquesta finalitat, aquesta tesi proposa nous mètodes nodals per modelar i representar la intenció de simulació i per explorar i optimitzar distribucions de nodes. Aquestes novetats contribuiran a dur a terme interpolació i integració numèrica d'alt ordre en geometria complexa en 4D. Així, ajudaran a explotar els beneficis de la simulació espai-temps 4D d'alta fidelitat per geometries complexes 3D en moviment.

 • LARRAURI BORROTO, LÁZARO ALBERTO: First Order Logic of Random Sparse Structures
  Autor/a: LARRAURI BORROTO, LÁZARO ALBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/03/2023
  Director/a de tesi: NOY SERRANO, MARCOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: DAWAR, ANUJ
       SECRETARI: ATSERIAS PERI, ALBERT
       VOCAL: FERAY, VALENTIN
  Resum de tesi: Este trabajo está dedicado al estudio de varios modelos de estructuras aleatorias desde el punto de vista de la lógica de primer orden. Demostramos que las probabilidades asintóticas de las propiedades de primer orden convergen en un modelo general de estructuras aleatorias con densidade linear, generalizando resultados previos de Lynch. Damos también una aplicación de este resultado al estudio de instancias aleatorias del problema SAT. Además, inspeccionamos el conjunto de probabilidades límite relacionadas con las sentencias de primer orden en el régimen esparso de los grafos binomiales, hipergrafos d-uniformes y grafos con secuencias de grados dadas. En particular, caracterizamos las situaciones en las que este conjunto de probabilidades límite es denso en el intervalo [0,1]. Por último, introducimos la pregunta sobre si los teoremas de preservación de la lógica de primer orden, concretamente los teoremas de Los-Tarski y de Lyndon, se cumplen en varios modelos de grafos aleatorios. Obtenemos múltiples resultados positivos para diferentes régimenes de grafo aleatorio binomial y para grafos aleatorios de clases sumables cerradas por menores.

 • MIRZA, WALEED AHMAD: A theoretical and computational study of the active self-organization of nematic patterns in thin cytoskeleton layers and their effect on curvature.
  Autor/a: MIRZA, WALEED AHMAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/02/2023
  Director/a de tesi: ARROYO BALAGUER, MARINO

  Tribunal:
       PRESIDENT: TURLIER, HERVÉ
       SECRETARI: ORIOLA SANTANDREU, DAVID
       VOCAL: ERZBERGER, ANNA
  Resum de tesi: L¿estructura i dinàmica de sistemes biològics importants, des de gels citoesquelètics fins a teixits, estan controlades per la interacció entre activitat, dissipació, ordre nemàtic, densitat i geometria. En concret, el citoesquelet d¿actina és remarcablement adaptable i versàtil i s¿autoorganitza en diverses arquitectures, notablement en estructures de nemàtica densa. Alguns exemples d¿aquestes estructures són anells contràctils per assolir divisió cellular i cicatrització de ferides, o fibres estressades amb un rol essencial pel que fa a propagació cel·lular, generació de forces i migració. Tanmateix, els mecanismes que condueixen a aquests farcells de nemàtica densa encara no estan ben compresos i, fins on saben, no existeix cap teoria prèvia que expliqui la seva autoorganització a escala mesoscòpica. Enfocaments hidrodinàmics previs per a sistemes nemàtics actius s¿han centrat en cristalls líquids incompressibles. No obstant això, aquests models no són pertinents pel que fa a gels d¿actina, els quals tenen una gran porositat i mostren una gran variació de densitats que controlen gradients d¿activitat i fluxos actius. A més, les xarxes d¿actina porosa poden mostrar extensos estats isotròpics sense defectes, i l¿ordre nemàtic està induït presumptament per fluxos i mecanismes actius que no pas per amuntegament. Finalment, no s¿ha parat gaire atenció a la formulació d¿actius nemàtics en superfícies deformables i a un marc general computacional per fer front a aquesta mena de problemes complexos. Finalment, ens falta una entesa uniforme del polimorfisme de xarxes d¿actina, específicament dels mecanismes físics que permeten a un sol material actiu d¿adoptar diferents arquitectures de xarxes amb diversitat de funcions cellulars.Per fer front a aquests desafiaments, desenvolupem una varietat de models teòrics i computacions per gels actius nemàtics. A la part I de la tesi, ens centren en gels actius nemàtics confinats al pla. Desenvolupem un marc transparent de delització per hidrodinàmiques actives nemàtiques amb dependència de la densitat basades en el formalisme variacional d¿Onsager, segons el qual les dinàmiques sorgeixen d¿una competició entre l¿alliberament d¿energia lliure, dissipació i activitat. També hem desenvolupat un mètode numèric d¿elements finits basat en la versió d¿increment temporal del formalisme d¿Onsager, el qual hereta l¿estabilitat no linear i la consistència termodinàmica del principi continu. Fem servir aquest enfocament numèric per estudiar el muntatge d¿anells contràctils durant la cicatrització i les dinàmiques de defectes en una colònia confinada de cèl·lules contràctils. Després estudiem l¿automuntatge actiu de patrons nemàtics d¿un gel uniforme i quiescent fen servir teoria linealitzada i simulacions no linears. Establim les condicions per a la formació de farcells nemàtics i com els paràmetres del gel actiu controlen l¿arquitectura, connectivitat i dinàmiques de patrons autoorganitzats de farcells nemàtics. Finalment, fent servir xarxes de simulacions discretes, justifiquem els requisits majors per a una autoorganització activa i nemàtica d¿acord amb la nostra teoria. També posem a la disposició un marc per poder entendre el sorgiment i dinàmics d¿organitzacions nemàtiques a escala mesoscòpiques en xarxes d¿actina.A la part II de la tesi, desenvolupem un model general per gels nemàtics i actius sobre superfícies deformables. Un altre cop, el formalisme no lineal d¿Onsager proporciona un mètode simple per desenvolupar transparentment models complexos. El sistema resultant s¿ajusta a la dinàmica de la forma de les parelles, la dinàmica nemàtica, la dinàmica de densitat i la hidrodinàmica interfacial. Exercitem aquest model per entendre l¿autoorganització de l¿anell citocinètic mitjançant una formulació numèrica axisimètrica. Finalment, proveïm un

 • MOHAMMADI, HOSSEIN: Mathematical and computational modeling of geometrically nonlinear electromechanical
  Autor/a: MOHAMMADI, HOSSEIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/06/2023
  Director/a de tesi: ARIAS VICENTE, IRENE

  Tribunal:
       PRESIDENT: LATORRE FERRUS, MARCOS
       SECRETARI: RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
       VOCAL: SHARMA, PRADEEP
  Resum de tesi: El efecto flexoeléctrico, el acoplamiento lineal bidireccional entre el gradiente de deformación y la polarización eléctrica (flexoelectricidad directa) o el gradiente de campo eléctrico y la deformación (flexoelectricidad inversa) universalmente presente en cualquier dieléctrico, ha dado lugar a una nueva área de investigación denominada ingeniería de gradiente de deformación. En contraste con la sabiduría convencional que considera que los gradientes de tensión son indeseables, los investigadores buscan movilizar los gradientes de tensión de una manera inteligente para diseñar sensores, actuadores y dispositivos de recolección de energía para sistemas electromecánicos micro/nano de próxima generación. Los cristales iónicos con alta dielectricidad, como las perovskitas ferroeléctricas en su fase paraeléctrica, logran las mejores propiedades flexoeléctricas y, por lo tanto, han sido los favoritos para explorar el efecto flexoeléctrico. Sin embargo, se requieren grandes gradientes de deformación para que el efecto flexoeléctrico sea perceptible. En estos materiales, los gradientes de deformación lo suficientemente grandes solo se logran a escalas muy pequeñas. Los materiales blandos y deformables, por otro lado, pueden soportar grandes tensiones a escalas mayores antes de fallar, lo que los convierte en candidatos adecuados para el desarrollo de dispositivos electromecánicos. El enfoque de esta tesis es doble. Por un lado, explora nuevas formas de generar electricidad en materiales blandos, incluidos elastómeros dieléctricos no piezoeléctricos, bajo campos no homogéneos. En particular, se exploran en profundidad las inestabilidades superficiales en la película flexoeléctrica/sustrato dieléctrico. Por otro lado, se exploran las manifestaciones de la flexoelectricidad sobre el comportamiento de los materiales, en particular en torno a singularidades de tensión.

 • OKS LEVIS, DAVID: High-performance computing fluid-structure interaction model of bioprosthetic aortic valve replacements
  Autor/a: OKS LEVIS, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/07/2023
  Director/a de tesi: SAMANIEGO, CRISTOBAL | HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL

  Tribunal:
       PRESIDENT: ARZAMENDI AIZPURUA, DABIT
       SECRETARI: SOUDAH PRIETO, EDUARDO
       VOCAL: PALMER, MARK
  Resum de tesi: El modelado y simulación computacional (CM&S por sus siglas en inglés) proporciona una poderosa herramienta para acceder a información mecanística detallada de problemas biomédicos, a la que no se puede acceder mediante imágenes clínicas o estudios in-vitro. Esto permite eficientemente evaluar el funcionamiento de dispositivos médicos en una amplio rango de parámetros de diseño y condiciones de trabajo, determinadas por las características específicas del paciente, como la edad, el sexo, el origen étnico o las comorbilidades. Además, los modelos computacionales se pueden utilizar para simular no solo pacientes individuales o configuraciones de prueba de banco, sino también poblaciones de pacientes virtuales, ya sea a partir de bases de datos clínicos o generados sintéticamente para obtener estadísticas informativas. Estos estudios, conocidos como ensayos clínicos in-silico, se pueden utilizar para reducir, refinar y aumentar las pruebas en animales y de banco. De este modo, CM&S permite reducir costos y acelerar los tiempos de comercialización de dispositivos médicos, al mismo tiempo mejorando su seguridad y eficacia antes de la primer implantación en un humano.En esta tesis, se desarrolló un modelo computacional predictivo de interacción fluido-estructura (FSI por sus siglas en inglés) de reemplazos de válvulas cardíacas bioprotésicas, diseñado para ser ejecutado eficientemente en superordenadores. Este modelo fue aplicado a problemas de interés biomédico y clínico. El objetivo final es proporcionar un marco para probar y optimizar diseños de prótesis de la válvula aórtica. Dado que los reemplazos de válvula aórtica transcatéter (TAVR por sus siglas en inglés) se están implantando en pacientes más jóvenes y de menor riesgo, los efectos a largo plazo, como la trombosis valvular, se han convertido en un problema crítico para pacientes, médicos y fabricantes de dispositivos. Este trabajo se centra en la predicción del riesgo trombogénico y el rendimiento hemodinámico general de los reemplazos bioprostéticos de la válvula aórtica. Motivados por minimizar el desajuste entre el paciente y el dispositivo, las principales preguntas de interés abordadas involucran la evaluación del efecto de múltiples parámetros geométricos y materiales sobre el desempeño de la prótesis. Algunos de estos parámetros incluyen la excentricidad del anillo aórtico, el diámetro de la unión sinotubular, la alineación coronaria y la rigidez de las valvas. En esta tesis se modelaron escenarios tanto in-vitro como paciente-específicos, según la aplicación de interés. Para que el modelo se ejecute en tiempos computacionales prácticos, el método FSI de elementos finitos inmersos fue diseñado para cumplir con los estándares de computación de alto rendimiento (HPC por sus siglas en inglés) y se implementó en el código multifísico interno de Barcelona Supercomputing Center, Alya. El método numérico se validó contra pruebas de referencia de FSI, y su rendimiento se analizó utilizando herramientas de HPC. El modelo resuelve el acoplamiento bidireccional entre la mecánica de fluidos y sólidos, junto con la dinámica de fluidos y partículas para modelar el riesgo de activación de plaquetas. La integridad y la eficiencia de la herramienta abren la puerta a una serie de posibilidades para predecir el rendimiento de los dispositivos en entornos específicos del paciente. Por lo tanto, esta tesis representa un paso para que la medicina in-silico se convierta en el estándar en I+D de nuevos dispositivos, procesos de aprobación regulatoria y en planificación clínica.

 • OUZERI, ADAM AMINE: Theory and computation of multiscale epithelial mechanics : from active gels to vertex models
  Autor/a: OUZERI, ADAM AMINE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 14/06/2023
  Director/a de tesi: ARROYO BALAGUER, MARINO

  Tribunal:
       PRESIDENT: JOANNY, JEAN FRANÇOIS
       SECRETARI: SAEZ VIÑAS, PABLO
       VOCAL: FOUCHARD, JONATHAN
  Resum de tesi: Les monocapes epitelials realitzen diverses funcions mecàniques, que inclouen el manteniment d'una barrera cohesionada o el desenvolupament de formes 3D, mentre es sotmeten a estiraments en una àmplia gamma de magnituds i taxes de càrrega. Per dur a terme aquestes funcions, es basen en una organització jeràrquica, que abasta molècules, xarxes citoesquelètiques, complexos d'adhesió i xarxes d'unió fins a l'escala dels teixits. Tot i que la comprensió molecular i la capacitat de manipular components citoesquelètics dins de les cèl·lules augmenta ràpidament, com s'integren aquests components per controlar la mecànica dels teixits s'entén molt menys, en part a causa de la desconnexió entre els models teòrics de dinàmica subcel·lular i els a escala de teixits. Per omplir aquest buit, aquí proposem un formalisme que uneix models de gel actiu de l'escorça d'actomiosina i models semblants a vèrtex 3D a escala de teixit. Mostrem que aquest marc unificat recapitula una sèrie de fenomenologies epitelials aparentment desconnectades que depenen del temps, inclosa la relaxació de l'estrès després de les maniobres d'estirament/desestirament, l'aplanament actiu després del pandeig, les contraccions pulsàtils no afins, l'encrespament o la superelasticitat activa. A més, apliquem el marc de modelització proposat per entendre i predir la mecànica i la remodelació de l'epiteli 3D en el context de les cúpules epitelials. Més específicament, examinem l'efecte de la mida, la forma i la taxa de deformació sobre la mecànica de les monocapes de cèl·lules a pressió. Mostrem com la viscoelasticitat activa de l'escorça d'actomiosina permet el plegament dirigit de cúpules que es desinflan ràpidament en patrons de pany predefinits. En general, el marc proposat connecta sistemàticament la dinàmica cortical subcel·lular i la mecànica dels teixits, i lliga una varietat de fenomenologies epitelials a un origen subcel·lular comú.

 • PARADELA DIAZ, JAIME: Unstable motions in the Three Body Problem
  Autor/a: PARADELA DIAZ, JAIME
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/06/2023
  Director/a de tesi: GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL | MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA

  Tribunal:
       PRESIDENT: TERRACINI, SUSANNA
       SECRETARI: DELSHAMS I VALDES, AMADEU
       VOCAL: FEJOZ, JACQUES
  Resum de tesi: El problema de 3 cuerpos (3BP) describe el movimiento de tres cuerpos que interactúan mediante gravitación Newtoniana. Se llama restringido cuando un cuerpo tiene masa nula y los otros dos, los primarios, tienen masas estrictamente positivas. En la región del espacio de fases en que un cuerpo está lejos de los otros dos (los primarios en el caso restringido) ambos modelos pueden estudiarse como un Hamiltoniano cercano a integrable. Este es el llamado régimen jerárquico.Esta tesis trata sobre la existencia de inestabilidades en el 3BP y/o en sus versiones restringidas. En particular, analizamos la existencia de inestabilidad topológica, conjuntos hiperbólicos y movimientos oscilatorios (órbitas completas no acotadas pero que vuelven infinitas veces a una región acotada). Por un lado, la existencia de (una forma fuerte) de inestabilidad topológica en el problema de N cuerpos fue considerada por Herman "la pregunta más antigua en sistemas dinámicos". Por otro lado, los movimientos oscilatorios son el único tipo de movimientos completos para el 3BP que no existen en la aproximación integrable. Su conexión con la existencia de conjuntos hiperbólicos no triviales ha dado lugar a la formulación de conjeturas fundamentales, aún abiertas, sobre su abundancia.Establecemos la existencia de difusión de Arnold, un mecanismo robusto que da lugar a inestabilidad topológica, en el problema restringido para cualquier valor de las masas de los primarios. La cadena de transición que da lugar a la difusión de Arnold está contenida en la región jeraárquica. Extendemos un resultado previo de Kaloshin, Delshams, De la Rosa y Seara, válido para ratio de masas arbitrariamente pequeño. Su setting, que explota el truco, usado por Arnold en su artículo original, de hacer uso de dos parámetros perturbativos, da lugar a un modelo a priori inestable. En nuestro setting, nos enfrentamos a algunas de las difcultades presentes en sistemas a priori estables.Presentamos varios resultados sobre la existencia de movimientos oscilatorios y conjuntos hiperbólicos no triviales en el 3BP y versiones restringidas. Por un lado, desarrollamos nuevas herramientas, que mezclan ideas geométricas con técnicas variacionales para probar que existen movimientos oscilatories en un régimen no cercano a integrable del problema restringido. Por otro lado, probamos la existencia de conjuntos hiperbólicos no triviales y movimientos oscilatorios en el 3BP para cualquier valor de las masas. El conjunto hiperbólico, contenido en un subsconjunto de la región jerárquica, está asociado a una intersección transversal entre las variedades estable e inestable de una variedad normalmente hiperbólica. La existencia de direcciones centrales complica de manera considerable tanto el análisis de la existencia de intersecciones transversales entre estas variedades invariantes como la construcción del conjunto hiperbólico. La contribución del autor ha consistido en completar el primero de estos dos pasos.Finalmente, estudiamos la existencia de difusión de Arnold en el 3BP para cualquier valor de las masas. Como el mecanismo utilizado para probar la existencia de difusión de Arnold en el problema restringido es robusto, la cadena de transición admite una continuación al 3BP si una masa es sucientemente pequeña. La gran diferencia es que cuando las masas están fijadas, es posible construir una cadena de transición a lo largo de la cual hay un intercambio signifcativo de momento entre los cuerpos internos y el exterior, resultando en un cambio grande en la excentricidad de los cuerpos internos. Esto requiere un trabajo considerablemente mayor que en la construcción de la cadena de transición en el problema restringido y nuestra construcción de conjuntos hiperbólicos en el 3BP. El primer paso hacia establecer este resultado, que constituye el último capítulo de esta tesis, es el análisis de la aproximación de Melnikov asociada a la cadena de tra

 • URTIAGA ERNETA, IÑIGO: Elliptic problems: regularity of stable solutions and a nonlocal Weierstrass extremal field theory
  Autor/a: URTIAGA ERNETA, IÑIGO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/07/2023
  Director/a de tesi: CABRE VILAGUT, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE PHILIPPIS, GUIDO
       SECRETARI: SAARI, OLLI
       VOCAL: SERRA MONTOLÍ, JOAQUIM
  Resum de tesi: imos una calibración para funcionales de energía no locales, bajo el supuesto de que el punto crítico está embebido en una familia de sub/supersoluciones cuyas gráficas producen una foliación. Como consecuencia, deducimos que la solución es un mínimo respecto a competidores tomando valores en la región foliada. Nuestro resultado extiende, por primera vez, la teoría clásica de campos extremales de Weierstrass del Cálculo de Variaciones a un marco no local. Encontrar una calibración para el funcional fraccionario más básico, la seminorma de Gagliardo-Sobolev, era un importante problema abierto que hemos resuelto.

Darrera actualització: 27/09/2023 05:01:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:URTIAGA ERNETA, IÑIGO
Títol:Elliptic problems: regularity of stable solutions and a nonlocal Weierstrass extremal field theory
Data lectura:04/07/2023
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Well-posedness for boundary value problems for coagulation-fragmentation equations
Erneta, I. U.
Kinetic and Related Models, ISSN: 1937-5093 (JCR Impact Factor-2020: 1.432; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Stable solutions to semilinear elliptic equations for operators with variable coefficients
Erneta, I. U.
Communications on pure and applied analysis, ISSN: 1553-5258 (JCR Impact Factor-2021: 1.273; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2023
Article en revista

AUTOR/A:PARADELA DIAZ, JAIME
Títol:Unstable motions in the Three Body Problem
Data lectura:30/06/2023
Director/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Codirector/a:MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Symbolic dynamics in the restricted elliptic isosceles three body problem
Guardia, M.; Paradela, J.; Martinez-seara, M.; Vidal, C.
Journal of differential equations, ISSN: 0022-0396 (JCR Impact Factor-2021: 2.615; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:JIMÉNEZ RAMOS, ALBERT
Títol:Nodal distributions on the high-dimensional simplex for high-order interpolation and integration
Data lectura:28/06/2023
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interpolation of subdivision features for curved geometry modeling
Jiménez-Ramos, A.; Gargallo, A.; Roca, X.
Computer aided design, ISSN: 0010-4485 (JCR Impact Factor-2020: 3.027; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Subdivided Linear and Curved Meshes Preserving Features of a Linear Mesh Model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Subdivided linear and curved meshes preserving features of a linear mesh model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Subdividing linear and curved meshes preserving sharp features of a model
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Nodal interpolation of subdivision features for curved geometry modeling
2020 International Conference on Spectral and High Order Methods
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

Curved geometry modeling: interpolation of subdivision features
8th BSC Doctoral Symposium 2021
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

Adaptive simplicial points to estimate the Lebesgue constant
SIAM International Meshing Roundtable Workshop
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

Adaptive points to estimate the Lebesgue constant on the simplex
9th BSC Doctoral Symposium
Data de presentació: 12/05/2022
Presentació de treball en congressos

Refining simplex points for scalable estimation of the Lebesgue constant
SIAM International Meshing Roundtable Workshop
Data de presentació: 09/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOHAMMADI, HOSSEIN
Títol:Mathematical and computational modeling of geometrically nonlinear electromechanical
Data lectura:16/06/2023
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Computational modelling of surface instabilities in flexoelectric materials
18th European Mechanics of Materials Conference
Data de presentació: 04/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FONT I REVERTER, JORDI
Títol:Mathematical and computational modeling of active cellular flows
Data lectura:08/06/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling Epithelial Tissues as Active Fluids
The Mathematics of Mechanobiology
Data de presentació: 29/08/2018
Presentació de treball en congressos

Physical principles of fountain-flow migration of cells and cell clusters
CellMech 2019
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:APARICIO ESTREMS, GUILLERMO
Títol:Metric-aware optimization of high-order meshes for curved adaptivity
Data lectura:26/04/2023
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Combining high-order metric interpolation and geometry implicitization for curved r-adaption
Aparicio, G.; Gargallo, A.; Roca, X.
COMPUTER-AIDED DESIGN, ISSN: 1879-2685 (JCR Impact Factor-2021: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Measuring quality on curved anisotropic meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Defining a stretching and alignment aware quality measure for linear and curved 2D meshes
IMR 2018 - 27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Anisotropic Optimization of Curved Meshes
IMR28 - International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Anisotropic Optimization of Curved Meshes: Specific-Purpose Line-Search and Trust-Region Globalizations for Newton's Method
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Specific-purpose globalizations for Newton’s method: anisotropic optimization of curved meshes
7th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium 2020
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Stretching and aligning piece-wise polynomial meshes to match curved anisotropic features
International Conference on Spectral and High Order Methods
Presentació de treball en congressos

High-order metric interpolation for curved r-adaption by distortion minimization
SIAM IMR22
Data de presentació: 23/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COLTRARO IANNIELLO, FRANCO
Títol:Robotic manipulation of cloth: mechanical modeling and perception
Data lectura:30/03/2023
Director/a:AMOROS TORRENT, JAUME
Codirector/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Developable surfaces with prescribed boundary
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

An inextensible model for the robotic manipulation of textiles
Coltraro, F.; Amoros, J.; Alberich, M.; Torras, C.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Morse cell decomposition and parametrization of surfaces from point clouds
XVII Encuentro Álgebra Computacional y Aplicaciones
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LARRAURI BORROTO, LÁZARO ALBERTO
Títol:First Order Logic of Random Sparse Structures
Data lectura:03/03/2023
Director/a:NOY SERRANO, MARCOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probabilities of first-order sentences on sparse random relational structures: An application to definability on random CNF formulas
Larrauri, L.
Journal of logic and computation, ISSN: 1465-363X (JCR Impact Factor-2021: 0.509; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Limiting probabilities of first order properties of random sparse graphs and hypergraphs
Larrauri, L.; Müller, T.; Noy, M.
Random structures and algorithms, ISSN: 1042-9832 (JCR Impact Factor-2021: 1.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:MIRZA, WALEED AHMAD
Títol:A theoretical and computational study of the active self-organization of nematic patterns in thin cytoskeleton layers and their effect on curvature.
Data lectura:16/02/2023
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pattern formation in active nematics
Mechanical Forces in Development
Data de presentació: 05/07/2019
Presentació de treball en congressos

Self-organization in active nematics
European Cell Mechanics Meeting
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

Active self-organization in cytoskeleton
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Active self-organization in actin cytoskeleton*
APS March Meeting 2021
Data de presentació: 16/03/2021
Presentació de treball en congressos

Active self-organization of density and orientation in actin networks 
EMBO Workshop Physics of living systems: from molecules to tissues
Data de presentació: 07/06/2021
Presentació de treball en congressos

Active nematics on deformable surface
- APS March Meeting 2018
Data de presentació: 14/03/2022
Presentació de treball en congressos

Active self-organization of density and order in actin cyoskeleton
ECCOMAS 2022
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRALT MIRON, MAR
Títol:Homoclinic and chaotic phenomena to L3 in the Restricted 3-Body Problem
Data lectura:25/11/2022
Director/a:BALDOMA BARRACA, INMACULADA CONCEPCION
Director/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Codirector/a:BALDOMA BARRACA, INMACULADA CONCEPCION
Codirector/a:GUARDIA MUNARRIZ, MARCEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Breakdown of homoclinic orbits to L3 in the RPC3BP (I). Complex singularities and the inner equation
Baldoma, I.; Giralt, M.; Guardia, M.
Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2021: 1.675; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/10/2022
Article en revista

Chaotic dynamics of the Kepler problem with variable gravitational coefficient
4th BGSMath Junior Meeting
Data de presentació: 05/11/2018
Presentació de treball en congressos

Exponentially small splitting of separatrices for L3 in the restricted 3-body problem
XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVI Congreso de Matemática Aplicada
Data de presentació: 17/06/2021
Presentació de treball en congressos

Chaotic coorbital motions to L3 in the Restricted Planar Circular 3-Body Problem
XIX Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste
Data de presentació: 30/08/2021
Presentació de treball en congressos

Exponentially small splitting of separatrices in a celestial mechanics problem
BMS-BGSMath Junior Meeting
Data de presentació: 06/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELDA FERRÍN, GUILLEM
Títol:Conformal n-dimensional bisection for local refinement of unstructured simplicial meshes
Data lectura:28/10/2022
Tutor/a:GARGALLO PEIRO, ABEL
Director/a:ROCA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:RUIZ GIRONÉS, ELOI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Conformal marked bisection for local refinement of n-dimensional unstructured conformal meshes
Guillem Belda-Ferrín; Ruiz Gironès , E.; Roca, X.; Gargallo, A.
Computer aided design, ISSN: 0010-4485 (JCR Impact Factor-2021: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Local Bisection for Conformal Refinement of Unstructured 4D Simplicial Meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Conformal refinement of unstructured 4D simplicial meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Local bisection for conformal refinement of unstructured 4D simplicial meshes
27th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Visualization of pentatopic meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Visualization of 4D unstructured pentatopic meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Visualization of 4D Unstructured Pentatopic Meshes
28th International Meshing Roundtable
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

Bisecting with optimal similarity bound on 3D unstructured conformal meshes
SIAM International Meshing Roundtable Workshop 2022
Data de presentació: 24/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VENTURINI, CHIARA
Títol:Multiscale clutch models for cell mechanics
Data lectura:22/07/2022
Director/a:SAEZ VIÑAS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Positive, negative and controlled durotaxis
Saez, P.; Venturini, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 6.1
Data de publicació: 29/03/2023
Article en revista

Coupling of cell adhesion and actin cortex mechanics
Theoretical and Computational Modelling in Mechanobiology
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

A generalized clutch model to explain cell adhesion mechanics
EMBL-IBEC Winter Conference, Engineering multicellular systems
Data de presentació: 10/02/2020
Presentació de treball en congressos

Improved clutch model for cell adhesion mechanics
14th WCCM and ECCOMAS Congress 2020, Virtual congress
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Talin manipulation in cell adhesion through an improved clutch model
APS March Meeting 2021, Virtual congress
Data de presentació: 15/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CÓRDOBA PAÑELLA, PAULA
Títol:Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
Data lectura:22/04/2022
Tutor/a:VÁZQUEZ, MARIANO
Director/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alya Red CCM: HPC-Based Cardiac Computational Modelling
Data de publicació: 06/07/2021
Capítol en llibre

Numbering along advection for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners
3rd - BSC Doctoral Symposium
Data de presentació: 05/05/2016
Presentació de treball en congressos

Streamwise numbering for Gauss-Seidel and bidiagonal preconditioners in convection dominated flows
International Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications
Data de presentació: 06/07/2016
Presentació de treball en congressos

MaPHys Performance in Alya
JLESC 2017
Data de presentació: 18/07/2017
Presentació de treball en congressos

Petascale Level Multiphysics Modeling
Workshop on Materials Computation
Data de presentació: 16/08/2017
Presentació de treball en congressos

Comparison of Fluid Structure Interaction Capabilities in Finite Volume and Finite Element Based Codes
ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

Enhacing Alya Multiphysics Code with WSMP Solver and Solving Large Scale Ill-Conditioned Problems
World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

Local Preconditioning for Parallel Iterative Solvers
International HPC Summer School
Data de presentació: 28/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIVAS GUIJARRO, XAVIER
Títol:Geometrical Aspects of Contact Mechanical systems and Field Theories
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GRACIA SABATE, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:ROMAN ROY, NARCISO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A contact geometry framework for field theories with dissipation
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Annals of physics, ISSN: 0003-4916 (JCR Impact Factor-2020: 2.668; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Constraint algorithm for singular field theories in the k-cosymplectic framework
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of Geometric Mechanics, ISSN: 1941-4889 (JCR Impact Factor-2020: 0.857; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

New contributions to the Hamiltonian and Lagrangian contact formalisms for dissipative mechanical systems and their symmetries
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
International journal of geometric methods in modern physics, ISSN: 0219-8878 (JCR Impact Factor-2020: 1.874; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Unified Lagrangian-Hamiltonian formalism for contact systems
De León, M.; Gaset, J.; Lainz, M.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Fortschritte der physik. Progress of physics, ISSN: 0015-8208 (JCR Impact Factor-2020: 6.099; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2020
Article en revista

A K-contact Lagrangian formulation for nonconservative field theories
Gaset, J.; Gràcia, Xavier; Muñoz-Lecanda, Miguel C.; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Reports on mathematical physics, ISSN: 0034-4877 (JCR Impact Factor-2021: 0.808; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Skinner–Rusk formalism for k-contact systems
Gràcia, Xavier; Rivas, X.; Roman-Roy, N.
Journal of geometry and physics, ISSN: 0393-0440 (JCR Impact Factor-2020: 2.1
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:COULSON, MATTHEW JOHN
Títol:Threshold phenomena involving the connected components of random graphs and digraphs
Data lectura:13/12/2021
Director/a:PERARNAU LLOBET, GUILLEM
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An approximate structure theorem for small sumsets
Campos, M.; Coulson, M.; Serra, O.; Wötzel, M.
Birkhäuser
Data de publicació: 24/08/2021
Capítol en llibre

A rainbow Dirac's theorem
Coulson, M.; Perarnau-Llobet, G.
SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Rainbow factors in hypergraphs
Coulson, M.; Keevash, P.; Perarnau-Llobet, G.; Yepremyan, L.
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2020: 1.192; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

The critical window in random digraphs
Coulson, M.
Combinatorics, probability and computing, ISSN: 1469-2163 (JCR Impact Factor-2021: 1.211; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/10/2021
Article en revista

Largest component of subcritical random graphs with given degree sequence
Coulson, M.; Perarnau-Llobet, G.
Electronic journal of probability, ISSN: 1083-6489 (JCR Impact Factor-2021: 1.6
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Weak components of the directed configuration model
European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications 2021
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DEUTSCHMANN, INA MARIA
Títol:Disentangling ecological networks in marine microbes
Data lectura:29/09/2021
Tutor/a:SERRA ALBO, ORIOL
Director/a:LOGARES HAURIE, RAMIRO ERNESTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Niche adaptation promoted the evolutionary diversification of tiny ocean predators
Latorre, F.; Deutschmann, I.; Labarre, A.; Obiol, A.; Krabberod, A.; Pelletier, E.; Sieracki, M.; Cruaud, C.; Jaillon, O.; Massana, R.; Logares, R.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/06/2021
Article en revista

Comparative genomics of unculturable marine flagellates (MAST-4) using co-assembled single-amplified genomes
Comparative genomics of Eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity
Data de presentació: 15/10/2017
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan lineage of tiny ocean grazers
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Presentació de treball en congressos

Ecoevolution among the smallest ocean predators investigated with Single Cell Genomics
Microbes / Microbis 5th Interlab meeting Barcelona / Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Disentangling environmental effects in microbial association networks
5th Interlab Meeting Barcelona-Banyuls
Data de presentació: 03/05/2019
Presentació de treball en congressos

Single-cell genomics illuminates the eco-evolution of a cosmopolitan linage of tiny ocean grazers
VIII ECOP – ISOP Joint Meeting
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic Microbial Association Networks in the Ocean
16th Student Council Symposium
Data de presentació: 11/07/2020
Presentació de treball en congressos

Effects of environmental selection on the global-ocean microbial interactome
6th European Student Council Symposium
Data de presentació: 06/09/2020
Presentació de treball en congressos

Evolutionary diversification of tiny ocean predators
ISME: Virtual Meeting Ecology Summit: #UnityInDiversity
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

Disentangling ecological networks in marine microbes
17th Student Council Symposium
Data de presentació: 23/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARROTE LOPEZ, MARINA
Títol:Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
Data lectura:22/07/2021
Director/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Codirector/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The inertia of the symmetric approximation for low-rank matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2017: 0.835; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Distance to the stochastic part of phylogenetic varieties
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Garrote-Lopez, M.
Journal of symbolic computation, ISSN: 0747-7171 (JCR Impact Factor-2021: 0.97; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

The rank of positive-semidefinite approximation of low rank matrices and its application in Phylogenetics
IV Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 06/09/2017
Presentació de treball en congressos

Algebraic versus semi-algebraic conditions for phylogenetic varieties.
Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

Condiciones algebraicas y semi-algebraicas en la reconstrucción filogenética
V Congreso de Jóvenes Investigadores Real Sociedad Matemática Española
Data de presentació: 30/01/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic and semi-algebraic phylogenetic reconstruction
3rd Graduate Student Meeting on Applied Algebra and Combinatorics
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Semi-algebraic conditions for phylogenetic reconstruction
Barcelona Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Algebraic versus semi-algebraic conditions for phylogenetic varieties
SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetic Reconstruction
Algebraic Geometry Seminar
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Computing the distance to the positive part of phylogenetic varieties
MEGA 2019: Effective Methods in algebraic geometry
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for Phylogenetics Reconstruction
2018 CIMPA Research School - Latinamerica: "Commutative Algebra with Applications to Statistics and Coding Theory"
Data de presentació: 06/07/2018
Presentació de treball en congressos

FoCM 2017 Foundations of Computational Mathematics
FoCM 2017: Foundations of Computational Mathematics
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

Rank of the symmetric approximation matrix in Phylogenetics
Barcelona Mathematical Days
Data de presentació: 05/2017
Presentació de treball en congressos

Stochasticity conditions for phylogenetic reconstruction
Summer School on Algebra, Statistics and Combinatorics
Data de presentació: 06/2016
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FELIPE NAVARRO, JUAN CARLOS
Títol:Qualitative properties of solutions to integro-differential elliptic problems
Data lectura:14/07/2021
Director/a:CABRE VILAGUT, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Uniqueness and stability of the saddle-shaped solution to the fractional Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, I: odd solutions with respect to the Simons cone
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Journal of functional analysis, ISSN: 0022-1236 (JCR Impact Factor-2020: 1.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Semilinear integro-differential equations, II: one-dimensional and saddle-shaped solutions to the Allen-Cahn equation
Felipe-Navarro, J.C.; Sanz, T.
Mathematics in engineering, ISSN: 2640-3501 (JCR Impact Factor-2021: 1.333; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:RODRÍGUEZ DEL RÍO, ÓSCAR
Títol:Ejection-collision orbits in the Restricted Three-Body Problem
Data lectura:06/07/2021
Director/a:OLLE TORNER, MERCEDES
Codirector/a:SOLER VILLANUEVA, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Regularisation in ejection-collision orbits of the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Data de publicació: 04/2020
Capítol en llibre

Analytical and numerical results on families of n-ejection-collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2020: 4.26; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Transit regions and ejection/collision orbits in the RTBP
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2021: 4.186; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Study of the ejection/collision orbits in the spatial RTBP using the McGehee regularization
Olle, M.; Rodriguez, O.; Soler, J.
Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2021: 4.186; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Ejection-collision orbits in the RTBP
Recent Trends in Nonlinear Science 2011
Data de presentació: 23/01/2019
Presentació de treball en congressos

Ejection-collision orbits in the restricted three body problem
Equadiff 2019
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDONA I AGUILAR, ROBERT
Títol:The geometry and topology of steady Euler flows, integrability and singular geometric structures
Data lectura:26/05/2021
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Reeb embeddings and universality of Euler flows
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

On the volume elements of a manifold with transverse zeroes
Miranda, E.; Cardona i, R.
Regular and chaotic dynamics, ISSN: 1560-3547 (JCR Impact Factor-2019: 1.285; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Euler flows and singular geometric structures
Miranda, E.; Cardona i, R.; Peralta-Salas, D.
Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-503X (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Steady Euler flows and Beltrami fields in high dimensions
Cardona i, R.
Ergodic theory and dynamical systems, ISSN: 0143-3857 (JCR Impact Factor-2020: 1.202; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/12/2020
Article en revista

Constructing Turing complete Euler flows in dimension 3
Cardona i, R.; Miranda, E.; Peralta, Daniel; Presas, F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 1091-6490 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

The periodic orbit conjecture for steady Euler flows
Cardona i, R.
Qualitative theory of dynamical systems, ISSN: 1575-5460 (JCR Impact Factor-2021: 0.931; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Turing universality of the incompressible Euler equations and a conjecture of Moore
Cardona i, R.; Miranda, E.; Peralta-Salas, D.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2021: 1.53; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2021
Article en revista

Integrable systems on singular symplectic manifolds: from local to global
Cardona i, R.; Miranda, E.
International mathematics research notices, ISSN: 1073-7928 (JCR Impact Factor-2021: 1.53; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROCA LACOSTENA, JORDI
Títol:The embedding problem for Markov matrices
Data lectura:18/05/2021
Director/a:FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS
Codirector/a:CASANELLAS RIUS, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Embeddability and rate identifiability of Kimura 2-parameter matrices
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Journal of mathematical biology, ISSN: 0303-6812 (JCR Impact Factor-2020: 2.259; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

An open set of 4×4 embeddable matrices whose principal logarithm is not a Markov generator
Casanellas, M.; Fernández-Sánchez, J.; Roca, J.
Linear and multilinear algebra, ISSN: 0308-1087 (JCR Impact Factor-2020: 1.736; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:TOZZI, CATERINA
Títol:A theoretical and computational study of the interaction between biomembranes and curved proteins
Data lectura:30/04/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Out-of-equilibrium mechanochemistry and self-organization of fluid membranes interacting with curved proteins
Tozzi, C.; Walani, N.; Arroyo, M.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2019: 3.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/09/2019
Article en revista

A theory of ordering of elongated and curved proteins on membranes driven by density and curvature
Tozzi, C.; Walani, N.; Le Roux, A.; Roca-cusachs Solere, Pere; Arroyo, M.
Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:PORRO MARTORELL, OLGA
Títol: A Hesitant Fuzzy Perceptual-Based Approach to Model Linguistic Assessments
Data lectura:07/04/2021
Director/a:SANCHEZ SOLER, MONICA
Codirector/a:AGELL JANÉ, NÚRIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Understanding location decisions of energy multinational enterprises within the European smart cities’ context: An integrated AHP and extended fuzzy linguistic TOPSIS method
Porro, O.; Pardo-Bosch, F.; Agell, N.; Sanchez, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/05/2020
Article en revista

An ensemble learning solution for predicitive manintenance of wind turbines main bearing
Beretta, M.; Julian, A.; Sepúlveda, J.; Cusido, J.; Porro, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Improved ensemble learning for wind turbine main bearing fault diagnosis
Beretta, M.; Vidal, Y.; Sepúlveda, J.; Porro, O.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

A multi-attribute group decision model based on unbalanced and multi-granular linguistic information: an application to assess entrepreneurial competencies in secondary schools
Porro, O.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F.
Applied soft computing, ISSN: 1568-4946 (JCR Impact Factor-2021: 8.263; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

A location decision problem based on AHP: Strategic priorities of European energy companies
Meeting of the European Working Group in Multi Criteria Decision Aiding
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

A fuzzy decision-aiding approach to implement sustainable marine itineraries
22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

Perceptual maps to aggregate information from decision makers
23é Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CODONY GISBERT, DAVID
Títol:Mathematical and computational modeling of flexoelectricity at mesoscopic and atomistic scales
Data lectura:01/03/2021
Director/a:ARIAS VICENTE, IRENE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 12/02/2020
Patent

An immersed boundary hierarchical B-spline method for flexoelectricity
Codony, D.; Marco, O.; Fernandez, S.; Arias, I.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

A Cº interior penalty method for 4th order PDEs
Fojo, Dani; Codony, D.; Fernandez, S.
Reports@SCM, ISSN: 2385-4227
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Modeling flexoelectricity in soft dielectrics at finite deformation
Codony, D.; Gupta, P.; Marco, O.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Flexoelectricity in atomic monolayers from first principles
Kumar, S.; Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2021: 8.307; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Transversal flexoelectric coefficient for nanostructures at finite deformations from first principles
Codony, D.; Arias, I.; Suryanarayana, P.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2021: 3.98; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2021
Article en revista

Geometrically polarized architected dielectrics with apparent piezoelectricity
Mocci, A.; Barcelo, J.; Codony, D.; Arias, I.
Journal of the mechanics and physics of solids, ISSN: 0022-5096 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Weak enforcement of interface continuity and generalized periodicity in high-order electromechanical problems
Barcelo, J.; Codony, D.; Fernandez, S.; Arias, I.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2019: 5.5
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

Immersed boundary hierarchical B-spline method for the numerical simulation of nano-scale electromechanical transduction
13th World Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 25/07/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of straingradient elasticity based on an immersed boundary B-spline framework
16th European Mechanics of Materials Conference (EMMC16)
Data de presentació: 27/03/2018
Presentació de treball en congressos

Numerical solution of the flexo- electric coupling based on an immersed boundary B-spline framework
10th European Solid Mechanics Conference (ESMC2018)
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

An immersed boundary hierarchical B-spline-based computational approach for nano-scale electromechanics
55th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2018).
Data de presentació: 11/10/2018
Presentació de treball en congressos

Unfitted Bspline- based computational approach for non-local continuum mechanics: application to hard and soft flexoelectric materials and composites.
56th Technical Meeting of the Society of Engineering Science (SES2019)
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LATORRE IBARS, ERNEST
Títol:ACTIVE SUPERELASTICITY IN THREE-DIMENSIONAL EPITHELIA OF CONTROLLED SHAPE
Data lectura:19/02/2021
Director/a:ARROYO BALAGUER, MARINO
Codirector/a:TREPAT GUIXER, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Measuring mechanical stress in living tissues
Gómez, M.; Latorre, E.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature Reviews Physics, ISSN: 2522-5820 (JCR Impact Factor-2020: 31.068; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Addendum: active superelasticity in three-dimensional epithelia of controlled shape
Latorre, E.; Kale, S.; Casares, L.; Gómez, M.; Uroz, M.; Valon, L.; Nair, R.; Garreta, E.; Montserrat, N.; del Campo, A.; Ladoux, B.; Arroyo, M.; Trepat, X.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:RIVERO SALGADO, ÓSCAR
Títol:Arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson-Flach elements and diagonal cycles
Data lectura:12/02/2021
Director/a:ROTGER CERDÀ, VICTOR
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Euler system of Beilinson--Flach elements
One day workshop on modular forms, Euler systems and p-adic L-functions
Data de presentació: 22/11/2017
Presentació de treball en congressos

Towards the rationality of Darmon--Dasgupta units
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 23/01/2018
Presentació de treball en congressos

On the exceptional specializations of Big Heegner points
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 26/01/2018
Presentació de treball en congressos

Iwasawa theory and Euler systems: the case of diagonal cycles
Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC)
Data de presentació: 21/01/2019
Presentació de treball en congressos

A Gross--Zagier trace formula for product of theta series
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 24/01/2019
Presentació de treball en congressos

The Euler system of Beilinson--Flach elements and Gross--Stark units
p-adic modular forms
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

The arithmetic of the adjoint of a weight one modular form
Automorphic p-adic L-functions and regulators
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Exceptional zeros, p-adic L-functions and Euler systems
Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona
Data de presentació: 04/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILA PÉREZ, JORDI
Títol:Low and high-order hybridised methods for compressible flows
Data lectura:10/02/2021
Director/a:HUERTA CEREZUELA, ANTONIO
Codirector/a:GIACOMINI, MATTEO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybridisable discontinuous Galerkin formulation of compressible flows
Vila-Pérez, J.; Giacomini, M.; Sevilla, R.; Huerta, A.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2021: 8.171; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A face-centred finite volume method for the Euler equations
NMASE 2018- 13th Workshop on Numerical Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2018
Presentació de treball en congressos

HLL-type Riemann solvers for hybridisable discontinuous Galerkin
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGIS CHERTA, DAVID
Títol:Desarrollo de un sistema de monitorización de la integridad estructural para aplicaciones en ingeniería mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad
Data lectura:21/12/2020
Director/a:POZO MONTERO, FRANCESC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Damage diagnosis for offshore fixed wind turbines
Agis, D.; Vidal, Y.; Pozo, F.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

A frequency-based approach for the detection and classification of structural changes using t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Damage identification in structural health monitoring: a brief review from its implementation to the Use of data-driven applications
Tibaduiza, Diego Alexander; Gomez, R.; Pedraza, C.; Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/01/2020
Article en revista

Vibration-based detection and classification of structural changes using principal component analysis and t-distributed stochastic neighbor embedding
Agis, D.; Tibaduiza, Diego Alexander; Pozo, F.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/03/2020
Article en revista

Vibration-Based structural health monitoring using piezoelectric transducers and parametric t-SNE
Agis, D.; Pozo, F.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Detection and classification of structural changes using t-distributed stochastic neighbor embedding
International Conference on Structural Engineering Dynamics
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DOMENECH BLAZQUEZ, MARGARITA
Títol:Estudio y caracterización de soluciones para juegos cooperativos y bicooperativos
Data lectura:24/11/2020
Director/a:PUENTE DEL CAMPO, MARIA ALBINA
Codirector/a:GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Some properties for probabilistic and multinomial (probabilistic) values on cooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2016: 0.943; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2016
Article en revista

Semivalues: weighting coefficients and allocations on unanimity games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization letters, ISSN: 1862-4472 (JCR Impact Factor-2017: 1.013; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/12/2017
Article en revista

Bisemivalues for bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Optimization, ISSN: 0233-1934 (JCR Impact Factor-2018: 1.206; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/02/2018
Article en revista

Some properties for bisemivalues on bicooperative games
Domenech, M.; Gimenez, J.; Puente, M.
Journal of optimization theory and applications, ISSN: 0022-3239 (JCR Impact Factor-2020: 2.249; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/02/2020
Article en revista

Study and characterization of the multinomial values
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Data de presentació: 22/10/2015
Presentació de treball en congressos

A n-parametric family of probabilistic values for cooperat ive games with n players
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multilinear extension of a bicooperative game. A computational method to calculate bisemivalues
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Bisemivalues and binomial bisemivalues: study and characteritzation
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

The (p,q)-bisemivalues on bicooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

Bisemivalores en juegos bicooperativos: estudio de algunas propiedades
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A dynamic axiomatization for the semivalues on classic cooperative games
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

A method to calculate the (p,q)-bisemivalues
30th European Conference on Operational Research
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

Estudio de propiedades complementarias para valores probabilísticos en juegos cooperativos
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OMS, CEDRIC
Títol:Global Hamiltonian Dynamics on Singular Symplectic Manifolds
Data lectura:02/10/2020
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the singular Weinstein conjecture and the existence of escape orbits for b-Beltrami fields
Miranda, E.; Oms, C.; Peralta-Salas, D.
Communications in contemporary mathematics, ISSN: 0219-1997 (JCR Impact Factor-2021: 1.708; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

The singular Weinstein conjecture
Miranda, E.; Oms, C.
Advances in mathematics, ISSN: 0001-8708 (JCR Impact Factor-2021: 1.675; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUIXÍ BALLONGA, ALBA
Títol:Locally adaptive phase-field models and transition to fracture
Data lectura:30/09/2020
Director/a:FERNANDEZ MENDEZ, SONIA
Codirector/a:RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive refinement for phase-field models of brittle fracture based on Nitsche's method
Muixí, A.; Fernandez, S.; Rodriguez-Ferran, A.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

A hybridizable discontinuous Galerkin phase-field model for brittle fracture with adaptive refinement
Muixí, A.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2020: 3.477; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

A combined XFEM phase-field computational model for crack growth without remeshing
Muixí, A.; Marco, O.; Rodriguez-Ferran, A.; Fernandez, S.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2021: 4.391; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:SPIEGEL, CHRISTOPH STEFAN
Títol:Additive Structures and Randomness in Combinatorics
Data lectura:03/07/2020
Director/a:RUE PERNA, JUAN JOSÉ
Codirector/a:SERRA ALBO, ORIOL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On a problem of Sárközy and Sós for multivariate linear forms
Rue, J.; Spiegel, C.
Revista matemática iberoamericana, ISSN: 0213-2230 (JCR Impact Factor-2020: 1.174; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/03/2020
Article en revista

On strong infinite Sidon and Bh sets and random sets of integers
Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN: 0097-3165 (JCR Impact Factor-2021: 1.263; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:BLANCO FERNÁNDEZ, GUILLEM
Títol:Bernstein-Sato polynomial of plane curves and Yano's conjecture
Data lectura:16/04/2020
Director/a:ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA
Codirector/a:ALVAREZ MONTANER, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Extended abstracts GEOMVAP 2019
Alberich, M.; Blanco, G.; Galvez, M.; Garrote-Lopez, M.; Miranda, E.
Springer
Data de publicació: 2021
Llibre

Monomial generators of complete planar ideals
Alberich, M.; Alvarez, J.; Blanco, G.
Journal of algebra and its applications, ISSN: 0219-4988 (JCR Impact Factor-2020: 0.736; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

The minimal tjurina number of irreducible germs of plane curve singularities
Alberich, M.; Almirón, P.; Blanco, G.; Melle, A.
Indiana University mathematics journal, ISSN: 0022-2518 (JCR Impact Factor-2021: 1.059; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROY, MALLIKA
Títol:Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia
Data lectura:12/02/2020
Director/a:VENTURA CAPELL, ENRIC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Degrees of compression and inertia for free-abelian times free groups
Roy, M.; Ventura, E.
Journal of Algebra, ISSN: 1090-266X (JCR Impact Factor-2021: 0.908; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:CALVO SCHWARZWÄLDER, MARC
Títol:Non-classical thermal transport and phase change at the nanoscale
Data lectura:12/07/2019
Director/a:MYERS, TIMOTHY
Codirector/a:ALVAREZ CALAFELL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The Stefan problem with variable thermophysical properties and phase change temperature
Myers, T.; Hennessy, M.; Calvo, M.
International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2020: 5.584; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

The one-dimensional Stefan problem with non-Fourier heat conduction
Calvo, M.; Myers, T.; Hennessy, M.
International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2020: 3.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:KLYMCHUK, TETIANA
Títol:Stratification theory of matrix pairs under equivalence and contragredient equivalence
Data lectura:21/06/2019
Director/a:GARCIA PLANAS, MARIA ISABEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural stability of matrix pencils and matrix pairs under contragredient equivalence
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Ukrainian Mathematical Journal, ISSN: 0041-5995 (JCR Impact Factor-2019: 0.518; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Differentiable families of traceless matrix triples
Garcia-Planas, M.I.; Klymchuk, T.
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, ISSN: 1579-1505 (JCR Impact Factor-2019: 0.617; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2019
Article en revista

Operators on positive semidefinite inner product spaces
Bovdi, V.; Klymchuk, T.; Rybalkina, T.; Salim, M.; Sergeichuk, V.
Linear algebra and its applications, ISSN: 0024-3795 (JCR Impact Factor-2020: 1.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:PÉREZ CERVERA, ALBERTO
Títol:On the role of oscillatory dynamics in neural communication
Data lectura:04/04/2019
Director/a:HUGUET CASADES, GEMMA
Codirector/a:MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Global phase-amplitude description of oscillatory dynamics via the parameterization method
Perez, A.; Martinez-seara, M.; Huguet, G.
Chaos (Woodbury, N.Y.), ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2020: 3.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
23/05/202331/12/2024Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2023Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Donació pel 39th European Workshop Comput. GeometryOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para la monitorización de la condición de aerogeneradores.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Artificial Intelligence for Wind Turbine Condition Monitoring and Structural Health Monitoring.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Métodos Geométricos en Teoría de GruposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Geométricos en Mecánica y Teoría de CamposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Ecuaciones en Derivadas Parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales, y de la física matemáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202230/06/2025Computational, dynamical and geometrical complexity in fluid dynamics.FUNDACIÓN BBVA
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/05/202231/12/2023Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2022Universitat Politècnica de Catalunya
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2025MarÍa de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202231/12/2024Geometria de Varietats i AplicacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Award for Centers and Units of Excellence in R&DAgencia Estatal de Investigación
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202130/04/2026Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2022Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/09/201931/01/2020Bernstein-Sato polynomials and related invariantsMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
01/07/201930/06/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201930/11/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201801/12/2018Sistema de multiplexación con aplicación en monitoreo de salud estructural
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201830/09/20222018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2023Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
01/03/201830/11/2018Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa II)Universidad Santo Tomás
09/02/201828/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2023CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201830/10/2022Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201830/06/2022PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201830/09/2022Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
23/05/202331/12/2024Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2023Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Donació pel 39th European Workshop Comput. GeometryOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para la monitorización de la condición de aerogeneradores.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automociónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Artificial Intelligence for Wind Turbine Condition Monitoring and Structural Health Monitoring.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Métodos Geométricos en Teoría de GruposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Geométricos en Mecánica y Teoría de CamposAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Ecuaciones en Derivadas Parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales, y de la física matemáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202230/06/2025Computational, dynamical and geometrical complexity in fluid dynamics.FUNDACIÓN BBVA
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/05/202231/12/2023Ajuts als grups de recerca AGRUPS 2022Universitat Politècnica de Catalunya
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2025MarÍa de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2026ICREA ACADEMIA 2021Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202231/12/2024Geometria de Varietats i AplicacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Award for Centers and Units of Excellence in R&DAgencia Estatal de Investigación
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202130/09/2024Programa de Becas de doctorado INPHiNIT/'La Caixa/' en Universidades y Centros de Investigación españoles y portuguesesFUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/01/2022Desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de la salud estructural de los hornos FC-150 y FC-01 de la empresa Cerro Matoso SACerro Matoso SA
01/09/202131/08/2024Combinatoria: nuevas tendencias y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/11/2021Exploración de daños en las paredes de un horno de fundición de ferroníquel líneas 1 y 2 de Cerro MatosoUniversidad Santo Tomás
01/01/202130/04/2026Randomness and learning in networksCommission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Teoría y aplicaciones de configuraciones de puntos y redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Criptografía para retos digitales emergentes: escenarios multi-usuario y seguridad post-cuánticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Juegos de votación y cooperación con aplicaciones a las redes sociales y a las ciencias políticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202030/11/2020Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa II)Universidad Santo Tomás
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/01/202031/12/2022Red de ecuaciones en derivadas parciales no locales y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/09/201931/01/2020Bernstein-Sato polynomials and related invariantsMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
01/07/201930/06/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/201930/06/2021Red de Geometria Algebraica y SingularidadesMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201931/12/2019Informe per validar les especificacions d'un protocol de votació electrònica.SCYTL Secure Electronic Voting S.A.
06/05/201930/11/2022A computational tool to elucidate the mechanobiological regulation of limb developmentCommission of European Communities
01/03/201930/11/2019Diseño de un sistema para la localización de daños en estructuras metálicas y de material compuesto expuestas a cambios de temperatura (Etapa I)Universidad Santo Tomás
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIAINSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estudio matemático de los fallos en cascada en sistemas complejos mediante invariantes y centralidades en grafos. Aplicaciones a redes realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201801/12/2018Sistema de multiplexación con aplicación en monitoreo de salud estructural
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
12/09/201812/09/2021Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201830/09/20222018 DI 038AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201831/03/2023Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/03/201801/09/2021Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertaintyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S001 Creació de contingut d’una web interactiva per a la resolució de problemes relatius a la competencia de Sostenibilitat i compromis social a través de l’àlgebra linealCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
01/03/201830/11/2018Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando machine learning y computación bio-inspirada (Etapa II)Universidad Santo Tomás
09/02/201828/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2023CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrationsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201830/10/2022Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systemsEuropean Research Council (ERC)
01/01/201830/06/2022PRivacy preserving pOst-quantuM systEms from advanced crypTograpHic mEchanisms Using latticeSCommission of European Communities
01/01/201831/01/201926th International Symposium on Graph Drawing and Network VisualizationMICROSOFT CORP.
01/01/201830/09/2022Métodos Geométricos en Teoría de Grupos (GEOGROUPS)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales y geométricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Combinatoria geométrica, algebraica y probabilísticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/01/2019Graph Drawing 2018CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt