Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents

COORDINADOR/A

Redondo Dominguez, Ernest

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado

https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado

El Programa de Doctorat en Patrimoni té un caràcter interuniversitari.

Els candidats i candidates que reuneixin els requisits d’accés, sol·licitaran la seva admissió al programa segons els canals que estableix cada universitat participant. Els doctorands poden inscriure el treball de tesi doctoral en qualsevol de les tres universitats participants (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Cantàbria i Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea), i acabar amb l’obtenció d’un únic títol de doctor o doctora en el Programa de Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents. El caràcter interuniversitari facilita la mobilitat dels doctorands i la interacció entre grups de recerca de les universitats participants.
Universitat coordinadora:
Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (Departament d’Arquitectura, Departament de Física Aplicada I)
Universitats participants:
Universidad de Cantabria, Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED)
Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Representació Arquitectònica, grup de recerca ADR&M.


Altres Universitats

El Programa de Doctorat té un caràcter interuniversitari.

Universitat coordinadora:

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea
(Departament d’Arquitectura, Departament de Física Aplicada I)

Universitats participants:
Universidad de Cantabria, Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED)
Universitat Politècnica de Catalunya, grup de recerca: Arquitectura, Disseny, Representació i Modelització ADR&M 2017 SGR 791

Informació general

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés idoni o recomanat és estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau i màster en, preferentment, algun dels següents màsters universitaris oficials, ja que pels seus continguts ofereixen una formació òptima per accedir a aquest Programa de Doctorat:

• Màster en Rehabilitació, Restauració i Gestió Integral del Patrimoni Construït i de les Construccions Existents (UPV/EHU)
• Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient (UPC)
• Màster en Edificació (UPC)
• Màster en Gestió i Valoració Urbana (UPC)
• Màster en Paisatgisme (UPC)
• Màster en Tecnologia de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Història de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (UPC)
• Màster en Urbanisme (UPC)
• Màster en Enginyeria Civil (UC)
• Màster en Patrimoni Històric i Territorial (UC)
• Màster en Enginyeria de Construcció (UC)
• Màster en Integritat i Durabilitat de Materials, Components i Estructures (UC).
També en altres màsters oficials d’universitats espanyoles o estrangeres que siguin equivalents i de temàtica afí a algun dels anteriors.

Els candidats que reuneixin els requisits d’accés sol·licitaran la seva admissió al programa segons els canals que estableixi cada universitat participant.

Noteu que el perfil a la UPC i en el grup de recerca ADR&M és tecnològic, amb forta càrrega d’aplicacions TIC. Se centra en les aplicacions en estudis patrimonials i es diferencia dels estudis en rehabilitació (corresponents al Departament de Construccions Arquitectòniques o al grup GTED de la Universitat de Cantàbria), així com dels conservació i reús (més propis del Departament de Projectes Arquitectònics) o d’espai públic (propis del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori).

En els comptats casos en què es necessiti una codirecció, el caràcter multidisciplinari ha d’estar prou substanciat.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Nombre de places

5

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

El Programa de Doctorat té un caràcter interuniversitari.

Universitat coordinadora:

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea
(Departament d’Arquitectura, Departament de Física Aplicada I)

Universitats participants:
Universidad de Cantabria, Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED)
Universitat Politècnica de Catalunya, grup de recerca: Arquitectura, Disseny, Representació i Modelització ADR&M 2017 SGR 791


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Representació Arquitectònica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado

CONTACTE:
Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado

Convenis amb altres institucions

1. Títol: Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & Training.
Tipus d’activitat: projecte competitiu.
Entitat finançadora: Comissió Europea
Codi de l’entitat finançadora: 586437-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

2. Títol: Ludificació per a l’Ensenyament del Disseny Urbà i la Integració en Aquesta de la Participació Ciutadana 3.0
Tipus d’activitat: projecte competitiu.
Acrònim: GAME4CITY 3.0.
Entitat finançadora: Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Codi de l’entitat finançadora: BIA2016-77464-C2-1-R

Títol: E-learning 3.0 en la Docència de l’Arquitectura. Casos d’Estudi de Recerca Educativa per a un Futur Immediat
Tipus d’activitat: projecte competitiu.
Denominació abreujada: 3.0 E-learning Architecture.
Entitat finançadora: Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Codi de l’entitat finançadora: EDU2012-37247

4. Títol: MOOC. De la Realitat al Projecte. Del Projecte a la Realitat Augmentada (2014 MOOC 00019).
Tipus d’activitat: projecte competitiu.
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur).
Codi de l’entitat finançadora: 2014 MOOC 00019

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés idoni o recomanat és estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau i màster en, preferentment, algun dels següents màsters universitaris oficials, ja que pels seus continguts ofereixen una formació òptima per accedir a aquest Programa de Doctorat:

• Màster en Rehabilitació, Restauració i Gestió Integral del Patrimoni Construït i de les Construccions Existents (UPV/EHU)
• Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient (UPC)
• Màster en Edificació (UPC)
• Màster en Gestió i Valoració Urbana (UPC)
• Màster en Paisatgisme (UPC)
• Màster en Tecnologia de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Història de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (UPC)
• Màster en Urbanisme (UPC)
• Màster en Enginyeria Civil (UC)
• Màster en Patrimoni Històric i Territorial (UC)
• Màster en Enginyeria de Construcció (UC)
• Màster en Integritat i Durabilitat de Materials, Components i Estructures (UC).
També en altres màsters oficials d’universitats espanyoles o estrangeres que siguin equivalents i de temàtica afí a algun dels anteriors.

Els candidats que reuneixin els requisits d’accés sol·licitaran la seva admissió al programa segons els canals que estableixi cada universitat participant.

Noteu que el perfil a la UPC i en el grup de recerca ADR&M és tecnològic, amb forta càrrega d’aplicacions TIC. Se centra en les aplicacions en estudis patrimonials i es diferencia dels estudis en rehabilitació (corresponents al Departament de Construccions Arquitectòniques o al grup GTED de la Universitat de Cantàbria), així com dels conservació i reús (més propis del Departament de Projectes Arquitectònics) o d’espai públic (propis del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori).

En els comptats casos en què es necessiti una codirecció, el caràcter multidisciplinari ha d’estar prou substanciat.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

D’acord amb el que es disposa en l’art. 7 del Reial decret 99/2011, es valorarà l’experiència prèvia dels candidats a inscriure la seva tesi doctoral en el Programa de Doctorat. Aquest programa té un enfocament molt definit, la restauració i la rehabilitació, que alhora és ampli de continguts i molt particular quant a l’especificitat de les temàtiques implicades. Considerant aquesta situació, s’han establert uns criteris a valorar, amb una puntuació definida per a cada mèrit que s’indica a continuació, i que detecti la capacitat i interès dels futurs doctorands en les recerques contemplades.

Com es pot apreciar, la suma total de la valoració de tots els apartats és de 100 punts. La puntuació mínima exigible per ser admès en el Programa de Doctorat és de 50 punts.

1. Expedient acadèmic, inclòs el màster cursat. Es valorarà fins a un màxim de 30 punts. El grau/llicenciatura tindrà una valoració màxima de 10 punts, mentre que el màster tindrà una valoració màxima de 20 punts.

2. Afinitat del màster cursat. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts. La completa afinitat de les matèries cursades i del contingut del treball de fi de màster, en el màster cursat amb alguna temàtica relacionada amb les construccions històriques o amb la rehabilitació, es valorarà fins a un màxim de 20 punts. De manera orientativa, la màxima puntuació pot aconseguir-se si els candidats han cursat algun dels següents màsters oficials de recerca:

• Màster en Restauració i Gestió Integral del Patrimoni Construït (UPV/EHU)
• Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient (UPC)
• Màster en Edificació (UPC)
• Màster en Gestió i Valoració Urbana (UPC)
• Màster en Paisatgisme (UPC)
• Màster en Tecnologia de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Història de l’Arquitectura (UPC)
• Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (UPC)
• Màster en Urbanisme (UPC)
• Màster en Enginyeria Civil (UC)
• Màster en Patrimoni Històric i Territorial (UC)
• Màster Europeu en Enginyeria de la Construcció (UC)
• Màster en Integritat i Durabilitat de Materials, Components i Estructures (UC)

3. Nivell d’idioma anglès. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Estar en possessió del certificat de nivell B1 o equivalent es valorarà amb 2 punts. Estar en possessió del certificat de nivell B2 o equivalent es valorarà amb 6 punts. Els nivells superiors tindran la màxima puntuació. La puntuació mínima exigida en aquest apartat és de 2 punts.

4. Publicacions. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. De manera orientativa, la màxima puntuació s’aconsegueix amb dues publicacions JCR (màxim de 3 coautors) amb rànquing Q1.


5. Coneixements d’aplicacions informàtiques i de tecnologies de la informació i de les comunicacions. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. De manera orientativa, la màxima puntuació s’aconsegueix demostrant el domini d’eines informàtiques d’altes prestacions (Autocad, 3D Studio o similars), d’enviament i recepció telemàtica d’elevat volum de dades i d’ús d’aplicacions per a equips telèfons intel·ligents.

6. Altres idiomes. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. De manera orientativa, la màxima puntuació s’aconsegueix amb l’acreditació d’estar en possessió d’un certificat superior a B2, o equivalent, en alemany, francès o italià.

7. Altres mèrits. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Aquest apartat valora, bàsicament, els mèrits d’excel·lència en qualsevol dels sis apartats anteriors, sempre en relació amb les construccions històriques o amb la rehabilitació. Es tracta de valorar als candidats amb algun dels mèrits següents: domini específic.

Complements formatius

La primera matrícula es realitza després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícules d’honor (més de deu), premis extraordinaris final de carrera, màxima qualificació en el treball de fi de màster, màster cursat en una de les cinquanta primeres universitats a nivell internacional, altres postgraus de temàtiques similars en universitats estrangeres, amplis coneixements d’eines informàtiques d’altes prestacions, participació activa en projectes de recerca, contractes o convenis, beques prèvies gaudides en convocatòries competitives o que posseeixi una beca predoctoral atorgada per qualsevol entitat o amb càrrec a un projecte de recerca, contracte o conveni.

Període de matrícula dels nous doctorands

No es preveuen complements de formació específics.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

La primera matrícula es fa després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícula.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Activitat: Assistència i presentació de comunicació en congressos nacionals o internacionals.
Núm. d’hores: 90.
Caràcter voluntari de l’activitat formativa proposada, que dependrà de les orientacions del director o la directora de tesi, i de la disponibilitat de finançament per a portar-les a terme.

Activitat: Estades en altres institucions.
Núm. d’hores: 150.
Optativa.

Activitat: Reunions de seguiment de projectes de tesi, de treballs o de resultats de recerca.
Núm. d’hores: 40.
Caràcter obligatori de l’activitat formativa proposada.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 13/06/2024 06:45:18.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 13/06/2024 06:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • AL HELAL, ABDULHADI JAWAD I: Architectural identity for digital corporations: new architectural design strategies based on green values
  Autor/a: AL HELAL, ABDULHADI JAWAD I
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690612
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/02/2024
  Director/a de tesi: ESCODA PASTOR, MARIA CARMEN | ESQUINAS DESSY, JESÚS

  Tribunal:
       PRESIDENT: AMADO LORENZO, ANTONIO GONZALO PEDRO
       SECRETARI: ZARAGOZA DE PEDRO, MARIA ISABEL
       VOCAL: FERRATER ARQUER, BORJA
  Resum de tesi: La tesi revela noves estratègies en les relacions entre la identitat corporativa i arquitectònica en el segle XX. L’estudi analitza aquesta relació examinant l’enfocament de les corporacions digitals que exploren el disseny arquitectònic per reflectir la seva identitat corporativa. La identitat corporativa ha d’expressar un conjunt de valors que les corporacions utilitzen per crear la seva marca, la seva pròpia identitat arquitectònica, utilitzant diferents mitjans i estratègies.Algunes entitats corporatives tenen trets característiques en el seu disseny arquitectònic, com ara materials i composició formal i espacial. Un dels objectius d’aquests trets característics és expressar visualment els valors de l’empresa, donant-los així el seu distintiu personal. Aquesta tesi intenta demostrar com la identitat arquitectònica de les cinc principals empreses digitals més importants utilitzen determinades estratègies de disseny per relacionar-se amb el context i incorporen valors ecològics com la sostenibilitat, la responsabilitat ambiental i la natura.Aquest estudi presenta diversos casos que exemplifiquen com les corporacions han explotat el disseny arquitectònic per reflectir la seva identitat corporativa al llarg del temps. Abans de la Revolució Industrial, sostenim que les primeres corporacions eren entitats que sorgien d’institucions com la monarquia (representada pels reis), l’església (representada pels clergues) i els exèrcits. Aquests tres poders van ser els principals cercles d’expressió i de cerca d’identitat durant aquest període. Aquestes institucions van explotar el disseny arquitectònic en les seves primeres instal•lacions, com ara palaus, temples i castells, tot destacant els seus valors, i la seva importància social a traves d’una materialitat concreta.Després de la Revolució Industrial, es van produir canvis en diversos àmbits de la societat, que van portar al ressorgiment de nous poders socialment importants. Aquestes noves corporacions incloïen institucions i empreses dedicades al comerç, a l’esport, a l’art i a l’educació. Aquestes corporacions tenien valors, com les entitats anteriors a la Revolució Industrial. Per tant, aquestes noves institucions també van fer servir diversos mitjans i estratègies per comunicar la seva identitat i valors al públic. Igual que els poders preindustrials, aquests nous poders van utilitzar el disseny arquitectònic per reflectir els seus valors a través de trets característiques en les seves construccions. En el període post-industrial, van aprofitar la innovació i el progrés continu en les tècniques constructives per expressar poder i modernitat.Els estudis de cas corresponents a aquest segle s’organitzen en tres parts. La primera part inclou estudis de diverses categories generals de corporacions, incloent-t’hi les culturals, educatives i comercials. A la segona part, hi ha seleccionades corporacions digitals per estudiar-les amb més detall. Això es fa perquè les empreses digitals són ara les institucions més riques i poderoses del món. A la tercera part de l’exploració, s’ha seleccionat una empresa digital per profunditzar en el detall del seu examen.L’auge rellevància de les empreses digitals en els darrers vint-i cinc anys ha portat a l’anomenada tercera Revolució Industrial o Revolució Digital. Aquest estudi analitza els exemples de les cinc empreses més destacades en liderar la revolució Digital: Google, Microsoft, Amazon, Meta (anteriorment Facebook) i Apple. Aquestes empreses s’han convertit en centres importants de la comunitat i han impactat en moltes àrees de la vida. Les seves identitats corporatives estan canviant per estar al corrent dels valors contemporanis com l’ambientalisme, la innovació, els entorns de treball socials i l’entreteniment. L’expressió d’aquests valors té diversos objectius, entre ells l’enfortiment de la identitat corporativa.

 • PUGLISI, GIUSEPPE MASSIMO: From Barcelona to Vancouver: the use of the green areas along space/time
  Autor/a: PUGLISI, GIUSEPPE MASSIMO
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/03/2024
  Director/a de tesi: PUJADAS GISPERT, ESTER | DE MENDONÇA ESPINHEIRA GOMES, RENATA

  Tribunal:
       PRESIDENT: CARRA\', NATALINA
       SECRETARI: LLOP TORNE, CARLOS JUAN
       VOCAL: PUGLIESE, MICHELANGELO
  Resum de tesi: El tema de la tesi es centra en el paisatge, incloent com es relaciona amb els jardins, l'arquitectura, l'entorn i com es fan servir diferents àrees al llarg de l'espai i el temps. Els espais naturals tenen un alt potencial de desenvolupament a les noves ciutats intel·ligents, i la fusió de l'entorn físic i la informació digital està experimentant una transició fonamental. En aquest sentit, la composició del paisatge pot obrir el camí cap a la renovació de la cultura, una característica buscada a l'època victoriana i lleugerament oblidada després de la Primera Guerra Mundial. Les característiques a considerar en la planificació d'àrees verdes per maximitzar l'aparició de la cultura poden incloure el seu ús al llarg de les diferents hores del dia i la nit. En aquesta recerca, la hipòtesi és que els parcs estan positivament correlacionats amb l'establiment d'activitats socials i brinden l'oportunitat de promoure la alliberament d'estrès en un entorn conductual. La implicació d'aquest estudi pot ajudar dissenyadors urbans i del paisatge, planificadors i arquitectes a crear un entorn verd sociable. Després de revisar la literatura existent en aquest camp i identificar una bretxa científica, es va dur a terme un conjunt de marcs teòrics per facilitar la comprensió de les nocions desenvolupades en aquest estudi. Després, mitjançant la descripció dels mètodes implementats, es va explicar el procés d'aplicació de diferents procediments, incloent qüestionaris i entrevistes amb figures clau en el camp. Posteriorment, es van presentar les troballes obtingudes i es van presentar la discussió i les conclusions, juntament amb un projecte de simulació presentat als annexos, per expressar visualment el alt potencial descobert amb la recerca. Tot això pot ser la base per a investigacions addicionals orientades a un nou tipus de disseny ecològic. L'objectiu és orientar el coneixement i la innovació en el disseny verd mitjançant l'ús de noves tecnologies, anant més enllà del procés de producció de disseny tradicional. En visionar el futur dels parcs urbans, l'estudi proposa una direcció transformadora, defensant que els parcs evolucionin més enllà de simples espais recreatius cap a centres vitals d'educació, cultura, sostenibilitat i innovació tecnològica. La recerca, realitzada en parcs recentment construïts a Barcelona en comparació amb el model de Vancouver, ofereix idees sobre possibles nous usos per a aquests espais. Reconeixent les seves limitacions geogràfiques i històriques, l'estudi destaca la seva rellevància per als parcs contemporanis, posant de manifest la necessitat d'estudis específics per explorar com les tecnologies modernes poden integrar-se en parcs històrics: sense comprometre el seu valor patrimonial.

 • ZHANG, ZHIHUI: Linking architecture and emotions: sensory dynamics and methodological innovations
  Autor/a: ZHANG, ZHIHUI
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 07/05/2024
  Director/a de tesi: FORT MIR, JOSEP MARIA | GIMÉNEZ MATEU, LUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: FONSECA ESCUDERO, DAVID
       SECRETARI: NAVARRO DELGADO, ISIDRO
       VOCAL: VENTURA RODÀ, ORIOL
  Resum de tesi: Aquest estudi aprofundeix en la complexa relació entre el camp de l'arquitectura i les emocions humanes, amb l'objectiu de cobrir un buit significatiu en la investigació existent. Explora àmpliament l'impacte profund d'elements de disseny arquitectònic, com ara la il·luminació, els esquemes de colors i la integració de paisatges naturals, en les respostes emocionals. Aquesta recerca va més enllà dels enfocaments tradicionals en estètica i sostenibilitat, esforçant-se per innovar en mètodes per avaluar l'impacte emocional dels espais arquitectònics.En aquest estudi, s'adopta una ruta tecnològica que va des del laboratori fins a la realitat virtual i, finalment, a la intel·ligència artificial, combinant anàlisi teòric amb experiments pràctics i estudis de cas. La recerca principal inclou l'examen dels efectes de les variacions de la il·luminació i les dimensions espacials en les emocions de les persones, així com l'aplicació de la tecnologia de reconeixement facial d'emocions en entorns arquitectònics de realitat virtual, explorant les capacitats perceptives de la IA com a eina en el disseny arquitectònic. Aquests estudis busquen reduir la bretxa entre la recerca teòrica i l'aplicació pràctica, proporcionant noves perspectives i dades empíriques per al camp del disseny arquitectònic.L'estudi conclou amb una reflexió sobre les metodologies utilitzades i les seves implicacions més àmplies per a la pràctica del disseny arquitectònic. Ofereix estratègies específiques per a arquitectes i dissenyadors, destinades a crear espais que ressonin emocionalment i afegeixin un valor substancial a les experiències humanes. En prioritzar els factors emocionals en el procés de disseny, aquesta recerca busca millorar la qualitat general de vida i promoure el benestar en espais arquitectònics dissenyats amb cura.

Darrera actualització: 13/06/2024 07:00:58.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GONZÁLEZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER
Títol:La Seu Episcopal d¿Ègara. El projecte d¿un conjunt cristià al segle V
Data lectura:19/07/2022
Director/a:GIMÉNEZ MATEU, LUIS
Codirector/a:SÁNCHEZ RIERA, ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
El orden de San Miguel de Egara
Universidad de Cantabria
Data de publicació: 24/05/2016
Capítol en llibre

Los precedentes de las medidas de la catedral gótica de Girona
Instituto Juan de Herrera
Data de publicació: 2017
Capítol en llibre

La representación de las construcciones bíblicas en la iconografía de la Antingüedad tardía = The representation of biblical constructions in the iconography of Late Antiquity
Gangemi Editore
Data de publicació: 14/09/2017
Capítol en llibre

The music of Sant Fructuós' measures
Fco. Javier González; Millan, A.
Springer
Data de publicació: 04/01/2018
Capítol en llibre

L’Arqueologia arquitectònica de Puig i Cadafalch a l’edifici funerari de Sant Pere de Terrassa
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

El orden de San Miguel de égara
6th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 24/05/2016
Presentació de treball en congressos

The representation of biblical constructions in the iconography of Late Antiquity
39th International Conference of Representation Disciplines Teachers = 39º Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione
Presentació de treball en congressos

Los precedentes de las medidas de la Catedral Gótica de Girona
Simposio Internacional Obra Congrua
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

La forma de la arquitectura desde el año 1000 a.C. hasta finales del Siglo X
II Jornadas Doctorales Interuniversitarias
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DÍEZ BLANCO, MARÍA TERESA
Títol:El espacio a partir del plano: el Neoplasticismo en la arquitectura contemporánea
Data lectura:07/02/2022
Director/a:MILLAN GOMEZ, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Steven Holl: from the hinged space to the chromatic space
Springer
Data de publicació: 2017
Capítol en llibre

Spatial analysis of Finnish architect Juha Leiviskä's churches and their link with the Stijl Dutch group
8th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAGHERI MOGHADDAM, FAEZEH
Títol:Urban Vertical Garden: Ways to Improve Living Conditions by Applying Green Façades in Buildings Refurbishment at Semi-Arid Climate
Data lectura:24/01/2022
Director/a:FORT MIR, JOSEP MARIA
Codirector/a:NAVARRO DELGADO, ISIDRO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Building orientation in green facade performance and its positive effects on urban landscape case study: an urban block in Barcelona
Bagheri Moghaddam, F.; Fort, JM; Besne, A.; Navarro, I.; Redondo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/11/2020
Article en revista

Evaluation of thermal comfort performance of a vertical garden on a glazed façade and Its effect on building and urban scale, case study: an ofice building in Barcelona
Bagheri Moghaddam, F.; Fort, JM; Navarro, I.; Redondo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/06/2021
Article en revista

Understanding the performance of vertical gardens by using building simulation and its influences on urban landscape
Bagheri Moghaddam, F.; Navarro, I.; Redondo, E.; Fort, JM; Gimenez-Mateu, L.
ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1887-7052 (JCR Impact Factor-2021: 0.389; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

A literature review on thermal comfort performance of parametric façades
Yazdi Bahri, S.; Alier, M.; Sanchez Riera, A.; Bagheri Moghaddam, F.; Casany, M.J.; Llorens, A.
Energy reports, ISSN: 2352-4847 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

AUTOR/A:CHRISTODOULOU, MARILENA
Títol:Developing a parametric system for pointe shoe customization
Data lectura:17/12/2021
Director/a:DE SOLA-MORALES SERRA, PAU
Codirector/a:NAVARRO DELGADO, ISIDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Landscape design methodology: pattern formation through the use of cellular automata
DLA Conference Bauhaus 2019
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

The history of parametric design and Its applications in footwear design
ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies
Data de presentació: 17/10/2020
Presentació de treball en congressos

Developing a parametric system for pointe shoe customization
23rd International Conference on Human-Computer Interaction
Data de presentació: 24/07/2021
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202328/06/2024Conveni de col.laboració per la formació per dissenyar i desenvolupar eines informàtiques interactives per ajudar al desenvolupament dels terapeutes ocupacionals a la seva feina.PESA 4040 SL
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202231/03/2024Contracte de col.laboració per la Redacció del Pla Director de restauració de la Torre de Bellesguard d’Antoni Gaudí, Edifici principal,Castell i muralla (Bellesguard 20); Exteririors i jardí;...GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
30/09/202230/06/2023Contracte de formació en Realitat Virtual i Augmentada en el Màster de Música i So per a experiències de l'Entreteniment i del grau en Fisioteràpia InternacionalPESA 4040 SL
01/09/202201/09/2023Aplicacions de la recerca teoricopràctica en artFundació Bosch i Gimpera
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
01/04/202230/04/2023Innovative Eco-construction System based on Interlocking Modular Insulation Wood and Cork-based PanelsCommission of European Communities
10/01/202214/06/2022Formació en Realitat Virtual i Augmentada en el Màster de Música i So per a Experiències de l’Entreteniment i del grau en Fisioteràpia InternacionalPESA 4040 SL
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022Barcelona Ciutat FràgilAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202031/07/2021Realització de 7 conferències i 7 workshops telemàtics impartits per diferents professors de l'ETSAB per a l'empresa pública BIAD de Beijing, a través de l'empresa Diagonal China.DIAGONAL ARCHITECTURE DESIGN AND CO
01/03/202028/02/2021ARQUITECTURAS PORTÁTILES: VISERAS DE PROTECCION FACIAL FRENTE AL COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/12/201914/12/2023Realització del Projecte R+D consistents en la documentació geomètrica i històrico-arqueològica exhaustiva de les construccions existents a la Torre de Bellesguard d'Antoni Gaudí .GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
30/10/201917/04/2024Contracte R+D de desenvolupament de la investigació referent a les campanes hiperboloïdals de la façana del Naixement de la Sagrada Família amb el resultat de la fosa de tres prototips de campanes.JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
03/06/201903/06/2019col·laboració al Senseable City Laboratory del Massachusetts Institute of TechnologyMassachusets Institute of Technology
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:


Grups externs:

 • Universidad de Cantabria, Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202328/06/2024Conveni de col.laboració per la formació per dissenyar i desenvolupar eines informàtiques interactives per ajudar al desenvolupament dels terapeutes ocupacionals a la seva feina.PESA 4040 SL
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202231/03/2024Contracte de col.laboració per la Redacció del Pla Director de restauració de la Torre de Bellesguard d’Antoni Gaudí, Edifici principal,Castell i muralla (Bellesguard 20); Exteririors i jardí;...GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
30/09/202230/06/2023Contracte de formació en Realitat Virtual i Augmentada en el Màster de Música i So per a experiències de l'Entreteniment i del grau en Fisioteràpia InternacionalPESA 4040 SL
01/09/202201/09/2023Aplicacions de la recerca teoricopràctica en artFundació Bosch i Gimpera
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
01/04/202230/04/2023Innovative Eco-construction System based on Interlocking Modular Insulation Wood and Cork-based PanelsCommission of European Communities
10/01/202214/06/2022Formació en Realitat Virtual i Augmentada en el Màster de Música i So per a Experiències de l’Entreteniment i del grau en Fisioteràpia InternacionalPESA 4040 SL
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022Barcelona Ciutat FràgilAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202031/07/2021Realització de 7 conferències i 7 workshops telemàtics impartits per diferents professors de l'ETSAB per a l'empresa pública BIAD de Beijing, a través de l'empresa Diagonal China.DIAGONAL ARCHITECTURE DESIGN AND CO
01/03/202028/02/2021ARQUITECTURAS PORTÁTILES: VISERAS DE PROTECCION FACIAL FRENTE AL COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/12/201914/12/2023Realització del Projecte R+D consistents en la documentació geomètrica i històrico-arqueològica exhaustiva de les construccions existents a la Torre de Bellesguard d'Antoni Gaudí .GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS IN
30/10/201917/04/2024Contracte R+D de desenvolupament de la investigació referent a les campanes hiperboloïdals de la façana del Naixement de la Sagrada Família amb el resultat de la fosa de tres prototips de campanes.JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
03/06/201903/06/2019col·laboració al Senseable City Laboratory del Massachusetts Institute of TechnologyMassachusets Institute of Technology
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Secció de qualitat al web propi de la universitat d'origen

    Indicadors