Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Polímers i Biopolímers

Polímers i Biopolímers

Els començaments d’aquest Programa de Doctorat es remunten al 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la llavors recentment promulgada LRU. El 1994 l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.

El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció va ser auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència el 2011 (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al Master in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track).

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, majorment dins l’àrea de materials.

El Programa de Doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una especial repercussió en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA hi ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck-Mainz, Lió…) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que es puguin aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.


COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel.: 934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

• Enginyeria Química
• Llicenciatura en Ciències Químiques
• Enginyeria de Materials
• Enginyeria en Bioquímica
• Enginyeria Industrial
• Llicenciatura en Ciències Biològiques
• Llicenciatura en Ciències Físiques i en Farmàcia

Sense complements de formació:
Màsters Degree in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track), de la EEBE.

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/index

Amb complements de formació:
Màsters universitaris en els àrees d’enginyeria química, materials, química i biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat d’investigació a tot tipus de públics.

Els estudiants del Programa de Doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, al mateix temps que a la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats i biopolímers en particular.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per a la síntesi d’idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a la matrícula. Excepcionalment els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:
UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel.: 934 011 792

Convenis amb altres institucions

Amb conveni
University of Lisboa, IST (Portugal)
Universidade Federal do Rio Gran do Sul (Brasil)
The Xina Scolarship Council (CSC)
Universidad Nacional Autónoma de Mèxic
B Braun Surgical, SA

Col·Laboracions:

Amirkabir University of Technology (Iran)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (Espanya)
Bar Ilan University (Israel)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (Portugal)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (Espanya)
Coventry University (Regne Unit)
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung EV (Alemanya)
Graz University of Technology (Àustria)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (Alemanya)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itàlia)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (Alemanya)
Monash University (Austràlia)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (Romania)
Politecnico di Torino (Itàlia)
Queen Mary University of London (Regne Unit)
Università di Roma La Sapienza (Itàlia)
SINTEF (Noruega)
Sofia University (Bulgària)
The University of British Columbia (Canadà)
The University of Manchester (Regne Unit)
Universidad de Sevilla (Espanya)
Universidad de Zaragoza (Espanya)
Universitat del País Basc (Espanya)
Universidad Nacional Autónoma de Mèxic (Mèxic)
Universidad Politécnica de Madrid (Espanya)
Universidade do Minho (Portugal)
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itàlia)
Università della Calabria (Itàlia)
Università di Verona (Itàlia)
University College London (Regne Unit)
University of Chemical Technology and Metallurgy (Bulgària)
University of Namur (Bèlgica)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Àustria)
University of Oldenburg (Alemanya)
University of Regensburg (Alemanya)
University of Sheffield (Regne Unit)
VTT Technical Research Centre of Finland (Finlàndia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

• Enginyeria Química
• Llicenciatura en Ciències Químiques
• Enginyeria de Materials
• Enginyeria en Bioquímica
• Enginyeria Industrial
• Llicenciatura en Ciències Biològiques
• Llicenciatura en Ciències Físiques i en Farmàcia

Sense complements de formació:
Màsters Degree in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track), de la EEBE.

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/index

Amb complements de formació:
Màsters universitaris en els àrees d’enginyeria química, materials, química i biotecnologia.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Per aconseguir aquesta admissió, els estudiants hauran de dirigir-se a la Comissió Acadèmica del programa i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa. La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Criteris d’admissió al període de recerca específics del programa, així com criteris de valoració de mèrits.

Ponderació:
1. Currículum acadèmic del candidat: tipus de formació. Ponderació: 30%.
2. Currículum acadèmic del candidat: qualificacions obtingudes. Ponderació: 25%.
3. Beques i/o ajudes a l’estudi de què es disposa. Ponderació: 20%.
4. Experiència prèvia en recerca. Ponderació: 10%.
5. Adequació del candidat a les temàtiques dels grups de recerca receptors. Ponderació: 7%.
6. Altres mèrits en activitats de recerca. Ponderació: 5%.
7. Altres mèrits acadèmics. ponderació: 3%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que se superin complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els alumnes que hagin de cursar complements de formació segons el perfil d’ingrés procedents d’altres màsters o titulacions hauran de complementar la seva formació, en l’extensió necessària, segons sigui la seva formació prèvia. Aquesta formació podrà fer-se dins del Master in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track) d’aquesta universitat.

Aquest màster comprèn disciplines de diferent caràcter formatiu:

• Assignatures de formació bàsica i fonamental en polímers i biopolímers.
• Laboratoris d’experimentació en la metodologia de la recerca en polímers i biopolímers.
• Cursos específics sobre polímers i biopolímers avançats, com ara biomaterials, polímers biosostenibles, nanocompostos i polímers conductors.

Límit temporal per dur a terme els complements de formació i criteris per a la desvinculació dels estudiants si no el compleixen.
1. La formació complementària es podrà fer en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de l’estudiant.
2. En aquells casos en què el complement formatiu requerit sigui limitat, es podrà començar el treball de tesi en paral·lel.
3. La no-superació de les assignatures complementàries comportarà la desvinculació automàtica del programa.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Seminaris.
Hores: 10.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Congressos.
Hores: 24.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 80.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions.
hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Es recomana la realització de tres activitats optatives abans de dipositar la tesi doctoral.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Actualment hi ha tres sales de despatxos amb capacitat per a 20 doctorands al Campus Diagonal-Besòs.

Específicament dins el Programa de Doctorat és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands tinguin accessibilitat al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com el GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant ’electrospinning’, ’electrospraying’, ’spin coating’, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:59.

Llistat de tesis en dipòsit

 • KERIDOU, INA: Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
  Autor/a: KERIDOU, INA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 16/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
  Tribunal:
       PRESIDENT: MEAURIO ARRATE, EMILIANO
       SECRETARI: FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
       VOCAL: REINA LOZANO, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: En los últimos años se ha extendido el uso de los biomateriales poliméricos en una amplia variedad de aplicaciones quirúrgicas y farmacéuticas debido a sus óptimas propiedades físicas y mecánicas. En esta tesis doctoral se presenta un estudio sobre la crislalinidad, propiedades y degradabilidad del poli-4-hidroxibutirato (P4HB) y poliésteres relacionados. El P4HB se comercializa por la empresa B. Braun Surgical S.A.U. bajo la marca comercial MonoMax® como sutura monofilamento absorbible.Parte de este trabajo se ha realizado bajo un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña, concretamente entre el_grupo de investigación PSEP (Polímeros Sint_éticos. Estructura y Propiedades) y la empresa B. Braun Surgical S.A.U. (Centro de Excelencia para Cierre de Heridas) con el principal objetivo de investigar acerca de sistemas poliméricos con determinadas aplicaciones biomédicas.El estudio abarca diferentes temas relacionados con el P4HB como son: (a) la caracterización física, química, térmica y mecánica, (b} el estudio de la cinética de cristalización, (c) el estudio del comportamiento de degradación y d) la producción de nanofibras mediante la técnica de electrohilado. Además, el trabajo incluye un estudio de mezclas de dos sistemas poliméricos diferentes, por una parte mezclas de dos poliésteres: poliglicolato (PGA) y poliéaprolactona (PCL) y por otra mezclas de ácido pollláctico (PLA) y poliamida.Los procesos de cristalización se estudiaron en condiciones isotérmicas y no-isotérmicas utilizando microscopía óptica y calorimetría diferencial de barrido. También, se llevaron a cabo experimentos con fuentes de luz sincrotrón que proporcionaron información adicional sobre las morfologías de las !amelas, la estructura cristalina y la orientación molecular.La degradación hidrolítica y enzimática de las diferentes matrices de P4HB se realizó en medios tamponados. La degradación hidrolítica se estudió en medios con diferente pH y temperatura y la degradación enzimática en condiciones fisiológicas con dos lipasas diferentes. El mecanismo de degradaciórthidrolítica resultó ser diferente al de degradación enzimática, caracterizándose el primero por una degradación en masa con rotura de cadenas al azar y el segundo por una erosión de la superficie y posterior eliminación de unidades de monómero. Los estudios de difracción de rayos X a bajo ángulo de fibras templadas revelaron una estructura supramolecular con dos diferentes tipos de apilamiento de lamelas. La morfología de las esferulitas se puedo observar en películas de material degradado enzimáticamente al eliminar la parte amorfa. ·Mediante electrohilado se prepararon nanofibras de PGA/PC.L y P4HB. Las primeras se cargaron con agentes farmacológicos para su uso como reforzantes de matrices poliméricas biodegradables. Por otra parte, la funcionalidad biológica de las na11ofibras de P4HB se logró con la incorporación de factores de crecimiento y se estudió la cicatrización de heridas con dos líneas celulares diferentes, epiteliales y fibroblastos.Por último se ha estudiado la mezcla inmiscible formada por poliamida 6,1O y PLA para investigar sobre el efecto del confinamiento de pequeños dominios de polímero en la separación de fases y sobre la influencia de la fase dispersa depoliamida en la cristalización de PLA.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:16.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:02:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VALVERDE SALAMANCA, ABEL
Títol:Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
Data lectura:27/07/2020
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
Títol:Modified polymers as electroactive biomaterials
Data lectura:13/07/2020
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C. (2019). Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties. - Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2019: 3.557; Quartil: Q2)

Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E. (2020). Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties. - Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2018: 5.047; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RIVAS CAÑAS, MANUEL
Títol:Hydroxyapatite-based materials for smart antitumor drug delivery systems, endocytic pathways and endosomal trafficking
Data lectura:28/10/2019
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:STEFANOV, IVAYLO
Títol:Multifunctional enzymatically-generated hydrogel platforms for chronic wound application
Data lectura:23/07/2019
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morena, A. G.; Stefanov, I.; Ivanova, K.; Perez, S.; Tzanov, T. (2019). Immobilized lignin-capped silver nanoparticles in a multifunctional polyurethane foam dressing for chronic wound treatment.

AUTOR/A:TINAJERO DÍAZ, ERNESTO
Títol:Hybrid block and graft copolymers made from macrolactones and a-amino acids for applications as drug delivery nanosystems
Data lectura:17/07/2019
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). Block and graft copolymers made of 16-membered macrolactones and l-Alanine: a comparative study. - Macromolecular chemistry and physics, ISSN: 1022-1352 (JCR Impact Factor-2019: 2.335; Quartil: Q2)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). pH-responsive diblock copolymers made of omega-pentadecalactone and ionically charged alpha-amino acids. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2020). Copolymacrolactones grafted with L-glutamic acid: Synthesis, structure, and nanocarrier properties. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GÓMEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA
Títol:Diseño in silico de inhibidores alostéricos de proteínas de unión a nucleótidos
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Valverde, A.; Gomez, P.; Perez, J. (2020). Assessment of the conformational profile of bombesin by computational methods. - Journal of Molecular Graphics and Modelling, ISSN: 1873-4243 (JCR Impact Factor-2018: 1.863; Quartil: Q2)

AUTOR/A:TRIGUERO ENGUÍDANOS, JORDI
Títol:Study of conductive polymers, biomolecules and their hybrids through computational approaches
Data lectura:08/03/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ZANUY GOMARA, DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:KONURAY, ALI OSMAN
Títol:Design and analysis of Dual-Curing Systems
Data lectura:17/09/2018
Director/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Codirector/a:FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J.; Fernández-Francos, XAvier; Konuray, A. (2018). ASCIL-Estudi E0013.

Konuray, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; Serra, M. À. (2019). Acetoacetate based thermosets prepared by dual-Michael addition reactions. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Santín, D.; Konuray, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2019). Kinetics analysis and simulation of sequential epoxy dual-curing systems with independent thermal activation. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2019: 2.762; Quartil: Q2)

Konuray, A.; García, A.; Morancho, J.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À.; Ferrando, F.; Garcia, M.; Ramis, X. (2019). Hard epoxy thermosets obtained via two sequential epoxy-amine condensations. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Konuray, A.; Salla, J.; Morancho, J.; Fernandez-Francos, X.; Garcia, M.; Ramis, X. (2019). Time-temperature-transformation (TTT) diagram of dual-curable epoxy thermosets obtained via two sequential epoxy-amine condensations. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2019: 2.762; Quartil: Q2)

Konuray, A.; Areny, N.; Morancho, J.; Salla, J.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Time-temperature transformation of a dual-curable off-stoichiometric amine-epoxy thermoset.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Konuray, A.; Serra, M. À. (2018). Curing and mechanical properties of off-stoichiometric anhydride-epoxy thermosets.

Konuray, A.; Serra, M. À.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Morancho, J.; Ramis, X. (2018). Dual-curable click thermosets with custom tailored properties.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Konuray, A.; Salla, J.; Serra, M. À. (2019). Dual curing of an epoxy resin with dicarboxylic acids.

AUTOR/A:GAMARRA MONTES, ANA
Títol:Ionic complexes of naturally-occurring biopolymers and cationic surfactants: a platform for industrial and biomedical applications
Data lectura:13/07/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gamarra, A.; Muñoz, S.; Martinez de Ilarduya, A.; Thérien-Aubin, H.; Landfester, K. (2018). Comblike ionic complexes of hyaluronic acid and alkanoylcholine surfactants as a platform for drug delivery systems. - Biomacromolecules, ISSN: 1525-7797 (JCR Impact Factor-2018: 5.667; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Missagia, B.; Urpí, L.; Morato, J.; Muñoz, S. (2018). Ionic coupling of hyaluronic acid with ethyl N-lauroyl L-arginate (LAE): Structure, properties and biocide activity of complexes. - Carbohydrate polymers, ISSN: 0144-8617 (JCR Impact Factor-2018: 6.044; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SABORÍO GONZÁLEZ, MARICRUZ
Títol:Developmet of Flexible Electrodes and Lightweight Capacitors
Data lectura:23/03/2018
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Saborío, M.; Zukic, S.; Lanzalaco, S.; Casanovas Salas, Jordi; Puiggali, J.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Prototyping flexible supercapacitors produced with biohydrogel. - Materials Today Communications, ISSN: 2352-4928 (JCR Impact Factor-2018: 1.859; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MORALES HUERTA, JUAN CARLOS
Títol:Polyesters containing cyclic carbohydrate-based units obtained by Ring Opening Polymerization
Data lectura:26/02/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Partially renewable poly(butylene 2,5-furandicarboxylate-co-isophthalate) copolyesters obtained by ROP.

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Isomannide-containing poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) copolyesters via ring opening polymerization. - Macromolecules, ISSN: 0024-9297 (JCR Impact Factor-2018: 5.997; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MAYANS TAYADELLA, ENRIC
Títol:Self-assembly of Phenylalanine Derivatives
Data lectura:18/12/2017
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:CATIVIELA MARÍN, CARLOS A.
Codirector/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mayans, E.; Murase, S. K.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Cativiela, C.; Aleman, C.; Puiggali, J. (2018). Hybrid polypeptide/polylactide copolymers with short phenylalanine blocks. - Macromolecular chemistry and physics, ISSN: 1022-1352 (JCR Impact Factor-2018: 2.622; Quartil: Q2)

Martí, D.; Mayans, E.; Gil, A.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Yousef, I.; Keridou, I.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2018). Amyloid-like fibrils from a diphenylalanine capped with an aromatic fluorenyl. - Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ZAKHAROVA, ELENA
Títol:Sustainable plastics derived from renewable resources
Data lectura:11/12/2017
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Hydroxyl-functionalized amphiphilic triblock copolyesters made of tartaric and lactic acids: Synthesis and nanoparticle formation. - Reactive and functional polymers, ISSN: 1381-5148 (JCR Impact Factor-2018: 3.074; Quartil: Q1)

García, M.; Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Segmented polyurethanes derived from glucose for sustainable coating.

AUTOR/A:GONZÁLEZ GÓMEZ, NEUDYS DEL VALLE
Títol:Obtaining improved latex formulations for the increase of electrical resistance in medium voltage insulating gloves
Data lectura:03/11/2017
Director/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Codirector/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
González, N.; Custal, M.A.; Tomara, G.; Psarras, G.; Riba, J.; Armelin, E. (2017). Dielectric response of vulcanized natural rubber containing BaTiO3 filler: the role of particle functionalization. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MILLAN ELIAS, CINTHIA RAQUEL
Títol:Structural and Functional Studies of AT-Rich DNA Ligands and Their Effect on Trypanosoma brucei
Data lectura:27/10/2017
Director/a:CAMPOS LOPEZ, JOSEFA DE LOURDES
Codirector/a:SAPERAS PLANA, NURIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Millan, C.; Acosta-Reyes, F.J.; Lagartera, L.; Saperas, N.; Dardonville, C.; De Koning, H.; Campos, J.Lourdes (2018). New drugs complexed with AT-rich DNA accumulate in kinetoplast DNA: a promising treatment against sleeping sickness.

AUTOR/A:SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARGARITA
Títol:Estudio de mejora de las propiedades de polímeros conductores electrogenerados. Verificación de parámetros de aplicación tecnológica
Data lectura:25/10/2017
Director/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Codirector/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Codina Roig, Eva (2017). Síntesis y caracterización de poliglutamatos con incorporación de a-tocoferol como antioxidante..

Romero Iglesias, David (2017). ESTUDI D'INCORPORACIÓ DEL DOPANT CATIÒNIC 1-Cl, AL POLÍMER CONDUCTOR POLI(3,4-ETILENDIOXITIOFENO). CARACTERITZACIÓ DELS RESULTS..

Ureña Carrasco, Alejandro (2018). Diseño de una planta de producción de cerveza y estudio de nuevas recetas artesanales de cerveza.

Costa Lucero, Marc (2018). Anàlisi i simulació de nous materials pels futurs supercondensadors: Hidrogels.

Esteve I cantero, Marc (2018). Estudi d'optimització de les propietats de conductivitat elèctrica i d'emmagatzematge reversible de càrrega d'un material de matriu polimèrica de base heterocíclica.

Jiménez Cárdenas, Julián (2018). Valorización de amonio de aguas residuales como fertilizante líquido (sales de amonio) MEDIANTE Contactores de membrana.

Lucentini, I. (2018). Descomposición catalítica de Amoniaco para la producción de Hidrogeno.

Yu, Xiangwei (2018). Kinetic modelling of Advanced Oxidation Processes (AOPs) for process monitoring, control and optimization.

García, X. (2018). Estudis in situ de Processos Catalítics amb Fotoemissió Electrònica.

Foroughi, Vahid (2018). Risk analysis of domino effect in pipelines.

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Cationic doping of PEDOT with 1-Cl.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt