Projectes Arquitectònics

COORDINADOR/A

Mària Serrano, Maria Magdalena

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

L’arquitectura té com a eix central del seu desenvolupament el projecte arquitectònic, que és el que articula la construcció, l’organització espacial i l’ús a partir de les dimensions estètiques, ètiques i cognitives del procés de disseny.

Això comporta, com ja va indicar Vitrubi fa dos mil anys, la relació entre les ciències naturals i les exactes, d’una banda, i les ciències socials per l’altra.

Aquest Programa de Doctorat posa l’accent en un costat o un altre d’aquest grup de disciplines adjuntes a la professió d’arquitecte. Però, en conjunt, totes les línies de recerca van a parar a tesis sobre el projecte com a intervenció projectual capaç d’articular: geografia i història, clima i societat, naturalesa i cultura.

L’organització s’articula a través d’uns grups de recerca cadascun dels quals posseeix un perfil específic en funció dels seus interessos. Però això no obsta perquè tots ells responguin a una mateixa necessitat d’investigar sobre el projecte, el seu ensenyament, la seva naturalesa estètica, ètica o científica i el seu impacte en la vida cultural contemporània.

Avui més que mai, atesa l’escassa presència dels arquitectes en l’espai europeu de recerca, aquest programa és una necessitat ineludible.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter de l’àmbit científic del programa, projectes arquitectònics, l’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters oficials de la UPC en Teoria i Pràctica del Projecte, del MISMeC en Intervenció Sostenible en el Medi Construït o del MBArch Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línies d’especialització en Projecte, Procés i Programació, Contemporary Project (aquesta última línia impartida íntegrament en anglès) o Restauració i Rehabilitació Arquitectònica, cas en què no és necessari cursar assignatures addicionals. El procés de selecció establert en aquests màsters ja garanteix un perfil apropiat d’accés al Programa de Doctorat.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. La Comissió de Postgrau del Programa de Doctorat resoldrà els casos de candidats que presentin característiques particulars.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quancalgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Projectes Arquitectònics (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Altres col·laboracions:
• Col·laboració amb Aristotle University of Thessaloniki. Grècia. Estrangera. Pública.
Descripció: acord d’intercanvi amb estudiants d’aquesta universitat.
• Col·laboració amb Politecnico di Milano. Milà. Estrangera. Pública.
Descripció: acord d’intercanvi de docència de doctorat.
• Col·laboració amb École d’Architecture de Marseille-Luminy. França. Estrangera. Pública.
Descripció: col·laboració de docència en el marc dels programes Sòcrates/Erasmus.
• Col·laboració amb la Universidad Pontificia de Valparaiso. Xile. Estrangera. Privada.
Descripció: col·laboració en docència de doctorat i en direccions de tesi.
• Col·laboració amb la Faculty of Architecture and Urban Planning, de la Technical University Cluj-Napoca, Romania. Estrangera. Pública.
Descripció: seguiment de la recerca de la tesi doctoral d’estudiants de doctorat.
• Col·laboració amb la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina. Estrangera. Pública.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb la Universitat de Sao Paulo, Brasil. Estrangera. Pública.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb l’Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío, Concepció, Xile. Estrangera. Privada.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb la Facultad de San Carlos, de la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
Col·laboració amb la Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, FAU-Mackenzie, de la Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sao Paulo. Brasil. Privada. Estrangera.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Argentina. Pública. Estrangera.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb la Universidad de Concepción de Xile. Estrangera. Privada.
Descripció: intercanvi de docència i estudiantat entre programes de doctorat.
• Col·laboració amb les universitats vinculades al Mediterranean Cities Program.
• Col·laboració. Princeton University School of Architecture. Privada. Estrangera.
Descripció: intercanvi de docència amb el Center for Architecture, Urbanism and Infrastructures (CAUI)
• Col·laboració amb la Tongji University. Estrangera. Pública.
Descripció: codirecció de tesi doctoral entre professors de les dues universitats.
Col·laboració amb la Istanbul Bilgi University. Estrangera. Privada.
• Col·laboració amb la Istanbul Technical University. Estrangera. Pública.
• Col·laboració amb la Middle East Technical University. Estrangera. Pública.
• Col·laboració amb la Lebanese American University. Estrangera. Privada.
• Col·laboració amb l’American University of Beirut. Estrangera. Privada.
• Col·laboració amb l’Alexandria University. Estrangera. Pública.
• Col·laboració amb la Facoltà di Architettura di Genova, de la Università degli Studi di Genova. Estrangera. Pública.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter de l’àmbit científic del programa, projectes arquitectònics, l’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters oficials de la UPC en Teoria i Pràctica del Projecte, del MISMeC en Intervenció Sostenible en el Medi Construït o del MBArch Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línies d’especialització en Projecte, Procés i Programació, Contemporary Project (aquesta última línia impartida íntegrament en anglès) o Restauració i Rehabilitació Arquitectònica, cas en què no és necessari cursar assignatures addicionals. El procés de selecció establert en aquests màsters ja garanteix un perfil apropiat d’accés al Programa de Doctorat.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita. La Comissió de Postgrau del Programa de Doctorat resoldrà els casos de candidats que presentin característiques particulars.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Es prioritzaran les sol·licituds d’arquitectes amb títol de Màster DPA, MBArch Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, línies d’especialització en Projecte, Procés i Programació o Contemporary Project (aquesta última línia impartida íntegrament en anglès) o d’altres màsters la temàtica dels quals estigui compresa entre les següents: projectes arquitectònics, urbanisme, paisatge, medi ambient, tecnologia, teoria de l’arquitectura, habitatge o rehabilitació.

En cas que la preparació dels candidats es consideri insuficient, es pot demanar que cursin uns complements formatius. Aquests complements es podran cursar dins de les activitats ofertes en els màsters universitaris que s’imparteixen actualment en l’àrea d’arquitectura de la UPC.

Criteris de valoració de mèrits (ponderació):

• Currículum i expedient acadèmic: 55%.
• Projecte de recerca proposat: 20%.
• Entrevista i pla de treball: 20%.
• Idiomes que es dominen: 5%.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants que accedeixin a través dels màsters oficials esmentats en el perfil d’ingrés no requeriran cursar complements de formació.

Per a altres titulacions, la Comissió de Postgrau del programa determinarà, en funció de la formació prèvia de cada estudiant, els complements de formació que calgui fer, si fos necessari. Els estudiants procedents de màsters de fora de la UPC hauran de cursar el nombre de crèdits que la Comissió de Postgrau del programa estableixi dins dels màsters esmentats, amb la recomanació prèvia del grup de recerca corresponent.

Període de matrícula dels nous doctorands

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Obligatòria.

Activitat: Cursos.
Núm d’hores: 35.
Obligatòria.

Activitat: Seminaris.
Núm d’hores: 35.
Obligatòria.

Activitat: ’Workshops’.
Núm d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: Estades de recerca.
Núm d’hores: 360.
Optativa.

Activitat: Tallers de la biblioteca ETSAB.
Núm d’hores: 3.
Optativa.

Activitat: Ponències en congressos.
Núm d’hores: 24.
Optativa.

Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 1.
Optativa.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada seguiment DAD i del pla de recerca.
Núm d’hores: 4.
Obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Pel que fa als recursos en equipaments i infraestructures de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, comptem tant amb els que l’Escola posa a disposició de professors i estudiants com els que el Departament té destinats a aquests efectes.

Actualment disponem dels que detallem a continuació:

• Aules de docència ETSAB: 46 aules de capacitats diverses, segons siguin de teoria o pràctica, de les quals el màster n’ocupa 10. Totes amb connexió a Internet i 40 amb serveis multimèdia (projector, àudio i vídeo RGB/AV), dues amb preinstal·lació de projector.

• Aules d’Informàtica ETSAB: 4 aules amb 21 ordinadors i capacitat per a 40 estudiants, cadascuna de les quals s’utilitza.

Entre les diferents aules es recullen els programes que es poden consultar a l’enllaç següent:
https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic

• Laboratori del Departament: espai amb 5 PC, 1 escàner, 1 projector, 1 càmera digital, 1 portàtil, impressora làser A4, impressora tinta A3, programari (Photoshop, InDesign, AutoCAD, Office 2003).

• Laboratori del Grup de Recerca de la UPC, FORM: espai amb 8 PC, 2 escàners, 1 portàtil, impressora làser A4, impressora tinta A3, programari (Photoshop, InDesign, AutoCAD, Office 2003, VIZ).

• Laboratori del Grup de Recerca de la UPC, GIRAS: espai amb 4 PC, 1 escàner, impressora làser A4, impressora tinta A3, programari (Photoshop, InDesign, AutoCAD, Office 2003).

• Biblioteca de l’ETSAB, els recursos de la qual es poden consultar al seu web: https://bibliotecnica.upc.edu/etsab.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 25/05/2024 04:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 25/05/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • OLEAS SERRANO, DIEGO PATRICIO: Arquitectura moderna en la latitud 0º: la ciudad de Quito y la Cordillera de los Andes
  Autor/a: OLEAS SERRANO, DIEGO PATRICIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690628
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/02/2024
  Director/a de tesi: FERNANDEZ SALAS, MARIA ELENA | LINARES SOLER, ALFREDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: RAVETLLAT MIRA, PEDRO JUAN
       SECRETARI: BARDÍ MILÀ, BERTA
       VOCAL: GRITTI, ANDREA
       VOCAL: ALBORNOZ GARCÉS, DIEGO
       VOCAL: PEREIRA FINURAS DE CARVALHO, RICARDO MANUEL
  Resum de tesi: Esta tesis de doctorado examina el proceso de adaptación de la Arquitectura Moderna en Quito durante un período de veinte años (1960 -1980). La ubicación de la ciudad en la latitud 0 a 2850 msnm determina la luz solar particular que incide en los contextos natural y artificial.No existen estudios sobre la luz en estas condiciones, ni uno que compile las referencias más importantes para quienes se interesan en la arquitectura en Quito, especialmente los estudiantes. Otra motivación es destacar los esfuerzos de la generación más influyente de arquitectos en el país, desconocidos para la mayoría de los jóvenes, un aspecto que este trabajo busca abordar.La metodología incluye una amplia fuente bibliográfica, visitas de campo, entrevistas y recursos fotográficos, además del redibujo de todos los proyectos (38) para establecer una base común de análisis mediante recursos técnicos actuales de visualización y modelado.El estudio comienza con una descripción de la Cordillera de los Andes en general, la Cordillera en Ecuador y finaliza con la Hoya de Guayllabamba, donde se ubica la ciudad de Quito y su volcán, el Pichincha. Esta primera parte se completa con las investigaciones de Alexander von Humboldt, quien en el siglo XIX dirigió una expedición para estudiar la flora y fauna de varios países latinoamericanos, incluyendo Ecuador.La segunda parte de la tesis presenta a la ciudad de Quito en tres momentos: la ciudad precolombina, la ciudad colonial y la ciudad moderna.En la tercera parte, se retoma la influencia de Humboldt en la pintura paisajista, seguida del paisajismo en Ecuador y la pintura en la mitad del siglo XX. La pintura, junto con la fotografía y la acuarela, contribuyen a comprender la luz de Quito, así como las descripciones particulares de esta en la literatura.La siguiente sección organiza aspectos específicos de la luz en términos de principios, espacios y elementos lumínicos relevantes en el entorno urbano de Quito.En el cuarto apartado, se aborda el proceso de aprendizaje y adaptación de la arquitectura moderna en Quito.El análisis de tres obras seleccionadas por su relación con el paisaje revela el valor del estudio. Como complemento y contexto de estas obras, se presenta el análisis sistemático de 38 obras consideradas en este trabajo, una referencia muy útil.En conclusión, esta tesis doctoral resalta la importancia de un enfoque integral en la arquitectura, centrado en la luz y el entorno. Los hallazgos de este trabajo proporcionan información valiosa para una arquitectura en armonía con el entorno de Quito, que promueva la identidad y sugiera posibles direcciones para futuras investigaciones.

 • PRAT ORTELLS, JAUME: Espai núvol: una anàlisi de l¿arquitectura de RCR arquitectes a través de les seves atmosferes.
  Autor/a: PRAT ORTELLS, JAUME
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/04/2024
  Director/a de tesi: COLL LOPEZ, JAIME | MASIP BOSCH, ENRIC

  Tribunal:
       PRESIDENT: BATLLE DURANY, ENRIC
       SECRETARI: CALLÍS FREIXAS, EDUARD
       VOCAL: PRIETO GONZÁLEZ, NURIA
       VOCAL: BAILO ESTEVE, MANUEL
       VOCAL: LACASTA CODORNIU, MIGUEL
  Resum de tesi: L¿obra de RCR arquitectes és recognoscible i reconeguda, basada com està en intervencions intenses gairebé sempre representades de dins cap a fora, profundes, ombrívoles, que tot sovint incorporen aquest fora, aquest entorn, en la seva expressió: obres, per tant, teixides a través de les seves relacions amb aquest entorn, amb els habitants, obres que defineixen espais profunds, gradacions a través d¿elements arquitectònics convertits en sistemes de filtres; més un ambient, una escena, una atmosfera, que un objecte. Aquesta consideració atmosfèrica és la base de la comprensió de l¿obra d¿aquest estudi que proposa aquesta tesi, i ho fa a través d¿un recorregut per tres escales de relació de l¿obra d¿arquitectura amb el seu entorn -amb l¿atmosfera que generen- a través d¿un projecte associat a cada una d¿aquestes escales: La Casa Entremurs per l¿escala de relació de la persona, el Espai La Lira per la ciutat, el Pavelló del Bany -el més petit- pel territori. L¿anàlisi dels projectes -feta a través d¿una consulta de la documentació original dipositada als arxius de l¿estudi, bona part d¿ella inèdita-, la seva posada en relació tant amb la seva pròpia arquitectura com amb moltes altres, i una interpretació de cada un d¿aquests projectes -tot acompanyat d¿una revisita de cada un d¿ells- permetran introduir-nos en la lògica de l¿obra de RCR arquitectes fins a poder-nos interrogar sobre una possible definició dels espais que proposa aquest estudi en aquesta clau atmosfèrica.

 • SALA GIRALT, ANNA: Acontecimiento y ciudad. Cuando lo extraordinario transforma lo ordinario. Las fiestas de la Mercè y Barcelona
  Autor/a: SALA GIRALT, ANNA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690579
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/01/2024
  Director/a de tesi: JOVER FONTANALS, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: LUCAS DIAS COELHO, CARLOS FRANCISCO
       SECRETARI: MÀRIA SERRANO, MARIA MAGDALENA
       VOCAL: SARDÀ FERRAN, JORDI
       VOCAL: BAILO ESTEVE, MANUEL
       VOCAL: AMANN ALCOCER, ATXU
  Resum de tesi: L'objecte d'estudi d'aquesta investigació es centra en el potencial que tenen els esdeveniments extraordinaris a la ciutat com a eina de projecte. Parlem de situacions en què la ciutat es transforma en laboratori per experimentar estratègies que canvien les maneres de percebre-la i utilitzar-la o de ser viscuda de manera diferent. Es proposa observar aquestes situacions no ordinàries des d'una mirada arquitectònica i propositiva; els moments en què les conductes i les normatives es posen en pausa per donar lloc a condicions urbanes diferents, creant un espai latent per a allò espontani, allò inesperat o des programat. En aquestes situacions es poden portar al límit capacitats i qualitats aparentment evidents de l'espai i del seu ús, valorant allò extrem com a oportunitat per mostrar noves possibilitats a ser revelades. Llocs de manifestació per fer aflorar entendiments i maneres de moure's diferents, provocant una sensibilització arquitectònica a través d'experimentar allò extravagant.Aquesta tesi parla des d¿allò concret, des de situacions específiques esdevingudes en un espai i temps determinats, sobre les quals es posa una mirada projectual no dogmàtica.

Darrera actualització: 25/05/2024 05:00:49.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BUENO GARCÍA, CRISTINA VANESSA
Títol:El Panecillo de Quito, de monte-artificio a artefacto urbano
Data lectura:13/07/2023
Director/a:MÀRIA SERRANO, MARIA MAGDALENA
Codirector/a:MONTEYS ROIG, FCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The Maze of Panecillo, or the Impossible Roundabout
Bueno, C.
Bloomsbury
Data de publicació: 04/12/2023
Capítol en llibre

AUTOR/A:LÓPEZ ANDRADE, JAIME EDUARDO
Títol:La forma urbana en áreas naturales protegidas: El caso del archipiélago de Galápagos. Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz y el proyecto de la ciudad endémica
Data lectura:25/04/2022
Director/a:GONZALEZ RAVENTOS, AQUILES
Codirector/a:BARDÍ MILÀ, BERTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Taller Internacional de Arquitectura en Galápagos : Ciudades en áreas naturales protegidas
Galapagos Conservancy
Data de publicació: 01/11/2017
Capítol en llibre

The Galapagos Urban Context
López, J.
Springer Nature
Data de publicació: 01/08/2019
Capítol en llibre

A general perspective of the Galapagos urban form: Analysis of the city of Puerto Ayora in Santa Cruz island
XXIV International Seminar on Urban Form
Data de presentació: 27/09/2017
Presentació de treball en congressos

Taller Internacional de Arquitectura en Galápagos: Ciudades en áreas naturales protegidas
1er Simposio de Investigación y Conservación DPNG - GSC en Galápagos
Data de presentació: 07/08/2017
Presentació de treball en congressos

Arquitectura y efecto Galápagos: una visión alterna de los asentamientos humanos en el archipiélago de Galápagos
17th International Conference Arquitectonics Network: Mind, Land and Society
Data de presentació: 30/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLARINHO MARQUES, SARA CRISTINA
Títol:Juha Leiviskä. Una aproximación fenomenológica a su arquitectura
Data lectura:22/03/2022
Director/a:DOMINGUEZ MORENO, LUIS ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
El tiempo como arqueología de la memoria en su manifestación material e inmaterial = Time as Archeology of Memory in Its Material and Immaterial Manifestation
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 16/05/2019
Capítol en llibre

Spatial syntax and the poetic spatial link in architecture and planning
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/01/2021
Capítol en llibre

The awaquening architectonic human experience: on the search of the heterochronic, configurative and intersubjective knowledge of architecture and planning
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/03/2021
Capítol en llibre

The emerge of cities, in between the urban morphological studies, the design poetic achievements and the ethnometodological social surveys
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/03/2021
Capítol en llibre

Critical pedagogies and the design methods in architecture and planning: their retroactive research impacts on the social and natural sciences jointed evolution
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/03/2021
Capítol en llibre

Semiotics and architecture: how can it become a fruitful coactive relationship?
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/03/2021
Capítol en llibre

Iglesias como edificios institucionales abiertos a practicas sociales
VII Congrés Català de Sociologia
Data de presentació: 22/04/2017
Presentació de treball en congressos

The configurative knowledge of architecture: from childhood to adulthood uncovered by the space syntax analyses
11th International Space Syntax Symposium
Data de presentació: 03/07/2017
Presentació de treball en congressos

Juha Leiviskä : phenomenological approach to architecture
Design Research (in) Practice II (Lisbon) 2018
Presentació de treball en congressos

Juha Leiviskä : architecture as a dialogue between body-brain-space
Community for Artistic and Architectural (Doctoral) Research 2018
Data de presentació: 29/09/2018
Presentació de treball en congressos

Importancia de una arquitectura de carácter fenomenológico
17th International Conference Arquitectonics
Data de presentació: 30/05/2019
Presentació de treball en congressos

La dialogía entre el proyectar y el habitar. La triple transparencia como lectura de la obra del Conjunto de Vallila, Juha Leiviskä.
19th Conference Arquitectonics Mind, land and Society 2021
Data de presentació: 04/06/2021
Presentació de treball en congressos

How can we build a bridge between architecture and sociology? Dialogy in design
15th European Sociological Association Conference
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SOLANELLAS TERÉS, ÀNGEL
Títol:Ridolfi a Terni, 1944-1964. La Palazzina com a síntesi entre forma urbana i tipologia domèstica
Data lectura:09/11/2021
Director/a:PEÑIN LLOBELL, ALBERTO
Codirector/a:ROS BALLESTEROS, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Intervencions en el patrimoni arquitectònic modern a Catalunya
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/07/2017
Llibre

Ciudad y arquitectura, volumen y vacío, fondo y figura
Solanellas, A.
Palimpsesto, ISSN: 2014-1505
Data de publicació: 2014
Article en revista

A city made of rooms. Revisiting the interactions between urban planning and building typology in Mario Ridolfi’s projects for Terni
Clua, A.; Solanellas, A.
Planning perspectives , ISSN: 1466-4518 (JCR Impact Factor-2020: 0.963; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

AUTOR/A:TREJO GUZMÁN, MARÍA TERESA
Títol:El mercado de Querétaro. Una visión alternativa cronotópica desde el hoy y desde el lugar
Data lectura:27/09/2021
Director/a:SAURA CARULLA, MAGDALENA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Building the new sense of place
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 03/03/2021
Llibre

A transdisciplinary alternative for Querétaro, en Sguardi sulla città = Una alternativa transdisciplinaria para Querétaro en, Miradas sobre la ciudad
Maggioli
Data de publicació: 23/10/2020
Capítol en llibre

Sémiotique et architecture: une relation coactive fructueuse?
Environment, Land, Society Architectonics
Data de publicació: 01/12/2020
Capítol en llibre

Experiencias desde la enseñanza universitaria hacia la regeneración urbano ambiental
15th International Conference Arquitectonics Network: mind, land, society
Data de presentació: 01/06/2016
Presentació de treball en congressos

Regeneración urbano ambiental y participación social: seis proyectos ejidales en Querétaro
15th International Conference Arquitectonics Network: mind, land, society
Data de presentació: 02/06/2016
Presentació de treball en congressos

Las diferencias individuales y la evaluación en la enseñanza de la arquitectura
XIII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior
Data de presentació: 02/07/2016
Presentació de treball en congressos

Espacio, exclusión y cultura: La Cruz de los Milagros
VII Congrés Català de Sociologia
Data de presentació: 21/04/2017
Presentació de treball en congressos

Entre la memoria y el olvido: mercado “El Tepetate”
16th International Conference Arquitectonics Network: mind, land, society
Data de presentació: 02/06/2016
Presentació de treball en congressos

Hacia una acupuntura urbana: la topofilia ante la re-densificación
16th International Conference Arquitectonics Network: mind, land and society
Data de presentació: 31/05/2018
Presentació de treball en congressos

El mercado y la otra banda: prevalencia espacio-cultural
16th International Conference Arquitectonics Network: mind, land and society
Data de presentació: 30/05/2018
Presentació de treball en congressos

Vulnerabilización espacio-cultural: mercado El Tepetate
XIX ISA World Congress of Sociology
Data de presentació: 21/07/2018
Presentació de treball en congressos

La forma urbana como herramienta interpretativa de vulnerabilidad espacio-cultural: caso de estudio: Mercado “El Tepetate”
III International Seminar on Urban Form Hispanic
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELTRAN BORRÀS, JÚLIA
Títol:Una visió històrica com a eina projectual: el cas de Morella
Data lectura:11/12/2020
Director/a:SAURA CARULLA, MAGDALENA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Dos equipamientos en Morella: la escuela hogar y el instituto
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/05/2015
Capítol en llibre

Arquitectura y urbanismo: métodos de investigación en el siglo XXI
Culutra Acadêmica
Data de publicació: 01/06/2016
Capítol en llibre

La representación gráfica como instrumento de análisis socio-ambiental de entornos urbanos. Aplicación a un estudio longitudinal sobre la «construcción» de espacio público y su impacto social
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/03/2017
Capítol en llibre

On the search of the bio-psycho-social digital Kernel of architecutral design
Universitat Internacional de Catalunya
Data de publicació: 30/06/2017
Capítol en llibre

A cross-cultural, comparative morphology-study of two composite cities: courtyard design in Barcelona and Kermanshah
Cambridge Scholars Publishing
Data de publicació: 01/10/2017
Capítol en llibre

Una historia de Morella a partir de la memoria viva de la forma urbana
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Una arquitectura per a l’educació
Perspectiva escolar, ISSN: 0210-2331 (JCR Impact Factor-2014: 0.0
Data de publicació: 01/11/2014
Article en revista

De la educación del arquitecto a la arquitectura de la educación: un diálogo imprescindible
Saura, M.; Muntañola, J.; Mendez, S.; Beltran, J.
Bord¿n. Journal of Education, ISSN: 0210-5934 (JCR Impact Factor-2016: 0.119; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2016
Article en revista

Representar y proyectar arquitecturas en la era digital
Muntañola, J.; Saura, M.; Beltran, J.; Mendoza Kaplan, Laura; Mendez, S.
EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, ISSN: 1133-6137 (JCR Impact Factor-2016: 0.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2016
Article en revista

Este (no) es nuestro parque. Diversidad de discursos en la aproximación transdisciplinar al espacio público
XIII Congreso de Psicología Ambiental-PSICAMB
Data de presentació: 26/06/2015
Presentació de treball en congressos

Living inside the language: architecture, education and society
Pursuit of Pattern Languages for Societal Change
Data de presentació: 04/07/2015
Presentació de treball en congressos

Architecture and education: the basic role of the local dimensions on architecture and planning
5th Annual International Conference on Architecture
Data de presentació: 06/07/2015
Presentació de treball en congressos

Metodologías interactivas para evaluar la calidad del proyecto de arquitectura
XIII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior
Data de presentació: 01/07/2016
Presentació de treball en congressos

Awakening the architectural experience: how to teach the dialogical knowledge of architects
IV Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
Data de presentació: 26/02/2016
Presentació de treball en congressos

John Dewey y la educación del arquitecto
XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía: Democracia y educación en el siglo XXI: la obra de John Dewey 100 años después
Data de presentació: 30/06/2016
Presentació de treball en congressos

John Dewey y la Educación del Arquitecto
XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía: Democracia y educación en el siglo XXI: la obra de John Dewey 100 años después
Data de presentació: 30/06/2016
Presentació de treball en congressos

Awakening the Architectural experience: how lo teach the dialogical knowledge of architects
IV Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura
Data de presentació: 20/10/2016
Presentació de treball en congressos

Learning from Morella: the memory of the urban form and the dialogical-historical approach in the contemporary design
3rd ISUFitaly International Congress: Learning from Rome: historical cities and contemporary design
Data de presentació: 24/02/2017
Presentació de treball en congressos

Relaciones interactivas entre diseño y entorno
International Conference Arquitectonics Network: mind, land and society 2017: Building the social life: the embodied, configurative and dialogic knowledge embedded in architecture and urban planning
Data de presentació: 01/06/2017
Presentació de treball en congressos

The urban form in Morella as a historic laboratory in the 21st Century
1st International congress on architecture doctorates: advanced doctoral research
Data de presentació: 28/11/2017
Presentació de treball en congressos

La evaluación del espacio urbano en Morella a partir de una mirada inclusiva hacia la infancia
International Conference Arquitectonics Network: Mind, Land and Society 2018
Presentació de treball en congressos

Looking for human purpose and human willfulness that drives and had driven the making of a city
24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Reflecting futures
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

El precedente en la historia de la profesión: caso de estudio en Morella
17th International Conference Arquitectonics Network: Mind, Land and Society
Data de presentació: 31/05/2019
Presentació de treball en congressos

The emergence of cities, in between the urban morphological studies, the design poetic achievements and the ethnometodological social surveys
4th International Congress: Reading built spaces
Data de presentació: 28/09/2018
Presentació de treball en congressos

On the search of human willfulness that had driven the making of a city in history: Morella
3rd ISUFitaly International Conference
Data de presentació: 26/09/2018
Presentació de treball en congressos

The dialogical genesis of city forms
International Seminar on Urban Form 2021: Urban Form and the Sustainable Prosperous City
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILLALONGA MUNAR, PABLO
Títol:Encuentros con la infraestructura: Intersecciones entre infraestructuras lineales elevadas y arquitecturas de la ciudad sedimentada europea
Data lectura:22/07/2020
Director/a:JOVER FONTANALS, CRISTINA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
+Gran Via: Bellvitge 2030: 25 projectes PFC: MArqEtsaB, Màster universitari en Arquitectura
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de publicació: 16/09/2019
Llibre

+ Barcelona rondas 2042: 43 proyectos PFC: MArqEtsaB, Máster habilitante ETSABarcelona
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 11/2019
Llibre

Encuentros con la infraestructura: el cajón ferroviario de Sants y el Borough Market de Southwark
Villalonga Munar, Pablo
Revista proyecto, progreso, arquitectura, ISSN: 2171-6897 (JCR Impact Factor-2015: 0.1; Quartil: Q4)
Data de publicació: 13/07/2015
Article en revista

La calle A
Capítol de catàleg d'exposició

Tradition intersected: new Mostar Bridge and the effects of diving
1st International Scientific Conference Proceed with care / Living with tourism
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASALS PAÑELLA, JOAN
Títol:Poética en la arquitectura catalana contemporánea: arquitectura como paisaje, paisaje como arquitectura. De La Ricarda y la Casa Ugalde, al Parc Cementiri Nou d'Igualada y el Parc de Pedra Tosca
Data lectura:20/01/2020
Director/a:LINARES SOLER, ALFREDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
De cómo distintos mecanismos de proyecto son capaces de construir el paisaje
Casals Pañella, Joan
Palimpsesto, ISSN: 2014-9751 (JCR Impact Factor-2020: 6.0
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Tres fallidas intervenciones en el paisaje: lo inauténtico, el espectáculo tecnológico y la preservación encarecidamente perversa
III Congreso Internacional Cultura y Ciudad
Data de presentació: 27/01/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANTOLARIA CASTELLANOS, ANA ISABEL
Títol:Casa Relato Colección: La construcción del espacio a través de los objetos
Data lectura:13/12/2019
Director/a:MONTEYS ROIG, FCO JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
El museo de la inocencia: la construcción de un relato
Santolaria, A.; Ramos, J.
RA. Revista de arquitectura, ISSN: 1138-5596 (JCR Impact Factor-2019: 0.1; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

A room of the mind: from the studiolo to the metaphysical room
Ramos, J.; Santolaria, A.; Ramos, P.
Interiors (Oxford), ISSN: 2041-9120 (JCR Impact Factor-2021: 0.126; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/09/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/09/202306/06/2024Conveni de col.laboració entre la Universitat Politècnica i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a l'estudi de revitalització del nucli històric del municipi.AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
12/04/202331/07/2023Conveni de col.laboració per l'Estudi de la realització d'un nou ajuntament al solar on està l'actual ajuntament i la Sala Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès.AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLES
27/02/202326/05/2023Conveni de col.laboració de serveis per la recerca històrico-arquitectònica de la casa dels Pins/Can FiguerasAjuntament de Sant Fruitós de Bages
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
03/12/202231/10/2023Contracte de col.laboració per a la redacció de la Guia: La transició energètica com a aspecte clau de la resiliència a l’emergència ambiental en municipis petits i mitjans. (Exped. Núm. 2022/0026909)Diputació de Barcelona
28/11/202228/11/2023Gardener Architects of Barcelona 1888-1992 (Second edition revised and expanded)Ajuntament de Barcelona; Escofet 1886 S.A.; Institut Ramon Llull; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
28/09/202230/09/2023Conveni de col.laboració per la realització de l'estudi i proposta d’il·luminació exterior de la Quinta de Sant Rafael, Parc de la Ciutat, TarragonaAYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
12/09/202231/01/2023Conveni de col.laboració per la realització d'un estudi d'una escola municipal de música a Santa Cristina d'Aro.AJUNTAMENT STA CRISTINA D'ARO
02/09/202225/10/2023La comuna. La vida (quotidiana) explicada a través de l'arquitectura (Barcelona, 2000-2020)FUND.CAT. PER A LA RECERCA I INNO.
22/07/202231/12/2022CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I ESCOFET 1886ESCOFET 1886 S.A.
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Claus per a la detecció i diagnosi de comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial al barri del RavalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/05/202217/05/2024CONVENIO DE COL·LABORACIÓN ENTRE CIMSA CEMENTOS Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA BLANCA DE BARCELONA CIMSACIMSA CEMENTOS ESPAñA, SAU
14/02/202230/07/2022L'estudi del projecte es realitza a la Bocana d'Empuriabrava que es troba entre la platja d'Empuriabrava i la platja de la Ravina.AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
01/01/202231/12/2022Arquitectes Jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona
01/01/202231/12/2022Arquitectes jardiners de Barcelona 1888-1992 (Segona edició revisada i ampliada)Escofet 1886 S.A.; Ajuntament de Barcelona; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
27/12/202117/10/2022Atles Arquitectura Moderna Illes BalearsInstitut d’Estudis Baleàrics
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
01/11/202130/01/2022Estudi d'un equipament Cultural i Recreatiu a la Plaça de Braus d'Olot i el seu entorn urbàAJUNTAMENT D'OLOT
17/09/202131/12/2023Binibèquer Vell. El paisatge de la tradicióINSTITUT MENORQUI D'ESTUDIS
22/07/202131/12/2021Jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona
01/07/202131/12/2021Ajudes material docent ETSAB 2021Universitat Politècnica de Catalunya
30/06/202130/03/2023Arquitectura ante el riesgo climático. Diagnosis de la capacidad resiliente del ecosistema construido del levante peninsular ante episodios de climatología extrema.FUNDACIÓN BBVA
10/06/202131/07/2026Ampliació del contracte de col·laboració per la construcció d'una nova almàssera d’oli per a la cooperativa Coselva al municipi de La Selva del CampCOSELVA-AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202115/06/2022Assessorament per establir criteris per a la implantació i el disseny de nou habitatge protegit a Sant Cugat del VallèsSPM PROMOCIONS MUNICIPALS S. CUGAT
01/04/202131/08/2021Estudi urbà respecte a la peatonalització del carrer de la Unió i la construcció d'un equipament municipal pluridisciplinar situat al mateix vial.AJUNTAMENT DE CASTELLOLI
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
18/01/202131/12/2021Tesina Industrial APCE: Industrialización i Sostenibilidad en la Vivienda PlurifamiliarAPCE-ASOCIACION PROMOTORES DE CATALUNYA
01/01/202131/12/2021Arquitectes jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
11/12/202030/06/2021L’objecte del contracte és la realització del projecte consistent en un assessorament tècnic i en una exposició d’arquitectura/disseny urbà de material elaborat pel grup de recerca GIRAS de la UPCAYUNTAMIENTO DE MONTBLANCH
07/09/202029/01/2021Estudi de peatonalització del carrer de la Unió de Castellolí i reconversió del Centre Municipal actual com a Centre Cívic, Centre per a la gent gran i una botiga agropecuària de productes de proximitAJUNTAMENT DE CASTELLOLI
15/06/202031/12/2020Conveni col.laboració entre la UPC i l'Ajuntament d'Olot per a la realitzció d'una activitat docent relacionada amb la futura construcció d'una piscina municipal coberta a la ciutatAJUNTAMENT D'OLOT
01/03/202028/02/2021Earth Architecture WorkshopCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021ARQUITECTURAS PORTÁTILES: VISERAS DE PROTECCION FACIAL FRENTE AL COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202031/12/2020Tesina Industrial APCE: COLIVING Una alternativa colaborativa a la vivienda tradicional en Barcelona.Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
27/11/201931/08/2021Activitat de Continuïtat Càtedra Blanca de 1999 a 2020CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U.
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
22/10/201915/01/2021Estudi d’un Arxiu Comarcal del Bages situat al Centre Històric de ManresaAJUNTAMENT MANRESA
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/05/201931/08/2019Aportació per estudi Biblioteca Pública d'OlotAJUNTAMENT D'OLOT
01/04/201930/09/2019Estudi, projecció i disseny d'un centre d'esports per a la població de La Pobla de Claramunt.AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE CLARAMU
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
16/01/201931/12/2019Tesina Industrial APCE: Estudio sobre Flexibilidad y las Nuevas Formas de Habitar de la Vivienda ContemporáneaAsociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/07/2021Relació de la nota d’accés a la universitat amb el rendiment acadèmic a les assignatures dels estudis d’ArquitecturaUniversitat Politècnica de Catalunya

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/09/202306/06/2024Conveni de col.laboració entre la Universitat Politècnica i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a l'estudi de revitalització del nucli històric del municipi.AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/06/202320/06/2024Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 5Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
12/04/202331/07/2023Conveni de col.laboració per l'Estudi de la realització d'un nou ajuntament al solar on està l'actual ajuntament i la Sala Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès.AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLES
27/02/202326/05/2023Conveni de col.laboració de serveis per la recerca històrico-arquitectònica de la casa dels Pins/Can FiguerasAjuntament de Sant Fruitós de Bages
20/12/202230/06/2023Regenerar BarcelonaBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
03/12/202231/10/2023Contracte de col.laboració per a la redacció de la Guia: La transició energètica com a aspecte clau de la resiliència a l’emergència ambiental en municipis petits i mitjans. (Exped. Núm. 2022/0026909)Diputació de Barcelona
28/11/202228/11/2023Gardener Architects of Barcelona 1888-1992 (Second edition revised and expanded)Ajuntament de Barcelona; Escofet 1886 S.A.; Institut Ramon Llull; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
28/09/202230/09/2023Conveni de col.laboració per la realització de l'estudi i proposta d’il·luminació exterior de la Quinta de Sant Rafael, Parc de la Ciutat, TarragonaAYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
12/09/202231/01/2023Conveni de col.laboració per la realització d'un estudi d'una escola municipal de música a Santa Cristina d'Aro.AJUNTAMENT STA CRISTINA D'ARO
02/09/202225/10/2023La comuna. La vida (quotidiana) explicada a través de l'arquitectura (Barcelona, 2000-2020)FUND.CAT. PER A LA RECERCA I INNO.
22/07/202231/12/2022CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I ESCOFET 1886ESCOFET 1886 S.A.
20/06/202220/06/2023Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 4Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Claus per a la detecció i diagnosi de comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial al barri del RavalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/05/202217/05/2024CONVENIO DE COL·LABORACIÓN ENTRE CIMSA CEMENTOS Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA BLANCA DE BARCELONA CIMSACIMSA CEMENTOS ESPAñA, SAU
14/02/202230/07/2022L'estudi del projecte es realitza a la Bocana d'Empuriabrava que es troba entre la platja d'Empuriabrava i la platja de la Ravina.AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
01/01/202231/12/2022Arquitectes Jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona
01/01/202231/12/2022Arquitectes jardiners de Barcelona 1888-1992 (Segona edició revisada i ampliada)Escofet 1886 S.A.; Ajuntament de Barcelona; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
27/12/202117/10/2022Atles Arquitectura Moderna Illes BalearsInstitut d’Estudis Baleàrics
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
01/11/202130/01/2022Estudi d'un equipament Cultural i Recreatiu a la Plaça de Braus d'Olot i el seu entorn urbàAJUNTAMENT D'OLOT
17/09/202131/12/2023Binibèquer Vell. El paisatge de la tradicióINSTITUT MENORQUI D'ESTUDIS
22/07/202131/12/2021Jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona
01/07/202131/12/2021Ajudes material docent ETSAB 2021Universitat Politècnica de Catalunya
30/06/202130/03/2023Arquitectura ante el riesgo climático. Diagnosis de la capacidad resiliente del ecosistema construido del levante peninsular ante episodios de climatología extrema.FUNDACIÓN BBVA
10/06/202131/07/2026Ampliació del contracte de col·laboració per la construcció d'una nova almàssera d’oli per a la cooperativa Coselva al municipi de La Selva del CampCOSELVA-AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202115/06/2022Assessorament per establir criteris per a la implantació i el disseny de nou habitatge protegit a Sant Cugat del VallèsSPM PROMOCIONS MUNICIPALS S. CUGAT
01/04/202131/08/2021Estudi urbà respecte a la peatonalització del carrer de la Unió i la construcció d'un equipament municipal pluridisciplinar situat al mateix vial.AJUNTAMENT DE CASTELLOLI
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
18/01/202131/12/2021Tesina Industrial APCE: Industrialización i Sostenibilidad en la Vivienda PlurifamiliarAPCE-ASOCIACION PROMOTORES DE CATALUNYA
01/01/202131/12/2021Arquitectes jardiners de Barcelona 1888-1992Ajuntament de Barcelona; Ceràmica Collet SA (Sio-2)
21/12/202020/12/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
11/12/202030/06/2021L’objecte del contracte és la realització del projecte consistent en un assessorament tècnic i en una exposició d’arquitectura/disseny urbà de material elaborat pel grup de recerca GIRAS de la UPCAYUNTAMIENTO DE MONTBLANCH
07/09/202029/01/2021Estudi de peatonalització del carrer de la Unió de Castellolí i reconversió del Centre Municipal actual com a Centre Cívic, Centre per a la gent gran i una botiga agropecuària de productes de proximitAJUNTAMENT DE CASTELLOLI
15/06/202031/12/2020Conveni col.laboració entre la UPC i l'Ajuntament d'Olot per a la realitzció d'una activitat docent relacionada amb la futura construcció d'una piscina municipal coberta a la ciutatAJUNTAMENT D'OLOT
01/03/202028/02/2021Earth Architecture WorkshopCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021ARQUITECTURAS PORTÁTILES: VISERAS DE PROTECCION FACIAL FRENTE AL COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202031/12/2020Tesina Industrial APCE: COLIVING Una alternativa colaborativa a la vivienda tradicional en Barcelona.Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
27/11/201931/08/2021Activitat de Continuïtat Càtedra Blanca de 1999 a 2020CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U.
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201931/12/2019Assistència tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1,2 i 4 de Can Bagaria.AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT
22/10/201915/01/2021Estudi d’un Arxiu Comarcal del Bages situat al Centre Històric de ManresaAJUNTAMENT MANRESA
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/05/201931/08/2019Aportació per estudi Biblioteca Pública d'OlotAJUNTAMENT D'OLOT
01/04/201930/09/2019Estudi, projecció i disseny d'un centre d'esports per a la població de La Pobla de Claramunt.AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE CLARAMU
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
16/01/201931/12/2019Tesina Industrial APCE: Estudio sobre Flexibilidad y las Nuevas Formas de Habitar de la Vivienda ContemporáneaAsociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
14/01/201913/01/2021Patrocini per la recerca en relació a/'Sistemes Domòtics aplicats al Projecte Residencial/'GIRA IBERICA SL
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/07/2021Relació de la nota d’accés a la universitat amb el rendiment acadèmic a les assignatures dels estudis d’ArquitecturaUniversitat Politècnica de Catalunya

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors